Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 17. september 2019 - Strasbourg
Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde
 Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine
 Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal *

Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine – kandidaat Christine Lagarde
PDF 106kWORD 48k
Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamise kohta (N9‑0023/2019 – C9‑0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 9. juuli 2019. aasta soovitust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõike 2 teist lõiku, mille alusel Euroopa Ülemkogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0048/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 130,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0008/2019),

A.  arvestades, et 16. juuli 2019. aasta kirjas konsulteeris Euroopa Ülemkogu Euroopa Parlamendiga Christine Lagarde’i Euroopa Keskpanga presidendiks nimetamise küsimuses kaheksa‑aastase ametiajaga alates 1. novembrist 2019;

B.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikes 2 esitatud tingimusi ja kõnealuse lepingu artiklis 130 sätestatud EKP täieliku sõltumatuse nõuet; arvestades, et selle hindamise käigus sai parlamendikomisjon kandidaadilt elulookirjelduse ning vastused talle saadetud kirjalikule küsimustikule;

C.  arvestades, et seejärel korraldas parlamendikomisjon 4. septembril 2019. aastal kandidaadi kahe ja poole tunnise kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

1.  toetab nõukogu soovitust nimetada Christine Lagarde Euroopa Keskpanga presidendiks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 235, 12.7.2019, lk 1.


Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine
PDF 109kWORD 48k
Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta otsus Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (N9‑0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Keskpanga 9. aprilli 2019. aasta ettepanekut nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees (C9‑0028/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 1024/2013 (millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga)(1) artikli 26 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Keskpanga institutsioonidevahelist kokkulepet demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP‑le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega(2),

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele(3),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 131,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0007/2019),

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 3 on sätestatud, et Euroopa Keskpank (EKP) esitab järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamist käsitleva ettepaneku Euroopa Parlamendile heakskiidu saamiseks ja aseesimees valitakse EKP juhatuse liikmete hulgast;

B.  arvestades, et määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõikes 2 on sätestatud, et järelevalvenõukogu liikmete ametisse nimetamisel kõnealuse määruse kohaselt järgitakse soolise tasakaalu, kogemuste ja kvalifikatsiooni põhimõtet;

C.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikele 2 nimetas Euroopa Ülemkogu 22. novembril 2012 Yves Merschi EKP juhatuse liikmeks kaheksa-aastaseks ametiajaks alates 15. detsembrist 2012;

D.  arvestades, et EKP esitas 9. aprilli 2019. aasta kirjas Euroopa Parlamendile ettepaneku nimetada Yves Mersch EKP järelevalvenõukogu aseesimeheks kuni 14. detsembrini 2020, kui lõpeb tema ametiaeg juhatuse liikmena;

E.  arvestades, et seejärel hindas Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjon esitatud kandidaadi sobivust, pidades eelkõige silmas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 26 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõudeid;

F.  arvestades, et 4. septembril 2019. aastal korraldas majandus- ja rahanduskomisjon kandidaadi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel komisjoni liikmete küsimustele;

1.  annab nõusoleku Yves Merschi nimetamiseks Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimeheks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule, komisjonile, Euroopa Keskpangale ning liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63.
(2) ELT L 320, 30.11.2013, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0211.


Sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamine Iirimaal *
PDF 106kWORD 48k
Euroopa Parlamendi 17. septembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud vahetamise alustamise kohta Iirimaal (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (07290/2019),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0154/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega(1), eriti selle artiklit 33,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A9‑0003/2019),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 210, 6.8.2008, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika