Показалец 
Приети текстове
Вторник, 17 декември 2019 г. - Страсбург
Макрофинансова помощ за Йордания ***I
 Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност ***
 Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност ***
 Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането ***
 Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн ***
 Изисквания за доставчиците на платежни услуги *
 Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС *
 Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) *
 Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
 Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

Макрофинансова помощ за Йордания ***I
PDF 127kWORD 42k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0411),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 212, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0116/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съвместната декларация на Европейския парламент и на Съвета, приета заедно с Решение № 778/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия(1),

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид писмата на комисията по бюджети и на комисията по външни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-0045/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 17 декември 2019 г. с оглед на приемането на Решение (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания

P9_TC1-COD(2019)0192


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение (ЕС) 2020/33.)

(1) OВ L 218, 14.8.2013 г., стр. 15.


Споразумение между ЕС и Швейцария за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност ***
PDF 120kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08730/2019),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08744/2019 и 10510/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 82, параграф 1, втора алинея, буква г) и член 87, параграф 2, буква а), заедно с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0018/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0043/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария.


Споразумение между ЕС и Лихтенщайн за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност ***
PDF 121kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08732/2019),

–  като взе предвид проекта на споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности (08750/2019 и 10513/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 82, параграф 1, втора алинея, буква г), член 87, параграф 2, буква а), заедно с член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0019/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0044/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Княжество Лихтенщайн.


Протокол към Споразумението между ЕС и Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането ***
PDF 120kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно проекта на решение на Съвета относно приемането на Протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (15783/2018),

–  като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането (15781/2018),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 87, параграф 2, буква а), член 88, параграф 2, първа алинея, буква а) и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0025/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0025/2019),

1.  дава своето одобрение за приемането на протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн.


Присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн ***
PDF 121kWORD 42k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09405/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 3 и член 207, параграф 4, първа алинея, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9-0010/2019),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2011 г. относно Временното споразумение за партньорство между Европейската общност и държавите от Тихоокеанския басейн(2),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по развитие,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9‑0050/2019),

1.  дава своето одобрение за присъединяването на Соломоновите острови към споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Соломоновите острови.

(1) ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 136E, 11.5.2012 г., стр. 19.


Изисквания за доставчиците на платежни услуги *
PDF 178kWORD 51k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците на платежни услуги (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0812),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0015/2019),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0048/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение, в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета да информира Парламента, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с Парламента, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 2 a (ново)
(2a)  Съгласно окончателния доклад за 2019 г. в контекста на „Проучване и доклади за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в 28-те държави – членки на ЕС“44а, изготвен за Комисията, неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Съюза, тоест разликата между очакваните приходи от ДДС и действително събраните суми, възлиза на 137,5 милиарда евро през 2017 г., което представлява 267 евро загуба на приходи на човек в Съюза. Съществуват обаче големи различия между държавите членки, като неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от под 0,7% от общите очаквани приходи в някои държави членки до 35,5% в други. Това подчертава необходимостта от повече транснационално сътрудничество с цел по-специално да се води по-ефикасна борба с измамите с ДДС при електронната търговия, както и с измамите с ДДС в по-общ план (включително верижните измами).
_________________
44a   На разположение на адрес https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 2 б (ново)
(2б)  Стратегията за борба с измамите с ДДС следва да се развива успоредно с нарастващата модернизация и цифровизация на нашата икономика, като същевременно системата на ДДС става възможно най-опростена за предприятията и гражданите. Поради това е особено важно държавите членки да продължат да инвестират в базирано на технологиите събиране на данъци, по-специално чрез автоматично свързване на корпоративните касови апарати и системите за продажби към справките-декларации за ДДС. Освен това данъчните органи следва да продължат да полагат усилия за по-тясно сътрудничество и обмен на най-добри практики, включително чрез срещата на върха на ЕС по въпросите на данъчната администрация (TADEUS), мрежа от ръководителите на данъчните администрации на държавите членки, имаща за цел по-добра координация на стратегическо равнище между данъчните администрации. В това отношение данъчните органи следва да работят за постигането на ефективна комуникация и оперативна съвместимост между всички бази данни, свързани с фискалните въпроси на равнището на Съюза. Технологията на блоковата верига може също така да се използва за по-добра защита на личните данни и за подобряване на онлайн обмена на информация между данъчните органи.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 3 a (ново)
(3a)  Понастоящем, като се има предвид, че плащанията се извършват само в ограничен брой случаи чрез платформи за обмен на виртуални валути, тези платформи не се считат за доставчици на платежни услуги съгласно определението в Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета1a. Макар да е ограничен към настоящия момент, рискът от измами с ДДС все пак съществува. Поради това Комисията следва в срок от три години да извърши оценка по въпроса дали платформите за обмен на виртуални валути следва да бъдат включени в обхвата на настоящата директива.
_______________
1а   Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2009/110/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010 и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (ОВ L 337, 23.12.2015 г., стр. 35).
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета46 е важно задължението на доставчика на платежни услуги да пази и предоставя информация във връзка с презгранична платежна операция да бъде пропорционално и само доколкото е необходимо за борбата на държавите членки с измамите с ДДС при електронната търговия. Освен това единствената информация, отнасяща се до платеца, която следва да бъде пазена, е неговото местонахождение. Що се отнася до информацията за получателя на плащането и самата платежна операция, от доставчиците на платежни услуги следва да се изисква само да съхраняват и да предават на данъчните органи информацията, необходима за откриване на извършващи измами субекти и за извършване на проверки по ДДС. Ето защо от доставчиците на платежни услуги следва да се изисква да пазят регистри само за презграничните платежни операции, които биха могли да насочват към икономическа дейност. Въвеждането на таван на базата на броя на плащанията, получени от дадено получател за едно календарно тримесечие, може да бъде надежден инструмент, за да се прецени дали плащанията са в рамките на икономическа дейност или става въпрос за плащания за нетърговски цели. При достигането на тавана ще възникват отчетни задължения за доставчика на платежни услуги.
(7)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета46 е важно задължението на доставчика на платежни услуги да пази и предоставя информация във връзка с презгранична платежна операция да бъде пропорционално и само доколкото е необходимо за борбата на държавите членки с измамите с ДДС при електронната търговия. Освен това единствената информация, отнасяща се до платеца, която следва да бъде пазена, е неговото местонахождение. Що се отнася до информацията за получателя на плащането и самата платежна операция, от доставчиците на платежни услуги следва да се изисква само да съхраняват и да предават на данъчните органи информацията, необходима за откриване на извършващи измами субекти и за извършване на проверки по ДДС. Ето защо от доставчиците на платежни услуги следва да се изисква да пазят регистри само за презграничните платежни операции, които биха могли да насочват към икономическа дейност. Въвеждането на таван на базата или на броя на плащанията, получени от даден получател за едно календарно тримесечие, или на минимална сума за всяко плащане, може да бъде надежден инструмент, за да се прецени дали плащанията са в рамките на икономическа дейност или става въпрос за плащания за нетърговски цели. При достигането на тавана ще възникват отчетни задължения за доставчика на платежни услуги.
_________________
_________________
46 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
46 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Поради значителния обем на информацията и нейната чувствителност по отношение на защитата на личните данни, е необходимо и пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят регистри за информацията във връзка с презгранични платежни операции за срок от две години, за да съдействат в борбата на държавите членки с измамите с ДДС при електронната търговия и откриването на извършващи измами субекти. Този срок представлява необходимият минимум, за да могат държавите членки да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да разкриват измами с ДДС.
(8)  Поради значителния обем на информацията и нейната чувствителност по отношение на защитата на личните данни, е необходимо и пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят регистри за информацията във връзка с презгранични платежни операции за срок от три години, за да съдействат в борбата на държавите членки с измамите с ДДС при електронната търговия и откриването на извършващи измами субекти. Този срок представлява необходимият минимум, за да могат държавите членки да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да разкриват измами с ДДС.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)   Задължението за водене на регистри и за докладване следва да възниква и в случаите, когато доставчик на платежни услуги получава средства или придобива платежни операции от името на получателя на плащането, а не само когато доставчик на платежни услуги прехвърля средства или издава платежни инструменти за платеца.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)
(8б)   Необходимо е да се приеме амбициозен мандат за Европейската прокуратура в сътрудничество с националните съдебни органи, за да се гарантира ефикасното наказателно преследване на извършителите на измами пред националните съдилища. Организираните презгранични измами с ДДС следва да бъдат обект на надлежно наказателно преследване и извършителите на измами следва да бъдат санкционирани.
Изменение 8
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2006/112/ЕО
Член 243б – параграф 2 – буква б
б)  по отношение на прехвърлянето на финансовите средства по буква а), когато даден доставчик на платежни услуги извършва повече от 25 платежни операции към един и същ получател в рамките на едно календарно тримесечие.
б)  по отношение на прехвърлянето на финансовите средства по буква а), когато даден доставчик на платежни услуги извършва повече от 25 платежни операции към един и същ получател в рамките на едно календарно тримесечие или извършва прехвърляне на финансови средства с парична стойност най-малко 2 500 евро в рамките на една платежна операция.
Изменение 9
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2006/112/ЕО
Член 243б – параграф 3 – буква а
а)  се води от доставчика на платежни услуги в електронен формат за срок от две години, считано от края на годината, през която е извършена платежната операция;
а)  се води от доставчика на платежни услуги в електронен формат за срок от три години, считано от края на годината, през която е извършена платежната операция;
Изменение 10
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2006/112/ЕО
Член 243в – параграф 1 – буква а
а)  IBAN на платежната сметката на платеца;
а)  IBAN на платежната сметка на платеца или всеки друг идентификатор, който недвусмислено идентифицира платеца и неговото местонахождение;
Изменение 11
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2006/112/ЕО
Член 243г – параграф 1 – буква з
з)  всички извършени възстановявания на изплатени средства по платежни операции, посочени в буква ж);
з)  всички извършени възстановявания на изплатени средства по платежни операции, посочени в буква ж), ако са налични;
Изменение 12
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Директива 2006/112/ЕО
Дял ХV – Глава 2а – Член 410 в (нов)
(1a)  В дял XV, глава 2а се вмъква следният член:
„Член 410в
До 31 декември 2022 г. въз основа на информацията, получена от държавите членки, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на дял XI, глава 4, раздел 2а, по-специално във връзка с необходимостта от включване на платформите за обмен на виртуални валути в обхвата на посочения раздел. По целесъобразност, докладът се придружава от законодателно предложение.“
Изменение 13
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 31 декември 2021 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Държавите членки приемат и публикуват най-късно до 31 декември 2023 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – алинея 2
Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2022 г.
Те прилагат тези разпоредби, считано от 1 януари 2024 г.

Мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС *
PDF 191kWORD 51k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0813),

–  като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0016/2019),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0047/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си в съответствие с член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2а)   Съгласно окончателния доклад за 2019 г. в контекста на „Проучване и доклади за неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в 28-те държави – членки на ЕС“, изготвен за Комисията, неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС в Съюза, тоест разликата в очакваните приходи от ДДС и действително събраните суми, възлиза на 137,5 милиарда евро през 2017 г., което представлява загуба в размер на 11,2% от общо очакваните приходи от ДДС и 267 евро загуба на приходи на човек в Съюза. Съществуват обаче големи различия между държавите членки, като неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС варира от 0,6% до 35,5%. Това подчертава необходимостта от повече транснационално сътрудничество с цел по-специално по-ефикасна борба с измамите с ДДС при електронната търговия, както и с измамите с ДДС в по-общ план (включително верижните измами).
_________________
3a На разположение на адрес https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)
(2б)   Измамите с ДДС често са свързани с организираната престъпност и много малък брой от тези организирани мрежи могат да бъдат отговорни за презгранични измами с ДДС на стойност милиарди евро, като тези измами засягат не само събирането на приходи в държавите членки, но и собствените ресурси на Съюза. Следователно е необходимо да се приеме амбициозен мандат за Европейската прокуратура в сътрудничество с националните съдебни органи, за да се гарантира ефикасно наказателно преследване на извършителите на измами пред националните съдилища. Организираните презгранични измами с ДДС следва да бъдат надлежно преследвани и извършителите на измами следва да бъдат санкционирани.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)
(2в)  Стратегията за борба с измамите с ДДС следва да се развива успоредно с нарастващата модернизация и цифровизация на икономиката, като същевременно се опростява системата на ДДС във възможно най-голяма степен за предприятията и гражданите. Поради това е особено важно държавите членки да продължат да инвестират в базирано на технологиите събиране на данъци, по-специално чрез автоматично свързване на корпоративните касови апарати и системите за продажби към справките-декларации за ДДС. Освен това данъчните органи следва да продължат да полагат усилия за по-тясно сътрудничество и обмен на най-добри практики, включително чрез срещата на върха на ЕС по въпросите на данъчната администрация (TADEUS), мрежа от ръководителите на данъчните администрации на държавите членки, имаща за цел по-добра координация на стратегическо равнище между данъчните администрации. В това отношение данъчните органи следва да работят за постигането на ефективна комуникация и оперативна съвместимост между всички бази данни, свързани с фискалните въпроси на равнището на Съюза. Технологията на блоковата верига може също така да се използва за по-добра защита на личните данни и за подобряване на онлайн обмена на информация между данъчните органи.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Наличието на централна електронна информационна система „CESOP“, към която държавите членки да предават информацията за плащанията, която съхраняват на национално равнище, ще допринесе за по-ефективната борба с измамите с ДДС при електронната търговия. Тази система следва да групира за всеки отделен получател цялата предавана от държавите членки информация за платежни операции, която е от значение за ДДС, и следва да даде възможност за пълен обзор на плащанията, които получателите получават от платци, намиращи се в държавите членки. В допълнение тази информационна система следва да разпознава многократните записи на едни и същи платежни операции, да прочиства информацията, получена от държавите членки (напр. да премахва дублиращи се плащания, да поправя грешки в данните и т.н.), и да позволява на длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc да сверяват данните за плащания с информацията за ДДС, с която разполагат, както и да правят търсения за целите на разследването на предполагаеми измами с ДДС или за откриване на измами с ДДС.
(8)  Наличието на централна електронна информационна система „CESOP“, към която държавите членки да предават информацията за плащанията, която съхраняват на национално равнище, ще допринесе за по-ефективната борба с измамите с ДДС при електронната търговия. Тази система следва да групира за всеки отделен получател цялата предавана от държавите членки информация за платежни операции, която е от значение за ДДС, и следва да даде възможност за пълен обзор на плащанията, които получателите получават от платци, намиращи се в държавите членки. В допълнение тази информационна система следва да разпознава многократните записи на едни и същи платежни операции, да прочиства информацията, получена от държавите членки (напр. да премахва дублиращи се плащания, да поправя грешки в данните и т.н.), и да позволява на длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc да сверяват данните за плащания с информацията за ДДС, с която разполагат, както и да правят търсения за целите на разследването на предполагаеми измами с ДДС или за откриване на измами с ДДС. Всички държави членки следва да участват във всички работни групи на Eurofisc и да назначат съответни длъжностни лица за връзка.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Обменът на данни за плащания между данъчните органи е ключов елемент за ефективната борба с измамите. Само длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да обработват информацията за плащанията и то само за целите на борбата с измамите с ДДС. Посочената информация следва да не се използва за други цели, различни от установените в настоящия регламент, като например за търговски цели.
(11)  Обменът на данни за плащания между данъчните органи е ключов елемент за ефективната борба с измамите. Само длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc следва да обработват информацията за плащанията и то само за целите на борбата с измамите с ДДС. Посочената информация следва да не се използва за други цели, различни от установените в настоящия регламент, като например за търговски цели, и следва да се използва също така при прилагането на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета.
_________________
6a Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (OВ L 141, 5.6.2015 г., стp. 73).
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
(11 а)   Като се има предвид малкият брой на държавите членки, които публикуват приблизителни оценки на загубите на ДДС, дължащи се на вътреобщностни измами, наличието на сравними данни за вътреобщностните измами с ДДС би допринесло за по-целенасочено сътрудничество между държавите членки. Поради това Комисията следва да разработи съвместно с държавите членки общ статистически подход за количествено измерване и анализиране на измамите с ДДС.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Необходимо е и е пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят записи с информацията във връзка с платежни операции за срок от две години, за да подпомагат държавите членки в борбата с измамите с ДДС при електронната търговия и в откриването на измамите. Този срок е минимално необходимият на държавите членки, за да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да откриват измами с ДДС, и е пропорционален, като се има предвид огромният обем информация за плащания и нейната чувствителност, що се отнася до защитата на личните данни.
(13)  Необходимо е и е пропорционално доставчиците на платежни услуги да пазят записи с информацията във връзка с платежни операции за срок от три години, за да подпомагат държавите членки в борбата с измамите с ДДС при електронната търговия и в откриването на измамите. Този срок е минимално необходимият на държавите членки, за да извършват ефективни проверки и да разследват предполагаеми измами с ДДС или да откриват измами с ДДС, и е пропорционален, като се има предвид огромният обем информация за плащания и нейната чувствителност, що се отнася до защитата на личните данни.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc от всяка държава членка следва да имат достъп до информацията, свързана с платежните операции, и възможност да я анализират за целите на борбата с измамите с ДДС. Надлежно упълномощени служители на Комисията следва да имат достъп до информацията само за целите на разработването и поддържането на централната електронна информационна система. И двете групи потребители следва да са обвързани от правилата за поверителност, заложени в настоящия регламент.
(14)  Длъжностните лица за връзка в рамките на Eurofisc от всяка държава членка следва да имат достъп до информацията, свързана с платежните операции, и възможност да я анализират за целите на борбата с измамите с ДДС. Надлежно упълномощени служители на Комисията следва да имат достъп до информацията за целите на разработването и поддържането на централната електронна информационна система и за да осигуряват правилното прилагане на настоящия регламент. И двете групи потребители следва да са обвързани от правилата за поверителност, заложени в настоящия регламент. Освен това Комисията следва да може да извършва посещения в държавите членки, за да прави оценка на функционирането на механизмите за административно сътрудничество.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
(14а)  Управлението на централната електронна система с информация за плащания CESOP, както и анализът на информация от основно значение представляват допълнителни задачи за Eurofisc. В годишният доклад на Eurofisc следва да се разглежда въпросът дали ресурсите, предоставени на Eurofisc, са адекватни и достатъчни за подобряване на сътрудничеството между държавите членки и за ефективна борба срещу измамите с ДДС.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на […] г..17
(18)  В съответствие с член 42, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725 беше извършена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), който представи становище на […] г.17. Тъй като защитата на личните данни е основна ценност на Съюза, следва да се провеждат консултации с ЕНОЗД относно всяка мярка, която ще се предприема в съответствие с член 24д от Регламент (ЕС) № 904/2010, изменен с настоящия регламент.
__________________
__________________
17 ОВ С […], […], стр. […].
17 ОВ С […], […], стр. […].
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Глава II – раздел 2 – член 12а (нов)
(1а)   В ГЛАВА II, раздел 2 се добавя следният член:
„Член 12а
От всички държави членки се изисква да предприемат мерки за намаляване на процента на забавените отговори и подобряване на качеството на исканията за информация. Държавите членки информират Комисията за тези мерки.“
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 24в – параграф 2
2.  CESOP пази информацията по параграф 1, букви а) и б) за максимален срок от две години, считано от края на годината, през която информацията е била прехвърлена в системата.
2.  CESOP пази информацията по параграф 1, букви а) – в) за максимален срок от пет години, считано от края на годината, през която информацията е била прехвърлена в системата.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 24г – алинея 2 (нова)
Освен това Комисията следва да може да извършва посещения в държавите членки, за да извършва оценка на функционирането на механизмите за сътрудничество между държавите членки в областта на презграничните измами с ДДС.
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 36 – параграф 2 – уводна част
(2а)   В член 36, параграф 2 уводната част се заменя със следното:
„2. Длъжностните лица на държавите-членки, участващи в определена област на дейност на Eurofisc (участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc), посочват за ограничен срок координатор (по-нататък наричани „координатори на област на дейност на Eurofisc“) измежду участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Координаторите на област на дейност на Eurofisc:“
„2. Длъжностните лица на държавите членки, участващи в съответната област на дейност на Eurofisc (участващи длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc), посочват за ограничен срок координатор (по-нататък наричани „координатори на област на дейност на Eurofisc“) измежду участващите длъжностни лица за връзка в рамките на Eurofisc. Координаторите на област на дейност на Eurofisc:“
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 37 – алинея 1 а (нова)
В годишния доклад се посочват най-малкото подробни данни за всяка държава членка за броя на извършените проверки и допълнително установения и събран ДДС в резултат на обработената информация съгласно член 24г.
В годишния доклад се посочват най-малкото подробни данни за всяка държава членка за:
—   броя на извършените проверки;
—  броя на длъжностните лица, които имат разрешение да се намират в служебните помещения на административните органи на друга държава членка, както и броя на длъжностните лица, присъствали по време на административните разследвания, извършени на територията на запитаната държава членка;
—  броя на едновременните проверки, организирани съвместно с една или няколко държави членки, и броя на участващите длъжностни лица в заседанията по предварителен подбор за едновременни проверки;
—  броя на съвместните одитни екипи, в които e участвала всяка държава членка;
—  предприетите действия за информиране на одиторите за инструментите по настоящия регламент;
—  броя на квалифицираните човешки ресурси за осигуряване на присъствие в административните служебни помещения, участие в административни разследвания и едновременни контролни действия (съгласно членове 28 – 30);
—  броя на персонала в централното звено за връзка и в другите определени отдели за връзка, както и компетентните длъжностни лица, които могат да обменят информация пряко въз основа на настоящия регламент (според посоченото в член 4), и как се събира и обменя информация между тези органи; както и
—   допълнително установения и събран ДДС в резултат на обработената информация съгласно член 24г.
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Глава ХІІI – член 49а (нов)
(3а)   В глава ХIII се добавя следният член:
„Член 49a
Държавите членки и Комисията установяват обща система за събиране на статистически данни относно вътреобщностните измами с ДДС и публикуват националните прогнози за загуби на ДДС, дължащи се на тези измами, както и прогнози за Съюза като цяло. Комисията определя, посредством актове за изпълнение, практическите аспекти във връзка с тази статистическа система. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 58, параграф 2.“
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) № 904/2010
Член 50 – параграф 1 a (нов)
(3б)   В член 50 се вмъква следният параграф:
„1a. Когато държава членка предоставя по-широкообхватна информация на трета държава от тази, която е предвидена в глави II и III от настоящия регламент, въпросната държава членка не отказва да предостави тази информация на друга държава членка, която е поискала сътрудничество или има интерес да получи информацията.“

Асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) *
PDF 115kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2019)0359),

–  като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C9‑0118/2019),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по развитие (A9-0033/2019),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.


Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
PDF 122kWORD 43k
Решение на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 10 октомври 2019 г. (12451/2019)(1),

–  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C9-0149/2019),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид член 130 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0049/2019),

А.  като има предвид, че с писмо от 16 октомври 2019 г. Европейският съвет се е консултирал с Европейския парламент относно назначаването на Фабио Панета за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка за мандат от осем години, считано от 1 януари 2020 г.;

Б.  като има предвид, че комисията по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и на изискването за пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от Договора; като има предвид, че при извършването на оценката комисията получи автобиография на кандидата, както и неговите отговори на изпратения му въпросник;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 3 декември 2019 г., комисията проведе изслушване на кандидата, по време на което той направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

Г.  като има предвид, че Управителният съвет на Европейската централна банка се състои от членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и от деветнадесетте управители на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото; като има предвид, че досега всички те са били мъже;

Д.  като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал своето недоволство относно процедурата за назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и във връзка с това е призовавал за нейното подобряване; като има предвид, че Парламентът поиска да получи своевременно балансиран от гледна точка на половете списък с предварително подбрани кандидати с най-малко две имена;

Е.  като има предвид, че на 17 септември 2019 г. Парламентът даде положително становище относно препоръката на Съвета за назначаване на Кристин Лагард за първата жена – председател на Европейската централна банка;

Ж.  като има предвид, че жените продължават да бъдат по-слабо представени в Управителния съвет на Европейската централна банка; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление относно факта, че държавите членки не са взели сериозно предвид това искане, и призовава националните институции и институциите на ЕС да работят активно за постигането на баланс между половете при следващите кандидатури;

З.  като има предвид, че всички институции и органи на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

1.  изразява положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Фабио Панета за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Европейския съвет и на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) Все още непубликувана в ОВ.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.


Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка
PDF 123kWORD 43k
Решение на Европейския парламент от 17 декември 2019 г. относно препоръката на Съвета за назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 8 ноември 2019 г. (13651/2019)(1),

–  като взе предвид член 283, параграф 2, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Европейският съвет се е консултирал с Парламента (C9-0173/2019),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2019 г. относно баланса между половете при издигането на кандидатури за позиции в областта на икономическите и паричните въпроси на ЕС(2),

–  като взе предвид член 130 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9‑0046/2019),

А.  като има предвид, че с писмо от 14 ноември 2019 г. Европейският съвет се консултира с Парламента относно назначаването на Изабел Шнабел за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка за мандат от осем години, считано от 1 януари 2020 г.;

Б.  като има предвид, че парламентарната комисия по икономически и парични въпроси направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по‑специално от гледна точка на условията, посочени в член 283, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и на изискването за пълна независимост на ЕЦБ съгласно член 130 от Договора; като има предвид, че в рамките на тази оценка кандидатът предостави на комисията автобиография, както и своите отговори на изпратения ѝ писмен въпросник;

В.  като има предвид, че впоследствие, на 3 декември 2019 г., комисията проведе изслушване на кандидата, по време на което г-жа Шнабел направи встъпително изявление, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

Г.  като има предвид, че Управителният съвет на Европейската централна банка се състои от членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и от деветнадесетте управители на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото; като има предвид, че сега всички те са мъже;

Е.  като има предвид, че Парламентът многократно е изразявал своето недоволство относно процедурата за назначаване на членове на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка и във връзка с това е призовавал за нейното подобряване; като има предвид, че Парламентът поиска да получи своевременно балансиран от гледна точка на половете списък с предварително подбрани кандидати с най-малко две имена;

Е.  като има предвид, че на 17 септември 2019 г. Парламентът даде положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Кристин Лагард за първата жена – председател на Европейската централна банка;

Ж.  като има предвид, че жените продължават да бъдат недостатъчно представени в Управителния съвет на Европейската централна банка; като има предвид, че Парламентът изразява съжаление относно факта, че държавите членки не са приели сериозно това искане, и призовава националните институции и институциите на ЕС да работят активно за постигането на баланс между половете при следващите кандидатури;

З.  като има предвид, че всички институции на ЕС и всички национални институции и органи следва да предприемат конкретни мерки за гарантиране на баланса между половете;

1.  изразява положително становище относно препоръката на Съвета да назначи Изабел Шнабел за член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Европейския съвет и на Съвета, както и на правителствата на държавите членки.

(1) Все още непубликувана в Официален вестник.
(2) Приети текстове, P8_TA(2019)0211.

Правна информация - Политика за поверителност