Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 17. september 2019 - Strasbourg
Imenovanje predsednice Evropske centralne banke – kandidatka: Christine Lagarde
 Imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke
 Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem *

Imenovanje predsednice Evropske centralne banke – kandidatka: Christine Lagarde
PDF 111kWORD 48k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. septembra 2019 o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice Evropske centralne banke (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 9. julija 2019(1),

–  ob upoštevanju drugega pododstavka člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9‑0048/2019),

–  ob upoštevanju člena 130 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9‑0008/2019),

A.  ker se je Evropski svet s pismom z dne 16. julija 2019 posvetoval z Evropskim parlamentom o imenovanju Christine Lagarde za predsednico Evropske centralne banke za mandat osmih let z začetkom 1. novembra 2019;

B.  ker je Odbor Parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve ocenil kandidatkina priporočila, zlasti glede na zahteve iz člena 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter potrebo po polni neodvisnosti Evropske centralne banke v skladu s členom 130; ker je med ocenjevanjem odbor prejel življenjepis kandidatke ter njene odgovore na pisni vprašalnik, ki ji je bil poslan;

C.  ker je imela nato kandidatka 4. septembra 2019 dveinpolurno predstavitev v odboru, ki jo je začela z uvodno izjavo, nadaljevala pa z odgovori na vprašanja članov odbora;

1.  odobri priporočilo Sveta za imenovanje Christine Lagarde za predsednico Evropske centralne banke;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu in vladam držav članic.

(1) UL C 235, 12.7.2019, str. 1.


Imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke
PDF 113kWORD 48k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 17. septembra 2019 o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Evropske centralne banke z dne 9. aprila 2019 o imenovanju podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke (C9-0028/2019),

–  ob upoštevanju člena 26(3) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko(1),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko o praktičnih podrobnostih uresničevanja demokratične odgovornosti in nadzora nad opravljanjem nalog, prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma nadzora(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU(3),

–  ob upoštevanju člena 131 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0007/2019),

A.  ker člen 26(3) Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da Evropska centralna banka (ECB) Parlamentu predloži v odobritev predlog o imenovanju podpredsednika svojega nadzornega odbora ter da se podpredsednik izbere izmed članov izvršilnega odbora ECB;

B.  ker člen 26(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da se pri imenovanju članov nadzornega odbora v skladu s to uredbo spoštujejo načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušenost in kvalifikacije;

C.  ker je Evropski svet 22. novembra 2012 Yvesa Merscha imenoval za člana izvršilnega odbora ECB za osemletni mandat z veljavnostjo od 15. decembra 2012 v skladu s členom 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

D.  ker je ECB 9. aprila 2019 Parlamentu predložila predlog o imenovanju Yvesa Merscha za podpredsednika nadzornega odbora ECB za preostali del njegovega mandata za člana izvršilnega odbora ECB, ki se izteče 14. decembra 2020;

E.  ker je Odbor Parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve nato preveril kvalifikacije predlaganega kandidata, zlasti glede na zahteve iz člena 26(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

F.  ker je imel predlagani kandidat 4. septembra 2019 predstavitev v odboru, ki jo je začel z uvodnim nagovorom, nato pa je odgovarjal na vprašanja članov odbora;

1.  odobri imenovanje Yvesa Merscha za podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropski centralni banki in vladam držav članic.

(1) UL L 287, 29.10.2013, str. 63.
(2) UL L 320, 30.11.2013, str. 1.
(3) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0211.


Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem *
PDF 111kWORD 44k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. septembra 2019 o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (07290/2019),

–  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o Evropski uniji, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodni ureditvi, na podlagi katerih se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0154/2019),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2008/615/PNZ z dne 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu(1), in zlasti člena 33 navedenega sklepa,

–  ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9‑0003/2019),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 210, 6.8.2008, str. 1.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov