Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 17. septembra 2019 - Štrasburg
Vymenovanie prezidentky Európskej centrálnej banky – kandidátka: Christine Lagarde
 Vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
 Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku *

Vymenovanie prezidentky Európskej centrálnej banky – kandidátka: Christine Lagarde
PDF 120kWORD 42k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2019 o odporúčaní Rady o vymenovaní prezidentky Európskej centrálnej banky (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 9. júla 2019(1),

–  so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0048/2019),

–  so zreteľom na článok 130 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0008/2019),

A.  keďže prostredníctvom listu zo 16. júla 2019 Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Christine Lagardovej za prezidentku Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. novembra 2019;

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci následne posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a požiadavku úplnej nezávislosti ECB podľa článku 130 ZFEÚ; keďže v rámci tohto posúdenia výbor dostal od kandidátky životopis a jej odpovede na písomné otázky, ktoré jej boli odoslané;

C.  keďže výbor následne usporiadal 4. septembra 2019 dva a polhodinové vypočutie kandidátky, počas ktorého kandidátka predniesla úvodné vyhlásenie a následne odpovedala na otázky členov výboru;

1.  súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať Christine Lagardovú za prezidentku Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 235, 12.7.2019, s. 1.


Vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky
PDF 124kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2019 o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Európskej centrálnej banky z 9. apríla 2019 na vymenovanie podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (C9-0028/2019),

–  so zreteľom na článok 26 ods. 3 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(3),

–  so zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0007/2019),

A.  keďže v článku 26 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) má predložiť Európskemu parlamentu návrh na vymenovanie podpredsedu svojej rady pre dohľad na schválenie a že tento podpredseda sa má vybrať spomedzi členov Výkonnej rady ECB;

B.  keďže v článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 sa stanovuje, že pri vymenúvaní členov rady pre dohľad v súlade s uvedeným nariadením sa majú dodržiavať zásady rodovej rovnosti, skúsenosti a kvalifikovanosti;

C.  keďže Európska rada vymenovala 22. novembra 2012 Yvesa Merscha za člena Výkonnej rady ECB na funkčné obdobie ôsmich rokov od 15. decembra 2012 v súlade s článkom 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

D.  keďže ECB listom z 9. apríla 2019 predložila Európskemu parlamentu návrh na vymenovanie Yvesa Merscha za podpredsedu rady pre dohľad ECB na obdobie, ktoré mu zostáva vo funkcii člena Výkonnej rady, t. j. do 14. decembra 2020;

E.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu následne pristúpil k posúdeniu kvalifikácie navrhovaného kandidáta, najmä z hľadiska podmienok uvedených v článku 26 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

F.  keďže výbor uskutočnil 4. septembra 2019 vypočutie navrhovaného kandidáta, počas ktorého kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

1.  udeľuje súhlas s vymenovaním Yvesa Merscha za podpredsedu rady pre dohľad Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) Ú. v. EÚ L 320, 30.11.2013, s. 1.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.


Začatie automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku *
PDF 120kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2019 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Írsku (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (07290/2019),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0154/2019),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti(1), a najmä na jeho článok 33,

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0003/2019),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia