Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 22. října 2019 - Štrasburk
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)***I
 Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
 Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie ***
 Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)***I
PDF 137kWORD 47k
Usnesení
Text
Příloha
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0397),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 třetí odstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0109/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 2. října 2019 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na dopis Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A9-0015/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. října 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020)

P9_TC1-COD(2019)0180


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1796.)

PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby v případě vystoupení Spojeného království z Unie zajistily flexibilní uplatňování čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020), zejména pokud jde o případy kolektivních žádostí týkajících se malých a středních podniků působících v jednom či více odvětvích.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie ***I
PDF 132kWORD 44k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0398),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0110/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9-0014/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. října 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

P9_TC1-COD(2019)0187


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1797.)

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


Opatření týkající se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie ***
PDF 118kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))
P9_TA(2019)0036A9-0018/2019

(Zvláštní legislativní postup – souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Rady (12412/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 352 Smlouvy o fungování Evropské unie a článkem 203 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii (C9-0139/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Rozpočtového výboru (A9‑0018/2019),

1.  uděluje souhlas s návrhem nařízení Rady;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Doby použitelnosti nařízení (EU) 2019/501 a nařízení (EU) 2019/502 ***I
PDF 132kWORD 43k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2019 k přijetí návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0396),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 91 odst. 1 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0108/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. září 2019(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. října 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) 2019/501 a (EU) 2019/502, pokud jde o jejich doby použitelnosti

P9_TC1-COD(2019)0179


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2019/1795.)

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.

Právní upozornění - Ochrana soukromí