Index 
Aangenomen teksten
Dinsdag 17 september 2019 - StraatsburgDefinitieve uitgave
Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde
 Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland *

Benoeming van de president van de Europese Centrale Bank - Kandidaat: Christine Lagarde
PDF 109kWORD 48k
Besluit van het Europees Parlement van 17 september 2019 over de aanbeveling van de Raad inzake de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 9 juli 2019(1),

–  gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is geraadpleegd (C9-0048/2019),

–  gezien artikel 130 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0008/2019),

A.  overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 16 juli 2019 het Europees Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Christine Lagarde tot president van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar, ingaande op 1 november 2019;

B.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht van de vereisten, zoals vastgelegd in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en het uit artikel 130 van hetzelfde Verdrag voortvloeiende gebod van volledige onafhankelijkheid van de ECB; overwegende dat de commissie in het kader van dat onderzoek een curriculum vitae van de kandidate heeft ontvangen, alsmede haar antwoorden op de aan haar toegezonden schriftelijke vragenlijst;

C.  overwegende dat de commissie vervolgens op 4 september 2019 een twee en een half uur durende hoorzitting met de kandidate heeft gehouden tijdens welke zij een openingsverklaring heeft afgelegd en daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  brengt een positief advies uit over de aanbeveling van de Raad om Christine Lagarde te benoemen tot president van de Europese Centrale Bank;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB C 235 van 12.7.2019, blz. 1.


Benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank
PDF 112kWORD 48k
Besluit van het Europees Parlement van 17 september 2019 over het voorstel van de Europese Centrale Bank tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Europese Centrale Bank van 9 april 2019 tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank (C9-0028/2019),

–  gezien artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen(1),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Centrale Bank over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme aan de Europese Centrale Bank zijn opgedragen(2),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(3),

–  gezien artikel 131 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0007/2019),

A.  overwegende dat in artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 is bepaald dat de Europese Centrale Bank (ECB) ter goedkeuring aan het Parlement zijn voorstel tot benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht voorlegt en dat de vicevoorzitter wordt gekozen uit de leden van de directie van de ECB;

B.  overwegende dat in artikel 26, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1024/2013 is bepaald dat bij benoemingen in de raad van toezicht overeenkomstig deze verordening de beginselen van genderevenwicht, ervaring en kwalificaties moeten worden nageleefd;

C.  overwegende dat de Europese Raad op 22 november 2012 Yves Mersch heeft benoemd tot lid van de directie van de ECB voor een ambtstermijn van acht jaar met ingang van 15 december 2012, overeenkomstig artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

D.  overwegende dat de ECB in een schrijven van 9 april 2019 aan het Parlement een voorstel heeft voorgelegd inzake de benoeming van Yves Mersch tot vicevoorzitter van de raad van toezicht van de ECB voor de resterende periode van zijn ambtstermijn als lid van de directie tot 14 december 2020;

E.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht van de vereisten, zoals vastgelegd in artikel 26, lid 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1024/2013;

F.  overwegende dat de commissie op 4 september 2019 een hoorzitting met de kandidaat heeft gehouden tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van Yves Mersch tot vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank en de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 63.
(2) PB L 320 van 30.11.2013, blz. 1.
(3) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.


Start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland *
PDF 110kWORD 48k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 september 2019 over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (07290/2019),

–  gezien artikel 39, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, zoals gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, en artikel 9 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0154/2019),

–  gezien Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit(1), en met name artikel 33,

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9‑0003/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.

Juridische mededeling - Privacybeleid