Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2803(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0233/2019

Předložené texty :

B9-0233/2019

Rozpravy :

PV 17/12/2019 - 15
CRE 17/12/2019 - 15

Hlasování :

PV 18/12/2019 - 13.9
CRE 18/12/2019 - 13.9

Přijaté texty :

P9_TA(2019)0104

Přijaté texty
PDF 185kWORD 51k
Středa, 18. prosince 2019 - Štrasburk
Iniciativa EU týkající se opylovačů
P9_TA(2019)0104B9-0233/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. prosince 2019 o iniciativě EU týkající se opylovačů (2019/2803(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 1. června 2018 o iniciativě EU týkající se opylovačů (COM(2018)0395),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2016 o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2017 o akčním plánu pro přírodu, lidi a hospodářství(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2019 o postupu Unie pro povolování pesticidů(3),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

A.  vzhledem k tomu, že v reakci na výzvu Parlamentu a Rady, aby se zabývala snižujícím se počtem opylovačů, zahájila Komise dne 1. června 2018 iniciativu EU týkající se opylovačů;

B.  vzhledem k tomu, že důvodům úbytku opylovačů se věnovala už celá řada vědeckých prací, vzhledem k tomu, že jejich závěry nejsou v praxi důsledně uplatňovány;

C.  vzhledem k tomu, že volně žijící opylovači plní při opylování plodin nepostradatelnou úlohu; vzhledem k tomu, že svým dílem k tomu přispívají i medonosné včely;

D.  vzhledem k tomu, že opylování, které zajišťuje včela medonosná, je pouze doplňkem, nikoli náhradou opylování mnoha nejrůznějšími druhy hmyzu(4), včetně solitárních druhů včel, motýlů, pestřenkovitých a brouků;

E.  vzhledem k tomu, že Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) v reakci na prohlubující se krizi v oblasti biologické rozmanitosti vydal dne 11. října 2019 naléhavou výzvu k zajištění rozsáhlejší ochrany druhů; vzhledem k tomu, že s cílem zajistit plošné zlepšení situace do roku 2050 vyzval tento svaz vlády na celém světě k zastavení úbytku druhů, k tomu, aby do roku 2030 zabránily jejich vymírání způsobenému člověkem, a ke zlepšení stavu ochrany ohrožených druhů;

F.  vzhledem k tomu, že opylovači zajišťují v rámci ekosystému velmi důležité přímé a nepřímé služby, jako je opylování, ochrana proti škůdcům, udržování kvality půdy a vody a udržování krajinného rázu;

G.  vzhledem k tomu, že je třeba stále usilovat o uznání významu opylovačů z hlediska zemědělské produktivity;

H.  vzhledem k tomu, že jen v Unii závisí na opylování ze strany živočichů alespoň částečně 78 % druhů planě rostoucích rostlin(5);

I.  vzhledem k tomu, že o jiných hmyzích opylovačích než včelách a motýlech neexistuje dostatek údajů a informací;

J.  vzhledem k tomu, že mezi opylovače patří hmyz, jako např. včely, pestřenkovití, denní a noční motýli, brouci, vosy a třásnokřídlí, a savci, jako jsou netopýři a ptáci;

K.  vzhledem k tomu, že zdraví opylovači jsou pro zemědělskou činnost v Unii nepostradatelní, neboť 84 % druhů plodin(6) a 76 % evropské produkce potravin závisí na opylování hmyzem; vzhledem k tomu, že na opylovačích přímo závisí roční zemědělská produkce EU v hodnotě až 15 miliard EUR(7);

L.  vzhledem k tomu, že opylovači představují jeden z nejdůležitějších ukazatelů zdravého životního prostředí; vzhledem k tomu, že přestože nejsou statistické údaje a informace o tendencích v celé Evropě vždy úplné, poukazují na znepokojivý pokles populací opylovačů;

M.  vzhledem k tomu, že ochrana motýlů a travních porostů, které jsou jejich polopřírodním stanovištěm, je nedostatečná, což je dobrým příkladem situace divokých včel, pestřenkovitých, můr a dalších opylovačů;

N.  vzhledem k tomu, že směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích)(8) chrání pouze 56 druhů opylovačů a že u 67 % z nich je hodnocení negativní;

O.  vzhledem k tomu, že Parlament inicioval několik pilotních projektů a přípravných akcí, které se dále zabývají poklesem počtu opylovačů a hledají konkrétní řešení, jež by omezila dopad tohoto znepokojivého poklesu jejich populací(9),

P.  vzhledem k tomu, že mají-li být opylovači náležitě chráněni a obnovováni, bude se muset výrazně snížit používání pesticidů, které mají negativní vliv na opylovače a jejich potravu;

Q.  vzhledem k tomu, že byly prokázány nepříznivé ekologické účinky používání některých pesticidů, včetně vysokého rizika pro domácí i divoké včely, které jsou nepostradatelné pro opylování většiny plodin na celém světě;

R.  vzhledem k tomu, že podle nařízení (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh(10) musejí profesionální uživatelé pesticidů uchovávat záznamy o používání pesticidů po dobu nejméně tří let, a to s uvedením názvu výrobku na ochranu rostlin, doby aplikace a použité dávky a informací o oblasti a rostlinách, kde byl použit;

S.  vzhledem k tomu, že v dubnu 2018 Unie vydala úplný zákaz venkovního používání imidaklopridu, klothianidinu a thiamethoxamu, které jsou známy jako neonikotinoidy;

T.  vzhledem k tomu, že několik členských států oznámilo, že ze zákazu používání těchto neonikotinoidů na svém území udělí mimořádné výjimky; vzhledem k tomu, že oznámení členských států týkající se těchto mimořádných povolení by měla být kvalitní a měla by být zveřejňována; vzhledem k tomu, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dospěl k závěru, že v případě asi jedné třetiny výrobků, pro něž bylo vydáno mimořádné povolení, bylo možné nalézt alternativní přípravek; vzhledem k tomu, že tento úřad by mohl hrát určitou úlohu při posuzování mimořádných povolení(11);

U.  vzhledem k tomu, že se ukázalo, že používání glyfosátu je škodlivé pro bakterie včel medonosných, což přispívá ke snižování počtu opylovačů a ke ztrátě jejich přírodních stanovišť; vzhledem k tomu, že některé fungicidy mohou zdvojnásobit akutní toxicitu insekticidů(12);

V.  vzhledem k tomu, že členské státy nepodpořily plně pokyny Evropského úřadu pro bezpečnost potravin týkající se posuzování rizik výrobků na ochranu rostlin u včel (pokyny EFSA týkající se včel z roku 2013), které byly schváleny v roce 2013 a představují nejaktuálnější vědeckou metodiku v oblasti hodnocení rizik spojených s používáním pesticidů na druhy Apis mellifera, Bombus spp. a solitární druhy včel; vzhledem k tomu, že stávající situace neumožňuje řádné uplatňování kritérií pro povolování těchto výrobků uvedených v nařízení (ES) č. 1107/2009, a brání tudíž zajištění lepší ochrany těchto druhů;

W.  vzhledem k tomu, že nehledě na dopad insekticidů na opylovače ničí širokospektré herbicidy, používané v masovém měřítku například jako preemergentní herbicidy nebo jako vysoušedla, zdroje potravy opylovačů mimo hlavní období květu plodin a přispívají tím k rapidnímu omezování jejich populací;

X.  vzhledem k tomu, že ani při řádném uplatňování pokynů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin týkajících se včel z roku 2013 nebude v rámci režimu povolování pesticidů zajištěna ochrana denních a nočních motýlů a pestřenkovitých;

Y.  vzhledem k tomu, že k regulaci půdní eroze a obecně ke zlepšení biologické rozmanitosti mohou přispět propojená přírodní stanoviště opylovačů, jako jsou ochranné pásy, živé ploty a zatravněné vodní cesty, jež jsou potenciálně prospěšná z hlediska zlepšování kvality potravy, která je k dispozici jak pro včely domácí, tak i pro divoké opylovače;

Z.  vzhledem k tomu, že dochází k výrazné fragmentaci biotopů celé řady opylovačů a že v důsledku nevhodné správy jejich biotopů a změny klimatu jsou stále více ohroženy specializované druhy;

AA.  vzhledem k tomu, že pro zdravou populaci přírodních opylovačů je nezbytný výskyt ploch pokrytých původními květinami, jejich zachování a obnova, a to i v městských oblastech;

AB.  vzhledem k tomu, že volně žijící opylovači a včelaři v Evropě poskytují opylovací služby téměř zcela zdarma; vzhledem k tomu, že to je v příkrém kontrastu s ostatními částmi světa, kde jsou náklady na opylování srovnatelné s jinými zemědělskými vstupy, jako je např. osivo, hnojiva a pesticidy;

AC.  vzhledem k tomu, že opylovači přinášejí sociální a kulturní prospěch prostřednictvím léčivých prostředků, výrobků, umění a tradic;

AD.  vzhledem k tomu, že toto převážně bezplatné opylování doplňuje opylování volně žijícími opylovači a je možné pouze proto, že hlavním zdrojem příjmů včelařů je prodej medu a dalších včelích produktů; vzhledem k tomu, že dovoz padělaného medu ohrožuje hospodářský základ včelařství v EU;

AE.  vzhledem k tomu, že zemědělsko-environmentální opatření nebyla v EU provedena v takovém rozsahu, aby kompenzovala ztrátu přírodních stanovišť opylovačů a sníženou kvalitu jejich biotopů; vzhledem k tomu, že ekologizace nedokázala zajistit významné zlepšení;

AF.  vzhledem k tomu, že v postoji Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova byl vznesen požadavek na zavedení ukazatele dopadu na opylovače, a sice v kontextu návrhu nařízení o strategických plánech SZP (COM(2018)0392);

AG.  vzhledem k tomu, že zavedení ukazatele týkajícího se opylovačů může přispět k optimálním rozhodovacím postupům, účinnějšímu vynakládání veřejných prostředků, větší odpovědnosti a lepšímu porozumění dopadům jednotlivých opatření a právních předpisů;

AH.  vzhledem k tomu, že nadměrné hnojení plodin vede k omezenému výskytu kvetoucích rostlin, jež představují možný základ potravy pro opylovače;

AI.  vzhledem k tomu, že emise dusičnanů způsobují eutrofizaci a růst bujně rostoucích travin, které vytěsňují byliny a květiny na travním porostu, zakrývají holou půdu, již mnozí opylovači využívají jako stanoviště ke hnízdění, a způsobují zastínění nízkých poloh, čímž se vytváří chladné mikroklima nevhodné pro mnoho původních druhů;

Obecné poznámky

1.  uznává přínos iniciativy EU týkající se opylovačů, která spočívá v tom, že stanovuje strategické cíle a řadu naléhavých opatření na ochranu opylovačů, která by EU a její členské státy měly přijmout; vítá práci v souvislosti s ochranou přírodních stanovišť opylovačů, která již byla odvedena na místní úrovni;

2.  domnívá se však, že tato iniciativa dostatečně neřeší mnohé příčiny úbytku opylovačů, k nimž patří změny ve využívání půdy, ztráta přírodních stanovišť a jejich propojenosti, intenzivní zemědělské postupy, používání přípravků na ochranu rostlin, znečištění životního prostředí, vliv patogenů a parazitů, jako je roztoč Varroa destructor, změna klimatu a pronikání invazních nepůvodních druhů(13); domnívá se, že je nanejvýš nutné zajistit provádění „Priority II: Boj proti příčinám úbytku opylovačů“;

3.  má za to, že opylovači jsou základní složkou biologické rozmanitosti a jsou nezbytní pro rozmnožování většiny druhů rostlin; uznává, že úbytek populace opylovačů má vliv na kvalitu a kvantitu zemědělských výnosů a na hospodářské výnosy zemědělců;

4.  poukazuje na význam opylovačů pro zemědělství i hrozbu pro produkci potravin, kterou představuje současný úbytek opylovačů, a rovněž na potřebu přijmout urgentní kroky na ochranu a obnovu opylovačů a jejich služeb, které by tuto situaci změnily;

5.  zdůrazňuje, že je důležité přijmout ucelený přístup a zhodnotit dopad stávajících politických opatření s cílem účinně řešit pokles počtu opylovačů v Unii; zdůrazňuje dále, že s cílem chránit opylovače obecně, ať již domestikované nebo volně žijící, je třeba uplatňovat zásadu obezřetnosti;

6.  zdůrazňuje, že je třeba chránit druhovou rozmanitost opylovačů v Evropě i na celém světě, včetně přibližně 2 000 druhů divokých včel a dalšího hmyzu, mj. much, brouků a nočních a denních motýlů;

7.  upozorňuje na to, že je důležité podporovat opatření, která přispívají k biologické rozmanitosti jak ve venkovských, tak i městských oblastech, protože zdraví a přežití opylovačů závisí na druhově bohatých přírodních stanovištích, která poskytují dostatečné množství rozmanité a stále dostupné potravy, jako je nektar a pyl, a zajišťují stanoviště pro hnízdění, páření a přezimování;

8.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zařadila iniciativu EU týkající se opylovačů a její výsledky do rozvoje strategie EU pro biologickou rozmanitost na období po roce 2020 a aby cíle této iniciativy transformovala do plnohodnotného akčního programu pro opylovače s vyčleněním dostatečných zdrojů na tento účel;

9.  vyzývá Komisi, aby úbytek opylovačů řešila na mezinárodní úrovni a aby prosazovala důrazná opatření na ochranu opylovačů a jejich přírodních stanovišť v celosvětovém měřítku;

Biologická rozmanitost a zemědělské postupy

10.  zdůrazňuje, že zvýšení biologické rozmanitosti a tím i podpora výskytu a kvality stanovišť opylovačů na zemědělské půdě se musí stát klíčovým cílem při rozvoji budoucí společné zemědělské politiky (SZP), která musí zejména podporovat ochranu zemědělských oblastí s vysokou přírodní hodnotou, vytvoření vyčleněných přírodních oblastí, omezování pesticidů a používání minerálních hnojiv a vytvářet pobídky pro polykultury a střídání plodin;

11.  konstatuje, že snížení závislosti na pesticidech je klíčovým cílem směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů(14); zdůrazňuje, že ve všech národních akčních plánech členských států přijatých v rámci této směrnice by měl být stanoven plán na snížení používání pesticidů s jasnými cíli, mezníky a časovým harmonogramem a že omezení pesticidů by se mělo stát „společným ukazatelem“, s jehož pomocí bude sledován dosažený úspěch; vyjadřuje přesvědčení, že do nadcházejícího přezkumu směrnice 2009/128/ES by měly být na základě náležitého hodnocení dopadu zařazeny celounijní povinné cíle na snížení používání pesticidů;

12.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala revidované národní akční plány přijaté v rámci směrnice 2009/128/ES a přijala veškerá možná opatření s cílem zajistit, aby se členské státy patřičně zavázaly, že budou dodržovat cíle týkající se snížení používání pesticidů a že zajistí jejich nezbytné sledování;

13.  vyzývá Komisi a členské státy, aby prostřednictvím celostátních a regionálních poradenských systémů zajistily poskytování vysoce kvalitního poradenství zemědělcům, pokud jde o způsoby podpory a ochrany biologické rozmanitosti a opylovačů;

14.  znovu opakuje, že opylování má pro zemědělskou výrobu zásadní význam, a že by proto podpora z prvního pilíře SZP neměla vést k omezení nebo výpadku služeb opylovačů; vyzývá Komisi, aby schválila pouze takové strategické plány, v nichž by byl tento faktor řádně řešen zavedením příslušných podmínek a ekologických systémů podle prvního pilíře;

15.  zdůrazňuje, že mnoho vnitrostátních programů pro rozvoj venkova již zahrnuje opatření na podporu biologické rozmanitosti a pomoc opylovačům; podotýká, že k tomu, aby tyto programy a opatření pokračovaly a byly dále rozšiřovány, je primárně nezbytné poskytnout dostatečné finanční prostředky na druhý pilíř SZP; zdůrazňuje, že je přitom nezbytné zohlednit rozmanitost regionů a přírodních stanovišť a rovněž druhovou rozmanitost opylovačů, což vyžaduje celostátní a regionální přístup;

16.  žádá Komisi a členské státy, aby v rámci SZP přijaly výzvu Parlamentu k vytvoření ukazatele pro opylovače;

17.  zdůrazňuje, že v roce 2017(15) vzrostl prodej insekticidů ve srovnání s rokem 2016 v 18 zemích EU; vyjadřuje své znepokojení nad tím, že v kategorii ostatních insekticidů(16) došlo v 9 ze 13 zemí, pro něž byly tyto rozčleněné údaje k dispozici, v roce 2017 k nárůstu prodeje ve srovnání s rokem 2016 a že iniciativa týkající se opylovačů nepovažuje tento trend za významný,

18.  zdůrazňuje, že jako cíl ve strategických plánech členských států v rámci SZP by měla být stanovena také opatření v oblasti biologické rozmanitosti a snížení používání pesticidů a že omezení pesticidů a zvýšení biologické rozmanitosti by se mělo stát „společným ukazatelem“, s jehož pomocí bude monitorován dosažený úspěch;

19.  zdůrazňuje, že připravovaný ukazatel na měření rozmanitosti a hojnosti opylovačů umožní zhodnotit účinnost SZP v této oblasti;

20.  zdůrazňuje, že podle směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů musejí být za účelem ochrany opylovačů používány místo pesticidů především nechemické metody regulace škůdců;

21.  vyzývá Komisi, aby zákaz imidaklopridu, klothianidinu a thiamethoxamu rozšířila na všechny pesticidy na bázi neonikotinoidů;

22.  vyzývá Komisi, aby v případě, že členský stát vydá na základě článku 53 nařízení (ES) č. 1107/2009 mimořádné povolení pesticidu, soustavně žádala úřad EFSA o stanovisko; považuje za důležité, aby úřad EFSA prošetřoval také účinek náhrady a dostupnost nechemických metod;

23.  vyzývá Komisi, aby zajistila řádné uplatňování ustanovení nařízení (ES) č. 1107/2009 a tím mimo jiné zaručila, že oznámení o mimořádném povolování pesticidů budou dodržovat určité minimální normy, přičemž by členské státy měly být povinny poskytovat úplné a podrobné vysvětlení a oznámení by měla být zveřejňována; vítá úlohu, kterou hraje úřad EFSA při přezkoumávání těchto výjimek;

24.  zdůrazňuje, že by profesionální uživatelé přípravků na ochranu rostlin měli po dobu alespoň tří let vést podrobné záznamy o oblasti, době aplikace a použité dávce těchto přípravků; konstatuje, že by příslušné zaznamenané informace měly být na žádost poskytovány příslušnému orgánu, aby tak mohl sledovat dodržování pravidel podmíněnosti a výkonnost SZP, pokud jde o omezování používání pesticidů v celé EU;

25.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zvyšovaly povědomí o této problematice a podporovaly finanční příležitosti v této oblasti; poukazuje na to, že k přijetí dodatečných opatření na celostátní, regionální a místní úrovni povedou společné nástroje a modely pro rozvoj strategií a plánů týkajících se opylovačů, jež by byly založeny na stávajících osvědčených postupech;

26.  vyzývá Komisi a členské státy, aby naléhavě zajistily přijetí všech pokynů úřadu EFSA týkajících se včel z roku 2013, včetně požadavků týkajících se chronické toxicity a toxicity pro larvy i pro jiné druhy, než jsou včely medonosné;

27.  vyzývá členské státy, aby odpovídajícím způsobem sladily své posuzování pesticidů ještě předtím, než budou pokyny úřadu EFSA týkající se včel plně přijaty na úrovni EU;

28.  vyzývá Komisi, aby požádala úřad EFSA o pokyny týkající se pesticidů, v nichž by byly stanoveny zkoušky předcházející jejich schválení, které by zajišťovaly ochranu denních a nočních motýlů a pestřenkovitých;

29.  zdůrazňuje, že výskyt přírodních stanovišť opylovačů zvyšuje produktivitu půdy;

30.  vyzývá Komisi, aby zavedla omezení týkající se cíle SZP, jímž je zvyšování produktivity, aby regulovala intenzivní zemědělské postupy a podporovala používání ekologizačních opatření, která kvalitativně a kvantitativně zlepšují přírodní stanoviště a krmné plochy pro opylovače a pomáhají v boji proti homogenizaci evropské krajiny;

31.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly využívání pastvin a pasteveckých stanovišť, včetně zalesněných pastvin a dalších zemědělsko-lesnických systémů, které jsou zásadním předpokladem vytváření podkladu pro hnízdění, rozmnožování a přezimování opylovačů, a to v součinnosti s komunitami v oblasti pastvin s vysokou přírodní hodnotou, které se omezují na pastvu a tradiční formy extenzivního hospodaření;

32.  zdůrazňuje v tomto ohledu, že s obnovou přírodních stanovišť opylovačů může pomoci střídání plodin, používání silných odrůd a mechanické odstraňování plevele či biologická ochrana proti škůdcům, zatímco velká pole s monokulturami přispívají k úbytku opylovačů;

33.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly zelenou infrastrukturu, která obnovuje mozaiku přírodních stanovišť a funkční propojení biotopů opylovačů ve venkovské a městské krajině;

34.  vyzývá Komisi a členské státy, aby s cílem chránit zdroje potravy pro opylovače a činitele biokontroly a jejich přírodní stanoviště a zároveň zajistit lepší regulaci eroze ve venkovských, příměstských a městských oblastech, podpořily zachování udržovaných živých plotů i koncepci ochranných pásů, včetně zatravněných či kvetoucích pásem podél vodních toků a trvale kvetoucích oblastí, což jsou opatření na podporu biologické rozmanitosti;

35.  vyzývá členské státy, aby podpořily včasné zařazení druhů, které představují riziko pro opylovače, na seznam EU, aby rychle reagovaly s cílem kontrolovat a odstraňovat takové druhy, a aby v případě, že bude zjištěno, jakým způsobem dochází k jejich rozšiřování, zvýšily ostražitost a přijaly restriktivní opatření;

36.  vyzývá Komisi, aby navrhla opatření, která by pomohla čelit hrozbám pro opylovače, které mohou vznikat v důsledku opouštění zemědělské půdy;

37.  zdůrazňuje, že je třeba zavést účinná opatření v oblasti biologické bezpečnosti pro rostliny zasazené v květináči a půdě ještě předtím, než jsou přesunuty na značné vzdálenosti, a vybízí veřejné orgány odpovědné za řízení zelených ploch, aby využívaly místní rostliny, a tím maximalizovaly přínosy pro místní opylovače a minimalizovaly šíření invazních nepůvodních druhů;

38.  vyzývá Komisi, aby u rostlin v květináčích, které jsou šetrné k opylovačům, na nichž je uvedeno místo jejich původu a jež jsou umístěny v udržitelné nádobě, nepoužívají rašelinu a neobsahují insekticidy, stanovila kritéria nezbytná pro zavedení ekoznačky EU;

39.  vyzývá Komisi a členské státy, aby odvětví včelařství podpořily tím, že zpřísní dovozní kontroly s cílem zabránit dovozu padělaného medu a přijmou pro medové směsi povinné označování původu medu (se jménem každé země);

40.  vyzývá k podpoře a rozvoji přírodních stanovišť opylovačů v městských oblastech;

Výzkum, vzdělávání a dohled

41.  poukazuje, zejména v souvislosti se včelami medonosnými (Apis mellifera), na význam zkoumání příčin zkracování délky života matek, které je znepokojivým jevem;

42.  považuje za zásadní podpořit vývoj pokynů k testům, které dosud nejsou k dispozici, zvláště pokud jde o akutní a chronickou toxicitu pro solitární druhy včel, chronickou toxicitu pro čmeláky, subletální účinky, současné expozice většímu počtu sloučenin (kumulativní a synergické účinky) a o testy zaměřené na jiné druhy opylovačů;

43.  zdůrazňuje, že se výzkum prováděný v rámci této iniciativy nezabývá režimy založenými na výsledcích vycházejících z monitorování, které by mohly být užitečné tím, že by částečně pokrývaly potřeby v oblasti monitorování a poskytovaly zemědělcům příslušné pobídky; zdůrazňuje, že tyto systémy mohou být řízeny a rozšířeny v rámci různých finančních nástrojů a oblastí politiky EU, včetně SZP;

44.  vyzývá Komisi a členské státy, aby navýšily financování základního a aplikovaného výzkumu opylovačů, vývoje léčby nových nemocí, léků proti parazitům a virům, které je napadají, a aby investovaly do prohloubení a rozšíření taxonomických odborných znalostí, mimo jiné prostřednictvím rámcového programu EU pro výzkum a inovace; požaduje, aby byl kladen větší důraz na výzkum v terénu a na jiné opylovače, než jsou včely medonosné a motýli;

45.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly systematické a standardizované sledování volně žijících opylovačů v reálných podmínkách a hlavních hrozeb, jimž čelí, s cílem změřit rozsah jejich úbytku a jeho příčin a umožnit plné hodnocení účinnosti příslušných unijních a vnitrostátních politických opatření;

46.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že finanční potřeby pro monitorování volně žijících opylovačů budou zahrnuty do strategických plánů SZP s cílem zajistit spolehlivé údaje pro vytvoření ukazatele SZP pro opylovače v souladu se závazkem v rámci iniciativy EU týkající se opylovačů;

47.  považuje za vhodné podporovat ekologické inovace(17) v zemědělství, uzavírání dohod o partnerství s akademickými kruhy a spolupráci s výzkumnými pracovníky v různých oblastech na podporu rozvoje pesticidů představujících nízké riziko, které jsou pro opylovače neškodné;

48.  považuje za nezbytné podporovat výzkum ohledně agroekologické transformace zemědělství a další vývoj metod ochrany proti škůdcům, které jsou pro opylovače neškodné, jako jsou vhodné pěstitelské postupy, střídání plodin a vyvážené hnojení;

49.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly vědecké iniciativy občanů zaměřené na zaznamenávání a sledování opylovačů a odbornou přípravu včelařů, s cílem prosazovat nerušivý dohled Unie nad včelami prostřednictvím rozvoje ukazatelů životaschopnosti včelstev;

o
o   o

50.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 2.
(2) Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 38.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2019)0023.
(4) Garibaldi, L. A. et al, Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance, 2013.
(5) Potts, S. et al., Status and Trends of European Pollinators. Hlavní zjištění projektu STEP, nakladatelství Pensoft, Sofie, 72 s.
(6) Potts, S. et al., Status and Trends of European Pollinators. Hlavní zjištění projektu STEP, nakladatelství Pensoft, Sofie, 72 s.
(7) Gallai, N., et al., Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline, Ecological Economics, 68:3, s. 810–821.
(8) Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7.
(9) zejména systém monitorování a ukazatele týkající se opylovačů v EU, monitorování dopadu používání pesticidů na životní prostředí prostřednictvím včel medonosných, měření biologické rozmanitosti pomocí červeného seznamu, který vydal Mezinárodní svaz ochrany přírody a vypracování souboru nástrojů pro zemědělce týkajícího se postupů jednotné ochrany proti škůdcům v Evropské unii;
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(12) Tsvetkov, N., Samson-Robert, O., Sood, K., Patel, H. S., Malena, D. A., Gajiwala, P. H., Maciukiewicz, P., Fournier, V., Zayed, A. (2017): Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn crops, Science, sv. 356, vydání 6345, s. 1395–1397. https://doi.org/10.1126/science.aam7470
(13) Potts, S.G., et al., (2016), Hodnotící zpráva Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby týkající se opylovačů, opylování a produkce potravin, sekretariát Mezivládní vědecko-politické platformy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, Bonn, Německo. 552 s.
(14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 71).
(15) Pro kategorii insekticidů a látek zabíjejících roztoče existují údaje Eurostatu a pro různé kategorie insekticidů (pyrethroidy, chlorované uhlovodíky, organofosfáty, karbamáty a oximokarbamáty a další insekticidy) existují další údaje; dostupné na http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
(16) Také včetně neonikotinoidů.
(17) Definované Komisí jako inovace, která v důsledku nižšího dopadu našeho způsobu produkce na životní prostředí vede k významnému pokroku při plnění cílů udržitelného rozvoje, posiluje odolnost přírody vůči environmentálním hrozbám nebo přináší účinnější a odpovědnější využívání přírodních zdrojů.

Poslední aktualizace: 4. května 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí