Indeks 
Vedtagne tekster
Torsdag den 14. november 2019 - Bruxelles
Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet
 Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer *
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien
 Genetisk modificeret bomuld LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
 Genetisk modificeret MON 89788-sojabønne (MON-89788-1)
 Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9
 Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21
 Kriminalisering af seksualundervisning i Polen

Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet
PDF 119kWORD 45k
Europa-Parlamentets afgørelse af 14. november 2019 om anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet (2019/2005(IMM))
P9_TA(2019)0051A9-0023/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning af 26. november 2018 om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet, som er fremsendt af kriminalpolitiet i Porto i forbindelse med sag nr. 1406/14.3TDPRT, og hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 31. januar 2019,

–  der har hørt José Manuel Fernandes, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 157 i Den Portugisiske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A9-0023/2019),

A.  der henviser til, at kriminalpolitiet i Porto har anmodet om ophævelse af medlem af Europa-Parlamentet José Manuel Fernandes' immunitet i forbindelse med en eventuel retssag vedrørende påstået embedsmisbrug, der i henhold til artikel 11 i den portugisiske lov nr. 34/87 af 16. juli straffes med fængsel i to til otte år;

B.  der henviser til, at retssagen ikke vedrører meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af hvervet som medlem af Europa-Parlamentet som omhandlet i artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter;

C.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at artikel 157, stk. 2 og 3, i Den Portugisiske Republiks forfatning bestemmer følgende:

"2. Medlemmer af Nationalforsamlingen kan ikke afgive forklaring eller tiltales uden forsamlingens tilladelse. I sidstnævnte tilfælde skal forsamlingen beslutte at give tilladelse, hvis der er stærke indicier for, at der er begået en forsætlig starfbar handling, for hvilken maksimumstraffen er fængsel i over tre år.

3. Ingen medlemmer af Nationalforsamlingen kan tilbageholdes, anholdes eller fængsles uden forsamlingens tilladelse, medmindre vedkommende har begået en forsætlig strafbar handling, der kan straffes med fængsel som omhandlet i foregående stykke, og er grebet på fersk gerning.";

E.  der henviser til, at José Manuel Fernandes er genstand for en undersøgelse, fordi han - i sin egenskab af borgmester i Vila Verde og under udøvelsen af dette hverv og i samarbejde med andre - skal have handlet i strid med de generelle principper i reglerne om offentlige udbud, nærmere bestemt principperne om upartiskhed, neutralitet, konkurrence og gennemsigtighed, ved at stille en virksomhed gunstigere end dens konkurrenter og angiveligt lade den deltage i forberedelsen og udarbejdelsen af udbudsdokumenterne; der henviser til, at den pågældende virksomhed vandt udbuddet den 22. december 2008;

F.  der henviser til, at Retsudvalget ifølge forretningsordenens artikel 9, stk. 8, under ingen omstændigheder udtaler sig om skyldsspørgsmålet eller om det hensigtsmæssige i en strafferetlig forfølgelse på grundlag af de udtalelser eller handlinger, som medlemmet tillægges, selv ikke i tilfælde, hvor udvalget gennem prøvelsen af anmodningen opnår grundigt kendskab til selve sagen;

G.  der henviser til, at parlamentarisk immunitet i henhold til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, ikke er et medlems personlige privilegium, men derimod en garanti for Parlamentets uafhængighed som helhed og for dets medlemmers uafhængighed;

H.  der henviser til, at José Manuel Fernandes har anmodet om, at immuniteten bliver ophævet; der henviser til, at det er Parlamentet alene, der i en given sag afgør, om immuniteten skal ophæves eller ej; der henviser til, at Parlamentet kan tage rimeligt hensyn til medlemmets holdning med henblik på at afgøre, om vedkommendes immunitet skal ophæves eller ej(2);

I.  der henviser til, at formålet med parlamentarisk immunitet er at beskytte Parlamentet og dets medlemmer mod retsforfølgning i relation til aktiviteter, der udføres under udøvelsen af det parlamentariske hverv, og som ikke kan adskilles fra dette hverv;

J.  der henviser til, at Parlamentet i denne sag ikke har fundet noget bevis på fumus persecutionis, dvs. faktiske omstændigheder, der tyder på, at hensigten bag retssagen kan være at skade et medlems politiske virksomhed og dermed Europa-Parlamentet;

1.  vedtager at ophæve José Manuel Fernandes' immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til de portugisiske myndigheder og José Manuel Fernandes.

(1) Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, præmis 28.


Fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer *
PDF 153kWORD 48k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. november 2019 om forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 for så vidt angår bestemmelserne om fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (COM(2018)0819 – C8-0017/2019 – 2018/0415(CNS))
P9_TA(2019)0052A9-0019/2019

(Særlig lovgivningsprocedure: høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0819),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0017/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0019/2019),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF3 som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2017/24554 foreskriver, at når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, eller levering af varer i Fællesskabet fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, til en ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse varer Da denne bestemmelse opsplitter en enkelt levering i to leveringer, er det nødvendigt at fastslå, hvilken af disse leveringer forsendelsen eller transporten af varerne skal henføres til for at bestemme leveringsstedet korrekt.
(1)  Rådets direktiv 2006/112/EF3 som ændret ved Rådets direktiv (EU) 2017/24554 foreskriver, at når en afgiftspligtig person ved hjælp af en elektronisk grænseflade såsom en markedsplads, platform eller portal eller tilsvarende midler formidler fjernsalg af varer indført fra tredjelandsområder eller tredjelande i forsendelser med en reel værdi, der ikke overstiger 150 EUR, eller levering af varer i Fællesskabet fra en afgiftspligtig person, der ikke er etableret i Fællesskabet, til en ikkeafgiftspligtig person, anses den afgiftspligtige person, som formidler leveringen, for selv at have modtaget og leveret disse varer. Da denne bestemmelse opsplitter en enkelt levering i to leveringer, er det nødvendigt at fastslå, hvilken af disse leveringer forsendelsen eller transporten af varerne skal henføres til for at bestemme leveringsstedet korrekt. Det er også nødvendigt at sikre, at afgiftspligten for disse to leveringer indtræder samtidig.
__________________
___________________
3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).
4 Rådets direktiv (EU) 2017/2455 af 5. december 2017 om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2009/132/EF for så vidt angår visse momsforpligtelser i forbindelse med levering af ydelser og fjernsalg af varer (EUT L 348 af 29.12.2017, s. 7).
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Mens en afgiftspligtig person, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade formidler levering af varer til ikkeafgiftspligtige personer i Fællesskabet, i overensstemmelse med eksisterende regler kan fradrage den moms, der er betalt til leverandører, der ikke er etableret i Fællesskabet, er der risiko for, at sidstnævnte ikke betaler moms til skattemyndighederne. For at undgå denne risiko bør leveringen fra den leverandør, der sælger varer ved hjælp af en elektronisk grænseflade, fritages for moms, mens leverandøren bør indrømmes ret til at fradrage den indgående moms, som selskabet har betalt i forbindelse med køb eller import af varerne.
(2)  Mens en afgiftspligtig person, der ved hjælp af en elektronisk grænseflade formidler levering af varer til ikkeafgiftspligtige personer i Fællesskabet, i overensstemmelse med eksisterende regler kan fradrage den moms, der er betalt til leverandører, der ikke er etableret i Fællesskabet, er der risiko for, at sidstnævnte ikke betaler moms til skattemyndighederne. For at undgå denne risiko bør leveringen fra den leverandør, der sælger varer ved hjælp af en elektronisk grænseflade, fritages for moms, mens leverandøren bør indrømmes ret til at fradrage den indgående moms, som selskabet har betalt i forbindelse med køb eller import af varerne. Til dette formål bør leverandøren altid være registreret i den medlemsstat, hvor leverandøren erhvervede eller indførte disse varer.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 66 a (ny)
(1a)  Følgende artikel indsættes:
"Artikel 66a
Uanset artikel 63, 64 og 65 indtræder afgiftspligten for levering af varer fra en afgiftspligtig person, der anses for at have modtaget og leveret varerne i overensstemmelse med artikel 14a, og for leveringen til denne afgiftspligtige person og forfalder afgiften på det tidspunkt, hvor betalingen er accepteret."
Ændring 4
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 272 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
(4a)  Artikel 272, stk. 1, første afsnit, litra b), affattes således:
"b) afgiftspligtige personer, som ikke foretager nogen af de i artikel 20, 21, 22, 33, 36, 138 og 141 omhandlede transaktioner
"b) afgiftspligtige personer, som ikke foretager nogen af de i artikel 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 og 141 omhandlede transaktioner"
Ændring 5
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra a
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369a – stk. 1 – nr. 3 – litra c
c)  i tilfælde af levering af goder ved hjælp af en elektronisk grænseflade, der formidler disse leveringer i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, hvor forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat, denne medlemsstat."
c)  i tilfælde af levering af varer foretaget af en afgiftspligtig person, der formidler disse leveringer i overensstemmelse med artikel 14a, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af varerne påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat, denne medlemsstat."
Ændring 6
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra b
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369a – stk. 2 a (nyt)
b)  Som stk. 3 tilføjes følgende:
b)   Følgende stykke tilføjes:
"Når en afgiftspligtig person ikke har etableret sin økonomiske virksomhed i Fællesskabet og ikke har noget fast forretningssted deri, er identifikationsmedlemsstaten den medlemsstat, hvorfra varerne forsendes eller transporteres. Hvis der er mere end én medlemsstat, hvorfra varerne forsendes eller transporteres, skal den afgiftspligtige person angive, hvilken af de pågældende medlemsstater som er identifikationsmedlemsstaten. Den afgiftspligtige person er bundet af denne beslutning for det pågældende kalenderår og de to efterfølgende kalenderår."
"Når en afgiftspligtig person ikke har etableret sin økonomiske virksomhed i Fællesskabet og ikke har noget fast forretningssted deri, er identifikationsmedlemsstaten den medlemsstat, hvorfra varernes forsendelse eller transport indledes. Hvis der er mere end én medlemsstat, hvor varernes forsendelse eller transport indledes, skal den afgiftspligtige person angive, hvilken af de pågældende medlemsstater som er identifikationsmedlemsstaten. Den afgiftspligtige person er bundet af denne beslutning for det pågældende kalenderår og de to efterfølgende kalenderår."
Ændring 7
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369g – stk. 1 – litra a
a)  fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og leveringer af varer i henhold til artikel 14a, stk. 2, når forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat
a)  fjernsalg af varer inden for Fællesskabet og leveringer af varer
aa)   leveringer af varer i henhold til artikel 14a, stk. 2, hvis forsendelsen eller transporten af disse varer påbegyndes og afsluttes i den samme medlemsstat
Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369g – stk. 2 a (nyt)
(11a)  I artikel 369g tilføjes følgende stykke:
"2a. Hvor den afgiftspligtige person, der leverer tjenester omfattet af særordningen, har et eller flere faste forretningssteder udover det i identifikationsmedlemsstaten, hvorfra der leveres tjenesteydelser, skal momsangivelsen også indeholde den samlede værdi uden moms, de gældende momssatser, det samlede tilsvarende afgiftsbeløb opdelt efter satser og det samlede skyldige afgiftsbeløb for sådanne leveringer for hver medlemsstat, hvor den afgiftspligtige person har et forretningssted, tillige med hvert forretningssteds momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer, fordelt efter forbrugsmedlemsstat."
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 369zb – stk. 2
"2. Medlemsstaterne stiller krav om, at den i stk. 1 omhandlede moms betales månedligt. Fristen for betaling svarer til den, der gælder for udligning af importtold i lignende situationer."
"2. Medlemsstaterne skal kræve, at den i stk. 1 omhandlede moms betales månedligt inden for den frist, der gælder for betaling af importafgifter".

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - EGF/2019/001 BE/Carrefour – Belgien
PDF 138kWORD 52k
Beslutning
Bilag
Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour) (COM(2019)0442 – C9-0127/2019 – 2019/2114(BUD))
P9_TA(2019)0053A9-0021/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0442 – C9-0127/2019),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0021/2019),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet; der henviser til, at denne bistand ydes gennem økonomisk støtte til arbejdstagere og de virksomheder, som de har arbejdet for;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, bør være dynamisk og bør tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt; der henviser til, at denne sag drejer sig om en særlig sårbar aldersgruppe, hvor over 81 % af arbejdstagerne er mellem 55 og 64 år gamle;

C.  der henviser til, at Belgien indgav ansøgning EGF/2019/001 BE/Carrefour om økonomisk støtte fra EGF efter 751 afskedigelser i referenceperioden i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 47 (Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler), mellem den 30. november 2018 og den 30. marts 2019; der henviser til, at yderligere 268 arbejdstagere blev afskediget før eller efter referenceperioden; der henviser til, at der ifølge Kommissionen kan etableres en klar årsagssammenhæng med den begivenhed, der udløste afskedigelserne i referenceperioden; der henviser til, at der ikke er blevet anvendt andre fonde eller programmer i forbindelse med de forhold, der er beskrevet i den ansøgning, som Belgien har indgivet;

D.  der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis virksomhed er ophørt;

E.  der henviser til, at de belgiske myndigheder i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 har besluttet også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET'er);

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 632 028 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 2 720 047 EUR og omfatter udgifterne til individualiserede tilbud på 2 665 047 EUR samt udgifter til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, offentlig omtale, kontrol- og rapporteringsaktiviteter på 55 000 EUR;

2.  bemærker, at de belgiske myndigheder indgav ansøgningen den 20. juni 2019, og at Kommissionen, efter at Belgien havde forelagt yderligere oplysninger, den 4. oktober 2019 afsluttede sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  noterer sig, at Belgien begyndte at yde de individualiserede tilbud til de modtagere, der var tiltænkt støtte, den 1. december 2018, og at perioden for berettigelse til økonomisk støtte fra EGF derfor vil være fra den 1. december 2018 til den 20. juni 2021;

4.  noterer sig, at Belgien begyndte at afholde administrative udgifter til at gennemføre EGF den 25. januar 2018, og at udgifterne til forberedelse, forvaltning, oplysning og offentlig omtale samt kontrol og rapportering mellem den 25. januar 2018 og den 20. december 2021 derfor vil være berettiget til økonomisk støtte fra EGF;

5.  minder om, at udformningen af den samordnede pakke af individualiserede tilbud også bør foregribe den nye udvikling på arbejdsmarkedet med særlig fokus på overgangen til en kildeeffektiv og bæredygtig økonomi;

6.  minder om, at dette er den 14. EGF-ansøgning fra Belgien, og at disse ansøgninger har omfattet flere forskellige sektorer, dvs. bilsektoren, fremstilling af basismetaller, tekstiler, maskiner, udstyr og glas, samt at det med denne sag er første gang, at detailsektoren er berørt i Belgien; minder om, at det til dags dato er den 10. EGF-ansøgning, der vedrører detailsektoren;

7.  anerkender, at detailhandelen gennemgår en periode med store forandringer som følge af globalisering (e-handel, onlinehandel), hvilket fører til afskedigelser, og at ændrede mønstre i forbrugernes vaner og digitalisering også har en indvirkning på detailhandelen; understreger, at afskedigelserne i Carrefour Belgique SA ikke direkte vedrører fødevareindustrien, men hovedsagelig vedrører e-varehandel såsom bøger og elapparater; bemærker, at denne type afskedigelser kan tiltage yderligere i fremtiden som følge af digitaliseringen, hvilket bør tages i betragtning i forbindelse med drøftelserne om den fremtidige EGF i den næste flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027;

8.  mener, at globaliseringen udgør en udfordring for Unionen; mener desuden, at bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed og anden arbejdsløshed omfatter skabelse af muligheder for omskoling og opkvalificering i de europæiske virksomheder; forventer, at Carrefour Belgique SA i løbet af denne proces vil foranstalte den nødvendige sociale dialog af høj kvalitet med sine arbejdstagere;

9.  bemærker, at ansøgningen i alt vedrører 1 019 arbejdstagere, der blev afskediget i Carrefour Belgique SA, og at afskedigelserne vedrører hele Belgien; bemærker endvidere, at Belgien forventer, at kun 400 ud af de samlede støtteberettigede modtagere vil deltage i foranstaltningerne ("berørte støttemodtagere"), nemlig de arbejdstagere, der er blevet afskediget i Vallonien, da disse afskedigelser har en særlig betydelig negativ indvirkning på beskæftigelsessituationen og dermed på den regionale økonomi i Vallonien på grund af mangel på arbejdspladser i regionen, den relativt høje arbejdsløshed og dermed de forventede vanskeligheder ved omplacering af de afskedigede arbejdstagere, navnlig dem på 50 år og derover; minder i den forbindelse om, at arbejdsløshedsprocenten på 8,6 % i Vallonien er betydeligt højere end den gennemsnitlige arbejdsløshedsprocent på 6,9 % i Unionen, og at den er mere end dobbelt så høj som regionen Flanderns arbejdsløshedsprocent på 3,5 %;

10.  bemærker endvidere, at Belgien foreslår individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til op til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET'er), og som er under 25 år på datoen for ansøgningens indgivelse, eftersom 240 af afskedigelserne forekommer i NUTS 2-regionerne i provinsen Hainaut og provinsen Liège, der i henhold til de årlige data, der er til rådighed for 2018, har haft ungdomsarbejdsløshedsprocenter for unge i alderen 15-24 år på mindst 20 %;

11.  bemærker, at Belgien planlægger fem typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning:

   i) støtte/vejledning/integration,
   ii) videreuddannelse, omskoling og erhvervsuddannelse,
   iii) støtte til iværksættelse,
   iv) tilskud til virksomhedsetablering,
   v) godtgørelser; understreger, at relevansen af støtten, vejledningen og integrationen samt af videreuddannelsen, omskolingen og erhvervsuddannelsen i dette tilfælde understøttes af antallet af anslåede deltagere (730 anslåede deltagere i den første foranstaltning, 460 i den anden);

12.  understreger, at de unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, vil blive særligt uddannede til jobsøgning og -anvendelse og vil blive bedre informeret om arbejdsret, sociale rettigheder og støtte i administrative procedurer; gør desuden opmærksom på, at der gives en månedlig godtgørelse på 350 EUR til arbejdstagere og unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, der gennemfører fuldtidsstudier af mindst et års varighed;

13.  glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud blev udformet af Belgien i samråd med arbejdsmarkedets parter, navnlig fagforeninger, erhvervsvejledere og socialarbejdere, med henblik på at genoverveje forskellige omskolingsløsninger, der er tilpasset de afskedigede arbejdstageres behov;

14.  understreger, at de belgiske myndigheder har bekræftet, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre af Unionens fonde eller finansielle instrumenter;

15.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national ret eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

16.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

17.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

18.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på baggrund af en ansøgning fra Belgien – EGF/2019/001 BE/Carrefour

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(4), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(6).

(3)  Den 20. juni 2019 indgav Belgien en ansøgning om mobilisering af EGF som følge af afskedigelser hos Carrefour Belgique SA. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)  Belgien har i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 besluttet også at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 330 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse (NEET'er).

(5)  Som følge af Belgiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 632 028 EUR.

(6)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2019 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 632 028 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen](7).

Udfærdiget i […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(2) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(4) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.
(5) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(6) Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).
(7)* Datoen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


Genetisk modificeret bomuld LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
PDF 170kWORD 51k
Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D061870/04 – 2019/2856(RSP))
P9_TA(2019)0054B9-0170/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D061870/04),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 11, stk. 3, og artikel 23, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i den i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003 omhandlede Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 30. april 2019, hvor der ikke blev afgivet nogen udtalelse, og til afstemningen i appeludvalget den 5. juni 2019, hvor der heller ikke blev afgivet nogen udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet den 6. december 2006 og offentliggjort den 14. december 2006(3),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets udtalelse om forlængelsen, vedtaget den 17. oktober 2018 og offentliggjort den 14. november 2018(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om indsigelse mod godkendelse af genetisk modificerede organismer ("GMO'er")(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at det ved Kommissionens beslutning 2008/837/EF(6) blev tilladt at markedsføre fødevarer og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret bomuld LLCotton25 ("LLCotton25");

B.  der henviser til, at indehaveren af tilladelsen, Bayer CropScience AG ("ansøgeren"), den 2. oktober 2017 indgav en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11 og 23 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om forlængelse af tilladelsen;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 17. oktober 2018 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 14. november 2018(7);

D.  der henviser til, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen i henhold til samme forordning skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse;

E.  der henviser til, at LLCotton25 er gjort tolerant over for glufosinatbaserede herbicider(8);

F.  der henviser til, at selv om det direkte menneskelige konsum af bomuldsfrøolie nok er relativt begrænset i Europa, forekommer det i en lang række fødevarer, herunder dressinger, mayonnaise, finere bagværk, chokoladesmørepålæg og chips; der henviser til, at bomuld anvendes til dyrefoder, hovedsagelig i form af bomuldsfrøkager/-skrå eller som fuldfede bomuldsfrø(9);

G.  der henviser til, at medlemsstaterne i løbet af den tre måneder lange høringsperiode indsendte mange kritiske bemærkninger til EFSA, med hensyn til både den oprindelige vurdering og vurderingen med henblik på forlængelse(10); der henviser til, at bemærkningerne bl.a. gik på, at virkningerne af restkoncentrationer af glufosinat og metabolitter ikke var taget i betragtning, at det kunne diskuteres, om resultaterne af toksicitetstesten kunne anses for korrekte, at hverken allergenicitets- eller toksikologispørgsmålet var blevet grundigt vurderet, at de overvågningsrapporter, som ansøgeren havde fremlagt, ikke indeholdt nogen data til støtte for konklusionerne om, at der ikke havde været negative sundheds- eller miljømæssige virkninger i forbindelse med importen og anvendelsen af LLCotton25, og at den generelle plan for overvågning, som ansøgeren havde foreslået, ikke opfyldte kravene i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF(11);

H.  der henviser til, at EFSA som svar på medlemsstaternes bemærkninger gentagne gange har erklæret, at der efter dets mening er behov for yderligere drøftelser mellem ansøgere og Kommissionen som ansvarlig for risikostyringen vedrørende den praktiske gennemførelse af miljøovervågning efter markedsføring (PMEM) af genmodificerede planter, der importeres og forarbejdes;

Manglende vurdering af restkoncentrationer af glufosinat på LLCotton25

I.  der henviser til, at en række undersøgelser viser, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til øget brug af de pågældende herbicider, især på grund af fremkomsten af herbicidtolerant ukrudt(12); der henviser til, at det som følge heraf må forventes, at afgrøder af LLCotton25 vil blive udsat for både højere og gentagne doser af glufosinat, hvilket vil kunne føre til en forøgelse af restkoncentrationerne i høsten;

J.  der henviser til, at mens den oprindelige tilladelse til import af LLCotton25 blev udstedt i 2008, udløb godkendelsen af brugen af glufosinat i Unionen den 31. juli 2018(13); der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1B og dermed er omfattet af udelukkelseskriterierne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(14);

K.  der henviser til, at vurdering af herbicidrester og deres metabolitter på genmodificerede planter anses for at ligge uden for ansvarsområdet for EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer og foretages derfor ikke som led i godkendelsesprocessen for GMO'er; der påpeger, at dette er problematisk, eftersom selve den genetiske modifikation kan være drivkraften bag den måde, hvorpå genetisk modificerede planter nedbryder supplerende herbicider, og bag sammensætningen og dermed toksiciteten af nedbrydningsprodukterne ("metabolitterne")(15);

L.  der henviser til, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005(16), som har til formål at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i forbindelse med maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer ("MRL'er"), påbyder, at restkoncentrationerne af aktivstoffer, som ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, såsom glufosinat, på importerede fødevarer og foder skal kontrolleres og overvåges nøje(17);

M.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til det nyeste samordnede flerårige kontrolprogram for Unionen (for 2020-2022) ikke er forpligtet til at måle restkoncentrationerne af glufosinat på noget produkt, herunder bomuld(18); der henviser til, at det ikke kan udelukkes, at LLCotton25 eller produkter afledt heraf til fødevarer og foder vil overstige MRL'er, der er indført for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

N.  der henviser til, at EFSA konstaterede, at den skønnede eksponering af sprøjtepersonale, når glufosinat anvendes til ukrudtsbekæmpelse i GM-majs, oversteg den acceptable eksponering af sprøjtepersonale (AOEL), selv når der blev anvendt personlige værnemidler(19); der henviser til, at eksponeringen af sprøjtepersonale især er foruroligende i betragtning af, at der anvendes større mængder herbicider på herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder;

O.  der henviser til, at en nylig rapport fra FN's særlige rapportør om retten til mad konkluderede, at farlige pesticider har katastrofale konsekvenser for sundheden, idet pesticider skønnes at være ansvarlige for 200 000 dødsfald som følge af akut forgiftning hvert år, hvoraf 99 % forekommer i udviklingslandene(20); der henviser til, at FN's udviklingsmål 3.9, som Unionen har tilsluttet sig, sigter på en væsentlig nedbringelse af antallet af farlige kemikalier og sygdomme forårsaget af farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening og forurening inden 2030(21);

Udemokratisk beslutningsproces

P.  der henviser til, at afstemningen den 30. april 2019 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne; der henviser til, at afstemningen i appeludvalget den 5. juni 2019 heller ikke mundede ud i en udtalelse;

Q.  der henviser til, at Kommissionen erkender det problematiske i, at afgørelser om godkendelse af GMO'er fortsat vedtages af Kommissionen uden tilslutning fra et kvalificeret flertal af medlemsstaterne, hvilket er højst usædvanligt for produktgodkendelser i almindelighed, men er blevet normen for beslutningstagningen vedrørende genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(22); der henviser til, at formanden for Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget denne praksis og betegnet den som udemokratisk(23);

R.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin 8. valgperiode vedtog alt 36 beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod markedsføring af GMO'er til brug i fødevarer og foderstoffer (33 beslutninger) og mod dyrkning af GMO'er i Unionen (tre beslutninger); der henviser til, at der ikke var et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for at tillade nogen af disse GMO'er; der henviser til, at Kommissionen, til trods for sin egen erkendelse af de demokratiske mangler, medlemsstaternes manglende støtte og Parlamentets indvendinger, fortsat udsteder tilladelser til GMO'er;

S.  der henviser til, at den eksisterende lovgivning ikke er til hinder for, at Kommissionen kan undlade godkende GMO'er, når der ikke er et kvalificeret flertal af medlemsstater for godkendelse i appeludvalget(24);

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(25), er at give et grundlag for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde med Kommissionens forslag;

5.  opfordrer Kommissionen til i mellemtiden at ophøre med at godkende GMO'er, uanset om det er til dyrkning eller til fødevare- og foderbrug, når medlemsstaterne i appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011;

6.  opfordrer Kommissionen til ikke at godkende herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder, før de sundhedsrisici, der er forbundet med restkoncentrationerne, er blevet grundigt undersøgt i hvert enkelt tilfælde, hvilket kræver en fuldstændig vurdering af restprodukterne fra sprøjtning af genetisk modificerede afgrøder med supplerende herbicider, deres metabolitter og eventuelle kombinatoriske virkninger;

7.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af herbicidtolerante genetisk modificerede planter, uanset om den pågældende genetisk modificerede plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til Unionen og anvendt i fødevarer og foderstoffer;

8.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af GM-planter til fødevare- eller foderstofbrug, som er gjort tolerante over for et stof til ukrudtsbekæmpelse, der ikke er godkendt til anvendelse i Unionen;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at behandle Unionens forpligtelser i henhold til internationale aftaler, såsom Parisaftalen om klimaændringer, FN's biodiversitetskonvention og FN's mål for bæredygtig udvikling, som "relevante bestemmelser i EU-lovgivningen" og/eller "legitime faktorer" i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, og give dem den vægt, de fortjener, samt oplyse om, hvordan de er blevet taget i betragtning i beslutningsprocessen;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) Udtalelse fra Ekspertpanelet for Genetisk Modificerede Organismer om en ansøgning (EFSA-GMO-NL-2005-13) om markedsføring af glufosinattolerant genetisk modificeret LLCotton25, til anvendelse i fødevarer og foderstoffer samt import og forarbejdning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 fra Bayer CropScience, EFSA Journal (2006) 429, 1-19, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2006.429.
(4) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret LLCotton25 med henblik på forlængelse af tilladelsen i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐RX‐010), EFSA Journal 2018;16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473
(5)——— I sin ottende valgperiode vedtog Europa-Parlamentet 36 beslutninger om indsigelse mod godkendelse af GMO'er. Derudover har Parlamentet i sin niende valgperiode vedtaget følgende beslutninger:Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0028).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0029).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkelt-GM-begivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0030).
(6) Kommissionens beslutning 2008/837/EF af 29. oktober 2008 om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 299 af 8.11.2008, s. 36).
(7) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret LLCotton25 med henblik på forlængelse af tilladelsen i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐RX‐010), EFSA Journal 2018;16(11):5473, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5473
(8) Første EFSA-udtalelse, s. 1.
(9) Videnskabelig udtalelse om vurdering af anvendelsen af genetisk modificeret bomuld GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 til fødevarer og foderstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA-GMO-NL-2011-94), EFSA Journal2018;16(4):5213, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5213, s. 17-18.
(10) Medlemsstaternes bemærkninger om LLCotton25 kan læses i EFSA's register over spørgsmål: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(11) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).
(12) Se f.eks. Bonny, S.: "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, januar 2016, 57(1), s. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 og Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe, 28. september 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24.
(13) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(15) Dette er rent faktisk tilfældet for glyphosat, som det fremgår af EFSA's undersøgelse af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, s. 1, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263.
(16) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
(17) Se betragtning 8 i forordning (EF) nr. 396/2005.
(18) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/533 af 28. marts 2019 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2020, 2021 og 2022 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 88 af 29.3.2019, s. 28).
(19) EFSA's konklusioner vedrørende fagfællebedømmelsen af vurderingen af pesticidrisikoen for aktivstoffet glufosinat. https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2005.27r, s. 3.
(20) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/Pesticidesrighttofood.aspx
(21) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(22) Se f.eks. begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011.
(23) Se f-eks. åbningstalen til Europa-Parlamentets plenarforsamling, inkluderet i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(24) Det fremgår af artikel 6, stk. 3, i jf. forordning (EU) nr. 182/2011, at Kommissionen "kan", og ikke "skal", gå videre med godkendelsen, hvis der ikke er et kvalificeret flertal af medlemsstater for godkendelse i appeludvalget.
(25) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


Genetisk modificeret MON 89788-sojabønne (MON-89788-1)
PDF 170kWORD 51k
Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 89788-sojabønne (MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D061871/04 – 2019/2857(RSP))
P9_TA(2019)0055B9-0169/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om forlængelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON 89788-sojabønne (MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D061871/04),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 11, stk. 3, og artikel 23, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 30. april 2019, hvor der ikke blev afgivet nogen udtalelse, og til afstemningen i appeludvalget den 5. juni 2019, hvor der heller ikke blev afgivet nogen udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til udtalelse vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet den 2. juli 2008 og offentliggjort den 11. juli 2008(3),

–  der henviser til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets udtalelse om forlængelsen, vedtaget den 17. oktober 2018 og offentliggjort den 16. november 2018(4),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om indsigelse mod godkendelse af genetisk modificerede organismer ("GMO'er")(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at det ved Kommissionens beslutning 2008/933/EF(6) blev tilladt at markedsføre fødevarer og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne MON 89788 ("sojabønne MON 89788");

B.  der henviser til, at indehaveren af tilladelsen, Monsanto Europe S.A./N.V., på vegne af Monsanto Company, den 20. november 2017 indgav en ansøgning til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 11 og 23 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om forlængelse af tilladelsen;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 17. oktober 2018 vedtog en positiv udtalelse(7), som blev offentliggjort den 16. november 2018 i forbindelse med forlængelsen af tilladelsen;

D.  der henviser til, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen i henhold til samme forordning skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse;

E.  der henviser til, at sojabønne MON 89788 er gjort tolerant over for glyphosatbaserede herbicider; Der henviser til, at MON 89788-sojabønne er blevet udviklet til at være tolerant over for glyphosat ved at ændre proteinet CP4 EPSPS(8);

Manglende vurdering af restkoncentrationer og metabolitter af glyphosat

F.  der henviser til, at en række undersøgelser viser, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til øget brug af de pågældende herbicider, især på grund af fremkomsten af herbicidtolerant ukrudt(9); der henviser til, at det som følge heraf må forventes, at afgrøder af sojabønne MON 89788 vil blive udsat for både højere og gentagne doser af glyphosat, hvilket vil kunne føre til en større mængde restkoncentrationer i høsten;

G.  der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, og at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i marts 2017 konkluderede, at der ikke var behov for en klassificering; der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – i modsætning hertil i 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker; der henviser til, at en række nyere videnskabelige undersøgelser, der har været underkastet peer review, bekræfter glyphosats kræftfremkaldende potentiale(10);

H.  der henviser til, at den måde, hvorpå genetisk modificerede planter nedbryder supplerende herbicider, og sammensætningen og dermed toksiciteten af nedbrydningsprodukterne (metabolitter) kan skyldes selve den genetiske modifikation(11); der henviser til, at der ifølge EFSA mangler toksikologiske data, der gør det muligt at foretage en vurdering af risikoen for forbrugerne for så vidt angår flere af de nedbrydningsprodukter fra glyphosat, der er relevante for genetisk modificerede glyphosattolerante afgrøder(12);

Manglende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og dertil knyttede kontroller

I.  der henviser til, at der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005(13), som har til formål at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder, der er produceret i tredjelande, når anvendelsen af pesticider resulterer i andre restkoncentrationer end dem, der følger af landbrugsmetoderne i Unionen(14); der henviser til, at dette rent faktisk er tilfældet for importerede herbicidtolerante GM-afgrøder på grund af de øgede mængder af herbicider, der anvendes til dem, i forhold til ikke-GM-afgrøder;

J.  der henviser til, at de tilgængelige data imidlertid ifølge en EFSA-gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for glyphosat i 2018 var utilstrækkelige til at udlede maksimalgrænseværdier og risikovurderingsværdier for glyphosat i forbindelse med en række genetisk modificerede afgrøder, herunder for sojabønner, med en EPSPS-ændring(15);

K.  der henviser til, at vurdering af herbicidrester og deres metabolitter i genmodificerede planter anses for at ligge uden for ansvarsområdet for EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer og derfor ikke foretages som led i godkendelsesprocessen for GMO'er;

L.  der henviser til, at den manglende analyse af herbicidrester i genmodificerede afgrøder og dermed forbundne sundhedsrisici blev rejst af mange medlemsstaters kompetente myndigheder i deres bemærkninger til EFSA's risikovurdering(16);

Andre bemærkninger

M.  der henviser til, at mange medlemsstater gav udtryk for bekymring over kvaliteten af planen for overvågning af miljøet efter markedsføringen, idet de bl.a. anfører, at den ikke fuldt ud opfylder målene i bilag VII til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF(17) eller de relevante supplerende vejledende noter; Medlemsstaterne bemærkede endvidere generelt, at overvågningen af MON 89788-sojabønne er utilstrækkelig, at den ikke indeholder nogen solide data til støtte for den konklusion, at der ikke har været negative sundheds- eller miljømæssige virkninger ved import og anvendelse af MON 89788-sojabønne, og at den ikke giver nogen nyttige erfaringer med hensyn til sikkerheden ved anvendelse til dyrefoder eller direkte konsum(18);

N.  der henviser til, at EFSA som svar på medlemsstaternes bemærkninger gentagne gange har erklæret, at der efter dets mening er behov for yderligere drøftelser mellem ansøgere og Kommissionen som ansvarlig for risikostyringen vedrørende den praktiske gennemførelse af miljøovervågning efter markedsføring (PMEM) af genmodificerede planter, der importeres og forarbejdes;

O.  der henviser til, at den bioteknologiske arbejdsgruppe under det franske agentur for fødevaresikkerhed, miljø og sundhed på arbejdspladsen (ANSES) anfører, at eftersom den litteraturgennemgang, som ansøgeren har foretaget af videnskabelige undersøgelser, der er offentliggjort, siden MON 89788-sojabønnen blev godkendt første gang, har været for restriktiv, kan den ikke drage nogen konklusion om sikkerheden ved MON 89788-sojabønnen;

P.  der henviser til, at genmodificeret soja, når den dyrkes i lande som Brasilien og Argentina, har et hovedansvar for omfattende skovrydning; der henviser til, at dette aspekt - ud over Unionens forpligtelser i henhold til FN's mål for bæredygtig udvikling, klimaaftalen fra Paris og andre internationale biodiversitetsmål - ikke er taget i betragtning i godkendelsesprocessen;

Udemokratisk beslutningstagning

Q.  der henviser til, at afstemningen den 30. april 2019 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne; der henviser til, at afstemningen i appeludvalget den 5. juni 2019 heller ikke mundede ud i en udtalelse;

R.  der henviser til, at Kommissionen erkender, at det er problematisk, at Kommissionens afgørelser om godkendelse af GMO'er fortsat vedtages af Kommissionen uden tilslutning fra et kvalificeret flertal af medlemsstaterne, hvilket i høj grad er en undtagelse for produktgodkendelser som helhed, men er blevet normen for beslutningstagningen vedrørende genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(19); der henviser til, at formanden for Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget denne praksis og betegnet den som udemokratisk(20);

S.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin 8. valgperiode vedtog i alt 36 beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod markedsføring af GMO'er til fødevarer og foderstoffer (33 beslutninger) og til dyrkning af GMO'er i Unionen (tre beslutninger); der henviser til, at der ikke var et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for at godkende nogen af disse GMO'er; der henviser til, at Kommissionen - til trods for, at den selv har anerkendt de demokratiske mangler, medlemsstaternes manglende støtte og Parlamentets indvendinger - fortsat godkender GMO'er;

T.  der henviser til, at der ikke kræves nogen ændring af lovgivningen for, at Kommissionen kan undlade at godkende GMO'er, når der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget(21);

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(22), er at give et grundlag for at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til genetisk modificerede fødevarer og -foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde med Kommissionens forslag;

5.  opfordrer Kommissionen til i mellemtiden at ophøre med at godkende GMO'er, når medlemsstaterne i appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, uanset om det er til dyrkning eller til fødevare- og foderbrug, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011;

6.  opfordrer Kommissionen til ikke at godkende herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder, før de sundhedsrisici, der er forbundet med restkoncentrationer af herbicidrester, er blevet grundigt undersøgt i hvert enkelt tilfælde, hvilket kræver en fuldstændig vurdering af restprodukterne fra sprøjtning af genetisk modificerede afgrøder med supplerende herbicider, deres metabolitter og eventuelle kombinatoriske virkninger;

7.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af herbicidtolerante genetisk modificerede planter, uanset om den pågældende genetisk modificerede plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til Unionen til fødevare- og foderstofbrug;

8.  gentager sin store bekymring over, at Unionens store afhængighed af import af dyrefoder i form af sojabønner forårsager skovrydning i tredjelande, og minder om, at FN's mål for bæredygtig udvikling kun kan nås, hvis forsyningskæderne bliver bæredygtige, og der skabes synergier mellem politikkerne(23);

9.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af genetisk modificerede sojabønner, medmindre det tydeligt kan påvises, at dyrkning af disse ikke bidrager til skovrydning direkte eller indirekte;

10.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at behandle Unionens forpligtelser i henhold til internationale aftaler, såsom Parisaftalen om klimaændringer, FN's biodiversitetskonvention og FN's mål for bæredygtig udvikling, som "relevante bestemmelser i EU-lovgivningen" og/eller "legitime faktorer" i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, og give dem den vægt, de fortjener, samt oplyse om, hvordan de er blevet taget i betragtning i beslutningsprocessen;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) Udtalelse fra Ekspertpanelet for Genetisk Modificerede Organismer (GMO) om en ansøgning (reference EFSA-GMO-NL-2006-36) om markedsføring af glyphosattolerant genetisk modificeret sojabønne MON89788 til anvendelse i fødevarer og foderstoffer, import og forarbejdning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 fra Monsanto, EFSA Journal (2008) 758, s. 1-23, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2008.758
(4) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret sojabønne MON 89788 med henblik på forlængelse af tilladelsen i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐RX‐011), EFSA Journal 2018;16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468
(5)——— I sin ottende valgperiode vedtog Europa-Parlamentet 36 beslutninger om indsigelse mod godkendelse af GMO'er. Derudover har Parlamentet i sin niende valgperiode vedtaget følgende beslutninger:Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0028).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0029).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkelt-GM-begivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0030).
(6) Kommissionens beslutning 2008/933/EF af 4. december 2008 om tilladelse til omsætning af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret MON89788-sojabønne (MON-89788-1), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (EUT L 333 af 11.12.2008, s. 7).
(7) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret sojabønne MON 89788 med henblik på forlængelse af tilladelsen i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐RX‐011), EFSA Journal 2018;16(11):5468, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5468
(8) Første EFSA-udtalelse, s. 1.
(9) Se f.eks. Bonny, S.: "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, januar 2016, 57(1), s. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 og Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe, 28. september 2012, Vol 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(10) Jf. f.eks. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887, https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278, Https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610,, og https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(11) Dette er netop tilfældet for glyphosat, som anført i EFSA's gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, s. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(12) EFSA's konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet glyphosat, EFSA Journal, 2015, 13(11):4302, s. 3 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(13) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
(14) Jf. betragtning 26 i forordning (EF) nr. 396/2005.
(15) Begrundet udtalelse om revisionen af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018; 16 (5): 5263, s. 4 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
(16) Medlemsstaternes bemærkninger vedrørende sojabønne MON 89788 kan ses i EFSA's register over spørgsmål: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(17) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).
(18) Medlemsstaternes bemærkninger vedrørende sojabønnen MON 89788 kan ses i EFSA's register over spørgsmål: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(19) Jf. f.eks. begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011.
(20) Jf. f.eks. åbningstalen ved Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(21) Kommissionen "kan" - ikke "skal" - gå videre med godkendelsen, hvis der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget, jf. forordning (EU) nr. 182/2011 (artikel 6, stk. 3).
(22) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).
(23) Europa-Parlamentets beslutning af 11. september 2018 om gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0333), punkt 67.


Genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9
PDF 179kWORD 49k
Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D062828/04 – 2019/2859(RSP))
P9_TA(2019)0056 B9-0171/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og underkombinationerne MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS-40278-9 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, som er omhandlet i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 12. juli 2019, hvor der ikke blev afgivet nogen udtalelse, og til afstemningen i appeludvalget den 16. september 2019, hvor der heller ikke blev afgivet nogen udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til den udtalelse, der blev vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 28. november 2018 og offentliggjort den 16. januar 2019(3),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer ("GMO'er")(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at Dow AgroSciences Europe (i det følgende benævnt "ansøgeren") den 11. januar 2013 på vegne af Dow AgroSciences LLC indgav en ansøgning i henhold til artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003 om markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foder, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 ("den stablede GM-majs") og underkombinationer heraf; der henviser til, at ansøgningen også omfattede markedsføring af produkter, der indeholder eller består af den stablede GM-majs, til andre anvendelsesformål end fødevarer og foderstoffer, undtagen dyrkning;

B.  der henviser til, at syv underkombinationer af den stablede GM-majs allerede er blevet godkendt eller er ved at blive godkendt i forbindelse med en anden ansøgning; der henviser til, at de resterende tre underkombinationer (MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 og NK603 × DAS 40278-9) er omfattet af udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse;

C.  der henviser til, at den stablede GM-majs er opstået ved krydsning af fire genetisk modificerede begivenheder for majs og giver tolerance over for herbicider, der indeholder glufosinat, glyphosat, quizalofop og 2,4-D, og frembringer seks insektdræbende proteiner ("Bt"- eller "Cry"-proteiner): Cry1A.105, Cry2Ab2 og Cry1F, som er giftige for visse sommerfuglelarver(5);

D.  der henviser til, at EFSA den 28. november 2018 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 16. januar 2019(6);

E.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse;

F.  der henviser til, at ansøgeren ikke har indsendt data til EFSA for de tre underkombinationer, der er omfattet af udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse(7);

Medlemsstaternes bemærkninger og uafhængige undersøgelser

G.  der henviser til, at medlemsstaterne indsendte mange kritiske bemærkninger til EFSA i løbet af den tre måneder lange høringsperiode(8); der henviser til, at disse kritiske bemærkninger omfatter en konstatering af, at de data, som ansøgeren har fremlagt, er utilstrækkelige til at sikre en korrekt risikovurdering, at den risikovurdering, som EFSA har foretaget, ikke er tilstrækkelig i sin nuværende form, idet den ikke har foretaget en korrekt vurdering af den generelle sikkerhed og potentielle toksicitet af begivenheden for den stablede GM-majs for mennesker, dyr og miljøet, at EFSA ikke har taget hensyn til nylige undersøgelser af Bt-toksiners potentielle toksicitet, og at det er umuligt at drage konklusioner vedrørende de sundhedsrisici, der er forbundet med den stablede genmodificerede majs, uden at foretage kroniske fodringsforsøg med henblik på at foretage en korrekt vurdering af organtoksicitet og reproduktionstoksicitet samt reaktioner fra immunforsvaret, som tager realistiske restniveauer af supplerende herbicider og potentielle kombinatoriske og kumulative virkninger i betragtning;

H.  der henviser til, at en uafhængig undersøgelse(9) også konkluderer, at EFSA's risikovurdering ikke er acceptabel i sin nuværende form, idet den ikke behørigt har vurderet den generelle sikkerhed og potentielle toksicitet af begivenheden for den stablede GM-majs;

I.  der henviser til, at det i denne uafhængige undersøgelse fastslås, at EFSA burde have benyttet resultaterne af den komparative analyse som udgangspunkt for mere detaljerede undersøgelser, eftersom analysen viste, at der var mange væsentlige forskelle mellem den stablede GM-majs og dens konventionelle modstykke, navnlig når den stablede GM-majs var behandlet med supplerende herbicider;

J.  der henviser til, at det desuden konkluderes i den uafhængige undersøgelse, at EFSA i lyset af disse væsentlige forskelle burde have anmodet om kroniske fodringsforsøg og/eller flergenerationsforsøg for at kunne foretage en korrekt vurdering af organtoksicitet og reproduktionstoksicitet samt reaktioner fra immunforsvaret under hensyntagen til den store mængde Bt-toksiner og realistiske restniveauer af supplerende herbicider og potentielle kombinatoriske og kumulative virkninger;

Manglende vurdering af herbicidrester, metabolitter og cocktailvirkninger

K.  der henviser til, at en række undersøgelser viser, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til en større anvendelse af "supplerende" herbicider, især på grund af fremvæksten af herbicidtolerant ukrudt(10); der henviser til, at det som følge heraf må forventes, at den stablede GM-majs vil blive udsat for både større og gentagne doser af glufosinat, glyphosat, quizalofop og 2,4-D, og at der derfor kan forekomme en større mængde herbicidrester i høsten;

L.  der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, og at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i marts 2017 konkluderede, at der ikke var behov for en klassificering; der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – i modsætning hertil i 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker;

M.  der henviser til, at der ifølge EFSA mangler toksikologiske data, der gør det muligt at foretage en vurdering af risikoen for forbrugerne for så vidt angår flere af de nedbrydningsprodukter fra glyphosat, der er relevante for genetisk modificerede glyphosattolerante afgrøder(11);

N.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1B og dermed opfylder "udelukkelseskriterierne" i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(12); der henviser til, at godkendelsen af glufosinat til anvendelse i Unionen udløb den 31. juli 2018(13);

O.  der henviser til, at der i en nylig artikel af en ekspert, som er involveret i udviklingen af GM-planter, sættes spørgsmålstegn ved sikkerheden af GM-afgrøder, som er tolerante over for 2,4-D, fordi det nedbrydes til cytotoksiske nedbrydningsprodukter(14);

P.  der henviser til, at vurdering af herbicidrester og deres nedbrydningsprodukter fundet på genmodificerede planter anses for at ligge uden for ansvarsområdet for EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (EFSA's GMO-panel) og derfor ikke foretages som led i godkendelsesprocessen for GMO'er; der henviser til, at dette er problematisk, eftersom måden, hvorpå genetisk modificerede planter nedbryder supplerende herbicider, såvel som sammensætningen og dermed toksiciteten af nedbrydningsprodukterne (metabolitter) kan skyldes selve den genetiske modifikation(15);

Q.  der henviser til, at der på grund af særlige landbrugsmetoder i forbindelse med dyrkning af herbicidtolerante genetisk modificerede planter også er særlige mønstre for anvendelsen af herbicider og derfor planternes eksponering såvel som fremkomsten af kombinerede virkninger mellem de forskellige restkoncentrationer af herbicider og deres metabolitter, som kræver særlig opmærksomhed; der henviser til, at EFSA ikke har taget disse ting i betragtning;

R.  der henviser til, at det derfor ikke kan konkluderes, at indtagelse af den stablede GM-majs eller dens underkombinationer er sikker for menneskers og dyrs sundhed;

Manglende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og dertil knyttede kontroller

S.  der henviser til, at der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005(16), som har til formål at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder, der er produceret i tredjelande, når anvendelsen af pesticider resulterer i andre restkoncentrationer end dem, der følger af landbrugsmetoderne i Unionen; der henviser til, at dette rent faktisk er tilfældet for importerede herbicidtolerante GM-afgrøder på grund af de øgede mængder af herbicider, der anvendes til dem, i forhold til ikke-GM-afgrøder;

T.  der henviser til, at de tilgængelige data imidlertid ifølge en EFSA-gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for glyphosat i 2018 var utilstrækkelige til at udlede maksimalgrænseværdier og risikovurderingsværdier for glyphosat i forbindelse med GM-majs med en EPSPS-ændring(17); der henviser til, at den stablede GM-majs har denne EPSPS-ændring(18);

U.  der igen henviser til, at restprodukter fra importerede afgrøder til fødevarer og foder af aktive stoffer, som ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, såsom glufosinat, i henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 bør kontrolleres og overvåges nøje(19);

V.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til det seneste samordnede flerårige kontrolprogram for Unionen (for 2020, 2021 og 2022) ikke er forpligtet til at måle restkoncentrationer af glufosinat (eller noget andet herbicid) i majs (hvad enten de er genmodificerede eller ej)(20); der henviser til, at det ikke kan udelukkes, at den stablede GM-majs, dens underkombinationer eller afledte produkter heraf til fødevarer og foder vil overstige de maksimalgrænseværdier, der bør indføres og overvåges for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

Bt-proteiner

W.  der henviser til, at en række undersøgelser viser, at der er observeret bivirkninger, som efter eksponering for Bt-proteiner kan påvirke immunsystemet, og at nogle Bt-proteiner kan have adjuvansegenskaber(21), hvilket betyder, at de kan øge de allergifremkaldende egenskaber hos andre proteiner, de kommer i kontakt med;

X.  der henviser til, at det i en mindretalsudtalelse, som blev vedtaget af et medlem af EFSA's GMO-panel i forbindelse med vurderingen af en anden stablet GM-majs og dens underkombinationer, blev konstateret, at der ganske vist aldrig er fundet utilsigtede virkninger for immunsystemet i en ansøgning, i forbindelse med hvilken der udtrykkes Bt-proteiner, men at de "ikke kan iagttages i de toksikologiske undersøgelser [...], der i øjeblikket anbefales og udføres med henblik på EFSA's sikkerhedsvurdering af genetisk modificerede planter, fordi disse undersøgelser ikke medtager behørige test til dette formål"(22);

Y.  der henviser til, at en nylig undersøgelse viser, at den hurtige stigning i brugen af neonicotinoid-frøbehandlinger i USA er sammenfaldende med den øgede udplantning af genetisk modificeret Bt-majs(23); der henviser til, at Unionen har forbudt udendørs brug af tre neonicotinoider, herunder til bejdsning af frø, på grund af deres indvirkning på honningbier og andre bestøvere(24);

Z.  der henviser til, at vurdering af den potentielle interaktion mellem Bt-proteiner og restkoncentrationer af herbicider og deres metabolitter anses for at ligge uden for EFSA's GMO-panels ansvarsområde og derfor ikke foretages som led i risikovurderingen;

Udemokratisk beslutningstagning

AA.  der henviser til, at afstemningen den 12. juli 2019 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne; der henviser til, at afstemningen i appeludvalget den 16. september 2019 heller ikke mundede ud i en udtalelse;

AB.  der henviser til, at Kommissionen erkender, at det er problematisk, at afgørelser om godkendelse af GMO'er fortsat vedtages af Kommissionen uden tilslutning fra et kvalificeret flertal af medlemsstaterne, hvilket i høj grad er en undtagelse for produktgodkendelser som helhed, men er blevet normen for beslutningstagningen vedrørende genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(25); der henviser til, at formanden for Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget denne praksis og betegnet den som udemokratisk(26);

AC.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin 8. valgperiode vedtog i alt 36 beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod markedsføring af GMO'er til fødevarer og foderstoffer (33 beslutninger) og mod dyrkning af GMO'er i Unionen (tre beslutninger); der henviser til, at der ikke var et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for at godkende nogen af disse GMO'er; der henviser til, at Kommissionen – til trods for, at den selv har anerkendt de demokratiske mangler, medlemsstaternes manglende støtte og Parlamentets indvendinger – fortsat godkender GMO'er;

AD.  der henviser til, at der ikke kræves nogen ændring af lovgivningen for, at Kommissionen kan undlade at godkende GMO'er, når der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget(27);

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(28), er at give et grundlag for at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til GM-fødevarer og foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde med Kommissionens forslag;

5.  opfordrer Kommissionen til i mellemtiden at ophøre med at godkende GMO'er, når medlemsstaterne i appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, uanset om det er til dyrkning eller til fødevare- og foderbrug, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011;

6.  opfordrer Kommissionen til ikke at godkende herbicidtolerante GM-afgrøder, før de sundhedsrisici, der er forbundet med restkoncentrationer af herbicidrester, er blevet grundigt undersøgt i hvert enkelt tilfælde, hvilket kræver en fuldstændig vurdering af restprodukterne fra sprøjtning af GM-afgrøder med supplerende herbicider, deres metabolitter og eventuelle kombinatoriske virkninger;

7.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af herbicidtolerante GM-planter, uanset om den pågældende GM-plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til Unionen til fødevare- og foderstofbrug;

8.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af GM-planter til fødevare- eller foderstofbrug, som er gjort tolerante over for et stof til ukrudtsbekæmpelse, der ikke er godkendt til anvendelse i Unionen;

9.  opfordrer Kommissionen til ikke at godkende nogen underkombinationer af stablede GM-begivenheder, medmindre de er blevet grundigt evalueret af EFSA på grundlag af fuldstændige data fremlagt af ansøgeren;

10.  mener mere specifikt, at det er i strid med de generelle fødevareretlige principper, som er fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002, at godkende plantesorter, for hvilke der ikke er fremlagt nogen sikkerhedsoplysninger, og som ikke engang er blevet afprøvet eller skabt endnu;

11.  opfordrer EFSA til yderligere at udvikle og systematisk anvende metoder, der gør det muligt at kortlægge utilsigtede virkninger af stablede GM-begivenheder, f.eks. i forbindelse med Bt-toksiners adjuvansegenskaber;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at behandle Unionens forpligtelser i henhold til internationale aftaler, såsom Parisaftalen om klimaændringer, FN's biodiversitetskonvention og FN's mål for bæredygtig udvikling, som "relevante bestemmelser i EU-lovgivningen" og/eller "legitime faktorer" i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, og give dem den vægt, de fortjener, samt oplyse om, hvordan de er blevet taget i betragtning i beslutningsprocessen;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS‐40278‐9 og underkombinationer uafhængigt af deres oprindelse med henblik på anvendelse til fødevarer eller foderstoffer, import og forarbejdning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐NL‐2013‐112), EFSA Journal 2019;17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522
(4)——— I sin ottende valgperiode vedtog Europa-Parlamentet 36 beslutninger, i hvilke der blev gjort indsigelse mod godkendelsen af GMO'er. Endvidere har Parlamentet i sin niende valgperiode vedtaget følgende beslutninger:Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0028)Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0029)Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkelt-GM-begivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0030).
(5) EFSA's udtalelse, s. 10, tabel 4. Sommerfugle er en insektorden, som omfatter sommerfugle og møl.
(6) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122 x DAS‐40278‐9 og underkombinationer uafhængigt af deres oprindelse med henblik på anvendelse til fødevarer eller foderstoffer, import og forarbejdning i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐NL‐2013‐112), EFSA Journal 2019;17(1):5522, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5522
(7) EFSA's udtalelse, s. 20.
(8) Medlemsstaternes bemærkninger vedrørende den stablede GM-majs kan ses i EFSA's register over spørgsmål: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?
(9) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_MON%2089034%20x%201507%20x%20NK603%20x%20DAS40278-9.pdf
(10) Se f.eks. Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, januar 2016, 57(1): s. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738, og Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. - the first sixteen years", Environmental Sciences Europe, 28. september 2012, bind 24 (1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(11) EFSA, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate", EFSA Journal 2015, 13(11):4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(12) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(13) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(14) Lurquin, P.F., "Production of a toxic metabolite in 2, 4-D-resistant GM crop plants", 3 Biotech (2016), 6(1): s. 1-4, https://link.springer.com/article/10.1007/s13205-016-0387-9#CR25
(15) Dette er netop tilfældet for glyphosat, som anført i EFSA's gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, s. 12 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(16) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1). Se betragtning 26.
(17) "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for captan according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005", EFSA Journal 2018, 16(5):5263, s. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
(18) EFSA's udtalelse, s. 10, tabel 4.
(19) Se betragtning 8 i forordning (EF) nr. 396/2005.
(20) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/533 af 28. marts 2019 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2020, 2021 og 2022 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 88 af 29.3.2019, s. 28).
(21) For en gennemgang se Rubio Infante, N. & Moreno-Fierros, L., "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals", Journal of Applied Toxicology, maj 2016, 36(5): s. 630-648: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(22) Ansøgning EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21-majs og tre underkombinationer uafhængigt af deres oprindelse), mindretalsudtalelse, J.M. Wal, medlem af EFSA's GMO-panel, EFSA Journal 2018;16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 s. 34.
(23) "Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops", Douglas, M.R., og Tooker, J.F., Environmental Science & Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, offentliggørelsesdato (internet): 20. marts 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(24) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(25) Se f.eks. begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011.
(26) Se f.eks. åbningstalen ved Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(27) Kommissionen "kan" – ikke "skal" – gå videre med godkendelsen, hvis der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget, jf. forordning (EU) nr. 182/2011 (artikel 6, stk. 3).
(28) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


Genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af enkelt-GM-begivenhederne Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21
PDF 176kWORD 53k
Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af de enkelte transformationsbegivenheder Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D063846/02 – 2019/2860(RSP))
P9_TA(2019)0057 B9-0172/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre, fire eller fem af de enkelte transformationsbegivenheder Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 og GA21, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (D063846/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(1), særlig artikel 7, stk. 3, og artikel 19, stk. 3,

–  der henviser til afstemningen i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, den 16. september 2019, som ikke mundede ud i en udtalelse, og til afstemningen i appeludvalget den 11. oktober 2019, hvor der heller ikke blev afgivet nogen udtalelse,

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(2),

–  der henviser til den udtalelse, der blev vedtaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) den 27. februar 2019 og offentliggjort den 5. april 2019(3),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod godkendelsen af genetisk modificerede organismer ("GMO'er")(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at Syngenta Crop Protection AG ("ansøgeren") den 16. december 2011 indgav en ansøgning om tilladelse til markedsføring af fødevarer, fødevareingredienser og foderstoffer, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ("den stablede GM-majs") og visse underkombinationer i overensstemmelse med artikel 5 og 17 i forordning (EF) nr. 1829/2003; der henviser til, at ansøgningen også omfattede markedsføring af produkter, der indeholder eller består af den stablede GM-majs, til andre anvendelsesformål end fødevarer og foderstoffer, undtagen dyrkning;

B.  der henviser til, at den stablede GM-majs er opstået ved krydsning af seks genetisk modificerede begivenheder for majs og giver tolerance over for herbicider, der indeholder glufosinat og glyphosat, og frembringer fem insektdræbende proteiner ("Bt"- eller "Cry"-proteiner): Cry1Ab, Vip3Aa20, mCry3A, Cry1F og eCry3.1Ab, som er giftige for visse sommerfuglearter eller billelarver(5);

C.  der henviser til, at der allerede er givet tilladelse til 22 underkombinationer af den stablede GM-majs; der henviser til, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse omfatter de resterende 34 underkombinationer(6);

D.  der henviser til, at EFSA den 27. februar 2019 vedtog en positiv udtalelse, som blev offentliggjort den 5. april 2019(7);

E.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1829/2003 fastsætter, at genetisk modificerede fødevarer eller foderstoffer ikke må have negative virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, og at Kommissionen skal tage hensyn til de relevante bestemmelser i EU-retten og andre legitime forhold af relevans for den pågældende sag, når den udarbejder sin afgørelse;

Medlemsstatens bemærkninger og øvrige aspekter

F.  der henviser til, at medlemsstaterne indsendte mange kritiske bemærkninger til EFSA i løbet af den tre måneder lange høringsperiode(8); der henviser til, at disse kritiske bemærkninger omfatter, at der hverken er foretaget toksicitetsundersøgelser af hele planten for den stablede GM-majs, og at der ikke er foretaget specifikke test af potentielle kombinerede virkninger af alle transgener, der er indeholdt i den stablede GM-majs, at usikkerheden om virkningerne af Cry-toksiner på pattedyr og mennesker fortsat består, at den sammenlignende vurdering ikke giver noget bevis for sikkerhed, at overvågningsplanen ikke sikrer, at der indsamles relevante oplysninger, og at den ikke er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF(9), og at muligheden for interaktion mellem herbicidrester og deres metabolitter ikke er blevet undersøgt og heller ikke deres niveauer;

G.  der henviser til, at en uafhængig undersøgelse(10) bl.a. fastslår, at den toksikologiske vurdering, EFSA har foretaget, ikke er acceptabel, da det ikke er påvist, at afgrøden er sikker for import, at vurderingen ikke kan siges at opfylde kravene til vurdering af risici for immunsystemet, og at miljørisikovurderingen ikke er entydig;

H.  der henviser til, at ansøgeren kun fremlagde undersøgelser vedrørende tre af de 34 underkombinationer, som EFSA har vurderet(11); ansøgeren ikke fremlagde data for de resterende 31 underkombinationer;

Manglende vurdering af herbicidrester, metabolitter og cocktailvirkninger

I.  der henviser til, at en række undersøgelser viser, at herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder fører til en større anvendelse af "supplerende" herbicider, især på grund af fremvæksten af herbicidtolerant ukrudt(12); der henviser til, at det som følge heraf må forventes, at den stablede GM-majs vil blive udsat for både større og gentagne doser af glufosinat og glyphosat, og at der derfor kan forekomme en større mængde herbicidrester i høsten;

J.  der henviser til, at det stadig er uvist, om glyphosat er kræftfremkaldende; der henviser til, at EFSA i november 2015 konkluderede, at glyphosat sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, og at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i marts 2017 konkluderede, at der ikke var behov for en klassificering; der henviser til, at Det Internationale Kræftforskningscenter (IARC) – Verdenssundhedsorganisationens specialiserede kræftagentur – i modsætning hertil i 2015 klassificerede glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker;

K.  der henviser til, at der ifølge EFSA mangler toksikologiske data, der gør det muligt at foretage en vurdering af risikoen for forbrugerne for så vidt angår flere af de nedbrydningsprodukter fra glyphosat, der er relevante for genetisk modificerede glyphosattolerante afgrøder(13);

L.  der henviser til, at glufosinat er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1B og dermed opfylder "udelukkelseskriterierne" i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009(14); der henviser til, at godkendelsen af glufosinat til anvendelse i Unionen udløb den 31. juli 2018(15);

M.  der henviser til, at vurdering af herbicidrester og deres nedbrydningsprodukter fundet på genmodificerede planter anses for at ligge uden for ansvarsområdet for EFSA's Panel for Genetisk Modificerede Organismer (EFSA's GMO-panel) og derfor ikke foretages som led i godkendelsesprocessen for GMO'er; der henviser til, at dette er problematisk, eftersom måden, hvorpå genetisk modificerede planter nedbryder supplerende herbicider, såvel som sammensætningen og dermed toksiciteten af nedbrydningsprodukterne (metabolitter) kan skyldes selve den genetiske modifikation(16);

N.  der henviser til, at der på grund af særlige landbrugsmetoder i forbindelse med dyrkning af herbicidtolerante genetisk modificerede planter er særlige mønstre for anvendelsen, eksponeringen, forekomsten af specifikke metabolitter og fremkomsten af kombinatoriske virkninger, som kræver særlig opmærksomhed; der henviser til, at EFSA ikke har taget disse forhold i betragtning;

O.  der henviser til, at det derfor ikke kan konkluderes, at indtagelse af den stablede GM-majs eller dens underkombinationer er sikker for menneskers og dyrs sundhed;

Manglende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og dertil knyttede kontroller

P.  der henviser til, at der i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005(17), som har til formål at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, bør fastsættes maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer og foder, der er produceret i tredjelande, når anvendelsen af pesticider resulterer i andre restkoncentrationer end dem, der følger af landbrugsmetoderne i Unionen; der henviser til, at dette rent faktisk er tilfældet for importerede herbicidtolerante GM-afgrøder på grund af de øgede mængder af herbicider, der anvendes til dem, i forhold til ikke-GM-afgrøder;

Q.  der henviser til, at de tilgængelige data imidlertid ifølge en EFSA-gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for glyphosat i 2018 var utilstrækkelige til at udlede maksimalgrænseværdier og risikovurderingsværdier for glyphosat i forbindelse med GM-majs med en EPSPS-ændring(18); der henviser til, at den stablede GM-majs har denne EPSPS-ændring(19);

R.  der igen henviser til, at restprodukter fra importerede afgrøder til fødevarer og foder af aktive stoffer, som ikke er godkendt til anvendelse i Unionen, såsom glufosinat, i henhold til forordning (EF) nr. 396/2005 bør kontrolleres og overvåges nøje(20);

S.  der henviser til, at medlemsstaterne i henhold til det seneste samordnede flerårige kontrolprogram for Unionen (for 2020, 2021 og 2022) ikke er forpligtet til at måle restkoncentrationer af glufosinat (eller glyphosat) i majs (hvad enten de er genmodificerede eller ej)(21); der henviser til, at det ikke kan udelukkes, at den stablede GM-majs, dens underkombinationer eller afledte produkter heraf til fødevarer og foder vil overstige de maksimalgrænseværdier, der bør indføres og overvåges for at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau;

Bt-proteiner

T.  der henviser til, at en række undersøgelser viser, at der er observeret bivirkninger, som efter eksponering for Bt-proteiner kan påvirke immunsystemet, og at nogle Bt-proteiner kan have adjuvansegenskaber(22), hvilket betyder, at de kan øge de allergifremkaldende egenskaber hos andre proteiner, de kommer i kontakt med;

U.  der henviser til, at det i en mindretalsudtalelse, som blev vedtaget af et medlem af EFSA's GMO-panel i forbindelse med vurderingen af en anden stablet GM-majs og dens underkombinationer, blev konstateret, at der ganske vist aldrig er fundet utilsigtede virkninger for immunsystemet i en ansøgning, i forbindelse med hvilken der udtrykkes Bt-proteiner, men at de "ikke kan iagttages i de toksikologiske undersøgelser [...], der i øjeblikket anbefales og udføres med henblik på EFSA's sikkerhedsvurdering af genetisk modificerede planter, fordi disse undersøgelser ikke medtager behørige test til dette formål"(23);

V.  der henviser til, at en nylig undersøgelse viser, at den hurtige stigning i brugen af neonicotinoid-frøbehandlinger i USA er sammenfaldende med den øgede udplantning af genetisk modificeret Bt-majs(24); der henviser til, at Unionen har forbudt udendørs brug af tre neonicotinoider, herunder til bejdsning af frø, på grund af deres indvirkning på honningbier og andre bestøvere(25);

W.  der henviser til, at vurdering af den potentielle interaktion mellem Bt-proteiner og restkoncentrationer af herbicider og deres metabolitter anses for at ligge uden for EFSA's GMO-panels ansvarsområde og derfor ikke foretages som led i risikovurderingen;

Udemokratisk beslutningstagning

X.  der henviser til, at afstemningen den 16. september 2019 i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, jf. artikel 35 i forordning (EF) nr. 1829/2003, ikke mundede ud i en udtalelse, hvilket betyder, at godkendelsen ikke blev støttet af et kvalificeret flertal af medlemsstaterne; der henviser til, at afstemningen i appeludvalget den 11. oktober 2019 heller ikke mundede ud i en udtalelse;

Y.  der henviser til, at Kommissionen erkender, at det er problematisk, at afgørelser om godkendelse af GMO'er fortsat vedtages af Kommissionen uden tilslutning fra et kvalificeret flertal af medlemsstaterne, hvilket i høj grad er en undtagelse for produktgodkendelser som helhed, men er blevet normen for beslutningstagningen vedrørende genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer(26); der henviser til, at formanden for Kommissionen ved flere lejligheder har beklaget denne praksis og betegnet den som udemokratisk(27);

Z.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i sin 8. valgperiode vedtog alt 36 beslutninger, hvori der gøres indsigelse mod markedsføring af GMO'er til fødevarer og foderstoffer (33 beslutninger) og mod dyrkning af GMO'er i Unionen (tre beslutninger); der henviser til, at der ikke var et kvalificeret flertal blandt medlemsstaterne for at godkende nogen af disse GMO'er; der henviser til, at Kommissionen – til trods for, at den selv har anerkendt de demokratiske mangler, medlemsstaternes manglende støtte og Parlamentets indvendinger – fortsat godkender GMO'er;

AA.  der henviser til, at der ikke kræves nogen ændring af lovgivningen for, at Kommissionen kan undlade at godkende GMO'er, når der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget(28);

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1829/2003;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesafgørelse ikke er i overensstemmelse med EU-retten, fordi det ikke er foreneligt med målet for forordning (EF) nr. 1829/2003, som i overensstemmelse med de generelle principper, der er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002(29), er at give et grundlag for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers liv og sundhed, af dyrs sundhed og velfærd, af miljøet og af forbrugernes interesser i relation til GM-fødevarer og -foderstoffer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende;

3.  anmoder Kommissionen om at trække udkastet til gennemførelsesafgørelse tilbage;

4.  gentager sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med Kommissionens forslag om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011; opfordrer Rådet til hurtigst muligt at fortsætte sit arbejde med Kommissionens forslag;

5.  opfordrer Kommissionen til i mellemtiden at ophøre med at godkende GMO'er, når medlemsstaterne i appeludvalget ikke afgiver nogen udtalelse, uanset om det er til dyrkning eller til fødevare- og foderbrug, jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 182/2011;

6.  opfordrer Kommissionen til ikke at godkende herbicidtolerante genetisk modificerede afgrøder, før de sundhedsrisici, der er forbundet med restkoncentrationer af herbicidrester, er blevet grundigt undersøgt i hvert enkelt tilfælde, hvilket kræver en fuldstændig vurdering af restprodukterne fra sprøjtning af genetisk modificerede afgrøder med supplerende herbicider, deres metabolitter og eventuelle kombinatoriske virkninger;

7.  opfordrer Kommissionen til fuldt ud at integrere risikovurderingen af anvendelsen af supplerende herbicider og restkoncentrationer heraf i risikovurderingen af herbicidtolerante GM-planter, uanset om den pågældende GM-plante er bestemt til dyrkning i Unionen eller til at blive importeret til Unionen til fødevare- og foderstofbrug;

8.  opfordrer Kommissionen til ikke at tillade import af GM-planter til fødevare- eller foderstofbrug, som er gjort tolerante over for et stof til ukrudtsbekæmpelse, der ikke er godkendt til anvendelse i Unionen;

9.  opfordrer Kommissionen til ikke at godkende nogen underkombinationer af stablede GM-begivenheder, medmindre de er blevet grundigt evalueret af EFSA på grundlag af fuldstændige data fremlagt af ansøgeren;

10.  mener mere specifikt, at det er i strid med de generelle fødevareretlige principper, som er fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002, at godkende plantesorter, for hvilke der ikke er fremlagt nogen sikkerhedsoplysninger, og som ikke engang er blevet afprøvet eller skabt endnu;

11.  opfordrer EFSA til yderligere at udvikle og systematisk anvende metoder, der gør det muligt at kortlægge utilsigtede virkninger af stablede GM-begivenheder, f.eks. i forbindelse med Bt-toksiners adjuvansegenskaber;

12.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at behandle Unionens forpligtelser i henhold til internationale aftaler, såsom Parisaftalen om klimaændringer, FN's biodiversitetskonvention og FN's mål for bæredygtig udvikling, som "relevante bestemmelser i EU-lovgivningen" og/eller "legitime faktorer" i henhold til forordning (EF) nr. 1829/2003, og give dem den vægt, de fortjener, samt oplyse om, hvordan de er blevet taget i betragtning i beslutningsprocessen;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1.
(2) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(3) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og underkombinationer til anvendelse i fødevarer og foder, jf. forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635
(4)——— I sin ottende valgperiode vedtog Europa-Parlamentet 36 beslutninger, i hvilke der blev gjort indsigelse mod godkendelsen af GMO'er. Endvidere har Parlamentet i sin niende valgperiode vedtaget følgende beslutninger:Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0028).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om fornyelse af tilladelsen til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret sojabønne A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0029).Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesafgørelse om tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 og genetisk modificeret majs, der kombinerer to, tre eller fire af enkelt-GM-begivenhederne MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 og DAS-40278-9, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 (vedtagne tekster, P9_TA(2019)0030).
(5) EFSA's udtalelse, s. 11, tabel 4.
(6) Seks underkombinationer af fem begivenheder (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 12 underkombinationer af fire begivenheder (Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507, Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307, Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21, Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21, Bt11 × 1507 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307, MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21, MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21, MIR162 × 1507 × 5307 × GA21 og MIR604 × 1507 × 5307 × GA21); 11 underkombinationer af tre begivenheder (Bt11 × MIR162 × 5307, Bt11 × MIR604 × 5307, Bt11 × 1507 × 5307, Bt11 × 5307 × GA21, MIR162 × MIR604 × 1507, MIR162 × MIR604 × 5307, MIR162 × 1507 × 5307, MIR162 × 5307 × GA21, MIR604 × 1507 × 5307, MIR604 × 5307 × GA21 og 1507 × 5307 × GA21); og fem underkombinationer af to begivenheder (Bt11 × 5307, MIR162 × 5307, MIR604 × 5307, 1507 × 5307 og 5307 × GA21).
(7) Videnskabelig udtalelse om vurdering af genetisk modificeret majs Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 og underkombinationer til anvendelse i fødevarer og foder, jf. forordning (EF) nr. 1829/2003 (ansøgning EFSA‐GMO‐DE‐2011‐103), EFSA Journal 2019; 17(4):5635, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5635
(8) Medlemsstaternes bemærkninger vedrørende den stablede GM-majs kan ses i EFSA's register over spørgsmål: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/login?0
(9) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1).
(10) https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-bt11-mir162-mir604-1507-5307-GA21
(11) EFSA's udtalelse, s. 24.
(12) Se f.eks. Bonny S., "Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact", Environmental Management, januar 2016, 57(1), s. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 og Benbrook, C.M., "Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. – the first sixteen years", Environmental Sciences Europe; 28. september 2012, bind 24 (1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(13) EFSA, "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate". EFSA Journal 2015; 13(11):4302, s. 3, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4302
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).
(15) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(16) Dette er netop tilfældet for glyphosat, som anført i EFSA's gennemgang af de eksisterende maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af glyphosat i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, EFSA Journal 2018;16(5):5263, s. 12 https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(17) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1). Se betragtning 26.
(18) "Reasoned Opinion on the review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005", EFSA Journal 2018; 16(5):5263, s. 4. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5263
(19) EFSA's udtalelse, s. 12.
(20) Se betragtning 8 i forordning (EF) nr. 396/2005.
(21) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/533 af 28. marts 2019 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2020, 2021 og 2022 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 88 af 29.3.2019, s. 28).
(22) For en gennemgang se Rubio Infante, N., & Moreno-Fierros, L. "An overview of the safety and biological effects of Bacillus thuringiensis Cry toxins in mammals". Journal of Applied Toxicology, Maj 2016, 36(5): s. 630-648: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.3252/full
(23) Ansøgning EFSA-GMO-DE-2010-86 (Bt11 3 MIR162 3 1507 3 GA21-majs og tre underkombinationer uafhængigt af deres oprindelse), mindretalsudtalelse, J.M. Wal, medlem af EFSA's GMO-panel, EFSA Journal 2018;16(7):5309, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309, s. 34.
(24) "Large-Scale Deployment of Seed Treatments Has Driven Rapid Increase in Use of Neonicotinoid Insecticides and Preemptive Pest Management in U.S. Field Crops", Douglas, M.R., og Tooker, J.F., Environmental Science and Technology 2015, 49, 8, 5088-5097, offentliggørelsesdato (internet): 20. marts 2015, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es506141g
(25) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(26) Jf. f.eks. begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 22. april 2015, om ændring af forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område og begrundelsen til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag, der blev forelagt den 14. februar 2017, om ændring af forordning (EU) nr. 182/2011.
(27) Jf. f.eks. åbningstalen ved Europa-Parlamentets plenarmøde, der er medtaget i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission (Strasbourg, den 15. juli 2014), eller talen om Unionens tilstand i 2016 (Strasbourg, den 14. september 2016).
(28) Kommissionen "kan" - ikke "skal" - gå videre med godkendelsen, hvis der ikke er tilslutning blandt et kvalificeret flertal af medlemsstaterne i appeludvalget, jf. forordning (EU) nr. 182/2011 (artikel 6, stk. 3).
(29) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).


Kriminalisering af seksualundervisning i Polen
PDF 128kWORD 47k
Europa-Parlamentets beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af seksualundervisning i Polen (2019/2891(RSP))
P9_TA(2019)0058 B9-0166/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

–  der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling,

–  der henviser til Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold imod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen), der blev åbnet for undertegnelse den 11. maj 2011,

–  der henviser til Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug af 25. oktober 2007 (Lanzarote-konventionen),

–  der henviser til konventionen af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW),

–  der henviser til konventionen om barnets rettigheder af 20. november 1989,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "chartret"),

–  der henviser til Beijing-erklæringen og den tilhørende handlingsplan, der blev vedtaget på den fjerde verdenskvindekonference den 15. september 1995, og til de efterfølgende slutdokumenter som blev vedtaget på de ekstraordinære FN-samlinger Beijing+5 (2005), Beijing +15 (2010) og Beijing +20 (2015),

–  der henviser til den internationale konference om befolkning og udvikling afholdt i Kairo i 1994 og handlingsprogrammet herfra,

–  der henviser til UNESCO's internationale tekniske vejledning af 2018 om seksualundervisning,

–  der henviser til den operationelle vejledning af 2014 fra FN's Befolkningsfond (UNFPA) om bredtfavnende seksualundervisning,

–  der henviser til de europæiske standarder for seksualundervisning i Europa, der er udviklet af Verdenssundhedsorganisationens (WHO) regionale kontor for Europa og det tyske forbundscenter for sundhedsuddannelse,

–  der henviser til den af Europarådets kommissær for menneskerettigheder forfattede rapport om kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i Europa af 4. december 2017,

–  der henviser til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 20. juni 2017 i sagen Bayev m.fl. mod Rusland,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi(1) og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/JHA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi(2),

–  der henviser til EU's undersøgelse om lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, som blev offentliggjort af Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i 2019,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Polen og navnlig sin beslutningen af 15. november 2017 om situationen for retsstaten og demokratiet i Polen(3),

–  der henviser til betænkningen af 10. juli 2017 fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling efter dets undersøgelsesrejse til Polen 22.-24. maj 2017,

–  der henviser til betænkningen af 3. december 2018 fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender efter udsendelsen af en ad hoc-delegation til Polen om retsstatssituationen (19.-21. september 2018),

–  der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om konstatering af tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at et borgerinitiativ om ændring af artikel 200b i den polske straffelov blev forelagt for det polske parlament Sejmen den 17. juli 2019 af initiativsammenslutningen "Stop Pædofili";

B.  der henviser til, at Sejmen den 15. oktober 2019 efter parlamentsvalget og genoptagelsen af et suspenderet parlamentsmøde drøftede lovforslaget ved førstebehandlingen og den 16. oktober 2019 nedstemte et forslag om at forkaste lovforslaget; der henviser til, at behandlingen af lovforslaget forventes at blive genoptaget efter åbningen af den nyvalgte Sejm 12. november 2019;

C.  der henviser til, at lovforslaget har til formål at ændre den eksisterende lovgivning om forebyggelse og bekæmpelse af pædofili; der henviser til, at dragningen af lighedstegn mellem pædofili-fremmende handlinger og bredtfavnende seksualundervisning for unge er alarmerende, misforstået og skadelig;

D.  der henviser til, at de nye bestemmelser i lovforslaget fastsætter, at den der offentligt fremmer eller billiger, at mindreårige deltager i samleje, straffes med fængsel i op til to år;

E.  der henviser til, at ovennævnte bestemmelser også gælder for anvendelse af massekommunikation til at fremme eller billige, at mindreårige deltager i samleje eller andet seksuelt samkvem, og gælder for erhverv knyttet til uddannelse eller behandling af eller værgemål for mindreårige, med straf på indtil tre års fængsel; der henviser til, at der er blevet fremsat forslag om yderligere at forhøje strafferammen til fem år;

F.  der henviser til, at sådanne bestemmelser under påskud af at forhindre pædofili reelt vil gøre det strafbart at udbyde bredtfavnende seksualundervisning til mindreårige, hvilket bl.a. vil have indvirkning på undervisere, aktivister, pleje- og omsorgsydere, psykologer, forlæggere og journalister samt endda forældre eller værger;

G.  der henviser til, at det forfatningsmæssige princip om proportionalitet indebærer, at lovgiverne ikke har ubegrænsede skønsbeføjelser til at fastsætte regler for strafferetten, og at strafferetten kun kan anvendes som en sidste udvej, således i overensstemmelse med ultima ratio-princippet; der henviser til, at dette lovforslag vil være i strid med dette princip;

H.  der henviser til, at Polen har ratificeret Istanbulkonventionen, Lanzarotekonventionen, CEDAW og konventionen om barnets rettigheder og er forpligtet i henhold til folkeretten om menneskerettigheder til at sikre adgang til bredtfavnende seksualundervisning og -information, herunder om risici for seksuel udnyttelse og misbrug, og til at modvirke kønsstereotype forestillinger i samfundet;

I.  der henviser til, at det i 20 medlemsstater allerede er gjort lovpligtigt at tilvejebringe en eller anden form for undervisning i seksualitet og sundhed; der henviser til, at nogle medlemsstater, herunder Polen, ikke har overholdt de standarder for seksualundervisning i Europa, som WHO har udviklet;

J.  der henviser til, at bredtfavnende seksualundervisning er et læseplansbaseret undervisningsforløb om de kognitive, følelsesmæssige, fysiske og sociale aspekter af seksualitet og har til formål at udstyre børn og unge med viden, færdigheder, holdninger og værdier, der sætter dem i stand til at værne om deres sundhed, trivsel og værdighed; der henviser til, at bredtfavnende seksualundervisning vil give børn og unge mulighed for at udvikle respektfulde sociale og seksuelle relationer samtidig med at kunne overveje, hvordan deres valg påvirker egen og andres trivsel; der henviser til, at det også vil give børn og unge mulighed for at forstå og sikre beskyttelsen af deres rettigheder gennem hele livet;

K.  der henviser til, at bredtfavnende seksualundervisning er et af de vigtigste instrumenter til opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse med 25-året for den internationale konference om befolkning og udvikling (ICPD25), nemlig fuldstændig opfyldelse af behovet for familieplanlægning, ingen forebyggelige dødsfald blandt mødre og ingen kønsbaseret vold og skadelig praksis mod kvinder, piger og unge;

L.  der henviser til, at kvinders seksuelle og reproduktive sundhed i henhold til chartret om grundlæggende rettigheder, den europæiske menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis er knyttet til en række menneskerettigheder, herunder ret til liv og værdighed, frihed for umenneskelig og nedværdigende behandling, ret til adgang til sundhedsydelser, ret til privatlivets fred, ret til uddannelse og forbud mod forskelsbehandling, hvilket også er afspejlet i den polske forfatning;

M.  der henviser til, at lovforslaget kan ses som yderligere et forsøg i de seneste år på at begrænse seksuelle og reproduktive rettigheder i Polen; der henviser til, at forsøget på yderligere at begrænse retten til abort blev standset i 2018 som følge af massiv modstand fra polske borgere, hvad der kom til udtryk i de såkaldte Sort Fredag-protestoptog;

N.  der henviser til, at ECHR har anført, at i følsomme spørgsmål, f.eks. i den offentlige debat om seksualundervisning, hvor forældrenes synspunkter, uddannelsespolitikker og tredjeparters ret til ytringsfrihed skal afvejes mod hinanden, har myndighederne ikke andet valg end at ty til kriterierne om objektivitet, pluralisme, videnskabelig nøjagtighed og i sidste ende nytteværdien af en bestemt type oplysninger til de unge;

O.  der henviser til, at mange børn og unge første gang lærer om intime forbindelser fra pornografi, især online, og fra modstridende budskaber fra deres kammerater; der henviser til, at seksualundervisning i denne forbindelse bliver endnu mere afgørende for at give de unge mulighed for at navigere sikkert på internettet og på sociale medier, så de ikke bliver ofre for online-grooming, så de hjælpes med at forstå indholdet og til at genkende faktabaserede oplysninger og forekomst af kønsstereotyper og sexisme;

P.  der henviser til, at mindreårige kan støde på hindringer for adgang til prævention, såsom restriktive love og politikker vedrørende adgang til prævention, ud over manglende viden; der henviser til, at selv hvor unge har adgang til prævention, kan de forhindres i at gøre brug heraf på grund af den stigmatisering, der klæber sig til sex før ægteskab og/eller anvendelse af prævention, frygt for bivirkninger eller uvidenhed om korrekt brug af prævention; der henviser til, at teenagere over 15 år i henhold til polsk ret om seksuel lavalder er juridisk kompetente til at give samtykke til seksuelle handlinger; der henviser til, at de stadig skal have deres værges samtykke for at få recept på præventionsmidler;

Q.  der henviser til, at seksuel vold er udbredt, navnlig med mindreårige som ofre, og bør udryddes; der henviser til, at teenagegraviditeter fortsat er et stort socialt problem og kan bidrage til mødre- og børnedødelighed; der henviser til, at bredtfavnende seksualundervisning hjælper med at nedbryde kønsstereotyper og forebygge kønsbaseret vold;

1.  minder om, at seksuel sundhed er afgørende for den samlede sundhed og trivsel for enkeltpersoner, par og familier, foruden den sociale og økonomiske udvikling i samfund og land, og at adgang til sundhed, herunder seksuel og reproduktiv sundhed, er en menneskeret;

2.  udtrykker dyb bekymring over de yderst vage, brede og uforholdsmæssige bestemmelser i lovforslaget, som de facto har til formål at kriminalisere formidling af seksualoplysning til mindreårige, og hvis omfang potentielt truer alle personer, herunder især seksualundervisere, inklusive lærere, sundhedspersonale, forfattere, forlæggere, civilsamfundsorganisationer, journalister og forældre eller værger, med op til tre års fængsel for undervisning i menneskelig seksualitet, sundhed og intime forhold; er fortsat bekymret over, at dette lovforslag vil have en afdæmpende virkning på underviserne, og at en af de vigtigste hindringer for seksualundervisning er den kendsgerning, at underviserne ikke modtager støtte;

3.  gentager på det kraftigste, at adgang til bredtfavnende og alderssvarende oplysninger om køn og seksualitet og adgang til seksuel og reproduktiv sundhedspleje, herunder seksualundervisning, familieplanlægning, præventionsmetoder og sikker og lovlig abort, er afgørende for at skabe en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som for muligheden for at have ufarlige seksuelle oplevelser uden tvang, forskelsbehandling eller vold; opfordrer alle medlemsstater til at indføre bredtfavnende, alderssvarende seksual- og samlivsundervisning for unge i skolerne;

4.  minder om, at en sådan uddannelse er en nødvendig del af skolernes læseplaner for at opfylde WHO's europæiske standarder for uddannelse og beskyttelse af unge; bekræfter, at en sådan uddannelse bør omfatte emner som seksuel orientering og kønsidentitet, seksuelle udtryksformer, forhold og bekræftende samtykke og oplysninger om negative resultater eller vilkår såsom seksuelt overførte infektioner og hiv, utilsigtet graviditet, seksuel vold og skadelig praksis såsom grooming og kønslemlæstelse af piger/kvinder;

5.  minder om, at uddannelse ud over at være en grundlæggende ret i sig selv også er en forudsætning for at kunne nyde andre grundlæggende rettigheder og friheder som sikret ved artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU), den polske forfatning og chartret; understreger, at manglende information og undervisning om køn og seksualitet så langt fra at beskytte unge snarere bringer deres sikkerhed og trivsel i fare ved at fastholde deres sårbarhed og efterlader dem uden redskaberne til at genkende seksuel udnyttelse, misbrug og vold, herunder vold i hjemmet og onlineformer for misbrug, såsom vold i cyberspace, online-chikane og hævnporno; mener, at bredtfavnende seksualundervisning også har en positiv indvirkning på resultaterne af ligestilling mellem kønnene, herunder omdannelse af skadelige kønsnormer og holdninger til kønsbaseret vold, og dermed bidrager til at forhindre vold og seksuel tvang i parforhold, bryde tavsheden omkring seksuel vold, seksuel udnyttelse eller misbrug og til at give unge styrken til at søge hjælp;

6.  understreger betydningen af sundheds- og seksualundervisning, navnlig for piger og unge LGBTI-personer, som især rammes af uretfærdige kønsrelaterede normer; understreger, at en sådan undervisning skal omfatte formidling til unge om parforhold baseret på ligestilling mellem kønnene, samtykke og gensidig respekt som en måde til at forebygge og bekæmpe kønsstereotyper, homofobi, transfobi og kønsbaseret vold; bemærker, at seksualundervisning ikke fører til seksuel aktivitet i en tidligere alder;

7.  minder om, at artikel 23 i direktiv 2011/93/EU opfordrer medlemsstaterne, herunder Polen, til at træffe passende foranstaltninger sammen med relevante civilsamfundsorganisationer til at øge bevidstheden og mindske risikoen for, at børn bliver ofre for seksuelt misbrug eller udnyttelse;

8.  anerkender civilsamfundets vigtige rolle i at tilvejebringe seksualundervisning; opfordrer til, at der stilles tilstrækkelige midler til rådighed for de berørte organisationer gennem forskellige finansieringsinstrumenter på EU-plan, såsom den flerårige finansielle ramme 2021-2027, programmet for rettigheder og værdier og andre EU-pilotprojekter, der kan have en indvirkning på dette område;

9.  fordømmer den seneste udvikling i Polen, der har til hensigt at misinformere, stigmatisere og forbyde seksualundervisning, og navnlig det barske, upassende og fejlagtige indhold af den begrundelse, der er fastsat i lovforslaget; opfordrer Sejmen til at lade lovforslaget falde og til at sikre, at unge har adgang til bredtfavnende seksualundervisning, og at de, der formidler denne undervisning og information støttes på en faktuel og objektiv måde;

10.  opfordrer Rådet til at behandle dette spørgsmål og andre påstande om krænkelser af de grundlæggende rettigheder i Polen i forbindelse med de igangværende høringer om situationen i Polen i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i TEU;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, Polens præsident, regering og parlament og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 335 af 17.12.2011, s. 1.
(2) EUT L 13 af 20.1.2004, s. 44.
(3) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 44.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0111.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik