Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2981(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0242/2019

Forhandlinger :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Afstemninger :

PV 19/12/2019 - 6.2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0107

Vedtagne tekster
PDF 124kWORD 45k
Torsdag den 19. december 2019 - Strasbourg
Afghanistan, navnlig påstande om seksuelt misbrug af drenge i provinsen Logar
P9_TA(2019)0107RC-B9-0242/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 19. december 2019 om Afghanistan, navnlig påstandene om seksuel udnyttelse af drenge i Logarprovinsen (2019/2981(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan, navnlig beslutningen af 14. december 2017(1),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2019 om barnets rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder(2),

–  der henviser til erklæringerne af 3. december 2019 fra gruppen af venner af børn i væbnede konflikter (CAAC), som Den Europæiske Union er medlem af, vedrørende påstande om seksuel udnyttelse af drenge i Logarprovinsen og efterfølgende foranstaltninger mod menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til den afghanske lov om beskyttelse af børns rettigheder, som blev ratificeret den 5. marts 2019,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne,

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder af 20. november 1989,

–  der henviser til UNICEF's rapport fra november 2019 om, at FN's konvention om barnets rettigheder står ved en skillevej,

–  der henviser til rapporterne fra FN's generalsekretær til Sikkerhedsrådet om konfliktrelateret seksuel vold af 23. marts 2018 og 29. marts 2019 og rapporten om børn i væbnede konflikter i Afghanistan af 10. marts 2019,

–  der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder, om børn i væbnede konflikter og om menneskerettighedsforkæmpere,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Afghanistan af 8. april 2019,

–  der henviser til samarbejdsaftalen mellem EU og Afghanistan om partnerskab og udvikling, der blev undertegnet den 18. februar 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A.  der henviser til, at der mellem 2015 og 2018 ifølge FN's generalsekretærs rapport fra 2019 om børn i væbnede konflikter i Afghanistan blev begået 14 000 krænkelser af børn i Afghanistan; der henviser til, at mindst 12 599 børn blev dræbt eller lemlæstet, hvilket udgør næsten en tredjedel af alle civile ofre; der henviser til, at seksuelt misbrug, voldtægt og udnyttelse af drenge, som er en praksis, der kaldes for bacha bazi, og som udgør seksuelt slaveri af børn, er udbredt i flere af Afghanistans provinser;

B.  der henviser til, at FN's bistandsmission i Afghanistan (UNAMA) har rapporteret, at 136 afghanske drenge i mindst seks skoler i Logarprovinsen er blevet seksuelt misbrugt af en pædofilring; der henviser til, at undersøgelsen indtil videre har fundet frem til over 100 videoer på internettet; der henviser til, at mindst syv af de drenge, der dukkede op i videoerne, er blevet fundet døde, og at fem er blevet myrdet af deres familier;

C.  der henviser til, at bachas, der typisk er drenge mellem 10 og 18 år, købes af eller bortføres fra fattige familier af indflydelsesrige medlemmer af eliten i landdistrikterne, herunder politikere og officerer i hæren; der henviser til, at drengene påklædes som kvinder og optræder som dansere ved private fester, hvorefter de ofte bliver seksuelt misbrugt af mænd;

D.  der henviser til, at skoleledere, lærere og lokale myndigheder i Logarprovinsen har været involveret; der henviser til, at der ofte forekommer straffrihed for seksuel vold på grund af de magtfulde stillinger, som gerningsmændene ofte besidder, mistro i ofrenes familier og lokalsamfundene og et værdisystem, der sætter familiens ære over barnets personlige interesse;

E.  der henviser til, at børn i Afghanistan, der udsættes for voldtægt og seksuel udnyttelse, har meget begrænset adgang til domstolsprøvelse og støtte; der henviser til, at det af flere rapporter fremgår, at det modsatte forekommer, og at børn, som anmelder seksuelt misbrug, ofte udsættes for yderligere overgreb, stigmatisering, udstødelse eller endda drab, når de overlades til gerningsmændene, myndighederne, militslederne eller deres egne familier, hvilket forværrer de fysiske og psykiske traumer;

F.  der henviser til, at den sociale og civile institution for unge i Logar undersøger situationen i andre skoler i regionen; der henviser til, at tusindvis af andre drenge i provinsen menes at være ofre for bacha bazi;

G.  der henviser til, at Afghanistan i 2018 reformerede sin straffelov, hvorved seksuelt misbrug af børn kriminaliseres; der henviser til, at de afghanske myndigheder i 2019 vedtog en lov om beskyttelse af barnets rettigheder; der henviser til, at det fortsat er en udfordring at håndhæve de bestemmelser, der gør det kriminelt at rekruttere børn, at udnytte rekrutterede børn og at foretage seksuel vold mod og seksuelt misbrug af børn;

H.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmperne Mohammad Musa Mahmudi og Ehsanullah Hamidi fra den sociale og civile institution for unge i Logar blev vilkårligt tilbageholdt af det nationale sikkerhedsdirektorat, da de var på vej til et møde med EU's ambassadør i Kabul; der henviser til, at de begge blev løsladt den 27. november 2019, og at deres sikkerhed fortsat giver anledning til bekymring; der henviser til, at de to menneskerettighedsforkæmpere tidligere har modtaget trusler via de sociale medier, og at nogle af disse trusler blev fremsat af offentligt ansatte; der henviser til, at provinsguvernøren desuden truede med at straffe dem for at sprede urigtige oplysninger;

I.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere i Afghanistan i stigende grad udsættes for angreb fra de afghanske myndigheders og væbnede gruppers side og udsættes for chikane, intimidering, trusler og vold; der henviser til, at den afghanske regering gentagne gange har undladt at efterforske angreb på menneskerettighedsforkæmpere;

1.  beklager det omfattende og fortsatte seksuelle misbrug og slaveri af drenge i Afghanistan; udtrykker sin fulde støtte til og solidaritet med ofrene; udtrykker alvorlig bekymring over udbredelsen af en dybt rodfæstet praksis for seksuelt misbrug af drenge, straffriheden for gerningsmændene og ofrenes sårbare stilling;

2.  anerkender de afghanske myndigheders seneste reaktion og deres indsats for at efterforske og retsforfølge de ansvarlige; minder myndighederne om, at beskyttelse af børn og andre sårbare grupper skal være kernen i enhver politik til beskyttelse af menneskerettighederne, og opfordrer de centrale og lokale myndigheder i Afghanistan til fortsat at træffe aktive foranstaltninger til udryddelse af bacha bazi-praksissen i landet;

3.  udtrykker dyb beklagelse over, at der angiveligt har fundet tilfælde af seksuelt misbrug sted i skoler, som udgør betroede og respekterede institutioner, og at disse tilfælde blev begået af lærere og skoleledere, som har stor indflydelse på deres elever og et stort ansvar for deres såvel intellektuelle som psykiske udvikling;

4.  opfordrer den afghanske regering til straks at suspendere de personer, der angiveligt er involveret i tilfælde af seksuelt misbrug og seksuel vold, fra deres stillinger, indtil efterforskningen er afsluttet, og til at yde den nødvendige medicinske, psykologiske og sociale støtte til ofrene og deres familier;

5.  opfordrer kammeradvokatens kontor til at iværksætte en uafhængig og upartisk efterforskning af påstandene om seksuelt misbrug af og vold mod drenge i Logarprovinsen, som sikrer ofrenes rettigheder og beskyttelse; minder om, at undersøgelsen bør gennemføres i samarbejde med internationale organer, herunder UNAMA, og i fuld gennemsigtighed, eftersom påstandene også er rettet mod enkeltpersoner hos de nationale myndigheder;

6.  opfordrer indtrængende de afghanske myndigheder til straks at indføre en beskyttelses- og indberetningsmekanisme for organisationer og advokater, der rapporterer om og afdækker krænkelser af børns rettigheder; opfordrer indtrængende de afghanske myndigheder til at oprette en national telefonisk hjælpetjeneste til støtte for ofre, som er specielt rettet mod krænkelser af børns rettigheder;

7.  opfordrer de afghanske myndigheder til at gøre fuld brug af national og international lovgivning om beskyttelse af børns rettigheder; opfordrer indtrængende de afghanske myndigheder til fuldt ud at gennemføre den nye afghanske straffelov fra 2018 og loven om beskyttelse af børns rettigheder fra 2019 for at sikre fuld ansvarlighed i tilfælde af seksuelt misbrug af og vold mod børn;

8.  opfordrer indtrængende den afghanske regering til at iværksætte en landsdækkende kampagne for at lære samfundet om forbuddet mod bacha bazi og mindreåriges ret til at blive beskyttet mod et sådant fysisk og seksuelt misbrug; understreger, at det kun gennem en kombination af retshåndhævelse og uddannelse på området vil være muligt at opnå den kulturelle forandring, der er nødvendig i det afghanske samfund for at afskaffe denne praksis; insisterer på, at denne indsats skal prioritere en afstigmatisering af ofrene for bacha bazi-praksissen og forhindre dem i at blive udstødt af deres lokalsamfund, fordrevet af deres familier eller dræbt;

9.  roser det arbejde, der udføres af Mohammad Musa Mahmudi, Ehsanullah Hamidi og alle menneskerettighedsforkæmpere i Afghanistan, som opererer i et af de farligste miljøer i verden, trues af statslige og ikkestatslige aktører og ikke nyder den beskyttelse, de har brug for for at kunne udføre deres arbejde uden frygt for repressalier; understreger, at de afghanske myndigheder under alle omstændigheder skal sikre, at menneskerettighedsforkæmpere er i stand til at udføre deres arbejde uden trusler, intimidering eller hindringer;

10.  opfordrer indtrængende til øget kontrol og overvågning af EU's finansielle bistand til Afghanistan for at sikre, at den budgetstøtte, der ydes, reelt fremmer et gunstigt miljø for beskyttelse og fremme af menneskerettighederne;

11.  opfordrer indtrængende de afghanske myndigheder til at garantere sikkerheden for Mohammad Musa Mahmudi og Ehsanullah Hamidi; opfordrer endvidere myndighederne til omgående og betingelsesløst at løslade alle menneskerettighedsforkæmpere, samvittighedsfanger og journalister, der udelukkende er blevet tilbageholdt og dømt for at udøve deres ret til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed;

12.  opfordrer kammeradvokatens kontor til at iværksætte en uafhængig og upartisk undersøgelse af den vilkårlige tilbageholdelse af de medlemmer af civilsamfundet, der blev arresteret, efter at de havde meldt om tilfælde af seksuelt misbrug og vold, og som først blev løsladt efter flere dage;

13.  opfordrer EU-medlemsstater, der har diplomatiske missioner i Afghanistan, og deres udviklingsagenturer på stedet til at bistå de myndigheder og lokale civilsamfundsaktører, der arbejder for at udrydde bacha bazi-praksissen i det afghanske samfund;

14.  opfordrer EU-medlemsstater med diplomatiske missioner på stedet til fuldt ud at gennemføre EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og til at yde enhver behørig støtte til de tilbageholdte menneskerettighedsforkæmpere, herunder besøg i fængsler og overvågning af retssager; minder om betydningen af, at EU-delegationen og EU's medlemsstater fuldt ud gennemfører EU-retningslinjerne for fremme og beskyttelse af børns rettigheder og EU's retningslinjer om børn i væbnede konflikter;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Afghanistans regering og parlament.

(1) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 85.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0066.

Seneste opdatering: 4. maj 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik