Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2019/2954(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0240/2019

Esitatud tekstid :

B9-0240/2019

Arutelud :

PV 17/12/2019 - 2
CRE 17/12/2019 - 2

Hääletused :

PV 18/12/2019 - 13.8
CRE 18/12/2019 - 13.8

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2019)0103

Vastuvõetud tekstid
PDF 167kWORD 49k
Kolmapäev, 18. detsember 2019 - Strasbourg
Õigusriik Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Euroopa Parlamendi 18. detsembri 2019. aasta resolutsioon õigusriigi kohta Maltal pärast Daphne Caruana Galizia mõrvaga seoses tehtud hiljutisi paljastusi (2019/2954(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 2, 4, 5, 6, 7, 9 ja 10,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 20,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 6, 7, 8, 10, 11, 12 ja 47,

–  võttes arvesse Veneetsia komisjoni 14.–15. detsembril 2018. aastal Veneetsias toimunud täiskogu 117. istungjärgul vastu võetud arvamust põhiseadusliku korra ja võimude lahususe ning kohtute ja õiguskaitseasutuste sõltumatuse kohta Maltas,

–  võttes arvesse komisjoni 23. jaanuari 2019. aasta aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavad Euroopa Liidus“ (COM(2019)0012),

–  võttes arvesse oma 16. jaanuari 2014. aasta resolutsiooni ELi kodakondsuse müügi kohta(1) ning komisjoni ja Malta ametiasutuste 29. jaanuari 2014. aasta ühist pressiavaldust Malta jaeinvestorite programmi kohta,

–  võttes arvesse oma 25. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta(2) ning oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni vajaduse kohta luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanism(3),

–  võttes arvesse oma 15. novembri 2017. aasta resolutsiooni õigusriigi kohta Maltal(4),

–  võttes arvesse oma 3. mai 2018. aasta resolutsiooni meedia mitmekesisuse ja meediavabaduse kohta Euroopa Liidus(5),

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ning rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjoni (PANA-komisjon) ajutise delegatsiooni 11. jaanuari 2018. aasta aruannet 30. novembrist 1. detsembrini 2017. aastal toimunud visiidi kohta Maltale,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ajutise delegatsiooni 16. novembri 2018. aasta aruannet 17. –20. septembril 2018. aastal toimunud visiidi kohta Maltale ja Slovakkiasse,

–  võttes arvesse demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste järelevalverühma korraldatud kuulamisi ja arvamuste vahetusi alates selle loomisest kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis 4. juunil 2018. aastal,

–  võttes arvesse Malta peaministri 13. märtsi 2019. aasta kirja,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 26. juuni 2019. aasta resolutsiooni 2293 (2019) Daphne Caruana Galizia mõrvamise ja õigusriigi põhimõtte järgimise kohta Maltal ja mujal ning kogu tõe väljaselgitamise tagamise kohta,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust õigusriigi olukorra ja korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, eelkõige Maltal ja Slovakkias(6),

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni ajutise delegatsiooni saatmist Maltale 3.–4. detsembril 2019. aastal,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine, ning arvestades, et need väärtused on universaalsed ja kõikidel liikmesriikidel ühised;

B.  arvestades, et õigusriik ning demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste ning ELi aluslepingutes ja rahvusvahelistes inimõigusi käsitlevates aktides sätestatud väärtuste ja põhimõtete järgimine on liidu ja selle liikmesriikide jaoks kohustus, mida tuleb täita; arvestades, et kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 2, artikli 3 lõikega 1 ja artikliga 7 on liidul õigus võtta meetmeid, et kaitsta ühiseid väärtusi, millele liit on rajatud, ning arvestades, et õigusriigi mehhanismi tuleks kohaldada kõigi liikmesriikide suhtes võrdse rangusega;

C.  arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta on ELi esmase õiguse osa; arvestades, et väljendusvabadus ning meediavabadus ja meedia mitmekesisus on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 11 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 10;

D.  arvestades, et kohtusüsteemi sõltumatus on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 19 lõikes 1, põhiõiguste harta artiklis 47 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artiklis 6 ning see on võimude lahususe demokraatliku põhimõtte oluline eeldus;

E.  arvestades, et ühe liikmesriigi süstemaatiline keeldumine järgida Euroopa Liidu põhiväärtusi ja aluslepinguid, millega ta on vabatahtlikult ühinenud, mõjutab kogu ELi;

Uurimised

F.  arvestades, et korruptsioonijuhtumeid uuriv Malta ajakirjanik ja blogipidaja Daphne Caruana Galizia mõrvati 16. oktoobril 2017. aastal toimunud autopommirünnakus;

G.  arvestades, et Malta ametiasutuste juhitud ja Europoli abil tehtud mõrvauurimiste tulemusel on nüüdseks tuvastatud ja kohtukutse saanud mitu kahtlustatavat ja üks võimalik mõrva kavandaja, nimelt Dubais asuva äriühingu 17 Black Ltd. omanik, kes vahistati 20. novembril 2019. aastal, kui ta püüdis ilmselgelt oma jahil Maltalt põgeneda;

H.  arvestades, et üks väidetavatest kaasosalistest ja väidetav kavandaja on andnud kaudselt mõista, et mõrva kavandamisse ja rahastamisse oli kaasatud ka peaministri endine kantseleiülem;

I.  arvestades, et kõnealused paljastused on toonud Maltal kaasa palju suuri meeleavaldusi ja kodanikuühiskonna proteste, mille raames nõutakse õiglust, vastutuse võtmist ja õigusriigi austamist;

J.  arvestades, et peaministri kantseleiülemal oli juurdepääs politsei ja Malta julgeolekuteenistuse julgeolekualastel infotundidel antavale teabele; arvestades, et ta astus 26. novembril 2019. aastal tagasi pärast seda, kui politsei oli ta seoses Daphne Caruana Galizia juhtumiga üle kuulanud; arvestades, et sellest ajast peale on politsei teda korduvalt uuesti vahistanud, küsitlenud ja ta süüdistust esitamata vabastanud;

K.  arvestades, et 26. novembril 2019. aastal astus tagasi ka turismiminister; arvestades, et majandusminister peatas samal päeval oma ministriülesannete täitmise, kuid ta ennistati ametisse 1. detsembril 2019. aastal;

L.  arvestades, et Malta peaminister teatas, et astub mõrva uurimisega seotud kasvava poliitilise ebastabiilsuse tõttu ametist tagasi pärast erakonna juhtkonna valimisi, mis toimuvad 12. jaanuaril 2020. aastal;

M.  arvestades, et Malta valitsus teatas 20. septembril 2019. aastal, et algatatakse Daphne Caruana Galizia mõrva avalik sõltumatu uurimine; arvestades, et peaminister nimetas Caruana Galizia perekonna ja rahvusvaheliste vaatlejate sisulise kriitika tõttu uurimiskomisjoni kaks uut liiget ja muutis oluliselt uurimise ulatust, millega on nüüd rahul kõik pooled;

N.  arvestades, et president andis peaministri ainuäranägemisel 25. novembril 2019. aastal armu kahtlustatavale, kes on eeldatavasti mõrva vahendaja, ja et seda tehti vastutasuks teabe eest, mis viib mõrva kavandajani, tingimusel et tõendid kogu teavet kinnitavad; arvestades, et mõrva kavandamises kahtlustatava isiku (kelle advokaat teatas avalikult, et ta võib anda teavet mõrvakava ja korruptsiooni kohta, millesse on kaasatud peaministri lähedased isikud, sealhulgas endine kantseleiülem ja endine turismiminister) armuandmispalve lükkas ühe korra tagasi ainuisikuliselt peaminister ja teisel korral politseiülema ja peaprokuröri soovituse alusel peaministri kantselei;

O.  arvestades, et kümned kodanikuühiskonna organisatsioonid, meediaagentuurid, üliõpilasorganisatsioonid ning ametiühingud ja kutseühendused, näiteks Malta tööandjate liit, kaubandus- ja tööstuskoda ning advokatuur, on avalikult nõudnud peaministri kohest tagasiastumist;

P.  arvestades, et korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus põhjustab Maltal jätkuvalt tõsist muret; arvestades, et see võib õõnestada kodanike usaldust avaliku sektori asutuste vastu, mis võib kaasa tuua ohtlikud seosed kuritegelike rühmituste ja avaliku sektori asutuste vahel;

Q.  arvestades, et vaatamata Euroopa Parlamendi ja muude rahvusvaheliste institutsioonide korduvatele üleskutsetele ei ole leitud lahendust ajutisele mälestuspaigale Vallettas, kuna seadusi ja valitsuse lähenemisviisi ei muudeta ning haldusasutuste töötajad tegelevad peaaegu iga päev mälestusesemete kõrvaldamisega;

Meediavabadus

R.  arvestades, et Daphne Caruana Galizia perekond seisab endiselt silmitsi vihakampaaniate ja arvukate laimusüüdistustega, mille on muu hulgas algatanud Malta valitsuse liikmed, ning arvestades, et mitu valitsusametnikku, sealhulgas peaminister, on märkinud, et nad ei pea laimusüüdistuste tagasivõtmist vajalikuks;

S.  arvestades, et Piirideta Reporterite 2019. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksis on Malta 77. kohal, olles tugevalt langenud, kuna 2018. aastal oli Malta 65. kohal ja 2017. aastal 47. kohal(7);

T.  arvestades, et CIVICUS Monitori 2019. aasta reitingu kohaselt on Malta kodanikuühiskonna tegutsemisruum „piiratud“ (varem oli see „avatud“); arvestades, et CIVICUSe kirjelduse kohaselt on keskkond üha vaenulikum ajakirjanike jaoks, eelkõige nende jaoks, kes annavad korruptsiooni kohta teavet, ning CIVICUS on märkinud, et Daphne Caruana Galizia tapmisele järgnenud karistamatus on andnud riigile võimaluse aktiviste ja õigluse toetajaid hirmutada ja ahistada(8);

U.  arvestades, et ajakirjanikud, muu hulgas eelkõige uurivad ajakirjanikud, seisavad üha enam silmitsi nn üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagidega (nn vaigistuskaebused), mida esitatakse nende vastu üksnes nende töö takistamiseks;

V.  arvestades, et pärast peaministri büroos 29. novembril 2019. aastal toimunud pressikonverentsi keelati ajakirjanikel ajutiselt ruumist ja hoonest lahkuda; arvestades, et ajakirjanike ohutuse puudumine ja kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemine ahistamise ja hirmutamise tagajärjel õõnestavad järelevalvet täidesaatva võimu üle ja vähendavad inimeste kodanikuaktiivsust;

Rahapesu ja korruptsioon

W.  arvestades, et väidetavate korruptsioonijuhtumitega seoses on käimas viis magistraadikohtu uurimist, nimelt panka Pilatus Bank käsitlev uurimine, peaministri endise kantseleiülema ja audiitorühingu Nexia BT audiitori vahelist rahaülekannet käsitlev uurimine, peaministri endise kantseleiülema ja Adrian Hillmani (ajalehest Times of Malta) vahelist tänuraha andmist käsitlev uurimine, äriühingut 17 Black Ltd. ja kahte muud äriühingut (Tillgate ja Hearnville) käsitlev uurimine ning tervishoiuettevõtet Vitals käsitlev uurimine;

X.  arvestades, et 2016. aasta maist kuni 2019. aasta novembrini olid peaministri kantseleiülem ning Malta turismiminister ja endine energeetikaminister ainsad ELi liikmesriikide kõrged valitsusametnikud, keda saab pidada Panama dokumentides esile toodud äriühingu tegelikult kasusaavateks omanikeks;

Y.  arvestades, et mõrva üks väidetav kavandaja on Dubais asuva äriühingu 17 Black Ltd. omanik ja äriühingu Electrogas Malta Ltd juhatuse endine liige, kusjuures viimati nimetatud äriühing on seotud Aserbaidžaanist Maltale gaasi tarnimiseks sõlmitud pikaajalise kokkuleppe rakendamisega;

Z.  arvestades, et Euroopa Nõukogu rahapesuvastane organ MONEYVAL kutsus oma 12. septembri 2019. aasta aruandes Malta ametiasutusi üles tugevdama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete praktilist kohaldamist, otsustas kohaldada oma tõhustatud järelmeetmete menetlust ning kutsus Maltat üles andma 2020. aasta detsembris olukorra kohta aru; arvestades, et aruandest nähtub, et õiguskaitseasutused ei suuda praegu tulemuslikult ja õigeaegselt tegeleda keeruliste kõrgetasemeliste rahapesujuhtumitega, mis on seotud finants-, altkäemaksu- ja korruptsioonikuritegudega(9);

AA.  arvestades, et Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane organ GRECO jõudis oma 22. märtsi 2019. aasta aruandes järeldusele, et kontrolli- ja tasakaalusüsteemi kaasatud avaliku sektori asutuste tulemuslikkus on kahtluse alla seatud, kuna riigis on viimastel aastatel olnud enneolematult palju diskussioone, mis puudutavad ka kõrgeima tasandi kõrgemate valitsusametnike usaldusväärsust(10);

AB.  arvestades, et komisjon märkis 2019. aasta Euroopa poolaasta aruandes Malta kohta (SWD(2019)1017), et korruptsioonivastases institutsioonilises raamistikus on puudusi ja eri valitsustasanditel on huvide konflikti oht;

AC.  arvestades, et komisjoni 2019. aasta septembri aruandest nähtub, et Malta maksudest kõrvalehoidumise määr on ülekaalukalt Euroopa kõrgeim ning et Malta kodanikel on suur offshore-rikkus ja nad paigutavad oma varasid välismaale(11);

AD.  arvestades, et 2019. aasta suvel avaldatud Euroopa Keskpanga aruandes osutati teadaolevalt tõsistele puudustele, mis oleksid võimaldanud jätkata korduvatest hoiatustest hoolimata aastaid rahapesu ja muud kuritegevust pangas Bank of Valletta;

AE.  arvestades, et GRECO jõudis ka järeldusele, et alalist korruptsioonivastast komisjoni ei saa käsitleda eriorganina, mille eesmärk on hõlbustada korruptsiooni uurimist, ning et selle panus Malta korruptsioonivastasesse võitlusesse on olnud tühine(12);

Investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kava

AF.  arvestades, et 2019. aastal teatati vähemalt viiest juhtumist, kus Malta investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavaga hõlmatud kliente süüdistati rasketes finantskuritegudes;

AG.  arvestades, et passiagentuuri Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. esindaja väitis Prantsusmaa telesaate „Enquete exclusive“ salajases intervjuus, et tema isiklikud sidemed peaministri, justiitsministri ning reformide, kodakondsuse ja haldusmenetluste lihtsustamise valdkonna eest vastutava riigisekretäriga võivad olla taotlusprotsessis kasulikud – seda ka kriminaalse taustaga klientide puhul; arvestades, et need paljastused tekitavad tõsiseid kahtlusi Malta kodakondsuse ja elamisloa andmise programmide usaldusväärsuse ja kontrolli suhtes;

AH.  arvestades, et 8. novembril 2019. aastal avaldas Malta valitsus jaeinvestorite programmi reguleeriva asutuse aruande uurimise kohta, mis algatati advokaadibüroo Chetcuti Cauchi Advocates suhtes, kes tegutses jaeinvestorite programmi esindaja rollis; arvestades, et aruande kommenteeritud kokkuvõttes märgitakse, et analüüsi käigus ei avastatud ühtegi ohulippu, mis väidetavaid süüdistusi täielikult või osaliselt toetaksid(13);

AI.  arvestades, et Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. oli Maltal hiljuti loodud jaeinvestorite programmi esimese eduka taotluse esitaja ja 2016. aastal anti talle privilegeeritud staatus „heakskiidetud esindaja“, kuna ta täitis agentuuri Identity Malta kehtestatud kvaliteedi-, usaldusväärsus- ja mahunõuded; arvestades, et seda äriühingut tutvustav video salvestati peaministri büroos Auberge de Castille’s ja selles esines ka kodakondsuse valdkonna eest vastutav riigisekretär; arvestades, et valitsus peatas 23. septembril 2019. aastal kodakondsusagendi litsentsid nr IIP 001 ja nr IIP 124, kuna äriühing oli levitanud nn eksitavat teavet;

AJ.  arvestades, et ELi liikmesriikides investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavade kasutamine kujutab endast tõsist ohtu võitlusele rahapesu vastu, kahjustab vastastikust usaldust ja Schengeni ala terviklikkust, võimaldab kolmandate riikide kodanike riiki lubamist üksnes kogunenud jõukuse, mitte aga kasulike teadmiste, oskuste ja humanitaarkaalutluste alusel, ning tähendab tegelikult ELi kodakondsuse müümist; arvestades, et komisjon on sõnaselgelt teatanud, et ta ei toeta enam Malta investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavasid;

Põhiseaduse reform

AK.  arvestades, et Veneetsia komisjon esitas Maltat käsitlevas arvamuses, mis võeti vastu 14.–15. detsembril 2018. aastal toimunud täiskogu 117. istungjärgul(14), rea põhiseaduse reformimise ettepanekuid;

AL.  arvestades, et presidendi järelevalve all on Maltal hakatud vaagima põhiseaduse reforme, millesse on kaasatud eri poliitilised jõud ja kodanikuühiskond ning millest enamiku elluviimiseks on vaja parlamendi kahekolmandikulist häälteenamust; arvestades, et käimas on reform, mis käsitleb peaprokuröri vastuolulist põhiseaduslikku rolli ja praegust kohtunike ametissenimetamise süsteemi;

AM.  arvestades, et Euroopa Parlament ja mitu muud rahvusvahelist institutsiooni on korduvalt väljendanud muret õiguskaitse erapooletuse, võimude lahususe ja kohtusüsteemi sõltumatuse pärast Maltal, eelkõige politiseerituse ja puuduliku läbipaistvuse pärast valiku- ja ametisse nimetamise menetlustes, näiteks politseijuhi ametikoha puhul;

AN.  arvestades, et komisjon avaldas 17. juulil 2019. aastal teatise „Õigusriigi tugevdamine liidus – tegevuskava“ (COM(2019)0343), mis järgnes mitmele laialdase toetuspinnaga Euroopa Parlamendi resolutsioonile(15), milles pakuti välja kõikehõlmav ja sõltumatu mehhanism demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste olukorra iga-aastaseks jälgimiseks kõigis liikmesriikides;

1.  tunneb sügavalt muret selle pärast, kas Daphne Caruana Galizia mõrva uurimine on aus ja usaldusväärne; võtab teadmiseks laialt levinud negatiivse suhtumise valitsuse sellealasesse tegevusse ning usalduse vähenemise institutsioonide vastu ja nende usaldusväärsuse kahanemise; rõhutab, et Malta kodanike ja Euroopa üldsuse vaieldamatu usaldus uurimisprotsessi vastu on ülimalt tähtis; tunnustab Daphne Caruana Galizia mõrva uurimisel tehtud edusamme; rõhutab siiski, et juhtum on endiselt lahendamata, kuna uurimine on pooleli;

2.  toonitab, et igasugune tajutav või tegelik uurimist kahjustav oht tuleb igal juhul välistada; rõhutab ühtlasi, et see oht püsib seni, kuni peaminister jääb ametisse;

3.  tunneb sügavat muret, et paljud muud seotud rahapesu- ja korruptsioonijuhtumite uurimised ei ole edenenud või ei ole neid isegi alustatud, eriti seoses peaministri endise kantseleiülema ja endise turismiministriga; kutsub Malta ametiasutusi üles alustama ja edendama selliseid uurimisi;

4.  kordab oma nõudmist kaasata Europol täielikult ja pidevalt mõrvauurimise ja sellega seotud uurimiste kõigisse aspektidesse; nõuab Europoli kaasatuse suurendamist, kuna see annab tulemusi;

5.  peab äärmiselt kahetsusväärseks, et viimastel aastatel Maltal toimunud sündmused on tõsiselt ja püsivalt ohustanud õigusriiki, demokraatiat ja põhiõigusi, sealhulgas meediavabadust, politsei ja kohtusüsteemi sõltumatust ning rahumeelse kogunemise vabadust; peab kahetsusväärseks, et võimude lahususe osas puuduvad asjakohased põhiseaduslikud tagatised;

6.  peab kahetsusväärseks, et komisjon on Euroopa Parlamendi korduvatele üleskutsetele vaatamata viimastel aastatel hoidunud võtmast erimeetmeid Malta valitsuse vastu; nõuab tungivalt, et uus komisjon alustaks õigusriigi raamistikus viivitamata Malta valitsusega dialoogi;

7.  märgib, et Veneetsia komisjoni soovitatud reformiprotsess, mille käigus käsitletakse peaprokuröri vastuolulist põhiseaduslikku rolli ning praegust kohtunike ametissenimetamise ja karjääri edenemise süsteemi, on lõppjärgus; nõuab tungivalt, et Malta Esindajatekoda ja valitsus viiksid õigeaegselt ja täielikult ellu kõik ülejäänud Veneetsia komisjoni ja GRECO soovitused;

8.  võtab teadmiseks komisjoni asepresidendi Jourová märkused, et Malta suutmatus viia ellu kohtusüsteemi reforme võib olla alus artikli 7 kohase menetluse algatamisele;

9.  märgib, et uurivate ajakirjanike ja rikkumisest teatajate kaitse on ühiskonna huvides väga oluline; kutsub Malta ametiasutusi üles tagama igal ajal ja iga hinna eest ajakirjanike ja rikkumisest teatajate isikliku turvalisuse ja elatise ning seega ka nende sõltumatuse kaitse;

10.  kutsub Araabia Ühendemiraate üles tegema Malta ja ELi ametiasutustega koostööd ning tagama, et äriühingu 17 Black pangakontodel külmutatud rahalised vahendid jäävad külmutatuks kuni põhjaliku uurimise lõpuni; kutsub komisjoni ja Malta ametiasutusi üles kasutama kõiki nende käsutuses olevaid vahendeid, et tagada Araabia Ühendemiraatide ametiasutuste koostöö ja nõuetekohane õigusabi kõigis uurimistes;

11.  kinnitab kohest vajadust ELi demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste mehhanismi järele Euroopa Parlamendi ettepaneku kohaselt demokraatiat, õigusriiki ja põhiõigusi käsitleva institutsioonidevahelise pakti kujul, mis sisaldab iga-aastast tõenditel põhinevat ja mittediskrimineerivat läbivaatamist, mille käigus hinnatakse võrdsetel alustel, kas kõik ELi liikmesriigid järgivad Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud väärtusi, koos riigipõhiste soovitustega (Euroopa aruanne demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kohta), millele järgneb parlamentidevaheline arutelu ning alaline demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste poliitikatsükkel ELi institutsioonides(16); kordab üleskutset komisjonile esitada ettepanekud, et hoida ära nn üldsuse osalemise vastaste strateegiliste hagide esitamine;

12.  kordab üleskutset Malta valitsusele lõpetada investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavad ning tellida sõltumatu rahvusvaheline uurimine, et analüüsida kodakondsuse ja elamislubade müügi mõju Malta rahapesuvastasele jõustamissuutlikkusele, piiriülesele kuritegevusele ja Schengeni ala terviklikkusele; kutsub komisjoni üles jätkama kõigi olemasolevate investoritele kodakondsuse ja elamisloa andmise kavade jälgimist ja hindamist ning võtma asjakohaseid meetmeid, nagu varasemates resolutsioonides on soovitatud; palub nõukogul seda küsimust arutada(17);

13.  kutsub komisjoni üles kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid ja menetlusi, et tagada täielik vastavus ELi õigusele rahapesuvastase võitluse (eelkõige rahapesu uurimise ja rahapesuvastaste täitemeetmete ning pädevate asutuste sõltumatuse), pangandusjärelevalve, kohtusüsteemi sõltumatuse, riigihangete ja avaliku sektori planeerimise ning linnaarenduse valdkonnas; kutsub Malta ametiasutusi üles järgima kõiki MONEYVALi soovitusi;

14.  kurdab, et vaatamata korduvatele üleskutsetele ei ole valitsusel õnnestunud leida lahendust seoses olukorraga ajutises mälestuspaigas, mille abil nõutakse õigusemõistmist Daphne Caruana Galizia mõrva eest; palub peaministril teha viivitamata lõpp Vallettas asuva ajutise mälestuspaiga peaaegu igapäevasele lõhkumisele;

15.  väljendab heameelt, et Euroopa Parlamendi juhatus otsustas toetada Daphne Caruana Galizia nimelise Euroopa uuriva ajakirjanduse auhinna loomist, et tunnustada igal aastal väljapaistvat uurivat ajakirjandustööd Euroopas, ning kutsub juhatust üles viima vajalikud ettevalmistused võimalikult kiiresti lõpule;

16.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule ning Malta Vabariigi presidendile.

(1) ELT C 482, 23.12.2016, lk 117.
(2) ELT C 215, 19.6.2018, lk 162.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0456.
(4) ELT C 356, 4.10.2018, lk 29.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0204.
(6) Suuliselt vastatav küsimus O-000015/2019 komisjonile (B8-0017/2019).
(7) https://rsf.org/en/malta.
(8) The Civicus Monitor, aruanne „People Power under Attack 2019“ (Inimeste võim rünnaku all 2019).
(9) Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmeid hindav eksperdikomitee (MONEYVAL), „Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report“ (Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmed – Malta – viienda vastastikuse hindamise aruanne), juuli 2019.
(10) GRECO, „Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta“ (Viies hindamisvoor – korruptsiooni ennetamine ja usaldusväärsuse edendamine keskvalitsustes (peamised täidesaatvad ülesanded) ja õiguskaitseasutustes – hindamisaruanne – Malta), 3. aprill 2019.
(11) Euroopa Komisjon, maksustamisdokumendid, töödokument nr 76 – 2019 – „Estimating International Tax Evasion by Individuals“ (Üksikisikute rahvusvahelise maksudest kõrvalehoidumise hinnang), september 2019.
(12) GRECO, „Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta“ (Viies hindamisvoor – korruptsiooni ennetamine ja usaldusväärsuse edendamine keskvalitsustes (peamised täidesaatvad ülesanded) ja õiguskaitseasutustes – hindamisaruanne – Malta), 3. aprill 2019.
(13) Jaeinvestorite programmi reguleeriv asutus, „ Analysis of IIP Applications presented by Chetcuti Cauchi Advocates“ (Advokaadibüroo Chetcuti Cauchi Advocates esitatud jaeinvestorite programmi taotluste analüüs), 8. november 2019.
(14) Malta – Veneetsia komisjoni täiskogu 117. istungjärgul vastu võetud arvamus põhiseadusliku korra ja võimude lahususe kohta (Veneetsia, 14.–15. detsember 2018).
(15) 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta (ELT C 215, 19.6.2018, lk 162); 14. novembri 2018. aasta resolutsioon vajaduse kohta luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanism (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0456).
(16) 25. oktoobri 2016. aasta resolutsioon soovitustega komisjonile ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomise kohta (ELT C 215, 19.6.2018, lk 162); 14. novembri 2018. aasta resolutsioon vajaduse kohta luua ELi terviklik demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste kaitse mehhanism (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0456).
(17) Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2019. aasta resolutsioon finantskuritegude, maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0240; Euroopa Parlamendi 28. märtsi 2019. aasta resolutsioon õigusriigi olukorra ja korruptsioonivastase võitluse kohta ELis, eelkõige Maltas ja Slovakkias (Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0328); Euroopa Parlamendi 16. jaanuari 2014. aasta resolutsioon ELi kodakondsuse müügi kohta (Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014)0038).

Viimane päevakajastamine: 4. mai 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika