Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 14 ноември 2019 г. - БрюкселОкончателна версия
Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
 Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия
 Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
 Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1)
 Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9
 Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21
 Криминализиране на сексуалното образование в Полша

Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
PDF 136kWORD 44k
Решение на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (2019/2005(IMM))
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш, предадено на 26 ноември 2018 г. от Отдела за разследване и наказателно преследване на Порто във връзка с производство № 1406/14.3TDPRT, и обявено в пленарно заседание на 31 януари 2019 г.,

–  като изслуша Жузе Мануел Фернандеш съгласно член 9, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 157 от Конституцията на Португалската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A9-0023/2019),

A.  като има предвид, че Отделът за разследване и наказателно преследване на Порто е поискал снемането на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш, член на Европейския парламент, с оглед на евентуалното предприемане на правни действия във връзка с предполагаема злоупотреба със служебно положение – престъпление, предвидено и наказуемо по член 11 от португалския закон № 34/87 от 16 юли, за което се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от две до осем години;

Б.  като има предвид, че съдебните действия не се отнасят до изразени мнения или подадени гласове при изпълнение на задълженията на въпросния член на Европейския парламент по смисъла на член 8 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

В.  като има предвид, че член 9 от Протокол №7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че член 157, параграф 2 и параграф 3 от Конституцията на Португалската република предвижда, че:

„2. депутатите от Парламента на Републиката не могат да бъдат изслушвани в качеството на свидетели или обвиняеми без разрешение на Парламента. Във втория случай Парламентът задължително дава разрешение, ако са налице сериозни улики за извършване на умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срок, надвишаващ три години.

3. Депутатите от Парламента на Републиката не могат да бъдат задържани, арестувани или лишавани от свобода без разрешение на Парламента, освен в случай на умишлено престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за срока, посочен в предходния параграф, и при заварено престъпление“.;

Д.  като има предвид, че срещу Жузе Мануел Фернандеш се води разследване, тъй като той в качеството му на кмет на Вила Верде и при изпълнение на произтичащите от тази длъжност задачи, като се е споразумял тайно с други лица е извършил предполагаемо нарушение на общите принципи, уреждащи възлагането на обществени поръчки, а именно принципите на безпристрастност, неутралност, конкуренция и прозрачност, като е поставил едно дружество в по-благоприятна позиция спрямо останалите конкуренти, като въпросното дружество е участвало в предварителното изготвяне и попълване на документите по тръжната процедура; като има предвид, че обществената поръчка беше възложена на това дружество на 22 декември 2008 г.;

Е.  като има предвид, че в съответствие с член 7, параграф 7 от Правилника за дейността на Парламента комисията по правни въпроси при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на Парламента, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането комисията подробно се е запознала с фактите по случая;

Ж.  като има предвид, че в съответствие с член 5, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент парламентарният имунитет не е лична привилегия на отделния член на ЕП, а представлява гаранция за независимостта на Парламента като цяло и на неговите членове;

З.  като има предвид, че Жузе Мануел Фернандеш поиска имунитетът му да бъде снет; като има предвид, че Парламентът решава самостоятелно, във всеки конкретен случай, дали да снеме имунитета; като има предвид, че Парламентът може да вземе предвид позицията на члена на ЕП, за да реши дали да снеме имунитета му(2);

И.  като има предвид, че целта на парламентарния имунитет е да защити Парламента и неговите членове от съдебно производство във връзка с дейности, провеждани при изпълнение на парламентарните задължения и които не могат да бъдат разделени от тези задължения;

Й.  като има предвид, че в този случай Парламентът не откри доказателства за fumus persecutionis , т.е. фактически елементи, които да указват намерение чрез съдебното производство да се навреди на политическата дейност на член на ЕП и следователно на Европейския парламент;

1.  решава да снеме имунитета на Жузе Мануел Фернандеш;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада от водещата комисия на португалските органи и на Жузе Мануел Фернандеш.

(1) решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, -101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, точка 28.


Дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки *
PDF 160kWORD 49k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. по отношение на разпоредбите, отнасящи се до дистанционните продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

(Специална законодателна процедура - консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0819),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0017/2019),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0019/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския Съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  В Директива 2006/112/ЕО3 на Съвета, изменена с Директива (ЕС) 2017/24554 на Съвета, се предвижда, че когато данъчно задължено лице улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства, дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, или доставките на стоки в рамките на Общността от данъчно задължено лице, неустановено в рамките на Общността, на данъчно незадължено лице, се счита, че самото данъчно задължено лице, което улеснява доставката, е получило и доставило стоките. Тъй като с тази разпоредба една доставка се разделя на две, следва да се определи към коя от тези доставки следва да се отнасят изпращането или превозът на стоките с цел правилно да се определи мястото на доставка.
(1)  В Директива 2006/112/ЕО3 на Съвета, изменена с Директива (ЕС) 2017/24554 на Съвета, се предвижда, че когато данъчно задължено лице улеснява чрез използването на електронен интерфейс като пазар, платформа, портал или други подобни средства, дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети територии или трети държави под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаваща 150 EUR, или доставките на стоки в рамките на Общността от данъчно задължено лице, неустановено в рамките на Общността, на данъчно незадължено лице, се счита, че самото данъчно задължено лице, което улеснява доставката, е получило и доставило стоките. Тъй като с тази разпоредба една доставка се разделя на две, следва да се определи към коя от тези доставки следва да се отнасят изпращането или превозът на стоките с цел правилно да се определи мястото на доставка. Необходимо е също да се гарантира, че данъчното събитие за тези две доставки настъпва едновременно.
__________________
___________________
3 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
3 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).
4 Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (ОВ L 348, 29.12.2017 г., стр. 7).
4 Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки (ОВ L 348, 29.12.2017 г., стр. 7).
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Въпреки че данъчно задължено лице, което улеснява чрез използването на електронен интерфейс доставката на стоки на данъчно незадължено лице в Общността, може да приспадне, в съответствие със съществуващите правила, ДДС, платен на доставчици, които не са установени в Общността, съществува риск в крайна сметка ДДС да не бъде платен на данъчните органи. За да се избегне този риск, доставката от доставчика, който продава стоки чрез използването на електронен интерфейс, следва да бъде освободена от ДДС, а на този доставчик следва да се предостави правото да приспада ДДС, който е заплатил при закупуването или вноса на доставените стоки.
(2)  Въпреки че данъчно задължено лице, което улеснява чрез използването на електронен интерфейс доставката на стоки на данъчно незадължено лице в Общността, може да приспадне, в съответствие със съществуващите правила, ДДС, платен на доставчици, които не са установени в Общността, съществува риск в крайна сметка ДДС да не бъде платен на данъчните органи. За да се избегне този риск, доставката от доставчика, който продава стоки чрез използването на електронен интерфейс, следва да бъде освободена от ДДС, а на този доставчик следва да се предостави правото да приспада ДДС, който е заплатил при закупуването или вноса на доставените стоки. За целта доставчикът следва винаги да бъде регистриран в държавата членка, в която доставчикът е придобил или внесъл тези стоки.
Изменение 3
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 66 а (нов)
(1a)  Вмъква се следният член:
„Член 66a
Чрез дерогация от членове 63, 64 и 65 данъчното събитие по отношение на тези доставки на стоки от данъчно задължено лице, за което се счита, че е получило и доставило стоките в съответствие с член 14а, както и по отношение на доставката до това данъчно задължено лице, настъпва и ДДС става изискуем в момента на приемане на плащането.“
Изменение 4
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 272 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
(4a)  в член 272, параграф 1, алинея 1 буква б) се заменя със следното:
„б) данъчнозадължените лица, които не извършват никоя от сделките, посочени в членове 20, 21, 22, 33, 36, 138 и 141;“
„б) данъчнозадължените лица, които не извършват никоя от сделките, посочени в членове 20, 21, 22, 33, 36, 136а, 138 и 141;“
Изменение 5
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 a – параграф 1 – точка 3 – буква в
в)  при доставка на стоки чрез електронен интерфейс за улесняване на тези доставки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането или превозът на доставяните стоки започва и завършва в една и съща държава членка — тази държава членка.“;
в)  при доставка на стоки от данъчно задължено лице, улесняващо тази доставка в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането или превозът на доставяните стоки започва и завършва в една и съща държава членка — тази държава членка.“;
Изменение 6
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -б
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 а – параграф 2а (нов)
б)  добавя се следната трета алинея
б)  добавя се следният параграф:
„Когато данъчно задължено лице, което не е установило стопанската си дейност в Общността и няма постоянен обект в нея, държавата членка по идентификация е държавата членка, от която се изпращат или превозват стоките. Когато има повече от една държава членка, от която се изпращат или превозват стоките, данъчно задълженото лице посочва коя от тези държави членки е държавата членка по идентификация. Данъчно задълженото лице се обвързва с това решение за съответната календарна година и за двете следващи календарни години.“
„Когато данъчно задължено лице, което не е установило стопанската си дейност в Общността и няма постоянен обект в нея, държавата членка по идентификация е държавата членка, в която започва изпращането или превозът на стоките. Когато има повече от една държава членка, в която започва изпращането или превозът на стоките, данъчно задълженото лице посочва коя от тези държави членки е държавата членка по идентификация. Данъчно задълженото лице се обвързва с това решение за съответната календарна година и за двете следващи календарни години.“
Изменение 7
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 ж – параграф 1 – буква а
a)  вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и доставките на стоки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането и превозът на тези стоки започва и завършва в една и съща държава членка;
a)  вътреобщностните дистанционни продажби на стоки и доставките на стоки;
aа)   доставките на стоки в съответствие с член 14а, параграф 2, ако изпращането и превозът на тези стоки започва и завършва в една и съща държава членка;
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 ж – параграф 2 a (нов)
(11a)  В член 369ж се добавя следният параграф:
„2a. Когато данъчно задълженото лице, предоставящо услуги, обхванати от специалния режим, има един или повече постоянни обекта, различни от тези в държавата членка по идентификация, от които се предоставят услугите, справка-декларацията за ДДС включва и общата стойност без ДДС, приложимите ставки за ДДС, общия размер, съобразно ставката, на съответния ДДС и общия дължим ДДС за тези доставки за всяка държава членка, в която данъчно задълженото лице има обект, заедно с индивидуалния идентификационен номер за целите на ДДС или референтния данъчен номер за всеки обект и с разбивка по държави членки по потребление.“
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2006/112/ЕО
Член 369 щб – параграф 2
‘2. Държавите членки изискват посоченият в параграф 1 ДДС да се плаща ежемесечно. Крайният срок за плащане е срокът, приложим за плащането на вносни мита при сходни ситуации.“.
‘2. Държавите членки изискват посоченият в параграф 1 ДДС да се плаща ежемесечно в срока за плащане, приложим за плащането на вносни мита.“

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - EGF/2019/001 BE/Carrefour - Белгия
PDF 159kWORD 51k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Белгия – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2019)0442 – C9‑0127/2019),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0021/2019),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда; като има предвид, че тази помощ се предоставя чрез финансова подкрепа за работниците и дружествата, за които те са работили;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най‑ефикасен начин; като има предвид, че настоящият случай включва особено уязвима възрастова група, в която над 81% от работниците са на възраст между 55 и 64 години;

В.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2019/001 BE/Carrefour за финансово участие от ЕФПГ вследствие на 751 съкращения по време на референтния период в икономическия сектор, класифициран в разделение 47 по NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“), между 30 ноември 2018 г. и 30 март 2019 г.; като има предвид, че други 268 работници са били съкратени преди или след референтния период; като има предвид, че според Комисията може да бъде установена ясна причинно‑следствена връзка със събитието, довело до съкращенията по време на референтния период; като има предвид, че по отношение на фактите, описани в подаденото от Белгия заявление, не са използвани други фондове или програми;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия е решила да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, за 330 млади хора, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEET);

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане в размер на 1 632 028 EUR съгласно този регламент, което представлява 60% от общата сума в размер на 2 720 047 EUR и включва разходи за персонализирани услуги в размер на 2 665 047 EUR и разходи за дейности по подготовка, управление, информиране и популяризиране, контрол и докладване в размер на 55 000 EUR;

2.  отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението на 20 юни 2019 г. и че след като Белгия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 4 октомври 2019 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че Белгия започна да предоставя персонализирани услуги на бенефициерите от целевата група на 1 декември 2018 г. и че разходите за действията са следователно допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в периода от 1 декември 2018 г. до 20 юни 2021 г.;

4.  отбелязва, че Белгия започна да извършва административни разходи по прилагането на ЕФПГ на 25 януари 2018 г. и че следователно разходите за дейности по подготовка, управление, информиране и публичност, контрол и докладване са допустими за финансово участие от ЕФПГ в периода от 25 януари 2018 г. до 20 декември 2021 г.

5.  припомня, че при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат и зараждащите се тенденции на пазара на труда, като се обръща специално внимание на прехода към устойчива и използваща ефикасно ресурсите икономика;

6.  припомня, че това е 14-то заявление от Белгия за мобилизиране на средства от ЕФПГ и че тези заявления обхващат различни сектори: автомобилна промишленост, производство на основни метали, текстил, машиностроене и оборудване, стъкларска промишленост, като в настоящия случай секторът на търговията на дребно е обхванат за първи път в Белгия; припомня, че това е 10-то заявление за покриване на разходи от ЕФПГ за сектора на търговията на дребно;

7.  потвърждава, че търговията на дребно преминава през период на значителни промени, дължащи се на глобализацията (електронна търговия, пазаруване онлайн), което води до съкращения, и че променящите се модели в навиците на потребителите и цифровизацията също оказват въздействие върху търговията на дребно; подчертава, че съкращенията в Carrefour Belgique SA не се отнасят пряко за хранителната промишленост, а засягат предимно електронната търговия със стоки като книги и електронни устройства; отбелязва, че този вид съкращения може да се увеличи още повече в бъдеще поради цифровизацията, което следва да бъде взето предвид по време на обсъжданията относно бъдещия ЕФПГ в следващата многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

8.  счита, че глобализацията представлява предизвикателство за Съюза; освен това счита, че справянето с младежката и друга безработица включва създаването на възможности за преквалификация и повишаване на квалификацията в европейските предприятия; очаква Carrefour Belgium да осигури необходимия висококачествен социален диалог с работниците си по време на този процес;

9.  отбелязва, че заявлението се отнася общо до 1 019 работници, съкратени в Carrefour Belgique SA, и че съкращенията засягат цяла Белгия; отбелязва освен това, че Белгия очаква, че в мерките ще участват само 400 от общия брой на бенефициерите, отговарящи на критериите (целеви бенефициери), а именно съкратените работници във Валония, тъй като тези съкращения оказват особено значимо неблагоприятно въздействие върху заетостта, а оттам и върху регионалната икономика на Валония поради недостига на работни места в региона, сравнително високото равнище на безработица и в резултат на това — очакваните трудности при преразпределението на съкратените работници, по-специално тези на възраст над 50 години; припомня в тази връзка, че процентът на безработицата от 8,6% във Валония е значително по-висок от средното равнище на безработица от 6,9% в Съюза, което е повече от два пъти по-високо от равнището на безработица от 3,5% в регион Фландрия;

10.  отбелязва освен това, че Белгия предлага персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 330 млади хора , които не работят, не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение (NEETs) на възраст под 25 години към датата на подаване на заявлението, като се има предвид, че 240 от съкращенията са извършени в регионите на ниво 2 по NUTS Province Hainaut и Province Liège, в които процентът на безработицата сред младежите на възраст от 15 до 24 години възлиза на най-малко 20%, въз основа на наличните годишни данни за 2018 г.;

11.  отбелязва, че Белгия планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението:

   i) подпомагане/насоки/съдействие за интегриране,
   ii) обучение, преквалификация и професионално обучение,
   iii) съдействие за създаване на собствен бизнес,
   iv) помощ за започване на стопанска дейност,
   v) помощи; подчертава, че в този случай значението на подпомагането, насоките и съдействието за интегриране, както и обучението, преквалификацията и професионалното обучение, се доказва от броя на прогнозните участници (очакват се 730 участници в първото действие, 460 във второто);

12.  подчертава, че младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, ще бъдат специално обучени за търсене на работа и кандидатстване за работа и ще бъдат по-добре информирани относно трудовото законодателство, социалните права и подкрепата при административни процедури; освен това ще бъде предоставена месечна надбавка в размер на 350 EUR на работници и NEET, които предприемат редовно обучение от най‑малко една година;

13.  приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен от Белгия в консултация със социалните партньори, по-специално със синдикатите, професионалните съветници и социалните работници, за да се преразгледат различните решения за пренасочване, приспособени към нуждите на съкратените работници;

14.  подчертава, че белгийските органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза;

15.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

17.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията на Европейския съюз – EGF/2019/001 BE/Carrefour

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(4), и по‑специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5), и по‑специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013(6) на Съвета ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 20 юни 2019 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Carrefour Belgique SA. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия взе решение да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на 330 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs).

(5)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Белгия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 1 632 028 EUR.

(6)  За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 1 632 028 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](7).

Съставено в […] на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(5) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(6) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на Многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(7)* Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


Генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
PDF 198kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061870/04 – 2019/2856(RSP))
P9_TA(2019)0054B9-0170/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061870/04),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването от 30 април 2019 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 5 юни 2019 г., при което отново не беше представено становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 6 декември 2006 г. и публикувано на 14 декември 2006 г.(3),

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните относно подновяването на разрешението, прието на 17 октомври 2018 г. и публикувано на 14 ноември 2018 г.(4),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(5),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид, че с Решение № 2008/837/ЕО на Комисията(6) се разрешава пускането на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 („LLCotton25“);

Б.  като има предвид, че на 2 октомври 2017 г. първият притежател на разрешението Bayer CropScience AG („заявителят“) подаде до Комисията заявление в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на това разрешение;

В.  като има предвид, че на 17 октомври 2018 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие положително становище, което беше публикувано на 14 ноември 2018 г.(7);

Г.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Д.  като има предвид, че памукът LLCotton25 е създаден да бъде устойчив на хербициди на основата на глуфосинат(8);

Е.  като има предвид, че макар консумацията на памучно масло в Европа да е относително ограничена, то се съдържа в широк спектър от хранителни продукти, включително заливки, майонеза, фини печива, шоколадови пасти за намазване и чипс; като има предвид, че памукът се използва за храна на животните главно под формата на памучно кюспе/брашно или като пълномаслено памуково семе(9);

Ж.  като има предвид, че държавите членки са представили много критични забележки към ЕОБХ по време на тримесечния период на консултации, както по отношение на първоначалната оценка, така и по отношение на тази за подновяване(10); като има предвид съдържанието на тези забележки, например че въздействието на остатъците от глуфосинат и метаболитите не е взето предвид, че е спорно дали резултатите от теста за токсичност могат да се считат за верни, че не е направена задълбочена оценка на алергенността и токсикологията, че съставените от заявителя доклади за наблюдение не предоставят никакви данни в подкрепа на заключенията за липса на неблагоприятни последствия върху здравето или околната среда, свързани с вноса и употребата на памук LLCotton25, както и че предложеният от заявителя план за общ надзор не отговаря на изискванията на приложение VII към Директива № 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11);

З.  като има предвид, че в отговор на забележките на държавите членки ЕОБХ многократно е заявявал, че счита за необходимо да се проведе допълнително обсъждане между заявителите и Комисията, като отговорна за управлението на риска, във връзка с практическото прилагане на плана за мониторинг на околната среда след пускането на пазара за генетично модифицирани растения за внос и преработка;

Липса на оценка на остатъците от глуфосинат в памук LLCotton25

И.  като има предвид, че в редица изследвания е доказано, че генетично модифицираните култури, които са устойчиви на хербициди, водят до по-широка употреба на тези хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(12); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че памукът LLCotton25 ще бъде изложен на по-високи и многократни дози глуфосинат, което потенциално ще доведе до повече остатъчни количества в реколтата;

Й.  като има предвид, че въпреки първоначалното разрешение за внос на памука LLCotton25 през 2008 г., одобрението за използване на глуфосинат в Съюза изтече на 31 юли 2018 г.(13); като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията 1B и следователно отговаря на критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(14);

К.  като има предвид, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и техните метаболити, открити в генетично модифицираните растения, се счита за извън правомощията на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми и следователно не се предприема като част от процеса на разрешаване на генетично модифицирани организми; като има предвид, че това е проблематично, тъй като в генетично модифицираните растения начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането (метаболити), могат да са следствие от самата генетична модификация;(15);

Л.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(16), който има за цел да гарантира високо равнище на защита на потребителите по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества („МДГОВ“), остатъчните количества от активни вещества, които не са разрешени за употреба в Съюза, във вносните култури за храни и фуражи, например глуфосинат, следва да бъдат внимателно контролирани и наблюдавани(17);

М.  като има предвид, че напротив, в рамките на последната координирана многогодишна контролна програма на Съюза (за 2020, 2021 и 2022 г.) държавите членки не са задължени да измерват остатъчните количества глуфосинат в нито един продукт, включително памука(18); като има предвид, че не може да се изключи памукът LLCotton25 или получените от него продукти за храни и фуражи да превишават МДГОВ, които бяха въведени, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите;

Н.  като има предвид, че ЕОБХ установи, че очакваната експозиция на оператора на глуфосинат, когато веществото се използва за борба с плевелите в генетично модифицирана царевица, надвишава допустимото ниво на експозиция на оператора дори когато се използват лични предпазни средства(19); като има предвид, че експозицията на оператора е повод за особена загриженост предвид по-големите количества хербициди, използвани при устойчивите на хербициди генетично модифицирани култури;

О.  като има предвид, че според неотдавнашен доклад на специалния докладчик на ООН относно правото на прехрана опасните пестициди оказват катастрофално въздействие върху здравето, като според оценките те са причина за 200 000 смъртни случая от остро отравяне годишно, 99 процента от които в развиващите се държави(20); като има предвид, че цел 3.9 от целите на ООН за устойчиво развитие, с които Съюзът се е ангажирал, е до 2030 г. значително да бъде намален броят на смъртните случаи и заболяванията, причинени от опасни химикали и замърсяване на въздуха, водата и почвата(21);

Недемократичен процес на вземане на решения

П.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 30 април 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки; като има предвид, че при гласуването в Апелативния комитет на 5 юни 2019 г. също не беше изразено становище;

Р.  като има предвид, че Комисията признава за проблематичен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство от държави членки, което е именно изключението за разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи(22); като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията като недемократична(23);

С.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Европейският парламент прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че нямаше квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса, липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

Т.  като има предвид, че не се изисква промяна на законодателството, за да може Комисията да не разрешава ГМО, когато в Апелативния комитет не е налице квалифицирано мнозинство от държави членки(24);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(25), е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

5.  призовава Комисията междувременно да преустанови разрешаването на ГМО, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

6.  призовава Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, техните метаболити и всякакви комбинаторни ефекти;

7.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения с поносимост към хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

8.  призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения за употреба като храни или фуражи, при които е създадена устойчивост на активно вещество на хербицид, което не е разрешено за употреба в Съюза;

9.  настоятелно призовава Комисията да разглежда задълженията на Съюза по силата на международни споразумения, например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите на ООН за устойчиво развитие, като „съответни разпоредби на правото на Съюза“ и/или „законни фактори“ съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 и да им придава тежестта, която заслужават, както и да съобщава как те са били отчетени в процеса на вземане на решения;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Становище на Експертната група по генетично модифицирани организми относно заявление (референтен номер EFSA-GMO-NL-2005-13) за пускане на пазара на устойчив на глуфосинат генетично модифициран памук LLCotton25 за употреба като храна и фураж и внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 от страна на Bayer CropScience, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), (2006) 429, стр. 1 – 19, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2006.429.
(4) Научно становище относно оценката на генетично модифицирания памук LLCotton25 за подновяване на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐RX‐010), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г., 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473
(5)––– В рамките на осмия си мандат Европейският парламент прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това по време деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).
(6) Решение 2008/837/ЕО на Комисията от 29 октомври 2008 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифициран памук LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 36).
(7) Научно становище относно оценката на генетично модифицирания памук LLCotton25 за подновяване на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐RX‐010), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г., 16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473
(8) Първоначално становище на ЕОБХ, стр. 1.
(9) Научно становище относно оценката на генетично модифицирания памук GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 за употреба като храна и фураж съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐NL‐2011‐94), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г.; 16(4):5213, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213, стр. 17 – 18.
(10) Забележките на държавите членки относно памук LLCotton25 могат да бъдат намерени чрез регистъра на въпросите към ЕОБХ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(11) Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 година относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).
(12) Вж. например Bonny S, Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, януари 2016 г.; 57(1), стр. 31 – 48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 и Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, 28 септември 2012 г., Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(13) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=BG&selectedID=1436
(14) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(15) Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.; 16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(16) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 година относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(17) Вж. съображение 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005.
(18) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/533 на Комисията от 28 март 2019 година относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 88, 29.3.2019 г., стр. 28).
(19) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глуфосинат като пестицид. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r, стр. 3.
(20) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(21) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(22) Вж. например обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и в обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(23) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(24) Комисията „може“, а не „трябва“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство от държави членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 (член 6, параграф 3).
(25) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


Генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1)
PDF 196kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061871/04 – 2019/2857(RSP))
P9_TA(2019)0055B9-0169/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D061871/04),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 11, параграф 3 и член 23, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването от 30 април 2019 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 5 юни 2019 г., при което отново не беше представено становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), прието на 2 юли 2008 г. и публикувано на 11 юли 2008 г.(3),

–  като взе предвид становището на Европейския орган за безопасност на храните относно подновяването на разрешението, прието на 17 октомври 2018 г. и публикувано на 16 ноември 2018 г.(4),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(5),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

A.  като има предвид, че с Решение № 2008/933/ЕО на Комисията(6) се разрешава пускането на пазара на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON 89788 („соя MON 89788“);

Б.  като има предвид, че на 20 ноември 2017 г. притежателят на разрешението „Монсанто Европа“ S.A./N.V. подаде от името на дружеството „Монсанто“ заявление до Комисията в съответствие с членове 11 и 23 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за подновяване на това разрешение;

В.  като има предвид, че на 17 октомври 2018 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие положително становище във връзка с подновяването на това разрешение(7), което беше публикувано на 16 ноември 2018 г.;

Г.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Д.  като има предвид, че соята MON 89788 е създадена да бъде устойчива на хербициди на основата на глифосат; като има предвид, че соята MON 89788 е създадена да бъде устойчива на глифосат чрез изразяване на протеина CP4 EPSPS(8);

Липса на оценка на остатъчните количества глифосат и метаболити

Е.  като има предвид, че в редица изследвания е доказано, че генетично модифицираните култури, които са устойчиви на хербициди, водят до по-широка употреба на тези хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(9); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че соята MON 89788 ще бъде изложена на по-високи и многократни дози глифосат, което потенциално ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтата;

Ж.  като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосата като вероятно канцерогенно за хората вещество; като има предвид, че редица неотдавнашни рецензирани научни изследвания потвърждават канцерогенния потенциал на глифосата(10);

З.  като има предвид, че в генетично модифицираните растения начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането (метаболити) могат да са следствие от самата генетична модификация(11); като има предвид, че според ЕОБХ липсват токсикологични данни, необходими за оценка на риска за потребителите от няколко продукта от разграждането на глифосата, свързани с генетично модифицирани култури, които са устойчиви на глифосат(12);

Липса на максимално допустима граница на остатъчни вещества и свързани с това проверки

И.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(13), който има за цел да гарантира високо равнище на защита на потребителите, следва да се определят специфични максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за храни и фуражи, произведени в трети страни, когато употребата на пестициди води до нива на остатъчни вещества, различни от тези, произтичащи от селскостопанската практика в рамките на Съюза(14); като има предвид, че действително такъв е случаят при внесените устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури поради увеличения обем на използваните хербициди спрямо генетично немодифицираните култури;

Й.  като има предвид, че при преразглеждането от страна на ЕОБХ на съществуващите МДГОВ за глифосат от 2018 г. наличните данни не бяха достатъчни, за да се определят стойности на МДГОВ и стойности за оценка на риска за глифосат по отношение на редица генетично модифицирани култури, включително за соя с изменение на типа EPSPS(15);

К.  като има предвид, че се счита, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и техните метаболити, открити в генетично модифицираните растения, е извън правомощията на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми и следователно не се предприема като част от процеса на разрешаване на генетично модифицирани организми;

Л.  като има предвид, че липсата на анализ на остатъчните вещества от хербициди, открити в генетично модифицираните растения, и свързаните с тях рискове за здравето беше посочена от компетентните органи на много държави членки като повод за загриженост в техните коментари относно оценката на риска на ЕОБХ(16);

Други забележки

М.  като има предвид, че много държави членки изразиха загриженост относно качеството на плана за мониторинг на околната среда след пускането на пазара, като посочиха, наред с останалото, че той не отговаря напълно на целите, установени в приложение VII към Директива № 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(17), нито на съответните допълнителни обяснителни бележки; държавите членки също така отбелязаха като цяло, че мониторингът на соята MON 89788 е неподходящ, че той не предоставя достоверни данни в подкрепа на заключението, че няма неблагоприятни последици за здравето или околната среда при вноса и използването на соя MON 89788, и че от него не могат да се извлекат поуки във връзка с безопасността при употребата на соята за консумация от животните или човека(18);

Н.  като има предвид, че в отговор на коментарите на държавите членки ЕОБХ многократно е заявявал, че счита за необходимо допълнително обсъждане между заявителите и Комисията, като отговорна за управлението на риска, във връзка с практическото прилагане на плана за мониторинг на околната среда след пускането на пазара за генетично модифицирани растения за внос и преработка;

О.  като има предвид, че работната група по биотехнологиите към Френската агенция за безопасност на храните, околната среда и здравето на работното място (ANSES) посочва, че тъй като извършеният от заявителя преглед на научни изследвания, публикувани след първото разрешаване на соята MON 89788, е бил твърде ограничаващ, не може да се стигне до заключение относно безопасността на соята MON 89788;

П.  като има предвид, че генетично модифицираната соя, която се отглежда в държави като Бразилия и Аржентина, е основен двигател за широкомащабното обезлесяване; като има предвид, че този аспект, в допълнение към задълженията на Съюза по целите на ООН за устойчиво развитие, Парижкото споразумение относно изменението на климата и други международни цели относно биологичното разнообразие, не е бил взет под внимание в процеса на даване на разрешение;

Недемократичен процес на вземане на решения

Р.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 30 април 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки; като има предвид, че при гласуването в Апелативния комитет на 5 юни 2019 г. също не беше изразено становище;

С.  като има предвид, че Комисията признава за проблематичен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство от държави членки, което е именно изключението за разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи(19); като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията като недемократична(20);

Т.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Европейският парламент прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че не беше налице квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава недостатъците в демократичността на процеса, липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

У.  като има предвид, че не се изисква промяна на законодателството, за да може Комисията да не разрешава ГМО, когато в Апелативния комитет не е налице квалифицирано мнозинство от държави членки(21);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(22), е да се гарантира основа за осигуряване на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

5.  призовава Комисията междувременно да преустанови разрешаването на ГМО, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

6.  призовава Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, техните метаболити и всякакви други комбинаторни ефекти;

7.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

8.  повтаря изразената си тревога, че силната зависимост на Съюза от внос на фуражи под формата на соя причинява обезлесяване в трети държави, и припомня, че целите на ООН за устойчиво развитие могат да бъдат постигнати само ако веригите на доставки станат устойчиви и бъдат създадени полезни взаимодействия между политиките(23);

9.  призовава Комисията да не разрешава внос на генетично модифицирана соя, освен ако може ясно да се докаже, че нейното отглеждане не допринася, пряко или непряко, за обезлесяването;

10.  настоятелно призовава Комисията да разглежда задълженията на Съюза по силата на международни споразумения, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите на ООН за устойчиво развитие, като „относими разпоредби на правото на Съюза“ и/или „обосновани фактори“ съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 и да им придава тежестта, която заслужават, както и да съобщава как те са били отчетени в процеса на вземане на решения;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Становище на Експертната група по генетично модифицирани организми относно заявление (референтен номер EFSA-GMO-NL-2006-36) за пускане на пазара на устойчива на глифосат генетично модифицирана соя MON89788 за употреба като храна и фураж, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 от страна на Monsanto, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), (2008)758, стр. 1 – 23, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758
(4) Научно становище относно оценката на генетично модифицираната соя MON 89788 за подновяване на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐RX‐011), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г., 16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468
(5)——— По време на осмия си мандат Европейският парламент прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това по време на деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).
(6) Решение 2008/933/ЕО на Комисията от 4 декември 2008 г. за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя MON89788 (MON-89788-1), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 333, 11.12.2008 г., стр. 7).
(7) Научно становище относно оценката на генетично модифицираната соя MON 89788 за подновяване на разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐RX‐011), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018 г., 16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468
(8) Първоначално становище на ЕОБХ, стр. 1.
(9) вж. например Bonny S, Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, януари 2016 г.;57(1), стр. 31 – 48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 и Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years, Environmental Sciences Europe, 28 септември 2012 г., 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24;
(10) Вж. например https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, и https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(11) Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.;16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(12) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2015 г., 13(11), стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(13) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(14) Вж. съображение 26 от Регламент (ЕО) № 396/2005.
(15) Мотивирано становище за преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от глифосат, в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ, 2018 г., 16(5):5263, стр. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
(16) Забележките на държавите членки относно соята MON 89788 могат да бъдат намерени чрез регистъра на въпросите към ЕОБХ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(17) Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).
(18) Забележките на държавите членки относно соята MON 89788 могат да бъдат намерени чрез регистъра на въпросите към ЕОБХ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(19) Вж. например обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и в обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(20) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или в речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(21) Комисията „може“, а не „трябва“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство от държави членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 (член 6, параграф 3).
(22) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).
(23) Резолюция на Европейския парламент от 11 септември 2018 г. относно прозрачното и отговорно управление на природните ресурси в развиващите се страни: случаят с горите (Приети текстове, P8_TA(2018)0333), параграф 67.


Генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинациите MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9
PDF 213kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D062828/04 – 2019/2859(RSP))
P9_TA(2019)0056B9-0171/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и подкомбинации MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D062828/04),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването от 12 юли 2019 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 16 септември 2019 г., при което отново не беше представено становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 28 ноември 2018 г. и публикувано на 16 януари 2019 г.(3),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(4),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

A.  като има предвид, че на 11 януари 2013 г. „Dow AgroSciences Europe“ („кандидатът“) подаде от името на „Dow AgroSciences LLC“ заявление в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003 за пускане на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 („генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие“) и подкомбинации; като има предвид, че заявлението също така включва пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждането;

Б.  като има предвид, че седем подкомбинации на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие вече са разрешени или са в процес на разрешаване по отделно заявление; като има предвид, че останалите три подкомбинации (MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 и NK603 × DAS 40278-9) са обхванати от проекта на решение за изпълнение на Комисията;

В.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие е получена от кръстосването на четири събития на генетично модифицирана царевица и води до резистентност към хербициди, съдържащи глуфосинат, глифосат, хизалофоп и C8H6Cl2O3, както и че произвежда три инсектицидни протеина (Bt или Cry протеини): Cry1A.105, Cry2Ab2 и Cry1F, които са токсични за някои люспокрили личинки(5);

Г.  като има предвид, че на 28 ноември 2018 г. ЕОБХ даде положително становище, което беше публикувано на 16 януари 2019 г.(6);

Д.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Е.  като има предвид, че кандидатът не е представил на ЕОБХ данни за трите подкомбинации, попадащи в обхвата на проекта на решение за изпълнение на Комисията(7);

Коментари на държавите членки и независимо проучване

Ж.  като има предвид, че държавите членки представиха на ЕОБХ много критични забележки по време на тримесечния период на консултации(8); като има предвид, че тези критични забележки включват констатацията, че данните, предоставени от кандидата, са недостатъчни, за да се гарантира точна оценка на риска, че оценката на риска, извършена от ЕОБХ, не е достатъчна в настоящата си форма, тъй като не е оценила правилно цялостната безопасност и потенциалната токсичност на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие за хората, животните и околната среда, че ЕОБХ не е взел под внимание последните проучвания относно потенциалната токсичност на Bt токсини, и че не е възможно да се направят заключения относно рисковете за здравето, свързани с генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие, без да се проведат дългосрочни изследвания на храненето с цел правилно оценяване на токсичността за органите и за репродукцията, както и на реакциите на имунната система, при които се вземат предвид реалистичните остатъчни нива на добавъчни хербициди и възможните комбинирани ефекти;

З.  като има предвид, че независимо проучване(9) също така заключава, че оценката на риска, извършена от ЕОБХ, не е приемлива в настоящия си вид, тъй като не е оценила правилно цялостната безопасност и потенциалната токсичност на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие;

И.  като има предвид, че в това независимо проучване се констатира, че ЕОБХ е трябвало да вземе резултатите от сравнителния анализ като отправна точка за по-подробни проучвания, тъй като анализът разкрива редица значителни разлики между генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие и нейното конвенционално съответствие, особено когато генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие е била третирана с добавъчни хербициди;

Й.  като има предвид, че в независимото проучване се стига до заключението, че с оглед на тези значителни разлики ЕОБХ е трябвало да поиска дългосрочни изследвания на храненето и/или изследвания, проведени в няколко поколения, за да може да оцени правилно токсичността за органите и за репродукцията, както и реакциите на имунната система, като същевременно се вземе под внимание големият брой Bt токсини и реалистичните равнища на остатъчни вещества от добавъчни хербициди, както и потенциалните комбинирани ефекти;

Липса на оценка на остатъчните вещества от хербициди, на метаболитите и на коктейлните ефекти

К.  като има предвид, че в редица изследвания е доказано, че генетично модифицираните култури, които са устойчиви на хербициди, водят до по-широка употреба на добавъчни хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(10); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие ще бъде изложена на дози глуфосинат, глифосат, хизалофоп и C8H6Cl2O3, които са както по-високи, така и по-чести, и следователно може да доведе до по-високо количество остатъчни вещества в реколтите;

Л.  като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че за разлика от това, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосата като вероятно канцерогенно за хората вещество;

М.  като има предвид, че според ЕОБХ липсват токсикологични данни, необходими за оценка на риска за потребителите от няколко продукта от разграждането на глифосата, свързани с генетично модифицирани култури, които са устойчиви на глифосат(11);

Н.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията (1B) и следователно отговаря на критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(12); като има предвид, че одобрението за използване на глуфосинат в Съюза изтече на 31 юли 2018 г.(13);

О.  като има предвид, че в неотдавнашна статия от експерт, занимавал се с разработката на генетично модифицирани растения, се поставя под въпрос безопасността на генетично модифицираните култури, устойчиви на C8H6Cl2O3, поради неговото разграждане в цитотоксични разпадни продукти(14);

П.  като има предвид, че се счита, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и техните разпадни продукти, открити в генетично модифицираните растения, е извън правомощията на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (експертна група на ЕОБХ по ГМО) и следователно такава оценка не се предприема като част от процеса за даване на разрешение за генетично модифицирани организми; като има предвид, че това представлява проблем, тъй като в съответното генетично модифицирано растение начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането („метаболити“), могат да са следствие от самата генетична модификация(15);

Р.  като има предвид, че поради специфични селскостопански практики при отглеждането на устойчиви на хербициди генетично модифицирани растения съществуват и специфични модели на прилагане на хербициди и съответно излагане на растенията, както и поява на комбинаторни ефекти между различните остатъчни вещества от хербициди и техните метаболити, които изискват специално внимание; като има предвид, че те не бяха взети предвид от ЕОБХ;

С.  като има предвид, че поради това не може да се направи заключение, че консумацията на генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие или нейните подкомбинации е безопасна за здравето на хората и животните;

Липса на максимално допустима граница на остатъчни вещества и свързани с това проверки

Т.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(16), който има за цел да гарантира високо равнище на защита на потребителите, следва да се определят специфични максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за храни и фуражи, произведени в трети държави, когато употребата на пестициди води до нива на остатъчни вещества, различни от произтичащите от селскостопанската практика в рамките на Съюза; като има предвид, че действително такъв е случаят при вносните устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури поради увеличения обем на използваните хербициди спрямо генетично немодифицираните култури;

У.  като има предвид обаче, че при преразглеждането от страна на ЕОБХ на съществуващите МДГОВ за глифосат от 2018 г. наличните данни не бяха достатъчни, за да се определят стойностите на МДГОВ и стойности от оценка на риска за глифосат по отношение на генетично модифицирана царевица с изменение на типа EPSPS(17); като има предвид, че при генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие е налице изменение на типа EPSPS(18);

Ф.  като има предвид, че отново съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 остатъчните количества във вносни култури за храни и фуражи от активни вещества, които не са разрешени за употреба в Съюза, като например глуфосинат, следва да бъдат внимателно контролирани и наблюдавани(19);

Х.  като има предвид, че в рамките на последната координирана многогодишна контролна програма на Съюза (за 2020, 2021 и 2022 г.) държавите членки не са задължени да измерват глуфосината (нито други хербициди) в царевицата (генетично модифицирана или не)(20); като има предвид, че не може да се изключи, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие, нейните подкомбинации или продукти, получени от нея, за храни и фуражи ще надвишава МДГОВ, които следва да бъдат въведени и наблюдавани, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите;

Bt протеини

Ц.  като има предвид, че няколко проучвания показват, че са наблюдавани странични ефекти, които могат да засегнат имунната система вследствие на експозицията на Bt протеини, както и че някои Bt протеини могат да имат адювантни свойства(21), което означава, че те могат да увеличат алергенността на други протеини, с които влизат в контакт;

Ч.  като има предвид, че в мнение на малцинството, прието от член на експертната група на ЕОБХ по ГМО в процеса на оценка на друга генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие и нейните подкомбинации, се констатира, че въпреки че никога не са били установявани нежелани ефекти върху имунната система в нито едно заявление, в което са изразени Bt протеини, те „не са могли да бъдат наблюдавани от токсикологичните изследвания [...], които понастоящем се препоръчват и се извършват за оценка на безопасността на генетично модифицирани растения в ЕОБХ, тъй като последните не включват подходящите изпитвания за тази цел“(22);

Ш.  като има предвид, че неотдавнашно проучване показва, че бързото нарастване на употребата на неоникотиноидните продукти за третиране на семена в Съединените щати съвпада с повишеното засаждане на генетично модифицирана царевица, съдържаща Bt протеини(23); като има предвид, че Съюзът забрани употребата на открито на три неоникотиноида, включително като покрития на семена, поради тяхното въздействие върху медоносните пчели и други опрашители(24);

Щ.  като има предвид, че се счита, че оценката на потенциалното взаимодействие на остатъчните вещества от хербициди и техните метаболити с Bt протеини е извън правомощията на експертната група на ЕОБХ по ГМО и следователно такава оценка не се предприема като част от оценката на риска;

Недемократичен процес на вземане на решения

AA.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 12 юли 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство от държавите членки; като има предвид, че гласуването в Апелативния комитет на 16 септември 2019 г. също не доведе до изразяване на становище;

АБ.  като има предвид, че Комисията признава за проблематичен факта, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство „за“ от държави членки, което е именно изключението за разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи(25); като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията като недемократична(26);

АВ.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Европейският парламент прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че нямаше квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса, въпреки липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

АГ.  като има предвид, че не се изисква промяна на законодателството, за да може Комисията да не разрешава ГМО, когато в Апелативния комитет не е налице квалифицирано мнозинство „за“ от държави членки(27);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета(28), е да се гарантира основа за осигуряване на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

5.  призовава Комисията междувременно да преустанови разрешаването на ГМО, когато държавите членки не представят становище в апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

6.  призовава Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, техните метаболити и всякакви комбинаторни ефекти;

7.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за употреба като храни или фуражи;

8.  призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения за употреба като храни или фуражи, при които е създадена устойчивост на активно вещество на хербицид, което не е разрешено за употреба в Съюза;

9.  призовава Комисията да не разрешава никакви подкомбинации на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, освен ако те са били подложени на задълбочена оценка от ЕОБХ въз основа на пълни данни, предоставени от кандидата;

10.  счита по-конкретно, че одобряването на подкомбинации, за които не са предоставени данни за безопасност и които дори още не са били изпитвани или създадени, е в противоречие с принципите на общото законодателство в областта на храните, установено в Регламент (ЕО) № 178/2002;

11.  призовава ЕОБХ да разработи допълнително и да използва систематично методи, които позволяват установяването на неочаквани въздействия на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, например във връзка с адювантните свойства на Bt токсините;

12.  настоятелно призовава Комисията да разглежда задълженията на Съюза по силата на международни споразумения, например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите на ООН за устойчиво развитие, като „съответни разпоредби на правото на Съюза“ и/или „законни фактори“ съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 и да им придава тежестта, която заслужават, както и да съобщава как те са били отчетени в процеса на вземане на решения;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) „Assessment of genetically modified maize MON 89034 3 1507 3 NK603 3 DAS-40278-9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2013-112)“ („Научно становище относно оценката на генетично модифицираната царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS‐40278‐9 и подкомбинации, независимо от техния произход за употреба като храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐NL‐2013‐112)“), Бюлетин на ЕОБХ, 2019 г.; 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522
(4)––– По време на осмия си мандат Европейският парламент прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това по време деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).
(5) Становище на ЕОБХ, стр. 10, таблица 4. Разред Lepidoptera включва пеперуди и молци.
(6) „Scientific opinion on the Assessment of genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS‐40278‐9 and subcombinations independently of their origin for food and feed uses, import and processing, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐NL‐2013‐112)“ („Научно становище относно оценката на генетично модифицираната царевица MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS‐40278‐9 и подкомбинации, независимо от техния произход за употреба като храни и фуражи, внос и преработка съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐NL‐2013‐112)“), Бюлетин на ЕОБХ, 2019 г.; 17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522
(7) Становище на ЕОБХ, стр. 20.
(8) Забележките на държавите членки относно генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие могат да бъдат намерени чрез регистъра на въпросите към ЕОБХ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON%2089034%20x%201507%20x%20NK603%20x%20DAS40278-9.pdf
(10) Вж. например Bonny S., „Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact“ („Генетично модифицирани култури, устойчиви към хербициди, плевели и хербициди: преглед и въздействие“), Environmental Management, януари 2016, 57(1), стр. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 и Benbrook, C.M., „Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years“ („Въздействие на генетично създадени култури върху използването на пестициди в САЩ – първите шестнадесет години“), Environmental Sciences Europe, 28 септември 2012 г., Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(11) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2015 г., 13(11):4302, стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(12) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(13) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=BG&selectedID=1436
(14) Lurquin, P.F., ‘Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants’ („Производство на токсичен метаболит в генетично модифицираните култури, резистентни на C8H6Cl2O3“), 3 Biotech (2016 г.), 6(1): 1-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25
(15) Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018;16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(16) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1). Вж. съображение 26.
(17) Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Обосновано становище за преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2018; 16(5):5263, стр. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
(18) Становище на ЕОБХ, стр. 10, таблица 4.
(19) Вж. съображение 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005.
(20) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/533 на Комисията от 28 март 2019 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от растителен и животински произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 88, 29.3.2019 г., стр. 28).
(21) За преглед по въпроса, вж. Rubio Infante, N. & Moreno-Fierros, L., „An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals“ („Преглед на безопасността и биологичните ефекти на Cry протеини от вида Bacillus thuringiensis при бозайниците“), Journal of Applied Toxicology, май 2016 г., 36(5): стр. 630 – 648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(22) Заявление EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 царевица и три подкомбинации, независимо от произхода им), становище на малцинството, J.M. Wal, член на експертната група на ЕОБХ по ГМО, Бюлетин на ЕОБХ 2018;16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, стр. 34.
(23) „Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops“ („Широкомащабното въвеждане на третирането на семена води до бързо увеличаване на употребата на ненеоникотиноидни пестициди и превантивни мерки за борба с вредителите при полевите земеделски култури в САЩ“), Douglas, M.R., и Tooker, J.F., Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, дата на публикуване (в интернет): 20 март 2015 г., https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(24) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(25) Вж. например обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(26) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия (Страсбург, 15 юли 2014 г.), или в речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(27) Съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 (член 6, параграф 3), Комисията „може“, а не „трябва“ да издаде разрешение, ако в апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство „за“ от държави членки.
(28) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


Генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, в която са комбинирани две, три, четири или пет от единичните събития на генетична модификация Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21
PDF 209kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D063846/02 – 2019/2860(RSP))
P9_TA(2019)0057B9-0172/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три, четири или пет от отделните събития Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 и GA21, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (D063846/02),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно генетично модифицираните храни и фуражи(1), и по-специално член 7, параграф 3 и член 19, параграф 3 от него,

–  като взе предвид гласуването от 16 септември 2019 г. в Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, при което не беше представено становище, както и гласуването в Апелативния комитет от 11 октомври 2019 г., при което отново не беше представено становище,

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(2),

–  като взе предвид становището, прието от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) на 27 февруари 2019 г. и публикувано на 5 април 2019 г.(3),

–  като взе предвид своите предишни резолюции, с които възразява срещу разрешаването на генетично модифицирани организми (ГМО)(4),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид, че на 16 декември 2011 г. Syngenta Crop Protection AG („заявителят“) подаде заявление за пускането на пазара на храни, хранителни съставки и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 („генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие“) и някои подкомбинации, в съответствие с членове 5 и 17 от Регламент (ЕО) № 1829/2003; като има предвид, че заявлението също така включва пускането на пазара на продукти, съдържащи или състоящи се от генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, за употреба, различна от употребата като храни и фуражи, с изключение на отглеждането;

Б.  като има предвид, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие е получена от кръстосването на шест събития на генетично модифицирана царевица и води до резистентност към хербициди, съдържащи глуфосинат и глифосат, както и че произвежда пет инсектицидни протеина (Bt или Cry протеини): Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F и eCry3.1Ab, които са токсични за някои люспокрили или твърдокрили ларви(5);

В.  като има предвид, че 22 подкомбинации на генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие вече са получили разрешение; като има предвид, че проектът на решение за изпълнение на Комисията обхваща останалите 34 подкомбинации(6);

Г.  като има предвид, че на 27 февруари 2019 г. ЕОБХ даде положително становище, което беше публикувано на 5 април 2019 г.(7);

Д.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1829/2003 се посочва, че генетично модифицираните храни или фуражи не трябва да оказват неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве, здравето на животните или върху околната среда, и се изисква от Комисията при изготвянето на решението си да взема предвид всички относими разпоредби на правото на Съюза и други обосновани фактори, свързани с разглеждания въпрос;

Забележки на държавите членки и допълнителни въпроси

Е.  като има предвид, че държавите членки представиха на ЕОБХ много критични забележки по време на тримесечния период на консултации(8); като има предвид, че тези критични забележки включват, че не са предприети нито цялостни изпитвания за растителна токсичност с генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие, нито специфични изпитвания за потенциално комбинаторни ефекти на всички трансгени, съдържащи се в генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие, че несигурността по отношение на въздействието на Cry токсините върху бозайниците и хората продължава, че сравнителната оценка не предоставя никакви доказателства за безопасността, че планът за наблюдение не гарантира събирането на съответната информация, нито е в съответствие с Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета,(9) и не е проучена възможността за взаимодействие между остатъчните вещества от хербициди и техните метаболити, нито тяхното равнище е измерено;

Ж.  като има предвид, че в независимо проучване(10) е установено, наред с другото, че токсикологичната оценка, извършена от ЕОБХ, не е приемлива, тъй като безопасността на вносната култура не е доказана, че оценката не отговаря на изискванията за оценка на рисковете за имунната система и че оценката на риска за околната среда не е убедителна;

З.  като има предвид, че заявителят е предоставил проучвания само за три от 34-те подкомбинации, които са предмет на оценката на ЕОБХ(11); като има предвид, че заявителят не е предоставил данни за останалите 31 подкомбинации;

Липса на оценка на остатъчните вещества от хербициди, метаболити и коктейлни ефекти

И.  като има предвид, че в редица изследвания е доказано, че генетично модифицираните култури, които са устойчиви на хербициди, водят до по-широка употреба на добавъчни хербициди, което до голяма степен се дължи на появата на плевели, които са устойчиви на хербициди(12); като има предвид, че вследствие на това трябва да се очаква, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие ще бъде изложена на дози глуфосинат и глифосат, които са както по-високи, така и по-чести, и следователно ще доведе до по-голямо количество остатъчни вещества в реколтите;

Й.  като има предвид, че остават неизяснени въпроси за канцерогенността на глифосата; като има предвид, че през ноември 2015 г. ЕОБХ заключи, че е малко вероятно глифосатът да е канцерогенен, а през март 2017 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) заключи, че не е необходимо класифициране; като има предвид, че напротив, през 2015 г. Международната агенция за изследване на рака – специализираната агенция по ракови заболявания на Световната здравна организация – класифицира глифосата като вероятно канцерогенно за хората вещество;

К.  като има предвид, че според ЕОБХ липсват токсикологичните данни, необходими за оценка на риска за потребителите от няколко продукта от разграждането на глифосата, свързани с генетично модифицирани култури, които са устойчиви на глифосат(13);

Л.  като има предвид, че глуфосинатът е класифициран като токсичен за репродукцията (1B) и следователно отговаря на критериите за изключване, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета(14); като има предвид, че одобрението за използване на глуфосинат в Съюза изтече на 31 юли 2018 г.(15);

М.  като има предвид, че оценката на остатъчните вещества от хербициди и техните разпадни продукти, открити в генетично модифицираните растения, се счита за извън правомощията на експертната група на ЕОБХ по генетично модифицирани организми (експертна група на ЕОБХ по ГМО) и следователно не се предприема като част от процеса на разрешаване на генетично модифицирани организми; като има предвид, че това е проблематично, тъй като в съответното генетично модифицирано растение начинът, по който добавъчните хербициди се разграждат от растенията, както и съставът, а и оттам и токсичността на продуктите от разграждането („метаболити“), могат да са следствие от самата генетична модификация(16);

Н.  като има предвид, че поради специфичните селскостопански практики при отглеждането на устойчиви на хербициди генетично модифицирани растения съществуват специфични модели на прилагане, излагане, наличие на специфични метаболити и поява на комбинаторни ефекти, които изискват специално внимание; като има предвид, че те не бяха взети предвид от ЕОБХ;

О.  като има предвид, че поради това не може да се направи заключение, че консумацията на генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие или нейните подкомбинации е безопасна за здравето на хората и животните;

Липса на максимално допустима граница на остатъчни вещества и свързани с това проверки

П.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(17), който има за цел да гарантира високо равнище на защита на потребителите, следва да се определят специфични максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за храни и фуражи, произведени в трети държави, когато употребата на пестициди води до нива на остатъчни вещества, различни от произтичащите от селскостопанската практика в рамките на Съюза; като има предвид, че действително такъв е случаят при вносните устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури поради увеличения обем на използваните хербициди спрямо генетично немодифицираните култури;

Р.  като има предвид, че при преразглеждането от страна на ЕОБХ на съществуващите МДГОВ за глифосат от 2018 г. наличните данни не бяха достатъчни, за да се определят стойностите на МДГОВ и стойности от оценка на риска за глифосат по отношение на генетично модифицирана царевица с изменение на типа EPSPS(18); като има предвид, че при генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие е налице изменение на типа EPSPS(19);

С.  като има предвид, че отново съгласно Регламент (ЕО) № 396/2005 остатъчните количества във вносни култури за храни и фуражи от активни вещества, които не са разрешени за употреба в Съюза, като например глуфосинат, следва да бъдат внимателно контролирани и наблюдавани(20);

Т.  като има предвид, че в рамките на последната координирана многогодишна контролна програма на Съюза (за 2020, 2021 и 2022 г.) държавите членки не са задължени да измерват глуфосината (нито глифосата) в царевицата (генетично модифицирана или не)(21); като има предвид, че не може да се изключи, че генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие, нейните подкомбинации или продукти, получени от нея, за храни и фуражи ще надвишава МДГОВ, които следва да бъдат въведени и наблюдавани, за да се гарантира високо равнище на защита на потребителите;

Bt протеини

У.  като има предвид, че няколко проучвания показват, че са наблюдавани странични ефекти, които могат да засегнат имунната система вследствие на експозицията на Bt протеини, както и че някои Bt протеини могат да имат адювантни свойства(22), което означава, че те могат да увеличат алергенността на други протеини, с които влизат в контакт;

Ф.  като има предвид, че в мнение на малцинството, прието от член на експертната група на ЕОБХ по въпросите на ГМО в процеса на оценка на друга генетично модифицирана царевица с повече от едно трансформационно събитие и нейните подкомбинации, се констатира, че въпреки че никога не са били установявани нежелани ефекти върху имунната система, в нито едно заявление, в което са изразени Bt протеини, те „не са могли да бъдат наблюдавани от токсикологичните изследвания [...], които понастоящем се препоръчват и се извършват за оценка на безопасността на генетично модифицирани растения в ЕОБХ, тъй като последните не включват подходящите изпитвания за тази цел“(23);

Х.  като има предвид, че неотдавнашно проучване показва, че бързото нарастване на употребата на продуктите за третиране на неоникотиноидните семена в Съединените щати съвпада с повишеното засаждане на генетично модифицирана царевица, съдържаща Bt протеини(24); като има предвид, че Съюзът забрани употребата на открито на три неоникотиноида, включително покритията на семена, поради тяхното въздействие върху медоносните пчели и други опрашители(25);

Ц.  като има предвид, че оценката на потенциалното взаимодействие на остатъчните вещества от хербициди и техните метаболити с Bt протеини се счита за извън правомощията на експертната група на ЕОБХ по ГМО и следователно не се предприема като част от оценката на риска;

Недемократичен процес на вземане на решения

Ч.  като има предвид, че при гласуването, проведено на 16 септември 2019 г. от Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, посочен в член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, не беше изразено становище, което означава, че разрешението не е подкрепено от квалифицирано мнозинство на държавите членки; като има предвид, че при гласуването в Апелативния комитет на 11 октомври 2019 г. също не беше представено становище;

Ш.  като има предвид, че Комисията признава, че е проблематичен фактът, че решенията за разрешаване на ГМО продължават да се приемат от Комисията без квалифицирано мнозинство от държави членки, което е точно изключението за разрешенията за продукти като цяло, но се е превърнало в правило при вземането на решения относно разрешенията за генетично модифицирани храни и фуражи(26); като има предвид, че тази практика на няколко пъти беше критикувана от председателя на Комисията като недемократична(27);

Щ.  като има предвид, че по време на осмия си мандат Европейският парламент прие общо 36 резолюции, в които се възразява срещу пускането на пазара на ГМО за храни и фуражи (33 резолюции) и срещу отглеждането на ГМО в Съюза (три резолюции); като има предвид, че не беше налице квалифицирано мнозинство от държавите членки в подкрепа на разрешаването на нито един от тези ГМО; като има предвид, че макар самата тя да признава наличието на недостатъци в демократичността на процеса, въпреки липсата на подкрепа от държавите членки и възраженията на Парламента, Комисията продължава да разрешава ГМО;

АА.  като има предвид, че не се изисква промяна на законодателството, за да може Комисията да не разрешава ГМО, когато в Апелативния комитет не е налице квалифицирано мнозинство от държави членки(28);

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1829/2003;

2.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията не е в съответствие с правото на Съюза, тъй като е несъвместим с целта на Регламент (ЕО) № 1829/2003, която в съответствие с общите принципи, определени в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и Съвета(29), е да се гарантира основа за осигуряването на висока степен на защита на живота и здравето на човека, на здравето на животните и на хуманното отношение към тях, на околната среда и на интересите на потребителите по отношение на генетично модифицираните храни и фуражи, като едновременно с това се гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар;

3.  отправя искане към Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение;

4.  потвърждава отново ангажимента си за постигане на напредък в работата по предложението на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011; призовава Съвета спешно да постигне напредък в работата си във връзка с разглежданото предложение на Комисията;

5.  призовава Комисията междувременно да преустанови разрешаването на ГМО, когато държавите членки не представят становище в Апелативния комитет, било то за отглеждане или за употреба като храна и фураж, в съответствие с член 6, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 182/2011;

6.  призовава Комисията да не разрешава устойчиви на хербициди генетично модифицирани култури, докато рисковете за здравето, свързани с остатъчните вещества, бъдат цялостно изследвани поотделно за всеки конкретен случай, което изисква пълна оценка на остатъчните вещества от пръскането на генетично модифицирани култури с добавъчни хербициди, техните метаболити и всякакви комбинаторни ефекти;

7.  призовава Комисията да включи изцяло оценката на риска от използването на добавъчни хербициди и техните остатъчни вещества в оценката на риска от генетично модифицирани растения, устойчиви на хербициди, независимо дали съответното генетично модифицирано растение е предназначено за отглеждане в Съюза или ще се внася в Съюза за използване в храни или фуражи;

8.  призовава Комисията да не разрешава вноса на каквито и да било генетично модифицирани растения за употреба като храни или фуражи, при които е създадена устойчивост на активно вещество на хербицид, което не е разрешено за употреба в Съюза;

9.  призовава Комисията да не разрешава никакви подкомбинации на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, освен ако те са били подложени на задълбочена оценка от ЕОБХ въз основа на пълни данни, предоставени от заявителя;

10.  счита по-конкретно, че одобряването на подкомбинации, за които не са предоставени данни за безопасност и които още не са били изпитвани или създадени, е в противоречие с принципите на общото законодателство в областта на храните, установени в Регламент (ЕО) № 178/2002;

11.  призовава ЕОБХ да разработи допълнително и да използва систематично методи, които позволяват установяването на неочаквани въздействия на генетично модифицирани събития с повече от една трансформация, например във връзка с адювантните свойства на Bt токсините;

12.  настоятелно призовава Комисията да разглежда задълженията на Съюза по силата на международни споразумения, като например Парижкото споразумение относно изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и целите на ООН за устойчиво развитие, като „относими разпоредби на правото на Съюза“ и/или „обосновани фактори“ съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 и да им придава тежестта, която заслужават, както и да съобщава как те са били отчетени в процеса на вземане на решения;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(3) Научно становище относно оценката на генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и нейните подкомбинации за употреба в храни и фуражи съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635
(4)——— В рамките на осмия си мандат Европейският парламент прие 36 резолюции, в които възразява срещу разрешаването на ГМО. Освен това в рамките на деветия си мандат Парламентът прие следните резолюции:Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0028).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение на Комисията за подновяване на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана соя A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0029).Резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2019 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 и генетично модифицирана царевица, съвместяваща две, три или четири от отделните събития MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 и DAS-40278-9, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета (Приети текстове, P9_TA(2019)0030).
(5) Становище на ЕОБХ, стр. 11, таблица 4.
(6) Шест подкомбинации на пет събития (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 12 подкомбинации на четири събития (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × 1507 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, MIR162 × 1507 × 5307 × GA21 и MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 11 подкомбинации на три събития (Bt11 × MIR162 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307, Bt11 × 1507 × 5307, Bt11 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507, MIR162 × MIR604 × 5307, MIR162 × 1507 × 5307, MIR162 × 5307 × GA21, MIR604 × 1507 × 5307, MIR604 × 5307 × GA21 и 1507 × 5307 × GA21); и пет подкомбинации на две събития (Bt11 × 5307, MIR162 × 5307, MIR604 × 5307, 1507 × 5307 и 5307 × GA21).
(7) Научно становище относно оценката на генетично модифицираната царевица Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 и нейните подкомбинации за употреба в храни и фуражи, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 (заявление EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2019 г.; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635
(8) Забележките на държавите членки относно генетично модифицираната царевица с повече от едно трансформационно събитие могат да бъдат намерени чрез регистъра на въпросите към ЕОБХ: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(9) Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на Съвета (ОВ L 106, 17.4.2001 г., стр. 1).
(10) https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-bt11-mir162-mir604-1507-5307-GA21
(11) Становище на ЕОБХ, стр. 24.
(12) вж. например Bonny S., Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact, Environmental Management, януари 2016 г.;57(1), стр. 31 – 48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 и Benbrook, C.M., Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years, Environmental Sciences Europe; 28 септември 2012 г., Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(13) Заключение на ЕОБХ относно партньорската проверка на оценката на риска от употребата на активното вещество глифосат като пестицид, Бюлетин на ЕОБХ , 2015 г.; 13(11):4302, стр. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(15) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=BG&selectedID=1436
(16) Такъв действително е случаят с глифосата, както е посочено в прегледа от ЕОБХ на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за глифосат в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.;16(5):5263, стр. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(17) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1). Вж. съображение 26.
(18) Мотивирано становище за преразглеждането на съществуващите максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) от глифосат, в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 396/2005, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.; 16(5):5263, стр. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
(19) Становище на ЕОБХ, стр. 12.
(20) Вж. съображение 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005.
(21) Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/533 на Комисията от 28 март 2019 г. относно координирана многогодишна контролна програма на Съюза за 2020, 2021 и 2022 г. за гарантиране на спазването на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни от животински и растителен произход и за оценка на експозицията на потребителите на тези пестицидни остатъци (ОВ L 88, 29.3.2019 г., стр. 28).
(22) За преглед по въпроса, вж. Rubio-Infante, N. & Moreno-Fierros, L., An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals („Преглед на безопасността и биологичните ефекти на Cry токсините от вида Bacillus thuringiensis при бозайниците“). Journal of Applied Toxicology, май 2016 г., 36(5): стр. 630 – 648. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(23) Заявление EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 x3 MIR162 x3 1507 x3 GA21 царевица и три подкомбинации, независимо от произхода им), становище на малцинството, J.M. Wal, член на експертната група на ЕОБХ по ГМО, Бюлетин на ЕОБХ 2018 г.;16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, стр. 34.
(24) Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops („Широкомащабното въвеждане на третирането на семена води до бързо увеличаване на употребата на ненеоникотиноидни пестициди и превантивни мерки за борба с вредителите при полевите земеделски култури в САЩ“), Douglas, M.R., и Tooker, J.F., Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, дата на публикуване (в интернет): 20 март 2015 г., https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(25) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(26) Вж. например обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 22 април 2015 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на своята територия, както и в обяснителния меморандум към законодателното предложение на Комисията, представено на 14 февруари 2017 г., за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011.
(27) Вж. например встъпителното изявление на пленарното заседание на Европейския парламент, включено в политическите насоки за следващата Европейска комисия, (Страсбург, 15 юли 2014 г.) или речта за състоянието на Съюза от 2016 г. (Страсбург, 14 септември 2016 г.).
(28) Комисията „може“, а не „трябва“ да продължи с издаването на разрешение, ако в Апелативния комитет няма квалифицирано мнозинство от държави членки в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 (член 6, параграф 3).
(29) Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).


Криминализиране на сексуалното образование в Полша
PDF 151kWORD 50k
Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 2019 г. относно криминализирането на сексуалното образование в Полша (2019/2891(RSP))
P9_TA(2019)0058B9-0166/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948 г.,

–  като взе предвид Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР),

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), която беше открита за подписване на 11 май 2011 г.,

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие (Конвенция от Лансароте) от 25 октомври 2007 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените от 18 декември 1979 г.,

–  като взе предвид Конвенцията за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

–  като взе предвид Пекинската декларация и платформа за действие, приети на Четвъртата световна конференция за жените на 15 септември 1995 г., както и окончателните документи, приети на специалните сесии на Обединените нации „Пекин + 5“ (2005 г.), „Пекин + 15“ (2010 г.) и „Пекин + 20“ (2015 г.),

–  като взе предвид Международната конференция за населението и развитието (МКНР), състояла се през 1994 г. в Кайро, и нейната програма за действие,

–  като взе предвид Международните технически насоки на ЮНЕСКО от 2018 г. относно сексуалното образование,

–  като взе предвид оперативните насоки на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 2014 г. относно комплексното сексуално образование,

–  като взе предвид стандартите за сексуално образование в Европа, разработени от Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО) и германския Федерален център за здравно образование,

–  като взе предвид доклада на комисаря по правата на човека на Съвета на Европа от 4 декември 2017 г., озаглавен „Сексуалното и репродуктивното здраве и права на жените в Европа“,

–  като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека от 20 юни 2017 г. по делото Баев и други срещу Русия,

–  като взе предвид Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография(1) и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР от 22 декември 2003 г. на Съвета относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография(2),

–  като взе предвид проучването относно лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните лица в Европейския съюз, публикувано от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) през 2019 г.,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Полша, и по-специално резолюцията си от 15 ноември 2017 г. относно положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша(3),

–  като взе предвид доклада за командировката на комисията по правата на жените и равенството между половете от 10 юли 2017 г. след нейната командировка в Полша, проведена от 22 до 24 май 2017 г.,

–  като взе предвид доклада за командировката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 3 декември 2018 г. след изпращането на ad hoc делегация в Полша относно положението с принципите на правовата държава (19 – 21 септември 2018 г.),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС(4),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че на 17 юли 2019 г. инициативата Stop Paedophilia (Спрете педофилията) е внесла в Сейма гражданската инициатива за закон за изменение на член 200б от полския Наказателен кодекс;

Б.  като има предвид, че на 15 октомври 2019 г. след парламентарните избори и възобновяването на суспендираната парламентарна сесия Сеймът обсъди проектозакона на първо четене и на 16 октомври 2019 г. гласува предложение за отхвърляне на проектозакона; като има предвид, че се очаква законодателното разглеждане на проектозакона да бъде възобновено след откриването на новоизбрания Сейм на 12 ноември 2019 г.;

В.  като има предвид, че заявената цел на проектозакона е да се изменят съществуващите закони за предотвратяване и борба с педофилията; като има предвид, че приравняването, което се извършва между насърчаването на педофилията и осигуряването на комплексно сексуално образование на младите хора е тревожно, погрешно и вредно;

Г.  като има предвид, че новите разпоредби на проектозакона предвиждат всеки, който публично насърчава или одобрява извършването на сексуален контакт от непълнолетни и малолетни лица, да подлежи на наказание до две години лишаване от свобода;

Д.  като има предвид, че горните разпоредби се прилагат и за случаи на използване на масова комуникация за насърчаване или одобряване на извършването на сексуален контакт или друго сексуално действие от непълнолетни и малолетни лица, както и в контекста на професиите, свързани с образованието, лечението, полагането на грижи или в контекста на родителските права и задължения по отношение на непълнолетни и малолетни лица, като наказанието е лишаване от свобода до три години; като има предвид, че са направени предложения за по-нататъшно увеличаване на това наказание на пет години;

Е.  като има предвид, че подобни разпоредби биха криминализирали ефективно предоставянето на комплексно сексуално образование на малолетни и непълнолетни лица под претекст за предотвратяване на педофилията, което би оказало въздействие, наред с другото, върху преподаватели, активисти, доставчици на здравно обслужване, психолози, издатели и журналисти и дори родители или законни настойници;

Ж.  като има предвид, че конституционният принцип на пропорционалност предполага, че законодателите не разполагат с неограничена свобода на преценка при определяне на нормите на наказателното право и че наказателното право следва да се използва само като крайна мярка, като по този начин се спазва принципът на ultima ratio; като има предвид, че този проектозакон би нарушил този принцип;

З.  като има предвид, че Полша е ратифицирала Конвенцията от Истанбул, Конвенцията от Лансароте, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и Конвенцията за правата на детето и е задължена съгласно международното право в областта на правата на човека да предоставя достъп до комплексно сексуално образование и информация, включително относно рисковете от сексуална експлоатация и малтретиране, и да се противопоставя на свързаните с пола стереотипи в обществото;

И.  като има предвид, че предоставянето на някаква форма на сексуално и здравно образование е вече задължително в 20 държави членки; като има предвид, че някои държави членки, включително Полша, не са спазили стандартите за сексуално образование в Европа, разработени от СЗО;

Й.  като има предвид, че комплексното сексуално образование е процес, основан на учебна програма, в рамките на който се преподават и придобиват знания за когнитивните, емоционалните, физическите и социалните аспекти на сексуалността, и има за цел да предостави на децата и младите хора знания, умения, нагласи и ценности, които ще им дадат възможност да пазят своето здраве, благосъстояние и достойнство; като има предвид, че комплексното сексуално образование би дало възможност на децата и младите хора да развиват базирани на уважението социални и сексуални отношения, като същевременно обмислят как изборите, които правят, засягат собственото им благосъстояние и това на другите; като има предвид, че това също така ще позволи на децата и младите хора да разберат и да осигурят защитата на своите права през целия си живот;

К.  като има предвид, че предоставянето на комплексно сексуално образование е един от основните инструменти за изпълнение на ангажиментите на 25-ата годишнина от Международната конференция за населението и развитието (ICPD25), а именно нулева неудовлетворена потребност от семейно планиране, нулева предотвратима майчина смърт и нулево насилие, основано на пола, и нулеви вредни практики срещу жени, момичета и млади хора;

Л.  като има предвид, че съгласно Хартата, ЕКПЧ и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека сексуалното и репродуктивното здраве на жените е свързано с редица права на човека, включително правото на живот и достойнство, свобода от нечовешко и унизително отношение, правото на достъп до здравни грижи, правото на неприкосновеност на личния живот, правото на образование и забраната на дискриминацията, както е посочено и в Конституцията на Полша;

М.  като има предвид, че проектозаконът може да се разглежда като допълнителен опит за ограничаване на сексуалните и репродуктивните права в Полша през последните години; като има предвид, че опитът за допълнително ограничаване на правото на аборт беше спрян през 2018 г. в резултат на масовото противопоставяне от страна на полските граждани, изразено по време на шествията „Черен петък“;

Н.  като има предвид, че Европейският съд по правата на човека посочи, че по чувствителни въпроси, като например по време на публичното обсъждане на сексуалното образование, когато възгледите на родителите, политиките в областта на образованието и правото на трети страни на свобода на изразяване трябва да бъдат балансирани, органите нямат друг избор, освен да използват критериите за обективност, плурализъм, научна точност и в крайна сметка ползата от определен вид информация за младата аудитория;

О.  като има предвид, че много деца и тийнейджъри научават за интимните отношения за първи път от порнография, особено онлайн, както и от противоречиви послания от техните връстници; като има предвид, че в този контекст сексуалното образование придобива още по-голямо значение, за да се осигурят необходимите инструменти, така че младите хора да могат безопасно да се ориентират в интернет и социалните медии и да не стават жертва на онлайн сприятеляване с цел сексуална злоупотреба, да им се помогне да разберат съдържанието, което виждат, и да идентифицират основана на факти информация и наличието на стереотипи по отношение на пола и сексизъм;

П.  като има предвид, че малолетните и непълнолетните лица могат да се сблъскат с пречки при достъпа до противозачатъчни средства, като например ограничителни закони и политики по отношение на предоставянето на противозачатъчни средства, в допълнение към липсата на познания; като има предвид, че дори когато юношите са в състояние да се сдобият с противозачатъчни средства, те могат да бъдат възпрепятствани да го направят поради стигмата по отношение на извънбрачните сексуални отношения и/или използването на противозачатъчни средства, страхът от страничните ефекти или липсата на познания за това как правилно да се използват противозачатъчни средства; като има предвид, че съгласно полското законодателство по отношение на възрастта за изразяване на съгласие, тийнейджърите на възраст над 15 години са правно компетентни да дадат съгласие за сексуален акт; като има предвид, че те все още се нуждаят от съгласието на лицето, упражняващо родителски права, за да получат рецепта за противозачатъчни средства;

Р.  като има предвид, че сексуалното насилие е широко разпространено и засяга по-специално малолетните и непълнолетните лица и следва да бъде изкоренено; като има предвид, че бременността в ранна възраст продължава да бъде голям социален въпрос и може да допринесе за майчината и детската смъртност; като има предвид, че комплексното сексуално образование помага за разрушаване на стереотипите, свързани с пола, и за предотвратяване на основаното на пола насилие;

1.  припомня, че сексуалното здраве е от основно значение за общото здраве и благосъстояние на хората, двойките и семействата, в допълнение към социалното и икономическото развитие на обществата и държавите, и че достъпът до здравеопазване, включително сексуално и репродуктивно здраве, е едно от правата на човека;

2.  изразява дълбоката си загриженост относно изключително неясните, широки и непропорционални разпоредби в проектозакона, които de facto имат за цел да криминализират разпространението на сексуално образование за малолетни и непълнолетни лица и чийто обхват потенциално застрашава всички лица и по-специално предоставящите сексуално образование, включително учители, доставчици на здравно обслужване, автори, издатели, организации на гражданското общество, журналисти и родители или законни настойници, с до три години лишаване от свобода за преподаване в областта на човешката сексуалност, здраве и интимни отношения; продължава да бъде загрижен, че този проектозакон ще има възпиращ ефект върху лицата, предоставящи образование, и че една от основните пречки пред сексуалното образование е фактът, че предоставящите образование не получават подкрепа;

3.  настоятелно припомня, че достъпът до комплексна и съобразена с възрастта информация относно пола и сексуалността и достъпът до сексуално и репродуктивно здравеопазване, включително сексуално образование, семейно планиране, противозачатъчни методи и безопасен и законен аборт, са от съществено значение за създаването на положителен и базиран на уважението подход към сексуалността и сексуалните отношения, в допълнение към възможността за безопасен сексуален опит, освободен от принуда, дискриминация и насилие; насърчава всички държави членки да въведат комплексно, съобразено с възрастта образование в областта на сексуалността и отношенията за младите хора в училищата;

4.  припомня, че това образование е необходима част от училищната програма, за да бъдат изпълнени стандартите на СЗО за Европа, целящи образование и защита на младите хора; потвърждава, че това образование следва да включва теми като сексуална ориентация и полова идентичност, изразяване на полова принадлежност, отношения и потвърждаващо съгласие, както и информация относно отрицателни последици или състояния като инфекции, предавани по полов път, и ХИВ, нежелана бременност, сексуално насилие и вредни практики като сприятеляването с деца с цел сексуална злоупотреба и гениталното осакатяване на жени;

5.  припомня, че образованието, освен че е самостоятелно основно право, е предпоставка за упражняването на други основни права и свободи, гарантирани от член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), Конституцията на Полша и Хартата; подчертава, че вместо да защитава младите хора, липсата на информация и образование относно пола и сексуалността излага на риск безопасността и благосъстоянието на младите хора, като ги прави по-уязвими и по-малко подготвени да разпознават сексуалната експлоатация, злоупотреба и насилие, включително домашното насилие и онлайн форми на злоупотреба, като кибернасилие, онлайн тормоз и порнография за отмъщение; счита, че комплексното сексуално образование също оказва положително въздействие върху постигането на равенство между половете, включително върху трансформирането на вредните норми, свързани с пола, и на отношението към насилието, основано на пола, което помага да се предотврати насилието от страна на интимния партньор и сексуалната принуда, като нарушава мълчанието, което заобикаля сексуалното насилие, сексуалната експлоатация или малтретиране, и дава възможност на младите хора да потърсят помощ;

6.  подчертава значението на здравното и сексуалното образование, по-специално за момичетата и младите лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални и интерсексуални лица, които са особено засегнати от несправедливи норми, свързани с пола; подчертава, че това образование трябва да включва обучение на младите хора относно отношенията на базата на равенството между половете, съгласието и взаимното уважение като начин за предотвратяване и борба със свързаните с пола стереотипи, хомофобията, трансфобията и насилието, основано на пола; отбелязва, че сексуалното образование не води до по-ранни сексуални отношения;

7.  припомня, че член 23 от Директива 2011/93/ЕС призовава държавите членки, включително Полша, да предприемат подходящи мерки със съответните организации на гражданското общество, за да се повиши осведомеността и да се намали рискът децата да станат жертви на сексуално малтретиране или експлоатация;

8.  признава важната роля на гражданското общество за предоставянето на сексуално образование; призовава за предоставяне на подходящо финансиране за съответните организации чрез различни инструменти за финансиране на равнището на ЕС, като например програмата „Права и ценности“ на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и други пилотни проекти на ЕС, които биха могли да окажат въздействие върху тази област;

9.  осъжда последните събития в Полша, които се стремят да дадат погрешна информация, да стигматизират и да забранят сексуалното образование, и по-специално суровото, неподходящо и погрешно съдържание на обосновката, която предоставя проектозакона; призовава полския парламент да се въздържа от приемането на предложения проектозакон и да гарантира, че младите хора имат достъп до комплексно сексуално образование, и че лицата, които предоставят такова образование и информация, получават подкрепа при осигуряването на информация по фактически и обективен начин;

10.  призовава Съвета да разгледа този въпрос и други твърдения за нарушения на основните права в Полша в контекста на провежданите понастоящем изслушвания относно положението в Полша, в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС;

11.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, на президента, правителството и парламента на Полша, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ L 13, 20.1.2004 г., стр. 44.
(3) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 44.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0111.

Правна информация - Политика за поверителност