Index 
Texte adoptate
Marţi, 22 octombrie 2019 - StrasbourgEdiţie definitivă
Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I
 Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I
 Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune ***
 Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I

Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) ***I
PDF 129kWORD 44k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0397),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9‑0109/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 septembrie 2019(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 2 octombrie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru bugete,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A9-0015/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa, anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

P9_TC1-COD(2019)0180


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1796.)

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

Parlamentul European invită Comisia și statele membre să asigure o aplicare flexibilă a articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) în cazul retragerii Regatului Unit din Uniune, în special în ceea ce privește cererile colective care implică IMM-uri în cazuri individuale sau multisectoriale.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii ***I
PDF 123kWORD 44k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0398),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0110/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 septembrie 2019(1) ,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A9-0014/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2403 în ceea ce privește autorizațiile de pescuit pentru navele de pescuit ale Uniunii în apele Regatului Unit și operațiunile de pescuit ale navelor de pescuit ale Regatului Unit în apele Uniunii

P9_TC1-COD(2019)0187


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1797.)

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune ***
PDF 109kWORD 41k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2020 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))
P9_TA(2019)0036A9-0018/2019

(Procedura legislativă specială – aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Consiliului (12412/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 352 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C9-0139/2019),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru bugete (A9-0018/2019),

1.  aprobă proiectul de regulament al Consiliului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Perioadele de aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 ***I
PDF 126kWORD 49k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2019/501 și a Regulamentului (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))
P9_TA(2019)0037

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0396),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 91 alineatul (1) și 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0108/2019),

—  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social din 25 septembrie 2019(1),

—  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2019/501 și (UE) 2019/502 în ceea ce privește perioadele lor de aplicare

P9_TC1-COD(2019)0179


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2019/1795.)

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Notă juridică - Politica de confidențialitate