Seznam 
Přijaté texty
Středa, 18. září 2019 - Štrasburk
Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise
 Vystoupení Spojeného království z EU

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2019: přebytek za rozpočtový rok 2018
PDF 127kWORD 44k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2019 na rozpočtový rok 2019: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na čl. 18 odst. 3 a článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 1/2019, který Komise přijala dne 15. dubna 2019 (COM(2019)0300),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0005/2019),

A.  vzhledem k tomu, že cílem návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019 je zahrnout do rozpočtu na rok 2019 přebytek z rozpočtového roku 2018 ve výši 1 802 milionů EUR;

B.  vzhledem k tomu, že hlavními složkami tohoto přebytku jsou kladný zůstatek na straně příjmů ve výši 1 274,6 milionů EUR a nevyčerpané prostředky na straně výdajů ve výši 527,8 milionů EUR;

C.  vzhledem k tomu, že největší rozdíl na straně příjmů tvoří úroky z prodlení a pokut (1 312,6 milionů EUR), přičemž se tento zůstatek skládá z pokut uložených za porušení pravidel hospodářské soutěže a úroků z prodlení, z jiných sankčních plateb a z úroků souvisejících s pokutami a sankčními platbami;

D.  vzhledem k tomu, že na straně výdajů dosahují nevyčerpané prostředky Komise na platby částky 322,2 milionů EUR za rok 2018 (z toho 120 milionů EUR z rezervy na pomoc při mimořádných událostech) a že 68 milionů EUR připadá na prostředky přenesené z roku 2017, přičemž ostatní orgány a instituce vykazují nevyčerpané prostředky ve výši 75,9 milionu EUR z roku 2018 a prostředky přenesené z roku 2017 ve výši 61,6 milionu EUR;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 1/2019 předložený Komisí, jehož jediným účelem je zahrnutí přebytku z roku 2018 ve výši 1 803 milionu EUR do rozpočtu v souladu s článkem 18 finančního nařízení, a bere rovněž na vědomí postoj Rady k tomuto návrhu;

2.  konstatuje, že podle Komise dosáhly v roce 2018 pokuty uložené za porušení pravidel hospodářské soutěže částky 1 149 milionů EUR; domnívá se, že kromě přebytku vzniklého v důsledku nevyčerpání prostředků by mělo být v rámci rozpočtu EU umožněno opětovné použití veškerých příjmů získaných z pokut nebo v souvislosti s pozdními platbami, aniž by byly odpovídajícím způsobem sníženy příspěvky vycházející z HND; připomíná svůj postoj ve prospěch navýšení navrhované unijní rezervy v příštím víceletém finančním rámci o částku odpovídající příjmům z pokut a sankcí;

3.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2019;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 1/2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 7.3.2019.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+
PDF 143kWORD 45k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Navýšení prostředků pro klíčové programy ke konkurenceschopnosti EU: Horizont 2020 a Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména na čl. 18 odst. 3 a článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 2/2019, který Komise přijala dne 15. května 2019 (COM(2019)0320),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0004/2019),

A.  vzhledem k tomu, že na naléhání Parlamentu Evropský parlament a Rada v rámci rozpočtového procesu pro rok 2019 rozhodly, že prostřednictvím opravného rozpočtu v roce 2019 vyčlení v rozpočtu částku 100 milionů EUR na posílení programů Horizont 2020 a Erasmus+; Parlament a Rada vyzvaly Komisi, aby tento opravný rozpočet, který nebude obsahovat žádné jiné prvky, předložila neprodleně poté, co bude na jaře 2019 dokončena technická úprava víceletého finančního rámce pro rok 2020 včetně výpočtu celkového rozpětí pro závazky;

B.  vzhledem k tomu, že Komise následně navrhla změnu rozpočtu na rok 2019, aby bylo této dohodě učiněno zadost;

C.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla přidělit dodatečných 80 milionů EUR na posílení programu Horizont 2020 a dalších 20 milionů EUR na posílení rozpočtu programu Erasmus+; vzhledem k tomu, že v dohodě na rozpočtu na rok 2019 nebylo zmínky o tom, v jakém poměru má být celkové navýšení mezi oba tyto nástroje rozděleno;

D.  vzhledem k tomu, že v rámci posílení programu Horizont 2020 navrhla Komise přidělit dalších 34,6 milionu EUR do rozpočtového bodu programu Horizont 2020 08 02 03 04Dosažení evropského dopravního systému, který účinně využívá zdroje a je šetrný k životnímu prostředí, bezpečný a bezproblémový s cílem posílit opatření na rok 2019 proti změně klimatu, zejména v podobě baterií, ekologických vozidel a ekologického letectví a dalších 45,4 milionu EUR do rozpočtového bodu programu Horizont 2020 08 02 01 02  Posílení výzkumu v oblasti budoucích a vznikajících technologií s cílem navýšit částku pro oblasti „průlomová výroba energie s nulovými emisemi k úplné dekarbonizaci“ a „technologie související s energií a změnou klimatu“;

E.  vzhledem k tomu, že Komise navrhla, aby u programu Erasmus+ tyto dodatečné prostředky posílily hlavní činnosti programu týkající se mobility, zejména v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy a u středisek excelence v oblasti odborného vzdělávání; vzhledem k tomu, že také navrhla, aby byla část navýšení přidělena na Evropské univerzity, což je nedávno přijaté zásadní opatření vypracované v rámci Evropského prostoru vzdělávání do roku 2025 s cílem podporovat excelenci, inovace a začlenění ve vysokoškolském vzdělávání v celé Evropě;

1.  bere na vědomí návrh opravného rozpočtu č. 2/2019, jak jej předložila Komise, s tím, že jeho cílem je poskytnout dodatečné prostředky na závazky ve výši 100 milionů EUR pro programy Horizont 2020 a Erasmus+, a naplnit tak dohodu, k níž dospěly Parlament a Rada v rámci jednání o rozpočtu na rok 2019; konstatuje, že v této fázi nebylo navrženo žádné navýšení prostředků na platby;

2.  poznamenává, že vzhledem k profilům obou programů zřejmě nebude třeba do konce roku 2019 navyšovat prostředky na platby u programu Horizont 2020, ovšem u programu Erasmus+ bude s největší pravděpodobností muset kvůli navýšení prostředků na závazky dojít k odpovídajícímu zvýšení prostředků na platby ještě v letošním roce; žádá Komisi, aby informovala rozpočtový orgán o tom, jak má v úmyslu tyto zvýšené potřeby prostředků na platby uspokojit;

3.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2019;

4.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 2/2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, ostatním dotčeným orgánům a institucím, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 7.3.2019.
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
PDF 135kWORD 42k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 11 této dohody,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0002/2019),

1.  vítá toto rozhodnutí jako projev solidarity Unie s občany a regiony EU zasaženými přírodními katastrofami;

2.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné uvolnit finanční pomoc z Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) pro regiony, které byly v Unii v roce 2018 zasaženy přírodní katastrofou;

3.  vítá návrh Komise(4) ze dne 7. března 2019 o změně mechanismu civilní ochrany Unie jako klíčového nástroje k rozšíření kapacit EU v oblasti zvládání katastrof s finančním krytím na období financování 2021–2027, které odpovídá úrovni ambicí stanovené v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady(5) (EU) 2019/420, a v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci 2021–2027(6); je přesvědčen, že fond a mechanismus civilní ochrany Unie by měly jít ruku v ruce s prevencí, přípravou a reakcí na přírodní katastrofy v členských státech;

4.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rakousku, Itálii a Rumunsku

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2019/1817.)

(1) Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/420 ze dne 13. března 2019, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 77 I, 20.3.2019, s. 1).
(6) P8_TA(2018)0449.


Návrh opravného rozpočtu č. 3/2019: návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku
PDF 128kWORD 40k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019 Evropské unie na rozpočtový rok 2019, který je přiložen k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku, Itálii a Rakousku (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 314 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(1), a zejména článek 44 tohoto nařízení,

–  s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019 přijatý s konečnou platností dne 12. prosince 2018(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(3),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(4),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie(5),

–  s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3/2019, který Komise přijala dne 22. května 2019 (COM(2019)0205),

–  s ohledem na postoj k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019, který Rada přijala dne 3. září 2019 a postoupila téhož dne Evropskému parlamentu (11732/2019 – C9-0113/2019),

–  s ohledem na články 94 a 96 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0006/2019),

A.  vzhledem k tomu, že návrh opravného rozpočtu č. 3/2019 zahrnuje návrh na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Rumunsku v souvislosti se záplavami v severovýchodní části země, Itálii v souvislosti se záplavami a sesuvy půdy způsobenými přívalovými dešti od alpských oblastí na severu až po Sicílii a Rakousku v souvislosti se stejnými přírodními jevy v alpských/jižních regionech, které se vyskytly v průběhu roku 2018,

B.  vzhledem k tomu, že Komise proto navrhuje změnit rozpočet na rok 2019 a navýšit prostředky v rozpočtovém okruhu 13 06 01 „Pomoc členským státům v případě závažné přírodní katastrofy, která má vážné následky pro životní podmínky, životní prostředí nebo hospodářství“ o částku ve výši 293 551 794 EUR jak v prostředcích na závazky, tak v prostředcích na platby;

C.  vzhledem k tomu, že Fond solidarity Evropské unie je zvláštním nástrojem ve smyslu nařízení o VFR a příslušné prostředky na závazky a na platby mají být zapsány do rozpočtu nad rámec stropů uvedeného VFR;

1.  schvaluje postoj Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 3/2019;

2.  pověřuje svého předsedu, aby prohlásil opravný rozpočet č. 3/2019 za přijatý s konečnou platností a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a Účetnímu dvoru, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Úř. věst. L 67, 7.3.2019,
(3) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105.


Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise
PDF 142kWORD 45k
Usnesení
Příloha
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))
P9_TA(2019)0015A9-0001/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise)(4),

–  s ohledem na své první čtení návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)(5),

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9-0001/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při nezbytném a rychlém opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013, pokud jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG odráží dohodu mezi Parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých akcí a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že maximální roční rozpočet, který je pro EFG k dispozici, činí 150 milionů EUR v cenách roku 2011, což v cenách roku 2019 činí 175 748 000 EUR, a že podle čl. 11 odst. 1 nařízení o EFG lze na technickou pomoc z podnětu Komise vyčlenit nejvýše 0,5 % této částky, k financování přípravy, sledování, sběru dat a vytváření vědomostní základny, administrativní a technické podpory, činností v oblasti šíření informací a komunikace, jakož i auditu, kontroly a hodnotících činností nezbytných k provádění nařízení o EFG;

E.  vzhledem k tomu, že navrhovaná částka ve výši 610 000 EUR odpovídá přibližně 0,35 % maximálního ročního rozpočtu, který je pro EFG v roce 2019 k dispozici;

1.  souhlasí s tím, aby byla opatření navržená Komisí financována jako technická pomoc v souladu s čl. 11 odst. 1 a 4, jakož i čl. 12 odst. 2, 3 a 4 nařízení o EFG;

2.  uznává význam monitorování a sběru dat; připomíná význam spolehlivých statistických řad sestavovaných ve vhodné podobě tak, aby byly snadno dostupné a srozumitelné;

3.  připomíná význam toho, aby internetová stránka věnovaná EFG byla přístupná pro všechny občany Unie;

4.  vítá pokračující práci na standardizovaných postupech pro žádosti o podporu EFG a správu fondu s využitím funkcí systému pro elektronickou výměnu dat (SFC2014), což umožňuje zjednodušení a rychlejší vyřizování žádostí a lepší podávání zpráv;

5.  bere na vědomí, že Komise hodlá investovat 190 000 EUR z rozpočtu na administrativní a technickou podporu do organizace dvou zasedání odborné skupiny kontaktních osob EFG (jeden člen z každého členského státu) a dvou seminářů za účasti prováděcích orgánů EFG a sociálních partnerů;

6.  vybízí Komisi, aby nadále systematicky zvala Parlament na tyto schůze a semináře v souladu s příslušnými ustanoveními rámcové dohody o vztazích mezi Parlamentem a Komisí;

7.  zdůrazňuje, že je třeba dále posílit kontakty mezi všemi stranami zapojenými do žádostí o podporu z EFG, a to včetně sociálních partnerů a subjektů na regionální a místní úrovni, aby se dosáhlo maximální součinnosti; zdůrazňuje, že by měla být posílena interakce mezi národními kontaktními osobami a regionálními nebo místními partnery poskytujícími pomoc a měl by být výslovně stanoven způsob komunikace a podpory a toky informací (vnitřní rozdělení, úkoly a odpovědnosti), na nichž by se shodli všichni zúčastnění partneři;

8.  vítá včasné zahájení hodnocení ex post, do něhož Komise hodlá investovat 300 000 EUR z prostředků, které jsou v rámci rozpočtu k dispozici;

9.  připomíná žádajícím členským státům jejich klíčovou úlohu při široké propagaci činností financovaných z EFG u cílových příjemců, místních a regionálních orgánů, sociálních partnerů, sdělovacích prostředků a široké veřejnosti, jak stanoví článek 12 nařízení o EFG;

10.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

11.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2019/000 TA 2019 – Technická pomoc z podnětu Komise)

(Znění této přílohy se zde neuvádí, jelikož odpovídá znění konečného aktu, rozhodnutí (EU) 2019/1938).

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.
(2) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2018)0220.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2019)0019.


Vystoupení Spojeného království z EU
PDF 159kWORD 52k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. září 2019 o současném stavu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie (2019/2817(RSP))
P9_TA(2019)0016B9-0038/2019

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii (SEU) a Smlouvu o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000 (dále jen „Listina“), která byla vyhlášena dne 12. prosince 2007 ve Štrasburku a vstoupila v platnost společně s Lisabonskou smlouvou v prosinci 2009,

–  s ohledem na oznámení podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii, které předsedkyně vlády Spojeného království předala Evropské radě dne 29. března 2017,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie(1), ze dne 3. října 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím(2), ze dne 13. prosince 2017 o současném stavu jednání se Spojeným královstvím(3) a ze dne 14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím(4),

–  s ohledem na pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 29. dubna 2017 v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 SEU a na přílohu k rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017, která obsahuje směrnice pro sjednání dohody se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

–  s ohledem na pokyny Evropské rady (článek 50) ze dne 15. prosince 2017 a na přílohu k rozhodnutí Rady ze dne 29. ledna 2018, kterým se doplňuje rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017 o zmocnění k zahájení jednání se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o dohodě o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

–  s ohledem na společnou zprávu vyjednavačů Evropské unie a vlády Spojeného království ze dne 8. prosince 2017 o pokroku v první fázi jednání podle článku 50 SEU o spořádaném vystoupení Spojeného království z Evropské unie,

–  s ohledem na dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, kterou podpořila Evropská rada dne 25. listopadu 2018 („dohoda o vystoupení“), a na prohlášení uvedená v zápisu ze zasedání Evropské rady z tohoto dne;

–  s ohledem na politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím a které schválila Evropská rada dne 25. listopadu 2018 (dále jen „politické prohlášení“),

–  s ohledem na závěry Evropské rady (článek 50) ze dne 13. prosince 2018,

–  s ohledem na společné prohlášení doplňující politické prohlášení a na nástroj týkající se dohody o vystoupení ze dne 11. března 2019,

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/476 učiněné se souhlasem Spojeného království dne 22. března 2019, kterým se prodlužuje lhůta podle čl. 50 odst. 3 SEU(5),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropské rady (EU) 2019/584 učiněné se souhlasem Spojeného království dne 11. dubna 2019, kterým se prodlužuje lhůta podle čl. 50 odst. 3 SEU(6),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2019/642 ze dne 13. dubna 2019, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/274 ze dne 11. ledna 2019, poskytující souhlas s podpisem dohody o vystoupení jménem Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii s výhradou jejího uzavření(7),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že je brexit bezprecedentní a politováníhodnou událostí, jejíž negativní dopady by zmírnilo spořádané vystoupení Spojeného království z Evropské unie (EU);

B.  vzhledem k tomu, že Spojené království a Evropská unie zůstanou blízkými sousedy a budou mít i nadále mnoho společných zájmů; vzhledem k tomu, že rámec takovýchto blízkých vztahů je stanoven v politickém prohlášení, na jehož základě je možné tyto společné zájmy chránit a podporovat, a to i prostřednictvím nových vztahů v oblasti obchodu;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament zastupuje všechny občany EU a během celého procesu, který povede k vystoupení Spojeného království, bude aktivně bránit jejich zájmy;

D.  vzhledem k tomu, že ve Spojeném království žije v současnosti asi 3,2 milionu občanů ze zbývajících 27 členských států (EU-27) a v zemích EU-27 pobývá asi 1,2 milionu občanů Spojeného království; vzhledem k tomu, že občané EU, kteří si zvolili bydliště v jiném členském státě, jednali na základě práv, která jim zaručují právní předpisy EU, a předpokládali, že těchto práv budou požívat po celý svůj život;

E.  vzhledem k tomu, že dalších 1,8 milionu občanů narozených v Severním Irsku má na základě Velkopáteční dohody nárok na irské občanství, a tudíž i nárok na občanství EU a na práva spojená s občanstvím EU v zemi, kde pobývají;

F.  vzhledem k tomu, že EU a Spojené království jako členský stát opouštějící Unii jsou v prvé řadě povinny zajistit komplexní a reciproční přístup k ochraně práv občanů EU žijících ve Spojeném království a občanů Spojeného království žijících v zemích EU-27;

G.  vzhledem k tomu, že nedávná prohlášení vlády Spojeného království nasvědčující tomu, že hodlá ve vztahu k EU uplatňovat politiku rozdílné regulace, vyvolávají pochybnosti o tom, nakolik mohou být budoucí obchodní vztahy EU a Spojeného království blízké;

H.  vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království z EU nesmí za žádných okolností ohrozit mírový proces v Severním Irsku, ani nesmí poškodit ekonomiku irského ostrova, k čemuž by došlo při jakémkoli zpřísnění režimu na hranicích mezi Severním Irskem a Irskem a čemuž měla za všech okolností zabránit plánovaná pojistka, na níž se dohodly Spojené království a EU v dohodě o vystoupení;

I.  vzhledem k tomu, že Velkopáteční dohoda uznává „legitimitu každé svobodného rozhodnutí učiněného většinou obyvatel Severního Irska v souvislosti s jeho postavením“;

J.  vzhledem k tomu, že vláda Spojeného království trvá na tom, že pojistka musí být z dohody o vystoupení odstraněna, avšak dosud nepředložila žádné právně funkční návrhy, které by ji mohly nahradit;

K.  vzhledem k tomu, že se jeví, že vláda Spojeného království si za svou hlavní politickou prioritu zvolila plánování brexitu „bez dohody“ a že jsou někteří členové vlády Spojeného království přesvědčeni o tom, že by odchod bez dohody byl nejlepším možným výsledkem procesu vystoupení této země z EU;

L.  vzhledem k tomu, že předseda vlády Spojeného království řekl, že brexit bez dohody by byl „diplomatickou prohrou“;

M.  vzhledem k tomu, že v souladu se společným nástrojem k dohodě o vystoupení, který byl dohodnut dne 11. března 2019 na žádost Spojeného království, je nutným předpokladem pro ratifikaci dohody o vystoupení společná práce na alternativním ujednání;

N.  vzhledem k tomu, že vystoupení Spojeného království z EU bez dohody by ekonomicky velmi poškodilo obě strany, i když by podle oficiálních údajů a zpráv vlády Spojeného království byly takovéto hospodářské škody nepoměrně větší na straně Spojeného království včetně jeho zámořských území;

O.  vzhledem k tomu, že má jednota orgánů EU a zemí EU-27 i nadále zásadní význam a bude zachována;

Dohoda o vystoupení a politické prohlášení

1.  je přesvědčen, že je v naprosto jednoznačném zájmu Spojeného království i EU, aby vystoupení Spojeného království z EU proběhlo spořádaným způsobem;

2.  je i nadále přesvědčen, že dohoda o vystoupení jakožto prostředek pro zajištění takovéhoto spořádaného odchodu Spojeného království z EU je spravedlivá a vyvážená a že plně respektuje jak otázky, v nichž nehodlá Spojené království za žádných okolností ustoupit, tak zásady EU;

3.  poznamenává, že hodnota dohody o vystoupení spočívá v tom, že poskytuje právní jistotu všem, na něž bude mít vystoupení Spojeného království z EU dopad, a že v nejvyšší možné míře:

   chrání práva a životní rozhodnutí občanů EU pobývajících ve Spojeném království i britských občanů pobývajících v zemích EU-27,
   zahrnuje pojistku týkající se hranic mezi Irskem a Severním Irskem, která v případě, že nebudou nalezena společná řešení v rámci budoucí dohody nebo funkční alternativní ujednání přinášející stejné záruky, ochrání Velkopáteční dohodu a mírový proces v Severním Irsku a zabrání zpřísnění režimu na hranici, čímž podpoří spolupráci mezi severem a jihem a hospodářství v rámci celého ostrova a zajistí integritu vnitřního trhu EU,
   zajišťuje jediné finanční vypořádání se Spojeným královstvím zahrnující veškeré právní závazky plynoucí z neuhrazených závazků a obsahuje ustanovení o položkách nezahrnutých do rozvahy, podmíněných závazcích a ostatních finančních nákladech, které vzniknou v přímém důsledku vystoupení Spojeného království z Unie,
   zahrnuje, na žádost Spojeného království a s cílem zajistit právní jistotu a kontinuitu i čas na jednání o budoucích vztazích EU a Spojeného království, přechodné období trvající do 31. prosince 2020, které lze jednou prodloužit, a to až o dva roky,
   řeší další otázky spojené s oddělením, které umožní spořádané vystoupení Spojeného království z EU,
   obsahuje také správní ustanovení, která chrání úlohu Soudního dvora Evropské unie (SDEU) při případné interpretaci dohody o vystoupení;

4.  poukazuje na skutečnost, že základní možnosti, které jsou Spojenému království k dispozici s ohledem na hranici mezi Irskem a Severním Irskem, jsou stále stejné a zůstanou stejné bez ohledu na složení britské vlády; připomíná, že britská vláda odmítla první návrh EU, který obsahoval pojistku pouze pro Severní Irsko, a následně si vyžádala, aby byl tento návrh přepracován do podoby odpovídající aktuální dohodě o vystoupení; potvrzuje, že je připraven vrátit se k pojistce pouze pro Severní Irsko, avšak zdůrazňuje, že neudělí svůj souhlas s dohodou o vystoupení bez pojistky;

5.  konstatuje, že pojistku podporuje naprostá většina politických stran zastoupených v severoirské sněmovně a – podle nedávných průzkumů veřejného mínění – také většina občanů v Severním Irsku;

6.  připomíná, že pojistka má být uplatněna výhradně jakožto dočasné opatření a jen v nejzazším případě, a vítá veškerá opatření, která tuto skutečnost ozřejmují; vítá obzvláště, že – jak stanoví samotná dohoda o vystoupení – má být vynaloženo úsilí i investice na zkoumání toho, jak by do budoucna mohla být využita alternativní uspořádání založená na nových technologiích s cílem umožnit neexistenci tzv. tvrdé hranice na irském ostrově;

7.  konstatuje, že tato alternativní uspořádání jsou přijatelná pouze tehdy, umožňují-li vyhnout se existenci fyzické infrastruktury na hranici nebo s tím spojeným ověřováním a kontrolám, chránit ekonomiku celého ostrova, zachovat Velkopáteční dohodu (včetně zachování podmínek, které jsou nezbytné pro pokračování spolupráce mezi severem a jihem) a zaručit integritu vnitřního trhu EU;

8.  je přesvědčen, že je na Spojeném království, aby předložilo písemné návrhy obsahující takováto alternativní uspořádání, která budou plně funkční, budou komplexně řešit otázku veškerého ověřování a kontrol prováděných na vnějších hranicích EU, budou v souladu s ustanoveními odstavců 43 a 49 společné zprávy ze dne 8. prosince 2017 a budou zohledňovat případné budoucí rozdíly mezi právními předpisy Spojeného království a EU; s politováním konstatuje, že navzdory prohlášením některých členů britské vlády ohledně existence takovýchto alternativních uspořádání vláda Spojeného království doposud nepředložila právně funkční návrhy, které by pojistku mohly nahradit;

9.  konstatuje, že politické prohlášení stanovující rámec budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím je v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 14. března 2018 o rámci budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím, které vyzývá k uzavření dohody o přidružení, a také s podrobnými stanovisky výborů Parlamentu, a odráží rozhodnutí Spojeného království ohledně rozsahu a hloubky jeho budoucího vztahu s EU;

10.  potvrzuje, že je připraven proměnit politické prohlášení v dokument formálnější a právní povahy stanovující cíl uzavřít dohodu o přidružení mezi EU a Spojeným královstvím, která by navazovala natolik úzkou spolupráci, že by již nebylo třeba uplatnit pojistku ani v případě, že by nebyla k dispozici udržitelná alternativní ujednání;

Varianta bez dohody

11.  připomíná, že v souladu s článkem 50 SEU přestanou být Smlouvy použitelné pro Spojené království dne 1. listopadu 2019, nedojde-li k dohodě nebo k prodloužení lhůty uvedené v čl. 50 odst. 3 SEU;

12.  zdůrazňuje, že pokud Spojené království vystoupí z EU bez dohody, ponese za to plnou odpovědnost vláda Spojeného království; upozorňuje dále na dopady, které by takovéto vystoupení bez dohody mělo na hranici mezi Severním Irskem a Irskem a na spolupráci a provádění Velkopáteční dohody;

13.  bere na vědomí, že v britské Dolní sněmovně i mimo ni panuje značný nesouhlas s rozhodnutím pozastavit zasedání Sněmovny až do 14. října 2019, které zvyšuje pravděpodobnost vystoupení Spojeného království z EU bez dohody;

14.  vítá, že orgány EU a EU-27 mezitím přijímají opatření týkající se přípravy a nouzového plánování pro případ, že by došlo k naplnění scénáře odchodu bez dohody; konstatuje, že se jedná o jednostranné kroky, které jsou v zájmu EU a jsou dočasné povahy; zdůrazňuje dále, že tyto kroky nemají stejné účinky jako dohoda umožňující spořádané vystoupení a že neskýtají tytéž výhody jako členství v EU nebo ustanovení o přechodném období v dohodě o vystoupení; vítá poslední návrhy předložené Komisí dne 4. září 2019 a zavazuje se, že se jimi bude zabývat co nejdříve a způsobem, který zajistí, aby byla minimalizována zátěž způsobená správními opatřeními (zejména pak s ohledem na poskytování finanční podpory malým a středně velkým podnikům);

15.  konstatuje, že nelze uplatnit žádné přechodné období, není-li uzavřena dohoda o vystoupení, a že ani není možné zavést jakési „mini-dohody“, které by umožnily omezit narušení způsobené neřízeným vystoupením Spojeného království z EU;

16.  zdůrazňuje, že k dalšímu vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím poté, co by bez dohody vystoupilo z EU, by mohlo dojít pouze pod podmínkou, že Spojené království dostojí svým povinnostem a závazkům ve věci práv občanů, finančního narovnání a všech částí Velkopáteční dohody;

17.  konstatuje, že v případě vystoupení bez dohody budou finanční a další povinnosti Spojeného království i nadále existovat; prohlašuje, že v tomto případě odmítne udělit svůj souhlas s jakoukoli dohodou či dohodami mezi EU a Spojeným královstvím, dokud Spojené království nedostojí svým závazkům;

18.  připomíná, že jakmile budou tyto závazky splněny, jednání o vztazích mezi EU a Spojeným královstvím budou vyžadovat důkladné záruky a ustanovení o rovných podmínkách, jejichž cílem bude zabezpečit vnitřní trh EU a zabránit tomu, aby podniky z EU čelily potenciálnímu nespravedlivému konkurenčnímu znevýhodnění; v tomto ohledu připomíná podmínky, které stanovil ve svém usnesení ze dne 14. března 2018, v neposlední řadě pokud se jedná o zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí, zaměstnanců a spotřebitelů; konstatuje, že Evropský parlament žádnou dohodu o volném obchodu, která by nenaplňovala tuto vysokou úroveň ochrany, neratifikuje;

19.  připomíná, že ochrana práv a životních rozhodnutí (včetně zaměstnaneckého statusu a nároků na sociální zabezpečení) občanů EU pobývajících ve Spojeném království a britských občanů pobývajících v zemích EU-27 zůstává i nadále jeho hlavní prioritou a je třeba vyvinout maximální úsilí s cílem zajistit, aby tito občané nebyli vystoupením Spojeného království z EU postiženi;

20.  vyjadřuje znepokojení nad uplatňováním systému registrace k pobytu ve Spojeném království pro občany EU a nad vysokým podílem žadatelů, kteří podle oficiálních údajů Spojeného království získali pouze předběžný status usazené osoby (podle těchto údajů se jedná až o 42 %); připomíná, že této situaci se lze vyhnout tím, že si Spojené království zvolí administrativní postup, který vychází pouze z prohlášení a u nějž důkazní břemeno při nesouhlasu s prohlášením nesou orgány Spojeného království; naléhavě proto vybízí Spojené království, aby svůj přístup revidovalo;

21.  vybízí Spojené království a EU-27, aby přijaly opatření poskytující právní jistotu občanům EU pobývajícím ve Spojeném království i britským občanům pobývajícím v zemích EU-27; připomíná svůj postoj, podle nějž by EU-27 měla zaujmout soudržný a velkorysý přístup k ochraně práv britských občanů pobývajících v těchto členských státech;

22.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedávnými rozporuplnými prohlášeními britského ministerstva vnitra ohledně volného pohybu po 31. říjnu 2019, která vyvolala velmi nepříznivou nejistotu pro občany EU pobývající ve Spojeném království, přičemž vzniká riziko, že tato prohlášení mohou dále vyostřit již tak nepřátelskou atmosféru a negativně ovlivnit jejich schopnost prosazovat svá práva;

23.  připomíná, že mnoho britských občanů důrazně vyjádřilo nesouhlas s tím, aby přišli o práva, kterých v současnosti požívají na základě článku 20 SFEU; navrhuje, aby EU-27 přezkoumala, jak by bylo možné zmírnit tuto situaci v rámci omezení vymezených primárním právem EU a při dodržení zásad reciprocity, rovnosti, symetrie a zákazu diskriminace;

Prodloužení období podle článku 50

24.  konstatuje, že dne 9. září 2019 byl parlamentem Spojeného království přijat zákon, který vládě této země ukládá povinnost požádat o prodloužení přechodného období, nebude-li do 19. října 2019 dosaženo dohody s EU;

25.  prohlašuje, že podpoří prodloužení lhůty uvedené v článku 50, budou-li pro toto prodloužení existovat důvody a účel (např. vyhnout se brexitu bez dohody, uspořádat parlamentní volby nebo referendum, odvolat oznámení podle článku 50 nebo přijmout dohodu o vystoupení) a nebude-li jím nepříznivě ovlivněno fungování orgánů EU;

26.  připomíná, že neuspořádá hlasování o udělení souhlasu, dokud britský parlament nepřijme dohodu s EU;

27.  bere na vědomí rozhodnutí vlády Spojeného království nenavrhnout kandidáta na komisaře do nadcházející Evropské komise a neposílat zástupce Spojeného království na některé schůze EU konané po 1. září 2019; zdůrazňuje, že to neovlivní schopnost orgánů EU řádně fungovat, a opět prohlašuje, že pokud se jedná o Evropský parlament, poslanci EP za Spojené království zůstávají i nadále poslanci EP se všemi z toho vyplývajícími právy a povinnostmi, a to až do vystoupení Spojeného království; připomíná, že dokud je Spojené království členským státem, požívá práv a je vázáno povinnostmi vyplývajícími ze Smluv, včetně zásady loajální spolupráce;

o
o   o

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě Evropské unie, Komisi, parlamentům členských států a vládě Spojeného království.

(1) Úř. věst. C 298, 23.8.2018, s. 24.
(2) Úř. věst. C 346, 27.9.2018, s. 2.
(3) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 32.
(4) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 40.
(5) Úř. věst. L 80 I, 22.3.2019, s. 1.
(6) Úř. věst. L 101, 11.4.2019, s. 1.
(7) Úř. věst. L 110 I, 25.4.2019, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí