Indeks 
Vedtagne tekster
Tirsdag den 17. december 2019 - Strasbourg
Makroøkonomisk bistand til Jordan ***I
 Aftalen mellem EU og Schweiz om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet ***
 Aftalen mellem EU og Liechtenstein om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet ***
 Protokol til aftalen mellem EU og Schweiz om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse ***
 Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene ***
 Krav til betalingstjenesteudbydere *
 Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig *
 De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen") *
 Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
 Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion

Makroøkonomisk bistand til Jordan ***I
PDF 123kWORD 42k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0411),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 212, stk. 2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0116/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet, som blev vedtaget samtidig med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 778/2013/EU af 12. august 2013 om yderligere makrofinansiel bistand til Georgien(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til skrivelser fra Budgetudvalget og Udenrigsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0045/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2020/… om supplerende makroøkonomisk bistand til Det Hashemitiske Kongerige Jordan

P9_TC1-COD(2019)0192


(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/33.)

(1) EUT L 218 af 14.8.2013, s. 15.


Aftalen mellem EU og Schweiz om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet ***
PDF 119kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08730/2019),

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08744/2019 og 10510/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet forelagt, jf. artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0018/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0043/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Schweiziske Forbunds regering og parlament.


Aftalen mellem EU og Liechtenstein om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet ***
PDF 116kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08732/2019),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter (08750/2019 og 10513/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 82, stk. 1, andet afsnit, litra d), og artikel 87, stk. 2, litra a), sammenholdt med artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0019/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9-0044/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Fyrstendømmet Lichtensteins regering og parlament.


Protokol til aftalen mellem EU og Schweiz om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse ***
PDF 118kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (15783/2018),

–  der henviser til udkast til protokol mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse (15781/2018),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 87, stk. 2, litra a), artikel 88, stk. 2, afsnit 1, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0025/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0025/2019),

1.  godkender indgåelsen af protokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds og Fyrstendømmet Liechtensteins regeringer og parlamenter.


Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem EU og Stillehavslandene ***
PDF 115kWORD 42k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om udkast til Rådets afgørelse om Salomonøernes tiltrædelse af den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (09405/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 3, artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0010/2019),

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2016 om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020(1),

–  der henviser til sin beslutning af 19. januar 2011 om den foreløbige partnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Stillehavslandene på den anden side(2),

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS) og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til udtalelse fra Udviklingsudvalget,

–  der henviser til henstilling fra Udvalget om International Handel (A9-0050/2019),

1.  godkender Salomonøernes tiltrædelse af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Salomonøernes regering og parlament.

(1) EUT C 215 af 19.6.2018, s. 2.
(2) EUT C 136 E af 11.5.2012, s. 19.


Krav til betalingstjenesteudbydere *
PDF 162kWORD 50k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår gennemførelsen af visse krav til betalingstjenesteudbydere (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0812),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0015/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0048/2019),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)  I henhold til den endelige betænkning fra 2019 i forbindelse med "Undersøgelse og rapporter om momsgabet i de 28 EU-medlemsstater"44a, som blev udarbejdet for Kommissionen, beløb momsgabet i Unionen, dvs. forskellen mellem de forventede momsindtægter og det faktisk inddrevne beløb, sig til 137,5 mia. EUR i 2017, hvilket svarer til 267 EUR i tabte indtægter pr. person i Unionen. Der er imidlertid store forskelle mellem medlemsstaterne, hvor momsgabene spænder fra under 0,7 % af de samlede forventede indtægter i nogle medlemsstater til 35,5 % i andre. Dette viser, at der er behov for mere tværnationalt samarbejde for bedre at kunne bekæmpe navnlig momssvig i forbindelse med e-handel, men også momssvig mere generelt (herunder karruselsvig).
_________________
44a   Findes på https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)
(2b)  Strategien for bekæmpelse af momssvig bør udvikles sideløbende med den stigende modernisering og digitalisering af økonomien, samtidig med at momssystemet gøres så enkelt som muligt for virksomheder og borgere. Det er derfor særlig vigtigt, at medlemsstaterne fortsat investerer i teknologibaseret skatteopkrævning, navnlig ved automatisk at forbinde virksomhedernes kasseapparater og salgssystemer med momsangivelserne. Desuden bør skattemyndighederne fortsætte deres bestræbelser på tættere samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder gennem EU-topmødet om skatteforvaltning (Tadeus), et netværk af medlemsstaternes skattemyndigheder, der sigter mod en bedre koordinering på strategisk plan mellem skattemyndigheder. I den forbindelse bør skattemyndighederne arbejde hen imod en effektiv kommunikation og interoperabilitet mellem alle databaser, der vedrører skattespørgsmål på EU-plan. Der vil også kunne anvendes blockchainteknologi til at forbedre beskyttelsen af personoplysninger og styrke udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne online.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)  Da betalinger kun i et begrænset antal tilfælde gennemføres gennem vekslingsplatforme for virtuelle valutaer, betragtes sådanne platforme for nærværende ikke som udbydere af betalingstjenester som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/23661a. Der er dog risiko for momssvig, selvom den er beskeden. Kommissionen bør derfor inden for tre år vurdere, om vekslingsplatforme for virtuelle valutaer bør være omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.
_______________
1a   Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35).
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 7
(7)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67946 er det vigtigt, at betalingstjenesteudbyderens forpligtelse til at opbevare og videregive oplysninger om grænseoverskridende betalingstransaktioner bør være forholdsmæssig og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for medlemsstaterne til at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel. Endvidere er den eneste oplysning om betaleren, der bør opbevares, dennes beliggenhed. Med hensyn til oplysninger om betalingsmodtageren og betalingstransaktionen selv bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer og videregiver de oplysninger til skattemyndighederne, som er nødvendige, således at disse kan afsløre mulige svindlere og udføre momskontroller Derfor bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer registre over grænseoverskridende betalingstransaktioner, som kan vise tegn på økonomisk aktivitet. Indførelsen af et loft, der er baseret på antallet af de betalinger, som en betalingsmodtager har modtaget i løbet af et kalenderkvartal, ville være en pålidelig indikator for, at disse betalinger blev modtaget som del af en økonomisk aktivitet, og hermed udelukke betalinger gennemført af ikkekommercielle årsager. Når sådan et loft nås, vil det udløse den regnskabsmæssige forpligtelse for betalingstjenesteudbyderen.
(7)  I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67946 er det vigtigt, at betalingstjenesteudbyderens forpligtelse til at opbevare og videregive oplysninger om grænseoverskridende betalingstransaktioner bør være forholdsmæssig og ikke går videre, end hvad der er nødvendigt for medlemsstaterne til at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel. Endvidere er den eneste oplysning om betaleren, der bør opbevares, dennes beliggenhed. Med hensyn til oplysninger om betalingsmodtageren og betalingstransaktionen selv bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer og videregiver de oplysninger til skattemyndighederne, som er nødvendige, således at disse kan afsløre mulige svindlere og udføre momskontroller Derfor bør der kun kræves af betalingstjenesteudbyderne, at de opbevarer registre over grænseoverskridende betalingstransaktioner, som kan vise tegn på økonomisk aktivitet. Indførelsen af et loft, der enten er baseret på antallet af de betalinger, som en betalingsmodtager har modtaget i løbet af et kalenderkvartal, eller på et minimumsbeløb pr. betaling, ville være en pålidelig indikator for, at disse betalinger blev modtaget som del af en økonomisk aktivitet, og hermed udelukke betalinger gennemført af ikkekommercielle årsager. Når sådan et loft nås, vil det udløse den regnskabsmæssige forpligtelse for betalingstjenesteudbyderen.
_________________
_________________
46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
46 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 8
(8)  På grund af den betydelige mængde oplysninger og følsomheden ved disse med hensyn til beskyttelse af persondata er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at betalingstjenesteudbydere bevarer registre med oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende betalingstransaktioner i en periode på to år for at kunne hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre svindlere. Denne periode udgør det nødvendige minimum for medlemsstaterne til at udføre kontroller effektivt og til at undersøge mistanke om momssvig eller afsløre momssvig.
(8)  På grund af den betydelige mængde oplysninger og følsomheden ved disse med hensyn til beskyttelse af persondata er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at betalingstjenesteudbydere bevarer registre med oplysninger i forbindelse med grænseoverskridende betalingstransaktioner i en periode på tre år for at kunne hjælpe medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre svindlere. Denne periode udgør det nødvendige minimum for medlemsstaterne til at udføre kontroller effektivt og til at undersøge mistanke om momssvig eller afsløre momssvig.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)
(8a)   Der bør også være registrerings- og indberetningspligt i tilfælde, hvor en betalingstjenesteudbyder modtager penge eller indløser betalingstransaktioner på betalingsmodtagerens vegne, og ikke kun, når en betalingstjenesteudbyder overfører penge eller udsteder betalingsinstrumenter til betaleren.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)
(8b)   Det er nødvendigt at vedtage et ambitiøst mandat til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) i samarbejde med de nationale retsmyndigheder for at sikre effektiv retsforfølgning af svindlere ved de nationale domstole. Organiseret grænseoverskridende momssvig bør behørigt retsforfølges, og svindlere bør straffes.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 243b – stk. 2 – litra b
b)  i forbindelse med overførsler af penge som anført i litra a), hvor en betalingstjenesteudbyder udfører mere end 25 betalingstransaktioner til den samme betalingsmodtager i løbet af et kalenderkvartal.
b)  i forbindelse med overførsler af penge som anført i litra a), hvor en betalingstjenesteudbyder udfører mere end 25 betalingstransaktioner til den samme betalingsmodtager i løbet af et kalenderkvartal eller foretager overførsel af midler med en pengeværdi på mindst 2 500 EUR i én enkelt betalingsaktion.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 243b - stk. 3 - litra a
a)  opbevares af betalingstjenesteudbyderen i et elektronisk format i en periode på to år fra slutningen af det år, hvori betalingstransaktionen blev udført
a)  opbevares af betalingstjenesteudbyderen i et elektronisk format i en periode på tre år fra slutningen af det år, hvori betalingstransaktionen blev udført
Ændring 10
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 243c - stk. 1 - litra a
a)  IBAN-nummeret på betalerens betalingskonto
a)  IBAN-nummeret på betalerens betalingskonto eller enhver anden identifikator, som utvetydigt identificerer betaleren og det sted, hvor betaleren befinder sig
Ændring 11
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 243d – stk. 1 – litra h
h)  enhver gennemført tilbagebetaling vedrørende betalingstransaktioner som henvist til i litra g).
h)  enhver gennemført tilbagebetaling vedrørende betalingstransaktioner som henvist til i litra g), hvis sådanne foreligger.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Overskrift XV – kapitel 2a – Artikel 410 c (ny)
1a  ) I afsnit XV, kapitel 2a, indsættes følgende artikel:
"Artikel 410c
Senest den 31. december 2022 forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af afsnit XI, kapitel 4, afdeling 2a, navnlig for så vidt angår nødvendigheden af at medtage vekslingsplatforme for virtuelle valutaer inden for denne afdelings anvendelsesområde. Rapporten ledsages om fornødent af et lovgivningsmæssigt forslag."
Ændring 13
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2021 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.
Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. december 2023 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2
De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2022.
De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2024.

Foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig *
PDF 170kWORD 53k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde med henblik på bekæmpelse af momssvig (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0813),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0016/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9-0047/2019),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   I henhold til den endelige rapport fra 2019 i forbindelse med "Undersøgelse og rapporter om momsgabet i de 28 EU-medlemsstater"3a, som blev udarbejdet for Kommissionen, beløb momsgabet i Unionen, dvs. forskellen mellem de forventede momsindtægter og det faktisk inddrevne beløb, sig til 137,5 mia. EUR i 2017, hvilket svarer til 11,2 % af de samlede forventede momsindtægter og et indtægtstab på 267 EUR pr. indbygger i Unionen. Der er imidlertid store forskelle mellem medlemsstaterne med momsgab, der spænder fra 0,6 % til 35,5 %. Dette viser, at der er behov for mere tværnationalt samarbejde for bedre at kunne bekæmpe navnlig momssvig i forbindelse med e-handel, men også momssvig mere generelt (herunder karruselsvig).
_________________
3a Findes på https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 2 b (ny)
(2b)   Momssvig er ofte knyttet til organiseret kriminalitet, og et meget lille antal af disse organiserede netværk kan være ansvarlige for milliarder af euro i grænseoverskridende momssvig, som ikke blot påvirker medlemsstaternes skatteopkrævning, men også har en negativ indvirkning på Unionens egne indtægter. Det er nødvendigt at vedtage et ambitiøst mandat til Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) i samarbejde med de nationale retsmyndigheder for at sikre effektiv retsforfølgning af svindlere ved de nationale domstole. Organiseret grænseoverskridende momssvig bør behørigt retsforfølges, og svindlerne bør straffes.
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 2 c (ny)
(2c)  Strategien for bekæmpelse af momssvig bør udvikles sideløbende med den stigende modernisering og digitalisering af økonomien, samtidig med at momssystemet gøres så enkelt som muligt for virksomheder og borgere. Det er derfor særlig vigtigt, at medlemsstaterne fortsat investerer i teknologibaseret skatteopkrævning, navnlig ved automatisk at forbinde virksomhedernes kasseapparater og salgssystemer med momsangivelserne. Desuden bør skattemyndighederne fortsætte deres bestræbelser på tættere samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder gennem EU-topmødet om skatteforvaltning (Tadeus), et netværk af medlemsstaternes skattemyndigheder, der sigter mod en bedre koordinering på strategisk plan mellem skattemyndigheder. I den forbindelse bør skattemyndighederne arbejde hen imod en effektiv kommunikation og interoperabilitet mellem alle databaser, der vedrører skattespørgsmål på EU-plan. Der vil også kunne anvendes blockchainteknologi til at forbedre beskyttelsen af personoplysninger og styrke udvekslingen af oplysninger mellem skattemyndighederne online.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 8
(8)  Med et centralt elektronisk informationssystem ("CESOP"), hvor medlemsstaterne videregiver betalingsoplysninger, som de lagrer på nationalt plan, ville man nå målet om en mere effektiv bekæmpelse af momssvig i forbindelse med e-handel. Med hensyn til individuelle betalingsmodtagere bør dette system samle alle relevante momsoplysninger vedrørende betalingstransaktioner, der fremsendes af medlemsstaterne, og give et fuldstændigt overblik over de betalinger, som betalingsmodtagerne har modtaget fra betalere i medlemsstaterne. Dette informationssystem bør endvidere fange flere registreringer af de samme betalingstransaktioner, rense de oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne (f.eks. fjerne duplikater, rette fejl i data osv.), og sætte medlemsstaternes Eurofiscforbindelsesembedsmænd i stand til at krydstjekke betalingsdata med de momsoplysninger, de er i besiddelse af, og foretage undersøgelser som led i en efterforskning af formodet momssvig eller afsløre momssvig.
(8)  Med et centralt elektronisk informationssystem ("CESOP"), hvor medlemsstaterne videregiver betalingsoplysninger, som de lagrer på nationalt plan, ville man nå målet om en mere effektiv bekæmpelse af momssvig i forbindelse med e-handel. Med hensyn til individuelle betalingsmodtagere bør dette system samle alle relevante momsoplysninger vedrørende betalingstransaktioner, der fremsendes af medlemsstaterne, og give et fuldstændigt overblik over de betalinger, som betalingsmodtagerne har modtaget fra betalere i medlemsstaterne. Dette informationssystem bør endvidere fange flere registreringer af de samme betalingstransaktioner, rense de oplysninger, der modtages fra medlemsstaterne (f.eks. fjerne duplikater, rette fejl i data osv.), og sætte medlemsstaternes Eurofiscforbindelsesembedsmænd i stand til at krydstjekke betalingsdata med de momsoplysninger, de er i besiddelse af, og foretage undersøgelser som led i en efterforskning af formodet momssvig eller afsløre momssvig. Alle medlemsstater bør deltage i alle Eurofiscarbejdsgrupper og udpege forbindelsesofficerer i overensstemmelse hermed.
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 11
(11)  Udveksling af betalingsoplysninger mellem skattemyndighederne er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svig. Kun Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør behandle betalingsoplysninger og udelukkende med det formål at bekæmpe momssvig. Disse oplysninger bør ikke anvendes til andre formål end dem, der er fastsat i denne forordning, f.eks. til kommercielle formål.
(11)  Udveksling af betalingsoplysninger mellem skattemyndighederne er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svig. Kun Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør behandle betalingsoplysninger og udelukkende med det formål at bekæmpe momssvig. Disse oplysninger bør ikke anvendes til andre formål end dem, der er fastsat i denne forordning, f.eks. til kommercielle formål, og bør også anvendes i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2015/8496a.
_________________
6a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 11 a (ny)
(11a)   Kun nogle få medlemsstater offentliggør skøn over deres tab af momsindtægter som følge af svig inden for Fællesskabet, og sammenlignelige oplysninger om momssvig inden for Fællesskabet ville således bidrage til et mere målrettet samarbejde mellem medlemsstaterne. Derfor bør Kommissionen sammen med medlemsstaterne udvikle en fælles statistisk metode til at kvantificere og analysere momssvig.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 13
(13)  Det er nødvendigt og rimeligt, at betalingstjenesteudbydere fører registre over oplysninger om betalingstransaktioner i en periode på to år for at bistå medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre bedragere. Denne periode udgør det minimum, der er nødvendigt for, at medlemsstaterne kan foretage effektive kontroller og undersøge og afsløre formodet momssvig, og den er rimelig i betragtning af den enorme mængde betalingsoplysninger og deres følsomhed i henseende til beskyttelse af personoplysninger.
(13)  Det er nødvendigt og rimeligt, at betalingstjenesteudbydere fører registre over oplysninger om betalingstransaktioner i en periode på tre år for at bistå medlemsstaterne med at bekæmpe momssvig i forbindelse med e-handel og afsløre bedragere. Denne periode udgør det minimum, der er nødvendigt for, at medlemsstaterne kan foretage effektive kontroller og undersøge og afsløre formodet momssvig, og den er rimelig i betragtning af den enorme mængde betalingsoplysninger og deres følsomhed i henseende til beskyttelse af personoplysninger.
Ændring 8
Forslag til forordning
Betragtning 14
(14)  De enkelte medlemsstaters Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør kunne tilgå og analysere oplysninger i forbindelse med betalingstransaktioner med henblik på bekæmpelse af momssvig. Behørigt befuldmægtigede personer fra Kommissionen bør kun tilgå disse oplysninger med henblik på at udvikle og vedligeholde det centrale elektroniske informationssystem. Begge grupper af brugere bør være bundet af reglerne om fortrolighed i denne forordning.
(14)  De enkelte medlemsstaters Eurofiscforbindelsesembedsmænd bør kunne tilgå og analysere oplysninger i forbindelse med betalingstransaktioner med henblik på bekæmpelse af momssvig. Behørigt befuldmægtigede personer fra Kommissionen bør kun tilgå disse oplysninger med henblik på at udvikle og vedligeholde det centrale elektroniske informationssystem og for at sikre en korrekt gennemførelse af denne forordning. Begge grupper af brugere bør være bundet af reglerne om fortrolighed i denne forordning. Desuden bør det være muligt for Kommissionen at foretage besøg i medlemsstaterne for at vurdere, hvordan ordningerne for administrativt samarbejde fungerer.
Ændring 9
Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)
(14a)  Forvaltningen af CESOP og analysen af afgørende oplysninger udgør supplerende opgaver for Eurofisc. I Eurofiscs årsrapport bør det undersøges, om de ressourcer, der er afsat til Eurofisc, er dækkende og tilstrækkelige til at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og bekæmpe momssvig effektivt.
Ændring 10
Forslag til forordning
Betragtning 18
(18)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den …17
(18)  Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) blev hørt i overensstemmelse med artikel 42, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1725 og afgav udtalelse den 17. Da beskyttelse af personoplysninger udgør en af Unionens grundlæggende værdier, bør EDPS høres om enhver foranstaltning, der skal træffes i henhold til artikel 24e i forordning (EU) nr. 904/2010, som ændret ved denne forordning.
__________________
__________________
17 EUT C […], […], s. […].
17 EUT C […], […], s. […].
Ændring 11
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 904/2010
Kapitel II – afdeling 2 – artikel 12a (ny)
1a)   I kapitel II, afdeling 2, indsættes følgende artikel:
"Artikel 12a
Alle medlemsstater anmodes om at træffe foranstaltninger for at reducere procentdelen af sene svar og forbedre kvaliteten af anmodninger om oplysninger. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om sådanne foranstaltninger.
Ændring 12
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 904/2010
Artikel 24c – stk. 2
2.  CESOP opbevarer de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a) og b), i en periode på højst to år efter udløbet af det år, hvor oplysningerne blev overført til systemet.
2.  CESOP opbevarer de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, litra a)-c), i en periode på højst fem år efter udløbet af det år, hvor oplysningerne blev overført til systemet.
Ændring 13
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EU) nr. 904/2010
Artikel 24d – afsnit 2 (nyt)
Desuden bør det være muligt for Kommissionen at foretage besøg i medlemsstaterne for at vurdere, hvordan samarbejdsordningerne omkring momssvig fungerer.
Ændring 14
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 904/2010
Artikel 36 – stk. 2 – indledning
2a)   I artikel 36, stk. 2, affattes indledningen således:
"2. Forbindelsesembedsmændene fra de medlemsstater, der deltager i et bestemt Eurofiscarbejdsområde (i det følgende benævnt "deltagende Eurofiscforbindelsesembedsmænd"), udpeger en koordinator (i det følgende benævnt "Eurofiscarbejdsområdekoordinatorer") blandt de deltagende forbindelsesembedsmænd for et begrænset tidsrum. Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne skal:"
"2. Forbindelsesembedsmændene fra de medlemsstater, der deltager i det relevante Eurofiscarbejdsområde (i det følgende benævnt "deltagende Eurofiscforbindelsesembedsmænd"), udpeger en koordinator (i det følgende benævnt "Eurofiscarbejdsområdekoordinatorer") blandt de deltagende forbindelsesembedsmænd for et begrænset tidsrum. Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne skal:"
Ændring 15
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EU) nr. 904/2010
Artikel 37 – afsnit 1a (nyt)
Årsrapporten indeholder for hver medlemsstat som minimum detaljerede oplysninger om antallet af gennemførte kontroller og den yderligere moms, der er blevet beregnet og opkrævet som følge af de oplysninger, der er blevet behandlet i medfør af artikel 24d.
Årsrapporten indeholder for hver medlemsstat mindst detaljerede oplysninger om:
—   antal udførte kontroller;
—  antallet af tjenestemænd, der har tilladelse til at være til stede i en anden medlemsstats administrative myndigheders kontorer, og antallet af embedsmænd, der er til stede under de administrative undersøgelser, der foretages på den bistandssøgte medlemsstats område;
—  antallet af samtidige kontroller organiseret med en eller flere medlemsstater og antallet af embedsmænd, der deltager i forhåndsudvælgelsesmøder med henblik på samtidige kontroller;
—  antallet af fælles revisionshold, som hver medlemsstat har deltaget i;
—  de tiltag, der er truffet for at informere revisorerne om instrumenterne i denne forordning;
—  antallet af kvalificerede menneskelige ressourcer til at sikre tilstedeværelse i administrative kontorer, deltagelse i administrative undersøgelser og samtidige kontroller (jf. artikel 28-30);
—  antallet af ansatte til stede i det centrale forbindelseskontor og i andre udpegede forbindelseskontorer og også alle andre kompetente embedsmænd, som direkte kan udveksle oplysninger på grundlag af denne forordning (jf. artikel 4), og hvordan oplysninger indsamles og udveksles mellem disse organer; og
—   den yderligere moms, der er blevet beregnet og opkrævet som følge af de oplysninger, der er blevet behandlet i medfør af artikel 24d.
Ændring 16
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 904/2010
Bilag IX – artikel 49a (ny)
3a)   I kapitel XIII indsættes følgende artikel:
"Artikel 49a
Medlemsstaterne og Kommissionen etablerer et fælles system til indsamling af statistikker om momssvig inden for Fællesskabet og offentliggør nationale skøn over tab af momsindtægter som følge af svig samt et overslag for Unionen som helhed. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dette statistiske system. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2."
Ændring 17
Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)
Forordning (EU) nr. 904/2010
Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)
3b)   I artikel 50 indsættes følgende stykke:
"1a. Når en medlemsstat leverer flere oplysninger til et tredjeland end dem, der er fastsat i kapitel II og III i denne forordning, nægter den pågældende medlemsstat ikke at videregive disse oplysninger til en anden medlemsstat, som anmoder om samarbejde, eller som har en interesse i at modtage disse oplysninger."

De oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen") *
PDF 113kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december 2019 om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelsen") (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2019)0359),

–  der henviser til artikel 203 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9‑0118/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 82,

–  der henviser til betænkning fra Udviklingsudvalget (A9‑0033/2019),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
PDF 119kWORD 43k
Europa-Parlamentets afgørelse af 17. december 2019 om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets henstilling af 10. oktober 2019 (12451/2019)(1),

–  der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C9‑0149/2019),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 130,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0049/2019),

A.  der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 16. oktober 2019 hørte Parlamentet om udnævnelsen af Fabio Panetta til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion for en embedsperiode på otte år med virkning fra den 1. januar 2020;

B.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en bedømmelse af kandidatens kvalifikationer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og i lyset af behovet for, at ECB er helt uafhængig, i henhold til artikel 130 i nævnte traktat; der endvidere henviser til, at udvalget i forbindelse med denne bedømmelse modtog et curriculum vitae fra kandidaten samt hans svar på det fremsendte spørgeskema;

C.  der henviser til, at udvalget efterfølgende, den 3. december 2019, afholdt en høring af kandidaten, hvorunder denne efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd består af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion og de 19 chefer for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta; der henviser til, at alle sidstnævnte til dato er mænd;

E.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt utilfredshed med udnævnelsesproceduren for medlemmer af direktionen for Den Europæiske Centralbank og har opfordret til at forbedre procedurerne i denne henseende; der henviser til, at Parlamentet har anmodet om, at det i god tid modtager en kønsafbalanceret kortliste med mindst to navne;

F.  der henviser til, at Parlamentet den 17. september 2019 afgav en positiv udtalelse om Rådets henstilling om at udnævne Christine Lagarde til den første kvindelige formand for Den Europæiske Centralbank;

G.  der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank; der henviser til, at medlemsstaterne beklageligvis ikke har taget denne anmodning alvorligt, og opfordrer de nationale institutioner og EU-institutionerne til at arbejde aktivt for at opnå kønsbalance i de næste nomineringer;

H.  der henviser til, at alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af Fabio Panetta som medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet og medlemsstaternes regeringer.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.


Udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion
PDF 119kWORD 42k
Europa-Parlamentets afgørelse af 17. december 2019 om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets henstilling af 8. november 2019 (13651/2019)(1),

–  der henviser til artikel 283, stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Det Europæiske Råds høring af Parlamentet (C9‑0173/2019),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 130,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0046/2019),

A.  der henviser til, at Rådet ved skrivelse af 14. november 2019 hørte Parlamentet om udnævnelsen af Isabel Schnabel til medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion for en embedsperiode på otte år med virkning fra den 1. januar 2020;

B.  der henviser til, at Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg derefter foretog en bedømmelse af kandidatens kvalifikationer, især på baggrund af de krav, der er fastsat i artikel 283, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og behovet for, at ECB er helt uafhængig, i henhold til artikel 130 i nævnte traktat; der henviser til, at udvalget i forbindelse med denne bedømmelse modtog et curriculum vitae fra kandidaten samt hendes svar på det fremsendte spørgeskema;

C.  der henviser til, at udvalget efterfølgende, den 3. december 2019, afholdt en høring af kandidaten, hvorunder denne efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

D.  der henviser til, at Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd består af medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion og de 19 chefer for de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har euroen som valuta; der henviser til, at alle sidstnævnte til dato er mænd;

E.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har udtrykt utilfredshed med udnævnelsesproceduren for medlemmer af direktionen for Den Europæiske Centralbank og har opfordret til at forbedre procedurerne i denne henseende; der henviser til, at Parlamentet har anmodet om, at det i god tid modtager en kønsafbalanceret kortliste med mindst to navne;

F.  der henviser til, at Parlamentet den 17. september 2019 afgav en positiv udtalelse om Rådets henstilling om at udpege Christine Lagarde til den første kvindelige formand for Den Europæiske Centralbank;

G.  der henviser til, at kvinder fortsat er underrepræsenteret i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank; der henviser til, at medlemsstaterne beklageligvis ikke har taget denne anmodning alvorligt, og opfordrer de nationale institutioner og EU-institutionerne til at arbejde aktivt for at opnå kønsbalance i de næste nomineringer;

H.  der henviser til, at alle EU-institutioner og nationale institutioner og organer bør gennemføre konkrete foranstaltninger for at sikre en ligelig kønsfordeling;

1.  afgiver positiv udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af Isabel Schnabel som medlem af Den Europæiske Centralbanks direktion;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Det Europæiske Råd, Rådet og medlemsstaternes regeringer.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik