Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2804(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0239/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0239/2019

Συζήτηση :

PV 17/12/2019 - 17
CRE 17/12/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 18/12/2019 - 13.10
CRE 18/12/2019 - 13.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0105

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 181kWORD 61k
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης
P9_TA(2019)0105B9-0239/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας (2019/2804(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας (COM(2018)0233),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2004, με τίτλο «ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» (COM(2004)0356),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Σχέδιο δράσης της πρωτοβουλίας για πρωτοπόρους αγορές στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας – Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης – Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη» (COM(2007)0860, SEC(2007)1730),

–  έχοντας υπόψη της σύσταση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, περί της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2008)3282)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, για την τηλεϊατρική, προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας (COM(2008)0689),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία – καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα» (COM(2012)0736),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 7/2019 με τίτλο «Δράσεις της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης: αρκετά φιλόδοξες, αλλά απαιτείται η βελτίωση της διαχείρισης»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2019/243 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ»)(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2017 για την «Υγεία στην ψηφιακή κοινωνία – προαγωγή της οδηγούμενης από δεδομένα καινοτομίας στον τομέα της υγείας»(6),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά· ενδυνάμωση των πολιτών και οικοδόμηση μιας υγιέστερης κοινωνίας (O-000042/2019 – B9‑0062/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση νέων τεχνολογιών δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη μιας καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας και περίθαλψης της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές προκλήσεις στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας, ενός υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και σταθερά συρρικνούμενων ποσοστών γεννητικότητας, με αποτέλεσμα να εγείρονται ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της μελλοντικής παροχής υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας, εξάλλου, υπόψη ότι η εμφάνιση νέων τεχνολογιών δημιουργεί νέες ευκαιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να καταστούν προορατικά και ευέλικτα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, με πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση της καλής υγείας, και όχι τη διαχείριση των ασθενειών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και αντιπροσωπεύουν το 9,6 %(7) του ΑΕγχΠ στο σύνολο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαθέσιμων, ανθεκτικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγείας και μακροπρόθεσμης περίθαλψης, και να διασφαλίσουν τη δίκαιη πρόσβαση σε αυτές, καθώς και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες εναρμονισμένες με την εξέλιξη της κοινωνίας, να παρέχουν απρόσκοπτη περίθαλψη στο πλαίσιο των διαφόρων υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών, και να εξασφαλίζουν βελτιώσεις που είναι σημαντικές για τους ασθενείς και για τις μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες τους σε επίπεδο υγείας και περίθαλψης, ευημερίας και ποιότητας ζωής, και παράλληλα να συνυπολογίζουν τις διαφορές μεταξύ ασθενών όσον αφορά τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, τις ψηφιακές δεξιότητες και τον γραμματισμό σε θέματα υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την υγεία και την περίθαλψη μπορούν να ενισχύσουν την πρόληψη ασθενειών και να προωθήσουν υγιεινούς τρόπους ζωής, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να ανοίξουν τον δρόμο για να βρεθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που αφορούν την υγεία των πολιτών της ΕΕ αποτελούν βασικό παράγοντα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και πρέπει να προστατεύονται αυστηρά έναντι της αθέμιτης χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τη διαθεσιμότητα δεδομένων και ότι, λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας και του κατακερματισμού της αγοράς στα συστήματα υγείας, οι πολίτες δεν μπορούν ακόμη να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης δεν περιορίζεται στη μεγαλύτερη χρήση εφαρμογών υγείας για φορητές συσκευές, αλλά περιλαμβάνει επίσης την εξόρυξη δεδομένων, δηλαδή την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων που χρησιμεύουν ως βάση για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και την εκμάθηση μηχανής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση και παροχή της υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, για τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας των οικείων υπηρεσιών υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της έξυπνης υγείας στην Ευρώπη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι προσδοκίες των ασθενών και η επιθυμία να παρακολουθούν την υγεία τους, και ότι επίσης εντείνεται κατ’ αναλογία η ανάγκη για ισχυροποίηση των πολιτών όσον αφορά την υγεία τους, με την παροχή υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο τον χρήστη και πιο προληπτικών, εξατομικευμένων και ευέλικτων τρόπων αλληλεπίδρασης των ατόμων με τις υπηρεσίες υγείας και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στην σταδιακή ψηφιοποίηση της κοινωνίας, οι ασθενείς, οι πάροχοι φροντίδας, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και δυνητικά όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας της υγειονομικής περίθαλψης θα βρίσκονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με προκλήσεις όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και την ψηφιακή υποδομή των μητρώων ασθενών, πράγμα που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές δεοντολογικές απαιτήσεις και στην εν επιγνώσει συγκατάθεση των πολιτών όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποθήκευσή τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων υγείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η χρήση των συστημάτων ψηφιακής υγείας βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα σε κάθε κράτος μέλος, για παράδειγμα όσον αφορά την αξιοποίηση της επικαιροποιημένης τεχνολογίας, των υποδομών υποστήριξης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και τη χρήση ηλεκτρονικών μητρώων υγείας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία περιλαμβάνεται στην επιστολή αποστολής προς την Επίτροπο για την υγεία, με γνώμονα την προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων για την υγεία και την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με νέες προληπτικές στρατηγικές, καθώς και θεραπευτικές αγωγές, φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και θεραπευτικά αποτελέσματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη, η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκθετικά άλματα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την υπολογιστική πυροδοτούν τις ερευνητικές πρωτοβουλίες για την κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση νόσων και ιατρικών παθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό κενών, κινδύνων, τάσεων και μοτίβων στον τομέα της περίθαλψης με συμπληρωματικό ή αποτελεσματικότερο τρόπο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα από χαμηλότερα κοινωνικά κλιμάκια τείνουν να έχουν υψηλότερες ανάγκες υγείας, και είναι επίσης πιο ευάλωτα στον αποκλεισμό λόγω της ψηφιοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία αποσκοπεί στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών, στην ικανοποίηση μη καλυπτόμενων αναγκών των πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, και στη διευκόλυνση της ισότιμης και οικονομικά προσιτής πρόσβασης των πολιτών σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, με την ουσιαστική αξιοποίηση των ψηφιακών καινοτομιών·

2.  παρατηρεί ότι, μολονότι η ψηφιακή υγεία έχει σημαντικό δυναμικό, συνεπάγεται πολλά ανεπίλυτα προβλήματα όσον αφορά την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την προστασία·

3.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των εργαλείων ψηφιακής υγείας, είναι υψίστης σημασίας η εφαρμογή στοιχείων ψηφιακής υγείας που συνεκτιμούν πλήρως την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την ακρίβεια των δεδομένων, με τρόπο που συνεκτιμά τις ανάγκες των ασθενών·

4.  επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τη ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

5.  θεωρεί ότι οι δράσεις που προτείνει η Επιτροπή έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να συμβάλουν στην παροχή μιας πιο προληπτικής, εξατομικευμένης και ευέλικτης υγειονομικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες, να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και περίθαλψης, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά, αλλά και να τονώσουν την οικονομική μεγέθυνση και να προωθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα, ιδίως επειδή θα συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με την ευρύτερη ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, καθώς και με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ιδίως σε απομονωμένες και απρόσιτες περιοχές όπου αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν τα επίπεδα ιατρικού προσωπικού και οι παρεχόμενες υπηρεσίες·

6.  φρονεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας και της περίθαλψης πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη, καθώς και να ισχυροποιεί τους πολίτες ώστε να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών και στην προαγωγή της υγείας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών· φρονεί επίσης ότι ο μετασχηματισμός αυτός θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εμπλεκόμενου υγειονομικού προσωπικού, εφόσον δώσει ο ασθενής τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά μητρώα ασθενών, ηλεκτρονικές συνταγές, αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, εξετάσεις ιατρικής απεικόνισης και εξιτήρια· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι δεν πρέπει να αγνοηθούν οι ανάγκες των ασθενών που δεν είναι σε θέση να συμβαδίσουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό· τονίζει επίσης ότι η ψηφιακή υγεία δεν θα πρέπει να οδηγεί στην απανθρωποποίηση της περίθαλψης·

7.  πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλιστεί καίριος ρόλος για τις οργανώσεις και τα δίκτυα πολιτών και τα συστήματα δημόσιας υγείας όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ψηφιακής υγείας και περίθαλψης και τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να υφίσταται συνεργασία και διασύνδεση ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·

8.  πιστεύει ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας είναι οι πλέον ενδεδειγμένες αρχές για να διαχειρίζονται και/ή να εποπτεύουν τη συλλογή, την ανωνυμοποίηση και την ψευδωνυμοποίηση, την επιμέλεια και την εκμετάλλευση των δεδομένων υγείας, και παράλληλα να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των ασθενών, καθώς και την αποδοτικότητα, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα των τομέων της υγείας και της περίθαλψης· θεωρεί ότι η ανωνυμοποίηση και η ψευδωνυμοποίηση καθιστούν δυνατή τη χρήση ευαίσθητων δεδομένων στην έρευνα στον τομέα της υγείας, και επισημαίνει ότι οι τεχνικές ψευδωνυμοποίησης καθιστούν δυνατή την εκ νέου ταυτοποίηση του δότη δεδομένων σε περίπτωση που βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία του· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των τεχνικών αυτών, καθώς και των αναγκαίων τεχνολογιών για τη δημιουργία συνθετικών δεδομένων με γνώμονα την αλγοριθμική κατάρτιση της ΤΝ·

9.  τονίζει ότι τα ανωνυμοποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα υγείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιστημονική έρευνα στον τομέα της υγείας, την εφαρμογή τεκμηριωμένων πολιτικών για την υγεία, την καλύτερη κατανόηση των ασθενειών και την έγκαιρη ανίχνευση συμβάντων που απειλούν τη δημόσια υγεία, με σεβασμό προς τις αρχές του ιατρικού απορρήτου·

10.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διακυβέρνηση των δεδομένων, ώστε να τεθούν επί τάπητος οι επιπτώσεις στα εθνικά συστήματα υγείας·

Ανάγκη για εγγυήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα υγείας και την ανταλλαγή τους, με σχολαστική εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ

11.  τονίζει ότι οι πολίτες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας και να τα μοιράζονται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προκειμένου να εξασφαλίζουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, και θα πρέπει να μπορούν να αναμένουν ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως και σε μορφότυπο φιλικό προς μη ειδήμονες· παρατηρεί ότι ο προσφάτως εγκριθείς ΓΚΠΔ βελτιώνει το δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν πτυχές της υγείας τους και να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους· σημειώνει ότι τα συστήματα με βάση τον ασθενή αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών, και ότι οι εθνικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν τέτοιου είδους συστήματα ώστε να εξυπηρετείται το κοινό όφελος·

12.  θεωρεί ότι, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδομένων υγείας, απαιτούνται ειδικά μέτρα ώστε να αποφευχθούν όχι μόνο οι κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και η αθέμιτη χρήση των δεδομένων αυτών από υπηρεσίες·

13.  αναγνωρίζει ότι εμπλέκονται σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην εκμετάλλευση δεδομένων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν σαφώς τις ευθύνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των δεδομένων·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή, πολλοί πολίτες στην Ευρώπη έχουν περιορισμένη ή μηδενική ηλεκτρονική πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας, ιδίως όταν καταφεύγουν σε διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη·

15.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει την κυβερνοασφάλεια, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο παραβίασης της ιδιωτικότητας και τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων υγείας σε ολόκληρη την Ένωση·

16.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων υγείας τους, και θα πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο και να είναι σε θέση να μοιράζονται με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας με εξουσιοδοτημένα μέρη, ενώ θα πρέπει να απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

17.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών, προκειμένου να συνδεθούν με την δημόσια ψηφιακή υποδομή ηλεκτρονικής υγείας, με γνώμονα να διευρυνθεί η χρήση της ώστε να καλύπτει και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων των κρατών μελών και, για τον σκοπό αυτόν, να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής μητρώων υγείας που θα συνεκτιμά την πολυγλωσσία στην ΕΕ, καθώς και τους χρήστες με αναπηρίες, ιδίως όταν ο ασθενής καταφεύγει σε διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη, για τους σκοπούς της οποίας θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας του ασθενή, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του·

18.  τονίζει τη σημασία που έχει η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΚΠΔ και του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά(8)·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων υγείας, όπως εκείνες που ήδη υφίστανται για την ιατρική αγωγή, τις προληπτικές υπηρεσίες ή την έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα των πολιτών, καθώς αλλά και να αναπτύξουν πρότυπα και αμοιβαίως αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης/διαπίστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

20.  καλεί τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών να αξιοποιήσουν τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, για να αναπτύξουν διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μητρώα υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα παράσχουν στους πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας, και για να επενδύσουν στην οικοδόμηση στιβαρών και αξιόπιστων υποδομών που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και θα συμβάλουν στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ όλων των κρατών μελών· ζητεί να αξιοποιηθούν τα προτερήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιοποίησης των μητρώων υγείας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και η πρόσβαση σε αυτήν, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν έργα που χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα και να αναπτύξουν κριτήρια για την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον, προκειμένου να συμβάλουν τα πραγματικά δεδομένα στην επίτευξη ευνοϊκών θεραπευτικών αποτελεσμάτων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναπτύξει καθοδήγηση για να προωθήσει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων για τους σκοπούς της έρευνας και να εξασφαλίσει τη δίκαιη, διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα για τη συμπλήρωση των αποδεικτικών στοιχείων από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, όταν λαμβάνουν ρυθμιστικές αποφάσεις σχετικά με φάρμακα·

23.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ευρύ ευρωπαϊκό προβληματισμό σχετικά με τις δεοντολογικές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και όλων των άλλων παραγόντων της αλυσίδας της υγειονομικής περίθαλψης, με σκοπό την ανάπτυξη δεοντολογικών προτύπων και κανόνων, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και ταυτόχρονα να παρέχεται ασφάλεια στους ερευνητές και στον ιατροτεχνολογικό κλάδο, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων υγείας και της ΤΝ·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την προσήκουσα κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά τα μέτρα ιδιωτικότητας και ασφαλείας για όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υγείας, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που εφαρμόζονται κατ’ εξοχήν· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να δρομολογήσει εκπαιδευτική εκστρατεία σε επίπεδο ΕΕ για τα οφέλη της ανταλλαγής δεδομένων υγείας και τους συναφείς μηχανισμούς, προκειμένου να καταρρίψει τις εσφαλμένες αντιλήψεις και να υποστηρίξει τις δράσεις που προτείνει στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

Ανάγκη για καλύτερα δεδομένα υγείας

25.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ποιότητα των δεδομένων υγείας, να τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων, να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών μητρώων ασθενειών και να προαχθεί η ανάλυση δεδομένων με τη χρήση υπολογιστικής και μοντελοποίησης υψηλών επιδόσεων, καθώς και να διασφαλιστεί η προστασία των εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων·

26.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να τυποποιηθεί η ρύθμιση των συσκευών υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι συσκευές κινητής υγείας (mHealth) και ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα και η ακρίβεια των σχετικών δεδομένων·

27.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τις αρμόδιες αρχές, τους κοινοποιημένους οργανισμούς και τον φαρμακευτικό και ιατροτεχνολογικό κλάδο όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα(9) στην ψηφιακή θεραπευτική και στα σύνθετα προϊόντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ·

28.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υποστηρίζει στην πράξη την ασφαλή ανταλλαγή και διασύνδεση των γονιδιωματικών και άλλων δεδομένων υγείας, προκειμένου να προάγει την ερευνητική πρόοδο και την εξατομικευμένη ιατρική, ώστε να εντοπίζονται οι βέλτιστες θεραπευτικές αγωγές, και ταυτόχρονα να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και με τις αρχές δεοντολογίας·

29.  καλεί την Επιτροπή να προβεί, από κοινού με τα κράτη μέλη και τα διαπιστευμένα ιδρύματα, στη δοκιμή ειδικών εφαρμογών για την υψηλής ασφάλειας διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας στους τομείς της έρευνας και της πολιτικής για την υγεία, προκειμένου να βελτιωθούν η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών, ώστε να είναι σε θέση τα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις·

30.  θεωρεί ότι η μετάβαση στην ψηφιοποίηση αποτελεί ευκαιρία για να δρομολογηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για τους πολίτες, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και να ενισχυθούν οι βιομηχανικές ευκαιρίες στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας για την υγιή γήρανση· θεωρεί, επιπλέον, ότι η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την απορρόφηση και την αποτελεσματική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών έξυπνης υγείας είναι υψίστης σημασίας σε όλα τα επίπεδα της αξιακής αλυσίδας της υγείας (ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ρυθμιστικοί φορείς, πληρωτές και αρχές)·

31.  φρονεί ότι η διασφάλιση ενός κατάλληλου για τον σκοπό αυτόν ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στοιχείο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας φάρμακα· φρονεί επίσης ότι η αποτελεσματική χρήση των συστημάτων ΤΠ θα βελτιώσει τη ρυθμιστική αποδοτικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, με την εναρμόνιση των ρυθμιστικών έργων στον τομέα της τηλεματικής, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων, στη διαλειτουργικότητα και στην αλληλεξάρτηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου·

32.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την εναρμόνιση της συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των δεδομένων υγείας στην ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της έρευνας και των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους πολίτες, και ταυτόχρονα να διευκολύνει την καθολική πρόσβαση·

Ανάγκη για καλύτερα ψηφιακά εργαλεία

33.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να βελτιώνεται η προαγωγή της υγείας, να προλαμβάνονται οι ασθένειες και να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των ατόμων, ιδίως σε περιπτώσεις πανδημίας, και ότι θα πρέπει στις προσπάθειες αυτές να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC)· ζητεί να αναπτυχθούν ψηφιακές λύσεις και προσαρμοσμένα εργαλεία που θα συνδέονται με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις όπου προκύπτουν ελλείψεις φαρμάκων·

34.  θεωρεί ότι τα ψηφιακά εργαλεία υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι φορητές κάρτες με πληροφορίες για τον ασθενή, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της προσβασιμότητας όσον αφορά τις πληροφορίες για την υγεία και τον γραμματισμό σε θέματα υγείας, στοιχεία που είναι αμφότερα απαραίτητα για την προαγωγή της υγείας και για την καλύτερη πρόληψη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασθενειών· θεωρεί ότι, εφόσον δημιουργούνται με τη συμβολή των κατάλληλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των πολιτών και των τελικών χρηστών και συμμορφώνονται με όλες τις συναφείς νομοθετικές πράξεις, τέτοια εργαλεία καθιστούν δυνατή τη μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η προαγωγή υγιεινών συνηθειών και προληπτικών ενεργειών, καθώς και η υποστήριξη αποφάσεων για ζητήματα υγείας και η τήρηση της θεραπευτικής αγωγής από τον ασθενή·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ρόλος των εθνικών/περιφερειακών παραγόντων στην οργάνωση των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, μεταξύ άλλων με τη χρήση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων, δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί διαθέτουν μεγάλο δυναμικό για τη βελτίωση όχι μόνο της ποιότητας, της ισότιμης παροχής και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας, αλλά και της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ισχυροποίηση των ασθενών·

36.  τονίζει τη σημασία της παροχής πληροφοριών και υποστήριξης στους ασθενείς, ώστε να λαμβάνουν ουσιαστικές αποφάσεις για την υγεία τους· παρατηρεί ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να είναι φιλικές προς τον χρήστη και ψηφιακά προσβάσιμες, και πρέπει να παρέχουν πληροφορίες χωρίς φραγμούς για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε πολλές γλώσσες·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ψηφιοποίηση των ρυθμιστικών φορέων και να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς, ιδίως τα εθνικά συστήματα υγείας, προκειμένου να υποστηρίξει την ενισχυμένη συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο και να διευρύνει την ανάπτυξη μοντέλων περίθαλψης που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, μοντέλων κατ’ οίκον φροντίδας και τεχνολογιών κατ’ οίκον υποστήριξης για τους ηλικιωμένους, χωρίς να θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν άριστο μέσο για να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η ψηφιακή υγεία να συμβάλει στη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και της ευημερίας σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς παρέχουν ένα έμπιστο περιβάλλον, όπου ήδη συνεργάζονται οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι ασθενείς και ανταλλάσσουν δεδομένα υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο για να επιτύχουν τους στόχους τους·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα αναβαθμίσουν τις αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και προστασία των δεδομένων υγείας – μεταξύ άλλων με τον καθορισμό απαιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών που εστιάζουν στην ψηφιακή υγεία και απευθύνονται σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας, με τη δημιουργία κέντρων αριστείας για τη διά βίου κατάρτιση όσον αφορά συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες και με την ενίσχυση των ανταλλαγών σχετικών ορθών πρακτικών – και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εναρμονίσουν την κατάρτιση και να αναπτύξουν την ικανότητα των ρυθμιστικών φορέων να αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες έξυπνης υγείας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον·

39.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις συναφείς περιφερειακές και τοπικές αρχές, ώστε να αναπτυχθούν δίκτυα για την εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης και έτσι να καταστεί δυνατή η καθολική και ισότιμη πρόσβαση· θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι αναγκαίο να βελτιωθούν η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και οι δεξιότητες των χρηστών, με τα ύψιστα επίπεδα προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων και με εργαλεία και μηχανισμούς που παρέχονται από τα δημόσια συστήματα υγείας·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, για την πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους και για τη χρήση των δεδομένων αυτών συνεκτιμούν τις ευαίσθητες ομάδες, όπως οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, τα αποκλεισμένα από την κοινωνία της πληροφορίας άτομα και τα άτομα με αναπηρίες·

41.  θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτευχθεί για τους πολίτες μια θετική ισορροπία ανάμεσα στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στην απευθείας διαβούλευση με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας· θεωρεί επιπλέον ότι η ασφαλής πρόσβαση και η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας θα αποτελέσουν ένα θετικό βήμα προόδου·

42.  θεωρεί ότι οι ασθενείς θα πρέπει να επωφελούνται από τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα φάρμακά τους· ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις ηλεκτρονικές πληροφορίες των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού φυλλαδίου, προκειμένου να βελτιωθεί η ρυθμιστική αποδοτικότητα και να ισχυροποιηθούν οι ασθενείς με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα φάρμακα·

43.  καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με καινοτόμες ευκαιρίες για δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης, και να μοχλεύσουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ώστε να αναπτυχθούν σε ευρεία κλίμακα ολοκληρωμένες υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την κλιμάκωση των πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης στον τομέα της έξυπνης υγείας, ώστε να επιταχυνθούν οι καμπύλες εκμάθησης·

45.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κόμβου καινοτομίας στον τομέα της έξυπνης υγείας, προκειμένου να αξιολογούνται και να προωθούνται πρωτοβουλίες έξυπνης υγείας και να διαθέτουν όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας υγείας μια πλατφόρμα για τη συγκρότηση κοινοπραξιών, ώστε να υλοποιηθούν φιλόδοξα έργα μεγάλης κλίμακας·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποδεικτικών στοιχείων από τους πρώιμους αποδέκτες καινοτόμων λύσεων στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως με την πλήρη αξιοποίηση των έργων του INTERREG Europe και της πλατφόρμας μάθησης σε θέματα πολιτικών·

47.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να προωθεί διαρκώς την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και να παρακολουθείται η πρόοδος προς μια υγειονομική περίθαλψη με βάση την αξία και προς βιώσιμα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

48.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για παν ενδεχόμενο, για να αντιμετωπίζεται κάθε πιθανή προσωρινή ή μόνιμη μη διαθεσιμότητα δεδομένων υγείας λόγω ατυχήματος ή επίθεσης στις υποδομές, στα συστήματα ή στα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, την επεξεργασία ή την αποθήκευση των δεδομένων αυτών·

49.  υποστηρίζει τις προσπάθειες του ECDC να αναπτύξει στρατηγικές ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα τα υφιστάμενα αυτοματοποιημένα συστήματα, να χρησιμοποιήσει δεδομένα ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων, και να συνδράμει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων·

50.  τονίζει ότι η επιτυχής μετάβαση στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη απαιτεί ισχυρή πολιτική ηγεσία, ένα μακρόπνοο όραμα και συνεχείς επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις προγραμματισμένες αλλαγές, όπου θα περιλαμβάνονται ενδιάμεσες αξιολογήσεις και ο προσδιορισμός στόχων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια Ευρώπη της ψηφιακής υγείας·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2019 σχετικά με τον ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας·

53.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις παρούσες συστάσεις στην πρόταση για έναν ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 190 της 18.7.2008, σ. 37.
(2) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 39 της 11.2.2019, σ. 18.
(4) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(6) EE C 440 της 21.12.2017, σ. 3.
(7) Το 2017· ΟΟΣΑ/ΕΕ (2018), «Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle» (Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2018: Κύκλος για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ), Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαΐου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου