Index 
Aangenomen teksten
Dinsdag 22 oktober 2019 - Straatsburg
Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) ***I
 Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I
 Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie ***
 Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ***I

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) ***I
PDF 131kWORD 43k
Resolutie
Tekst
Bijlage
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 van betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0397),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 175, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0109/2019),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 2 oktober 2019 om het standpunt van het Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de brief van de Begrotingscommissie,

–  gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en het advies van de Begrotingscommissie (A9-0015/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan de bij deze resolutie als bijlage gevoegde verklaring;

3.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020)

P9_TC1-COD(2019)0180


(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/1796.)

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

VERKLARING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement roept de Commissie en de lidstaten op om te waarborgen dat artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1309/2013 betreffende het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (2014-2020) flexibel wordt toegepast in het geval van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, met name ten aanzien van collectieve aanvragen door kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) binnen één sector of in meerdere sectoren.

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie ***I
PDF 124kWORD 40k
Resolutie
Tekst
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor Unievissersvaartuigen in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0398),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9‑0110/2019),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 2019(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie visserij (A9-0014/2019),

1.  stelt onderhavig standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2403 wat betreft vismachtigingen voor vissersvaartuigen van de Unie in wateren van het Verenigd Koninkrijk en visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van het Verenigd Koninkrijk in wateren van de Unie

P9_TC1-COD(2019)0187


(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/1797.)

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.


Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie ***
PDF 113kWORD 41k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2019 over het ontwerp van verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2020 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))
P9_TA(2019)0036A9-0018/2019

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (12412/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 203 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C9-0139/2019),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A9-0018/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Toepassingsperioden van Verordening (EU) 2019/501 en Verordening (EU) 2019/502 ***I
PDF 121kWORD 48k
Resolutie
Tekst
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/501 en (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0396),

–  gezien artikel 294, lid 2, artikel 91, lid 1, en artikel 100, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0108/2019),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 2019(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien de artikelen 59 en 163 van zijn Reglement,

1.  stelt onderhavig standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/501 en (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft

P9_TC1-COD(2019)0179


(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2019/1795.)

(1) Nog niet in het Publicatieblad bekendgemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid