Indekss 
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2019. gada 22. oktobris - Strasbūra
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I
 Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I
 ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***
 Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas laikposmi ***I

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds ***I
PDF 134kWORD 40k
Rezolūcija
Teksts
Pielikums
Eiropas Parlamenta 2019. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0397),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 3. daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0109/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 25. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2019. gada 2. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A9-0015/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina savu paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020)

P9_TC1-COD(2019)0180


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/1796.)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS

Eiropas Parlaments aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt Regulas (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014-2020) 4. panta 2. punkta elastīgu piemērošanu gadījumā, ja Apvienotā Karaliste izstājas no Savienības, jo īpaši attiecībā uz kolektīviem pieteikumiem, kuros vienas vai vairāku nozaru lietās iesaistīti MVU.

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Savienības kuģu zvejas atļaujas Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības Savienības ūdeņos ***I
PDF 128kWORD 43k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2019. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Savienības kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos groza Regulu (ES) 2017/2403 (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0398),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 43. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0110/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 25. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A9-0014/2019),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko groza Regulu (ES) 2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos

P9_TC1-COD(2019)0187


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/1797.)

(1) Oficiālājā Vēstnesī vēl nav publicēts.


ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES ***
PDF 114kWORD 41k
Eiropas Parlamenta 2019. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2020. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))
P9_TA(2019)0036A9-0018/2019

(Īpašā likumdošanas procedūra — piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes regulai (12412/2019),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 352. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 203. pantu (C9-0139/2019),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 1. un 4. punktu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ieteikumu (A9‑0018/2019),

1.  sniedz piekrišanu Padomes regulas projektam;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Regulas (ES) 2019/501 un Regulas (ES) 2019/502 piemērošanas laikposmi ***I
PDF 127kWORD 40k
Rezolūcija
Teksts
Eiropas Parlamenta 2019. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/501 un Regulu (ES) 2019/502 attiecībā uz to piemērošanas periodiem (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0396),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un91. panta 1. punktu un 100. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0108/2019),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2019. gada 25. septembra atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 163. pantu,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko groza Regulas (ES) 2019/501 un (ES) 2019/502 attiecībā uz to piemērošanas laikposmiem

P9_TC1-COD(2019)0179


(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2019/1795.)

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika