Показалец 
Приети текстове
Сряда, 23 октомври 2019 г. - СтрасбургОкончателна версия
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
 Противопоставяне на акт за изпълнение: въздействие на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели
PDF 204kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))
P9_TA(2019)0038A9-0017/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(2),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(3) („Регламента за МФР“),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година, раздел III – Комисия(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 28 март 2019 г. относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2020 година(6),

–  като взе предвид проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приет от Комисията на 5 юли 2019 г. (COM(2019)0400) („ПБ“),

–  като взе предвид позицията относно проекта за общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година, приета от Съвета на 3 септември 2019 г. и предадена на Парламента на 13 септември 2019 г. (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  като взе предвид член 2, параграф 1, буква в) от Парижкото споразумение, ратифицирано от Европейския съюз на 5 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид обзорния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Действия на ЕС в областта на енергетиката и изменението на климата“ (2017 г.),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Чиста планета за всички – Европейска стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика“ (COM(2018)0773),

–  като взе предвид член 94 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на другите заинтересовани комисии,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0017/2019),

Раздел III

Общ преглед

1.  припомня, че в своята резолюция от 14 март 2019 г. относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2020 година Парламентът определи ясни политически приоритети за бюджета за 2020 г. като мост към бъдещето на Европа и за осигуряване на европейска добавена стойност; отново потвърждава твърдия си ангажимент по отношение на тези приоритети и представя позицията по-долу, за да осигури подходящо равнище на финансиране, така че да ги постигне;

2.  изтъква отново своето становище, че бюджетът за 2020 г. следва да проправи пътя за многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. и да предостави солидна отправна точка за започване на изпълнението на новото поколение програми и политики на Съюза; припомня освен това, че 2020 г. е последната година от действащата МФР и следователно последната възможност за Съюза да се доближи до изпълнението на политическите ангажименти, определени за този период, включително с оглед на постигането на целта на ЕС по отношение на климата и на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и на Европейския стълб на социалните права, както и на целта на Съюза до 2050 г. да бъде постигната икономика, характеризираща се с въглеродна неутралност; подчертава в този контекст, че бюджетът на Съюза трябва да прави оценка на цялостното въздействие на политиките на Съюза в областта на равенството между половете (съобразено с равенството между половете бюджетиране) и да го интегрира, като по този начин насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете и равните възможности;

3.  отбелязва позицията на Съвета относно ПБ, съгласно която бюджетните кредити за поети задължения се съкращават с 1,51 милиарда евро в сравнение с предложението на Комисията; счита, че внесените от Съвета съкращения са в пълно противоречие с приоритетите на Съюза, не са обосновани от капацитета за усвояване и целят отмяната на всяко конкретно увеличение, поискано и получено от Парламента през предходните бюджетни години; взема следователно решение, като общо правило, да възстанови бюджетните кредити по всички бюджетни редове, съкратени от Съвета, до равнището от ПБ, както за оперативните, така и за административните разходи, и да използва ПБ като отправна точка за определянето на своята позиция;

4.  изразява твърдо убеждение, че е належащо да се предприемат действия за преодоляване на предизвикателството, свързано с изменението на климата, и за опазване на околната среда по начин, който стимулира заетостта, създава нови работни места, укрепва конкурентоспособността, насърчава устойчиво развитие и осигурява социален просперитет; подчертава важната роля на новите и нововъзникващите технологии за постигането на тази цел; подчертава необходимостта Съюзът да дава пример и да вдъхновява другите държави по света да инвестират повече в разходи, свързани с климата; приветства силните призиви за предприемане на действия, отправени от лидерите на Съюза по време на неотдавнашната среща на високо равнище на ООН по въпросите на изменението на климата, и наскоро поетите от няколко държави членки ангажименти за увеличаване на разходите в области като енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници и устойчивата транспортна и енергийна инфраструктура; счита, че тези изявления следва да бъдат съпътствани от конкретни действия от страна на държавите членки, включително при разискванията им в рамките на Съвета;

5.  припомня задълженията на Съюза съгласно Парижкото споразумение и ангажимента на Съюза да постигне целта 20% от разходите на Съюза за периода 2014 – 2020 г. да са свързани с климата; отбелязва, че 21,0% от бюджетните кредити за поети задължения, предложени в ПБ за 2020 г., са свързани с климата и че най-малко още 3,5 милиарда евро ще трябва да бъдат предназначени за разходи, свързани с климата, за да се постигне целта от 20%; изразява съжаление, че по линия на действащата МФР бюджетът на Съюза разполага с ограничени средства, за да се справи самостоятелно със свързаното с изменението на климата предизвикателство, и посочва необходимостта от много по-големи инвестиции в тази област, които Комисията оценява на сума в размер между 175 и 290 милиарда евро годишно; подчертава, че следва да се положат всички усилия, за да се гарантира постигането във възможно най-голяма степен на общата цел за бюджета на Съюза до края на 2020 г.;

6.  подчертава, че бюджетът за 2020 г. следва да подготви Съюза за още по-амбициозна цел за интегриране на свързаните с климата и биологичното разнообразие въпроси в МФР за периода 2021 – 2027 г., за да отговори на очакванията на европейските граждани; изисква по-прозрачна, строга и всеобхватна методология, създадена в съответствие с международно установените методики, която да включва реформирани показатели за изпълнение за определяне и проследяване на свързаните с климата и с биологичното разнообразие разходи; очаква конкретното предложение относно Европейския зелен курс съгласно посоченото в политическите насоки на бъдещия новоизбран председател на Комисията; припомня в този контекст твърдия си ангажимент по отношение на реформата на системите на собствените ресурси на Съюза, включително въвеждането на кошница от нови собствени ресурси, които са в по-добро съответствие с основните приоритети на политиките на Съюза, включително борбата срещу изменението на климата;

7.  припомня ангажимента, поет в неговата резолюция от март 2019 г., да изиска от Комисията задължителна клауза във всички търговски споразумения на ЕС с трети държави, с която се изисква ратифицирането и прилагането на Парижкото споразумение за борба с изменението на климата;

8.  предлага следователно бюджет за 2020 г., в който се предвиждат съществени по размер финансови средства за справяне с предизвикателствата в областта на околната среда и изменението на климата, и който компенсира, доколкото е възможно, съществуващото изоставане в постигането на целта 20% от разходите на Съюза за периода 2014 – 2020 г. да бъдат свързани с климата; предлага значително увеличение с над 2 милиарда евро над равнището от ПБ по бюджетните редове в различните функции, и основно в подфункция 1а, които имат голям принос за постигането на целта относно свързаните с климата разходи; внимателно насочва тези увеличения към бюджетни редове с отлична степен на изпълнение и с оперативен капацитет за усвояване на допълнителните бюджетни кредити през 2020 г.;

9.  подчертава, че младежта продължава да бъде основен приоритет за бюджета на Съюза; подчертава, че въпреки положителните тенденции на намаляване на младежката безработица в Съюза липсата на бъдещи възможности за младите хора е съвсем реален и нуждаещ се от спешни действия социален проблем в някои части на Съюза, като съществуват значителни различия между държавите членки и между регионите; взема следователно решение да увеличи бюджетните кредити за инициативата за младежка заетост над предложеното от Комисията равнище, с цел също така да се осигури плавен преход към новия Европейски социален фонд (ЕСФ+) в следващата МФР;

10.  подчертава, че Съюзът трябва да изпълнява изцяло всички свои ангажименти по отношение на подпомагането на развиващите се държави в борбата им с изменението на климата и приспособяването към него;

11.  увеличава финансовите ресурси, разпределени, за да се отговори на бъдещото търсене на „Еразъм+“, основната програма за образование и обучение, включително професионално образование и обучение, младежта и спорта в Европа; подчертава, че програмата „Еразъм+“ е основна водеща програма на Съюза, която е широко позната сред неговите граждани и която постигна осезаеми резултати с ясна европейска добавена стойност; припомня ангажимента си да утрои финансирането за тази програма в МФР за периода 2021 – 2027 г.; подчертава необходимостта от продължаване и допълнително укрепване на подготвителното действие „DiscoverEU“ с оглед на програмираното му интегриране в програмата „Еразъм+“ за периода 2021 – 2027 г.; призовава за поставянето на специален акцент върху действията за мобилност в образованието за възрастни, и особено за по-възрастното население, в програмата „Еразъм+“;

12.  предлага допълнителни целенасочени увеличения по други бюджетни редове, свързани с приоритетите на Парламента, в области като малките и средните предприятия (МСП), цифровизацията, изкуствения интелект, научните изследвания в областта на раковите заболявания, сътрудничеството в областта на сигурността и правосъдието, митниците, миграцията и външната политика, в т.ч. развитието и хуманитарната помощ;

13.  подкрепя принципно прогнозата на Комисията за бюджетните потребности на децентрализираните агенции; счита следователно, че всяко предложено от Съвета съкращение би застрашило правилното функциониране на агенциите и не би им дало възможност да изпълняват задачите си; предлага целеви увеличения на равнището на бюджетните кредити за агенциите, които ще изпълняват допълнителни задачи или които се сблъскват с повишено работно натоварване поради нововъзникващи предизвикателства;

14.  заключава, с цел адекватно финансиране на посочените по-горе неотложни приоритети и като се имат предвид силно ограничените или несъществуващи маржове по някои функции през 2020 г., че Инструментът за гъвкавост и общият марж за поетите задължения трябва да бъдат изцяло мобилизирани и че маржът за непредвидени обстоятелства трябва да бъде мобилизиран, като част от него остане на разположение за финансирането на непредвидени обстоятелства, които могат да възникнат в хода на следващата година; припомня също така, че възможностите за гъвкавост, предвидени в Регламента за МФР, ще намалеят в края на този период;

15.  подчертава, че е необходимо отменените бюджетни кредити за научни изследвания да се предоставят повторно за усвояване, както е посочено в член 15, параграф 3 от Финансовия регламент; изразява дълбоко съжаление, че Съветът отново отхвърля прилагането на тази законодателна разпоредба, която Комисията предложи да се задейства частично в ПБ; заявява намерението си да отстоява позицията си, която отразява както буквата, така и духа на Финансовия регламент; възнамерява да разреши този въпрос в рамките на тазгодишната помирителна процедура за бюджета; предлага отменените бюджетни кредити да се използват пълноценно за укрепване на четирите бюджетни реда на програмата „Хоризонт 2020“ с най-високо равнище на научноизследователска дейност във връзка с климата;

16.  определя общото равнище на бюджетните кредити за поети задължения в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 170 971 519 973 EUR, което представлява увеличение с 2 699 813 994 EUR спрямо ПБ; взема освен това решение, в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент, да предостави бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280 700 000 EUR, които са на разположение в резултат на отмяната на бюджетни кредити; определя общото равнище на бюджетните кредити за плащания в бюджета за 2020 г. (всички раздели) на 159 146 168 195 EUR;

Подфункция 1а – Конкурентоспособност за растеж и работни места

17.  посочва, че „Хоризонт 2020“ осигурява много силна европейска добавена стойност и има жизненоважен принос за развитието на екологосъобразни технологии и на щадящи климата и околната среда иновации, така че да се поставят основите на бъдещата независимост от изкопаемите горива и да се подкрепи преходът към по-кръгова икономика; подчертава освен това значението на програмата за други важни области на европейските научни изследвания, като цифровизацията, изкуствения интелект и научните изследвания в областта на раковите заболявания; по тази причина значително увеличава разпределените за „Хоризонт 2020“ бюджетни кредити за поети задължения със 737,8 милиона евро над равнището от ПБ; предоставя освен това в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент цялата сума на отменените през 2018 г. в резултат на неизпълнение на научноизследователски проекти бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280,7 милиона евро за бюджетните редове на „Хоризонт 2020“, които са от най-голямо значение за научноизследователските проекти, свързани с климата, и призовава Комисията да обърне специално внимание на справедливото географско разпределение на тези финансови средства;

18.  е убеден, че борбата срещу раковите заболявания следва да бъде абсолютен приоритет за Съюза и че трябва да се положат значителни усилия в тази посока; подчертава факта, че научните изследвания в областта на раковите заболявания са важен стълб в този процес; приема следователно увеличение на финансовите ресурси, предназначени за научни изследвания в областта на раковите заболявания по съответните бюджетни редове на „Хоризонт 2020“, които също показват много висока степен на изпълнение на бюджета; подчертава, че е необходим незабавен подем на изследванията в тази област, включително с оглед на по-значителните инвестиции, предвидени в следващата МФР;

19.  припомня, че позицията на Европа като водещ доставчик на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) зависи от ресурсите за разработване и изпитване на нови ИКТ технологии, както и за предоставяне на помощ на стартиращи и на технологични предприятия с цел увеличаване на съответния капацитет по отношение на пазара; във връзка с това отново изтъква необходимостта от осигуряване на допълнително финансиране за европейските научноизследователски структури и МСП, като се постави акцент върху разработването и развитието на технологии, като търсачки, преводачески услуги и сходни новаторски технологии;

20.  подчертава решаващата роля на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за насърчаване на стратегическото развитие на високоефективна трансевропейска мрежа, която е устойчива и взаимосвързана в рамките на цялата инфраструктура в областта на транспорта, с особен акцент върху железопътната мрежа, в т.ч. нощните влакове, енергетиката и информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и която значително допринася за прехода към неутрално по отношение на климата общество; предлага следователно да се увеличи финансирането за МСЕ – Транспорт и МСЕ – Енергетика с бюджетни кредити за поети задължения в размер на общо 545 милиона евро над равнището от ПБ;

21.  счита, че също така е необходимо да се укрепят и други важни приоритети в рамките на тази подфункция; посочва във връзка с това МСП, които са съществена част от икономиката на Съюза и играят решаваща роля за осигуряването на инвестиции с отлично качество и за създаването на работни места във всички държави членки; приема в този контекст увеличение в полза на Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) с цел допълнително повишаване на способността на програмата да насърчава предприемачеството, включително предприемачеството на жени, като повишава конкурентоспособността и достъпа до пазари на предприятията от Съюза, и призовава да се постави акцент върху цифровата трансформация на МСП; припомня, че предложеното разпределение в ПБ за COSME е дори под предвиденото във финансовото програмиране, и приема увеличение с 50 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения над равнището от ПБ;

22.  подчертава, че програмата „Еразъм+“ продължава да бъде високо ценена и изключително популярна програма с брой на заявленията, който далеч надхвърля наличното финансиране, и че тя допринася за насърчаването на силно чувство за обща европейска идентичност; приема следователно увеличение със 123,4 милиона евро на бюджетните кредити за поети задължения над равнището от ПБ, с цел да се води борба с ниския процент на успеваемост и да се даде възможност на повече хора да се възползват от тази програма;

23.  предлага целеви увеличения на равнището на бюджетните кредити за Европейския орган по труда (ЕОТ), Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз, Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и на равнището на бюджетните кредити и на броя длъжности за Европейската агенция за ГНСС, Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER);

24.  увеличава следователно равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1а с 1 503 766 221 EUR над ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез използване на наличния марж и чрез мобилизиране на специалните инструменти; взема освен това решение да предостави по тази подфункция в съответствие с член 15, параграф 3 от Финансовия регламент отменени бюджетни кредити за поети задължения в размер на 280 700 000 EUR;

Подфункция 1б – Икономическо, социално и териториално сближаване

25.  припомня, че устойчивият растеж и добре насочените инвестиции са ключът за създаването на качествени работни места и за повишено благоденствие за всички, както и че е необходимо следователно структурните фондове и инвестициите да бъдат насочвани по-ефективно към стимулиране на приобщаващ растеж, намаляване на неравенствата и засилване на социалното сближаване във възходяща посока;

26.  изразява съжаление, че равнището на младежката безработица, което се оценява на 14,2% през април 2019 г., продължава да бъде неприемливо високо и продължава да бъде особено тежко в някои държави членки и региони на Съюза; подчертава, че е важно да се увеличат пригодността за заетост и предприемаческите способности на младите хора, като същевременно се преодоляват неравенствата; е убеден, че за борбата с безработицата са необходими значителни финансови усилия; е решен да осигури допълнително финансиране за програмата за младежка заетост през последната година от действащата МФР; подчертава необходимостта от ускоряване на изпълнението на тази програма и от по-нататъшно повишаване на нейната ефективност, така че да се гарантира, че тя носи по-голяма европейска добавена стойност на националните политики в областта на заетостта; предлага следователно увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост с 363,3 милиона евро над равнището от ПБ;

27.  увеличава финансирането за техническа подкрепа предвид сложността на процедурите за управление на проекти, от изготвянето на заявленията до процесите на финансово управление и наблюдение на въздействието, което е основно препятствие за по-доброто усвояване на структурните фондове;

28.  увеличава равнището на бюджетните кредити за поети задължения по подфункция 1б с 373 278 264 EUR над ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 2 – Устойчив растеж: природни ресурси

29.  отбелязва със загриженост, че отново само 8,3% от общия размер на поетите задължения са свързани с усилията за промяна на тенденцията на намаляване на биологичното разнообразие, което представлява най-ниското съотношение от 2015 г. насам, въпреки наблюдавания безпрецедентен и ускорен темп на изчезване на видовете; призовава за достатъчни увеличения и за разпределянето на проследими ресурси, за да се гарантира дългосрочната и съгласувана защита на биологичното разнообразие в целия Съюз; в съответствие с общите приоритети, насочени към справяне с изменението на климата, съсредоточава значително увеличение на бюджетните кредити за поети задължения в размер на 233 милиона евро по бюджетните редове на програмата LIFE+ в дялове 7 и 34; очаква Комисията да осигури необходимия капацитет за усвояване с цел ефективно използване на тези допълнителни средства и да обезпечи по-справедливо географско разпределение на подобни зачитащи околната среда финансови средства, какъвто ще бъде случаят в програмите по линия на следващата МФР;

30.  предлага необходими увеличения по определени бюджетни редове, и по-специално за финансиране на мерки за справяне с последиците от африканската чума по свинете в няколко държави членки; отбелязва сериозното въздействие и големия брой огнища, регистрирани от началото на 2019 г., с десетки хиляди животни, които бяха умъртвени; отбелязва, че трети държави са инвестирали в научни изследвания за разработване на ваксина срещу африканската чума по свинете и че Съюзът следва да инвестира в научни изследвания и разработване на ваксина, което ще спомогне за спиране на разпространението и появата на африканска чума по свинете във възможно най-кратък срок;

31.  припомня, че равнището на бюджетните кредити за Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) все още се нуждае от корекция, като се вземат предвид целевите приходи, очаквани през 2020 г., както беше посочено в писмото за внасяне на корекции на Комисията;

32.  предлага целево увеличение на равнището на бюджетните кредити и на броя на служителите на Европейската агенция за околна среда;

33.  увеличава бюджетните кредити за поети задължения по функция 2 с 267,3 милиона евро (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез наличния марж под тавана; подчертава, че не следва да има нови съкращения на бюджета за селското стопанство, тъй като селскостопанският сектор често е засяган от кризи, които изискват бюджетна намеса;

Функция 3 – Сигурност и гражданство

34.  увеличава, като се има предвид нереалистично ниският таван от началото на действащата МФР, финансирането за приоритетите на Парламента в областта на вътрешната сигурност, миграцията, основните права и зачитането на принципите на правовата държава, както и за насърчаването на недискриминация и равенство и за борба срещу основаното на пола насилие; решително се противопоставя на съкращенията на Съвета на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и отхвърля предложението на Съвета за вписване на бюджетни кредити за поети задължения за ФУМИ в размер на 400 милиона евро в резерв до постигане на напредък по реформата на регламента „Дъблин III“(7), тъй като това ще възпрепятства държавите членки, разположени на първа линия, които получават подкрепа, да управляват миграционния натиск хуманно;

35.  подчертава, че е от първостепенна важност да се инвестира в адекватни равнища на финансиране и човешки ресурси за всички агенции с дейност в областта на миграцията, сигурността, граничния контрол и основните права, и по-специално Европол, Евроюст, Европейската прокуратура, Frontex и Агенцията за основните права (FRA); подчертава, че Европейската прокуратура трябва да разполага с необходимите средства, за да може да разследва надлежно и да преследва по съдебен ред трансграничните престъпни дейности;

36.  призовава Комисията спешно да създаде фонд за подкрепа на операции по търсене и спасяване, за да се гарантира значимо присъствие на сили за търсене и спасяване в Средиземно море;

37.  потвърждава отново готовността си да използва бюджета на Съюза като инструмент за ефективна борба със съществуващите неравенства и за насърчаване на равенството между половете, по-специално чрез увеличаване на средствата за специфичната за „Дафне“ цел на програмата „Права, равенство и гражданство“ и за човешко развитие в рамките на инструмента за сътрудничество за развитие; подчертава необходимостта от достатъчно финансиране за борба с насилието, основано на пола, и с насилието срещу жени и момичета бежанци и други уязвими групи, като лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите, интерсексуалните и куиър лицата (ЛГБТИК);

38.  предлага увеличение с 10% на бюджетните кредити за поети задължения за подпрограми „МЕДИА“ и „Култура“ към програма „Творческа Европа“, за да се преодолеят хроничният недостиг на финансиране и ниският процент одобрени заявления; увеличава също така бюджетните кредити за мултимедийни действия, които са от решаващо значение за противодействие на дезинформацията и за насърчаване на независимата журналистика;

39.  предлага също така целево увеличение на вноската на Съюза за Европейската агенция по лекарствата;

40.  увеличава следователно бюджетните кредити за поети задължения по функция 3 със 121 799 746 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 4 – Глобална Европа

41.  подчертава необходимостта бюджетът на Съюза да предостави повече финансиране за мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и за приспособяване към тях, както и за дипломацията по въпросите на климата в държавите, обхванати от инструмента за сътрудничество за развитие и от Механизма за гражданска защита на Съюза; посочва възможността за предоставяне на финансова помощ от бюджета на Съюза за намаляване на риска от бедствия и за мобилизиране на иновативни финансови инструменти, включително плана за външни инвестиции на ЕС, с цел подпомагане на подготовката и финансирането на проекти за развитие в Африка, свързани с климата;

42.  предлага съществено увеличаване на финансирането за държавите от Западните Балкани в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ, особено в областта на функционирането на демократичните институции, принципите на правовата държава, доброто управление и публичната администрация; подчертава важността на значителното по размер финансиране с оглед на многобройните предизвикателства, които Съюзът и държавите членки трябва да преодоляват заедно в съседните на ЕС държави, за подкрепа на политическите реформи и за привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в Западните Балкани;

43.  припомня, че с оглед на продължаващите заплахи за сигурността и влошаването на обстановката от гледна точка на сигурността по източните граници на Съюза, както и с оглед на свързаните с реформите предизвикателства, пред които са изправени източноевропейските партньори, е важно да се осигури достатъчно финансиране в подкрепа на предотвратяването на кризи и конфликти, стабилността, демокрацията и изграждането на доверие и да се увеличат усилията в подкрепа на намаляването на бедността и в подкрепа на икономическото развитие в региона; припомня освен това, че държавите от южното съседство си нуждаят от допълнителна финансова подкрепа, тъй като те са подложени на огромен натиск, включително конфликтите в Сирия и Либия, засилването на екстремизма и свързаните движения на бежанци и мигранти;

44.  изразява силна загриженост във връзка с решението на САЩ да оттеглят годишната си финансова вноска за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток и счита, че Съюзът следва да допринесе за компенсирането на произтичащия от това недостиг на средства; признава ефективната роля на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток за запазване на непрекъснатост на предоставянето на основни услуги на милиони палестински бежанци, за допринасяне за регионалната стабилност и за противодействие на радикализацията, в съответствие с глобалната стратегия на ЕС в Близкия Изток.

45.  изразява дълбока загриженост във връзка с решението на администрацията на САЩ да наложи мита върху редица продукти от ЕС вследствие на решението на органа за решаване на спорове на Световната търговска организация по случая „Airbus“; поема ангажимент да работи по този въпрос по време на предстоящата помирителна процедура в рамките на бюджетната процедура за 2020 г., като осигури необходимите увеличения по определени бюджетни редове, по-специално за финансирането на мерки във връзка с наложените от САЩ пречки пред търговията и за смекчаване на последиците от тези пречки за предприятията от Съюза.

46.  счита, че е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по бюджетния ред за общността на турските кипърци, за да се осигури решаващ принос за продължаването и активизирането на работата на мисията на Комитета за безследно изчезналите лица в Кипър, благополучието на маронитите, които желаят да се преселят, както и това на всички лица, живеещи в анклави, съгласно договореното в Третото виенско споразумение и за да се окаже подкрепа на двуобщностния технически комитет по културното наследство, с което ще се насърчат доверието и помирението между двете общности;

47.  подчертава отговорността на Съюза да подкрепя опазването на Арктика; подчертава, че е важно да се инвестира в по-съгласувана политика на ЕС за Арктика;

48.  призовава за увеличаване на финансирането за проекти за предоставяне на подкрепа за бежанци от Венесуела, които са избягали в съседните държави, в т.ч. териториите на държавите членки в Карибския басейн;

49.  счита, че като се имат предвид сериозните и постоянни усилия на Турция да компрометира регионалната стабилност чрез агресивно поведение срещу държавите членки, както и неотдавнашната ѝ едностранна военна операция в Североизточна Сирия срещу кюрдското население, новото разселване на сирийските бежанци и сериозното възпрепятстване на достъпа до хуманитарна помощ, довели до големи страдания за гражданското население вследствие на нарушаването на стабилността в целия регион, също както и дефицитът ѝ в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, е основателно да се съкратят средствата, разпределени за Турция по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ и да се замразят 100 милиона евро (като бъдат поставени в резерв; бъдат поставени в резерв); подчертава обаче, че замразяването и съкращаването на финансови средства не следва да бъде за сметка на гражданското общество, сирийските бежанци и студентите в Турция; ;

50.  осъжда турското нахлуване в Североизточна Сирия, което води до голям брой жертви сред цивилното население, до увеличаване на броя на бежанците и до още по-голяма нестабилност в региона; поради това, с оглед на настоящите събития, възнамерява да предприеме съответни действия, като внесе корекции в позицията си по бюджетните редове, предназначени за Турция, и същевременно запази финансовата подкрепа за участниците от гражданското общество, по време на помирителната процедура във връзка с годишния бюджет за 2020 г.

51.  изразява съжаление относно ограничената роля, която Парламентът има в надзора и управлението на Извънредния доверителен фонд за Африка; счита, че е от основно значение Парламентът да може да наблюдава дейността на Оперативния комитет, и призовава Комисията да предоставя подробна информация относно взетите от този комитет решения и да гарантира присъствието на представители на Парламента на неговите заседания;

52.  увеличава бюджетните кредити по функция 4 с 257 217 394 EUR над равнището от ПБ (с изключение на пилотните проекти и подготвителните действия), което ще бъде финансирано чрез допълнително мобилизиране на специалните инструменти;

Функция 5 – Администрация; други функции – административни разходи и разходи за подкрепа в областта на научните изследвания

53.  възстановява равнището от ПБ по бюджетните редове за административни разходи, включително административните разходи и разходите за подкрепа в областта на научните изследвания по функции 1 – 4; предлага увеличение с 5,5 милиона евро над ПБ на бюджетните кредити за поети задължения за провеждането на конференция на тема „Европейската демокрация/бъдещето на Европа“; изтъква, че конференцията следва да може да работи с необходимата степен на автономност и с участието на Парламента на равни начала с другите европейски институции; подчертава освен това, че конференцията следва да даде възможност за участие и ангажиране на широк кръг от граждани, включително млади хора;

Пилотни проекти и подготвителни действия (ПП и ПД)

54.  припомня значението на пилотните проекти и на подготвителните действия (ПП и ПД) като инструменти за формулиране на политически приоритети и за въвеждане на нови инициативи, които биха могли да се преобразуват в постоянни дейности и програми на Съюза; подчертава във връзка с това за тези, които проправят пътя за нови програми, подкрепяни от настоящия председател на Комисията и от Парламента, като фонда за справедлив преход, че Комисията следва да обърне специално внимание на прилагането им във форма, която ще получи най-широка подкрепа от Парламента; взема решение, след внимателен анализ на всички весени предложения и като взе изцяло предвид оценката на Комисията относно спазването на законовите изисквания и изпълнимостта им, да приеме балансиран пакет от ПП и ПД, отразяващ политическите приоритети на Парламента; призовава Комисията бързо да приложи ПП и ПД и да предостави обратна информация за тяхното изпълнение и постигнатите на местно равнище резултати;

Плащания

55.  посочва безпрецедентния марж от 20 067,6 милиона евро, останал под тавана на плащанията в ПБ в резултат на твърде забавеното започване на изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г., и съответното натрупване на неизползвани бюджетни кредити за плащания, по-конкретно по подфункция 1б; подчертава необходимостта от предотвратяване на значителното натрупване на искания за плащане в началото на следващата МФР, което може да доведе до друга криза с плащанията в бюджета на Съюза, какъвто беше случаят през настоящия период, и може да възпрепятства организираното започване на изпълнението на следващото поколение програми за периода 2021 – 2027 г.;

56.  увеличава следователно бюджетните кредити за плащания за европейските структурни и инвестиционни фондове с общо 3 милиарда евро въз основа на очакването, че държавите членки ще продължат да ускоряват изпълнението на своите оперативни програми през последната година от действащата МФР и ще се придържат по-строго към собствените си прогнози; увеличава финансирането на гаранционния фонд на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) с 948 милиона евро с цел да се изтеглят през 2020 г., без отражение върху бюджета, годишните вноски, които бяха планирани за 2021, 2022 и 2023 г., т.е. когато се очаква натискът в областта на плащанията да бъде по-силен; увеличава, на последно място, бюджетните кредити за плащания по бюджетните редове, по които бюджетните кредити за поети задължения се увеличават;

Други раздели

Раздел I – Европейски парламент

57.  възстановява бюджетните кредити, определени в бюджетната прогноза въз основа на внимателен и отговорен анализ на потребностите на Парламента за 2020 г. и приети с голямо мнозинство от пленарното заседание с горепосочената резолюция на Парламента от 28 март 2019 г.; съзнава, че член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава възможност на Комисията да адаптира проектите на бюджетна прогноза на другите институции; изразява въпреки това изненада и дълбоко безпокойство във връзка със съкращенията на Комисията в бюджета на Парламента, което нарушава традицията на добро сътрудничество между двете институции;

58.  увеличава средствата по два бюджетни реда над предвиденото в ПБ поради нови елементи, които променят размера на временните обезщетения в бюджета за 2020 г. и които нямаше възможност да бъдат предотвратени, а именно: по-високата степен на непреизбиране след европейските избори (63%, при условие че за изчисленията е използвана средна стойност от 50%) и отлагането на излизането на Обединеното кралство от ЕС до 31 октомври 2019 г.; увеличава също така средствата по бюджетния ред за европейските политически фондации, тъй като тяхната работа е от решаващо значение за насърчаване на демокрацията и за борба с фалшивите новини и дезинформацията;

59.  в съответствие с приетата от Парламента прогноза:

   а) изисква от Бюрото да работи по техническо решение, чрез което да се осигури възможност на членовете на ЕП да упражняват своето право на глас, когато ползват отпуск по майчинство, по бащинство или дългосрочен отпуск по болест;
   б) отново призовава за прозрачен процес на вземане на решения в областта на политиката за сградите; изразява поради това несъгласие с текущата практика на сборен трансфер в края на годината, чрез което се допринася за финансирането на изпълняваните строителни проекти, като той засяга систематично едни и същи глави и дялове, а често пъти и едни и същи бюджетни редове; счита, че политиката в областта на сградния фонд следва да бъде финансирана по прозрачен начин от предназначените за нея бюджетни редове;
   в) припомня своето искане до Бюрото да предприеме действия за пълно привеждане в съответствие на размера на надбавките за служебни пътувания между трите места на работа на Парламента на длъжностните лица, другите служители и акредитираните парламентарни сътрудници считано от 1 януари 2020 г.;
   г) призовава отново Председателския съвет и Бюрото да преразгледат разпоредбите за прилагане относно дейността на делегациите и командировките извън Европейския съюз; подчертава, че при преразглеждането следва да се обмисли възможността при определени условия акредитираните парламентарни сътрудници да придружават членовете на ЕП при официални делегации и командировки на Парламента;
   д) призовава генералния секретар бързо да представи правилата за прилагане, за да се гарантират законните права на акредитираните парламентарни сътрудници, така че да се избегнат произволно тълкуване и съществуващите понастоящем неравенства, които възпрепятстват пълноценната им работа, както е посочено в Устава на членовете на ЕП и в Устава на парламентарните сътрудници;
   е) изисква пълното изпълнение на мерките, препоръчани в резолюцията на Парламента от 26 октомври 2017 г. относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС(8), а именно провеждането на обучения за борба срещу тормоза за всички служители и членове на ЕП, външни одити на двата съществуващи комитета за борба с тормоза, както и преструктуриране на състава на двата съществуващи комитета в един независим комитет с лекари и адвокати като постоянни членове; изисква допълнителна подкрепа за покриване на разходите за допълнителни служители, които притежават квалификацията да работят по случаите на тормоз в рамките на Парламента, като те бъдат обединени в специализирана служба с персонал с опит в областта на медицината, психологията, правото и управлението на човешки ресурси, както и за покриване на съдебните и на медицинските разходи на жертвите на тормоз в съответствие с член 24 от Правилника за персонала;
   ж) отново отправя искане към генералния секретар за подробна прогноза и разчет на разходите във връзка с подготвителните технически работи в сградата „СПАК“ с оглед на модернизирането ѝ, което се предвижда да струва 12,4 милиона евро;
   з) отново призовава за по-честото използване на видеоконферентна връзка и на други технологии с цел опазване на околната среда и пестене на ресурси, и по-специално с цел намаляване на командировките на служителите между трите места на работа;

Други раздели (раздели IV – X)

60.  отбелязва, че в основни линии ПБ отразява прогнозата на всяка от институциите, попадащи в другите раздели на бюджета, и следователно той съответства, с някои изключения, на заявените от тях финансови потребности; счита, че съкращенията, предложени от Съвета, биха имали следователно вредно въздействие върху работата на съответните институции, а по тази причина и върху жизненоважния им принос за функционирането на Съюза; ето защо предлага да се възстанови равнището от ПБ в почти всички случаи, включително по отношение на щатните разписания на Европейския надзорен орган по защита на данните и на Европейската служба за външна дейност; в съответствие с джентълменското споразумение не променя позицията на Съвета относно Съвета и Европейския съвет;

61.  счита, че в ограничен брой случаи и като се вземат предвид прогнозите на институциите, е необходимо да се увеличат бюджетните кредити по някои бюджетни редове над ПБ и да се предложат допълнителни длъжности; поради това предлага:

   а) по отношение на Съда и с оглед на нарастващата му работна натовареност – да се възстановят 11-те длъжности, предложени от Съда в неговата прогноза (седем длъжности AD и четири длъжности AST), които Комисията не включи в ПБ, и да се осигурят необходимите бюджетни кредити за възнаграждения и надбавки;
   б) по отношение на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите – да се увеличат бюджетните кредити над ПБ по няколко бюджетни реда, така че да се запази равнище на бюджетните кредити, подобно на равнището от миналата година;
   в) по отношение на Европейския омбудсман – да се добавят две длъжности AD над ПБ, съчетано с незначителни съкращения по три бюджетни реда с цел компенсиране на сумите, възстановени по други два бюджетни реда;

o
o   o

62.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от измененията към проекта на общ бюджет, съответно на Съвета и Комисията, както и на другите институции и заинтересовани органи и на националните парламенти.

(1) ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.
(2) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(3) OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4) OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P8_TA(2019)0210.
(6) Приети текстове, P8_TA(2019)0326.
(7) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).
(8) Приети текстове, P8_TA(2017)0417.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)
PDF 160kWORD 51k
Решение
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC))
P9_TA(2019)0039A9-0011/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  като взе предвид своето решение от 26 март 2019 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(4), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(5), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(6), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0011/2019),

1.  не освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета на Службата за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(9),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(10) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  като взе предвид своето решение от 26 март 2019 г.(11) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(12), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(13), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(14), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(15), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(16), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0011/2019),

1.  изтъква, че на следваща месечна сесия трябва да бъде внесено предложение за приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2018/2208(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (А9-0011/2019),

А.  като има предвид, че всички децентрализирани агенции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да носят пълна отговорност пред гражданите на Съюза за средствата, които са им предоставени в качеството им на органи на Съюза;

Б.  като има предвид, че ролята на Парламента по отношение на освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета е определена в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), във Финансовия регламент и в рамковия Финансов регламент;

1.  подчертава колко е важно да действа отговорно и прозрачно при изпълнението на бюджета на Съюза;

2.  припомня ролята на Парламента в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, която се урежда от ДФЕС, от Финансовия регламент и от Правилника за дейността на ЕП;

Основание за изразяване на отрицателно становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите плащания за финансовата 2017 година

3.  припомня, че според доклада на Сметната палата („Палатата“) съществените и систематични случаи на несъответствие на плащанията с Финансовия регламент на EASO и с други приложими правила и разпоредби, са свързани основно с плащанията по процедурите за възлагане на обществени поръчки и процедурите за набиране на служители; също така изразява съжаление, че систематичният характер на случаите на несъответствие показва неадекватна система за вътрешен контрол; изразява дълбоко съжаление, че комбинираният процент грешки от неправомерни плащания възлиза най-малко на 7,7 милиона евро или 10,3% от общия размер на плащанията на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището („Службата“) през 2017 година;

Резултати от разследването на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

4.  изразява съжаление относно констатациите на OLAF по отношение на нередности във връзка с нарушаването на процедурите за възлагане на обществени поръчки, присвояването на средства на ЕС, лошото управление, злоупотребата с положение в областта на човешките ресурси, нарушенията на правилата за защита на данните, тормоза и неуместното поведение спрямо персонала през 2017 година; подновява призива си към Службата да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно последващите действия във връзка с мерките, предложени от OLAF; разбира искането на Службата да докладва по-подробно в подходящ контекст, предвид на въпроси, свързани с поверителността и защитата на данните;

5.  приветства решението на управителния съвет на Службата на 6 юни 2018 г. да освободи изпълнителния директор от неговите задължения с незабавно действие; подчертава обаче, че бюджетът за финансовата 2017 година е изпълнен под надзора на предишното ръководство на Службата; подчертава, че настоящият доклад се отнася за процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година; приветства определянето на временен изпълнителен директор на 6 юни 2018 година и назначаването на нов временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, на 16 юни 2019 година; признава ангажираността на новия изпълнителен директор за осъществяване на значителни реформи, които да гарантират стабилно управление; оценява положителното послание и намерението за бъдещо тясно сътрудничество, изразено от новия изпълнителен директор в публичното изслушване от 4 септември 2019 г.;

Последващи действия във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност за финансовата 2016 година и с първия доклад за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година

6.  припомня обоснованото решение на Европейския парламент от 24 октомври 2018 г.(17), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година; припомня, че на 26 март 2019 г. Парламентът реши да отложи решението относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.;

7.  приветства доклада за последващите действия на Службата във връзка със забележките на Парламента за финансовата 2017 година, и по-специално корективните мерки, предприети от управителния съвет на Службата, временно изпълняващия длъжността изпълнителен директор и новия изпълнителен директор с цел подобряване на управленската структура и ефикасността на Службата, възстановяване на прозрачността и изграждане на доверие; подкрепя и оценява положително мерките, изложени в плана за действие на EASO за 2019 г.; настоятелно призовава Службата да докладва редовно и публично на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на този план за действие;

8.  отчита усилията и оценява положително постигнатия напредък в прилагането на системите за вътрешен контрол, включително контрола на операциите по възлагане на обществени поръчки и разходите; подкрепя решението за намаляване и бързо прекратяване на възлагането на правни консултации на външни изпълнители чрез създаването на вътрешна правна служба; подкрепя констатациите на Сметната палата относно необходимостта от допълнителни корективни действия;

9.  отбелязва със задоволство изпълнението на две трети от корективните действия по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, по-специално относно плащанията в рамките на нередовните процедури за възлагане на обществени поръчки, и приключването на нови открити процедури, които бяха предмет на одит от Сметната палата, без да бъдат повдигнати каквито и да било забележки;

10.  приветства амбициозния план за набиране на персонал и неговото положително въздействие върху запълването на свободни ръководни и други длъжности; отбелязва със задоволство прилагането на нови мерки, насочени към предотвратяване на случаи на тормоз, увеличаване на благосъстоянието на персонала и намаляване на текучеството; настоятелно призовава Службата да приключи бързо назначенията при пълно спазване на съответните правни процедури и да предоставя редовно обратна информация за постигнатите резултати;

11.   отбелязва със задоволство, че повечето членове на управителния съвет са публикували своите декларации за интереси и автобиографии на уебсайта на Службата; призовава оставащите членове да публикуват автобиографиите си възможно най-бързо; приветства ангажираността на новото ръководство за повишаване на осведомеността, предотвратяване, установяване и справяне с всички потенциални случаи на конфликт на интереси; призовава Службата да разработи и приложи в този смисъл цялостна стратегия, която да я очертае в следващия си план за действие относно управлението, и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатите резултати;

12.   отбелязва със задоволство мерките, предвидени от новото ръководство на Службата за насърчаване и защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; припомня, че наличието на безопасната среда за лицата, които подават сигнали за нередности, е ключов елемент за предотвратяването, разкриването и справянето с неправомерни и незаконни практики; очаква бързо приемане на вътрешни правила и насоки относно подаването на сигнали за нередности и кадровата въртележка между държавния и частния сектор и призовава Службата да докладва допълнително за постигнатите резултати;

o
o   o

13.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от 26 март 2019 г.(18) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(3) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 182.
(4) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(5) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(6) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(7) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(8) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(9) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(10) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(11) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 182.
(12) OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(13) OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(14) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(15) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(16) OВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.
(17) OВ L 331, 28.12.2018 г., стр. 213.
(18) OВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 361.


Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г.: общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет
PDF 135kWORD 49k
Решение
Резолюция
1. Решение на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2018/2168(DEC))
P9_TA(2019)0040A9-0010/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8‑0320/2018)(2),

–  като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, проведени през 2017 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своето решение от 26 март 2019 г.(5) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година, както и резолюцията, която го придружава,

–  като взе предвид член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(6), и по-специално членове 55, 99, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(7), и по-специално членове 59, 118, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0010/2019),

1.  не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Европейския съвет, Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г., съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет (2018/2168(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел II ‒ Европейски съвет и Съвет,

–  като взе предвид член 100 и приложение V към своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A9-0010/2019),

А.  като има предвид, че всички институции на Съюза трябва да бъдат прозрачни и да се отчитат напълно пред всички граждани на Съюза за средствата, които са им предоставени за изпълнението на техните задължения;

Б.  като има предвид, че от институциите на Съюза Парламентът е единственият пряко избран орган, който има задължението да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че процедурата на отделно освобождаване от отговорност на различните институции и органи на Съюза е отдавна установена практика, приета от всички останали институции, с изключение на Съвета, както и че тази процедура е разработена с цел гарантиране на прозрачност и демократична отчетност пред гражданите на Съюза и провеждане на необходимата борба с измамите;

1.  припомня, че институциите на Съюза имат административна автономност по въпросите, свързани със съответните им операции; подчертава, че е важно те да действат отговорно и професионално при изпълнението на своите бюджети;

2.  подчертава ролята на Парламента в процедурата по освобождаване от отговорност, която се урежда от Договора за функционирането на Европейския съюз и от Финансовия регламент, и че при пълно признаване на ролята на Съвета като институция, даваща препоръки при провеждането на процедурата по освобождаване от отговорност, трябва да се прави разграничение между различните роли на Парламента и на Съвета с цел прилагане на институционалната рамка, предвидена в Договорите и във Финансовия регламент;

3.  припомня, че Парламентът освобождава другите институции от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, след като разгледа предоставените документи и дадените отговори на въпросите и след като изслуша генералните секретари на другите институции; отново заявява, че Съветът трябва да участва пълноценно и добросъвестно в годишната процедура по освобождаване от отговорност, както постъпват другите институции; изразява съжаление относно срещаните до момента трудности при процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета;

4.  изразява съжаление за това, че Съветът отново не успя да отговори на изпратените от Парламента въпроси с искане за писмен отговор и че генералният секретар на Съвета не присъства на изслушването, организирано на 27 ноември 2018 г. в контекста на годишната процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета; освен това изразява съжаление за това, че Съветът също така не отговори на забележките на Парламента, отправени в неговата резолюция от 26 март 2019 г., пренебрегвайки по този начин ролята на Парламента;

5.  припомня често срещаните трудности при процедурите по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета поради липсата на сътрудничество от страна на Съвета, което накара Парламента да откаже да освободи от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с финансовите години през периода 2009 – 2016 г., а през март 2019 г. – да отложи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година;

6.  отбелязва, че на 2 май 2018 г. Съветът отговори на предложението на комисията по бюджетен контрол на Парламента относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета, като представи изменено предложение, и че комисията по бюджетен контрол на Парламента изпрати своя отговор на измененото предложение на Съвета на 16 юли 2018 г.; настоятелно призовава Съвета да реагира бързо на последното предложение с цел прилагане на новите договорености за процедурата по освобождаване от отговорност във възможно най-кратки срокове;

7.  изразява съжаление за това, че искането за отделяне на бюджета на Европейския съвет от този на Съвета, така че всяка институция да има свой бюджет, отправено от Парламента в предходни резолюции за освобождаване от отговорност, не беше взето под внимание; настоява за това отделяне, което ще допринесе за осигуряване на по-голяма прозрачност във финансовото управление на двете институции и ще подобри тяхната отчетност и ефективност на разходите;

8.  изразява отново своята загриженост във връзка с твърде голямата сума на бюджетните кредити, пренесени от 2017 г. към 2018 г., и по-специално сумите за обзавеждане, техническо оборудване, транспорт и компютърни системи; припомня на Съвета, че преносите са изключение от принципа за ежегодност и следва да отразяват действителни потребности; освен това съжалява за това, че Съветът не успя да предостави достатъчно информация относно политиката за недвижимото имущество;

9.  приветства усилията за по-нататъшно подобряване на финансовото управление и резултатите от дейността, като например хармонизирането на бюджетното планиране на централно равнище чрез интегриране на многогодишното планиране на дейността и бюджета;

10.  признава подобренията в процеса на административна модернизация на Съвета, като например факта, че на уебсайта на Съвета са публикувани вътрешни правила за докладването на сериозни нередности, както и ръководство за етика и поведение за служителите на Съвета; призовава Съвета да повиши осведомеността относно тези правила и да гарантира, че всички служители са надлежно информирани за своите права;

11.  припомня, че на 6 декември 2017 г. Съветът постигна съгласие по предложението на Комисията за задължителен регистър за прозрачност, но че все още не го прилага; изразява дълбоко съжаление за неучастието на Съвета в схемата за регистър за прозрачност; призовава Съвета да продължи обсъжданията относно техническите аспекти на пакета от инструменти във връзка с регистъра за прозрачност, за да се постигне политическо споразумение между трите институции във възможно най-кратък срок, като се има предвид, че по-голямата прозрачност на институциите на Съюза ще увеличи доверието на обществеността в Съюза;

12.  подчертава, че при гласуване в пленарна зала Парламентът подкрепи предложенията на Европейския омбудсман във връзка с препоръките и предложенията на Омбудсмана към Съвета, с цел обществеността да може да проследява по-лесно законодателния процес на Съюза (прозрачност на законодателния процес в рамките на Съвета, OI/2/2017/TE); припомня, че Съветът, наред с другото, следва да документира системно позицията на всяка държава членка в рамките на подготвителните органи на Съвета, да изготви ясни и обществено достъпни критерии за обозначаване на документите с гриф „LIMITE“, в съответствие с правото на Съюза, както и да разработи специална уебстраница за всяко законодателно предложение и да подобри възможностите за лесно ползване на публичния регистър на документи;

13.  отново заявява, че Съветът трябва да бъде прозрачен и да се отчита напълно пред гражданите на Съюза за средствата, които са му предоставени в качеството на институция на Съюза;

14.  настоява, че упражняването на ефективен бюджетен контрол изисква сътрудничество между Парламента и Съвета, при надлежно придържане към съответните им роли; счита, че чрез задоволително сътрудничество между двете институции под формата на процедура на открит и официален диалог може да се изпрати положителен сигнал към гражданите на Съюза;

15.  изразява своята загриженост относно информацията, докладвана от европейските медии, във връзка с корпоративното спонсориране на държави членки, които са домакини на председателството на Съюза, и споделя опасенията, изразени от европейски граждани и членове на Парламента; отбелязва, че от държавите членки се очаква да осигуряват финансиране за своите председателства и изразява съжаление за това, че през последните години се е установила общата практика да се използва корпоративно спонсориране за покриване на част от разходите им в тази връзка; изразява сериозна загриженост относно евентуалното накърняване на репутацията и риска от загуба на доверие, който тази практика може да породи за Съюза и неговите институции, и по-специално за Съвета, в очите на гражданите на Съюза; предлага Съветът да приеме насоки с цел насърчаване на финансовата прозрачност и независимост на председателствата; настоятелно препоръчва Съветът да обмисли включването на председателствата в бюджета; ще следи отблизо заключенията от проверката на Европейския омбудсман във връзка с този въпрос; отправя искане към Съвета да сподели това опасение с държавите членки, и по-специално с настоящата тройка председателства;

16.  е окуражен от факта, че според Съвета проблемите при процедурата по освобождаване от отговорност трябва да бъдат решени и че той изразява готовност за възможно най-бързо постигане на споразумение с Парламента относно начините на сътрудничество в това отношение.

(1) ОВ L 51, 28.2.2017 г.
(2) OВ C 348, 28.9.2018 г., стp. 1.
(3) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.
(4) ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.
(5) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 25.
(6) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(7) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.


Противопоставяне на акт за изпълнение: въздействие на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели
PDF 162kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 23 октомври 2019 г. относно проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (D045385/06 – 2019/2776(RPS))
P9_TA(2019)0041B9-0149/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 546/2011 по отношение на оценката на въздействието на продуктите за растителна защита върху медоносните пчели (D045385/06),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 4 и член 78, параграф 1, буква в) от него и точка 3.8.3 от приложение II към него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 546/2011 на Комисията от 10 юни 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на единните принципи за оценка и разрешаване на продукти за растителна защита(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 283/2013 на Комисията от 1 март 2013 г. за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(3), както и Регламент (ЕС) № 284/2013 на Комисията от 1 март 2013 година за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(4),

–  като взе предвид Ръководството на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) относно оценката на риска за пчелите от продуктите за растителна защита ( Apis mellifera , Bombus spp. и самотните пчели), одобрен на 27 юни 2013 г. и последно актуализиран на 4 юли 2014 г.(5) („Ръководство на ЕОБХ за пчелите от 2013 г.“),

–  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди(7),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3, и член 112, параграф 4, буква в) от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

A.  като има предвид, че според Комисията е налице „драстичното влошаване на числеността и многообразието сред всички европейски диви насекоми опрашители, в това число дивите пчели, сирфидните (осоподобни) мухи, пеперудите и молците. Множество видове опрашители са изчезнали или са застрашени от изчезване“(8);

Б.  като има предвид, че външният научен доклад на ЕОБХ от 29 февруари 2016 г. относно токсичността на пестицидите показва, че „дългосрочната токсичност може да надвишава в голяма степен прогнозите, основаващи се на краткосрочни тестове“(9);

В.  като има предвид, че съгласно член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 целта на този регламент е „да се гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и животните и на околната среда, както и да се подобри функционирането на вътрешния пазар посредством хармонизация на правилата относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, като същевременно се подобри земеделското производство“;

Г.  като има предвид, че член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че: „Активно вещество се одобрява в съответствие с приложение II, ако предвид съвременните научно-технически познания може да се очаква, че при отчитане на критериите за одобрение, определени в точки 2 и 3 от същото приложение, продуктите за растителна защита, съдържащи съответното активно вещество, отговарят на изискванията, предвидени в параграфи 2 и 3.“;

Д.  като има предвид, че съгласно член 4, параграф 3, буква д) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, даден продукт за растителна защита „няма неприемливо въздействие върху околната среда“, като се вземат най-вече предвид определени съображения, когато са налице приети от Органа научни методи за оценка на тези въздействия, по-специално съображението за „въздействие върху неприцелни видове, включително върху актуалното поведение на тези видове“;

Е.  като има предвид, че съгласно точка 3.8.3, второ тире от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 активно вещество, антидот или синергист се одобрява само ако е установено след подходяща оценка на риска въз основа на общностни или международно договорени насоки за изпитване, съгласно която оценка употребата на продукт за растителна защита, съдържащ такова активно вещество, антидот или синергист, в съответствие с препоръчаните условия на употреба „няма да има неприемливо остро или хронично въздействие върху оцеляването и развитието на колонията, като се вземе предвид въздействието върху ларвите на пчелите и поведението на пчелите.“;

Ж.  като има предвид, че по този начин Регламент (ЕО) № 1107/2009 отива по-далеч от предишната Директива 91/414/ЕИО на Съвета(10), като, наред с другото, изрично въвежда ясни изисквания по отношение на хроничното въздействие от използването на активно вещество, антидот или синергист върху оцеляването и развитието на колонията;

З.  като има предвид, че изискванията за данни за активните вещества, както и за продуктите за растителна защита бяха променени през 2013 г., за да включат изследвания относно хроничното въздействие на такива вещества и продукти върху пчелите, както и изследване на въздействието на такива вещества и продукти върху развитието на медоносните пчели и на други етапи от жизнения цикъл на медоносните пчели(11);

И.  като има предвид, че през 2013 г. ЕОБХ актуализира съответно методологията за оценка на риска, като наред с другото взе предвид хроничното въздействие върху пчелите, както и неблагоприятните последици за земните пчели и самотните пчели;

Й.  като има предвид, че актуализираната методология за оценка на риска беше приложена в оценките на ЕОБХ на потвърждаващите данни съгласно регламента за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на Комисията(12) по отношение на три неоникотиноида, което доведе до почти пълни ограничения през 2018 г.(13);

К.  като има предвид, че Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. обаче все още не е официално одобрено от Постоянния комитет, създаден съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 178/2002 („Постоянен комитет“);

Л.  като има предвид, че Комисията счита, че тя може да се позовава на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. единствено за решения в контекста на ad hoc преразглеждане на одобрение в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, но не и за стандартните решения относно заявления за одобрение или подновяване, ако ръководството не е одобрено от държавите членки;

М.  като има предвид, че Комисията се постара Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. да бъде имплементирано, така че то да може да се прилага и за стандартни решения за одобрение или подновяване на одобрението на активни вещества и за (повторни) разрешения за продукти за растителна защита;

Н.  като има предвид, че прилагането на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. може да се осъществи частично чрез изменение на единните принципи, предвидени в Регламент (ЕС) № 546/2011;

О.  като има предвид, че Комисията все пак се въздържа да направи това, когато през 2018 г. 16 държави членки се противопоставиха на прилагането на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г., при липсата на допълнителен преглед(14), по-специално относно частите, свързани с методологията за оценка на хроничните рискове;

П.  като има предвид, че съгласно член 78, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009 при изменението на Регламент (ЕС) № 546/2011 трябва да се вземат предвид съвременните научно-технически познания;

Р.  като има предвид, че в съображение 2 от проекта на регламент на Комисията се посочва, че „е необходима промяна на единните принципи за оценка и за разрешаване на продукти за растителна защита с оглед на най-новите достижения в областта на научно-техническите познания“;

С.  като има предвид, че с проекта на регламент на Комисията се въвеждат само промени, които са посочени в Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. по отношение на острата токсичност спрямо медоносните пчели, но не се споменава нищо за хроничната токсичност за медоносните пчели, нито за токсичността за земните пчели и самотните пчели;

Т.  като има предвид, че по този начин проектът на регламент на Комисията не включва най-новите достижения в областта на научно-техническите познания, противно на посоченото в съображение 2 от регламента и противно на изискванията на член 78, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1107/2009, което от своя страна води до нарушаване на изискването по член 4, параграф 1 от същия регламент за одобряване на веществата с оглед на съвременните научно-технически познания, което следователно също накърнява целта, предвидена в член 1, параграф 3 от този регламент, а именно за постигане на високо ниво на защита за здравето на животните и за околната среда;

У.  като има предвид, че според ЕОБХ за извършването на правилна оценка на риска за пчелите е важно да се вземе предвид острата токсичност, хроничната токсичност и токсичността за ларвите(15);

Ф.  като има предвид, че е много важно да се извършва оценка на хроничната токсичност и на токсичността за ларвите, за да може да се реагира на рисковете, свързани с новото поколение системни продукти за растителна защита, които водят до продължителна хронична експозиция, а не до краткотрайна остра експозиция;

Х.  като има предвид, че промените, предложени от Комисията в проекта на регламент, ще доведат единствено до доуточняване на изпитванията по отношение на острата токсичност(16), което според оценка на въздействието, извършена от производителите на пестициди, няма да промени нивото на защита(17);

Ц.  като има предвид, че включването в проекта на регламент на Комисията на предложените от ЕОБХ промени единствено по отношение на острата токсичност не е достатъчно, нито е целесъобразно, и не отговаря на критериите за одобрение, заложени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Ч.  като има предвид, че заявителите трябва да представят съответни данни за хроничната токсичност съгласно Регламент (ЕС) № 283/2013 и Регламент (ЕС) № 284/2013;

Ш.  като има предвид, че при липсата на разпоредби относно хроничната токсичност в Регламент (ЕС) № 546/2011, Комисията и държавите членки трудно могат да вземат предвид хроничните въздействия на тези вещества и продукти върху пчелите при вземането на решения за одобрение или даване на разрешение;

Щ.  като има предвид, че това положение застрашава правилното прилагане на критериите за одобрение по член 4 и приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на пчелите, което на свой ред подкопава целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009, а именно за постигане на високо ниво на защита за здравето на животните и за околната среда;

AA.  като има предвид, че е неприемливо държавите членки да се противопоставят на пълното прилагане на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г., и по този начин да се възпрепятства правилното прилагане на критериите за одобрение по отношение на пчелите;

AБ.  като има предвид, че подобно противопоставяне е още по-неприемливо с оглед на факта, че насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за провеждането на изпитвания могат да се ползват във връзка с изпитванията за хронична токсичност за медоносните пчели и въздействието върху ларвите на пчелите (насоки на ОИСР за провеждане на изпитвания 245 и 239), както и във връзка с изпитванията за остра токсичност за земните пчели (насоки на ОИСР за провеждане на изпитвания 246 и 247);

AВ.  като има предвид, че Комисията дори не е представила пред Постоянния комитет проект, който да съответства на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г.; като има предвид, че по този начин Комисията заобиколи задължението по член 5а, параграф 4 от Решение № 1999/468/ЕО за представяне на предложение пред Съвета, след което тя би могла да приеме мярката, ако Съветът не се противопостави на това с квалифицирано мнозинство;

AГ.  като има предвид, че е много жалко, че Комисията не използва своите правомощия съгласно член 5а, параграф 2 от Решение № 1999/468/ЕО, което доведе до положение, при което 16 държави членки, въпреки че не формираха квалифицирано мнозинство, успяха да възпрепятстват правилното прилагане на критериите за одобрение по отношение на пчелите;

AД.  като има предвид, че в своята резолюция от 16 януари 2019 г. Европейският парламент счете, че самият Регламент (ЕО) № 1107/2009, както и неговото прилагане трябва да бъдат подобрени, за да може регламентът да постигне целта си, и призова Комисията и държавите членки да приемат незабавно актуализираните насоки за пчелите, ползвани от ЕОБХ;

1.  се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  счита, че проектът на регламент на Комисията е несъвместим с целта и съдържанието на Регламент (ЕО) № 1107/2009;

3.  приканва Комисията без забавяне да оттегли своя проект на регламент и да представи нов проект пред Постоянния комитет;

4.  приканва Комисията да гарантира, че новият проект се основава на най-новите научно-технически познания, и следователно предлага промяна на единните принципи не само по отношение на острата токсичност за медоносните пчели, както е предвидено в настоящия проект, но също така и по отношение на хроничната токсичност, токсичността за ларвите на медоносните пчели и острата токсичност за земните пчели, по-специално като се има предвид, че насоките на ОИСР за провеждане на изпитвания могат да се ползват за всички тези параметри;

5.  приканва Комисията, ако е необходимо, да използва пълноценно своите правомощия съгласно Решение № 1999/468/ЕО с цел представяне на подходящо предложение за контрол от Европейския парламент и от Съвета;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) OВ L 155, 11.6.2011 г., стр. 127.
(3) OВ L 93, 3.4.2013 г., стp. 1.
(4) OВ L 93, 3.4.2013 г., стp. 85.
(5) EFSA Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees) (Ръководство на ЕОБХ относно оценката на риска за пчелите от продукти за растителна защита (Apis mellifera, Bombus spp. и самотни пчели)), EFSA Journal, 2013; 11 (7): 3295, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3295
(6) OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(7) Приети текстове, P8_TA(2019)0023.
(8) Съобщение на Комисията от 1 юни 2018 г. до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Инициатива на ЕС относно опрашителите“, (COM(2018)0395).
(9) EFSA External Scientific Report on chronic oral lethal and sub-lethal toxicities of different binary mixtures of pesticides and contaminants in bees (Apis mellifera, Osmia bicornis and Bombus terrestris) (Външен научен доклад на ЕОБХ относно хроничната орална летална и сублетална токсичност на различни двукомпонентни смеси от пестициди и замърсители при пчелите (Apis mellifera, Osmia bricornis и Bombus terrestris )), DOI: 10.2903/sp.efsa.2016.EN-1076, https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1076.
(10) Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).
(11) Регламент (EС) № 283/2013 и Регламент (EС) № 284/2013;
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) № 485/2013 на Комисията от 24 май 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активните вещества клотианидин, тиаметоксам и имидаклоприд и за забрана на употребата и продажбата на семена, третирани с продукти за растителна защита, съдържащи посочените активни вещества (ОВ L 139, 25.5.2013 г., стр. 12).
(13) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/783 на Комисията от 29 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество имидаклоприд (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 31), Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/784 на Комисията от 29 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество клотианидин (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 35) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/785 на Комисията от 29 май 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на условията за одобрение на активното вещество тиаметоксам (ОВ L 132, 30.5.2018 г., стр. 40).
(14) Вж. обобщения протокол от заседанието на Постоянния комитет по растенията, животните, фуражите и храните (PAFF) от 23 – 24 октомври 2018 г. на линка: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/sc_phyto_20181023_ppl_sum.pdf
(15) Вж. Ръководство на ЕОБХ за пчелите от 2013 г., стр. 14.
(16) Технически доклад на ЕОБХ от 18 декември 2015 г. относно резултатите от срещата за партньорска оценка на пестицидите във връзка с някои общи, често възникващи въпроси в областта на екотоксикологията, DOI: 10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2015.EN-924, стр. 44.
(17) „По всяка вероятност няма да има съществени промени в резултатите от оценката на риска за оценката на острия риск при продукти, прилагани върху листата на растенията, т.е. общото ниво на защита е сходно“: Майлс и др., 2018 г., „Improving pesticide regulation by use of impact analysis: A case study for bees“ („Подобряване на регулирането на пестицидите чрез използване на анализи на въздействието: разглеждане на конкретен случай във връзка с пчелите“), https://www.researchgate.net/publication/326711149_Improving_pesticide_regulation_by_use_of_impact_analyses_A_case_study_for_bees.

Правна информация - Политика за поверителност