Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2981(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0242/2019

Debatter :

PV 19/12/2019 - 2.2
CRE 19/12/2019 - 2.2

Omröstningar :

PV 19/12/2019 - 6.2

Antagna texter :

P9_TA(2019)0107

Antagna texter
PDF 124kWORD 45k
Torsdagen den 19 december 2019 - Strasbourg Slutlig utgåva
Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar
P9_TA(2019)0107RC-B9-0242/2019

Europaparlamentets resolution av den 19 december 2019 om Afghanistan, särskilt påståendena om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar (2019/2981(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Afghanistan, särskilt resolutionen av den 14 december 2017(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2019 om barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter(2),

–  med beaktande av uttalandena av den 3 december 2019 från vänskapsgruppen för barn i väpnade konflikter (CAAC), i vilken Europeiska unionen är medlem, om påståenden om sexuella övergrepp mot pojkar i provinsen Logar och efterföljande åtgärder mot människorättsförsvarare,

–  med beaktande av den afghanska lagen om skydd av barns rättigheter, som ratificerades den 5 mars 2019,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter av den 20 november 1989,

–  med beaktande av UNICEF:s rapport från november 2019 om att FN:s konvention om barnets rättigheter står vid ett vägskäl,

–  med beaktande av rapporterna av den 23 mars 2018 och den 29 mars 2019 från FN:s generalsekreterare till säkerhetsrådet om konfliktrelaterat sexuellt våld och rapporten av den 10 mars 2019 om barn och väpnad konflikt i Afghanistan,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter, om barn och väpnad konflikt och om människorättsförsvarare,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 8 april 2019 om Afghanistan,

–  med beaktande av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och Afghanistan, som undertecknades den 18 februari 2017,

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt 2019 års rapport från FN:s generalsekreterare om barn och väpnad konflikt i Afghanistan utfördes det 14 000 kränkningar mot barn i Afghanistan mellan 2015 och 2018. Minst 12 599 barn dödades eller lemlästades, vilket motsvarar nästan en tredjedel av alla civila offer. Sexuella övergrepp, våldtäkt och utnyttjande av pojkar – en sedvänja mer känd som bacha bazi som utgör barnsexslaveri – är vanligt förekommande i åtskilliga provinser i Afghanistan.

B.  FN:s biståndsuppdrag i Afghanistan (Unama) har rapporterat att 136 afghanska pojkar i minst sex skolor i provinsen Logar har utsatts för sexuella övergrepp av en pedofilring. Utredningen har hittills identifierat över 100 videoklipp som lagts ut på nätet. Minst sju av de pojkar som syns i videoklippen har påträffats döda, och fem av dem har mördats av sina familjer.

C.  S.k. bachas – vanligtvis pojkar i 10–18-årsåldern – köps eller kidnappas från fattiga familjer av inflytelserika medlemmar som tillhör eliten på landsbygden, däribland politiker och arméofficerare. Pojkarna klär ut sig till kvinnor och uppträder som dansare vid privata fester, och efteråt utsätts de ofta för sexuella övergrepp av män.

D.  Rektorer, lärare och lokala myndigheter i provinsen Logar har varit inblandade. Straffrihet för sexuellt våld är vanligt förekommande på grund av den maktställning som förövarna ofta har, den misstro som finns inom offrens familjer och i samhället och ett värdesystem som sätter familjens ära framför barnets enskilda intresse.

E.  Barn i Afghanistan som utsätts för våldtäkt och sexuellt utnyttjande har mycket begränsad tillgång till rättslig prövning eller stöd. Rapporter pekar på att det som händer är snarare motsatsen, och att barn som anmäler sexuella övergrepp ofta utsätts för ytterligare övergrepp, stigmatisering, utfrysning eller till och med dödas av förövarna, myndigheterna, milisledare och sina egna familjer, vilket leder till ännu fler fysiska och psykiska trauman.

F.  Den sociala och civila institutionen för unga i Logar håller på att undersöka hur situationen ser ut i andra skolor i regionen. Tusentals fler pojkar i provinsen tros vara offer för sedvänjan bacha bazi.

G.  Afghanistan reformerade sin strafflag 2018 och kriminaliserade då sexuella övergrepp mot barn. 2019 antog de afghanska myndigheterna en lag om skydd av barns rättigheter. Verkställandet av de bestämmelser som kriminaliserar rekrytering, utnyttjandet av rekryterade barn samt sexuellt våld och sexuella övergrepp mot barn utgör fortfarande en utmaning.

H.  Människorättsförsvararna Mohammad Musa Mahmudi och Ehsanullah Hamidi från den sociala och civila institutionen för unga i Logar greps på godtyckliga grunder av det nationella direktoratet för säkerhet när de var på väg till Kabul för att träffa EU:s ambassadör där. Båda två frigavs den 27 november 2019 och deras säkerhet utgör fortfarande en källa till oro. De två människorättsförsvararna har tidigare mottagit hot via sociala medier, och en del av dem har kommit från offentliga tjänstemän. Provinsens guvernör har även hotat att straffa dem för spridande av oriktiga uppgifter.

I.  Människorättsförsvarare i Afghanistan attackeras i allt högre grad av de afghanska myndigheterna och väpnade grupper, och de utsätts för trakasserier, hotelser, hot och våld. Den afghanska regeringen har vid upprepade tillfällen underlåtit att utreda angrepp mot människorättsförsvarare.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de omfattande och ihållande sexuella övergreppen och slaveriet av pojkar i Afghanistan. Parlamentet uttrycker sitt fulla stöd för – och sin solidaritet med – offren. Parlamentet är allvarligt bekymrat över att det förekommer djupt rotade sedvänjor där pojkar utsätts för sexuella övergrepp, förövarna går fria utan att straffas och offren sätts i en utsatt position.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de afghanska myndigheterna nyligen reagerat och vidtagit åtgärder för att utreda och lagföra de ansvariga. Myndigheterna påminns om att skyddet av barn och andra utsatta grupper måste stå i centrum för all politik som ska skydda de mänskliga rättigheterna, och parlamentet uppmanar de afghanska centrala och lokala myndigheterna att fortsätta att vidta verksamma åtgärder för att avskaffa sedvänjan bacha bazi i landet.

3.  Europaparlamentet beklagar djupt att fall av sexuella övergrepp ska ha ägt rum i skolor, som är betrodda och respekterade institutioner, och att de utfördes av lärare och rektorer, som har ett oerhört stort inflytande på sina elever och ett stort ansvar för deras utveckling – både intellektuellt och psykiskt.

4.  Europaparlamentet uppmanar den afghanska regeringen att omedelbart suspendera de personer som påstås vara inblandade i fall av sexuella övergrepp och sexuellt våld fram till dess att utredningen har avslutats, och att offren och deras familjer ges det medicinska, psykologiska och sociala stöd som de behöver.

5.  Europaparlamentet uppmanar åklagarmyndigheten att inleda en oberoende och opartisk utredning av påståendena om sexuella övergrepp och sexuellt våld mot pojkar i provinsen Logar, som garanterar offrens rättigheter och skyddet av dem. Parlamentet erinrar om att utredningen också bör genomföras i samarbete med internationella organ, däribland Unama, och med full insyn, med tanke på att påståenden av detta slag också har riktats mot personer vid de nationella myndigheterna.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de afghanska myndigheterna att omedelbart inrätta en mekanism för skydd och anmälan för organisationer och advokater som anmäler och avslöjar kränkningar av barns rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft de afghanska myndigheterna att inrätta en nationell jourlinje för stöd till brottsoffer med särskilt fokus på kränkningar av barns rättigheter.

7.  Europaparlamentet uppmanar de afghanska myndigheterna att fullt ut tillämpa nationell och internationell rätt om skydd av barns rättigheter. Parlamentet uppmanar med kraft de afghanska myndigheterna att fullt ut tillämpa den nya afghanska strafflagen från 2018 och lagen om skydd av barns rättigheter från 2019, i syfte att säkerställa full ansvarsskyldighet vid sexuella övergrepp och sexuellt våld mot barn.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den afghanska regeringen att inleda en landsomfattande kampanj för att utbilda samhället om förbudet mot bacha bazi och barns rätt att skyddas mot sådana fysiska och sexuella övergrepp. Parlamentet betonar att endast genom en kombination av brottsbekämpning och utbildning i ämnet kommer de kulturella förändringar som behövs i det afghanska samhället för att undanröja denna praxis att kunna uppnås. Parlamentet vidhåller att prioriteringen för dessa insatser bör vara att sluta stigmatisera offren för sedvänjan bacha bazi och att förhindra att de blir utfrysta från samhället, fördrivna från sina familjer eller dödade.

9.  Europaparlamentet lovordar det arbete som görs av Mohammad Musa Mahmudi, Ehsanullah Hamidi och alla människorättsförsvarare i Afghanistan, som verkar i en av de farligaste miljöerna i världen, hotas av statliga och icke-statliga aktörer och får inte det skydd de behöver för att kunna utföra sitt arbete utan rädsla för repressalier. Parlamentet framhåller att de afghanska myndigheterna alltid måste se till att människorättsförsvarare kan bedriva sitt arbete utan hot, trakasserier eller hinder.

10.  Europaparlamentet uppmanar till större granskning och övervakning av EU:s ekonomiska stöd till Afghanistan för att se till att budgetstödet faktiskt främjar en miljö som bidrar till skydd och främjande av de mänskliga rättigheterna.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de afghanska myndigheterna att garantera Mohammad Musa Mahmudis och Ehsanullah Hamidis säkerhet. Parlamentet uppmanar vidare myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige alla människorättsförsvarare, samvetsfångar och journalister som frihetsberövats och dömts enbart för att de har utövat sin rätt till yttrandefrihet och fredliga sammankomster.

12.  Europaparlamentet uppmanar åklagarmyndigheten att inleda en oberoende och opartisk utredning av de godtyckliga frihetsberövandena av de personer i det civila samhället som greps efter att ha anmält fall av sexuella övergrepp och sexuellt våld och som släpptes efter flera dagar i förvar.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater med diplomatiska beskickningar i Afghanistan och deras utvecklingsorgan på plats att bistå de myndigheter och lokala aktörer i det civila samhället som arbetar för att avskaffa sedvänjan bacha bazi i det afghanska samhället.

14.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater med diplomatiska beskickningar på plats att till fullo genomföra EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare och att bistå med allt lämpligt stöd till de frihetsberövade människorättsförsvararna, inbegripet fängelsebesök och övervakning av rättegångar. Parlamentet påminner om vikten av att EU:s delegation och EU:s medlemsstater fullt ut genomför EU:s riktlinjer för främjande och skydd av barnets rättigheter och om barn och väpnade konflikter.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament och Afghanistans regering och parlament.

(1) EUT C 369, 11.10.2018, s. 85.
(2) Antagna texter, P9_TA(2019)0066.

Senaste uppdatering: 4 maj 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy