Показалец 
Приети текстове
Вторник, 17 септември 2019 г. - Страсбург
Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард
 Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
 Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Ирландия *

Назначаване на председателя на Европейската централна банка - кандидат: г-жа Кристин Лагард
PDF 114kWORD 47k
Решение на Европейския парламент от 17 септември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на председател на Европейската централна банка (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 9 юли 2019 г.(1),

—  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C9-0048/2019),

—  като взе предвид член 130 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0008/2019),

А.  като има предвид, че с писмо от 16 юли 2019 г. Европейският съвет се консултира с Парламента относно назначаването на Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка за мандат от осем години, считано от 1 ноември 2019 г.;

Б.  като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и на изискването за пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от Договора; като има предвид, че в рамките на тази оценка кандидатът предостави на комисията автобиография, както и своите отговори на отправения му писмен въпросник;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 4 септември 2019 г., комисията проведе изслушване на кандидата, продължило два часа и половина, по време на което кандидатът направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  изразява положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Европейския съвет, на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ C 235, 12.7.2019 г., стр. 1.


Назначаване на заместник-председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
PDF 118kWORD 49k
Решение на Европейския парламент от 17 септември 2019 г. относно предложението на Европейската централна банка за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Европейската централна банка от 9 април 2019 г. за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (C9-0028/2019),

—  като взе предвид член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(3),

—  като взе предвид член 131 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0007/2019),

А.  като има предвид, че в член 26, параграф 3 от Регламент (EС) № 1024/2013 се предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) представя за одобрение от Парламента своето предложение за назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ и че заместник-председателят се избира сред членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ;

Б.  като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 се предвижда, че назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с този регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че на 22 ноември 2012 г. Европейският съвет назначи Ив Мерш за член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ с осемгодишен мандат, считано от 15 декември 2012 г., в съответствие с член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че в писмо от 9 април 2019 г. ЕЦБ представи на Парламента предложение за назначаването на Ив Мерш за заместник-председател на Надзорния съвет на ЕЦБ за остатъка от мандата му на член на Изпълнителния съвет до 14 декември 2020 г.;

Д.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 26, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013;

Е.  като има предвид, че на 4 септември 2019 г. комисията по икономически и парични въпроси проведе изслушване на предложения кандидат, по време на което кандидатът направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява назначаването на Ив Мерш за заместник-председател на надзорния съвет на Европейската централна банка

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, на Комисията, на Европейската централна банка, както и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 287, 29.10.2013 г., стp. 63.
(2) OВ L 320, 30.11.2013 г., стp. 1.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.


Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данните за регистрацията на превозните средства в Ирландия *
PDF 115kWORD 48k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 септември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Ирландия (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (07290/2019),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0154/2019),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9‑0003/2019),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност