Indeks 
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 18. rujna 2019. - StrasbourgZavršno izdanje
Nacrt izmjene proračuna br. 1/2019: višak iz 2018.
 Nacrt izmjene proračuna br. 2/2019 - Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+
 Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji
 Nacrt izmjene proračuna br. 3/2019: prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji -
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije
 Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a

Nacrt izmjene proračuna br. 1/2019: višak iz 2018.
PDF 121kWORD 48k
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019.: unošenje viška iz financijske godine 2018. (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))
P9_TA(2019)0011A9-0005/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 18. stavak 3. i članak 44.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. konačno donesen 12. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1/2019, koji je Komisija usvojila 15. travnja 2019. (COM(2019)0300),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0005/2019),

A.  budući da je svrha nacrta izmjene proračuna br. 1/2019 unos viška iz financijske godine 2018. u proračun za 2019. godinu u iznosu od 1 802 milijuna EUR;

B.  budući da taj višak najvećim dijelom proizlazi iz ostvarenja viška prihoda u iznosu od 1 274,6 milijuna EUR te neutrošenih sredstava za rashode u iznosu od 527,8 milijuna EUR;

C.  budući da, kada je riječ o prihodovnoj strani, najveća razlika proizlazi iz zateznih kamata i novčanih kazni (1 312,6 milijuna EUR), dok se višak sastoji od kazni za kršenje pravila tržišnog natjecanja i zateznih kamata, ostalih novčanih kazni te kamata povezanih s novčanim kaznama;

D.  budući da su na rashodovnoj strani neiskorištena sredstava za plaćanje Komisije iznosila 322,2 milijuna EUR za 2018. (od čega su 120 milijuna EUR iz pričuve za pomoć u nuždi) i da je 68 milijuna EUR preneseno iz 2017., te da su neiskorištena sredstava za plaćanja drugih institucija iznosila 75,9 milijuna EUR za 2018. i da je 61,6 milijuna EUR preneseno iz 2017.;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 1/2019 koji je podnijela Komisija i koji se odnosi isključivo na unošenje viška u iznosu od 1 803 milijuna EUR iz 2018. godine u proračun, u skladu s člankom 18. Financijske uredbe, i stajalište Vijeća o njemu;

2.  napominje da su prema podacima Komisije kazne za kršenje pravila tržišnog natjecanja 2018. iznosile 1 149 milijuna EUR; smatra da bi, pored viškova koji proizlaze iz neiskorištenih sredstava za plaćanje, u okviru proračuna Unije trebalo omogućiti korištenje svih prihoda koji proizlaze iz novčanih kazni ili zakašnjelih plaćanja, bez odgovarajućeg smanjenja doprinosa BND-a; podsjeća na svoje stajalište da u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru treba povećati predloženu rezervu Unije za iznos koji je jednak prihodu od novčanih kazni i sankcija;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2019;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 1/2019 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 67, 7.3.2019.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


Nacrt izmjene proračuna br. 2/2019 - Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+
PDF 128kWORD 50k
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019. – Povećanje sredstava za ključne programe za konkurentnost EU-a: program Obzor 2020. i program Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 18. stavak 3. i članak 44.,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019. konačno donesen 12. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 2/2019, koji je Komisija usvojila 15. svibnja 2019. (COM(2019)0320),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0004/2019),

A.  budući da su Europski parlament i Vijeće u kontekstu proračunskog postupka za 2019. na inzistiranje Parlamenta odlučili da će u okviru izmjene proračuna za 2019. predvidjeti 100 milijuna EUR za jačanje programa Obzor 2020. i Erasmus+; Parlament i Vijeće pozvali su Komisiju da predstavi tu izmjenu proračuna, koja neće sadržavati druge elemente, čim tehnička prilagodba višegodišnjeg financijskog okvira za 2020., uključujući izračun ukupne razlike do gornje granice za obveze, bude dovršena u proljeće 2019.;

B.  budući da je Komisija u skladu s time predložila da se proračun za 2019. izmijeni kako bi odražavao taj sporazum;

C.  budući da je Komisija predložila da se za jačanje Obzora 2020. izdvoji dodatnih 80 milijuna EUR, a za proračun programa Erasmus+ dodatnih 20 milijuna EUR; budući da u sporazumu o proračunu za 2019. nije preciziran udio svakog od ta dva instrumenta u ukupnom iznosu povećanja proračuna;

D.  budući da je Komisija u okviru pojačanog financiranja programa Obzor 2020. predložila izdvajanje dodatnih 34,6 milijuna EUR za proračunsku stavku Obzora 2020. br. 08 02 03 04 – Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava kako bi se pojačale mjere protiv klimatskih promjena u 2019., posebno u pogledu baterija, zelenih vozila i ekologizacije zrakoplovstva, te dodatnih 45,4 milijuna EUR za proračunsku stavku Obzora 2020. br. 08 02 01 02 – Jačanje istraživanja o budućim tehnologijama i tehnologijama u nastajanju kako bi se povećao iznos za „revolucionarnu proizvodnju energije bez emisija radi potpune dekarbonizacije” i „energiju i tehnologije povezane s klimatskim promjenama”;

E.  budući da je Komisija predložila da se pojača financiranje glavnih aktivnosti programa Erasmus+ povezanih s mobilnošću, posebno u području visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao i financiranje centara strukovne izvrsnosti; budući da je također predložila da se dio tog pojačanog financiranja iskoristi za inicijativu „europska sveučilišta”, novo i veoma važno djelovanje osmišljeno u okviru europskog prostora obrazovanja do 2025. kojem je cilj poticati izvrsnost, inovacije i uključenost u visokom obrazovanju u cijeloj Europi;

1.  prima na znanje nacrt izmjene proračuna br. 2/2019 koji je podnijela Komisija i kojem je cilj osigurati dodatnih 100 milijuna EUR odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za programe Obzor 2020. i Erasmus+, u skladu sa sporazumom Europskog parlamenta i Vijeća u okviru pregovora o proračunu za 2019.; napominje da u ovoj fazi nije predloženo povećanje odobrenih sredstava za plaćanje;

2.  napominje da, s obzirom na profile programa, za program Obzor 2020. možda neće biti potrebe za povećanjem odobrenih sredstava za plaćanje do kraja 2019., dok će se povećanje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za program Erasmus+ najvjerojatnije trebati popratiti povećanjem odobrenih sredstava za plaćanje još ove godine; poziva Komisiju da obavijesti proračunsko tijelo o tome kako namjerava pokriti te povećane potrebe za plaćanjem;

3.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 2/2019;

4.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 2/2019 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, drugim relevantnim institucijama i tijelima te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 67, 7.3.2019.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji
PDF 128kWORD 50k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))
P9_TA(2019)0013A9-0002/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0002/2019),

1.  pozdravlja Odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

2.  ističe hitnu potrebu za pružanjem financijske pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) za regije pogođene prirodnim katastrofama u Uniji tijekom 2018.;

3.  pozdravlja Prijedlog Komisije(4) od 7. ožujka 2019. o izmjeni Mehanizma Unije za civilnu zaštitu kao ključnog alata za jačanje kapaciteta Unije za upravljanje rizikom od katastrofa, uz financijsku omotnicu za financijsko razdoblje 2021. – 2027. koja odgovara razini ambicije utvrđenoj u Odluci (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća(5) te u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.(6); uvjeren je da bi se Fond i Mehanizam Unije za civilnu zaštitu trebali dopunjavati u sprječavanju prirodnih katastrofa u državama članicama te u pripremi za njih i odgovoru na njih;

4.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Austriji, Italiji i Rumunjskoj

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2019/1817.)

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Odluka (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2019. o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 77 I, 20.3.2019., str. 1.).
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.


Nacrt izmjene proračuna br. 3/2019: prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji -
PDF 120kWORD 49k
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o stajalištu Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019 Europske unije za financijsku godinu 2019. uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(1), a posebno njezin članak 44.

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2019., konačno donesen 12. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(3),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(4),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/335/EU, Euratom od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije(5),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3/2019 koji je Komisija usvojila 22. svibnja 2019. (COM(2019)0205),

–  uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019 koje je Vijeće usvojilo 3. rujna 2019. i istog dana proslijedilo Europskom parlamentu (11732/2019 – C9-0113/2019),

–  uzimajući u obzir članke 94. i 96. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0006/2019),

A.  budući da se nacrtom izmjene proračuna br. 3/2019 obuhvaća predložena mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj zbog poplava u njezinu sjeveroistočnom djelu, Italiji zbog poplave i odrona zemlje nakon obilnih padalina od alpskih područja na sjeveru sve do Sicilije te Austriji zbog iste pojave u alpskim/južnim regijama tijekom 2018 godine;

B.  budući da Komisija stoga predlaže izmjenu općeg proračuna za 2019. i povećanje proračunske stavke 13 06 01 „Pomoć državama članicama u slučaju prirodnih katastrofa velikih razmjera s teškim posljedicama na životne uvjete, prirodni okoliš ili gospodarstvo” za 293 551 794 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje;

C.  budući da je Fond solidarnosti Europske unije poseban instrument kao što je to utvrđeno Uredbom o VFO-u i da bi odgovarajuća odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanje trebalo unijeti u proračun iznad gornjih granica VFO-a;

1.  prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 3/2019;

2.  nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 3/2019 konačno donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji, Revizorskom sudu te nacionalnim parlamentima.

(1) SL L 193, 30.7.2018., str. 1.
(2) SL L 67, 7.3.2019.
(3) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(4) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(5) SL L 168, 7.6.2014., str. 105.


Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije
PDF 140kWORD 51k
Rezolucija
Prilog
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))
P9_TA(2019)0015A9-0001/2019

Europski parlament,

—  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

—  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

—  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

—  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

—  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 30. svibnja 2018. o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2018/000-TA 2018 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)(4),

—  uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (EGF)(5),

—  uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. MIS-a od 2. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0001/2019),

A.  budući da je Unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine ili svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi doprinijela njihovu nužnom i brzom ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što brže i učinkovitije, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir MIS od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je donošenje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za ocjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da maksimalni godišnji proračun raspoloživ za EGF iznosi 150 milijuna EUR u cijenama iz 2011., odnosno 175 748 000 EUR u cijenama iz 2019., i budući da se u članku 11. stavku 1. Uredbe o EGF-u navodi da se do 0,5 % tog iznosa može staviti na raspolaganje za tehničku pomoć na inicijativu Komisije kako bi se financirala priprema, praćenje, prikupljanje podataka i razvoj temeljnog znanja, administrativna i tehnička podrška, informacijske i komunikacijske aktivnosti te aktivnosti revizije, kontrole i evaluacije koji su potrebni za provedbu Uredbe o EGF-u;

E.  budući da predloženi iznos od 610 000 EUR predstavlja otprilike 0,35 % maksimalnog godišnjeg proračuna raspoloživog za EGF u 2019. godini;

1.  slaže se s tim da se mjere koje je predložila Komisija financiraju kao tehnička pomoć u skladu s člankom 11. stavcima 1. i 4. te člankom 12. stavcima 2., 3. i 4. Uredbe o EGF-u;

2.  priznaje važnost praćenja i prikupljanja podataka; podsjeća na važnost opsežnih statističkih serija koje se sastavljaju u lako dostupnom i razumljivom formatu;

3.  podsjeća na važnost toga da posebne internetske stranice o EGF-u budu dostupne svim građanima Unije;

4.  pozdravlja kontinuirani rad na standardizaciji postupaka za zahtjeve za mobilizaciju EGF-a i upravljanje Fondom uz pomoć funkcija elektroničkog sustava razmjene podataka (SFC2014) koji omogućuje lakše i brže obrade zahtjeva i bolje izvješćivanje;

5.  prima na znanje da Komisija namjerava uložiti 190 000 EUR iz raspoloživog proračuna u okviru administrativne i tehničke potpore na održavanje dvaju sastanaka Stručne skupine osoba za kontakt u EGF-u (po jedan član iz svake države članice) i dva seminara uz sudjelovanje provedbenih tijela EGF-a i socijalnih partnera;

6.  traži od Komisije da nastavi sustavno pozivati Parlament na te sastanke i seminare u skladu s mjerodavnim odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Parlamenta i Komisije;

7.  ističe potrebu za još boljim povezivanjem svih strana uključenih u podnošenje i obradu zahtjeva za mobilizaciju EGF-a, uključujući, osobito, socijalne partnere te dionike na regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se postiglo što više sinergijskih učinaka; ističe da je potrebno poboljšati odnose između osoba za kontakt na nacionalnoj razini i regionalnih ili lokalnih partnera za pojedinačne predmete, dok bi svi partneri trebali postići dogovor o načinima komunikacije i pružanja potpore te tijeku informacija (unutarnje podjele, zadaci i odgovornosti) i jasno ga obznaniti;

8.  pozdravlja pravovremeni početak ex post evaluacije za koju Komisija namjerava uložiti 300 000 EUR iz dostupnog proračuna;

9.  podsjeća države podnositeljice zahtjeva na njihovu ključnu ulogu u širokom informiranju ciljanih korisnika, lokalnih i regionalnih vlasti, socijalnih partnera, medija i šire javnosti o aktivnostima koje se financiraju iz EGF-a, kako je navedeno u članku 12. Uredbe o EGF-u;

10.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

11.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – Tehnička pomoć na inicijativu Komisije)

(Tekst ovog priloga nije naveden ovdje budući da odgovara konačnom aktu, Odluci (EU) 2019/1938.)

(1) SL L 347, 20.12.2013., str. 855.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0220.
(5)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0019.


Povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
PDF 150kWORD 56k
Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o trenutačnom stanju u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (2019/2817(RSP))
P9_TA(2019)0016B9-0038/2019

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima od 7. prosinca 2000. („Povelja”), koja je proglašena 12. prosinca 2007. u Strasbourgu i koja je stupila na snagu zajedno s Ugovorom iz Lisabona u prosincu 2009.,

–  uzimajući u obzir obavijest koju je 29. ožujka 2017. premijerka Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji predala Europskom vijeću,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije(1), od 3. listopada 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom(2), od 13. prosinca 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom(3) te od 14. ožujka 2018. o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine(4),

–  uzimajući u obzir smjernice Europskog vijeća (članak 50.) od 29. travnja 2017. nakon obavijesti Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 50. UEU-a i Prilog Odluci Vijeća od 22. svibnja 2017. kojom se utvrđuju smjernice za pregovore o sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir smjernice Europskog Vijeća (članak 50.) od 15. prosinca 2017. i Prilog Odluci Vijeća od 29. siječnja 2018. o dopuni Odluke Vijeća od 22. svibnja 2017. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o sporazumu kojim se utvrđuju aranžmani njezina povlačenja iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir Zajedničko izvješće pregovarača Europske unije i vlade Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017. o napretku ostvarenom u prvoj fazi pregovora u skladu s člankom 50. UEU-a o urednom povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije,

–  uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, koji je 25. studenoga 2018. podržalo Europsko vijeće („Sporazum o povlačenjuˮ), i izjave unesene u zapisnik sa sastanka Europskog vijeća od tog datuma,

–  uzimajući u obzir Političku izjavu kojom se uspostavlja okvir za budući odnos Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, koju je odobrilo Europsko vijeće 25. studenoga 2018. („Politička izjavaˮ),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća (članak 50.) od 13. prosinca 2018.,

–  uzimajući u obzir Zajedničku izjavu o dopuni Političke izjave i Instrumenta koji se odnosi na Sporazum o povlačenju od 11. ožujka 2019.,

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog vijeća (EU) 2019/476 donesenu u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom 22. ožujka 2019. o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a(5),

–  uzimajući u obzir Odluku Europskog vijeća (EU) 2019/584 donesenu u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom 11. travnja 2019. o produljenju razdoblja iz članka 50. stavka 3. UEU-a(6),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2019/642 od 13. travnja 2019.(7) o izmjeni Odluke Vijeća (EU) 2019/274 od 11. siječnja 2019., pri čemu je potpisivanje Sporazuma o povlačenju, u ime Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, odobreno pod uvjetom da se taj Sporazum sklopi,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je Brexit žalostan događaj bez presedana čije bi se negativne posljedice ublažile urednim povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije;

B.  budući da će Ujedinjena Kraljevina i EU ostati bliski susjedi te će i dalje imati mnoge zajedničke interese; budući da je okvir za takav blizak odnos utvrđen u Političkoj izjavi, u skladu s kojom se ti zajednički interesi mogu štititi i promicati, među ostalim i novim trgovinskim odnosom;

C.  budući da Europski parlament zastupa građane EU-a i da će tijekom cijelog procesa povlačenja Ujedinjene Kraljevine djelovati u cilju zaštite njihovih interesa;

D.  budući da trenutačno 3,2 milijuna građana preostalih 27 država članica ima boravište u Ujedinjenoj Kraljevini, a 1,2 milijuna građana Ujedinjene Kraljevine („britanski građaniˮ) ima boravište u preostalih 27 država članica; budući da su se ti građani preselili u drugu državu članicu na temelju prava koja uživaju u skladu sa zakonodavstvom EU-a i misleći da će nastaviti uživati ta prava do kraja života;

E.  budući da, osim toga, 1,8 milijuna građana rođenih u Sjevernoj Irskoj na temelju Sporazuma na Veliki petak imaju pravo na irsko državljanstvo, a time i na građanstvo EU-a i s njim povezana prava ondje gdje borave;

F.  budući da EU i Ujedinjena Kraljevina kao država članica koja se povlači prvenstveno imaju obvezu osigurati sveobuhvatnu i uzajamnu zaštitu prava građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini i britanskih građana koji žive u preostalih 27 država članica EU-a;

G.  budući da se nedavnim izjavama vlade Ujedinjene Kraljevine u korist politike regulatornog odstupanja od EU-a dovodi u pitanje stupanj bliskosti budućeg gospodarskog odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

H.  budući da se povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ni u kojem slučaju ne smije ugroziti mirovni proces u Sjevernoj Irskoj niti naštetiti gospodarstvu Irske kao otoka, što bi se dogodilo svakom uspostavom čvršće granice između Sjeverne Irske i Irske i za čije je sprečavanje u svim mogućim okolnostima osmišljen zaštitni mehanizam dogovoren između Ujedinjene Kraljevine i EU-a u Sporazumu o povlačenju;

I.  budući da se u Sporazumu na Veliki petak priznaje „legitimnost svakog slobodnog odabira većine građana Sjeverne Irske u pogledu njezina statusaˮ;

J.  budući da vlada Ujedinjene Kraljevine ustraje u tome da se zaštitni mehanizam mora ukloniti iz Sporazuma o povlačenju, ali dosad nije iznijela pravno operativne prijedloge koji bi ga mogli zamijeniti;

K.  budući da se čini da je glavni politički prioritet vlade Ujedinjene Kraljevine planiranje povlačenja „bez dogovora” i da neki članovi vlade smatraju da bi „izlazak bez dogovora” bio optimalan ishod procesa povlačenja iz EU-a;

L.  budući da je premijer Ujedinjene Kraljevine izjavio da bi „Brexit bez dogovora” značio „neuspjeh državničkog umijeća”;

M.  budući da je, u skladu sa Zajedničkim instrumentom koji se odnosi na Sporazum o povlačenju dogovoren 11. ožujka 2019. na inzistiranje Ujedinjene Kraljevine, za zajednički rad na alternativnim rješenjima potrebno najprije ratificirati Sporazum o povlačenju;

N.  budući da bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a bez dogovora bilo gospodarski iznimno štetno za obje strane, iako bi, kao što pokazuju službene brojke i izvješća vlade Ujedinjene Kraljevine, takva gospodarska šteta nerazmjerno pogodila Ujedinjenu Kraljevinu, uključujući njezina prekomorska područja;

O.  budući da je jedinstvo institucija EU-a i 27 država članica i dalje od ključne važnosti i da će se ono sačuvati;

Sporazum o povlačenju i Politička izjava

1.  smatra da je u interesu Ujedinjene Kraljevine kao i EU-a da se povlačenje Ujedinjene Kraljevine odvija uredno;

2.  i dalje smatra da je Sporazum o povlačenju, kao sredstvo kojim se omogućuje uredan izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, pošten i uravnotežen te da se njime u potpunosti poštuju ograničenja Ujedinjene Kraljevine i načela EU-a;

3.  napominje da je vrijednost Sporazuma o povlačenju u tome što pruža pravnu sigurnost svima koji su pogođeni povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a te što se njime u najvećoj mogućoj mjeri:

   štite prava i životni odabiri građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i britanskih građana s boravištem u preostalih 27 država članica EU-a,
   što sadrži zaštitni mehanizam za granicu između Irske i Sjeverne Irske kojim će se, u nedostatku dogovorenih rješenja u kontekstu budućeg sporazuma ili operativnih alternativnih aranžmana kojima bi se pružala ista jamstva, zaštititi Sporazum na Veliki petak i mirovni proces u Sjevernoj Irskoj te izbjeći uspostava čvršće granice, pri čemu će se poduprijeti suradnja između sjevera i juga i gospodarstvo otoka u cjelini te jamčiti integritet unutarnjeg tržišta EU-a,
   što pruža jedinstvenu financijsku nagodbu s Ujedinjenom Kraljevinom koja obuhvaća sve pravne obveze koje proizlaze iz nepodmirenih obveza i kojom se predviđaju izvanbilančne stavke, nepredviđene obveze i ostali financijski troškovi koji su izravno rezultat povlačenja Ujedinjene Kraljevine,
   što, na zahtjev Ujedinjene Kraljevine i kako bi se osigurali pravna sigurnost i kontinuitet te vrijeme za pregovore o budućem odnosu EU-a i Ujedinjene Kraljevine, obuhvaća prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2020. koje se može produljiti jedanput za najviše dvije godine,
   što se njime rješavaju ostala pitanja povezana s razdvajanjem, što će omogućiti uredan izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a,
   što sadrži odredbe o upravljanju kojima se po potrebi štiti uloga Suda Europske unije u tumačenju Sporazuma o povlačenju;

4.  napominje da su temeljne opcije s kojima se Ujedinjena Kraljevina suočava u pogledu granice između Irske i Sjeverne Irske iste te da će takve i ostati bez obzira na njezinu vladu; podsjeća da je vlada Ujedinjene Kraljevine odbila prvi prijedlog EU-a o zaštitnom mehanizmu samo za Sjevernu Irsku te je naknadno zatražila da se on ponovno definira u obliku u kojemu se sad nalazi u Sporazumu o povlačenju; izražava spremnost za vraćanje zaštitnog mehanizma samo za Sjevernu Irsku, no ističe da neće dati suglasnost za Sporazum o povlačenju bez ikakvog zaštitnog mehanizma;

5.  napominje da zaštitni mehanizam podržava velika većina političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Sjeverne Irske, a prema nedavnim istraživanjima i većina njezinih građana;

6.  podsjeća da zaštitni mehanizam treba primjenjivati samo kao privremenu mjeru u krajnjoj nuždi i pozdravlja sve mjere kojima se to jasno daje do znanja; posebno pozdravlja ideju, kako je predviđeno Sporazumom o povlačenju, da se djelovanja i ulaganja usmjere na istraživanje načina na koje bi se alternativni aranžmani za granicu, utemeljeni na novim tehnologijama, mogli koristiti u budućnosti kako bi se zajamčilo nepostojanje čvrste granice na irskom otoku;

7.  napominje da su ti alternativni aranžmani prihvatljivi samo ako omogućuju izbjegavanje fizičke infrastrukture na granicama ili s njima povezanih provjera i kontrola, zaštitu cijelog otočnog gospodarstva, zaštitu Sporazuma na Veliki petak, uključujući održavanje potrebnih uvjeta za nastavak suradnje između sjevera i juga te za jamčenje integriteta unutarnjeg tržišta EU-a;

8.  smatra da Ujedinjena Kraljevina treba iznijeti pisane prijedloge za takve alternativne aranžmane koji su potpuno operativni, odnose se na sve provjere i kontrole koje se provode na vanjskim granicama EU-a, koji su u skladu sa stavcima 43. i 49. Zajedničkog izvješća od 8. prosinca 2017. i kojima se mogu uzeti u obzir sve buduće regulatorne razlike između Ujedinjene Kraljevine i EU-a; žali što vlada Ujedinjene Kraljevine unatoč izjavama nekih svojih članova o dostupnosti alternativnih aranžmana dosad nije iznijela pravno operativne prijedloge koji bi mogli zamijeniti zaštitni mehanizam;

9.  napominje da je Politička izjava u kojoj se utvrđuje okvir za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 14. ožujka 2018. o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine u kojoj se poziva na sklapanje sporazuma o pridruživanju, kao i s detaljnim mišljenjem odbora Parlamenta, te da odražava odluke Ujedinjene Kraljevine o opsegu i dubini njezina budućeg odnosa s EU-om;

10.  izražava spremnost da se Politička izjava pretvori u dokument formalnijeg i pravnog karaktera u kojemu se navodi cilj sklapanja sporazuma o pridruživanju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kojim se podrazumijevaju tako bliski odnosi da zaštitni mehanizam, čak i u nedostatku održivih alternativnih aranžmana, ne bi trebalo aktivirati;

Izlazak bez dogovora

11.  podsjeća da će se, u skladu s člankom 50. UEU-a, ako se ne postigne sporazum ili ne produlji razdoblje iz članka 50. stavka 3. UEU-a, Ugovori prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od 1. studenoga 2019.;

12.  ističe da bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a bez postizanja sporazuma bilo u potpunosti odgovornost vlade Ujedinjene Kraljevine; nadalje ističe posljedice koje bi takav izlazak bez dogovora imao na granicu između Sjeverne Irske i Irske te na funkcioniranje i provedbu Sporazuma na Veliki petak;

13.  prima na znanje snažno protivljenje u Zastupničkom domu i šire odluci o prekidanju zasjedanja Parlamenta Ujedinjene Kraljevine do 14. listopada 2019., zbog čega postoji veća vjerojatnost da će se Ujedinjena Kraljevina povući iz EU-a bez sporazuma;

14.  u međuvremenu pozdravlja spremnost institucija EU-a i 27 država članica na scenarij izlaska bez dogovora, kao i mjere planiranja za slučaj izvanredne situacije; napominje da su one jednostrane, u interesu EU-a i privremene; nadalje ističe da one nemaju iste učinke kao sporazum kojim se omogućuje uredno povlačenje ili ponavljanje pogodnosti članstva u EU-u, niti kao uvjeti bilo kojeg prijelaznog razdoblja predviđenog u Sporazumu o povlačenju; pozdravlja najnovije prijedloge Komisije od 4. rujna 2019. te se obvezuje da će im se posvetiti što je prije moguće, a posebno prijedlozima u pogledu pružanja financijske pomoći malim i srednjim poduzećima kako bi se osiguralo da se opterećenja povezana s administrativnim postupcima svedu na najmanju moguću mjeru;

15.  napominje da ne može postojati prijelazno razdoblje ako ne postoji sporazum o povlačenju niti se mogu sklapati ikakvi „mini dogovori” kako bi se ublažile posljedice neurednog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

16.  ističe da se daljnji pregovori između EU-a i Ujedinjene Kraljevine nakon njezina povlačenja bez dogovora mogu voditi samo pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina ispuni svoje obveze u pogledu prava građana, financijskog uređenja i svih dijelova Sporazuma na Veliki petak;

17.  napominje da će u slučaju izlaska bez dogovora i dalje postojati financijske i ostale obveze Ujedinjene Kraljevine; potvrđuje da će u tom slučaju odbiti dati suglasnost za bilo kakav sporazum ili sporazume između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, osim ako i sve dok Ujedinjena Kraljevina ne bude ispunjavala svoje obveze;

18.  podsjeća da će, nakon što se te obveze ispune, za buduće pregovore o odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine biti potrebni snažni zaštitni mehanizmi i odredbe o ravnopravnim uvjetima kako bi se zaštitilo unutarnje tržište EU-a i kako se trgovačka društva iz EU-a ne bi dovela u mogući nepovoljan položaj u odnosu na konkurenciju; u tom pogledu ponovno ističe uvjete iz svoje rezolucije od 14. ožujka 2018., osobito u pogledu jamčenja visokih razina zaštite okoliša, zapošljavanja i potrošača; napominje da Europski parlament ne bi ratificirao nijedan sporazum o slobodnoj trgovini kojim se ne poštuju te razine zaštite;

19.  podsjeća da zaštita prava i životnih odabira građana EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i britanskih građana koji imaju boravište u 27 država članica EU-a, uključujući njihov radni status i socijalna prava, ostaje njegov prioritet te da je potrebno uložiti sve napore kako bi se pokušalo zajamčiti da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ne utječe na te građane;

20.  izražava zabrinutost zbog provedbe Programa naseljavanja Ujedinjene Kraljevine i velikog broja podnositelja zahtjeva, od kojih je u skladu s posljednjim službenim podacima Ujedinjene Kraljevine do 42 % dobilo samo privremeni boravak; podsjeća da se to može izbjeći ako Ujedinjena Kraljevina odabere administrativni postupak deklaratorne naravi i ako na svoja tijela vlasti prebaci teret dokazivanja izjava u slučaju njihova osporavanja; stoga potiče Ujedinjenu Kraljevinu da preispita svoj pristup;

21.  potiče Ujedinjenu Kraljevinu i 27 država članica EU-a da donesu mjere kojima se građanima EU-a koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i britanskim građanima koji borave u 27 država članica EU-a pruža pravna sigurnost; podsjeća na svoje stajalište da bi 27 država članica EU-a trebalo imati dosljedan i velikodušan pristup zaštiti prava britanskih građana koji u njima borave;

22.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog toga što su nedavne i proturječne najave Ministarstva unutarnjih poslova u vezi sa slobodom kretanja nakon 31. listopada 2019. stvorile vrlo opterećujuću nesigurnost za građane EU-a s boravištem u Ujedinjenoj Kraljevini te što postoji rizik da se njima produbi neprijateljsko raspoloženje prema tim građanima i da negativno utječu na njihovu mogućnost da ostvare svoja prava;

23.  podsjeća da su brojni britanski građani izrazili snažno protivljenje gubitku prava koja trenutačno uživaju sukladno članku 20. UFEU-a; predlaže da 27 država članica istraži načine ublažavanja te situacije u okviru primarnog zakonodavstva EU-a i uz puno poštovanje načela reciprociteta, pravičnosti, simetrije i nediskriminacije;

Produljenje razdoblja iz članka 50.

24.  napominje da je 9. rujna 2019. Parlament Ujedinjene Kraljevine donio zakon kojim se vlada Ujedinjene Kraljevine obvezuje na to da zatraži produljenje ako se sporazum s EU-om ne postigne do 19. listopada 2019.;

25.  navodi da će podržati produljenje razdoblja iz članka 50. ako za to budu postojali razlozi i svrha (primjerice da se izbjegne izlazak bez dogovora, da se održe opći izbori ili referendum, da se opozove članak 50. ili odobri sporazum o povlačenju) te ako to ne bude negativno utjecalo na rad i funkcioniranje institucija EU-a;

26.  podsjeća da neće glasovati ni o kakvom davanju suglasnosti dok Parlament Ujedinjene Kraljevine ne odobri sporazum s EU-om;

27.  prima na znanje odluku vlade Ujedinjene Kraljevine da u trenutačnim okolnostima neće imenovati kandidata za povjerenika u sljedećem sastavu Europske komisije niti slati predstavnike Ujedinjene Kraljevine na određene sastanke EU-a od 1. rujna 2019.; ističe da to neće utjecati na sposobnost institucija EU-a da neometano djeluju te ponovno potvrđuje da će zastupnici u Europskom parlamentu iz Ujedinjene Kraljevine sve do njezina povlačenja imati sva svoja prava i obveze u nepromijenjenom obliku; podsjeća da će Ujedinjena Kraljevina sve dok je država članica i dalje uživati svoja prava i imati obveze iz Ugovora, uključujući načelo lojalne suradnje;

o
o   o

28.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji, parlamentima država članica i vladi Ujedinjene Kraljevine.

(1)SL C 298, 23.8.2018., str. 24.
(2)SL C 346, 27.9.2018., str. 2.
(3)SL C 369, 11.10.2018., str. 32.
(4)SL C 162, 10.5.2019., str. 40.
(5) SL L 80 I, 22.3.2019., str. 1.
(6) SL L 101, 11.4.2019., str. 1.
(7) SL L 110 I, 25.4.2019., str. 1.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti