Index 
Texte adoptate
Marţi, 17 septembrie 2019 - Strasbourg
Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE
 Numirea în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
 Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda *

Numirea președintelui Băncii Centrale Europene - candidată: dna Christine LAGARDE
PDF 110kWORD 48k
Decizia Parlamentului European din 17 septembrie 2019 privind recomandarea Consiliului privind numirea președintei Băncii Centrale Europene (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 9 iulie 2019(1),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul European (C9-0048/2019),

–  având în vedere articolul 130 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0008/2019),

A.  întrucât, prin scrisoarea din 16 iulie 2019, Consiliul European a consultat Parlamentul cu privire la numirea lui Christine Lagarde ca președintă a Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani începând cu 1 noiembrie 2019;

B.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatei propuse, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel cum decurge din articolul 130 din tratat, imperativul independenței totale a BCE; întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea candidatei un curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate;

C.  întrucât comisia a organizat apoi, la 4 septembrie 2019, o audiere de două ore și jumătate a candidatei, în cursul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  emite un aviz favorabil privind recomandarea Consiliului de numire a lui Christine Lagarde ca președintă a Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO C 235, 12.7.2019, p. 1.


Numirea în funcția de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene
PDF 113kWORD 48k
Decizia Parlamentului European din 17 septembrie 2019 privind propunerea Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea din 9 aprilie 2019 a Băncii Centrale Europene de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene (C9-0028/2019),

–  având în vedere articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(3),

–  având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0007/2019),

A.  întrucât articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 prevede faptul că Banca Centrală Europeană (BCE) trebuie să prezinte Parlamentului European, în vederea obținerii aprobării acestuia, o propunere de numire a vicepreședintelui Consiliului său de supraveghere și întrucât vicepreședintele Consiliului de supraveghere este ales din rândul membrilor Comitetului executiv al BCE;

B.  întrucât la articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 se prevede că numirile în cadrul Consiliului de supraveghere respectă principiile echilibrului de gen, experienței și calificării, conform respectivului regulament;

C.  întrucât, la 22 noiembrie 2012, Consiliul European l-a numit pe Yves Mersch ca membru al Comitetului executiv al BCE pentru un mandat de opt ani, începând cu 15 decembrie 2012, în conformitate cu articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

D.  întrucât, într-o scrisoare din 9 aprilie 2019, BCE a prezentat Parlamentului o propunere de numire a lui Yves Mersch ca vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al BCE pentru restul mandatului său de membru al Comitetului executiv până la 14 decembrie 2020;

E.  întrucât, ulterior, Comisia pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului a procedat la evaluarea calificărilor candidatului propus, în special având în vedere cerințele prevăzute la articolul 26 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013;

F.  întrucât, la 4 septembrie 2019, comisia a organizat o audiere a candidatului propus, în cursul căreia acesta a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă numirea lui Yves Mersch în calitate de vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Băncii Centrale Europene, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 287, 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 320, 30.11.2013, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.


Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda *
PDF 111kWORD 48k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 septembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (07290/2019),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0154/2019),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0003/2019),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate