Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 17. prosince 2019 - Štrasburk
Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I
 Dohoda EU-Švýcarsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti ***
 Dohoda EU-Lichtenštejnsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti ***
 Protokol k Dohodě EU-Švýcarsko o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva ***
 Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy ***
 Požadavky na poskytovatele platebních služeb *
 Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH *
 Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) *
 Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
 Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky

Makrofinanční pomoc Jordánsku ***I
PDF 132kWORD 42k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2019)0411),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 212 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0116/2019),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady přijaté společně s rozhodnutím č. 778/2013/EU ze dne 12. srpna 2013 o poskytnutí další makrofinanční pomoci Gruzii(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na dopisy Rozpočtového výboru a Výboru pro zahraniční věci,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0045/2019),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 17. prosince 2019 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/... o poskytnutí další makrofinanční pomoci Jordánskému hášimovskému království

P9_TC1-COD(2019)0192


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 20202/33.)

(1) Úř. věst. L 218, 14.8.2013, s. 15.


Dohoda EU-Švýcarsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti ***
PDF 122kWORD 42k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08730/2019),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08744/2019 a 10510/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9‑0018/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0043/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Švýcarské konfederace.


Dohoda EU-Lichtenštejnsko o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti ***
PDF 123kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (08732/2019),

–  s ohledem na návrh Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, rozhodnutí Rady 2008/616/SVV o provádění rozhodnutí 2008/615/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti, včetně jeho přílohy, a rámcového rozhodnutí Rady 2009/905/SVV o akreditaci poskytovatelů forenzních služeb provádějících laboratorní činnosti (08750/2019 a 10513/2019),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0019/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0044/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Lichtenštejnského knížectví.


Protokol k Dohodě EU-Švýcarsko o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva ***
PDF 122kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (15783/2018),

–  s ohledem na návrh Protokolu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku, který se týká přístupu do systému Eurodac pro účely vymáhání práva (15781/2018),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 87 odst. 2 písm. a), čl. 88 odst. 2 prvním pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0025/2019),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9‑0025/2019),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států, Švýcarské konfederace a Lichtenštejnského knížectví.


Přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi EU a tichomořskými státy ***
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Šalamounových ostrovů k prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (09405/2019),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 207 odst. 3, čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C9-0010/2019),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 4. října 2016 o budoucnosti vztahů mezi AKT a EU po roce 2020(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2011 o prozatímní dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé(2),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (Dohoda z Cotonou),

–  s ohledem na čl. 105 odst. 1 a 4 a čl. 114 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro rozvoj,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A9-0050/2019),

1.  uděluje souhlas s přistoupením Šalamounových ostrovů k dohodě;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Šalamounových ostrovů.

(1) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 2.
(2) Úř. věst. C 136 E, 11.5.2012, s. 19.


Požadavky na poskytovatele platebních služeb *
PDF 175kWORD 47k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení určitých požadavků na poskytovatele platebních služeb (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0812),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0015/2019),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu (Hospodářského a měnového výboru (A9-0048/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Podle závěrečné zprávy z roku 2019 vypracované v souvislosti se „Studiemi a zprávami týkajícími se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28“44a, které byly připraveny pro Komisi, dosáhl v Unii v roce 2017 výpadek z příjmů z DPH, tj. rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou, 137,5 miliard EUR, což v přepočtu na jednoho obyvatele Unie činí 267 EUR. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší: výpadek z příjmů z DPH se v členských státech pohybuje v rozmezí 0,7 % až 35,5 % celkové výše očekávaných příjmů. Do popředí tak vystupuje nutnost intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné účinněji bojovat proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).
_________________
44a   Dostupné zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)  Strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by se měla rozvíjet souběžně s rostoucí modernizací a digitalizací naší ekonomiky a současně by mělo docházet k co největšímu zjednodušování systému DPH pro podniky a občany. Je proto nanejvýš důležité, aby členské státy i nadále investovaly do technologicky řízeného výběru daní, zejména automatického propojení mezi podnikovými registračními pokladnami a systémy prodeje a přiznáními k DPH. Kromě toho by správci daně měli i nadále usilovat o užší spolupráci a výměnu osvědčených postupů, a to i v rámci summitu EU v oblasti daňové správy (TADEUS), sítě vedoucích daňové správy členských států, která by na strategické úrovni usilovala o lepší koordinaci činnosti daňových správ. V tomto ohledu by správci daně měli usilovat o efektivní komunikaci a interoperabilitu mezi všemi databázemi týkajícími se fiskálních záležitostí na unijní úrovni. Ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně by bylo možné použít i technologii blockchain.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Vzhledem k tomu, že platby probíhají pouze v omezené míře prostřednictvím platforem pro výměnu virtuálních měn, nejsou v současnosti tyto platformy považovány za poskytovatele platebních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/23661a. Riziko podvodu v oblasti DPH je zde nyní omezené, nicméně existuje. Komise by proto měla do tří let vyhodnotit, zda by platformy pro výměnu virtuálních měn měly být do působnosti směrnice zahrnuty.
_______________
1a   Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67946 je důležité, aby byla povinnost uložená poskytovateli platebních služeb, která se týká uchovávání a poskytování informací v souvislosti s přeshraniční platební transakcí, přiměřená, a neměla by přesahovat rámec toho, co je nezbytné pro boj členských států proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. Jedinou informací týkající se plátce, která by měla být uchovávána, je místo usazení plátce. Co se týká informací o příjemci a samotné platební transakci, poskytovatelé platebních služeb by měli mít povinnost uchovávat a předávat správcům daně pouze informace, které správci daně potřebují k odhalení možných podvodníků a k provádění kontrol v oblasti DPH. Poskytovatelé platebních služeb by proto měli mít povinnost uchovávat pouze záznamy o přeshraničních platebních transakcích, které pravděpodobně naznačují ekonomické činnosti. Zavedení stropu na základě počtu plateb, které příjemce obdrží v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytne spolehlivý údaj o tom, zda byly tyto platby obdrženy v rámci ekonomické činnosti, čímž se vyloučí platby uskutečněné z nekomerčních důvodů. Je-li dosaženo tohoto stropu, vzniká poskytovateli platebních služeb účetní povinnost.
(7)  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67946 je důležité, aby byla povinnost uložená poskytovateli platebních služeb, která se týká uchovávání a poskytování informací v souvislosti s přeshraniční platební transakcí, přiměřená, a neměla by přesahovat rámec toho, co je nezbytné pro boj členských států proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu. Jedinou informací týkající se plátce, která by měla být uchovávána, je místo usazení plátce. Co se týká informací o příjemci a samotné platební transakci, poskytovatelé platebních služeb by měli mít povinnost uchovávat a předávat správcům daně pouze informace, které správci daně potřebují k odhalení možných podvodníků a k provádění kontrol v oblasti DPH. Poskytovatelé platebních služeb by proto měli mít povinnost uchovávat pouze záznamy o přeshraničních platebních transakcích, které pravděpodobně naznačují ekonomické činnosti. Zavedení stropu na základě počtu plateb, které příjemce obdrží v průběhu kalendářního čtvrtletí, nebo minimální částky v rámci jedné platby poskytne spolehlivý údaj o tom, zda byly tyto platby obdrženy v rámci ekonomické činnosti, čímž se vyloučí platby uskutečněné z nekomerčních důvodů. Je-li dosaženo tohoto stropu, vzniká poskytovateli platebních služeb účetní povinnost.
_________________
_________________
46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Vzhledem k značnému objemu informací a jejich citlivosti, pokud jde o ochranu osobních údajů, je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy informací týkajících se přeshraničních platebních transakcí po dobu dvou let za účelem poskytování pomoci členským státům v boji proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu a při odhalování podvodníků. Tato lhůta představuje minimální dobu, kterou členské státy potřebují k účinnému provedení kontrol a k prošetření podezření na podvod v oblasti DPH nebo k odhalení takovýchto podvodů.
(8)  Vzhledem k značnému objemu informací a jejich citlivosti, pokud jde o ochranu osobních údajů, je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy informací týkajících se přeshraničních platebních transakcí po dobu tří let za účelem poskytování pomoci členským státům v boji proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu a při odhalování podvodníků. Tato lhůta představuje minimální dobu, kterou členské státy potřebují k účinnému provedení kontrol a k prošetření podezření na podvod v oblasti DPH nebo k odhalení takovýchto podvodů.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Povinnost vést záznamy a podávat informace by rovněž měla vzniknout v případech, kdy poskytovatel platebních služeb obdrží peněžní prostředky nebo akceptuje platební transakce jménem příjemce, a nikoli pouze v případě, kdy poskytovatel platebních služeb převede peněžní prostředky nebo vydá platební prostředky pro plátce.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)   Je nezbytné schválit ambiciózní mandát pro Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) ve spolupráci s vnitrostátními soudními orgány, aby se zajistilo účinné stíhání podvodníků před vnitrostátními soudy. Je zapotřebí, aby byl každý organizovaný systém přeshraničních podvodů v oblasti DPH řádně stíhán a podvodníci byli potrestáni.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243b – odst. 2 – písm. b
b)  s ohledem na převod peněžních prostředků uvedený v písmenu a) v případě, že poskytovatel platebních služeb provede v průběhu kalendářního čtvrtletí pro téhož příjemce více než 25 platebních transakcí.
b)  s ohledem na převod peněžních prostředků uvedený v písmenu a) v případě, že poskytovatel platebních služeb provede v průběhu kalendářního čtvrtletí pro téhož příjemce více než 25 platebních transakcí nebo uskuteční převod peněžních prostředků v hodnotě nejméně 2500 EUR v rámci jedné platební transakce.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243b – odst. 3 – písm. a
a)  jsou poskytovatelem platebních služeb uchovávány v elektronické podobě po dobu dvou let od konce roku, během něhož byla platební transakce provedena;
a)  jsou poskytovatelem platebních služeb uchovávány v elektronické podobě po dobu tří let od konce roku, během něhož byla platební transakce provedena;
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243c – odst. 1 – písm. a
a)  číslu platebního účtu plátce ve formátu IBAN;
a)  číslu platebního účtu plátce ve formátu IBAN nebo jakémukoli jinému identifikátoru, který jednoznačně označuje plátce a jeho místo usazení;
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 243d – odst. 1 – písm. h
h)  případné vrácené platby s ohledem na platební transakce uvedené v písmenu g);
h)  případné vrácené platby s ohledem na platební transakce uvedené v písmenu g), jsou-li k dispozici;
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Hlava XV – kapitola 2a – čl. 410 c (nový)
1a  . V hlavě XV kapitole 2a se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 410c
Komise do 31. prosince 2022 na základě informací od členských států předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování ustanovení hlavy XI kapitoly 4 oddílu 2a, zejména pokud jde o potřebu zahrnout platformy pro výměnu virtuálních měn do působnosti uvedeného oddílu. Ke zprávě případně připojí legislativní návrh.“
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2021. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. prosince 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2022.
Použijí tyto předpisy ode dne 1. ledna 2024.

Opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH *
PDF 185kWORD 49k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne17. prosince 2019 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce za účelem boje proti podvodům v oblasti DPH (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0813),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0016/2019),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0047/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a  vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   Podle závěrečné zprávy z roku 2019 vypracované v souvislosti se „Studiemi a zprávami týkajícími se výpadku příjmů z DPH v členských státech EU-28“3a, kterou si nechala vypracovat Komise, dosáhl v Unii v roce 2017 výpadek z příjmů z DPH, tj. rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a skutečně vybranou částkou, výše 137,5 miliard EUR, což představuje ztrátu ve výši 11,2 % oproti celkovým očekávaným příjmům z DPH o ztrátu ve výši 267 EUR na osobu v Unii. Situace v jednotlivých členských státech se však značně liší – výpadek z příjmů z DPH se pohybuje v rozmezí 0,6 % až 35,5 %. Do popředí tak vystupuje nutnost intenzivnější nadnárodní spolupráce, díky níž by bylo možné účinněji bojovat proti podvodům v oblasti DPH v rámci elektronického obchodu, ale i proti podvodům v oblasti DPH obecně (včetně kolotočových podvodů).
_________________
3a Dostupné zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)
(2b)   Podvody v oblasti DPH jsou často spojeny s organizovanou trestnou činností, přičemž za přeshraniční podvody v oblasti DPH ve výši miliard eur může být odpovědný velmi malý počet těchto organizovaných sítí, což ovlivňuje nejen výběr daní v členských státech, ale má rovněž negativní dopad na vlastní zdroje Unie. Je proto nezbytné schválit ve spolupráci s vnitrostátními soudními orgány ambiciózní mandát pro Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), aby se zajistilo účinné stíhání podvodníků u soudů členských států. Organizovaný systém přeshraničních podvodů v oblasti DPH by měl být řádně stíhán a podvodníci by měli být potrestáni.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)
(2c)  Strategie boje proti podvodům v oblasti DPH by měla vznikat souběžně s větší modernizací a digitalizací ekonomiky a současně by mělo dojít k co největšímu zjednodušení systému DPH pro podniky a občany. Je proto nanejvýš důležité, aby členské státy i nadále investovaly do technologicky řízeného výběru daní, zejména automatického propojení mezi podnikovými registračními pokladnami a systémy prodeje a přiznáními k DPH. Kromě toho by správci daně měli i nadále usilovat o užší spolupráci a výměnu osvědčených postupů, a to i v rámci summitu EU v oblasti daňové správy (TADEUS), tj. sítě vedoucích daňové správy členských států, která by na strategické úrovni usilovala o lepší koordinaci činnosti daňových správ. V tomto ohledu by správci daně měli usilovat o účinnou komunikaci a interoperabilitu mezi všemi databázemi týkajícími se fiskálních záležitostí na unijní úrovni. Ke zlepšení ochrany osobních údajů a výměny informací online mezi správci daně by bylo možné použít i technologii blockchain.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Stanoveného cíle, totiž bojovat podvody s DPH v elektronickém obchodu, by účinněji dosáhl centrální elektronický informační systém „CESOP“, do nějž by členské státy předávaly platební informace, které uchovávají na vnitrostátní úrovni. Tento systém by měl ve vztahu k jednotlivým příjemcům agregovat veškeré informace, které souvisí s DPH a týkají se platebních transakcí předávaných členskými státy, a měl by umožnit získat úplný přehled o platbách, které příjemci obdrželi od plátců nacházejících se v členských státech. Tento informační systém by měl dále detekovat vícenásobné záznamy o týchž platebních transakcích, vyčistit informace obdržené od členských států (např. odstranit duplicity, opravit chyby v údajích atd.) a umožnit kontaktním úředníkům Eurofiscu z členských států provádět křížové kontroly platebních údajů s informacemi o DPH, které mají k dispozici, a provádět dotazování za účelem vyšetřování podezření na podvod v oblasti DPH nebo odhalování podvodů v oblasti DPH.
(8)  Stanoveného cíle, totiž bojovat podvody s DPH v elektronickém obchodu, by účinněji dosáhl centrální elektronický informační systém „CESOP“, do nějž by členské státy předávaly platební informace, které uchovávají na vnitrostátní úrovni. Tento systém by měl ve vztahu k jednotlivým příjemcům agregovat veškeré informace, které souvisí s DPH a týkají se platebních transakcí předávaných členskými státy, a měl by umožnit získat úplný přehled o platbách, které příjemci obdrželi od plátců nacházejících se v členských státech. Tento informační systém by měl dále detekovat vícenásobné záznamy o týchž platebních transakcích, vyčistit informace obdržené od členských států (např. odstranit duplicity, opravit chyby v údajích atd.) a umožnit kontaktním úředníkům Eurofiscu z členských států provádět křížové kontroly platebních údajů s informacemi o DPH, které mají k dispozici, a provádět dotazování za účelem vyšetřování podezření na podvod v oblasti DPH nebo odhalování podvodů v oblasti DPH. Všechny členské státy by se měly účastnit činnosti všech pracovních skupin Eurofiscu a odpovídajícím způsobem jmenovat kontaktní úředníky.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11
(11)  Výměna platebních údajů mezi správci daně má pro účinný boj proti podvodům zásadní význam. Platební informace by měli zpracovávat pouze kontaktní úředníci Eurofiscu, a to pouze za účelem boje proti podvodům s DPH. Tyto informace by se neměly používat k jiným účelům, než které jsou stanoveny v tomto nařízení, například ke komerčním účelům.
(11)  Výměna platebních údajů mezi správci daně má pro účinný boj proti podvodům zásadní význam. Platební informace by měli zpracovávat pouze kontaktní úředníci Eurofiscu, a to pouze za účelem boje proti podvodům s DPH. Tyto informace by se neměly používat k jiným účelům, než které jsou stanoveny v tomto nařízení, například ke komerčním účelům, a měly by se využít rovněž při uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/8496a.
_________________
6a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   Vzhledem k nízkému počtu členských států, které zveřejňují odhady ztrát na DPH v důsledku podvodů uvnitř Společenství, by k cílenější spolupráci mezi členskými státy přispělo, kdyby byly k dispozici srovnatelné údaje o podvodech s DPH uvnitř Společenství. Proto by měla Komise společně s členskými státy vypracovat jednotný statistický postup při kvantifikaci a analýze podvodů v oblasti DPH.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy o informacích týkajících se platebních transakcí po dobu dvou let, aby členské státy mohly lépe bojovat proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu a odhalovat podvodníky. Toto období představuje minimum nezbytné k tomu, aby členské státy mohly účinně provádět kontroly a vyšetřovat podezření na podvod s DPH nebo takové podvody odhalovat, a je přiměřené vzhledem k obrovskému objemu platebních informací a k jejich citlivosti ve smyslu ochrany osobních údajů.
(13)  Je nezbytné a přiměřené, aby poskytovatelé platebních služeb uchovávali záznamy o informacích týkajících se platebních transakcí po dobu tří let, aby členské státy mohly lépe bojovat proti podvodům s DPH v elektronickém obchodu a odhalovat podvodníky. Toto období představuje minimum nezbytné k tomu, aby členské státy mohly účinně provádět kontroly a vyšetřovat podezření na podvod s DPH nebo takové podvody odhalovat, a je přiměřené vzhledem k obrovskému objemu platebních informací a k jejich citlivosti ve smyslu ochrany osobních údajů.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Kontaktní úředníci Eurofiscu z jednotlivých členských států by měli mít možnost přístupu k informacím týkajícím se platebních transakcí a analýzy těchto informací pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH. Pověřené osoby z Komise by měly mít k informacím přístup pouze za účelem vývoje a údržby centrálního elektronického informačního systému. Obě skupiny uživatelů by měly být vázány pravidly důvěrnosti stanovenými tímto nařízením.
(14)  Kontaktní úředníci Eurofiscu z jednotlivých členských států by měli mít možnost přístupu k informacím týkajícím se platebních transakcí a analýzy těchto informací pro účely boje proti podvodům v oblasti DPH. Pověřené osoby z Komise by měly mít k informacím přístup za účelem vývoje a údržby centrálního elektronického informačního systému a k zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení. Obě skupiny uživatelů by měly být vázány pravidly důvěrnosti stanovenými tímto nařízením. Kromě toho by Komise měla mít možnost provádět návštěvy členských států, aby vyhodnotila, jak fungují mechanismy správní spolupráce.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Správa systému CESOP a analýza zásadních informací představují pro Eurofisc další úkoly, které bude muset vykonávat. Ve výroční zprávě této sítě by proto mělo být posouzeno, zda jsou zdroje vyčleněné pro tuto síť přiměřené a postačují k tomu, aby se zlepšila spolupráce mezi členskými státy a aby byl boj proti podvodům v oblasti DPH účinný.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne 17
(18)  V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který své stanovisko předložil dne ...17. Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů je jednou ze základních hodnot Unie, mělo by se s evropským inspektorem ochrany údajů konzultovat každé opatření, které má být přijato podle článku 24e nařízení (EU) č. 904/2010 ve znění tohoto nařízení.
__________________
__________________
17 Úř. věst. C […], […], s. […].
17 Úř. věst. C […], […], s. […].
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Kapitola II – oddíl 2 – článek 12 a (nový)
(1a)   V oddílu 2 KAPITOLY II se doplňuje nový článek, který zní:
„Článek 12a
Všechny členské státy musejí přijmout opatření, aby došlo ke snížení podílu pozdních odpovědí a zvýšení kvality žádostí o informace. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi.“
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 24 c – odst. 2
2.  Informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) se uchovávají v systému CESOP po dobu maximálně dvou let po skončení roku, v němž byly tyto informace do systému předány.
2.  Informace uvedené v odst. 1 písm. a) až c) se uchovávají v systému CESOP po dobu maximálně pěti let po skončení roku, v němž byly tyto informace do systému předány.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 24 d– pododstavec 2 (nový)
Kromě toho by Komise měla mít možnost provádět návštěvy členských států, aby vyhodnotila, jak fungují mechanismy správní spolupráce týkající se přeshraničních podvodů v oblasti DPH.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 36 – odst. 2 – návětí
(2a)   V čl. 36 odst. 2 se návětí nahrazuje tímto:
„2. Kontaktní úředníci členských států účastnících se činnosti v určité pracovní oblasti Eurofiscu (dále jen „zúčastnění kontaktní úředníci Eurofiscu“) určí ze svého středu na omezenou dobu koordinátora (dále jen „koordinátor pracovní oblasti Eurofiscu“). Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu:
„2. Kontaktní úředníci členských států účastnících se činnosti v příslušné pracovní oblasti Eurofiscu (dále jen „zúčastnění kontaktní úředníci Eurofiscu“) určí ze svého středu na omezenou dobu koordinátora (dále jen „koordinátor pracovní oblasti Eurofiscu“). Koordinátoři pracovní oblasti Eurofiscu:
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 37 – pododstavec 1 a (nový)
Výroční zpráva přinejmenším podrobně uvádí pro každý členský stát počet provedených kontrolDPH, která byla dodatečně vyměřena a vybrána díky informacím zpracovávaným podle článku 24d.
Výroční zpráva podrobně uvádí pro každý členský stát alespoň:
–   počet provedených kontrol,
–  počet úředníků, kteří smějí být přítomni v prostorách správních orgánů jiného členského státu a počet úředníků přítomných během správních šetření prováděných na území dožádaného členského státu,
–  počet souběžných kontrol organizovaných s jedním nebo několika členskými státy a počet úředníků, kteří se zúčastnili přípravných schůzí před těmito kontrolami,
–  počet týmů společného auditu, do nichž byl každý členský stát zapojen,
–  opatření k informování auditorů o nástrojích v rámci tohoto nařízení,
–  počet kvalifikovaných zaměstnanců k zajištění přítomnosti v prostorách správních orgánů, účasti na správních šetřeních a souběžných kontrolách (jak je uvedeno v článcích 28 až 30),
–  počet zaměstnanců v jediném ústředním kontaktním orgánu, dalších určených kontaktních útvarů a příslušných úředníků, kteří si mohou přímo vyměňovat informace na základě tohoto nařízení (jak je uvedeno v článku 4), a údaje o tom, jakým způsobem se informace shromažďují a jak si je tyto orgány vyměňují, a
–  výše DPH, která byla dodatečně vyměřena a vybrána díky informacím zpracovávaným podle článku 24d.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Kapitola XIII – článek 49 a (nový)
(3a)   V KAPITOLE III se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 49a
Členské státy a Komise vypracují společný systém shromažďování statistických údajů o podvodech v oblasti DPH uvnitř Společenství a zveřejňují odhady ztrát na DPH v jednotlivých členských státech v důsledku těchto podvodů a také odhady za Unii jako celek. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů praktická opatření týkající se tohoto statistického systému. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)
(3b)   V článku 50 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„1a. Pokud členský stát poskytuje třetí zemi obsáhlejší informace, než je stanoveno v kapitolách II a III tohoto nařízení, tento členský stát nesmí odmítnout poskytnutí těchto informací žádnému jinému členskému státu, který žádá o spolupráci nebo o ně projeví zájem.“

Přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) *
PDF 121kWORD 41k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2013/755/EU ze dne 25. listopadu 2013 o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii („rozhodnutí o přidružení zámoří“) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2019)0359),

–  s ohledem na článek 203 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0118/2019),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A9‑0033/2019),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky
PDF 125kWORD 42k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 10. října 2019 (12451/2019)(1),

–  s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C9‑0149/2019),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU(2),

–  s ohledem na článek 130 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0049/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dopisem ze dne 16. října 2019 konzultovala s Parlamentem jmenování Fabia Panetty členem Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období počínaje dnem 1. ledna 2020;

B.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté zhodnotil kvalifikaci kandidáta, zejména s ohledem na požadavky uvedené v čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a na zásadu úplné nezávislosti ECB podle článku 130 této smlouvy; vzhledem k tomu, že v rámci tohoto hodnocení kandidát výboru postoupil svůj životopis i odpovědi na písemný dotazník, který mu byl zaslán;

C.  vzhledem k tomu, že výbor poté dne 3. prosince 2019 uspořádal slyšení, během kterého kandidát učinil předběžné prohlášení a poté odpověděl na otázky členů výboru;

D.  vzhledem k tomu, že Rada guvernérů se skládá ze členů Výkonné rady Evropské centrální banky a z devatenácti guvernérů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro; vzhledem k tomu, že v současnosti jsou všichni guvernéři muži;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjadřoval nespokojenost ohledně postupu jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky, a požadoval v této souvislosti o zlepšení postupů; vzhledem k tomu, že Parlament požadoval, aby mu byl včas předložen užší seznam zohledňující zásadu vyváženého zastoupení žen a mužů obsahující alespoň dvě jména;

F.  vzhledem k tomu, že dne 17. září 2019 vydal Parlament kladné stanovisko k doporučení Rady týkajícímu se jmenování Christine Lagardeové první prezidentkou Evropské centrální banky;

G.  vzhledem k tomu, že ženy jsou v Radě guvernérů Evropské centrální banky nadále nedostatečně zastoupeny; vzhledem k tomu, že Parlament lituje skutečnosti, že členské státy tuto žádost nebraly vážně, a požaduje, aby vnitrostátní orgány a orgány EU aktivně usilovaly o dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů u příštích nominací;

H.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení žen a mužů;

1.  vydává kladné stanovisko k doporučení Rady týkajícímu se jmenování Fabia Panetty členem Výkonné rady Evropské centrální banky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě a vládám členských států.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0211.


Jmenování členky Výkonné rady Evropské centrální banky
PDF 126kWORD 44k
Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 17. prosince 2019 o doporučení Rady ke jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 8. listopadu 2019 (13651/2019)(1),

–  s ohledem na čl. 283 odst. 2 druhý pododstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, podle něhož Evropská rada konzultovala návrh s Parlamentem (C9‑0173/2019),

–  s ohledem na usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2019 o genderové vyváženosti při navrhování kandidátů v oblasti hospodářských a měnových záležitostí EU(2),

–  s ohledem na článek 130 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0046/2019),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská rada dopisem ze dne 14. listopadu 2019 konzultovala s Parlamentem jmenování paní Isabel Schnabelové členkou Výkonné rady Evropské centrální banky na osmileté funkční období začínající dne 1. ledna 2020;

B.  vzhledem k tomu, že Hospodářský a měnový výbor Parlamentu poté zhodnotil kvalifikaci kandidátky, zejména s ohledem na požadavky uvedené v čl. 283 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a na zásadu úplné nezávislosti ECB podle článku 130 této smlouvy; vzhledem k tomu, že v rámci tohoto hodnocení obdržel výbor od kandidátky životopis i odpovědi na písemný dotazník, který jí byl zaslán;

C.  vzhledem k tomu, že výbor poté dne 3. prosince 2019 uspořádal slyšení, během něhož kandidátka učinila předběžné prohlášení a poté odpověděla na otázky členů výboru;

D.  vzhledem k tomu, že Rada guvernérů Evropské centrální banky se skládá ze členů Výkonné rady Evropské centrální banky a z devatenácti guvernérů národních centrálních bank členských států, jejichž měnou je euro; vzhledem k tomu, že dosud jsou všichni z posledně jmenovaných muži;

E.  vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyjádřil nespokojenost s postupem jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky a požadoval v tomto ohledu zlepšení postupu; vzhledem k tomu, že Parlament požadoval, aby včas obdržel genderově vyvážený užší výběr alespoň se dvěma jmény;

F.  vzhledem k tomu, že dne 17. září 2019 Parlament vydal kladné stanovisko k doporučení Rady ohledně jmenování Christine Lagardeové první prezidentkou Evropské centrální banky;

G.  vzhledem k tomu, že ženy jsou v Radě guvernérů Evropské centrální banky nadále nedostatečně zastoupeny; vzhledem k tomu, že Parlament lituje skutečnosti, že členské státy tento požadavek neberou vážně, a požaduje, aby vnitrostátní orgány a orgány EU při příštím navrhování kandidátů aktivně usilovaly o dosažení genderové vyváženosti;

H.  vzhledem k tomu, že všechny orgány a instituce EU i vnitrostátní orgány by měly zavést konkrétní opatření k zajištění vyváženého zastoupení mužů a žen;

1.  vydává kladné stanovisko k doporučení Rady ohledně jmenování Isabel Schnabelové členkou Výkonné rady Evropské centrální banky;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Evropské radě, Radě a vládám členských států.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2019)0211.

Právní upozornění - Ochrana soukromí