Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 17. syyskuuta 2019 - StrasbourgLopullinen painos
Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen – Ehdokas: Christine Lagarde
 Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
 Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa *

Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittäminen – Ehdokas: Christine Lagarde
PDF 109kWORD 38k
Euroopan parlamentin päätös 17. syyskuuta 2019 neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan nimittämisestä (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0048/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 130 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0008/2019),

A.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto kuuli 16. heinäkuuta 2019 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamenttia Christine Lagarden nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajaksi kahdeksan vuoden toimikaudeksi 1. marraskuuta 2019 alkaen;

B.  ottaa huomioon, että parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi tämän jälkeen ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja 130 artiklassa asetetun EKP:n täydellisen riippumattomuuden vaatimuksen täyttymistä; ottaa huomioon, että arviointia varten valiokunta sai ehdokkaalta ansioluettelon sekä vastaukset hänelle toimitettuun kysymyslomakkeeseen;

C.  ottaa huomioon, että tämän jälkeen valiokunta järjesti 4. syyskuuta 2019 kaksi ja puoli tuntia kestäneen kuulemistilaisuuden, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Christine Lagarde Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 235, 12.7.2019, s. 1.


Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittäminen
PDF 111kWORD 39k
Euroopan parlamentin päätös 17. syyskuuta 2019 Euroopan keskuspankin ehdotuksesta Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin (EKP) 9. huhtikuuta 2019 tekemän ehdotuksen Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämiseksi (C9‑0028/2019),

–  ottaa huomioon luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille 15. lokakuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013(1) 26 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan keskuspankin välisen toimielinten sopimuksen EKP:lle yhteisessä valvontamekanismissa annettujen tehtävien hoitamiseen liittyvää demokraattista vastuuvelvollisuutta ja valvontaa koskevista käytännön menettelyistä(2),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0007/2019),

A.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että Euroopan keskuspankin on toimitettava valvontaelimen varapuheenjohtajan nimittämistä koskeva ehdotus Euroopan parlamentille hyväksyttäväksi ja että varapuheenjohtaja on valittava EKP:n johtokunnan jäsenten keskuudesta;

B.  ottaa huomioon, että asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 kohdassa säädetään, että asetuksen mukaisesti tehtävissä valvontaelintä koskevissa nimityksissä on noudatettava sukupuolten tasapainon, kokemuksen ja pätevyyden periaatteita;

C.  ottaa huomioon, että 22. marraskuuta 2012 Eurooppa-neuvosto nimitti Yves Merschin EKP:n johtokunnan jäseneksi 15. joulukuuta 2012 alkaen kahdeksan vuoden pituiseksi toimikaudeksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

D.  ottaa huomioon, että 9. huhtikuuta 2019 päivätyssä kirjeessään EKP ehdotti parlamentille Yves Merschin nimittämistä EKP:n valvontaelimen varapuheenjohtajaksi jäljellä olevan johtokunnan jäsenen toimikautensa ajaksi 14. joulukuuta 2020 asti;

E.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi nimetyn ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin asetuksen (EU) N:o 1024/2013 26 artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

F.  ottaa huomioon, että valiokunta järjesti 4. syyskuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

1.  hyväksyy Yves Merschin nimityksen Euroopan keskuspankin valvontaelimen varapuheenjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan keskuspankille ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2)EUVL L 320, 30.11.2013, s. 1.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.


Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Irlannin kanssa *
PDF 108kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. syyskuuta 2019 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (07290/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0154/2019),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0003/2019),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö