Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο
Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
 Αίγυπτος
 Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
 Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία ***I
 Χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου
 Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook
 Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
 Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους
 Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία

Κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα
PDF 151kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΔΜ ατόμων στην Ουγκάντα (2019/2879(RSP))
P9_TA(2019)0042RC-B9-0134/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουγκάντα,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, και ιδίως το ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(1) και της 14ης Φεβρουαρίου 2019 για το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 9ης Οκτωβρίου 2019, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια ημέρα κατά της θανατικής ποινής,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, κας Frederica Mogherini, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας και της Αμφιφοβίας, στις 17 Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2018 -Ουγκάντα, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφος 5, 21, 24, 29 και 31 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 10 και 215 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποχρεώνουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, στο πλαίσιο των σχέσεών τους με τον ευρύτερο κόσμο, να μεριμνούν για την προάσπιση και προαγωγή των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προστασία των ατόμων, και να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιλαμβάνονται Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμη εργαλείων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δέσμη εργαλείων για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και διεμφυλικούς» (τη δέσμη εργαλείων ΛΟΑΔΜ),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της απόλαυσης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τα πρόσωπα ΛΟΑΔΜ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλα είδη απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας , και σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την πλέον πρόσφατη καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για την Ουγκάντα,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε το άρθρο 21 αυτού, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα, του 1966 (ICCPR), στο οποίο η Ουγκάντα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος από το 1995,

–  έχοντας υπόψη τη διακομματική επιστολή που υπέγραψαν 70 βουλευτές του ΕΚ, στις 15 Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη δίωξη της κοινότητας ΛΟΑΔΜ στην Ουγκάντα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 13ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την έναρξη διαβουλεύσεων για να ανασταλεί η συμμετοχή της Ουγκάντα και της Νιγηρίας στη συμφωνία του Κοτονού λόγω της πρόσφατης νομοθεσίας που ποινικοποιεί περαιτέρω την ομοφυλοφιλία(3),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ (Συμφωνία του Κοτονού), και ειδικότερα το άρθρο 8 παράγραφος 4 σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές της Yogyakarta («Αρχές και κρατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου») που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 συμπληρωματικές αρχές («συν 10») που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Ουγκάντας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουγκάντα έχει σημειώσει αύξηση στην εξαιρετικά ομοφοβική ρητορική από τις αρχές, και ιδίως από τον Σιμόν Λοκόντο, τον κρατικό υπουργό που είναι αρμόδιος για την Ηθική και την Ακεραιότητα, ο οποίος δήλωσε στις 10 Οκτωβρίου 2019 ότι θα επαναφέρει τον νόμο κατά της ομοφυλοφιλίας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη θανατική ποινή για τις ομάδες που χαρακτηρίζονται από «σοβαρή ομοφυλοφιλία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου της Ουγκάντας υποστηρίζουν επίσης την προτεινόμενη νέα νομοθεσία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Οκτωβρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Οφουόνο Οπόντο, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία πρόθεση να θεσπίσει νέα νομοθεσία όσον αφορά τις δραστηριότητες των ΛΟΑΔΜ, δεδομένου ότι «οι ισχύουσες διατάξεις στον ποινικό κώδικα είναι επαρκείς»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό επιβεβαιώθηκε από τον πρόεδρο τύπου του προέδρου Μουσέβενι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύουσες διατάξεις στον ποινικό κώδικα παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σεξουαλικές πράξεις μεταξύ ομοφύλων εξακολουθούν να είναι παράνομες και να τιμωρούνται με φυλάκιση έως και ισόβια, σύμφωνα με τα άρθρα 145 και 146 του ποινικού κώδικα, τα οποία ποινικοποιούν, μεταξύ άλλων, «τη σαρκική γνωριμία οιουδήποτε προσώπου ενάντια στην τάξη της φύσης», και ότι πολλοί υφιστάμενοι νόμοι επιτρέπουν τις διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ, περιορίζοντας την πρόσβασή τους στην απασχόληση, τη στέγαση, την κοινωνική ασφάλιση, την εκπαίδευση ή τις υπηρεσίες υγείας)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος κατά της ομοφυλοφιλίας που απαγορεύει την προώθηση της ομοφυλοφιλίας και την επιβολή θανατικής ποινής για ομοφυλοφιλικές πράξεις θεσπίστηκε ήδη το 2014, με πρωτοβουλία του Προέδρου Μουσέβενι, αλλά τελικά κηρύχθηκε άκυρος και ανυπόστατος από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγκάντας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα σε μεγάλο βαθμό καταδίκασε απερίφραστα την προτεινόμενη νομοθεσία και ότι πολλοί χορηγοί, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Παγκόσμιας Τράπεζας ανέστειλαν την αναπτυξιακή τους βοήθεια στη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο γεγονός αποκαλύπτει, δυστυχώς, την αποτρόπαια κατάσταση των ΛΟΑΔΜ στην Ουγκάντα, όπου οι ομοφοβικές απόψεις είναι ευρέως διαδεδομένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές διακρίσεις, τα εγκλήματα μίσους και οι εκστρατείες κατά των ομοφυλοφίλων παρακολουθούνται τακτικά από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων η παρενόχληση, ξυλοδαρμοί, εκβιασμοί, εξώσεις, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, καθώς και δολοφονίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ουγκάντα υπέστη ανησυχητική αύξηση των επιθέσεων κατά των ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ομάδα «Σεξουαλικές μειονότητες Ουγκάντα» (Sexual Minorities Uganda), έναν συνασπισμό οργανώσεων ΛΟΑΔΜ, τρεις ομοφυλόφιλοι άντρες και μίας διεμφυλική γυναίκα δολοφονήθηκαν φέτος, με πιο πρόσφατο τον κ. Brian Wasswa, ακτιβιστή των ΛΟΑΔΜ, ο οποίος δέχθηκε επίθεση στο σπίτι του στις 4 Οκτωβρίου 2019·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνταγμα της Ουγκάντας επιβάλλει απαγόρευση των διακρίσεων για διάφορους λόγους, αλλά δεν επεκτείνει την απαγόρευση αυτή στις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ προς την Ουγκάντα ανέρχεται σε 578 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος 2014‑2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιλαμβάνει την προώθηση και τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασικού στόχου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαιούχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης υπόκεινται σε αυστηρούς όρους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της θρησκευτικής ελευθερίας και της προστασίας των μειονοτήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2019, σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η Ουγκάντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσαν τη στενή εταιρική τους σχέση στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής συνεργασία της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών ΑΚΕ για την ανάπτυξη υποστηρικτικών νομικών και πολιτικών πλαισίων και την άρση της ποινικής νομοθεσίας, των πολιτικών, των πρακτικών, του στιγματισμού και των διακρίσεων που υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 32 αφρικανικές χώρες επί συνόλου 54 εθνών ποινικοποιούν τις σχέσεις μεταξύ ομοφύλων και ότι η Μαυριτανία, το Σουδάν, η βόρεια Νιγηρία και η Σομαλία τιμωρούν την ομοφυλοφιλία με θάνατο·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αναζωπύρωση του νομοσχεδίου κατά της ομοφυλοφιλίας στον πολιτικό διάλογο της Ουγκάντα· καταδικάζει απερίφραστα τη ρητορική του κ. Λοκόντο για την υποδαύλιση της ομοφοβίας και του μίσους, και υπενθυμίζει την έντονη αντίθεσή του σε όλες τις μορφές διακρίσεων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και στην υποκίνηση μίσους και βίας κατά των ΛΟΑΔΜ·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δήλωση του εκπροσώπου του Προέδρου κ. Μουσέβενι, με την οποία αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης να προτείνει νέο νομοσχέδιο και καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να υποστηρίξει τη δήλωση αυτή·

3.  επαναλαμβάνει με έμφαση ότι οι διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ υπονομεύουν τις πιο βασικές αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως αυτές κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου· επαναλαμβάνει ότι ο γενετήσιος προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου είναι θέματα που υπάγονται στο ατομικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην ιδιωτικότητα, όπως αυτό κατοχυρώνεται από το διεθνές δίκαιο και από τα εθνικά συντάγματα·

4.  απορρίπτει κατηγορηματικά τη χρήση της θανατικής ποινής υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νομοθεσίας που θα επέβαλε θανατική ποινή για την ομοφυλοφιλία· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμεύσουν περαιτέρω την κυβέρνηση της Ουγκάντας, προκειμένου να επανεξετάσει τη θέση της σχετικά με τη θανατική ποινή·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νομοθεσία της Ουγκάντας εξακολουθεί να εισάγει σε μεγάλο βαθμό διακρίσεις εις βάρος των ΛΟΑΔΜ και ζητεί από τις αρχές της Ουγκάντας να επανεξετάσουν κάθε νόμο για την ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας και των ακτιβιστών για τους ΛΟΑΔΜ, ιδίως στο πλαίσιο των τμημάτων 145 και 146 του ποινικού κώδικα·

6.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Ουγκάντα τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου και βάσει της Συμφωνίας Κοτονού που ζητεί το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο·

7.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη γενική επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ στην Ουγκάντα, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων παραβιάσεων των κοινωνικών δικαιωμάτων τους, της ελευθερίας της έκφρασης, των δικαιωμάτων της ισότητας των φύλων και του δικαιώματος στη στέγαση· καταδικάζει την πρόσφατη δολοφονία του Brian Wasswa και εκφράζει τη λύπη του για τον ανησυχητικό αριθμό των θυμάτων που στοχοποιούνται με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό, μεταξύ άλλων και από τις εθνικές δυνάμεις ασφαλείας· καλεί τις αρχές της Ουγκάντας να διερευνήσουν διεξοδικά και αμερόληπτα οποιαδήποτε μορφή βίας και επιθέσεων κατά των ΛΟΑΔΜ, καθώς και να κάνουν τους δράστες να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους·

8.  καλεί την κυβέρνηση της Ουγκάντας να ενισχύσει τους μηχανισμούς έννομης προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αστυνομικοί τηρούν το καθήκον τους να προστατεύουν τα δικαιώματα όλων των προσώπων, συμπεριλαμβανομένων μελών της κοινότητας ΛΟΑΔΜ, και να εγγυώνται σε όλες τις περιπτώσεις ότι όλοι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ΜΚΟ που εργάζονται για λογαριασμό της κοινότητας ΛΟΑΔΜ στην Ουγκάντα μπορούν να ασκούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους υπό οιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, χωρίς τον φόβο αντιποίνων και απαλλαγμένοι από κάθε περιορισμό·

9.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ουγκάντα στο πλαίσιο της συμφωνίας του Κοτονού και της διεθνούς νομοθεσίας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

10.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουγκάντα να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση των ατόμων ΛΟΑΔ και να στηρίζει ενεργά τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους ΛΟΑΔΜ επιτόπου· τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης της κατάστασης των ΛΟΑΔΜ και των οικογενειών τους·

11.  καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τον πολιτικό διάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού, καθώς και τη δέσμη εργαλείων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ και τις συνοδευτικές κατευθυντήριες γραμμές, στο πλαίσιο του διαλόγου με τις αρχές της Ουγκάντας με σκοπό την αποποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας, τον περιορισμό της βίας και των διακρίσεων και την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ·

12.  επαναλαμβάνει τις προηγούμενες εκκλήσεις του προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν την αναφορά της μη διακριτικής μεταχείρισης βάσει του γενετήσιου προσανατολισμού σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία αντικαθιστά τη συμφωνία του Κοτονού·

13.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την υπεράσπιση και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγκάντα, ιδίως μέσω της στοχευμένης στήριξης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της πλήρους εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Πρόεδρο της Ουγκάντα, στο Κοινοβούλιο της Ουγκάντα, στην Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.

(1) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0129.
(3) ΕΕ C 378 της 9.11.2017, σ. 253.


Αίγυπτος
PDF 160kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την Αίγυπτο (2019/2880(RSP))
P9_TA(2019)0043RC-B9-0138/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο, και ειδικότερα το ψήφισμα της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο(1), το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο(2), το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την Αίγυπτο και ιδίως την υπόθεση του Giulio Regeni(3), το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις εκτελέσεις στην Αίγυπτο(4), και το ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την Αίγυπτο, και ιδίως σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της ΕΕ, του Αυγούστου του 2013 και του Φεβρουαρίου του 2014, σχετικά με την Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, έχοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020, που εγκρίθηκαν επίσημα στις 25 Ιουλίου 2017, την κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2017, και την κοινή δήλωση της έκτης συνεδρίασης της υποεπιτροπής πολιτικών υποθέσεων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας ΕΕ-Αιγύπτου, τον Ιούνιο του 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό το σημείο 4 στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 19ης Σεπτεμβρίου 2019, στην οποία αναφέρεται η Αίγυπτος,

–  έχοντας υπόψη το νέο στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έγγραφα τα οποία έχει κυρώσει η Αίγυπτος,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 27ης Σεπτεμβρίου 2019, της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Michelle Bachelet, σχετικά με τις διαδηλώσεις στην Αίγυπτο,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου, και ιδίως το άρθρο 52 (σχετικά με την απαγόρευση των βασανιστηρίων οποιασδήποτε μορφής και τύπου), το άρθρο 73 (σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι) και το άρθρο 93 (σχετικά με τον δεσμευτικό χαρακτήρα του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, του 1981, που κυρώθηκε από την Αίγυπτο στις 20 Μαρτίου 1984,

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του οποίου η Αίγυπτος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2473 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Ιουνίου 2019, το οποίο ανανέωσε τα μέτρα για την εφαρμογή του εμπάργκο όπλων κατά της Λιβύης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι αιγυπτιακές αρχές έχουν προβεί σε αυθαίρετες συλλήψεις περισσότερων από 4 300 ατόμων (εκ των οποίων σχεδόν 3 000 βρίσκονται ακόμη σε προσωρινή κράτηση), συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 114 γυναικών – και τουλάχιστον 111 ανηλίκων σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ίδρυμα Belady – ως απάντηση σε ειρηνικές διαδηλώσεις που άρχισαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκε υπέρμετρη βία από την αστυνομία και τις υπηρεσίες ασφάλειας για τη διάλυση των διαδηλωτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις αποτελούσαν διαμαρτυρία κατά των μέτρων λιτότητας, της ενδημικής διαφθοράς και της συστηματικής καταστολής, και πρόβαλαν το αίτημα παραίτησης του Προέδρου της Αιγύπτου, Abdel Fattah al-Sisi·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες ενέργειες των αιγυπτιακών αρχών υπονομεύουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, οι οποίες κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Αιγύπτου, καθώς και στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καταστολής της κοινωνίας των πολιτών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ιδίως της ελευθερίας έκφρασης τόσο στο Διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές συνέχισαν να καταστέλλουν τα ειρηνικά δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης στην Αίγυπτο, κατά παράβαση των δικαιωμάτων συμμετοχής σε δημόσιες υποθέσεις και ελευθερίας της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της αυθαίρετης κράτησης δεκάδων πολιτών στην «Υπόθεση Hope» και της σύλληψης δεκάδων άλλων μελών ειρηνικών πολιτικών κομμάτων από τον Σεπτέμβριο του 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν φυλακιστεί δικηγόροι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και μέλη της αντιπολίτευσης με σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρηνικοί αντιφρονούντες, ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τίθενται σε κίνδυνο με τον χαρακτηρισμό τους ως τρομοκρατών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις αυτές σχετίζονται αποκλειστικά με το ειρηνικό και νόμιμο έργο τους για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βίαιη εξαφάνιση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αρχίσει να γίνεται συστηματική πρακτική των αιγυπτιακών αρχών, πριν οι περισσότεροι εμφανιστούν εκ νέου στα χέρια της εισαγγελίας, όπως συνέβη με τους Alaa Abdel Fattah, Asmaa Daabes, Esraa Abdel Fattah, Eman Al-Helw, Mohamed Ibrahim, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen και Ibrahim Metwally Hegazy· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Ibrahim Ezz El-Din, δεν έχουν επανεμφανιστεί ακόμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται υπερβολική χρήση της προσωρινής προληπτικής κράτησης και των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικηγόρων τους, όπως οι Mahienour El-Masry, Mohamed El-Baqer, Esraa Abdel Fattah και Mohamed Ramadan, από την εκτέλεση του νόμιμου έργου τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν εμποδίσει την πρόοδο όσον αφορά την έρευνα και την αποκάλυψη της αλήθειας σχετικά με την απαγωγή, τον βασανισμό και τη δολοφονία του ιταλού βοηθού ερευνητή Giulio Regeni· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ιταλικό κοινοβούλιο έχει αναστείλει τις διπλωματικές σχέσεις του με το κοινοβούλιο της Αιγύπτου και έχει καλέσει τα κοινοβούλια των κρατών μελών να ακολουθήσουν το παράδειγμά του σε ένδειξη αλληλεγγύης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα έχουν καταγράψει τουλάχιστον 31 υποθέσεις εργαζομένων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης που βρίσκονται υπό κράτηση στην Αίγυπτο για το έργο τους, στο πλαίσιο διώξεων πολιτικού χαρακτήρα και με πολλαπλές παραβιάσεις της δέουσας δικαστικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έξι από αυτούς τους δημοσιογράφους συνελήφθησαν σε σχέση με τις πρόσφατες διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν στοχοθοποιηθεί και ξένοι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης, με αρκετούς διεθνείς ανταποκριτές στα μέσα ενημέρωσης να έχουν απελαθεί ή να τους έχει απαγορευθεί η είσοδος στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς οργανισμοί έχουν τεκμηριώσει τον αποκλεισμό δικτυακών τόπων ειδησεογραφικών μέσων και τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της πρόσβασης σε εφαρμογές διαδικτυακής ανταλλαγής μηνυμάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι ο νόμος περί ΜΚΟ που θεσπίστηκε στην Αίγυπτο το 2019 καταργεί τις ποινές φυλάκισης και τον οργανισμό ασφαλείας που είχε προηγουμένως οριστεί για την έγκριση και την παρακολούθηση της εξωτερικής χρηματοδότησης, ωστόσο απειλεί να περιορίσει σημαντικά την κοινωνία των πολιτών, θεσπίζει περαιτέρω προβληματικούς περιορισμούς του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητες τόσο των εγχώριων όσο και των αλλοδαπών ΜΚΟ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αίγυπτο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάφορες μορφές παρενόχλησης από το κράτος, ιδίως υπό μορφή δυσφημιστικών εκστρατειών και δικαστικών διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και των γυναικών βρίσκονται αντιμέτωποι με μια συνεχή καταστολή, μεταξύ άλλων και υπό το πρόσχημα της διατήρησης των «χρηστών ηθών»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αίγυπτο συνεχίζονται οι σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή μέσω του δικαστικού συστήματος, το οποίο έχει εκδώσει και εκτελέσει έναν πρωτοφανώς υψηλό αριθμό θανατικών ποινών εις βάρος πολλών ατόμων – καταδικάζοντας ακόμη και παιδιά – μεταξύ άλλων στον απόηχο στρατιωτικών και μαζικών δικών που δεν διέθεταν τις ελάχιστες εγγυήσεις μιας δίκαιης δίκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποινικά και στρατιωτικά δικαστήρια έχουν εκδώσει πάνω από 3 000 θανατικές καταδίκες από το 2014 και ότι 50 άτομα διατρέχουν άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) έχει δηλώσει ότι εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων ορισμένες υποθέσεις ατόμων τα οποία έχουν καταδικαστεί βάσει αποδεικτικών στοιχείων που εικάζεται ότι αποκομίστηκαν με βασανιστήρια, και τα οποία απειλούνται με θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταδίκες αυτές φαίνεται ότι έρχονται σε άμεση αντίθεση με το αιγυπτιακό και το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές διαδικασίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογοδοσία για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας παραμένει σχεδόν απόλυτα ανύπαρκτη και ότι οι καταγγελίες για διαφθορά κατά στρατιωτικών δεν διερευνώνται με τον δέοντα τρόπο·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 900 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Rabaa το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ πολλές παρατυπίες καταδικάστηκαν στη δίκη που ακολούθησε, και ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα την χαρακτήρισε ως σοβαρή δικαστική πλάνη, κανένας από τους υπεύθυνους για τη σφαγή δεν έχει ακόμα δικαστεί·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία της καθολικής περιοδικής εξέτασης (ΚΠΕ) της Αιγύπτου ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, η οποία ξεκινά τον Νοέμβριο του 2019, προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τις επιδόσεις της Αιγύπτου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποβάλει συστάσεις για βελτίωση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκεινται σε κατασταλτικά μέτρα, ορισμένα από τα οποία αποτελούν αντίποινα για τη συμμετοχή τους στην ΚΠΕ της Αιγύπτου το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε δέκα υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επτά ΜΚΟ που κατονομάζονται στην υπόθεση 173/2011 («η υπόθεση εξωτερικής χρηματοδότησης») έχει επιβληθεί πάγωμα περιουσιακών στοιχείων με καταστροφικές συνέπειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να ισχύουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για τουλάχιστον 31 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών του προσωπικού ανεξάρτητων αιγυπτιακών ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εμπλέκονται στην υπόθεση 173/2011, παρόλο που 43 υπάλληλοι ξένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που καταδικάστηκαν το 2013 στην ίδια υπόθεση έχουν εν τω μεταξύ αθωωθεί·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος έχει βιώσει αρκετές δύσκολες εξελίξεις μετά την επανάσταση του 2011 και ότι η διεθνής κοινότητα στηρίζει τη χώρα στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στην Αίγυπτο είναι εύθραυστη, με υψηλό κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων από διάφορες ισλαμιστικές οργανώσεις στη χερσόνησο του Σινά και σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί επιθετικές και ενίοτε καταχρηστικές τακτικές για την καταπολέμησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή μεγάλου αριθμού αθώων αμάχων, μεταξύ των οποίων και οι Κόπτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να κλιμακώνονται στο Βόρειο Σινά από τα τέλη του 2013, και ότι η κυβέρνηση έχει προβεί σε μαζικές κατεδαφίσεις και αναγκαστική έξωση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων, ενώ παράλληλα εμποδίζει την ανεξάρτητη υποβολή αναφορών επιβάλλοντας μια σχεδόν απόλυτη σιγή στα μέσα ενημέρωσης και περιορισμούς στις μετακινήσεις εντός και εκτός του Σινά·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη, ισχυρή και ενωμένη δημόσια αντίδραση από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην καταστολή που έλαβε χώρα στην Αίγυπτο τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου 2017-2020, που εγκρίθηκαν τον Ιούνιο του 2017, διαπνέονται από την κοινή δέσμευση υπέρ των οικουμενικών αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και συνιστούν ένα ανανεωμένο πλαίσιο πολιτικής δέσμευσης και ενισχυμένης συνεργασίας, μεταξύ και άλλων και σε θέματα ασφάλειας, δικαστικών μεταρρυθμίσεων και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με βάση τον δέοντα σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές προσπάθειες να αντιμετωπίσει η Αίγυπτος τις πιο σοβαρές πτυχές των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχουν αποφέρει αξιόλογα αποτελέσματα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι σημαντικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως το εμπόριο, η ασφάλεια και οι επαφές μεταξύ των λαών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Αυγούστου 2013, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει τη βοήθεια της ΕΕ προς την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις επί τόπου εξελίξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος ενέκριναν προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης τον Ιούνιο του 2017, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνεργασίας σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, με τον δέοντα σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα του ΣΕΥ της ΕΕ, της 21ης Αυγούστου 2013, ανάφεραν ότι, «τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγών στην Αίγυπτο κάθε εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και να επαναξιολογήσουν τις άδειες εξαγωγών του εξοπλισμού που εμπίπτει στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, καθώς και να επανεξετάσουν την παρεχόμενη βοήθεια προς την Αίγυπτο για την προαγωγή της ασφάλειας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι εταιρείες που εδρεύουν σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ εξακολούθησαν να εξάγουν τεχνολογία επιτήρησης και άλλο εξοπλισμό ασφαλείας στην Αίγυπτο, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την ηλεκτρονική πειρατεία και το κακόβουλο λογισμικό, καθώς και άλλες μορφές επιθέσεων κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σωματικές όσο και ηλεκτρονικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα αυτή έχει οδηγήσει στην καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης στο Διαδίκτυο·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την πρόσφατη καταστολή και τους συνεχιζόμενους περιορισμούς των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, και ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου· καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών και υπενθυμίζει στην Αίγυπτο ότι οποιαδήποτε ενέργεια των δυνάμεων ασφαλείας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα, καθώς και το Σύνταγμά της·

2.  ζητεί τον τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής μίσους, παρενόχλησης, εκφοβισμού, αναγκαστικών εξαφανίσεων και λογοκρισίας εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών, φοιτητών, παιδιών, ακτιβιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, ατόμων ΛΟΑΔΜ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικών αντιπάλων και μειονοτήτων εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· ζητεί να διερευνηθούν με ανεξάρτητο και διαφανή τρόπο όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν· υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια της Αιγύπτου·

3.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται ή έχουν καταδικαστεί απλώς και μόνο για την εκτέλεση του νόμιμου και ειρηνικού έργου τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των Eman Al-Helw, Mohamed Ibrahim, Mohamed Ramadan, Abdelrahman Tarek, Ezzat Ghoneim, Haytham Mohamadeen, Alaa Abdel Fattah, Ibrahim Metwally Hegazy, Mahienour El-Masry, Mohamed El-Baqer και Esraa Abdel Fattah, και να αποκαλύψουν αμέσως την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο Ibrahim Ezz El-Din· ζητεί επίσης την απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακαδημαϊκών και άλλων ατόμων που βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο της υπόθεσης «Συνασπισμός Ελπίδας», συμπεριλαμβανομένων των Zyad el-Elaimy, Hassan Barbary και Ramy Shaath, καθώς και των μελών του κόμματος Άρτος και Ελευθερία, του κόμματος Al-Dostour και του Αιγυπτιακού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος που συνελήφθησαν πρόσφατα χωρίς να συντρέχουν αξιόπιστοι λόγοι για την επιβολή ποινικών κυρώσεων· καλεί την Αίγυπτο, εν αναμονή της απελευθέρωσής τους, να αποκαλύψει την τοποθεσία τους, να τους επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση στις οικογένειές τους, σε δικηγόρους της επιλογής τους και σε επαρκή ιατρική περίθαλψη, και να διεξαγάγει αξιόπιστες έρευνες για τυχόν καταγγελίες κακομεταχείρισης ή βασανιστηρίων·

4.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της ισότητας όλων των Αιγυπτίων, ανεξαρτήτως της πίστης ή των πεποιθήσεών τους· καλεί την Αίγυπτο να αναθεωρήσει τους νόμους της περί βλασφημίας προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις που ζητούν μια ανανέωση στην ισλαμική ρητορική με σκοπό την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας, να σέβονται τα δικαιώματα των χριστιανών, να τους προστατεύουν από τη βία και τις διακρίσεις και να διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι για τέτοιες πράξεις θα διώκονται·

5.  στηρίζει τις προσδοκίες της πλειονότητας των Αιγυπτίων που επιθυμούν τη δημιουργία μιας ελεύθερης, σταθερής, ευημερούσας, συμμετοχικής και δημοκρατικής χώρας που θα τηρεί τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα στην ειρηνική έκφραση της γνώμης και της κριτικής πρέπει να διασφαλίζεται·

6.  καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν να προβαίνουν σε φραγή των ιστοτόπων των τοπικών και διεθνών ειδησεογραφικών οργανισμών και των οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να απελευθερώσουν όλους τους εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης που κρατούνται για την άσκηση των δημοσιογραφικών καθηκόντων τους·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τα αντίποινα εις βάρος προσώπων που συνεργάζονται ή επιδιώκουν να συνεργαστούν με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή με τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να κλείσουν την υπόθεση 173/2011 («υπόθεση εξωτερικής χρηματοδότησης»), να άρουν όλες τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί σε τουλάχιστον 31 υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών του προσωπικού ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην υπόθεση αυτή – καθώς και όλες τις υπόλοιπες αυθαίρετες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις – και να επιτρέψουν στους αιγύπτιους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν την έδρα τους στην Αίγυπτο να ταξιδέψουν με σκοπό να μπορέσουν να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στην καθολική περιοδική εξέταση της Αιγύπτου, η οποία ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου 2019·

8.  ζητεί την κατάργηση του προσφάτως εγκριθέντος νόμου για τις ΜΚΟ και την αντικατάστασή του από νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα έχει συνταχθεί κατόπιν πραγματικής διαβούλευσης με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και το οποίο θα συμμορφώνεται με το Σύνταγμα της Αιγύπτου και με τα διεθνή πρότυπα·

9.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη αξιόπιστης έρευνας και λογοδοσίας για την απαγωγή, τα βασανιστήρια και τη δολοφονία του ιταλού βοηθού ερευνητή Giulio Regeni το 2016· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις αιγυπτιακές αρχές να ρίξουν φως στις συνθήκες που περιβάλλουν το θάνατο του Giulio Regeni και του Eric Lang, και να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, σε πλήρη συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών τα οποία αφορούν οι υποθέσεις αυτές·

10.  ζητεί από τις αρχές να τροποποιήσουν, να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά νόμους για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων και να ποινικοποιήσουν κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω της τροποποίησης του νόμου περί προσωπικής κατάστασης και της θέσπισης νομικών διατάξεων για την απαγόρευση της βίας λόγω φύλου, καθώς και της σεξουαλικής παρενόχλησης, των επιθέσεων και του βιασμού· καλεί επίσης τις αρχές να υλοποιήσουν αποτελεσματικά την εθνική στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των γυναικών, σε συνεργασία με ανεξάρτητες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτουν αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα αυτόν·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, αφού ανήλθε στην εξουσία ο Πρόεδρος Sisi, η χρήση της θανατικής ποινής στην Αίγυπτο έχει αυξηθεί σημαντικά· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να επιβάλουν μορατόριουμ στις εκτελέσεις με στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής στην Αίγυπτο, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αίγυπτο να υπογράψει και να κυρώσει το Δεύτερο Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που αποσκοπεί στην κατάργηση της θανατικής ποινής·

12.  απευθύνει τα ειλικρινέστερα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας· δηλώνει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του ότι θα αγωνιστεί κατά της διάχυσης των ριζοσπαστικών ιδεολογιών και των τρομοκρατικών ομάδων· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διασφαλίσουν ότι οι εν εξελίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Σινά διεξάγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να διερευνήσουν διεξοδικά όλες τις παραβιάσεις και να επιτρέψουν αμέσως την πρόσβαση ανεξάρτητων οργανώσεων αρωγής και ανεξάρτητων παρατηρητών και δημοσιογράφων στο βόρειο Σινά·

13.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη επίσημης απάντησης εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου ή των κρατών μελών στο τελευταίο κύμα συλλήψεων· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο στην τρέχουσα καταστολή και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναμένει από την ΕΥΕΔ να δώσει προτεραιότητα στην κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνεργασία της με το Κάιρο επί του θέματος αυτού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις μεμονωμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα· ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και πολυμερών εργαλείων, των εμπορικών διαπραγματεύσεων, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της βοήθειας και, εφόσον απαιτείται, στοχευμένων περιοριστικών μέτρων, προκειμένου να ανασχεθεί η καταστολή στη χώρα και να εξασφαλιστεί απτή πρόοδος επιδόσεις της Αιγύπτου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  ζητεί τη ριζική και πλήρη επανεξέταση των σχέσεών του με την Αίγυπτο· θεωρεί ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο απαιτεί σοβαρή αναθεώρηση των ενεργειών δημοσιονομικής στήριξης της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να περιορίζεται στην υποστήριξη πρωτίστως της κοινωνίας των πολιτών·

15.  ζητεί μετ’ επιτάσεως να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 και ζητεί την πλήρη και δέουσα εφαρμογή τους· καλεί την ΕΕ, με σκοπό τη διαπραγμάτευση νέων προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης, να θεσπίσει σαφή κριτήρια αναφοράς που θα θέτουν ως προϋπόθεση για την περαιτέρω συνεργασία με την Αίγυπτο την πρόοδο στη μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να ενσωματώσουν τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συνομιλίες με τις αιγυπτιακές αρχές· επαναλαμβάνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπονομεύονται από τη διαχείριση της μετανάστευσης ή από δράσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·

16.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν συνέχεια στα συμπεράσματά τους, της 21ης Αυγούστου 2013, ανακοινώνοντας την αναστολή των αδειών εξαγωγής κάθε εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή σύμφωνα με την κοινή θέση 2008/944/CFSP, και καταδικάζει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση των κρατών μελών της ΕΕ με τις εν λόγω δεσμεύσεις· τους ζητεί, ως εκ τούτου, να σταματήσουν τις εξαγωγές τεχνολογίας επιτήρησης και άλλου εξοπλισμού ασφαλείας που μπορούν να διευκολύνουν τις επιθέσεις εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο είδος εσωτερικής καταστολής· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συνεργασίας των κρατών μελών με την Αίγυπτο στον στρατιωτικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας· καλεί την ΕΕ να εφαρμόζει πλήρως τους ελέγχους στις εξαγωγές της προς την Αίγυπτο σε ό,τι αφορά αγαθά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καταστολή, βασανιστήρια ή εκτέλεση θανατικής ποινής·

17.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τυχόν ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου για τη μετανάστευση πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών και των προσφύγων, και να διασφαλίζουν επαρκή επίπεδα διαφάνειας και λογοδοσίας·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αιγύπτου και στην Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών.

(1) EE C 224 της 21.6.2016, σ. 5.
(2) EE C 300 της 18.8.2016, σ. 34.
(3) EE C 50 της 9.2.2018, σ. 42.
(4) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 35.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0526.


Ο προτεινόμενος νέος ποινικός κώδικας της Ινδονησίας
PDF 142kWORD 48k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τον προτεινόμενο νέο ποινικό κώδικα της Ινδονησίας (2019/2881(RSP))
P9_TA(2019)0044RC-B9-0145/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ινδονησία,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τον 7ο διάλογο ΕΕ-Ινδονησίας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 1ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον 8ο γύρο των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδονησίας, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο ποινικού κώδικα, το οποίο υποβλήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της Yogyakarta,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 (ICCPR), το οποίο η Ινδονησία κύρωσε το 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1987 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία αποτελεί το τέταρτο πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο, μια σταθερή δημοκρατία στην περιοχή, τη μεγαλύτερη χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία και μια ετερόκλιτη κοινωνία που περιλαμβάνει 265 εκατομμύρια πολίτες διαφόρων εθνοτήτων, γλωσσών και πολιτισμών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας πρότεινε σχέδιο ποινικού κώδικα για την τροποποίηση του ισχύοντος ποινικού κώδικα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω σχέδιο ποινικού κώδικα οριστικοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2019·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ποινικού κώδικα περιλαμβάνει άρθρα που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών, των θρησκευτικών μειονοτήτων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, καθώς και την ελευθερία του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων φοιτητών, συγκεντρώθηκαν σε όλη την Ινδονησία για να διαμαρτυρηθούν για το σχέδιο ποινικού κώδικα και ζήτησαν να ανασταλεί η έγκρισή του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Σεπτεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος της Ινδονησίας διέταξε το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας να καθυστερήσει την έγκριση του νομοσχεδίου μετά από μεγάλης κλίμακας διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση σχετικά με την έγκριση εναπόκειται πλέον στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ινδονησίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του σχεδίου ποινικού κώδικα που αναφέρεται σε «ζώντες νόμους» θεωρείται ασαφές, δεδομένου ότι δεν απαριθμεί αξιόποινες πράξεις, γεγονός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη νομιμοποίηση σε τοπικό επίπεδο εκατοντάδων υφιστάμενων νόμων της Σαρία που εισάγουν διακρίσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ποινικού κώδικα τιμωρεί το σεξ εκτός γάμου με ποινή φυλάκισης έως ενός έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διάταξη ποινικοποιεί στην πράξη κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι βάσει του εν λόγω άρθρου θα απειλούνται με ποινική δίωξη όλοι οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία του σεξ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος ποινικός κώδικας ορίζει ότι τα άγαμα πρόσωπα που συζούν μπορούν να καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου δεν αναγνωρίζονται επίσημα από τις ινδονησιακές αρχές και είναι, ως εκ τούτου, ρητά στοχευμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία βιώνει πρωτοφανή αριθμό βίαιων επιθέσεων και επιθέσεων που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και πολυάριθμων πράξεων παρενόχλησης κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, ενώ αυξάνονται οι κακεντρεχείς δηλώσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες διατάξεις του σχεδίου ποινικού κώδικα οδηγούν σε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του ισχύοντος νόμου περί βλασφημίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τη θέσπισή του το 1965, έχουν καταδικαστεί βάσει του ισχύοντος νόμου περί βλασφημίας πάνω από 150 άτομα, τα περισσότερα εκ των οποίων ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αυξανόμενης μισαλλοδοξίας έναντι των μειονοτήτων στην Ινδονησία, ο νόμος περί βλασφημίας θέτει σε κίνδυνο θρησκευτικές μειονότητες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο ποινικού κώδικα περιορίζει την παροχή πληροφοριών σε άτομα κάτω των 18 ετών σχετικά με την αντισύλληψη και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αντισύλληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιορισμένη πρόσβαση στην αντισύλληψη έχει ιδιαίτερα δριμύ αντίκτυπο σε περιθωριοποιημένες ομάδες, που ήδη επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος της επιδημίας του HIV στην Ινδονησία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος ποινικός κώδικας ορίζει ότι οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε άμβλωση μπορούν να καταδικαστούν σε ποινή φυλάκισης έως τεσσάρων ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όποιος παρέχει συνδρομή σε έγκυο γυναίκα προκειμένου να προβεί σε άμβλωση μπορεί να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2019 θεσπίστηκε στην Ινδονησία ένας αμφιλεγόμενος νόμος που αποδυναμώνει την εθνική επιτροπή για την εξάλειψη της διαφθοράς, γνωστή και ως «KPK», η οποία, από τη συγκρότησή της το 2002, προέβη στην επιτυχή δίωξη εκατοντάδων πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατάξεις του ισχύοντος ποινικού κώδικα, του νόμου περί ηλεκτρονικής ενημέρωσης και συναλλαγών και της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιοριστεί αυθαίρετα το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν στοχοποιηθεί επειδή καταγγέλλουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε σχέση με τις διαδηλώσεις στη Δυτική Παπουασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη των διαδηλώσεων, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και τουλάχιστον 8 000 αυτόχθονες και άλλοι Ινδονήσιοι έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους στη Δυτική Παπουασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει επιτραπεί επανειλημμένα η πρόσβαση δημοσιογράφων και ανεξάρτητων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Μαΐου 2019, ο Jakub Fabian Skrzypski από την Πολωνία, υπήκοος της ΕΕ, καταδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Wamena σε ποινή πενταετούς φυλάκισης λόγω της εικαζόμενης συμμετοχής του στο αποσχιστικό κίνημα της Παπουασίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2015 και 2018 πάνω από 40 άτομα καταδικάστηκαν σε θάνατο, ενώ στις φυλακές της Ινδονησίας εξακολουθούν να κρατούνται πάνω από 300 θανατοποινίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θανατική ποινή συνιστά σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική τιμωρία που προσβάλλει το δικαίωμα στη ζωή·

1.  επικροτεί το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας βασίζονται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας και της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και της προώθησης της ειρήνης, της σταθερότητας και της οικονομικής προόδου·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις διατάξεις του σχεδίου για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα της Ινδονησίας, που επιτρέπει τις διακρίσεις με βάση το φύλο, τη θρησκεία και τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς και τις διακρίσεις σε βάρος των μειονοτήτων·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Widodo διέταξε να αναβληθεί η έγκρισή του· καλεί το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας να αναθεωρήσει ουσιαστικά τον προτεινόμενο ποινικό κώδικα, ώστε να ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και να καταργήσει όλες τις διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις·

4.  καλεί τις ινδονησιακές αρχές να καταργήσουν όλες τις νομικές διατάξεις που περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες και να ευθυγραμμίσουν όλους τους νόμους τους με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ινδονησίας·

5.  καλεί τις ινδονησιακές αρχές να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ μέσω της δίωξης κάθε επίθεσης εναντίον ατόμων ΛΟΑΔΜ και να τροποποιήσουν τον ποινικό κώδικα ώστε να αποποινικοποιηθεί η ομοφυλοφιλία· καλεί τους αξιωματούχους της Ινδονησίας να μην προβαίνουν σε εμπρηστικές δηλώσεις εις βάρος των ατόμων ΛΟΑΔΜ, καθώς το μόνο που πετυχαίνουν είναι να στιγματίζουν περαιτέρω τα εν λόγω άτομα· ενθαρρύνει τις ινδονησιακές αρχές να προωθήσουν τον πολιτικό διάλογο με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  ζητεί την αναθεώρηση των διατάξεων του νόμου περί βλασφημίας, καθώς θέτει σε κίνδυνο τις θρησκευτικές μειονότητες και τους αθέους· υποστηρίζει τις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών να καταργηθούν τα άρθρα 156 και 156(α) του ποινικού κώδικα, ο νόμος για την πρόληψη της κατάχρησης και της καθύβρισης του θρησκεύματος και ο νόμος περί ηλεκτρονικών συναλλαγών και δεδομένων, να τροποποιηθεί η νομοθεσία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, καθώς και να αποσυρθούν οι κατηγορίες και να παύσει η δίωξη όσων κατηγορούνται για βλασφημία·

7.  σημειώνει με ανησυχία τον περιορισμό της ελεύθερης διάδοσης βασικών πληροφοριών για τη σεξουαλική υγεία που προβλέπεται στο σχέδιο ποινικού κώδικα· ενθαρρύνει την πρόσβαση των γυναικών και των κοριτσιών σε πληροφορίες που δεν έχουν υποστεί λογοκρισία σχετικά με την αντισύλληψη και τον οικογενειακό προγραμματισμό·

8.  επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συνιστά ανθρώπινο δικαίωμα· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί κατάλληλη και οικονομικά προσιτή σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής και ενημέρωσης, του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης, καθώς και των ασφαλών και νόμιμων αμβλώσεων· σημειώνει ότι οι υπηρεσίες αυτές είναι σημαντικές για τη διάσωση της ζωής των γυναικών, τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας και την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου του HIV/AIDS·

9.  επαναλαμβάνει την έκκλησή τους προς τις αρχές να κηρύξουν εκ νέου μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις, με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής· σημειώνει ότι αυτή η σύσταση έγινε δεκτή από την Ινδονησία στον τελευταίο κύκλο της καθολικής περιοδικής εξέτασης το 2017· καλεί την ΕΕ και τη γαλλική κυβέρνηση να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο Olivier Jover δεν θα καταδικαστεί σε θάνατο·

10.  ζητεί συνεχή και στενή παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία, ιδίως μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία και το Μπρουνέι· καλεί την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ινδονησία και το Μπρουνέι και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή προστασίας έκτακτης ανάγκης και στήριξης στα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την έγκριση των νέων νομοθετικών διατάξεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σύμφωνα με τις οποίες το KPK θα καταστεί κυβερνητική υπηρεσία και θα παύσει να αποτελεί ανεξάρτητο όργανο, και ζητεί την αναθεώρηση των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τη βία στη Δυτική Παπουασία· καλεί τις ινδονησιακές αρχές να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις πρόσφατες διαδηλώσεις στη Δυτική Παπουασία· ζητεί να περιοριστεί η ανάπτυξη των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή· παροτρύνει την ινδονησιακή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Δυτική Παπουασία μέσω πολιτικού διαλόγου· καλεί τις αρχές να παράσχουν σε αξιωματούχους του ΟΗΕ, ΜΚΟ και δημοσιογράφους ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Δυτική Παπουασία·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για την περίπτωση του πολωνού υπηκόου Jakub Fabian Skrzypski, ο οποίος κατέστη πολιτικός κρατούμενος στην Ινδονησία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων στην Παπουασία, η συνέχιση της φυλάκισής του στη Wamena δεν προσβάλλει απλώς και μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματά του, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να θίξει την υπόθεση Skrzypski κατά τους προσεχείς διαλόγους με την Ινδονησία και ζητεί από τις ινδονησιακές αρχές να επιτρέψουν τη μεταφορά του στην Πολωνία·

14.  καλεί την Ινδονησία να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση στο πλαίσιο όλων των ειδικών διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην οποία θα πρέπει να περιλαμβάνεται η απρόσκοπτη πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα·

15.  καλεί την κυβέρνηση της Ινδονησίας να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της και να σέβεται, να προασπίζει και να τηρεί τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στο ICCPR·

16.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπεριληφθούν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Ινδονησίας, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων·

17.  χαιρετίζει τον συνεχιζόμενο ετήσιο διάλογο ΕΕ-Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αναμένει τον προσεχή διάλογο τον Νοέμβριο του 2019·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας, τον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, τη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.


Χρηματοδοτική ενίσχυση στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία ***I
PDF 156kWORD 48k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου με σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την κάλυψη της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης την οποία υφίστανται σε συνέχεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))(1)
P9_TA(2019)0045A9-0020/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Για να μετριαστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία και να επιδειχθεί η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να στηρίξει τις σχετικές κρατικές δαπάνες.
(4)  Για να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία και να επιδειχθεί η αλληλεγγύη με τα κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο σε τέτοιες εξαιρετικές περιστάσεις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να στηρίξει τις σχετικές κρατικές δαπάνες.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Δεδομένου ότι πρόκειται για έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή του για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη μέλη ως άμεση συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη, ώστε να διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του Ταμείου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.
(5)  Δεδομένου ότι πρόκειται για έκτακτη χρήση του Ταμείου, η συνδρομή του για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται ή που πρόκειται να υποστούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση και/ή ως συνέπεια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να είναι στοχευμένη και χρονικά περιορισμένη, ώστε να διαφυλαχθεί η αρχική φιλοσοφία του Ταμείου και η ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε φυσικές καταστροφές.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα του Ταμείου για φυσικές καταστροφές, δηλαδή για τον αρχικό σκοπό του, θα πρέπει να θεσπιστεί δημοσιονομικό ανώτατο όριο για τη στήριξη η οποία συνδέεται με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία.
(8)  Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να παρασχεθεί εύλογος προϋπολογισμός για να διατηρηθεί η διαθεσιμότητα του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φυσικές καταστροφές, είναι ανάγκη να διατεθούν άλλα πρόσθετα μέσα στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν τις επιπτώσεις ενδεχόμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία, όπως για παράδειγμα το ΕΤΠ ή άλλα ειδικά χρηματοδοτικά μέσα.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Η συνδρομή του Ταμείου για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται τα κράτη μέλη συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος πεδίου των κρατικών δαπανών που ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
(9)  Η συνδρομή του Ταμείου για τον μετριασμό της σοβαρής δημοσιονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση ή συνεπεία της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους κανόνες για την εφαρμογή, την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων, τον έλεγχο και τον λογιστικό έλεγχο όπως κάθε άλλη παρέμβαση του Ταμείου. Επιπλέον, δεδομένου του ευρέος πεδίου των κρατικών δαπανών που ενδέχεται να είναι επιλέξιμες για στήριξη, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι λοιπές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, ιδίως οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 2
(2)  Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν τον σκοπό περιορίζονται στο ήμισυ του μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 και 2020.
(2)  Οι διαθέσιμες πιστώσεις γι’ αυτόν τον σκοπό περιορίζονται στο 30 % του μέγιστου ποσού που είναι διαθέσιμο για παρέμβαση του Ταμείου για τα έτη 2019 και 2020.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 3
(3)  Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών που προκαλούνται άμεσα από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία και προκύπτουν αποκλειστικά από την ημερομηνία της αποχώρησης χωρίς συμφωνία έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 («δημοσιονομική επιβάρυνση»).
(3)  Η εν λόγω ενίσχυση καλύπτει μέρος των πρόσθετων κρατικών δαπανών που προκύπτουν αποκλειστικά μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2019 και 31ης Δεκεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αποχώρηση, ή συνεπεία αποχώρησης χωρίς συμφωνία («δημοσιονομική επιβάρυνση»).
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3α – παράγραφος 4
(4)  Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 1 500 000 000 EUR σε τιμές 2011 ή το 0,3 % του ΑΕΕ του.
(4)  Ένα κράτος μέλος είναι επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αν η δημοσιονομική επιβάρυνση την οποία υπέστη εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ποσό των 750 000 000 EUR σε τιμές 2011 ή το 0,15 % του ΑΕΕ του.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3β – παράγραφος 1
(1)  Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση κατά την οποία θα είχε συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου προσωπικού και των υποδομών.
(1)  Η ενίσχυση που παρέχεται δυνάμει του άρθρου 3α καλύπτει μόνο τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται κράτος μέλος σε σύγκριση με κατάσταση κατά την οποία θα είχε συναφθεί συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους που επηρεάζονται από την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης μέτρων κρατικής ενίσχυσης για τις εν λόγω επιχειρήσεις και συναφών παρεμβάσεων· μέτρων διατήρησης της υφιστάμενης απασχόλησης· και για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συνοριακών, τελωνειακών, υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου προσωπικού και των υποδομών.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 3β – παράγραφος 6 α (νέα)
6a.   Οι δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δεν χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 1
(1)  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους μέλους μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου 2020. Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται το εν λόγω κράτος μέλος. Περιγράφει τα δημόσια μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της αποχώρησης χωρίς συμφωνία, προσδιορίζοντας το καθαρό κόστος τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και τους λόγους για τους οποίους τα μέτρα δεν θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω μέτρων ετοιμότητας. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς το άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρίς συμφωνία.
(1)  Οι αρμόδιες εθνικές αρχές κράτους μέλους μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή μία μόνο αίτηση οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 3α, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2020. Η αίτηση περιλαμβάνει τουλάχιστον όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη δημοσιονομική επιβάρυνση που υφίσταται το εν λόγω κράτος μέλος. Περιγράφει τα δημόσια μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία ή για την αντιμετώπισή της, προσδιορίζοντας το καθαρό κόστος τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την αιτιολόγηση ως προς το άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης χωρίς συμφωνία.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 2
(2)  Η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ταμείο και την αποτελεσματική αξιοποίησή του. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση της αίτησης και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να παρασχεθούν ως προς τη δημοσιονομική επιβάρυνση που σημειώνεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιοποιούνται στις δικτυακές θέσεις των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και η Επιτροπή διασφαλίζει την ευρεία διάδοσή τους στα κράτη μέλη.
(2)  Η Επιτροπή καταρτίζει έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αποτελεσματική πρόσβαση στο Ταμείο και την αποτελεσματική αξιοποίησή του. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση της αίτησης και τις πληροφορίες που πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που πρέπει να παρασχεθούν ως προς τη δημοσιονομική επιβάρυνση που σημειώνεται. Οι κατευθυντήριες γραμμές δημοσιοποιούνται στις δικτυακές θέσεις των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής και η Επιτροπή διασφαλίζει την ευρεία διάδοσή τους στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 3
(3)  Μετά τις 30 Απριλίου 2020, η Επιτροπή αξιολογεί, βάσει των πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 και για όλες τις αιτήσεις που λαμβάνονται, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου σε κάθε περίπτωση και προσδιορίζει τα ποσά της ενδεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, εντός των ορίων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.
(3)  Μετά τις 30 Ιουνίου 2020, η Επιτροπή αξιολογεί, βάσει των πληροφοριών των παραγράφων 1 και 2 και για όλες τις αιτήσεις που λαμβάνονται, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις κινητοποίησης του Ταμείου σε κάθε περίπτωση και προσδιορίζει τα ποσά της ενδεχόμενης οικονομικής ενίσχυσης από το Ταμείο, εντός των ορίων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 4
(4)  Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των κατώτατων ορίων του άρθρου 3α παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 5 % της προκληθείσας δημοσιονομικής επιβάρυνσης και εντός των ορίων των διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά.
(4)  Ενίσχυση από το Ταμείο χορηγείται στα κράτη μέλη που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, λαμβανομένων υπόψη των κατώτατων ορίων του άρθρου 3α παράγραφος 4, σε ποσοστό έως 10 % της προκληθείσας δημοσιονομικής επιβάρυνσης και εντός των ορίων των διαθέσιμων κονδυλίων. Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κονδύλια αποδειχθούν ανεπαρκή, το ποσοστό της ενίσχυσης μειώνεται αναλογικά.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2012/2002
Άρθρο 4α – παράγραφος 6
(6)  Η απόφαση για την κινητοποίηση του Ταμείου λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφενός, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αφετέρου, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την κινητοποίηση του Ταμείου.
(6)  Η απόφαση για την κινητοποίηση του Ταμείου λαμβάνεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή της πρότασης από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, αφενός, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αφετέρου, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που απαιτείται για την κινητοποίηση του Ταμείου και δεσμεύονται να προτείνουν το συντομότερο δυνατόν ένα ειδικό μέσον για την αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α9-0020/2019).


Χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου
PDF 164kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση μερικής άδειας για μια χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (D063690/01 – 2019/2844(RSP))
P9_TA(2019)0046B9-0151/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση μερικής άδειας για μια χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Cromomed S.A. και άλλοι) (D063690/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ(1) («κανονισμός REACH»), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 8,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων(2), σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 64 παράγραφος 5 του κανονισμού REACH,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 7ης Μαρτίου 2019, στην υπόθεση T-837/16(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου προστέθηκε στον κατάλογο των υποψήφιων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία στο πλαίσιο του κανονισμού REACH το 2010(5), λόγω της ταξινόμησής της ως καρκινογόνου (κατηγορία 1Α) και μεταλλαξιογόνου (κατηγορία 1Β)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τριοξείδιο του χρωμίου συμπεριλήφθηκε στο παράρτημα XIV του κανονισμού REACH το 2013(6) λόγω αυτής της ταξινόμησης, του μεγάλου όγκου του που βρισκόταν σε χρήση, του μεγάλου αριθμού τοποθεσιών όπου χρησιμοποιούταν στην Ένωση και του κινδύνου σημαντικής έκθεσης για τους εργαζομένους(7)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Cromomed S.A. και τέσσερις άλλες εταιρείες (οι «αιτούντες») υπέβαλαν από κοινού αίτηση για άδεια σύμφωνα με το άρθρο 62 του κανονισμού REACH για τη χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου στη λειτουργική επιχρωμίωση για ευρύ φάσμα εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης της γενικής μηχανικής και της παραγωγής χάλυβα(8)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2016, η Επιτροπή έλαβε τις γνώμες της RAC και της SEAC· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υποβλήθηκε στην επιτροπή REACH μόλις στα τέλη Αυγούστου 2019·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος του κανονισμού REACH, υπό το πρίσμα της αιτιολογικής του σκέψης 16, όπως έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(9), είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 55 και υπό το πρίσμα της αιτιολογικής σκέψης 12 του κανονισμού REACH, κεντρικός στόχος της έγκρισης είναι η υποκατάσταση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία με ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η RAC επιβεβαίωσε ότι δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ένα «παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις» για τις καρκινογόνες ιδιότητες του τριοξειδίου του χρωμίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, το τριοξείδιο του χρωμίου χαρακτηρίζεται ως «ουσία χωρίς κατώτατο όριο», δηλαδή ουσία για την οποία δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί «ασφαλές επίπεδο έκθεσης»·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην περίπτωση της εν λόγω «ουσίας χωρίς κατώτατο όριο», ο κανονισμός REACH θεωρεί ότι, εξ ορισμού, ο κίνδυνος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «ελέγχεται επαρκώς» κατά την έννοια του άρθρου 60 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και, στην περίπτωση αυτή, άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνον εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 60 παράγραφος 4·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι άδεια μπορεί να χορηγείται μόνον εάν ο αιτών αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι για κάθε χρήση για την οποία υποβάλλεται αίτηση, δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 5 του εν λόγω κανονισμού, κατά την αξιολόγηση της διαθεσιμότητας κατάλληλων εναλλακτικών επιλογών, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας των εναλλακτικών επιλογών για τον αιτούντα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών που παρουσίασαν οι αιτούντες βασίζεται στο έργο που πραγματοποιήθηκε από την Κοινοπραξία για την αδειοδότηση του τριοξειδίου του χρωμίου (CTAC)·(10) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αβεβαιότητες της αξιολόγησης από την CTAC αποτέλεσαν βασικό λόγο για να αντιταχθεί το Κοινοβούλιο στο αντίστοιχο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(11)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάλυση εναλλακτικών επιλογών των αιτούντων βασίζεται στην παραδοχή ότι μια τεχνικά εφικτή εναλλακτική λύση μπορεί να είναι μόνο μια «ομοειδής» ουσία(12), δηλαδή μια μεμονωμένη ουσία ή τεχνολογία που μπορεί να αντικαταστήσει την ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία σε όλους τους διαφορετικούς τομείς και τις διάφορες εφαρμογές όπου χρησιμοποιείται αυτή(13)·

ΙΒ.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση, στο πλαίσιο αίτησης έγκρισης που καλύπτει πολύ διαφορετικούς τομείς και χρήσεις με πολύ διαφορετικές απαιτήσεις επιδόσεων(14), καθιστά «αδύνατο μια μόνη εναλλακτική λύση να συμμορφώνεται πλήρως προς όλες τις απαιτήσεις», όπως αναγνωρίζεται ρητά από τη SEAC(15)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση προκαλεί αδικαιολόγητες διακρίσεις έναντι εναλλακτικών λύσεων που είναι διαθέσιμες είτε σε ορισμένους τομείς είτε για ορισμένες χρήσεις, και θα έδινε στους αιτούντες μια παράνομη παρέκκλιση από την υποχρέωσή τους να αποδείξουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή για κάθε χρήση για την οποία υποβάλλεται αίτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν λαμβάνει υπόψη τον στόχο υποκατάστασης που κατοχυρώνεται στο άρθρο 55 του κανονισμού REACH και δεν ενθαρρύνει την καινοτομία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC δήλωσε ότι η ανάλυση που παρείχαν οι αιτούντες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τεχνικά κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων δεν ήταν επαρκώς διεξοδική και δεν είχε σαφή εστίαση(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC ανέφερε ότι οι αιτούντες δεν ισχυρίστηκαν με πειστικό τρόπο ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για εφαρμογές της επίχρισης με χρώμιο, και ότι, επιπλέον, η ίδια είχε υπόψη της υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις που θα μπορούσαν να είναι τεχνικά εφικτές για ορισμένες από τις χρήσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC δήλωσε ότι θα χρειαζόταν περισσότερες πληροφορίες για να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα των εναλλακτικών επιλογών(18)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δείχνει ότι οι αιτούντες δεν εκπλήρωσαν το βάρος της απόδειξης, κατά παράβαση των απαιτήσεων του κανονισμού REACH, όπως επιβεβαιώθηκαν από το Γενικό Δικαστήριο(19)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η SEAC συνέχισε ωστόσο υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τις δικές της παραδοχές, «οι εναλλακτικές λύσεις, εάν και όταν γίνουν τεχνικά εφικτές, είναι απίθανο να είναι οικονομικά εφικτές»(20) (η υπογράμμιση δική μας)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρώτον, δεν απόκειται στη SEAC να καλύπτει κενά της αίτησης με τις δικές της παραδοχές και, δεύτερον, ο όρος «απίθανο» δείχνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της SEAC ότι δεν υπάρχουν εφικτές από τεχνική και οικονομική άποψη εναλλακτικές λύσεις δεν συνάδει με τις δικές της διαπιστώσεις και δεν μπορεί να συναχθεί αν ληφθούν υπόψη οι ελλείψεις της αίτησης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο διευκρίνισε ότι «απόκειται αποκλειστικά στην Επιτροπή να ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού REACH]»,(21) ότι η Επιτροπή δεν δεσμεύεται από τις γνωμοδοτήσεις της SEAC ή της RAC και ότι δεν πρέπει να ακολουθεί τις γνώμες τους αν η συλλογιστική τους δεν είναι «πλήρης, συνεπής και σχετική»(22)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, υιοθετώντας την ασυνεπή γνώμη της SEAC στο σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής(23), δεν εκπλήρωσε τα καθήκοντά της όπως καθορίστηκαν από το Γενικό Δικαστήριο·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη 8 αναφέρεται ρητά στο γεγονός ότι η «SEAC δεν μπόρεσε να αποκλείσει ενδεχόμενη αβεβαιότητα όσον αφορά την τεχνική σκοπιμότητα των εναλλακτικών επιλογών για ορισμένες συγκεκριμένες χρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο της προβλεπόμενης χρήσης»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε ότι όταν, παρά την παρουσίαση αποδεικτικών στοιχείων από τους διάφορους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά τον όρο της μη διαθεσιμότητας εναλλακτικών επιλογών, πρέπει να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο αιτών δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος της απόδειξης και, ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατή η χορήγηση της άδειας(24)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 8, το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής παραβιάζει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προσπαθεί να αιτιολογήσει την απόφασή της δηλώνοντας ότι οι προϋποθέσεις —οι οποίες ισχυρίζεται ότι περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής των επιτρεπόμενων χρήσεων(25) — διορθώνουν τις ελλείψεις της αίτησης σχετικά με την ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση προϋποθέσεων είναι νόμιμη και ενδεδειγμένη, όταν αυτές περιορίζουν πραγματικά το πεδίο εφαρμογής της άδειας, απαριθμώντας τις συγκεκριμένες χρήσεις για τις οποίες η Επιτροπή κατά τη στιγμή της έγκρισης έκρινε ότι δεν διαθέτουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι στην προκειμένη περίπτωση, η Επιτροπή άφησε ανοικτό τον ορισμό του πεδίου εφαρμογής της άδειας(26), πράγμα που δείχνει ότι δεν εξέδωσε τελική απόφαση σχετικά με τις χρήσεις που δεν διέθεταν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις κατά την ημερομηνία της απόφασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, με τη θέσπιση των εν λόγω προϋποθέσεων, η Επιτροπή εκχώρησε στους αιτούντες την αποκλειστική αρμοδιότητα να προβαίνουν, κατά περίπτωση, στην τελική αξιολόγηση και την απόφαση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της άδειας·

ΚΣΤ.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε μη νόμιμη μια τέτοια προσέγγιση(27)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, σύμφωνα με το Γενικό Δικαστήριο, εάν από τις διαθέσιμες πληροφορίες προκύπτει ότι υπάρχουν γενικά κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις, αλλά ότι αυτές οι εναλλακτικές λύσεις δεν είναι εφικτές από τεχνική ή οικονομική άποψη για τον αιτούντα, ο αιτών πρέπει να υποβάλει σχέδιο υποκατάστασης προκειμένου η άδεια να χορηγηθεί νόμιμα(28)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές ήταν διαθέσιμες πριν από την έγκριση της γνώμης της SEAC(29), οι αιτούντες, σύμφωνα με τη γνώμη της SEAC, δεν τις ερεύνησαν περαιτέρω, ούτε πρότειναν λεπτομερέστερα σχέδια για την παρακολούθηση της προόδου στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης (Ε&Α)(30)·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει προτείνει τη χορήγηση της άδειας με την αιτιολογία ότι οι διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες γενικά δεν είναι εφικτές από τεχνική ή οικονομική άποψη για τους αιτούντες, παρά το γεγονός ότι οι αιτούντες δεν παρουσίασαν ούτε επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα, όπως επισημάνθηκε από τη SEAC, ούτε σχέδιο υποκατάστασης, κατά παράβαση του άρθρου 62 παράγραφος 4 στοιχείο στ) του κανονισμού REACH·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 7 του κανονισμού REACH, άδεια χορηγείται μόνον εάν η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 62 του κανονισμού·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής παραβιάζει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και το άρθρο 60 παράγραφοι 4 και 7 του κανονισμού REACH·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006·

2.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της και να υποβάλει νέο σχέδιο το οποίο να χορηγεί την άδεια μόνο για τις σαφώς καθοριζόμενες χρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις·

3.  καλεί την Επιτροπή να λάβει ταχέως αποφάσεις σχετικά με την εν λόγω αίτηση και άλλες που αφορούν την ίδια ουσία, σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό REACH·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.
(2) Ενοποιημένη έκδοση της 9ης Δεκεμβρίου 2016 της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) και της γνωμοδότησης της Επιτροπής Κοινωνικοοικονομικής Ανάλυσης (SEAC) σχετικά με αίτηση έγκρισης χρήσης τριοξειδίου του χρωμίου: Λειτουργική επιχρωμίωση, ECHA/RAC/SEAC: Γνωμοδότηση αριθ. AFA-O-0000006522-78-02/F. https://echa.europa.eu/documents/10162/50002b75-2f4c-5010-81de-bcc01a8174fc
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 7ης Μαρτίου 2019, επί της υπόθεσης T-837/16, Σουηδία κατά Επιτροπής, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144.http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=211428&text=&dir=&doclang=EN&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=1573675
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 348/2013 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2013, για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών ουσιών (REACH) (ΕΕ L 108 της 18.4.2013, σ. 1).
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf
(8) Πληροφορίες σχετικά με την αίτηση είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/applications-for-authorisation-previous-consultations/-/substance-rev/12473/term
(9) Απόφαση του Δικαστηρίου της 7ης Ιουλίου 2009, S.P.C.M. SA και λοιποί κατά Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, σκέψη 45.
(10) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 30.
(11) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις του τριοξειδίου του χρωμίου δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Lanxess Deutschland GmbH και άλλοι) (Kείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0317).
(12) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 32, πίνακας 13.
(13) Βλ. ανάλυση των εναλλακτικών λύσεων για τη λειτουργική επιχρωμίωση που παρέχουν οι αιτούντες, στη διεύθυνση: https://echa.europa.eu/documents/10162/ece8b65e-aec0-4da8-bf68-4962158a4952 σ. 13-14: «Έχουν δοκιμαστεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις για την υποκατάσταση του τριοξειδίου του χρωμίου. Η πρόκληση είναι να βρεθεί ένα υποκατάστατο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για όλους τους διαφορετικούς τύπους προϊόντων και για τις διάφορες χρήσεις κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής, και ταυτόχρονα να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Σήμερα υπάρχουν πολλές εναλλακτικές επιλογές κατάλληλες για επιμέρους εφαρμογές, όταν ορισμένες από τις απαιτήσεις της λειτουργικής επιχρωμίωσης είναι επαρκείς, αλλά καμία δεν έχει όλες τις βασικές ιδιότητες της λειτουργικής επιχρωμίωσης με υδατικό διάλυμα τριοξειδίου του χρωμίου [...]».
(14) Ο κάθε τομέας (π.χ. χαλυβουργία, γενική μηχανική) έχει διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις: βλ. επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 34, όπου επισημαίνονται με κίτρινο οι εναλλακτικές επιλογές για τις οποίες «οι παράμετροι/τα κριτήρια αξιολόγησης πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για ορισμένες αλλά όχι για όλες τις εφαρμογές/τομείς».
(15) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 36: «Πράγματι, οι αιτούντες θεωρούν ότι μια εναλλακτική λύση είναι ελπιδοφόρα μόνον όταν ανταποκρίνεται σε διατομεακές απαιτήσεις των προαναφερθέντων βιομηχανικών τομέων (αν και οι κύκλοι εργασιών των αιτούντων στους εν λόγω τομείς είναι πολύ περιορισμένοι), με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο μια μόνη εναλλακτική λύση να συμμορφώνεται πλήρως προς όλες τις απαιτήσεις» (η υπογράμμιση δική μας).
(16) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 35-36: «Κατά την άποψη της SEAC, οι αιτούντες παρουσίασαν μια γενικού χαρακτήρα αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας των εναλλακτικών λύσεων για διαφορετικούς βιομηχανικούς τομείς [...] χωρίς να αναλύουν σε επαρκή λεπτομέρεια τη δυνατότητα υποκατάστασης του τριοξειδίου του χρωμίου για τη χρήση για την οποία υποβλήθηκε αίτηση. …. Η SEAC συμφωνεί με το συμπέρασμα των αιτούντων ότι οι εναλλακτικές λύσεις που αξιολογούνται στην ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών δεν παρέχουν ορισμένες βασικές λειτουργίες. Ωστόσο, η SEAC επιθυμεί να επισημάνει ότι η ανάλυση των εναλλακτικών επιλογών δεν είναι επαρκώς διεξοδική και δεν έχει σαφή εστίαση στην πραγματική χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου από τους αιτούντες. Οι αιτούντες παρουσίασαν ορισμένες εναλλακτικές λύσεις ως ελπιδοφόρες και ισχυρίστηκαν ότι οι εν λόγω λύσεις αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τη χαλυβουργία. Ωστόσο, οι αιτούντες δεν παρουσίασαν περαιτέρω έλεγχο των εναλλακτικών επιλογών που χαρακτήρισαν ελπιδοφόρες, ούτε παρέθεσαν σχέδια Ε&Α που να τις αφορούν […] Υπό αυτή την έννοια, η SEAC εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με την καταλληλότητα της ανάλυσης για το πεδίο εφαρμογής της παρούσας αίτησης.» (η υπογράμμιση δική μας).
(17) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 50· «Οι αιτούντες δεν υποστηρίζουν με πειστικό τρόπο τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις για τις εφαρμογές της επίχρισης με χρώμιο (στους επιχειρηματικούς τομείς των αιτούντων) ή ότι δεν θα γίνονταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου επανεξετάσεως. Η SEAC έχει υπόψη της εναλλακτικές τεχνολογίες επίχρισης που θα μπορούσαν ήδη να είναι ή να καταστούν τεχνικώς εφικτές για συγκεκριμένα μέρη που επιχρίονται από δύο εκ των πέντε αιτούντων.».
(18) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 37, βλ. ιδίως το συμπέρασμα της ενότητας 7.2.: «Ωστόσο, θα έπρεπε να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό των μερών που θα μπορούσαν να επιχριστούν με μια τεχνικά εφικτή εναλλακτική λύση, προκειμένου η SEAC να μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με την οικονομική σκοπιμότητα μιας τέτοιας εναλλακτικής λύσης.».
(19) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 79.
(20) Επιστημονική γνώμη της SEAC, απάντηση στην ερώτηση 7.2, σ. 36.
(21) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 64.
(22) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφοι 66 και 68.
(23) Σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, σημείο 8.
(24) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 79.
(25) Άρθρο 1 του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής: Η «εγκεκριμένη χρήση» καλύπτει τη «Χρήση σε λειτουργική επιχρωμίωση όταν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες ή ιδιότητες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση: αντοχή στη φθορά, σκληρότητα, πάχος στρώματος, αντοχή στη διάβρωση, συντελεστής τριβής και επίδραση στη μορφολογία της επιφάνειας». Διευκρινίζει για την αποφυγή αμφιβολιών ότι «Δεν χορηγείται άδεια για τη χρήση του τριοξειδίου του χρωμίου για λειτουργική επιχρωμίωση όταν δεν είναι απαραίτητη καμία από τις βασικές λειτουργίες που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο».
(26) Δηλαδή, αφήνεται στους αιτούντες να αποφασίζουν, στις δε αρχές επιβολής του νόμου να αξιολογούν, μετά την έγκριση της άδειας, κατά πόσον οποιαδήποτε από τις λειτουργίες που παρατίθενται είναι «αναγκαία» για τη χρήση τους.
(27) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 83· βλ. παράγραφο 97: «Πράγματι, η επισήμανση ότι η χρήση των επίμαχων εν προκειμένω χρωμικών μολύβδου αφορά μόνο τις περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι όντως αναγκαίες οι επιδόσεις των μειγμάτων ουσιών που περιέχουν τα χρωμικά αυτά ισοδυναμεί με δήλωση ότι, κάθε φορά που διαπιστώνεται η ύπαρξη εναλλακτικής λύσεως, ο μεταγενέστερος χρήστης πρέπει να παύσει να χρησιμοποιεί τα επίμαχα εν προκειμένω χρωμικά μολύβδου. Μια τέτοια δήλωση αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι, κατά την ημερομηνία εκδόσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως, η ίδια η Επιτροπή δεν θεωρούσε ότι είχε ολοκληρωθεί η εξέταση της προϋποθέσεως περί μη διαθεσιμότητας εναλλακτικών λύσεων». Βλέπε επίσης παραγράφους 86 και 98.
(28) Απόφαση στην Υπόθεση T-837/16, παράγραφος 76· σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 4 στοιχείο στ) και το άρθρο 60 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού REACH.
(29) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 37: «Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για άλλες εφαρμογές τριοξειδίου του χρωμίου, η SEAC έχει λάβει γνώση εναλλακτικών τεχνολογιών επίχρισης που θα μπορούσαν να καταστούν εφικτές εναλλακτικές λύσεις για ορισμένα ειδικά εξαρτήματα».
(30) Επιστημονική γνώμη της SEAC, σ. 37: «Μολονότι οι αιτούντες αναφέρουν ότι ορισμένες εναλλακτικές λύσεις είναι ελπιδοφόρες και βρίσκονται επί του παρόντος υπό έρευνα από τη βιομηχανία χάλυβα, δεν τις διερευνούν περαιτέρω· επίσης, δεν παρουσιάζουν λεπτομερέστερα σχέδια για την επακολούθηση των εξελίξεων Ε & Α στον εν λόγω τομέα».


Επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook
PDF 149kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρεοκοπίας της εταιρείας Thomas Cook στον τουρισμό της ΕΕ (2019/2854(RSP))
P9_TA(2019)0047RC-B9-0118/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 στοιχείο δ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 195 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας του ομίλου Thomas Cook,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2007)0621),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2010, με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα(3), και ιδίως το άρθρο 8 σχετικά με την ισχύ της άδειας εκμετάλλευσης, και το άρθρο 9 σχετικά με την αναστολή και ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 29ης Μαρτίου 2012, σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ατόμων που ταξιδεύουν αεροπορικά(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την αποζημίωση επιβατών σε περίπτωση χρεοκοπίας αεροπορικών εταιρειών(6),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση, της 18ης Μαρτίου 2013, σχετικά με την προστασία των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικών εταιρειών (COM(2013)0129), όπου η Επιτροπή καθορίζει μέτρα για τη βελτίωση της προστασίας των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας αεροπορικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 («κανονισμός ΕΤΠ»)(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014)0086),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποίησης του κανονισμού (EΚ) αριθ. 261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 2015/2302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καταργεί την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου(9),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2019, με τίτλο « Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη: Διατήρηση και προώθηση υψηλών κοινωνικών προτύπων» (COM(2019)0120),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας»(10),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2019, σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού τομέα ως κινητήριας δύναμης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή στην ΕΕ για την επόμενη δεκαετία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρρευση της βρετανικής εταιρείας Thomas Cook, του δεύτερου μεγαλύτερου και ενός από τους ιστορικότερους οργανωτή ταξιδίων παγκοσμίως, έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, την ενωσιακή εσωτερική αγορά, την απασχόληση, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκκαθάριση της Thomas Cook έχει θέσει σε κίνδυνο 22 000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, εκ των οποίων 9 000 βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, 2 500 στην Ισπανία και περισσότερες από 1 000 στην Ελλάδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη κι αν η τύχη αυτών των θέσεων εργασίας εξακολουθεί να είναι αβέβαιη, είναι πιθανό να επέλθουν σημαντικές αλυσιδωτές επιπτώσεις όχι μόνο στον τομέα του τουρισμού και στον τομέα των μεταφορών, αλλά και στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πτώχευση της Thomas Cook οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η αδυναμία της εταιρείας να αλλάξει το επιχειρηματικό της μοντέλο και να καινοτομήσει, ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση του ομίλου Thomas Cook ήταν ήδη γνωστή στις βρετανικές αρχές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αναστολής της λειτουργίας της Thomas Cook, η οποία είχε σε λειτουργία ξενοδοχεία, παραθεριστικά κέντρα και αεροπορικές εταιρείες σε 16 χώρες και εξυπηρετούσε 19 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση επαναπατρισμού άνω των 600 000 ατόμων από διάφορες τοποθεσίες του κόσμου στους τόπους προέλευσής τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, φέτος μόνο, μια σειρά αεροπορικών εταιρειών έχουν κηρύξει πτώχευση, γεγονός που είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τους καταναλωτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2019 χορηγήθηκε στην Thomas Cook άλλη μια δωδεκάμηνη άδεια λειτουργίας από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη ανακοίνωσαν στοχευμένα μέτρα για τη στήριξη του τουριστικού τομέα τους, προκειμένου να αμβλυνθούν οι αρνητικές συνέπειες της κατάρρευσης του ομίλου Thomas Cook· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη κανένας μηχανισμός στήριξης της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 4 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ, ενώ απασχολεί περίπου 12,3 εκατομμύρια εργαζομένους και εξασφαλίζει τουλάχιστον το 5 % επί του συνόλου των θέσεων εργασίας (άνω των 27 εκατομμυρίων εργαζομένων και σχεδόν το 12 % επί του συνόλου των θέσεων εργασίας, αν συνεκτιμήσει κανείς τη σύνδεσή του με άλλους τομείς)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 50,8 % το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός παράγει (άμεσα και έμμεσα) το 10,3 % του συνολικού ΑΕγχΠ της ΕΕ-28, ποσοστό που αναμένεται να ανέλθει στο 11,2 % του ΑΕγχΠ έως το 2027·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουριστικός κλάδος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και επαγγελμάτων στον οποίο η κινητικότητα παίζει σημαντικό ρόλο και ότι, λόγω του προσωπικού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων του, απαιτείται μεγάλος αριθμός εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός λειτουργεί ως ισχυρός καταλύτης για πολλούς ακόμα τομείς της οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στον τομέα αυτό κυριαρχούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και αυτοαπασχολούμενοι, οι δραστηριότητες των οποίων δημιουργούν θέσεις εργασίας και παράγουν πλούτο σε περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του τουρισμού είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους που δεν μπορεί να προβλεφθούν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η ΕΕ είναι αρμόδια να στηρίζει ή να συμπληρώνει τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού· λαμβάνοντας, αφετέρου, υπόψη ότι δεν προβλέπεται ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον τουρισμό, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, στο οποίο το Κοινοβούλιο ζητεί να θεσπιστεί ειδικό κονδύλιο για τον βιώσιμο τουρισμό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση από την τουριστική βιομηχανία για αυξημένο συντονισμό σε ενωσιακό επίπεδο και σαφή ενωσιακή πολιτική για τον τουρισμό με κατάλληλη δημοσιονομική στήριξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα για την οικονομία και την απασχόληση στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, η σημασία και οι ανάγκες του θα πρέπει να αποτυπώνονται στις προτεραιότητες της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την στήριξη «μιας οικονομίας στην υπηρεσία των πολιτών»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακοπή των δραστηριοτήτων της Thomas Cook προκάλεσε σοβαρή οικονομική ζημία στον τουριστικό τομέα, στην απασχόληση και στις τοπικές κοινότητες, είχε δε ως αποτέλεσμα την απώλεια της αεροπορικής συνδεσιμότητας ορισμένων εδαφών των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι γι’ αυτό θα απαιτηθεί να ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του τομέα και να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διατηρεί τη θέση της ως πρώτου τουριστικού προορισμού στον κόσμο, ως κινητήριας δύναμης για τη οικονομική μεγέθυνση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των περιφερειών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες σύμφωνα με το προκαθορισμένο πρόγραμμα, ιδίως επειδή καταβάλλουν το αντίτιμο του εισιτήριου ήδη πριν από την παροχή της υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία να παρέχεται στους επιβάτες κατανοητή, ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση, προσβάσιμη σε όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι για πολλούς καταναλωτές δεν ήταν σαφές ποια ήταν τα δικαιώματα αποζημίωσής τους και ποια μέρη των κρατήσεων καλύπτονταν από την ασφάλισή τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(11), το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει, κατόπιν διαβουλεύσεως με τους κοινωνικούς εταίρους, το ταχύτερο δυνατό πρόταση νομικής πράξης σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων.

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία που 600 000 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μακριά από το σπίτι τους, πολλοί εκ των οποίων έμειναν στον ταξιδιωτικό προορισμό τους χωρίς να τους προσφέρεται εναλλακτική διαδρομή επιστροφής, γεγονός που αποδείχθηκε τεράστια νομική αβεβαιότητα για τον τομέα και συνεπάγεται σημαντική έλλειψη προστασίας για τους καταναλωτές· εκφράζει επίσης την ανησυχία του για τους χιλιάδες υπαλλήλους ανά την Ευρώπη που έχασαν τη δουλειά τους, για τους χιλιάδες τοπικούς προμηθευτές και τις θυγατρικές, κυρίως ΜΜΕ, που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες λόγω της κατάρρευσης της Thomas Cook, καθώς και για ζημία που προκάλεσε το γεγονός αυτό στις τοπικές οικονομίες και κοινότητες καθώς και στην εικόνα και τη φήμη της Ευρώπης ως του κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως·

2.  επισημαίνει ότι ο όμιλος Thomas Cook κάλυπτε διάφορες δραστηριότητες, όπως είναι τα καταλύματα, οι μεταφορές, οι δραστηριότητες αναψυχής, που επηρεάζουν διάφορους τύπους καταναλωτών και επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, η κατάρρευσή του εμπίπτει σε διαφορετικές ενωσιακές και εθνικές νομοθεσίες·

3.  καλεί τις αρμόδιες αρχές στα θιγόμενα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δεδουλευμένα θα καταβληθούν στο ακέραιο στους απολυμένους εργαζόμενους της Thomas Cook·

4.  συγχαίρει τα κράτη μέλη για τη σπουδή με την οποία εκτέλεσαν σχέδια έκτακτης ανάγκης, με σκοπό τον αποτελεσματικό επαναπατρισμό των θιγόμενων ταξιδιωτών, και σημειώνει τα άλλα μέτρα που λήφθηκαν για να περιοριστούν οι συνέπειες από την πτώχευση της Thomas Cook εις βάρος των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ και οι αντίστοιχοι νόμοι στα κράτη μέλη έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την τεράστια επιχείρηση διάσωσης και να εξετάσει πώς θα μπορέσει να συμμετάσχει γρήγορα και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση παρόμοιας κατάστασης στο μέλλον·

5.  καλεί τις αρμόδιες αρχές να προβούν σε ανάλυση των αιτιών της εκκαθάρισης του ομίλου Thomas Cook, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρνητική εξέλιξη της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρείας ήταν ήδη γνωστή στις βρετανικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της απότομης κατάρρευσής του· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να συμβάλει στην πρόβλεψη μελλοντικών κρίσεων και στη χάραξη πολιτικών για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε έναν τομέα που είναι τόσο σημαντικός για την ΕΕ·

6.  υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο να παρακολουθείται καλύτερα η χρηματοοικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών από τις εθνικές εποπτικές αρχές, για να αποτρέπεται η πιθανότητα να πέφτουν Ευρωπαίοι επιβάτες θύματα παρόμοιων αστοχιών, δεδομένου ότι από την αρχή του 2017 έχουν πτωχεύσει 32 αεροπορικές εταιρείες· υπενθυμίζει ότι επί του παρόντος ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 υπόκειται σε εκτίμηση επιπτώσεων η οποία περιλαμβάνει τμήμα σχετικά με την υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να λαμβάνουν άδεια λειτουργίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης του κανονισμού αυτού, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις αρχές να παρακολουθούν καλύτερα και να ελέγχουν τη χρηματοοικονομική κατάσταση των αεροπορικών εταιρειών και να αντιδρούν σε κρίσιμα ζητήματα·

7.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τη ζημία που υπέστη ο κλάδος και να συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του, να καταστήσει δυνατή την ταχεία και αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτά τα μέσα και να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή· σημειώνει ότι η κρίση που προκλήθηκε από την πτώχευση του ομίλου Thomas Cook δεν είναι μεμονωμένο γεγονός και μπορεί να συμβεί ξανά στο μέλλον· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης ειδικών δράσεων και/ή μέτρων για την πρόληψη καταστάσεων αυτού του είδους, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η προστασία των καταναλωτών και τα δικαιώματα των επιβατών·

8.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τον τουρισμό στις προτεραιότητες της στρατηγικής της και να μετονομάσει το χαρτοφυλάκιο μεταφορών σε χαρτοφυλάκιο «Μεταφορές και Τουρισμός»·

9.  επισημαίνει τις δυνατότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για τους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών· καλεί τα κράτη μέλη που θίγονται από την πτώχευση της Thomas Cook να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του ΕΤΠ, ιδίως όσον αφορά τις συλλογικές αιτήσεις από ΜΜΕ· καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί τις εν λόγω αιτήσεις το συντομότερο δυνατό εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στον κανονισμό για το ΕΤΠ και να παράσχει την αναγκαία στήριξη στα κράτη μέλη, εάν ζητηθεί·

10.  τονίζει ότι οι τουριστικές υπηρεσίες στις περιοχές που βασίζονται στον τουρισμό, και ιδίως τα ξενοδοχεία, είχαν προγραμματίσει την παροχή υπηρεσιών με πολλές κρατήσεις που υπήρχαν ήδη για την επόμενη τουριστική περίοδο, πριν από την κατάρρευση του ομίλου Thomas Cook και, ως εκ τούτου, αναγνωρίζει την ανάγκη στήριξης από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του αρνητικού αντικτύπου που προκάλεσε η κατάρρευση αυτή σε πολλές επιχειρήσεις· παροτρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να κάνουν χρήση των εργαλείων που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και άλλων ενωσιακών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών μέσων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιεύουν, σε τακτική βάση, ειδικές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για την τουριστική βιομηχανία με βάση τις προτεραιότητες που έχουν καθοριστεί για τα αντίστοιχα κονδύλια·

11.  επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει να καταρτιστεί μία στρατηγική της ΕΕ για τον βιώσιμο τουρισμό με συντονισμένα και συγκεκριμένα μέτρα, για παράδειγμα έναν μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων καθώς και μηχανισμούς για την αποτελεσματική συνεργασία στον τομέα του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ειδική γραμμή του προϋπολογισμού για τον τομέα του τουρισμού στο επόμενο σχέδιο προϋπολογισμού, όπως ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027·

12.  προτρέπει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν υπόψη, μόνο ως έσχατο μέσο, μέτρα κρατικών ενισχύσεων που μπορούν να μετριάσουν τον αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις, στις πόλεις, στις περιφέρειες και στους τόπους προορισμού, καθώς και τις σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι που πλήττονται από τη διαδικασία αφερεγγυότητας θα έχουν εγγυημένα τα δεδουλευμένα και τις συνταξιοδοτικές παροχές τους·

14.  τονίζει τη σημασία που έχουν η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών μεταφορών, η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού·

15.  πιστεύει ότι ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας πρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τις εξαιρετικές ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η ψηφιακή ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να παράσχει, σε αυτό το πλαίσιο, την αναγκαία στήριξη για να βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ να διαχειριστούν τη μετάβαση σε μια ψηφιακή οικονομία και νέα επιχειρηματικά μοντέλα, τόσο μέσω της σχετικής χρηματοδότησης και κατάρτισης όσο και μέσω της ενθάρρυνσης μιας ψηφιακής επιχειρηματικής νοοτροπίας·

16.  τονίζει τη σημασία της διεξαγωγής συνεχούς κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, με βάση τις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής ευθύνης, ως ενός από τα πλέον ενδεδειγμένα μέσα για την επίτευξη συναινετικών λύσεων και κοινών προσεγγίσεων στην πρόβλεψη, πρόληψη και διαχείριση των διεργασιών αναδιάρθρωσης· καλεί τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους κατά την ανάπτυξη όλων των σχετικών μέτρων· ζητεί από την Επιτροπή να εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές βάσει των μέτρων που εφαρμόζουν οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζουν οι ΜΜΕ του τομέα, με σκοπό την ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής της ΕΕ για τον τομέα του τουρισμού· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει κατόπιν διαβουλεύσεως με τους αντίστοιχους κοινωνικούς εταίρους, πρόταση νομικής πράξης σχετικά με το δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και τη διαβούλευση, την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τις λεπτομερείς συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ημερομηνία 15 Ιανουαρίου 2013, σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(12)·

17.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν και να λάβουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ και την αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, και να αντλήσουν από την εμπειρία αυτή διδάγματα που μπορούν να εφαρμοστούν στη διαπραγμάτευση μελλοντικών συμφωνιών αεροπορικών υπηρεσιών·

18.  καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για οποιαδήποτε νέα σχετική πληροφορία που αφορά τη χρεοκοπία της Thomas Cook· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει τη σημασία του να γνωρίζει κανείς αν οι αρμόδιες αρχές χορήγησης αδειών είχαν αξιολογήσει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Thomas Cook, αν είχαν εντοπιστεί χρηματοοικονομικά προβλήματα και αν μπορούσαν να είχαν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή του εγκλωβισμού χιλιάδων επιβατών μακριά από τα σπίτια τους·

19.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και των εργαζομένων σε περίπτωση επιχειρηματικής αποτυχίας· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν τη θέση του σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, ο οποίος αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και τα όρια ευθύνης των αερομεταφορέων, και να εγκρίνει τη θέση που έλαβε το Κοινοβούλιο τον Φεβρουάριο του 2014· εκφράζει τη λύπη του που δεν μπόρεσε το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία τα τελευταία πέντε χρόνια·

20.  επαναλαμβάνει την ανάγκη, όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004, για την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και την ευθύνη του αερομεταφορέα, να θεσπιστούν υποχρεωτικοί μηχανισμοί για τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου προστασίας των επιβατών, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, μεταξύ άλλων μέσω της δημιουργίας ταμείων εγγυήσεων ή μέσω ασφαλιστικών συμβάσεων που συνάπτονται από τις αεροπορικές εταιρείες και εγγυώνται την παροχή βοήθειας, την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, την παροχή αποζημίωσης και τη μεταφορά των επιβατών με άλλη πτήση· τονίζει ότι οι επιβάτες που έχουν αγοράσει μία μεμονωμένη υπηρεσία, όπως μια και μόνο πτήση, θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας προστασίας με τους επιβάτες που έχουν αγοράσει ταξιδιωτικό πακέτο, ιδίως επειδή οι καταναλωτές περιορίζονται όλο και συχνότερα στην αγορά μόνο του αεροπορικού εισιτηρίου· ζητεί, ως εκ τούτου, την εναρμόνιση με τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών στους τομείς των μεταφορών, των καταλυμάτων και του τουρισμού·

21.  καλεί την Επιτροπή να ασχοληθεί με τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης του κλεισίματος εταιρειών και να τα ενθαρρύνει να μελετήσουν παραδείγματα που περιέχονται στις νομικές διατάξεις, προκειμένου να προσπαθήσουν, στο μέτρο του δυνατού, να οργανώσουν την αναζήτηση αγοραστή, ώστε να διατηρήσουν την επιχείρηση σε λειτουργία παρά την παύση της δραστηριότητας που αποφάσισαν οι αρχικοί ιδιοκτήτες·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 64.
(3) ΕΕ L 293 της 31.10.2008, σ. 3.
(4) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 71.
(5) EE C 257 E της 6.9.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 42.
(7) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(8) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 336.
(9) ΕΕ L 326 της 11.12.2015, σ. 1.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0005.
(12) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.


Κατάσταση προόδου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα - δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα
PDF 136kWORD 45k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση προόδου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (2016/0107(COD)), γνωστή ως δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (2019/2882(RSP))
P9_TA(2019)0048B9-0117/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198), όπως υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Απριλίου 2016, γνωστή ως δημόσια δήλωση στοιχείων ανά χώρα (public CBCR),

–  έχοντας υπόψη την τροπολογία που ενέκρινε στις 4 Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 27ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 294 παράγραφοι 2 και 3 καθώς και το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0146/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση, όπως εκδόθηκε τον Ιανουάριο 2017,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης της 6ης Φεβρουαρίου 2018 προς το Συμβούλιο(3),

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις των ορισθέντων Εκτελεστικών Αντιπροέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis(4) και Margrethe Vestager(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, γνωστής ως τέταρτης οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV)(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 50 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ αποτελεί τη νομική βάση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα, γνωστή ως δημόσια δήλωση στοιχείων ανά χώρα (public CBCR)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ήδη ενέκρινε την εντολή του στις 4 Ιουλίου 2017 προκειμένου να ενταχθούν οι εισηγητές στις διοργανικές τριμερείς διαπραγματεύσεις βάσει κοινής έκθεσης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επίπεδο COREPER δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ένα τεχνικά ώριμο συμβιβαστικό κείμενο, παρά τις 18 συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας και Ακολούθων του Συμβουλίου υπό τις προηγούμενες προεδρίες του Συμβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως εκ τούτου το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τριμερείς διαπραγματεύσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τελικά τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Μαρτίου 2019, πριν από το τέλος της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 89 της οδηγίας CRD IV που είχε εγκριθεί το 2013 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να απαιτούν από τα πιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να δημοσιοποιούν κατ’ έτος, ανά κάθε κράτος μέλος και ανά κάθε τρίτη χώρα όπου διαθέτουν υποκατάστημα, στοιχεία για τη φύση και τον γεωγραφικό εντοπισμό δραστηριοτήτων, τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των υπαλλήλων, τα κέρδη ή ζημίες προ φόρων, τον φόρο επί κερδών ή ζημιών, καθώς και τις δημόσιες επιδοτήσεις που έλαβαν, σε ενοποιημένη βάση για κάθε οικονομικό έτος·

1.  καλεί επειγόντως τα κράτη μέλη να άρουν το αδιέξοδο εντός του Συμβουλίου και να ολοκληρώσουν την πρώτη τους ανάγνωση της πρότασης για τη δημόσια δήλωση στοιχείων ανά χώρα (public CBCR), όπως και να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο προκειμένου να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία το συντομότερο δυνατό και να τηρηθεί η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ)·

2.  καλεί επειγόντως την Φινλανδική Προεδρία να επανεκκινήσει με βαθμό προτεραιότητας τις εργασίες για την πρόταση περί δημόσιας δήλωσης στοιχείων ανά χώρα (public CBCR), βάσει της θέσης του Κοινοβουλίου στην πρώτη ανάγνωση, ώστε να μπορέσει να εξεταστεί η πρόταση στην COREPER·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι η νέα Επιτροπή έχει επαναλάβει την αμέριστη υποστήριξή της για μια ταχεία έγκριση της πρότασης περί δημόσιας δήλωσης στοιχείων ανά χώρα (public CBCR)·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0284.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) Πλήρη πρακτικά της ακρόασης, διαθέσιμα στο https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
(5) Πλήρη πρακτικά της ακρόασης, διαθέσιμα στο https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.
(6) ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338.


Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις τους
PDF 163kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και τις επιπτώσεις τους (2019/2886(RSP))
P9_TA(2019)0049RC-B9-0123/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Συρία, της 14ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και ιδίως τη δήλωσή της, της 9ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία, καθώς και τις παρατηρήσεις της κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, της 14ης Οκτωβρίου 2019, και κατά τη μετέπειτα συνέντευξη Τύπου,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία και το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το ευρωπαϊκό καθεστώς κυρώσεων για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων(1),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των προέδρων των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της 18ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Τουρκίας και των ΗΠΑ για τη βορειοανατολική Συρία, της 17ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Rupert Colville, σχετικά με τη Συρία στις 11 και 15 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 14ης Οκτωβρίου 2019 του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση του Αραβικού Συνδέσμου της 12ης Οκτωβρίου 2019, για τις τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην βορειοανατολική Συρία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 14ης Μαρτίου 2017, σχετικά με τα στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία (JOIN(2017)0011) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και όλες τις συμβάσεις του ΟΗΕ στις οποίες είναι συμβαλλόμενα κράτη η Τουρκία και η Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (UNSC), ιδίως την απόφαση 2254 (2015) της 18ης Δεκεμβρίου 2015 και το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 71/248 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τη δημιουργία ενός διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού που θα συμβάλει στη διερεύνηση και δίωξη των ατόμων, τα οποία από τον Μάρτιο του 2011 έχουν διαπράξει βαρύτατα, με βάση το διεθνές δίκαιο, εγκλήματα στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς Δικαστηρίου, καθώς και το προηγούμενο που έχει δημιουργηθεί με τη σύσταση διεθνών δικαστηρίων όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα και το Ειδικό Δικαστήριο για τον Λίβανο,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο σχετικά με τη δημιουργία ζωνών αποκλιμάκωσης στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, το οποίο υπεγράφη από το Ιράν, τη Ρωσία και την Τουρκία στις 6 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο του 1949,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα, του 1993,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και το Ιράκ καθώς και για την απειλή του ISIL/Daesh που εγκρίθηκαν στις 16 Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Τουρκία(2) στο οποίο συνέστησε στην Επιτροπή και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο, να αναστείλουν επισήμως όλες τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να αποσύρει τα στρατεύματα των ΗΠΑ από τη βορειοανατολική Συρία, η Τουρκία, στις 9 Οκτωβρίου 2019, ξεκίνησε στρατιωτική επιχείρηση (Επιχείρηση Πηγή Ειρήνης), κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, σε περιοχές που ελέγχονται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό απωλειών τόσο στρατιωτών όσο και αμάχων και από τις δύο πλευρές των συνόρων, και ότι, σύμφωνα με πηγές του ΟΗΕ, στον εκτοπισμό τουλάχιστον 300 000 πολιτών, συμπεριλαμβανομένων 70 000 παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΑΗΕ δεν έχει αναλάβει ακόμη δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης, παρά την ενότητα της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 18 Οκτωβρίου 2019 οι ΗΠΑ και η Τουρκία ανακοίνωσαν άμεση πενθήμερη κατάπαυση του πυρός στην παραμεθόρια περιοχή της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή είναι προσωρινή, καθώς η Τουρκία δεν έχει συμφωνήσει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη βορειoανατολική Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση εφαρμογής της συμφωνίας πάυσης πυρός παραμένει ασαφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνάντηση των Προέδρων Erdoğan και Putin πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2019·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο καταδίκασε τις τουρκικές επιχειρήσεις και δεσμεύτηκε να προβεί καταρχάς σε ενέργειες όσον αφορά τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν ήδη αναστείλει επισήμως τις πωλήσεις όπλων στην Τουρκία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού(3)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει θέσει σε εφαρμογή σειρά περιοριστικών μέτρων ενόψει της κατάστασης στη Συρία, που στοχεύουν τα άτομα που ευθύνονται για την καταστολή εις βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Συρία και τα άτομα και τις οντότητες που συνδέονται με αυτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις σε τουρκικά υπουργεία και ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους ως απάντηση στη στρατιωτική επίθεση της χώρας στη βόρεια Συρία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μονομερής στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στερείται οποιασδήποτε νομικής βάσης και δεν οδηγεί παρά στην επιδείνωση της οκταετούς σύρραξης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της ακυρώνουν τις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού για την καταπολέμηση του Daesh, στο πλαίσιο του οποίου οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) εξακολουθούν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο αντιμετωπίζοντας τους μαχητές του ISIS που παραμένουν ενεργοί·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επίσημη θέση της ΕΕ είναι η προσήλωση στην ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του συριακού κράτους, και ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να εξασφαλιστούν μόνο μέσω μιας γνήσιας πολιτικής μετάβασης σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012, που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συριακών εμπλεκομένων μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, από την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και τη διαπραγματευτική επιτροπή της Συρίας, με σκοπό τη συγκρότηση μιας αξιόπιστης, ισορροπημένης και χωρίς αποκλεισμούς συνταγματικής επιτροπής που αναμένεται να διευκολύνει μια πολιτική επίλυση του πολέμου στη Συρία, και η οποία ενδέχεται τώρα να αδυνατεί να συνεδριάσει λόγω της μονομερούς στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες για δολοφονίες, εκφοβισμούς, κακομεταχείριση, απαγωγές, λεηλασίες και κατασχέσεις σπιτιών αμάχων από ένοπλες ομάδες που υποστηρίζονται από την Τουρκία, ενώ καταγγέλλεται επίσης ότι μέλη των ομάδων αυτών απομακρύνουν βίαια από τα σπίτια τους ή συλλαμβάνουν σε σημεία ελέγχου αμάχους που κατηγορούνται για συμμετοχή σε συγκεκριμένες κουρδικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν καταγγελίες για συνοπτικές εκτελέσεις από μαχητές που ανήκουν στην ένοπλη ομάδα Ahrar al-Sharqiya, σύμμαχο της Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η γνωστή κούρδισσα πολιτικός Hevrin Khalaf βασανίστηκε και εκτελέστηκε από μαχητές της ομάδας Ahrar al-Sharqiya·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ, στις 14 Οκτωβρίου 2019, τα στρατεύματα του Bashar al-Assad εισήλθαν για πρώτη φορά μετά από επτά έτη σε μια σειρά πόλεων της βορειοανατολικής Συρίας, αφότου οι κουρδικές δυνάμεις κατέληξαν σε συμφωνία με τη μεσολάβηση της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να απωθήσουν την τουρκική επίθεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ακριβείς λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ της Δαμασκού και των Κούρδων παραμένουν ασαφείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μη εξακριβωμένες ακόμη πληροφορίες, τα ρωσικά στρατεύματα πραγματοποιούν περιπολίες μεταξύ των θέσεων των τουρκικών και συριακών δυνάμεων, προκειμένου να τις διατηρήσουν σε απόσταση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υποστηριζόμενες από την Τουρκία δυνάμεις φέρονται να χρησιμοποίησαν πυρομαχικά λευκού φωσφόρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε φωτογραφίες και βίντεο από νοσοκομεία του Tal Tamr και του al-Hasakah εμφανίζονται παιδιά με σοβαρά χημικά εγκαύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία αρνήθηκε τις κατηγορίες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) κάλεσαν διεθνείς οργανισμούς να στείλουν εμπειρογνώμονες για να διερευνήσουν το ζήτημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθεωρητές χημικών όπλων του ΟΗΕ ανακοίνωσαν ότι έχουν αρχίσει να συγκεντρώνουν πληροφορίες μετά τις εν λόγω κατηγορίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, από το καθεστώς Assad και τους συμμάχους του, το ISIS/Daesh και άλλες τρομοκρατικές ομάδες, περιλαμβάνονται επιθέσεις με χημικά όπλα, επιθέσεις κατά αμάχων, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, βίαιες εξαφανίσεις, μαζικές και αυθαίρετες συλλήψεις, συλλογικές τιμωρίες, επιθέσεις κατά ιατρικού προσωπικού και στέρηση τροφής, νερού και ιατρικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, και μέχρι σήμερα παραμένουν ατιμώρητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, εκατοντάδες μέλη του Daesh, ορισμένα εκ των οποίων πολίτες της ΕΕ, μαζί με τις οικογένειες τους, έχουν δραπετεύσει από τις φυλακές των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων, εν μέσω της τουρκικής επίθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει οπωσδήποτε, ως βασική προτεραιότητα για την ασφάλειας στην περιοχή και την ασφάλεια της ΕΕ, να αποτραπούν αυτοί από το να επιστρέψουν στη μάχη και να σπείρουν τον τρόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι SDF ισχυρίζονται ότι έχουν υπό κράτηση περίπου 10 000 μαχητές του Ισλαμικού Κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα των χιλιάδων παιδιών από την Ευρώπη με γονείς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους βρίσκεται επί του παρόντος σε τρία διαφορετικά στρατόπεδα στη βορειοανατολική Συρία, στο στρατόπεδο Al Hol, στο στρατόπεδο Roj και στο στρατόπεδο Ein Issa, τα οποία πλήττονται σοβαρά από την τουρκική επίθεση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ασφαλών ζωνών στη Συρία προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των ατόμων που έχουν εκτοπιστεί λόγω των συγκρούσεων και εκείνων που ενδεχομένως να μετεγκατασταθούν από την Τουρκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαστική εκτόπιση πληθυσμών, μεταξύ άλλων με στόχο τη δημογραφική αλλαγή, συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, θεωρείται έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και μπορεί να οδηγήσει σε δημογραφικές και εθνοτικές αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλείς ζώνες στο πλαίσιο των στρατιωτικών συγκρούσεων συχνά μετατρέπονται σε «εμπόλεμες ζώνες» για τους πολίτες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες επαρχίες υπάρχουν αξιόπιστες αναφορές ότι από τον Ιούλιο του 2019 οι τουρκικές αρχές έχουν θέσει αυθαίρετα υπό κράτηση και έχουν υποχρεώσει διά της βίας μεγάλο αριθμό Σύριων να επιστρέψουν στη βόρεια Συρία, κατά παράβαση της διεθνούς υποχρέωσης της Τουρκίας να μην υποχρεώνει κανένα άτομο να επιστρέφει σε σημείο όπου ενδεχομένως να αντιμετωπίζει πραγματικό κίνδυνο διώξεων, βασανιστηρίων ή άλλου είδους κακής μεταχείρισης ή απειλής για τη ζωή του·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη της στρατιωτικής επέμβασης, οι τουρκικές αρχές έχουν φιμώσει όλες τις φωνές που ασκούν κριτική στη στρατιωτική επιχείρηση, με τη χρήση των αντιτρομοκρατικών νόμων της Τουρκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες σε περισσότερους από 500 λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την κατηγορία ότι διαδίδουν «τρομοκρατική προπαγάνδα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, 121 άτομα έχουν ήδη τεθεί υπό κράτηση για αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αμφισβητούν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την έναρξη της επιχείρησης έχουν συλληφθεί περισσότερα από 150 μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες διεθνείς οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους και να απομακρύνουν το διεθνές προσωπικό τους λόγω φόβων για την ασφάλεια του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρεμπόδιση της ασφαλούς, απρόσκοπτης και σταθερής παράδοσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, των εκκενώσεων και της ιατρικής περίθαλψης συνιστά επίσης παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και διαφόρων αποφάσεων του ΣΑΗΕ (UNSC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και οι εταίροι του συνεχίζουν να παραδίδουν ανθρωπιστική βοήθεια σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που έχουν εκτοπιστεί λόγω της βίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευθύνη της διεθνούς κοινότητας και των επιμέρους κρατών να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία, μεταξύ άλλων και μέσω της εφαρμογής της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας και του εθνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να γίνει είτε ενώπιον των υφιστάμενων εθνικών και διεθνών δικαστηρίων είτε ενώπιον ad hoc διεθνών ποινικών δικαστηρίων που θα συσταθούν για τον σκοπό αυτό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση μεταξύ της Τουρκίας και της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ το 1995 και έκτοτε παραμένει αμετάβλητη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, η αξία των διμερών εμπορικών συναλλαγών υπερτετραπλασιάστηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η Τουρκία παρέμεινε συνολικά ο πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, ενώ η ΕΕ είναι μακράν ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας, και κύρια πηγή άμεσων ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 η πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ανεστάλη από την ΕΕ λόγω των ανησυχητικών πολιτικών εξελίξεων στην Τουρκία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία παραμένει σημαντικός εταίρος της ΕΕ, μέλος του ΝΑΤΟ και σημαντικός παράγοντας στη συριακή κρίση και στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 1 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) προβλέπεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιλύουν με ειρηνικά μέσα τυχόν διεθνείς διαφορές στις οποίες ενδεχομένως να εμπλακούν, κατά τρόπον ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η διεθνής ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη, και να απέχουν στις διεθνείς σχέσεις τους από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά οποιονδήποτε τρόπο που δεν συνάδει με τους σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη μονομερή στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία, η οποία συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια ολόκληρης της περιοχής, προξενεί επιπλέον δεινά σε ανθρώπους που έχουν ήδη πληγεί από τον πόλεμο, έχει ως αποτέλεσμα τον μαζικό εκτοπισμό αμάχων και θα μπορούσε να συμβάλει στην επανεμφάνιση του Daesh, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των πολιτών στη Συρία, την Τουρκία, την ευρύτερη περιοχή, την ΕΕ, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, και παρεμποδίζει την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια·

2.  καλεί την Τουρκία να τερματίσει αμέσως και οριστικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία και να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από το έδαφος της Συρίας· τονίζει ότι η στρατιωτική επιχείρηση δεν θα λύσει τα προβλήματα ασφάλειας της χώρας· ζητεί τον πλήρη σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των αμάχων, και την ελεύθερη πρόσβαση των τοπικών και των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων·

3.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον κουρδικό λαό και όλους τους άλλους κατοίκους της περιοχής· υπογραμμίζει τη σημαντική συμβολή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), ιδίως των γυναικών, ως συμμάχων στην καταπολέμηση του Daesh, και για την επιβεβαίωση της σημασίας που έχουν η ελευθερία και τα πολιτικά δικαιώματα για την ανάπτυξη της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής στην περιοχή της Συρίας με πλειοψηφία κουρδικού πληθυσμού·

4.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να μεταφέρει τη θέση της ΕΕ στις τουρκικές αρχές και να θέσει τα θεμέλια για μια ισχυρή και ολοκληρωμένη απάντηση της ΕΕ στην παρούσα κρίση· την προτρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τις τουρκικές αρχές με στόχο την ταχεία αποκλιμάκωση της κατάστασης και την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στην κρίση· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας, της 17ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προσωρινή κατάπαυση του πυρός· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις διατάξεις της που νομιμοποιούν την τουρκική κατοχή της «ασφαλούς ζώνης» στη βορειοανατολική Συρία· εκφράζει, επιπλέον, βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι η συμφωνία απαιτεί όχι μόνο την εκτόπιση τοπικών πληθυσμών όπως των Κούρδων, των Γεζιτών, των Ασσυρίων, των Τουρκμένων, των Αρμενίων, των Αράβων και άλλων μειονοτήτων, αλλά και τη μετεγκατάστασή τους στις περιοχές με πλειοψηφία αραβικού πληθυσμού, γεγονός που αναμένεται να δημιουργήσει νέες εντάσεις και απειλές για την ασφάλεια των άμαχων πληθυσμών·

6.  επιμένει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτική διευθέτηση, σε διεθνές επίπεδο, της σύγκρουσης στη Συρία με βάση την αναγνώριση της ενότητας, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του συριακού κράτους, με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών παραγόντων της συριακής κοινωνίας, στο πλαίσιο της απόφασης 2254 του ΣΑΗΕ και του ανακοινωθέντος της Γενεύης του 2012, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των συριακών εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο της διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και θέτει τις βάσεις για μια γνήσια πολιτική μετάβαση·

7.  χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σύσταση της συνταγματικής επιτροπής και τις προσπάθειες του Geir O. Pedersen, ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Συρία, που αναμένεται να παράσχει μια αξιόπιστη, ισορροπημένη και χωρίς αποκλεισμούς βάση για μια πολιτική διαδικασία συνεννόησης μεταξύ των Σύριων, απαλλαγμένη από εξωτερικές παρεμβάσεις· ζητεί να συμμετάσχουν πλήρως σε αυτή τη διαδικασία όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς από τη βορειοανατολική Συρία· υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να δοθεί βιώσιμη στρατιωτική λύση στη σύγκρουση και καλεί όλα τα μέρη να συμμορφωθούν πλήρως με τα ψηφίσματα του ΣΑΗΕ που απαιτούν την άμεση παύση των εχθροπραξιών, την άρση όλων των πολιορκιών, την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη χώρα και την προστασία των εργαζομένων σε αυτήν, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη· καλεί τα κράτη μέλη να ζητήσουν εκ νέου από το ΣΑΗΕ να εγκρίνει απόφαση που θα επιτρέπει στο Συμβούλιο να ενεργήσει στοχευμένα, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας υπό την ηγεσία του ΟΗΕ στη βόρεια Συρία προς όφελος των κατοίκων της περιοχής·

8.  τονίζει εκ νέου τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που έχει η περαιτέρω κλιμάκωση και αποσταθεροποίηση στη συγκεκριμένη περιοχή, τόσο για την ίδια την περιοχή όσο και για την ΕΕ, με αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια, τις ανθρωπιστικές κρίσεις και τις μεταναστευτικές ροές· καλεί την Επιτροπή να προετοιμάσει την ΕΕ από κάθε άποψη για να αντιδράσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε κάθε κατάσταση που ενδέχεται να προκύψει, και να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της περαιτέρω κλιμάκωσης και αποσταθεροποίησης στην περιοχή·

9.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Οκτωβρίου 2019 δεν μπόρεσε να συμφωνήσει στην επιβολή εμπάργκο όπλων σε επίπεδο ΕΕ, προς την Τουρκία· χαιρετίζει, ωστόσο, την απόφαση διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ να άρουν τις άδειες για εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, αλλά τα παροτρύνει να διασφαλίσουν ότι η αναστολή ισχύει και για τις μεταφορές που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ή που δεν έχουν ακόμα παραδοθεί· επαναλαμβάνει, ειδικότερα, ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζουν αυστηρά όλα τα κράτη μέλη τους κανόνες που ορίζονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τις εξαγωγές όπλων, συμπεριλαμβανομένης της σταθερής εφαρμογής του κριτηρίου 4 για την περιφερειακή σταθερότητα· καλεί μετ’ επιτάσεως την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης, για όσο διάστημα συνεχίζεται η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση και παρουσία στη Συρία, να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία με στόχο την επιβολή συνολικού πανευρωπαϊκού εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών αγαθών διπλής χρήσης, ενόψει των σοβαρών καταγγελιών για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

10.  καλεί το Συμβούλιο να θεσπίσει μια σειρά από στοχευμένες κυρώσεις και απαγορεύσεις θεωρήσεων για τους τούρκους αξιωματούχους που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας στρατιωτικής επέμβασης, σε συνδυασμό με μια παρόμοια πρόταση για τους τούρκους αξιωματούχους που είναι υπεύθυνοι για την καταπάτηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο εσωτερικό της χώρας· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου(4) σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των ατόμων που κατονομάζονται στην απόφαση, και τον περιορισμό εισδοχής προσώπων που επωφελούνται από το καθεστώς στη Συρία ή που το στηρίζουν·

11.  απορρίπτει κατηγορηματικά τα σχέδια της Τουρκίας να δημιουργήσει μια λεγόμενη ασφαλή ζώνη κατά μήκος των συνόρων στη βορειοανατολική Συρία· τονίζει ότι οποιαδήποτε βίαιη μετακίνηση σύρων προσφύγων ή εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στην περιοχή αυτή θα συνιστούσε σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της αρχής της μη επαναπροώθησης· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε επιστροφή προσφύγων πρέπει να είναι ασφαλής, εθελοντική και αξιοπρεπής και ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι τέτοιες που αποτρέπουν κατηγορηματικά τέτοιου είδους μετακινήσεις· επιμένει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να παράσχει βοήθεια για τη σταθεροποίηση ή την ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές· υπογραμμίζει το δικαίωμα των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων στη Συρία, να συνεχίσουν να ζουν ή να επιστρέψουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια και ασφάλεια·

12.  καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης κατάλληλων και στοχευμένων οικονομικών μέτρων κατά της Τουρκίας, τα οποία δεν θα πρέπει να θίγουν την κοινωνία των πολιτών ή τα άτομα που έχουν ήδη πληγεί από την οικονομική κρίση της χώρας, την κατάσταση των σύρων προσφύγων ή την συνεχιζόμενη συμμετοχή τούρκων φοιτητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών, όπως το Erasmus +· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει, με σκοπό την αποτροπή της κλιμάκωσης στη βορειοανατολική Συρία, την αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τα γεωργικά προϊόντα και, ως έσχατη λύση, την αναστολή της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας·

13.  επισημαίνει ότι το Κοινοβούλιο επέδειξε προορατική στάση με τη μείωση της χρηματοδότησης του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ΙΙ τα τελευταία χρόνια λόγω ανησυχιών για την έλλειψη σεβασμού για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατες ενέργειες των τουρκικών αρχών παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές αξίες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δεν χρησιμοποιούνται κονδύλια της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της εν εξελίξει στρατιωτικής επιχείρησης ή για τη διευκόλυνση τυχόν αναγκαστικών επιστροφών σύρων προσφύγων στη λεγόμενη «ασφαλή ζώνη»·

14.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους ισχυρισμούς σχετικά με τη χρήση λευκού φωσφόρου από τις τουρκικές δυνάμεις και/ή τους συμμάχους τους σε βάρος πολιτών, ενέργεια η οποία απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο· υποστηρίζει πλήρως το έργο του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), ο οποίος ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την πιθανή χρήση λευκού φωσφόρου· ζητεί να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι·

15.  καλεί την Τουρκία να διασφαλίσει τη λογοδοσία για τις βιαιοπραγίες που διαπράττονται από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις που δρουν για λογαριασμό της, μεταξύ άλλων και για την δολοφονία της Hevrin Khalaf και για άλλες συνοπτικές εκτελέσεις· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν τη διαδικασία τεκμηρίωσης όλων των εν λόγω παραβιάσεων και να επιμείνουν ώστε να διερευνηθούν με διεξοδικό και αμερόληπτο τρόπο, καθώς και να ασκηθεί δίωξη κατά των δραστών·

16.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις πληροφορίες ότι εκατοντάδες φυλακισμένα μέλη του ISIS, μεταξύ των οποίων και πολλοί ξένοι μαχητές, δραπετεύουν από στρατόπεδα στη βόρεια Συρία εν μέσω της τουρκικής επίθεσης, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του ISIS· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τις απειλές κατά της ασφάλειας από την πιθανή επιστροφή αλλοδαπών μαχητών του ISIS, και να επιδιώξουν την άσκηση ποινικής δίωξης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τις θηριωδίες που έχουν διαπραχθεί από τα εν λόγω άτομα· καλεί τις εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και υπηρεσίες ασφαλείας να εντείνουν την επαγρύπνηση όσον αφορά την πιθανή επιστροφή αλλοδαπών μαχητών και των οικογενειών τους·

17.  εκφράζει την ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση και την τύχη των παιδιών από την Ευρώπη με γονείς μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη βόρεια Συρία· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση και τις ανάγκες των παιδιών αυτών, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός των βασικών δικαιωμάτων τους· καλεί τα κράτη μέλη να λαμβάνουν πρωτίστως υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά·

18.  διακηρύσσει εκ νέου τη στήριξή του στις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά του Daesh, στον οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Τουρκία· υπογραμμίζει ότι ο Συνασπισμός και οι συμμαχικές συριακές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εκστρατεία για την κατανίκηση του Daesh στη Συρία, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η μονομερής στρατιωτική δράση της Τουρκίας υπονομεύει την πρόοδο αυτή·

19.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για την συνέχιση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τις γειτονικές χώρες της Συρίας, ιδίως την Ιορδανία, τον Λίβανο, την Τουρκία, το Ιράκ και την Αίγυπτο, οι οποίες συνεχίζουν να φιλοξενούν εκατομμύρια πρόσφυγες· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan χρησιμοποιεί ως όπλο τους πρόσφυγες προς εκβιασμό της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν πολύ μεγαλύτερη δέσμευση στον επιμερισμό των ευθυνών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες της Συρίας να βρουν προστασία πέρα από την άμεση γειτονική περιοχή, μέσω της επανεγκατάστασης· υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρείται πλήρως η αρχή της μη επαναπροώθησης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να παράσχουν πρόσθετη χρηματοδότηση στην Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ιράκ, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει την εισροή προσφύγων από τη Συρία·

20.  αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Τουρκία έχει θεμιτές ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά επιμένει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και όχι με στρατιωτική δράση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του ανθρωπιστικού δικαίου·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στην Τουρκία, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, και να μεριμνήσει επίσης για τη μετάφρασή του στα αραβικά και τα τουρκικά.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0215.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0200.
(3) EE L 335 της 13.12.2008, σ. 99.
(4) Απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (ΕΕ L 147 της 1.6.2013, σ. 14).


Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία
PDF 146kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (2019/2883(RSP))
P9_TA(2019)0050RC-B9-0156/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, με τα οποία επικυρώθηκαν τα συμπεράσματα για τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 26 Ιουνίου 2018, στα οποία καθοριζόταν μια σαφής πορεία για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τον Ιούνιο του 2019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019, με τα οποία αποφάσιζε να επανέλθει, το αργότερο τον Οκτώβριο του 2019, στο θέμα των συστάσεων της Επιτροπής για έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019, με τα οποία αποφάσιζε να επανέλθει στο ζήτημα της διεύρυνσης πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2019, σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ (COM(2019)0260), η οποία συνοδεύεται από έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2019 Report» (Έκθεση του 2016 για την Αλβανία) (SWD(2019)0215) και «North Macedonia 2019 Report» (Έκθεση του 2019 για τη Βόρεια Μακεδονία) (SWD(2019)0218),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αλβανία και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, και ειδικότερα εκείνα της 15ης Φεβρουαρίου 2017(1) και της 29ης Νοεμβρίου 2018(2) σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την Αλβανία, καθώς και εκείνα της 14ης Ιουνίου 2017(3) και της 29ης Νοεμβρίου 2018(4) σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής του 2016 και του 2018 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας/ Βόρεια Μακεδονία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και αυξημένη δέσμευση της ΕΕ απέναντί τους» (COM(2018)0065),

–  έχοντας υπόψη την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ το 2009 και το γεγονός ότι η Βόρεια Μακεδονία ετοιμάζεται επί του παρόντος να γίνει το 30ό μέλος του ΝΑΤΟ,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Σόφιας κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2018, και το συνημμένο σε αυτήν θεματολόγιο προτεραιοτήτων της Σόφιας,

–  έχοντας υπόψη την από 3ης Οκτωβρίου 2019 κοινή επιστολή των Προέδρων Tusk, Sassoli και Juncker και της εκλεγείσας Προέδρου Von der Leyen σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,

–  έχοντας υπόψη την από 16ης Οκτωβρίου 2013 ανακοίνωση της Επιτροπής, με τίτλο «Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2013-2014» (COM(2013)0700),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003, σχετικά με την προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη Διαδικασία του Βερολίνου, που δρομολογήθηκε στις 28 Αυγούστου 2014,

–  έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών που περιγράφεται στα ψηφίσματα 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, την περάτωση της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και τη θέσπιση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επίσης γνωστής ως Συμφωνίας των Πρεσπών, στις 17 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 να παραχωρηθεί στη Βόρεια Μακεδονία καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ, καθώς και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης-27ης Ιουνίου 2014 να παραχωρηθεί στην Αλβανία καθεστώς υποψήφιας χώρας,

–  έχοντας υπόψη τις Συμφωνίες Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και των δύο συγκεκριμένων χωρών, της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία (την αποκαλούμενη «συμφωνία του Pržino») που επιτεύχθηκε στα Σκόπια μεταξύ των τεσσάρων κύριων πολιτικών κομμάτων, στις 2 Ιουνίου 2015 και στις 15 Ιουλίου 2015, και την τετραμερή συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της, της 20ής Ιουλίου και της 31ης Αυγούστου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης υπογράμμισε ότι υποστηρίζει τη μελλοντική ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στις ευρωπαϊκές δομές και δήλωσε ότι η τελική τους προσχώρηση στην Ένωση αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι τα Βαλκάνια θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος μιας ενοποιημένης Ευρώπης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων της 17ης Μαΐου 2017, η ΕΕ επανέλαβε ότι υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της προσχώρησης στην ΕΕ συνιστά θεμελιώδες κίνητρο για την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία διεύρυνσης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, τα οποία θεωρούνται περιοχή στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στη Βόρεια Μακεδονία όσο και στην Αλβανία υπάρχει πολιτική συναίνεση και ευρεία υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών για τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή συνεργασία και οι σχέσεις καλής γειτονίας έχουν ουσιαστική σημασία για την πρόοδο των χωρών στην πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε υποψήφια χώρα κρίνεται χωριστά με βάση τις επιδόσεις της, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων είναι αυτές που θα πρέπει να καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση και τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ το 2009 και της αποδόθηκε καθεστώς χώρας υποψήφιας για ένταξη το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βόρεια Μακεδονία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης το 2004 και κατέστη υποψήφια χώρα το 2005· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει συστήσει επανειλημμένως, από το 2009, την έναρξη επίσημων ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέδειξε αδυναμία να καταλήξει σε θετική απόφαση σχετικά με τη διεύρυνση μετά τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια του Ιουνίου του 2018 και του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε ότι θα επανέλθει στο ζήτημα της διεύρυνσης πριν από τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάγκρεμπ τον Μάιο του 2020·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2017, η Βόρεια Μακεδονία, με την τότε επίσημη ονομασία της, υπέγραψε με τη Βουλγαρία το λεγόμενο «Σύμφωνο Φιλίας», το οποίο έθεσε τέρμα στις διμερείς διενέξεις και έφερε πιο κοντά τις δύο χώρες μέσω μιας εταιρικής σχέσης προσανατολισμένης προς την ΕΕ, και το οποίο ακολουθήθηκε από τη «Συμφωνία των Πρεσπών» που υπεγράφη με την Ελλάδα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Αλβανία με σκοπό την ενίσχυση της ανεξαρτησίας, της λογοδοσίας, του επαγγελματισμού και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών θεσμών της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στα δικαστικά όργανα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να θεωρηθούν οι πιο ολοκληρωμένες προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, μεταξύ άλλων σε σύγκριση με όσα θα πρέπει να επιτύχουν όλες οι άλλες χώρες της περιοχής στην πορεία τους προς την ένταξη στην ΕΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Βόρεια Μακεδονία ανακοινώθηκαν πρόωρες εκλογές ως απάντηση στην αναβολή της απόφασης για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη χώρα·

1.  εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν συμφώνησε να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, διότι μπλόκαραν την απόφαση η Γαλλία, η Δανία και οι Κάτω Χωρών, δεδομένου ότι και οι δύο χώρες έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες και πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων·

2.  συγχαίρει τη Βόρεια Μακεδονία για την ιστορική και ικανοποιητική διευθέτηση δύσκολων, ανοικτών διμερών ζητημάτων της και για την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, κυρίως μέσω της «Συμφωνίας των Πρεσπών» με την Ελλάδα καθώς του Συμφώνου Φιλίας, Καλής Γειτονίας και Συνεργασίας με τη Βουλγαρία· καλεί το Συμβούλιο να λάβει υπόψη τα θετικά μηνύματα των εν λόγω συμφωνιών και τα αρνητικά αποτελέσματα της απόφασής του όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα, την περιφερειακή συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη και, επιπλέον, συγχαίρει τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας για τη συμβολή της στην ειρήνη στα Βαλκάνια και για το γεγονός ότι αποτελεί λαμπερό παράδειγμα για τον τρόπο εξεύρεσης ειρηνικών λύσεων στις μακροχρόνιες διαφορές· ζητεί τη συνέχιση των Διαλόγων Jean Monnet με τη Συνέλευση της Βόρειας Μακεδονίας ως βασικό μέσο στήριξης·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Αλβανία έχει αποδείξει την αποφασιστικότητά της να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και έχει αποφέρει απτά και βιώσιμα αποτελέσματα, και χαιρετίζει επίσης τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος που πραγματοποίησε η Αλβανία· επικροτεί πλήρως τη σύσταση της Επιτροπής για την Αλβανία ως δείγμα αναγνώρισης των ενθαρρυντικών αυτών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών· θεωρεί ότι μια ταχεία έναρξη της διαδικασίας ελέγχου και των ενταξιακών συνομιλιών θα διατηρούσε και θα εμβάθυνε τη μεταρρυθμιστική δυναμική· θεωρεί ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων θα αποτελούσε ισχυρό καταλύτη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και την εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και θα συνέβαλλε στην ενίσχυση από την ΕΕ του ελέγχου, της λογοδοσίας και του πλήρους σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων τόσο στην Αλβανία όσο και στη Βόρεια Μακεδονία·

4.  τονίζει ότι μια τέτοια μη-απόφαση αποτελεί στρατηγικό σφάλμα και έχει καταστροφικές συνέπειες για την αξιοπιστία της ΕΕ, δεδομένου ότι η ενσωμάτωση των επιλέξιμων χωρών βοηθά την ΕΕ να διατηρεί τον διεθνή ρόλο της και να προστατεύει τα συμφέροντά της, ενώ η πρόοδος προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ έχει επίσης μετασχηματιστικό αντίκτυπο στις ίδιες τις υποψήφιες χώρες· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ αποτελεί το πιο αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και ότι η περαιτέρω αποδόμησή της ενδέχεται να οδηγήσει σε αυξανόμενη αστάθεια στην άμεση γειτονία της ΕΕ·

5.  σημειώνει ότι μια πιθανή μεταρρύθμιση της διαδικασίας διεύρυνσης δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις χώρες που ήδη πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων και σημειώνει επιπλέον ότι οι υποψήφιες χώρες πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα προσόντα τους βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και όχι παραγόντων που αφορούν τις εσωτερικές πολιτικές ατζέντες των επιμέρους κρατών μελών και ότι είναι η ταχύτητα και η ποιότητα των μεταρρυθμίσεων που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

6.  υπενθυμίζει την ανανεωμένη συναίνεση για τη διεύρυνση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2006 και στη συνέχεια εγκρίθηκε στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2016·

7.  τονίζει ότι η αποτυχία της ΕΕ να αρχίσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις οδήγησε στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, με αποτέλεσμα την απώλεια αξιοπιστίας για όσους έχουν αναλάβει δεσμεύσεις· θεωρεί ότι τούτο στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα σε πιθανές υποψήφιες χώρες όσον αφορά τις σχέσεις καλής γειτονίας· σημειώνει με ανησυχία ότι αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει σε άλλους ξένους παράγοντες, των οποίων η δραστηριότητα ενδέχεται να μην είναι σύμφωνη με τις αξίες και τα συμφέροντα της ΕΕ, να συνεργαστούν στενότερα με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία·

8.  επικροτεί τα συμπεράσματα της Συνόδου των Ηγετών της Βόρειας Μακεδονίας στις 20 Οκτωβρίου 2019, με τα οποία επιβεβαιώνεται η προσήλωση της χώρας στην ευρωπαϊκή ενταξιακή διαδικασία και τονίζεται ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τη Βόρεια Μακεδονία·

9.  τονίζει ότι η εν λόγω απόφαση στέλνει ένα προειδοποιητικό σήμα σε άλλες υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια και δημιουργεί ευκαιρίες για άλλες επιρροές και ότι θα μπορούσε να επιβραδύνει ή ακόμη και να σταματήσει εντελώς την εφαρμογή των φιλοευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων σε άλλες υποψήφιες για ένταξη χώρες·

10.  υπενθυμίζει ότι οι νέοι της περιοχής έχουν μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά την ένταξη στην ΕΕ και πιστεύει ότι ένα μέλλον χωρίς σαφή προοπτική θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την μετανάστευση από την περιοχή·

11.  εκφράζει τη λύπη του διότι η απόφαση αυτή υπονομεύει τις προσπάθειες που καταβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας διεύρυνσης και της στρατηγικής για τα Δυτικά Βαλκάνια·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν ήταν σε θέση να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν ευθύνη έναντι της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας και να λάβουν ομόφωνη θετική απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων κατά την επόμενη συνεδρίασή τους, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της μη ανάληψης δράσης·

13.  θεωρεί ότι η νέα Επιτροπή θα πρέπει να προβεί αμέσως σε απολογισμό της πολιτικής για τη διεύρυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου, και τονίζοντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα της διεύρυνσης τόσο για τις υποψήφιες χώρες όσο και για τα κράτη μέλη· πιστεύει επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει εκ νέου και να τροποποιήσει αναλόγως τη στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, του Φεβρουαρίου του 2018·

14.  επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, κάθε κράτος της Ευρώπης μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, και στηρίζει το κράτος δικαίου·

15.  καλεί το Κοινοβούλιο να εντείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές του για τη στήριξη της δημοκρατίας (Διάλογοι Jean Monnet και οικοδόμηση ικανοτήτων) στην περιοχή, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα κοινοβούλια θα διαδραματίζουν στο έπακρο τον ρόλο τους ως κινητήριες δυνάμεις για τη δημοκρατική μεταρρύθμιση και θα εκπληρώνουν τις ευρωπαϊκές προσδοκίες των πολιτών της περιοχής·

16.  καλεί το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο αυτό, ως απάντηση στο αδιέξοδο εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να συγκαλέσει περιφερειακό κοινοβουλευτικό διάλογο με την ηγεσία των κοινοβουλίων των Δυτικών Βαλκανίων, για τη χάραξη στρατηγικής σχετικά με τον ρόλο των κοινοβουλίων στην προώθηση του προγράμματος μεταρρυθμίσεων της ΕΕ και στην υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων που θα ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές προσδοκίες των λαών της περιοχής·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας και όλων των υποψήφιων προς ένταξη χωρών.

(1) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 122.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0481.
(3) ΕΕ C 331 της 18.9.2018, σ. 88.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0480.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου