Index 
Antagna texter
Tisdagen den 22 oktober 2019 - Strasbourg
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) ***I
 Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiske i unionens vatten ***I
 Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen ***
 Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) ***I
PDF 122kWORD 44k
Resolution
Text
Bilaga
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))
P9_TA(2019)0034A9-0015/2019

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0397),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0109/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 25 september 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 2 oktober 2019 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av skrivelsen från budgetutskottet,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A9-0015/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)

P9_TC1-COD(2019)0180


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1796.)

BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa en flexibel tillämpning av artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) om Förenade kungariket skulle lämna unionen, särskilt när det gäller gemensamma ansökningar som rör små och medelstora företag i enskilda eller sektorsövergripande mål.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiske i unionens vatten ***I
PDF 115kWORD 43k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))
P9_TA(2019)0035A9-0014/2019

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0398),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9‑0110/2019),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A9-0014/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) 2017/2403 vad gäller fisketillstånd för unionsfiskefartyg i Förenade kungarikets vatten och Förenade kungarikets fiskefartygs fiskeinsatser i unionens vatten

P9_TC1-COD(2019)0187


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1797.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Genomförande och finansiering av unionens allmänna budget 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen ***
PDF 106kWORD 41k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen (12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))
P9_TA(2019)0036A9-0018/2019

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (12412/2019),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 352 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 203 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C9-0139/2019),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A9-0018/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Tillämpningsperioder för förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 ***I
PDF 131kWORD 43k
Resolution
Text
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/501 och förordning (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder (COM(2019)0396 – C9-0108/2019 – 2019/0179(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0396),

–  med beaktande av artikel 294.2 och artiklarna 91.1 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C9-0108/2019),

—  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 september 2019(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 163 i arbetsordningen.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordningarna (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder

P9_TC1-COD(2019)0179


(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1795.)

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy