Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2019. gada 17. septembris - StrasbūraGalīgā redakcija
Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšana - kandidāte Christine Lagarde
 Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
 Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas uzsākšana Īrijā *

Eiropas Centrālās bankas prezidenta iecelšana - kandidāte Christine Lagarde
PDF 125kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. septembra lēmums par Padomes ieteikumu attiecībā uz Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas iecelšanu (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2019. gada 9. jūlija ieteikumu(1),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punkta otro daļu, saskaņā ar kuru Eiropadome ar to ir apspriedusies (C9‑0048/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 130. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9‑0008/2019),

A.  tā kā Eiropadome, 2019. gada 16. jūlijā nosūtot vēstuli, ir apspriedusies ar Eiropas Parlamentu par Kristīnes Lagardas (Christine Lagarde) iecelšanu Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētājas amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku, sākot no 2019. gada 1. novembra;

B.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja attiecīgi pārbaudīja kandidātes atbilstību amatam, jo īpaši ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktā noteiktās prasības un saistībā ar minētā līguma 130. panta prasību par ECB pilnīgas neatkarības garantēšanu; tā kā izvērtēšanas procesā komiteja no kandidātes saņēma viņas dzīves aprakstu, kā arī atbildes uz viņai nosūtīto rakstisko anketu;

C.  tā kā pēc tam komiteja 2019. gada 4. septembrī rīkoja divarpus stundas ilgu kandidātes uzklausīšanu, kurā viņa vispirms uzrunāja komiteju un tad atbildēja uz komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem,

1.  sniedz labvēlīgu atzinumu par Padomes ieteikumu iecelt Kristīni Lagardu par Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Eiropadomei, Padomei un dalībvalstu valdībām.

(1) OV C 235, 12.7.2019., 1. lpp.


Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšana
PDF 119kWORD 48k
Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. septembra lēmums par Eiropas Centrālās bankas priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2019. gada 9. aprīļa priekšlikumu iecelt Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku (C9-0028/2019),

–  ņemot vērā 26. pantu Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību(1),

–  ņemot vērā Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu(2),

–  ņemot vērā savu 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9‑0007/2019),

A.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 3. punktā ir noteikts, ka Eiropas Centrālā banka (ECB) iesniedz Eiropas Parlamentam apstiprināšanai priekšlikumu par Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu un ka valdes priekšsēdētāja vietnieku izraugās no ECB Valdes locekļiem;

B.  tā kā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. punktā ir noteikts, ka, saskaņā ar minēto regulu ieceļot Uzraudzības valdes locekļus, ievēro dzimumu līdzsvara, pieredzes un kvalifikācijas principus;

C.  tā kā Eiropadome saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 283. panta 2. punktu 2012. gada 22. novembrī iecēla Īvu Meršu (Yves Mersch) ECB Valdes locekļa amatā uz astoņu gadu pilnvaru laiku, sākot no 2012. gada 15. decembra;

D.  tā kā ECB ar 2019. gada 9. aprīļa vēstuli iesniedza Parlamentam priekšlikumu iecelt Īvu Meršu par ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieku uz viņa atlikušo valdes locekļa pilnvaru laiku līdz 2020. gada 14. decembrim;

E.  tā kā Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja attiecīgi pārbaudīja piedāvātā kandidāta atbilstību amatam, jo īpaši ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 2. un 3. punktā noteiktās prasības;

F.  tā kā minētā komiteja 2019. gada 4. septembrī rīkoja piedāvātā kandidāta uzklausīšanu, kurā viņš vispirms uzrunāja komiteju un tad atbildēja uz komitejas locekļu uzdotajiem jautājumiem,

1.  apstiprina Īva Merša iecelšanu Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes priekšsēdētāja vietnieka amatā;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo lēmumu Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai un dalībvalstu valdībām.

(1) OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.
(2) OV L 320, 30.11.2013., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.


Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas uzsākšana Īrijā *
PDF 114kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2019. gada 17. septembra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (07290/2019),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0154/2019),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A9‑0003/2019),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika