Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 27. november 2019 - Strasbourg
Euroopa Komisjoni valimine
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale
 Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest
 ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest
 2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst

Euroopa Komisjoni valimine
PDF 104kWORD 49k
Euroopa Parlamendi 27. novembri 2019. aasta otsus Euroopa Komisjoni valimise kohta (2019/2109(INS))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 7 teist ja kolmandat lõiku;

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2. juuli 2019. aasta otsust (EL) 2019/1136(1), millega esitatakse Ursula von der Leyen kandidaadiks komisjoni presidendi ametikohale;

–  võttes arvesse Ursula von der Leyeni poolt 16. juuli 2019. aasta parlamendi täiskogu istungil tehtud avaldust ning oma poliitiliste eesmärkide tutvustust;

–  võttes arvesse oma 16. juuli 2019. aasta otsust(2) Ursula von der Leyeni komisjoni presidendiks valimise kohta;

–  võttes arvesse kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga tehtud Euroopa Ülemkogu 5. augusti 2019. aasta otsust (EL) 2019/1330(3), millega nimetatakse ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja;

–  võttes arvesse nõukogu 25. novembri 2019. aasta otsust (EL) 2019/1949, mis on tehtud ühisel kokkuleppel komisjoni ametisseastuva presidendiga ja millega võetakse vastu teiste isikute nimekiri, keda nõukogu paneb ette nimetada komisjoni liikmeteks, ning millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse otsus (EL) 2019/1393(4);

–  võttes arvesse 30. septembrist kuni 14. novembrini 2019 toimunud volinikukandidaatide kuulamisi parlamendikomisjonides ning komisjonide hinnanguid volinikukandidaatidele pärast kuulamisi;

–  võttes arvesse komisjonide esimeeste konverentsi 20. novembri 2019. aasta kohtumisel ja esimeeste konverentsi 21. novembri 2019. aasta kohtumisel läbiviidud hindamist;

–  võttes arvesse avaldust, mille komisjoni ametisseastuv president tegi parlamendi täiskogu istungil 27. novembril 2019;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 125 ja VII lisa;

1.  annab nõusoleku presidendi, välissuhete asepresidendi (liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) ning komisjoni ülejäänud liikmete kui terviku ametissenimetamiseks ametiajaks, mis kestab kuni 31. oktoobrini 2024;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, ministrite nõukogule ja komisjoni ametisseastuvale presidendile.

(1) ELT L 179 I, 3.7.2019, lk 2.
(2) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0002.
(3) ELT L 207, 7.8.2019, lk 36.
(4) ELT L 304, 26.11.2019, lk 16.


Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale
PDF 122kWORD 49k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 27. novembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019 – 2019/2137(BUD))
P9_TA(2019)0068A9-0040/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0496 – C9‑0144/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0040/2019),

1.  tunneb otsuse üle heameelt, sest see näitab liidu solidaarsust looduskatastroofide tagajärjel kannatavate liidu kodanike ja piirkondadega;

2.  tuletab meelde, et Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (edaspidi „fond“) eesmärk on reageerida hädaolukordadele solidaarsuse väljendusena kiiresti ja tõhusalt; rõhutab sellega seoses, et fondi kaudu antava rahalise abi lõpliku vabastamise sisemenetlused ei tohiks põhjustada mingeid viivitusi, kuna loodusõnnetused tekitavad tavaliselt ulatuslikku kahju, mis häirib tõsiselt inimeste igapäevaelu ja kohalikku majandust;

3.  märgib, et komisjoni seletuskirja kohaselt jäi fondi raames 2018. aastal eraldisest kasutamata 265 252 381 eurot ja see kanti üle ning et 2019. aastal on kasutada 557 530 278 eurot;

4.  rõhutab, et 2019. aastal looduskatastroofide all kannatanud liidu piirkondadele on vaja fondi kaudu rahalist toetust eraldada kiiresti;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  rõhutab vajadust vabastada ülejäänud summa võimalikult kiiresti ja mõistliku aja jooksul, kuna taastamistoimingud Kreetal tuleks viivitamata lõpule viia raskete ilmastikutingimuste tõttu, mis Kreetal ja teistes Kreeka piirkondades üha sagedamini esinema kipuvad;

7.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Kreekale

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2020/28).

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest
PDF 121kWORD 46k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 27. novembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))
P9_TA(2019)0069A9-0039/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0251 – C9‑0007/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(1) (mitmeaastase finantsraamistiku määrus), eriti selle artiklit 11,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 12,

–  võttes arvesse komisjoni poolt 5. juulil 2019 vastu võetud Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti (COM(2019)0400), mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga nr 1/2020 (COM(2019)0487),

–  võttes arvesse 3. septembril 2019 vastu võetud ja 13. septembril 2019 Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta (11734/2019 – C9‑0119/2019),

–  võttes arvesse oma 23. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta(3),

–  võttes arvesse lepituskomitees 18. novembril 2019. aastal heaks kiidetud ühist teksti (A9‑0035/2019),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0039/2019),

A.  arvestades, et paindlikkusinstrumendi eesmärk on teataval eelarveaastal rahastada selgelt määratletud kulusid, mida ei saa rahastada ühe või mitme rubriigi ülemmäärade piires;

B.  arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku võtta kasutusele paindlikkusinstrument, et täiendada liidu 2020. aasta üldeelarves ette nähtud rahastamist üle rubriigi 3 ülemmäära 778 074 489 miljoni euroga, et rahastada meetmeid rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtude valdkonnas;

C.  arvestades, et 2020. aasta liidu eelarve jaoks kokku kutsutud lepituskomitee nõustus komisjoni kavandatava kasutuselevõtmisega;

1.  nõustub paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisega summas 778 074 489 eurot kulukohustuste assigneeringutena;

2.  kordab, et kõnealuse instrumendi kasutuselevõtmine, mis on ette nähtud mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 11, näitab veel kord tungivat vajadust liidu eelarve suurema paindlikkuse järele;

3.  kordab oma ammust seisukohta, et paindlikkusinstrumendi raames varem võetud kulukohustustest tulenevaid makseid võib arvestada üksnes väljaspool mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäärasid;

4.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

5.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmise kohta praeguste rände, pagulaste sissevoolu ja julgeolekuohtudega seotud probleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste eelarvemeetmete rahastamiseks

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2020/265).

(1) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(2) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
(3) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0038.


ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest
PDF 120kWORD 48k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 27. novembri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest (COM(2019)0252 – C9‑0008/2019 – 2019/2027(BUD))
P9_TA(2019)0070A9-0036/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0252 – C9‑0008/2019),

–  võttes arvesse nõukogu 11. novembri 2002. aasta määrust (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi loomise kohta(1),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3), eriti selle punkti 11,

–  võttes arvesse lepituskomitees 18. novembril 2019. aastal heaks kiidetud ühist teksti (A9‑0035/2019),

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0036/2019),

A.  arvestades, et kooskõlas määruse (EÜ) nr 2012/2002 artikli 4a lõikega 4 tehakse ettemaksete tegemiseks liidu üldeelarvest assigneeringutena kättesaadavaks 50 000 000 eurot;

1.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et võimaldada ettemaksete tegemist liidu 2020. aasta üldeelarvest

(Käesoleva lisa teksti siinkohal ei avaldata, kuna see kattub lõpliku õigusaktiga, st otsusega (EL) 2020/264).

(1) EÜT L 311, 14.11.2002, lk 3.
(2) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(3) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


2020. aasta eelarvemenetluse ühine tekst
PDF 256kWORD 97k
Resolutsioon
Lisa
Euroopa Parlamendi 27. novembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon eelarvemenetluse raames lepituskomitees heaks kiidetud Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti ühise teksti kohta (14283/2019 – C9‑0186/2019 – 2019/2028(BUD))
P9_TA(2019)0071A9-0035/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse lepituskomitees heaks kiidetud ühist teksti ning Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni sellekohaseid avaldusi (14283/2019 – C9‑0186/2019),

–  võttes arvesse komisjoni poolt 5. juulil 2019. aastal vastu võetud Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti (COM(2019)0400),

–  võttes arvesse 3. septembril 2019. aastal vastu võetud ja 13. septembril 2019. aastal Euroopa Parlamendile edastatud nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta (11734/2019 – C9‑0119/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kirjalikku muutmisettepanekut nr 1/2020, mille komisjon esitas 15. oktoobril 2019,

–  võttes arvesse oma 23. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta(1), ning selles sisalduvaid eelarve muutmise ettepanekuid,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 314,

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse nõukogu 26. mai 2014. aasta otsust 2014/335/EL, Euratom Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta(2),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012(3),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(4),

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 95 ja 96,

–  võttes arvesse lepituskomitees osaleva Euroopa Parlamendi delegatsiooni raportit (A9‑0035/2019),

1.  kiidab ühise teksti heaks;

2.  kinnitab käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldused;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avaldused;

4.  teeb presidendile ülesandeks kuulutada Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev seadusandlik resolutsioon nõukogule, komisjonile, teistele asjaomastele institutsioonidele ja asutustele ning liikmesriikide parlamentidele.

LISA

LÕPLIK

2020. aasta eelarve – ühiste järelduste üksikasjad

Ühised järeldused koosnevad järgmistest jagudest:

1.  2020. aasta eelarve

2.  Avaldused

Kokkuvõtlik ülevaade

Ühiste järelduste kohaselt:

–  on kulukohustuste assigneeringute kogusumma 2020. aasta eelarves 168 688,1 miljonit eurot, mis jätab mitmeaastase finantsraamistiku 2020. aasta ülemmäärade alla 1 492,3 miljoni euro suuruse varu.

See on võrreldes eelarveprojektiga, mida muudeti kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020, 400,0 miljoni euro võrra suurem.

–  on 2020. aasta eelarve maksete assigneeringute kogusumma 153 566,2 miljonit eurot.

See on võrreldes eelarveprojektiga, mida muudeti kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020, 49,1 miljoni euro võrra väiksem.

 

Kulukohustused

Maksed

Assigneeringute lõplik summa (miljonit eurot)

168 688,1

153 566,2

Osakaal 28 liikmesriigi kogurahvatulust

0,99 %

0,90 %

2020. aastal võetakse rubriigi 3 („Julgeolek ja kodakondsus“) jaoks kulukohustuste assigneeringutes kasutusele paindlikkusinstrument summas 778,1 miljonit eurot.

–  Alamrubriigi 1a („Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks“) ja alamrubriigi 1b („Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus“) jaoks võetakse kasutusele kulukohustuste koguvaru summas 269,6 miljonit eurot.

–  2017  aastal kasutusele võetud ettenägemata kulude varu tasaarvestatakse 252,0 miljoni euro ulatuses rubriigi 5 „Haldus“ mittesihtotstarbeliste varudega.

–  Komisjoni hinnangul on paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmisest 2017., 2018., 2019. ja 2020. aastal tulenev maksete assigneeringute summa 2020. aastal 849,8 miljonit eurot.

–  2020. aastaks järelejäänud võimalused on kokkuvõtvalt esitatud järgmises tabelis:

Miljonites eurodes (2019. aasta hindades)

Mitmeaastase finantsraamistiku 2020. aasta ülemmäärade alla jääv kulukohustuste varu

1 492,3

Praegu kättesaadavad erivahendid

1 216,9

Paindlikkusinstrument

141,3

Kulukohustuste koguvaru (2018. aastast)

1 075,6

2020. aastal kättesaadavad täiendavad erivahendid

1 463,5

Paindlikkusinstrument

 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi 2019. aasta tühistatavatest summadest

173,5

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi 2018. aasta tühistatavatest summadest

Kulukohustuste koguvaru (2019. aastast)

1 290,0

Kokku

4 172,7

1.  2020. aasta eelarve

1.1.  „Suletud“ eelarveread

Kõik eelarveread, mida kas nõukogu või Euroopa Parlament oma lugemisel ei muutnud, ja need, mille puhul parlament oma lugemisel heaks nõukogu muudatusettepanekud, on kinnitatud, kui allpool ei ole märgitud teisiti.

Ülejäänud eelarveridade osas jõudis lepituskomitee kokkuleppele alljärgnevates punktides 1.2–1.7 toodud järeldustes.

1.2.  Horisontaalsed küsimused

Detsentraliseeritud asutused

Kõigile detsentraliseeritud asutustele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ja ametikohtade arv) kinnitatakse tasemel, mille komisjon kavandas eelarveprojektis, mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020, välja arvatud:

—  alamrubriigis 1a:

o Euroopa Kemikaaliamet (ECHA, eelarveartikkel 02 03 03), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vähendatakse 1 000 000 euro võrra;

o Euroopa GNSSi Agentuur (GSA, eelarveartikkel 02 05 11), millele eraldatakse viis täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 370 000 euro võrra;

o Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop, eelarveartikkel 04 03 13), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vähendatakse 300 000 euro võrra;

—  rubriigis 2:

o Euroopa Keskkonnaamet (EEA, eelarveartikkel 07 02 06), millele eraldatakse viis täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 1 300 000 euro võrra;

—  rubriigis 3:

o Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol, eelarveartikkel 18 02 04), millele eraldatakse kümme täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 13 000 000 euro võrra;

o Euroopa Ravimiamet (EMA, eelarveartikkel 17 03 12 01), millele eraldatakse viis täiendavat ametikohta ning mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 2 000 000 euro võrra;

o Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO, eelarveartikkel 18 03 02), mille reservis olevaid kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vähendatakse 24 685 306 euro võrra;

o Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus (Eurojust, eelarveartikkel 33 03 04), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid suurendatakse 1 700 000 euro võrra;

o Euroopa Liidu Liikmesriikide Välispiiril Tehtava Operatiivkoostöö Juhtimise Euroopa Agentuur (Frontex, eelarveartikkel 18 02 03), mille kulukohustuste ja maksete assigneeringuid vähendatakse 8 734 813 euro võrra;

o Euroopa Prokuratuur (eelarveartikkel 33 03 05), millele eraldatakse viis täiendavat ametikohta.

Rakendusametid

Rakendusametitele ette nähtud ELi rahaline toetus (kulukohustuste ja maksete assigneeringutena ja ametikohtade arv) vastab komisjoni poolt eelarveprojektis (mida on muudetud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020) kavandatud tasemele.

Katseprojektid / ettevalmistavad meetmed

Kokku on lepitud 78 katseprojektist / ettevalmistavast meetmest koosnevas terviklikus paketis, mille kulukohustuste assigneeringute kogusumma on 140,0 miljonit eurot.

Kui katseprojekti või ettevalmistava meetme jaoks saab kasutada olemasolevat õiguslikku alust, võib komisjon teha ettepaneku assigneeringute ümberpaigutamiseks sobiva õigusliku alusega seotud eelarvereale, et hõlbustada meetme elluviimist.

Pakett jääb täielikult katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete jaoks finantsmääruses ette nähtud ülemmäärade piiresse.

1.3.  Kulukohustuste assigneeringud finantsraamistiku kulurubriikide kaupa

Olles võtnud arvesse eespool toodud järeldusi „suletud“ eelarveridade, ametite ning katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete kohta, on lepituskomitee jõudnud kokkuleppele järgmises:

Alamrubriik 1a – Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute muutus

2020. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

Eelarve 2020

Erinevus

1.1.31

„Horisont 2020“

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Ohutu ja kvaliteetse toidu ning muude biotoorainetel põhinevate toodetega varustatuse tagamine

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Euroopa ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva transpordisüsteemi väljaarendamine

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Riskikapitali kättesaadavuse parandamine teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute jaoks

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva Euroopa transpordisüsteemi loomine

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Tipptasemel teadmiste levitamine ja osalemise laiendamine

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

Innovatiivsete ravimite teise algatuse (IMI 2) ühisettevõte

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

VKEde rahastamisvahend

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Teadusuuringute tugevdamine tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate valdkonnas

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Juhtpositsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Kaasava, innovatiivse ja turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie meetmed – uute oskuste ja teadmiste loomine, arendamine ja siire ning innovatsioon

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Euratomi teadusuuringute ja koolituse programm

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Tuuma lõhustamine ja kiirguskaitse

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Euratomi otsene teadustegevus

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Haridus-, koolitus- ja spordiprogramm („Erasmus+“)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Jean Monnet’ meetmed, mille kaudu toetatakse tipptaseme saavutamist Euroopa lõimumist käsitlevate teemade õpetamisel ja uurimisel kogu maailmas

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus — Juriidiliste ja füüsiliste isikute, eelkõige tööturult eemale jäänute parem rahastamine ning sotsiaalsed ettevõtted

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Energeetika

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Energiasiseturu tõhusam integreerimine ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese koostalitlusvõime suurendamine

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Liidu energiavarustuskindluse suurendamine

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Säästva arengu ja keskkonnakaitse edendamine

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Transport

 

 

37 000 000

06 02 01 01

Kitsaskohtade kõrvaldamine, raudtee koostalitlusvõime tõhustamine, puuduvate ühenduste rajamine ja piiriüleste lõikude parendamine

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Säästvate ja tõhusate transpordisüsteemide tagamine

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1. Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutused

 

 

-930 000

02 03 03

Euroopa Kemikaaliamet — Kemikaale käsitlevad õigusaktid

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Euroopa GNSSi Agentuur

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1. Muud meetmed ja programmid

Muud meetmed ja programmid

 

 

-200 000

26 02 01

Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1. Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

85 365 000

1.1. Komisjoni erivolitused

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

 

 

-1 500 000

02 03 01

Kaupade ja teenuste siseturu toimimine ja selle arendamine

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Liidu tegevuspõhimõtete määramine ja rakendamine elektroonilise side valdkonnas

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Kokku

 

 

568 335 000

Selle tulemusena lepiti kokku kulukohustuste assigneeringutes summas 25 284,8 miljonit eurot, jätmata alamrubriigi 1a kulude ülemmäära alla varu, ning kulukohustuste koguvaru kasutamises summas 93,8 miljonit eurot.

Lepituskomitees lepiti ka kokku kulukohustuste assigneeringuid vastavalt finantsmääruse artikli 15 lõikele 3 uuesti mitte kättesaadavaks teha.

Alamrubriik 1b – Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute muutus

2020. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

Eelarve 2020

Erinevus

1.2.5

Noorte tööhõive algatus (lisaassigneering)

 

 

28 333 333

04 02 64

Noorte tööhõive algatus

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2. Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

5 600 000

 

Kokku

 

 

33 933 333

Sellest tulenevalt lepiti kokku kulukohustuste assigneeringute summas 58 645,8 miljonit eurot, jätmata alamrubriigi 1b kulude ülemmäära alla varu, ning kulukohustuste koguvaru kasutamises summas 175,8 miljonit eurot.

Rubriik 2 – Jätkusuutlik majanduskasv: Loodusvarad

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute muutus

2020. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

Eelarve 2020

Erinevus

2.0.10

Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) – turuga seotud kulud ja otsetoetused

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Põhitoetuskava

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Liidu kasvuhoonegaaside heite vähendamine

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Liidu vastupanuvõime suurendamine kliimamuutustega võitlemisel

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Parem kliimaalane juhtimine ja teave kõigil tasanditel

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0. Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutused

 

 

1 300 000

07 02 06

Euroopa Keskkonnaamet

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0. Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

22 514 881

 

Kokku

 

 

-38 185 119

Selle tulemusena lepiti kokku kulukohustuste assigneeringutes summas 59 907,0 miljonit eurot, jättes rubriigi 2 kulude ülemmäära alla 514,0 miljoni euro suuruse varu.

Rubriik 3 – Julgeolek ja kodakondsus

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute muutus

2020. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

Eelarve 2020

Erinevus

3.0.11

Loov Euroopa

 

 

7 500 000

09 05 01

Meediavaldkonna allprogramm — Riikidevaheline ja rahvusvaheline tegevus ning riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Euroopa kultuuri- ja loomesektori VKEde ning väikeste ja väga väikeste organisatsioonide finantssuutlikkuse tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Õigused, võrdõiguslikkus ja kodakondsus

 

 

1 200 000

33 02 01

Õiguste kaitse tagamine ja kodanikuaktiivsuse edendamine

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Liidu kodanikukaitse mehhanism

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Suurõnnetuste ärahoidmine liidus ja nendeks valmisolek

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Programm „Kodanike Euroopa“

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Kodanike Euroopa — Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Toit ja sööt

 

 

-1 500 000

17 04 01

Loomade parema tervisliku seisundi ja loomakaitse kõrge taseme tagamine liidus

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0. Detsentraliseeritud asutused

Detsentraliseeritud asutused

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Liidu toetus Euroopa Ravimiametile

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Amet (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0. Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

22 520 119

3.0. Komisjoni erivolitused

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimeediameetmed

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Kokku

 

 

0

Sellest tulenevalt määratakse kulukohustuste assigneeringute kokkulepitud summaks 3 729,1 miljonit eurot, jätmata rubriigi 3 kulude ülemmäära alla varu ja võttes paindlikkusinstrumendi kaudu kasutusele 778,1 miljonit eurot.

Rubriik 4 – Globaalne Euroopa

Kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020 muudetud eelarveprojektis ja mida on korrigeeritud vastavalt lepituskomitees kokku lepitule. Üksikasjad on esitatud järgmises tabelis:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Kulukohustuste assigneeringute muutus

2020. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

Eelarve 2020

Erinevus

4.0.1

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Türgi – Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetamine ja asjakohase riikliku õiguse järkjärguline vastavusse viimine liidu õigustikuga

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Türgi – Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Türgi – Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetamine ja asjakohase riikliku õiguse järkjärguline vastavusse viimine liidu õigustikuga

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Makromajanduslik finantsabi

 

 

-7 000 000

01 03 02

Makromajanduslik finantsabi

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Vahemere piirkonna riigid — Usaldusväärsuse suurendamine, julgeolek ning konfliktide ärahoidmine või nende lahendamine

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Idapartnerluse riigid — Inimõigused, hea valitsemistava ja liikuvus

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Idapartnerlus — Vaesuse vähendamine ja säästev areng

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Arengukoostöö rahastamisvahend

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Keskkond ja kliimamuutused

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Säästev energia

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend

 

 

-5 000 000

19 04 01

Valimisprotsessi usaldusväärsuse parandamine eelkõige valimisvaatlusmissioonide abil

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0. Muud meetmed ja programmid

Muud meetmed ja programmid

 

 

2 000 000

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0. Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

Katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed

 

 

4 000 000

 

Kokku

 

 

-46 000 000

Selle tulemusel lepiti kokku, et kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas 10 261,6 miljonit eurot ja seega jääb rubriigis 4 kulude ülemmäära alla 248,4 miljoni euro suurune varu.

Rubriik 5 – Haldus

Lepituskomitee leppis institutsioonide ametikohtade loetelus sisalduvate ametikohtade arvu ja assigneeringud kokku tasemel, mille komisjon kavandas kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020 muudetud eelarveprojektis, kuid järgmiste eranditega:

—  Euroopa Parlamendi jagu, mille jaoks kiideti heaks järgmiste kulukohustuste ja maksete assigneeringute suurendamine, mis tuleneb parlamendiliikmete põhimäärusest ja Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise edasilükkamisest, mille kohta Euroopa Ülemkogu tegi otsuse 28. oktoobril 2019: 410 000 eurot eelarvereal 1 0 0 0 („Palgad“), 408 000 eurot eelarvereal 1 0 0 4 („Tavalised reisikulud“), 12 000 eurot eelarvereal 1 0 0 5 („Muud reisikulud“), 900 000 eurot eelarvereal 1 0 0 6 („Üldkulude hüvitis“), 6 050 000 eurot eelarvereal 1 0 2 („Üleminekuhüvitised“), 12 000 eurot eelarvereal 3 2 2 („Dokumentatsioonikulud“), 68 000 eurot eelarvereal 3 2 4 4 („Rühmakülastuste organiseerimine ja külalisrühmade vastuvõtt, Euroscola programm ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest“) ning 1 463 000 eurot eelarvereal 4 2 2 („Parlamendiliikme assistentide kulud“);

—  nõukogu käsitlev jagu, mis kiidetakse heaks sellisel kujul, nagu see võeti vastu nõukogu lugemisel.

Peale selle on 2020. aasta eelarves kõikide institutsioonide jagusid järgmiselt korrigeeritud, et võtta arvesse alates 1. juulist 2019 kohaldatavat töötasude automaatset ajakohastamist (3,1 % asemel 2,0 %):

 

eurodes

Euroopa Parlament

-10 922 000

Nõukogu

-3 627 000

Komisjon (k.a pensionid)

-52 453 000

Euroopa Kohus

-3 393 000

Kontrollikoda

-1 380 000

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

-819 672

Regioonide Komitee

-610 000

Euroopa Ombudsman

-111 000

Euroopa Andmekaitseinspektor

-64 000

Euroopa välisteenistus

-3 529 000

Kokku

-76 908 672

Selle tulemusena lepiti kokku, et kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse summas 10 272,1 miljonit eurot ja seega jääb pärast seda, kui ettenägemata kulude varu kasutuselevõtmise (mis toimus 2017. aastal) kompenseerimiseks kasutatakse varust ära 252,0 miljonit eurot, rubriigis 5 kulude ülemmäära alla 729,9 miljoni euro suurune varu.

Erivahendid: EGF, EAR ja ELSF

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF), hädaabireservi (EAR) ja Euroopa Liidu Solidaarsusfondi (ELSF) kulukohustuste assigneeringud kinnitatakse tasemel, mille komisjon oli eelarveprojektis kavandnud.

1.4.  Maksete assigneeringud

2020. aasta eelarve maksete assigneeringud kinnitatakse kogusummas, mis oli kavandatud kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020 muudetud eelarveprojektis, kuid mida korrigeeritakse lepituskomitees kokkulepitu alusel järgmiselt:

1.  Kõigepealt on arvesse võetud kulukohustuste assigneeringute summat, mis lepiti kokku liigendamata kulude jaoks, mille puhul on maksete assigneeringute summa sama mis kulukohustuste assigneeringute puhul. See hõlmab põllumajanduskulude vähendamist veel 72,0 miljoni euro võrra. Seda lähenemisviisi kohaldatakse analoogia põhjal detsentraliseeritud asutustele antava ELi toetuse suhtes. Kõige selle tulemusel vähenevad maksete assigneeringud 156,4 miljoni euro võrra.

2.  Kõigi Euroopa Parlamendi kavandatud uute katseprojekte ja ettevalmistavate meetmete maksete assigneeringud kinnitatakse summas, mis moodustab vastavate kulukohustuste assigneeringutest 25 %, või parlamendi kavandatud summas, kui see on väiksem. Käimasolevate katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete pikendamise korral vastab maksete assigneeringute summa eelarveprojektis kindlaks määratud summale, millele on lisatud summa, mis moodustab vastavate uute kulukohustuste assigneeringutest 25 %, või parlamendi kavandatud summale, kui see on väiksem. Kõige selle tulemusel suurenevad maksete assigneeringud 35,0 miljoni euro võrra.

3.  Järgmiste eelarveridade korrigeerimises lepiti kokku liigendatud kulude kulukohustuste assigneeringute muutumise tõttu:

 

 

 

 

Eurodes

Eelarverida/programm

Nimetus

Maksete assigneeringute muutus

2020. aasta eelarve projekt (sh kirjalik muutmisettepanek 1)

Eelarve 2020

Erinevus

1.1.31

„Horisont 2020“

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Ohutu ja kvaliteetse toidu ning muude biotoorainetel põhinevate toodetega varustatuse tagamine

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Euroopa ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva transpordisüsteemi väljaarendamine

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Riskikapitali kättesaadavuse parandamine teadus- ja innovatsiooniinvesteeringute jaoks

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Ressursitõhusa, keskkonnasäästliku, ohutu ja sujuva Euroopa transpordisüsteemi loomine

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Tipptasemel teadmiste levitamine ja osalemise laiendamine

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

Innovatiivsete ravimite teise algatuse (IMI 2) ühisettevõte

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

VKEde rahastamisvahend

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Teadusuuringute tugevdamine tulevaste ja kujunemisjärgus tehnoloogiate valdkonnas

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Juhtpositsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Kaasava, innovatiivse ja turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Marie Skłodowska-Curie meetmed – uute oskuste ja teadmiste loomine, arendamine ja siire ning innovatsioon

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Euratomi teadusuuringute ja koolituse programm

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Tuuma lõhustamine ja kiirguskaitse

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Euratomi otsene teadustegevus

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) juurdepääsu parandamine rahastamisele omakapitali ja laenude vormis

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Haridus-, koolitus- ja spordiprogramm („Erasmus+“)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa noorsoovaldkonnas ja noorte osalemise toetamine Euroopa demokraatlikus elus

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Jean Monnet’ meetmed, mille kaudu toetatakse tipptaseme saavutamist Euroopa lõimumist käsitlevate teemade õpetamisel ja uurimisel kogu maailmas

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Tööhõive ja sotsiaalne innovatsioon

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrorahastamine ja sotsiaalne ettevõtlus — Juriidiliste ja füüsiliste isikute, eelkõige tööturult eemale jäänute parem rahastamine ning sotsiaalsed ettevõtted

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Energeetika

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Energiasiseturu tõhusam integreerimine ning elektri- ja gaasivõrkude piiriülese koostalitlusvõime suurendamine

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Liidu energiavarustuskindluse suurendamine

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Säästva arengu ja keskkonnakaitse edendamine

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Transport

 

 

11 100 000

06 02 01 01

Kitsaskohtade kõrvaldamine, raudtee koostalitlusvõime tõhustamine, puuduvate ühenduste rajamine ja piiriüleste lõikude parendamine

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Säästvate ja tõhusate transpordisüsteemide tagamine

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1. Muud meetmed ja programmid

Muud meetmed ja programmid

 

 

-200 000

26 02 01

Riiklike tarne- ja teenuslepingute väljakuulutamise ja reklaamimise kord

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1. Komisjoni erivolitused

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

 

 

-1 200 000

02 03 01

Kaupade ja teenuste siseturu toimimine ja selle arendamine

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Liidu tegevuspõhimõtete määramine ja rakendamine elektroonilise side valdkonnas

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Noorte tööhõive algatus (lisaassigneering)

 

 

3 000 000

04 02 64

Noorte tööhõive algatus

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Liidu kasvuhoonegaaside heite vähendamine

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Liidu vastupanuvõime suurendamine kliimamuutustega võitlemisel

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Parem kliimaalane juhtimine ja teave kõigil tasanditel

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Loov Euroopa

 

 

6 000 000

09 05 01

Meediavaldkonna allprogramm — Riikidevaheline ja rahvusvaheline tegevus ning riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Euroopa kultuuri- ja loomesektori VKEde ning väikeste ja väga väikeste organisatsioonide finantssuutlikkuse tugevdamine, poliitika väljatöötamise ja uute ärimudelite kasutuselevõtu toetamine

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Kultuurivaldkonna allprogramm — Piiriüleste meetmete toetamine ja riikidevahelise ringluse ja liikuvuse edendamine

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Õigused, võrdõiguslikkus ja kodakondsus

 

 

1 200 000

33 02 01

Õiguste kaitse tagamine ja kodanikuaktiivsuse edendamine

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Liidu kodanikukaitse mehhanism

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Suurõnnetuste ärahoidmine liidus ja nendeks valmisolek

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Programm „Kodanike Euroopa“

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Kodanike Euroopa — Ajaloolise mälu tugevdamine ja kodanike osalussuutlikkuse suurendamine Euroopa Liidu tasandil

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0. Komisjoni erivolitused

Komisjoni pädevuse ja talle antud erivolituste raames rahastatavad meetmed

 

 

1 000 000

09 05 05

Multimeediameetmed

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Türgi – Toetus poliitilistele reformidele ja sellega seotud õigusaktide järkjärgulisele vastavusse viimisele liidu õigustikuga

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Türgi – Majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse arengu toetamine ja asjakohase riikliku õiguse järkjärguline vastavusse viimine liidu õigustikuga

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Arengukoostöö rahastamisvahend

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Keskkond ja kliimamuutused

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Säästev energia

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend

 

 

-5 000 000

19 04 01

Valimisprotsessi usaldusväärsuse parandamine eelkõige valimisvaatlusmissioonide abil

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0. Muud meetmed ja programmid

Muud meetmed ja programmid

 

 

2 000 000

13 07 01

Rahaline toetus Küprose türgi kogukonna majandusarengu soodustamiseks

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (ELSF)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Liikmesriikide toetamine tõsise loodusõnnetuse korral, mis mõjutab oluliselt elutingimusi, looduskeskkonda või rahvamajandust

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Kokku

 

 

72 294 857

1.5.  Reservid

2020. aasta eelarve reservid on moodustatud vastavalt eelarveprojektile, mida muudeti kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020, v.a eelarveartiklites 13 06 01 (Euroopa Liidu Solidaarsusfond) ja 18 03 02 (Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO)), mille reserv kaotati.

1.6.  Eelarvemärkused

Kui eespool ei ole sõnaselgelt teisiti öeldud, on kokku lepitud, et eelarvemärkuste teksti muudetakse vastavalt Euroopa Parlamendi või nõukogu poolt tehtud muudatusettepanekutele, v.a alltoodud tabelites loetletud eelarveridade puhul.

—  Eelarveread, mille puhul kiidetakse heaks Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud, kuid muudatustega, mille komisjon soovitas teha täidetavust käsitlevas kirjas

Eelarverida

Nimetus

15 02 01 01

Tipptaseme ja koostöö arendamine Euroopa haridus- ja koolitusvaldkonnas ja valdkonna parem vastavusse viimine tööturuga

19 05 01

Liidu ja ühistel eesmärkidel tehtav koostöö kolmandate riikidega

21 02 07 03

Inimareng

21 02 08 01

Kodanikuühiskond arengukoostöös

21 07 01

Koostöö Gröönimaaga

—  Eelarveread, mida puudutavad märkused kiidetakse heaks sellisel kujul, nagu need olid kavandatud eelarveprojektis, mida muudeti kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020

Eelarverida

Nimetus

02 04 03 01

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

06 01 04 01

Euroopa ühendamise rahastu toetuskulud — Transport

07 02 06

Euroopa Keskkonnaamet

08 02 03 03

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

08 02 03 05

Ressursitõhusa ja kliimamuutustele vastupidava majanduse ning tooraine jätkusuutliku varu tagamine

08 02 07 33

Biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõte — Toetuskulud

09 02 01

Liidu tegevuspõhimõtete määramine ja rakendamine elektroonilise side valdkonnas

13 04 61 01

Ühtekuuluvusfond — Operatiivne tehniline abi

21 01 04 05

Tuumaohutusalase koostöö rahastamisvahendi (INSC) toetuskulud

32 04 03 01

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

—  Eelarveread, mida puudutavad märkused kiidetakse järgmiste muudatustega heaks sellisel kujul, nagu need olid kavandatud eelarveprojektis, mida muudeti kirjaliku muutmisettepanekuga

Eelarverida

Nimetus

04 03 02 01

Programm „PROGRESS“ — Liidu tööhõive ja sotsiaalpoliitika ning töötingimusi käsitlevate õigusaktide väljatöötamise, rakendamise, järelevalve ja hindamise toetamine

Teksti muudetakse järgmiselt:

– ergutada töökohtade loomist, edendada noorte tööhõivet ja võidelda vaesuse vastu, edendades suuremat sotsiaalset sidusust sotsiaalse märgise abil stabiilset tööhõivet ja sotsiaalseid õigusi tagavate inimväärsete töökohtade loomist, edendades noortele vastuvõetavat tööhõivet ning võideldes vaesuse vastu sotsiaalse lähenemise edendamise abil.

08 02 03 01

Elukestva tervise ja heaolu parandamine

Teksti muudetakse järgmiselt:

Meetme eesmärk on kindlustada kõigile kogu eluks tervis ja heaolu, luua kõrgetasemelised ja majanduslikult jätkusuutlikud tervishoiu- ja hooldussüsteemid ning muuta arstiabi individuaalsemaks ja tulemuslikumaks, luua uusi töökohti ning saavutada tervishoiusektoris ja sellega seotud majandusharudes majanduskasv. Meede on suunatud tervislike eluviiside edendamisele ja haiguste ennetamisele (nt tervist mõjutavate tegurite mõistmine ning paremate preventiivsete vaktsiinide väljatöötamine). Erilist tähelepanu pööratakse tervisehäirete soolistele ja vanusega seotud eripäradele. Kavas on panna rõhku ka sellele, et ohjata ja ravida haigusi, mis puudutab ka vähktõve vastast võitlust (eelkõige individuaalse lähenemise tõhustamisega meditsiini valdkonnas), puudeid ja teovõime vähenemist (kasutades näiteks kliinilises töös uusi teadmisi ja laiendades innovatsioonitegevust, kasutades tõhusamalt terviseandmeid ning toetades sõltumatut ja iseseisvat toimetulekut). Lisaks püütakse parandada ennetuse ja ravi pakkumisega seotud otsuste tegemist, teha kindlaks parimad tavad ja toetada nende levitamist tervishoiusektoris ning toetada integreeritud hooldust ja tehnoloogilise, organisatsioonilise ja sotsiaalse innovatsiooni kasutuselevõttu, mis annaks rohkem võimalusi eelkõige eakamatele ja puudega inimestele selleks, et püsida aktiivse ja iseseisvana. Ühtlasi põhinevad meetmed sootundlikul lähenemisviisil, mis võtab muu hulgas arvesse naiste seisundit nii ametliku kui ka mitteametliku hoolduse valdkonnas.

08 02 03 03

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

Lisatakse järgmine tekst:

Tähelepanu pööratakse teadusuuringute ja innovatsioonilõhe kaotamisele kaasaaitamisele Euroopas, ilma et see kahjustaks tipptaseme kriteeriume.

08 02 08

VKEde rahastamisvahend

Teksti muudetakse järgmiselt:

Kooskõlas finantsmääruse artikli 15 lõikega 3 on kulukohustuste assigneeringud summas 72 000 000 eurot kättesaadavad selle eelarveartikli jaoks tulenevalt 2018. aastal vabastatud assigneeringutest, mis on tingitud teadusprojektide täielikust või osalisest rakendamata jätmisest.

09 04 02 01

Juhtpositsioon info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas

Lisatakse järgmine tekst:

Sellega võiks rahastada uurimistöö jätkamist Euroopa interneti otsingumootorite arendamisel.

09 04 03 02

Kaasava, innovatiivse ja turvalise Euroopa ühiskonna edendamine

Teksti muudetakse järgmiselt:

Teise valdkonna peamine eesmärk on aidata mõista Euroopa intellektuaalset alust ja kultuuripärandit, Euroopa ajalugu ja arvukaid Euroopa-siseseid ja -väliseid mõjusid, mis on tänapäeval meie elu inspiratsiooniallikaks. Lisaks on eesmärgiks edendada juurdepääsu kultuuripärandile ja kultuuripärandi kasutamist, sh tulevase Euroopa kultuuripärandi pilve kaudu.

32 04 03 01

Üleminek usaldusväärsele, säästvale ja konkurentsivõimelisele energiasüsteemile

Lisatakse järgmine tekst:

Tähelepanu pööratakse teadusuuringute ja innovatsioonilõhe kaotamisele kaasaaitamisele Euroopas, ilma et see kahjustaks tipptaseme kriteeriume.

32 02 77 12

Ettevalmistav meede — Tervikliku toetuse loomine söetööstus- ja CO2-mahukatele üleminekupiirkondadele

Lisatakse järgmine tekst:

–  luua peadirektoraatidevaheline meeskond, et a) teha kindlaks võimalike liidu poliitikavaldkondade/programmide koostoime valdkonnad, et tagada pärast 2020. aastat võimalikult tulemuslik rahaline ja poliitiline toetus; b) abistada piirkondi (keskseid ja kohalikke ametiasutusi) kestliku ülemineku strateegiate väljatöötamisel, pakkudes sihipärasemaid vahendeid piirkonnasiseseks parimate tavade vahetuseks, sealhulgas vähese heitega taasindustrialiseerimise põhjalike tegevuskavade kohta;

–  suunata olemasolevate huvirühmade arutlused, sealhulgas sotsiaaldialoog ja üldine dialoog kodanikuühiskonnaga õiglasele üleminekule ja majandusstrateegiatele;

–  pakkuda lisaks olemasolevatele rahastamiskavadele täiendavat rahalist toetust, ilma et vahendeid teistest programmidest ümber paigutataks, et luua kõige enam mõjutatud piirkondades ja kogukondades piirkondlikud/kohalikud õiglase ülemineku kavad ELi CO2-neutraalsuse saavutamiseks aastaks 2050. Lisarahastamine peaks toetama ka olemasolevaid või tulevasi territoriaalse/kogukondliku tähtsusega projekte, mis põhinevad mõjutatud töötajate ja kogukondade osalemisel konsultatsioonide ja mõjuvõimu suurendamise kaudu;

–  tugevdada üleminekujärgus söekaevanduspiirkondade platvormi ja selle sekretariaati (mis loodi 2018. aasta ettevalmistava meetmega ja mille tegevus jätkub ka 2019. aastal), et EL saavutaks kliimaeesmärgid ja täidaks Pariisi kokkuleppest tulenevad kohustused ning samal ajal oleks tagatud, et energiasüsteemi ümberkujundamine oleks õiglane, nii et söekaevanduspiirkonnad ei jääks teistest maha. Selleks tuleb suurendada 2020. aasta eelarvesummat ja laiendada meedet, et:

–  anda ELi söetööstus- ja CO2-mahukates piirkondades ulatuslikumat tehnilist abi ja suurendada suutlikkust sellistes valdkondades nagu strateegia koostamine, projektiarendus, projektide rahastamine ja erainvesteeringute soodustamine (2019. aasta märtsi seisuga oli ELi algatuses osalevaid katsepiirkondi 20 (2017. aastal oli neid vaid neli));

–  teha koostööd energiaühenduse liikmete ja vaatlejatega, kes jälgivad üleminekujärgus söepiirkondi. Selleks korraldatakse koostöös rahvusvaheliste finantseerimisasutuste ja rahvusvaheliste partneritega piirkondlik tegevus;

–  arendada üleminekujärgus söekaevanduspiirkondade platvormi sotsiaalset mõõdet sotsiaalse innovatsiooni parimate tavade abil, s.o töötajate ümberõpe ja täiendusõpe ning noortele ja pensioniealistele kaevandustöötajatele mõeldud programmid.

34 02 01

Liidu kasvuhoonegaaside heite vähendamine

Lisatakse järgmine tekst:

Integreeritud projektide puhul arvestatakse projektide valimisel jaotusküsimust, et lihtsustada geograafilise tasakaalu saavutamist. See on soovitusliku iseloomuga ega tohiks tähendada tagatud rahalisi vahendeid või eraldisi liikmesriigi kohta.

34 02 02

Liidu vastupanuvõime suurendamine kliimamuutustega võitlemisel

Lisatakse järgmine tekst:

Integreeritud projektide puhul arvestatakse projektide valimisel jaotusküsimust, et lihtsustada geograafilise tasakaalu saavutamist. See on soovitusliku iseloomuga ega tohiks tähendada tagatud rahalisi vahendeid või eraldisi liikmesriigi kohta.

34 02 03

Parem kliimaalane juhtimine ja teave kõigil tasanditel

Lisatakse järgmine tekst:

Integreeritud projektide puhul arvestatakse projektide valimisel jaotusküsimust, et lihtsustada geograafilise tasakaalu saavutamist. See on soovitusliku iseloomuga ega tohiks tähendada tagatud rahalisi vahendeid või eraldisi liikmesriigi kohta.

Tuleb märkida, et Euroopa Parlamendi või nõukogu muudatustega ei saa muuta ega laiendada olemasoleva õigusliku aluse kohaldamisala ega vähendada institutsioonide halduslikku autonoomsust ning meetmeid peab olema võimalik katta olemasolevatest vahenditest.

1.7.  Eelarve liigendus

Eelarve liigenduses on kokku lepitud kujul, mille komisjon kavandas eelarveprojektis, mida muudeti kirjaliku muutmisettepanekuga 1/2020, ja millele on järgmisi muudatusi arvesse võttes lisatud uued katseprojektid ja ettevalmistavad meetmed.

Euroopa Parlamendis toimunud lugemisele vastav eelarverida

Rubriik

(Uus) nimetus

Uus eelarverida

Uus rubriik

02 04 77 08

1a

Katseprojekt — Lennunduse vastupidavus GNSSi segamisele ja küberrünneteletüssamisele

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Katseprojekt — Lennunduse ökomärgis / Näidisprojekt vabatahtliku ökomärgise süsteemi kasutuselevõtuks lennunduses Euroopa Liidu Lennundusohutusameti ökoportaali alusel

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Katseprojekt — Linnalise liikumiskeskkonna ühendused lennutransporditaristuga

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Katseprojekt — Piiriüleste öörongide taaselustamine

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Katseprojekt — Euroopa meresadamate rohestamise suutlikkus

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Katseprojekt — Arukas linnaline liikuvus autonoomsete sõidukite abil

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Katseprojekt — BEST Culture: Euroopa ülemeremaade kultuurilise mitmekesisuse toetamise programm

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Katseprojekt — Teostatavusuuring Euroopa vararegistri loomiseks seoses võitlusega rahapesu ja maksudest kõrvalehoidumise vastu

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Ettevalmistav meede — Kultuuri- ja loomesektori rahastamine, õppetegevus, uuendustegevus ja patentimine (FLIP for CCIs)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Ettevalmistav meede — Euroopa juudi surnuaedade kaitsmine: täielik kaardistamine koos uuringute ja seirega ning konkreetsete kuluarvestuslike ettepanekutega nende kaitseks

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Ettevalmistav meede — Tervikliku toetuse loomine söetööstuse ja CO2-mahuka tööstuse ümberkujundatavatele piirkondadele

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Ettevalmistav meede — Õpetada saarte haldusasutustele osalemist taastuvenergia projektidega seotud hankemenetlustes

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Ettevalmistav meede — ELis ja väljaspool ELi asuvate külade vahelise kliimameetmete valdkonna koostöö tugevdamine maapiirkonna identiteedi loomise abil linnapeade pakti raames

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Katseprojekt — Energiakogukondade teabehoidla — Järelevalve ja tugi energiaühendustele ELis

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Katseprojekt — Ettevõtete kaasamine energiasüsteemi ümberkujundamisse

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Katseprojekt — Kognitiivse arengu häirega inimeste kaasav veebipääsuvõimalus (kaasav veeb – mida saavad kasutada kõik)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Ettevalmistav meede — Ühtsel turul müüdavate toodete väidetavate kvaliteedierinevuste hindamine

33 04 77 07

1a

2.  Avaldused

2.1  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus EASO rahastamise kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu on võtnud teadmiseks, et komisjon kavatseb Euroopa Liidu Varjupaigaameti (EASO) 2020. aasta rahastamisvajaduse läbi vaadata, kui võetakse vastu 12. septembri 2018. aasta seadusandlik ettepanek, millega soovitakse suurendada ameti võimalusi anda operatiivabi.

Euroopa Parlament ja nõukogu kinnitavad, et kui esitatakse taotlus EASO‑le 2020. aastal antavat ELi toetust suurendada, milleks võib vaja olla eelarvepädevate institutsioonide ümberpaigutusotsust või paranduseelarve projekti, võtavad nad taotluse menetlemisel arvesse, et see on kiireloomuline.

2.2.  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus maksete assigneeringute kohta

Euroopa Parlament ja nõukogu tuletavad meelde, et eelarve täitmiseks tuleb kulukohustuste assigneeringutele vastavaid makseid vajalikul määral järk-järgult suurendada, et ühegi aasta lõpuks ei koguneks ebanormaalselt suures summas tasumata arveid.

Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil ka edaspidi hoolikalt ja tähelepanelikult jälgida, kuidas 2014.–2020. aasta programme (eelkõige alamrubriigi 1b ja maaelu arengu programme) täidetakse. Selleks paluvad nad komisjonil aegsasti esitada 2020. aasta maksete assigneeringute täitmise seisu ja prognooside kohta ajakohastatud arvandmed.

Kui arvandmetest selgub, et 2020. aasta eelarvesse kantud assigneeringutest vajaduste täitmiseks ei piisa, paluvad Euroopa Parlament ja nõukogu komisjonil esitada võimalikult kiiresti sobiva lahenduse, sh paranduseelarve, et eelarvepädevatel institutsioonidel oleks põhjendatud vajaduse korral võimalik vajalikud otsused kiiresti vastu võtta. Vajaduse korral võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu arvesse, et küsimus tuleb lahendada kiiresti. Nõukogu jaoks võib see tähendada seda, et otsuse tegemiseks ettenähtud kaheksanädalast ajavahemikku lühendatakse, kui seda peetakse vajalikuks.

2.3  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldus noorte tööhõive algatuse kohta

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon tuletavad meelde, et noorte töötuse vähendamine on endiselt tähtis ja ühine poliitiline prioriteet, ning seetõttu kinnitavad nad, et on otsustanud kasutada selleks eraldatavaid eelarvevahendeid parimal moel, eelkõige noorte tööhõive algatuse kaudu.

Euroopa Parlament ja nõukogu paluvad komisjonil selle algatuse eelarve täitmist hoolikalt jälgida ja esitada selle kohta enne 30. juunit 2020 aruanne.

Kui komisjon kinnitab oma hinnangus, et algatuse eelarvet tuleb suurendada, esitab komisjon ühtlasi paranduseelarve projekti, millega suurendatakse noorte tööhõive algatuse eraldist 50 miljoni euro võrra.

Nõukogu ja Euroopa Parlament lubavad, et nad menetlevad kõiki komisjoni poolt 2020. aasta kohta esitatud paranduseelarve projekte kiiresti.

2.4.  Komisjoni ühepoolne avaldus noorte tööhõive algatuse kohta

Noote tööhõive algatuse eraldise suurendamiseks tuleb ühissätete määruses teha tehniline muudatus.

Nagu ka varasematel aastatel, muudetakse määrust ainult nii palju, kui seda on noorte tööhõive algatuse jaoks lisasumma eraldamiseks vaja, ning see ei mõjuta ühtekuuluvuspoliitika elluviimist.

2.5.  Komisjoni ühepoolne avaldus selle kohta, kuidas jõuda 2014.–2020. aastal lähemale eesmärgile, mille kohaselt peavad kliimaga seotud kulutused moodustama 20 %

Komisjon kavatseb tähelepanelikult jälgida, kuidas eelarvet 2020. aastal täidetakse. Kui asjaomaste rubriikide eelarvet täidetakse ettenähtust vähem, esitab komisjon ettepanekud, kuidas kliimaga seotud kulutusi eelarves võimalikult palju suurendada.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0038.
(2) ELT L 168, 7.6.2014, lk 105.
(3) ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.
(4) ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
(5) ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika