Показалец 
Приети текстове
Сряда, 18 септември 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. – излишък от 2018 г.
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията
 Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

Проект на коригиращ бюджет № 1/2019 г. – излишък от 2018 г.
PDF 122kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година: вписване на излишъка от финансовата 2018 година (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1), и по-специално член 18, параграф 3 и член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет на 12 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 1/2019, приет от Комисията на 15 април 2019 г. (COM(2019)0300),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11730/2019 – C9‑0115/2019),

—  като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0005/2019),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 1/2019 цели вписването в бюджета за 2019 г. на излишъка от финансовата 2018 година, възлизащ на 1 802 милиона евро;

Б.  като има предвид, че основните компоненти на този излишък са положителният резултат на приходите в размер на 1 274,6 милиона евро и икономията на разходи в размер на 527,8 милиона евро;

В.  като има предвид, че в приходната част най-голямата разлика произтича от лихвите за забава и глобите (1 312,6 милиона евро), като резултатът от изпълнението на бюджета включва глоби в областта на конкуренцията и лихви за забава, други имуществени санкции и лихви, свързани с глоби и имуществени санкции;

Г.  като има предвид, че в разходната част неусвоените от Комисията бюджетни кредити за плащания възлизат на 322,2 милиона евро за 2018 г. (от които 120 милиона евро от резерва за спешна помощ) и на 68 милиона евро преноси от 2017 г., а неусвоените от другите институции средства са в размер на 75,9 милиона евро за 2018 г. и на 61,6 милиона евро преноси от 2017 г.;

1.  запознава се с представения от Комисията проект на коригиращ бюджет № 1/2019, чието единствено предназначение е вписването в бюджета на излишъка от 2018 г. в размер на 1 803 милиона евро в съответствие с член 18 от Финансовия регламент, и с позицията на Съвета по него;

2.  отбелязва, че според Комисията глобите в областта на конкуренцията през 2018 г. са възлизали на 1 149 милиона евро; отново счита, че освен излишъците, произтичащи от непълно усвояване, бюджетът на Съюза следва да има възможност да използва отново и приходите от глоби и приходите, свързани с просрочени плащания, без съответно намаление на вноските на база брутен национален доход (БНД); припомня своята позиция в подкрепа на увеличаването на предложения резерв на Съюза в следващата многогодишна финансова рамка със сума, равна на приходите от глоби и санкции;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2019;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 1/2019 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на другите заинтересовани институции и органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 67, 7.3.2019 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


Проект на коригиращ бюджет № 2/2019 г.: Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“
PDF 132kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година — Засилване на ключови програми за конкурентоспособността на ЕС: „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1), и по-специално член 18, параграф 3 и член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет на 12 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 2/2019, приет от Комисията на 15 май 2019 г. (COM(2019)0320),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11731/2019 – C9‑0112/2019),

—  като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0004/2019),

A.  като има предвид, че по настояване на Парламента той и Съветът взеха решение в контекста на бюджетната процедура за 2019 г. за предоставяне на бюджетни средства в размер на 100 милиона евро в коригиращ бюджет за 2019 г. с цел укрепване на програмите „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“; Парламентът и Съветът приканиха Комисията да представи този коригиращ бюджет, който няма да съдържа други елементи, веднага след приключването на техническите корекции по Многогодишната финансова рамка за 2020 г., включително на изчислението на общия марж за поетите задължения, през пролетта на 2019 година;

Б.  като има предвид, че съответно Комисията предложи изменение на бюджета за 2019 г., за да се отрази това споразумение;

В.  като има предвид, че Комисията предложи да бъдат отпуснати допълнително 80 милиона евро за укрепване на „Хоризонт 2020“ и допълнителни 20 милиона евро за бюджета на „Еразъм +“; като има предвид, че в споразумението относно бюджета за 2019 г. не е посочено какъв дял има всеки от тези инструменти в общото увеличение на средствата;

Г.  като има предвид, че в рамките на увеличението на средствата за „Хоризонт 2020“ Комисията предложи да бъдат отпуснати допълнително 34,6 милиона евро за предвидената за „Хоризонт 2020“ бюджетна позиция 08 02 03 04 — „Постигане на европейска транспортна система, която е ефективна откъм използване на ресурсите, екологична, безопасна и работи гладко“, за да се увеличат средствата за планираните за 2019 г. действия срещу изменението на климата, по-специално за усъвършенстване на акумулаторите и екологосъобразните превозни средства и за екологизиране на въздухоплаването, както и да бъдат отпуснати допълнително 45,4 милиона евро за предвидената за „Хоризонт 2020“ бюджетна позиция 08 02 01 02 — „Засилване на изследванията в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии“ с цел увеличаване на средствата за темите „Водещо до пробив производство на енергия с нулеви емисии за пълна декарбонизация“ и „Технологии, свързани с енергетиката и изменението на климата“;

Д.  като има предвид, че Комисията предложи засилване на финансирането за основните дейности за мобилност в рамките на „Еразъм +“, и по-специално тези в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение, както и за центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение; като има предвид, че Комисията предложи също част от допълнителните средства да бъде насочена към инициативите за европейските университети, които са основно действие, разработено наскоро в рамките на европейското пространство за образование до 2025 г., с цел насърчаване на високи постижения, иновации и приобщаване в областта на висшето образование в цяла Европа;

1.  отбелязва, че проектът на коригиращ бюджет № 2/2019, представен от Комисията, който е предназначен за осигуряването на допълнителни бюджетни кредити за поети задължения в размер на 100 милиона евро за „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“, отразява споразумението, постигнато между Парламента и Съвета в рамките на преговорите по бюджета за 2019 г.; отбелязва, че на този етап не е предложено увеличение на бюджетните кредити за плащания;

2.  отбелязва, че предвид профилите на програмите, въпреки че може да не е необходимо да се увеличат бюджетните кредити за плащания за „Хоризонт 2020“ до края на 2019 г., увеличените бюджетни кредити за поети задължения за „Еразъм +“ най-вероятно ще трябва да бъдат съпътствани от увеличени бюджетни кредити за плащания през тази година; изисква от Комисията да уведоми бюджетния орган как възнамерява да покрие тези потребности от увеличени плащания;

3.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 2/2019;

4.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 2/2019 е окончателно приет, и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, на другите заинтересовани институции и органи, както и на националните парламенти.

(1) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 67, 7.3.2019 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
PDF 131kWORD 52k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0002/2019),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „Фонда“) на регионите, засегнати от природните бедствия в Съюза през 2018 г.;

3.  приветства предложението на Комисията(4) от 7 март 2019 г. за изменение на Механизма за гражданска защита на Съюза като ключов инструмент за укрепване на капацитета на Съюза за управление на риска от бедствия, с финансов пакет за периода на финансиране 2021 — 2027 г., който отговаря на равнището на амбиция, определено в Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета(5) и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.(6); изразява убеждението си, че Фондът и Механизмът за гражданска защита на Съюза следва да действат редом при предотвратяването, подготовката и предприемането на действия в отговор на природни бедствия в държавите членки;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/1817.)

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2019 г. за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 77 I, 20.3.2019 г., стр. 1).
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.


Проект на коригиращ бюджет № 3/2019 г.: предложение за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
PDF 123kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019 на Европейския съюз за финансовата 2019 година, придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на средства на Румъния, Италия и Австрия (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(1), и по-специално член 44 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година, приет окончателно на 12 декември 2018 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020(3),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2019, приет от Комисията на 22 май 2019 г. (COM(2019)0205),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11732/2019 – C9‑0113/2019),

—  като взе предвид членове 94 и 96 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0006/2019),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2019 обхваща предложеното мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване помощ на Румъния за наводненията в североизточната част на страната, на Италия за наводненията и свлачищата вследствие на проливните дъждове от алпийските райони в северната част на страната до Сицилия, както и на Австрия за същото явление в алпийските/южните райони през 2018 г.;

Б.  като има предвид, че Комисията предлага следователно да се измени общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година и да се увеличат финансовите средства по бюджетен ред 13 06 01 „Подпомагане на държавите членки в случай на мащабно природно бедствие със сериозно отражение върху условията на живот, околната среда или икономиката“ с 293 551 794 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания;

В.  като има предвид, че фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е специален инструмент съгласно определението в Регламента за МФР и че съответните бюджетни кредити за поети задължения и за плащания следва да бъдат включени в бюджета над таваните на МФР;

1.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2019;

2.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2019 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(2) ОВ L 67, 7.3.2019 г.
(3) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2019/000 TA 2019 – Техническа помощ по инициатива на Комисията
PDF 140kWORD 53k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))
P9_TA(2019)0015A9-0001/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0290 – C9‑0026/2019),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)(4),

—  като взе предвид първото си четене на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)(5),

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0001/2019),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната необходима и бърза реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че помощта на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявленията за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че максималният годишен бюджет, осигурен за ЕФПГ, е 150 милиона евро по цени от 2011 г., а именно 175 748 000 EUR по цени от 2019 г., както и че съгласно член 11, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ 0,5% от тази сума, могат да бъдат предоставени за техническа помощ по инициатива на Комисията за финансиране на дейности по подготовка, мониторинг, събиране на данни и създаване на база от знания, административна и техническа помощ, информационни и комуникационни дейности, както и дейности по извършване на одит, контрол и оценка, необходими за прилагането на Регламента за ЕФПГ;

Д.  като има предвид, че предложената сума в размер на 610 000 EUR съответства на около 0,35% от максималния годишен бюджет, предвиден за ЕФПГ за 2019 г.;

1.  изразява съгласие предложените от Комисията мерки да бъдат финансирани като техническа помощ в съответствие с член 11, параграфи 1 и 4, както и член 12, параграфи 2, 3 и 4 от Регламента за ЕФПГ;

2.  признава значението на мониторинга и събирането на данни; припомня значението на устойчивите статистически редове, съставени в подходящ формат, за да бъдат лесно достъпни и разбираеми;

3.  припомня значението на един специален уебсайт за ЕФПГ, достъпен за всички граждани на Съюза;

4.  приветства продължаващата работа по въвеждането на стандартизирани процедури за управление на ЕФПГ и за обработване на заявленията по ЕФПГ чрез използване на функционалните възможности на електронната система за обмен на данни (SFC2014), което дава възможност за опростяване и по-бърза обработка на заявленията, както и за по-добро докладване;

5.  отбелязва, че Комисията възнамерява да инвестира 190 000 EUR от наличния бюджет по линия на административната и техническата помощ в провеждането на две заседания на експертната група на лицата за контакт за ЕФПГ (по един член от всяка държава членка) и два семинара с участието на изпълнителните органи на ЕФПГ и социалните партньори;

6.  призовава Комисията да продължи да кани систематично Парламента на тези срещи и семинари съгласно съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Парламента и Комисията;

7.  подчертава необходимостта от по-нататъшно засилване на връзките между всички онези, които имат отношение към заявленията по ЕФПГ, включително по-конкретно социалните партньори и други заинтересовани страни на регионално и местно равнище, за да се създадат възможно най-много полезни взаимодействия; подчертава, че следва да се засили взаимодействието между националното лице за контакт и регионалните или местните партньори по изпълнението на мерките във връзка със заявлението, като ангажиментите за комуникация и подкрепа, както и информационните потоци (вътрешни разделения, задачи и отговорности) следва да бъдат ясно определени и договорени от всички съответни партньори;

8.  приветства своевременното започване на последващата оценка, за която Комисията възнамерява да инвестира 300 000 EUR от наличния бюджет;

9.  припомня на кандидатстващите държави членки тяхната ключова роля за широкото популяризиране на финансираните от ЕФПГ действия сред бенефициентите от целевата група, местните и регионалните органи, социалните партньори, медиите и широката общественост, както е посочено в член 12 от Регламента за ЕФПГ;

10.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2019/000 TA 2019 — Техническа помощ по инициатива на Комисията)

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на окончателния акт, Решение (ЕС) 2019/1938.)

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0220.
(5) Приети текстове, P8_TA(2019)0019.


Оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС
PDF 157kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно актуалното състояние във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (2019/2817(RSP))
P9_TA(2019)0016B9-0038/2019

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г. („Хартата“), която беше провъзгласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влезе в сила с Договора от Лисабон през декември 2009 г.,

—  като взе предвид нотификацията от страна на министър-председателя на Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г. в съответствие с член 50, параграф 2 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно преговорите с Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се оттегли от Европейския съюз(1), своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство(2), своята резолюция от 13 декември 2017 г. относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство(3) и своята резолюция от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство(4),

—  като взе предвид насоките на Европейския съвет (член 50) от 29 април 2017 г. след нотификацията от Обединеното кралство съгласно член 50 от ДЕС и приложението към Решението на Съвета от 22 май 2017 г., с което се определят указанията за водене на преговорите за договаряне на споразумение с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, с което се определят редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз,

—  като взе предвид насоките на Европейския съвет (член 50) от 15 декември 2017 г. и приложението към Решението на Съвета от 29 януари 2018 г. за допълване на Решението на Съвета от 22 май 2017 г. за разрешаване на започването на преговори с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно споразумение, с което да се определят редът и условията за оттеглянето му от Европейския съюз,

—  като взе предвид съвместния доклад от преговарящите от името на Европейския съюз и на правителството на Обединеното кралство от 8 декември 2017 г. относно напредъка по време на етап 1 от преговорите по член 50 от ДЕС относно организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз,

—  като взе предвид Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, подкрепено от Европейския съвет на 25 ноември 2018 г. (оттук нататък наричано „Споразумението за оттегляне“), както и изявленията, включени в протокола от заседанието на Европейския съвет от същата дата,

—  като взе предвид Политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство, одобрена от Европейския съвет на 25 ноември 2018 г. (оттук нататък наричана „Политическата декларация“),

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет (член 50) от 13 декември 2018 г.,

—  като взе предвид Съвместното изявление, допълващо Политическата декларация, както и Документа от 11 март 2019 г. във връзка със Споразумението за оттегляне,

—  като взе предвид Решение (EС) 2019/476 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 22 март 2019 година за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от ДЕС(5),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2019/584 на Европейския съвет, взето в съгласие с Обединеното кралство, от 11 април 2019 г. за продължаване на срока по член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз(6),

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2019/642 на Съвета от 13 април 2019 г.(7) за изменение на Решение (ЕС) 2019/274 от 11 януари 2019 г., с което подписването, от името на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия, на Споразумението за оттегляне беше разрешено, при условие че последното бъде сключено,

—  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че така нареченият Брексит е безпрецедентно и достойно за съжаление събитие, отрицателните последици от което биха били смекчени с организирано оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС);

Б.  като има предвид, че Обединеното кралство и ЕС ще продължават да бъдат близки съседи и да имат множество общи интереси; като има предвид, че рамката за едни такива близки взаимоотношения е определена в Политическата декларация, съгласно която тези общи интереси могат да бъдат защитавани и насърчавани, включително посредством нови търговски отношения;

В.  като има предвид, че Европейският парламент представлява гражданите на ЕС и ще действа в защита на техните интереси по време на целия процес, водещ до оттеглянето на Обединеното кралство;

Г.  като има предвид, че понастоящем около 3,2 милиона граждани от оставащите 27 държави членки (ЕС-27) пребивават в Обединеното кралство, а 1,2 милиона граждани на Обединеното кралство (оттук нататък наричани „британски граждани“) пребивават в ЕС-27; като има предвид, че тези граждани, които са се установили в друга държава членка, са направили този избор въз основа на правата, с които се ползват съгласно правото на ЕС, и при условието, че ще продължат да се ползват от тези права през целия си живот;

Д.  като има предвид, че освен това има 1,8 милиона граждани, родени в Северна Ирландия, които по силата на Споразумението от Разпети петък имат право на ирландско гражданство и следователно – и на гражданство на ЕС и на произтичащите от него права на мястото, където пребивават;

Е.  като има предвид, че ЕС и Обединеното кралство, като напускаща държава членка, имат приоритетното задължение да гарантират всеобхватен и реципрочен подход по отношение на защитата на правата на гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство, и на британските граждани, които живеят в ЕС-27;

Ж.  като има предвид, че неотдавнашните изявления на правителството на Обединеното кралство в полза на провеждането на политика на регулаторни различия с ЕС поставят под въпрос близостта на бъдещите икономически отношения между ЕС и Обединеното кралство;

З.  като има предвид, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС не бива по никакъв начин да излага на опасност мирния процес в Северна Ирландия, нито да вреди на икономиката на остров Ирландия, което би настъпило с всяко създаване на „твърда“ граница между Северна Ирландия и Ирландия – събитие, за предотвратяването на което при всички обстоятелства беше замислен предпазният механизъм, договорен между Обединеното кралство и ЕС със Споразумението за оттегляне;

И.  като има предвид, че в Споразумението от Разпети петък се признава „легитимността на всеки избор, свободно упражняван от мнозинство от народа на Северна Ирландия по отношение на нейния статут“;

Й.  като има предвид, че правителството на Обединеното кралство настоява, че предпазният механизъм трябва да бъде премахнат от Споразумението за оттегляне, но досега не е предложило правно оперативни предложения, които да могат да го заменят;

К.  като има предвид, че правителството на Обединеното кралство изглежда е определило за свой главен политически приоритет излизането без споразумение и някои от членовете на правителството на Обединеното кралство считат, че излизането без споразумение би било оптималният изход от процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС;

Л.  като има предвид, че министър-председателят на Обединеното кралство е заявил, че Брексит без споразумение би бил „провал на държавническото изкуство“;

М.  като има предвид, че съгласно договорения на 11 март 2019 г. по настояване на Обединеното кралство съвместен Документ във връзка със Споразумението за оттегляне съвместната работа по алтернативните решения предполага ратифициране на Споразумението за оттегляне;

Н.  като има предвид, че от икономическа гледна точка оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение би било крайно вредно и за двете страни, при все това, както сочат официални данни и доклади на правителството на Обединеното кралство, тези икономически вреди биха засегнали несъразмерно много Обединеното кралство, включително неговите отвъдморски територии;

О.  като има предвид, че единството на институциите на ЕС и ЕС-27 продължава да е от решаващо значение и ще бъде запазено;

Споразумението за оттегляне и Политическата декларация

1.  счита, че организираното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС е изключително в интерес на Обединеното кралство, както и на ЕС;

2.  продължава да счита, че Споразумението за оттегляне, като средство, даващо възможност за такова организирано оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, е справедливо и балансирано, като зачита напълно както „червените линии“ на Обединеното кралство, така и принципите на ЕС;

3.  отбелязва, че достойнството на Споразумението за оттегляне е, че предоставя правна сигурност на всички засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, както и че във възможно най-пълна степен:

   защитава правата и житейския избор на гражданите на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство, и на британските граждани, пребиваващи в ЕС-27,
   включва предпазния механизъм за границата между Ирландия и Северна Ирландия, който при липсата на договорени решения в контекста на бъдещо споразумение или на функциониращи алтернативни решения, предоставящи същите гаранции, ще защити Споразумението от Разпети петък и мирния процес в Северна Ирландия и ще избегне създаването на „твърда“ граница, като по този начин ще подкрепи сътрудничеството Север – Юг и икономиката на целия остров и ще гарантира целостта на вътрешния пазар на ЕС,
   предвижда единно финансово споразумение с Обединеното кралство, което включва всички правни отговорности, произтичащи от непогасени бюджетни задължения, и задбалансови позиции, условни пасиви и други финансови разходи, произтичащи пряко от оттеглянето на Обединеното кралство,
   по искане на Обединеното кралство и с оглед на осигуряването на правна сигурност и приемственост, както и на време за преговори относно бъдещите взаимоотношения между ЕС и Обединеното кралство, включва преходен период до 31 декември 2020 г., който може да бъде удължен веднъж с до две години,
   преодолява други въпроси, свързани с раздялата, което ще създаде условия за организирано излизане на Обединеното кралство от ЕС,
   съдържа разпоредби, свързани с управлението, които гарантират ролята на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) в тълкуването на Споразумението за оттегляне, както е целесъобразно;

4.  отбелязва, че основните варианти, пред които е изправено Обединеното кралство във връзка с границата между Ирландия и Северна Ирландия, са и ще останат същите, независимо от неговото правителство; припомня, че правителството на Обединеното кралство отхвърли първото предложение на ЕС за предпазен механизъм, който да се отнася само за Северна Ирландия, и впоследствие поиска този механизъм да бъде преработен във формата, която понастоящем фигурира в Споразумението за оттегляне; изразява готовността си да се върне към предпазен механизъм, предназначен само за Северна Ирландия, но подчертава, че няма да даде одобрение за Споразумение за оттегляне без предпазен механизъм;

5.  отбелязва, че предпазният механизъм се подкрепя от преобладаващото мнозинство от политическите партии, представени в Събранието на Северна Ирландия, и според последните проучвания от мнозинството от гражданите в Северна Ирландия;

6.  припомня, че предпазният механизъм ще се използва само като временна мярка от последна инстанция и приветства всички мерки, които поясняват това; приветства по-специално, както е предвидено в самото Споразумение за оттегляне, че работата и инвестициите следва да са насочени към проучване на възможностите за евентуално използване в бъдеще на алтернативни, базирани на новите технологии, мерки по отношение на границата, за да се гарантира отсъствието на „твърда“ граница на остров Ирландия;

7.  отбелязва, че тези алтернативни мерки са приемливи само ако позволяват да се избегне физическата инфраструктура на границата или свързани с нея проверки и контрол, да се защити икономиката на целия остров, да се спази Споразумението от Разпети петък, включително да се запазят необходимите условия за трайно сътрудничество между Севера и Юга и да се гарантира целостта на вътрешния пазар на ЕС;

8.  счита, че е задължение на Обединеното кралство да представи писмени предложения за такива алтернативни мерки, които да са напълно работещи, да третират по всеобхватен начин всички проверки и целия контрол, извършвани на външната граница на ЕС, да са в съответствие с точки 43 и 49 от Съвместния доклад от 8 декември 2017 г. и които мерки да могат да вземат предвид бъдещите регулаторни различия между Обединеното кралство и ЕС; изразява съжаление, че въпреки изявленията на някои от неговите членове относно наличието на алтернативни мерки, правителството на Обединеното кралство досега не е представило правно оперативни предложения, които биха могли да заменят предпазния механизъм;

9.  отбелязва, че политическата декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, е в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2018 г. относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство, в която се призовава за споразумение за асоцииране, както и с подробния принос на неговите комисии, и отразява направения от Обединеното кралство избор по отношение на обхвата и задълбочеността на бъдещите му отношения с ЕС;

10.  изразява готовността си да превърне политическата декларация в документ с по-официален и правен характер, определящ целта за сключване на споразумение за асоцииране между ЕС и Обединеното кралство от толкова близко естество, че дори при липсата на надеждни алтернативни механизми, предпазният механизъм да не е необходимо да бъде задействан;

Брексит без споразумение

11.  припомня, че в съответствие с член 50 от ДЕС при отсъствие на споразумение или на удължаване на срока, посочен в член 50, параграф 3 от ДЕС, Договорите ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, считано от 1 ноември 2019 г.;

12.  подчертава, че ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС без споразумение, отговорността за това би била изцяло на правителството на Обединеното кралство; посочва освен това последствията, които подобно „излизане без споразумение“ ще има за границата между Северна Ирландия и Ирландия, както и за функционирането и изпълнението на Споразумението от Разпети петък;

13.  отбелязва силната съпротива в Камарата на общините и извън нея срещу решението за суспендиране на Парламента на Обединеното кралство до 14 октомври 2019 г., което увеличава възможността за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС без споразумение;

14.  приветства междувременно подготвеността и приетите от институциите на ЕС и ЕС-27 мерките за планиране в извънредни ситуации при сценарий „Брексит без споразумение“; отбелязва, че те са едностранни, в интерес на ЕС и имат временен характер; подчертава освен това, че те нямат същото действие като споразумение, което позволява организирано оттегляне или повтаря ползите от членството в ЕС, или условията на всеки преходен период, предвиден в Споразумението за оттегляне; приветства последните предложения, представени от Комисията на 4 септември 2019 г., и се ангажира да ги разгледа възможно най-бързо и с оглед по-специално на предоставянето на финансова помощ на малките и средните предприятия, за да се гарантира, че тежестите, произтичащи от административните процедури, са сведени до минимум;

15.  отбелязва, че не може да има преходен период, ако няма Споразумението за оттегляне, нито мини-споразумения, които да спомогнат за смекчаване на сътресението, което ще предизвика хаотичното оттегляне на Обединеното кралство от ЕС;

16.  подчертава, че по-нататъшните преговори между ЕС и Обединеното кралство след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС без споразумение могат да се проведат само при условие че Обединеното кралство изпълни своите задължения и ангажименти по отношение на правата на гражданите, финансовото споразумение и Споразумението от Разпети петък във всичките му части ;

17.  отбелязва, че в случай на Брексит без споразумение финансовите и другите задължения на Обединеното кралство ще продължат да съществуват; потвърждава, че в такъв случай ще откаже да даде съгласието си за споразумение или споразумения между ЕС и Обединеното кралство, освен ако и докато Обединеното кралство не спази ангажиментите си;

18.  припомня, че след като бъдат изпълнени тези ангажименти, бъдещите преговори за отношенията между ЕС и Обединеното кралство ще изискват наличието на силни гаранции и на разпоредби, гарантиращи еднакви условия на конкуренция, за да се защити вътрешния пазар на ЕС и да се избегне създаването на несправедливо неблагоприятно конкурентно положение за дружествата от ЕС; отново заявява във връзка с това условията, посочени в неговата резолюция от 14 март 2018 г., не на последно място по отношение на гарантирането на високо равнище на защита на околната среда, на заетостта и на потребителите; отбелязва, че всяко споразумение за свободна търговия, което не съблюдава такива равнища на защита, няма да бъде ратифицирано от Европейския парламент;

19.  припомня, че гарантирането на правата и жизнения избор, включително статута на заетост и социалните права, на гражданите на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство, и на британските граждани, които пребивават в ЕС-27, продължава да бъде негов първостепенен приоритет и че следва да се положат всички усилия, за да се направи опит да се гарантира, че тези граждани няма да бъдат засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

20.  изразява своята загриженост във връзка с прилагането на схемата на Обединеното кралство за уседналост и високото равнище на кандидатите, до 42% според най-новите официални данни на Обединеното кралство, които са получили само временен статут на уседналост; припомня, че това може да бъде избегнато, ако Обединеното кралство избере административна процедура, която има декларативен характер и тежестта на доказване се възлага на органите на Обединеното кралство, които могат да оспорят декларацията по своя преценка; поради това настоятелно призовава Обединеното кралство да преразгледа своя подход;

21.  насърчава Обединеното кралство и ЕС-27 да приемат мерки, които осигуряват правна сигурност за гражданите на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство, и за британските граждани, пребиваващи в ЕС-27; припомня своята позиция, че ЕС-27 следва да прилага последователен и щедър подход при защитата на правата на британските граждани, пребиваващи в тези държави членки;

22.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с това, че последните и противоречиви съобщения на Министерството на вътрешните работи във връзка със свободното движение след 31 октомври 2019 г. породиха силно безполезна несигурност за гражданите на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство, като съществува риск, че тези съобщения могат да изострят враждебната нагласа спрямо тях, както и да се отразят отрицателно върху способността им да упражняват правата си;

23.  припомня, че много граждани на Обединеното кралство са изразили своето решително несъгласие със загубата на правата, с които се ползват понастоящем съгласно член 20 от ДФЕС; предлага ЕС-27 да разгледа начини за смекчаване на това положение в рамките на първичното право на ЕС, като същевременно се зачитат в пълна степен принципите на реципрочност, равнопоставеност, симетрия и недискриминация;

Удължаване на срока по член 50

24.  отбелязва, че на 9 септември 2019 г. беше приет закон от парламента на Обединеното кралство, който задължава правителството на Обединеното кралство да поиска удължаване на срока, ако не бъде постигнато споразумение с ЕС до 19 октомври 2019 г.;

25.  посочва, че ще подкрепи удължаване на срока, предвидено в член 50, ако са налице причини и цел за такова удължаване (например да се избегне „Брексит без споразумение“, да се проведат общи избори или референдум, да се отмени решението за задействане на член 50 или да се одобри споразумение за оттегляне) и ако работата и функционирането на институциите на ЕС не са засегнати по неблагоприятен начин;

26.  припомня, че няма да пристъпи към гласуване с цел даване на одобрение, докато парламентът на Обединеното кралство не одобри споразумение с ЕС;

27.  отбелязва решението на правителството на Обединеното кралство при настоящите обстоятелства да не номинира кандидат за член на следващата Европейската комисия и да не изпрати представители на Обединеното кралство на някои заседания на ЕС, считано от 1 септември 2019 г.; подчертава, че това няма да засегне способността на институциите на ЕС да функционират безпроблемно и отново потвърждава, че що се отнася до Европейския парламент, членовете на Европейския парламент от Обединеното кралство ще продължат, до оттеглянето на Обединеното кралство, да бъдат членове на ЕП с всички съответни права и задължения; припомня, че докато е държава членка, Обединеното кралство ще продължи да се ползва от правата си и да бъде обвързано от задълженията си по Договорите, включително принципа на лоялно сътрудничество;

o
o   o

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, на Съвета на Европейския съюз, на Европейската комисия, на парламентите на държавите членки и на правителството на Обединеното кралство.

(1) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 24.
(2) OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 2.
(3) OВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 32.
(4) ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 40.
(5) OВ L 80 I, 22.3.2019 г., стр. 1.
(6) OВ L 101, 11.4.2019 г., стр. 1.
(7) OВ L 110 I, 25.4.2019 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност