Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 17. rujna 2019. - Strasbourg
Imenovanje predsjednice Europske središnje banke – Kandidatkinja: gđa Christine Lagarde
 Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke
 Pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj *

Imenovanje predsjednice Europske središnje banke – Kandidatkinja: gđa Christine Lagarde
PDF 114kWORD 48k
Odluka Europskog parlamenta od 17. rujna 2019. o preporuci Vijeća u vezi s imenovanjem predsjednice Europske središnje banke (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 9. srpnja 2019.(1),

–  uzimajući u obzir članak 283. stavak 2. drugi podstavak Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojim se Europsko vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0048/2019),

–  uzimajući u obzir članak 130. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0008/2019),

A.  budući da se Europsko vijeće pismom od 16. srpnja 2019. savjetovalo s Europskim parlamentom u vezi s imenovanjem Christine Lagarde na funkciju predsjednice Europske središnje banke na mandat od osam godina, počevši od 1. studenoga 2019.;

B.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku ocijenio kvalifikacije predložene kandidatkinje, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 283. stavku 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i nužne potpune neovisnosti ESB-a, u skladu s člankom 130. Ugovora; budući da je, u okviru tog ocjenjivanja, odbor zaprimio životopis kandidatkinje kao i njezine odgovore na pismeni upitnik koji joj je upućen;

C.  budući da je Odbor zatim 4. rujna 2019. održao saslušanje kandidatkinje u trajanju od dva i pol sata na kojem je kandidatkinja dala uvodnu izjavu te odgovarala na pitanja članova Odbora;

1.  daje pozitivno mišljenje o preporuci Vijeća da se Christine Lagarde imenuje predsjednicom Europske središnje banke;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Europskom vijeću, Vijeću i vladama država članica.

(1) SL C 235, 12.7.2019., str. 1.


Imenovanje potpredsjednika Nadzornog odbora Europske središnje banke
PDF 115kWORD 48k
Odluka Europskog parlamenta od 17. rujna 2019. o prijedlogu Europske središnje banke za imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Europske središnje banke od 9. travnja 2019. o imenovanju potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke (C9-0028/2019),

–  uzimajući u obzir članak 26. stavak 3. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija(1),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta i Europske središnje banke o praktičnim modalitetima provedbe demokratske odgovornosti i nadzora nad izvršavanjem zadaća dodijeljenih ESB-u u okviru jedinstvenog nadzornog mehanizma(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a(3),

–  uzimajući u obzir članak 131. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0007/2019),

A.  budući da prema članku 26. stavku 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013 Europska središnja banka (ESB) podnosi Parlamentu prijedlog za imenovanje potpredsjednika nadzornog odbora na odobrenje te da se potpredsjednika bira iz redova članova Izvršnog odbora ESB-a;

B.  budući da prema članku 26. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013 imenovanja u nadzorni odbor u skladu s tom uredbom trebaju poštovati načela ravnopravnosti spolova, iskustva i kvalifikacija;

C.  budući da je 22. studenoga 2012., Europsko vijeće s jedne strane imenovalo Yvesa Merscha članom Izvršnog odbora ESB-a na mandat od osam godina počevši od 15. prosinca 2012. u skladu s člankom 283. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

D.  budući da je ESB pismom od 9. travnja 2019. Parlamentu podnio prijedlog da se Yves Mersch imenuje potpredsjednikom nadzornog odbora ESB-a do kraja njegova mandata kao člana Izvršnog odbora do 14. prosinca 2020.;

E.  budući da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta potom ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, osobito u pogledu zahtjeva utvrđenih u članku 26. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1024/2013;

F.  budući da je Odbor 4. rujna 2019. održao saslušanje s predloženim kandidatom tijekom kojega je on dao uvodnu izjavu i potom odgovorio na pitanja članova Odbora;

1.  daje suglasnost za imenovanje Yvesa Merscha na mjesto potpredsjednika nadzornog odbora Europske središnje banke;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskoj središnjoj banci i vladama država članica.

(1) SL L 287, 29.10.2013., str. 63.
(2) SL L 320, 30.11.2013., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0211.


Pokretanje automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Irskoj *
PDF 113kWORD 48k
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 17. rujna 2019. o nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila (VRD) u Irskoj (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt Vijeća (07290/2019),

–  uzimajući u obzir članak 39. stavak 1. Ugovora o Europskoj uniji, izmijenjen Ugovorom iz Amsterdama, i članak 9. Protokola br. 36 o prijelaznim odredbama, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0154/2019),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2008/615/PUP od 23. lipnja 2008. o produbljivanju prekogranične suradnje, posebno u suzbijanju terorizma i prekograničnog kriminala(1), a posebno njezin članak 33.,

–  uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0003/2019),

1.  prihvaća Nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako se namjerava udaljiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 210, 6.8.2008., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti