Index 
Antagna texter
Tisdagen den 17 september 2019 - Strasbourg
Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde
 Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
 Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland *

Utnämning av ordföranden för Europeiska centralbanken – kandidat: Christine Lagarde
PDF 111kWORD 42k
Europaparlamentets beslut av den 17 september 2019 om rådets rekommendation om utnämning av ordförande i Europeiska centralbanken (N9-0023/2019 – C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA(2019)0008A9-0008/2019

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 9 juli 2019(1),

–  med beaktande av artikel 283.2 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europeiska rådet har hört Europaparlamentet (C9‑0048/2019),

–  med beaktande av artikel 130 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0008/2019), och av följande skäl:

A.  Genom en skrivelse av den 16 juli 2019 hörde Europeiska rådet Europaparlamentet om utnämningen av Christine Lagarde till ordförande i Europeiska centralbanken för en mandatperiod på åtta år med verkan från den 1 november 2019.

B.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor bedömde sedan den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kravet på centralbankens fullständiga oavhängighet i enlighet med artikel 130 i detta fördrag. I samband med denna utvärdering har utskottet tagit del av kandidatens meritförteckning och svaren på de skriftliga frågor som utskottet ställt till henne.

C.  Utskottet höll den 4 september 2019 en utfrågning med den nominerade kandidaten. Under denna utfrågning, som varade i två och en halv timme, höll kandidaten först ett inledande anförande, och därefter besvarade hon utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker rådets rekommendation om utnämning av Christine Lagarde till ordförande för Europeiska centralbanken.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till Europeiska rådet, rådet och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT C 235, 12.7.2019, s. 1.


Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
PDF 114kWORD 42k
Europaparlamentets beslut av den 17 september 2019 om Europeiska centralbankens förslag till utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA(2019)0009A9-0007/2019

(Samråd)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens förslag av den 9 april 2019 om utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd (C9-0028/2019),

–  med beaktande av artikel 26.3 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(3),

–  med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0007/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB förelägga Europaparlamentet ett förslag till utnämning av tillsynsnämndens vice ordförande för godkännande. Tillsynsnämndens vice ordförande ska utses bland ledamöterna i ECB:s direktion.

B.  I artikel 26.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs att utnämningarna till tillsynsnämnden i enlighet med den förordningen ska respektera principerna om jämn könsfördelning, erfarenhet och kvalifikationer.

C.  Den 22 november 2012 utnämnde Europeiska rådet Yves Mersch till ledamot i ECB:s direktion för en mandattid på åtta år från och med den 15 december 2012 i enlighet med artikel 283.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

D.  Genom en skrivelse av den 9 april 2019 förelade ECB parlamentet ett förslag till utnämning av Yves Mersch till vice ordförande för ECB:s tillsynsnämnd för återstoden av hans mandatperiod som direktionsledamot fram till och med den 14 december 2020.

E.  Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor granskade därefter den nominerade kandidatens kvalifikationer, särskilt i förhållande till de villkor som anges i artikel 26.2 och 26.3 i förordning (EU) nr 1024/2013.

F.  Utskottet höll en utfrågning med den nominerade kandidaten den 4 september 2019. Under denna utfrågning höll kandidaten ett inledande anförande och besvarade därefter utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet tillstyrker utnämningen av Yves Mersch till vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.
(2) EUT L 320, 30.11.2013, s. 1.
(3) Antagna texter, P8_TA(2019)0211.


Inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland *
PDF 114kWORD 42k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 september 2019 om utkastet till rådets genomförandebeslut om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA(2019)0010A9-0003/2019

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (07290/2019),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0154/2019),

–  med beaktande av rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet(1), särskilt artikel 33,

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A9-0003/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 210, 6.8.2008, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy