Показалец 
Приети текстове
Вторник, 22 октомври 2019 г. - Страсбург
Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) ***I
 Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
 Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***
 Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) ***I
PDF 132kWORD 45k
Резолюция
Текст
Приложение
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0397),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0109/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от 2 октомври 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмото на комисията по бюджети,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A9-0015/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 октомври 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.)

P9_TC1-COD(2019)0180


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1796.)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент призовава Комисията и държавите членки да гарантират гъвкаво прилагане на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) в случай на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза, по-специално по отношение на колективните заявления, включващи МСП, в случаи, които обхващат един или повече сектори.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и риболовни операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза ***I
PDF 124kWORD 40k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0398),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0110/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0014/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 октомври 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов на риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза

P9_TC1-COD(2019)0187


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1797.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2020 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***
PDF 113kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2019 г. относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2020 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))
P9_TA(2019)0036A9-0018/2019

(Специална законодателна процедура – одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Съвета (12412/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (C9-0139/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по бюджети (A9-0018/2019),

1.  дава своето одобрение за проекта на регламент на Съвета;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Срокове на прилагане на Регламент (ЕС) 2019/501 и Регламент (ЕС) 2019/502 ***I
PDF 121kWORD 49k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/501 и (ЕС) 2019/502 по отношение на сроковете на прилагане (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0396),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 91,параграф 1, и 100, параграф 2, от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0108/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 септември 2019 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид членове 59 и 163 от своя Правилник за дейността,

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 октомври 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) 2019/501 и (ЕС) 2019/502 по отношение на сроковете на прилагане

P9_TC1-COD(2019)0179


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1795.)

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.

Правна информация - Политика за поверителност