Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος ***
 Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος ***
 Πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου ***
 Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ-κρατών Ειρηνικού ***
 Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών *
 Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ *
 Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») *
 Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ιορδανία ***I
PDF 121kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0411),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 212 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9-0116/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εγκρίθηκε ταυτόχρονα με την απόφαση αριθ. 778/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0045/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 17 Δεκεμβρίου 2019 εν όψει της έγκρισης απόφασης (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στο Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

P9_TC1-COD(2019)0192


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2020/33.)

(1) ΕΕ L 218 της 14.8.2013, σ. 15.


Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος ***
PDF 114kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος και του παραρτήματος αυτής, καθώς και της απόφασης πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08730/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος και του παραρτήματος αυτής, καθώς και της απόφασης πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου (08744/2019 και 10510/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0018/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0043/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.


Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος ***
PDF 115kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος και του παραρτήματος αυτής, καθώς και της απόφασης πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08732/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος, της απόφασης 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος και του παραρτήματος αυτής, καθώς και της απόφασης πλαισίου 2009/905/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη διαπίστευση των παρόχων δικανικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν εργασίες εργαστηρίου (08750/2019 και 10513/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0019/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0044/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.


Πρωτόκολλο στη συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου ***
PDF 119kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15783/2018),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τα κριτήρια και τους μηχανισμούς καθορισμού του κράτους που είναι αρμόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος ή στην Ελβετία αναφορικά με την πρόσβαση στο Eurodac για σκοπούς επιβολής του νόμου (15781/2018),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0025/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0025/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν.


Προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ-κρατών Ειρηνικού ***
PDF 114kWORD 42k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στην ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού, αφετέρου (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (09405/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 3, το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0010/2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την ενδιάμεση συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και των κρατών του Ειρηνικού(2),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (η συμφωνία του Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0050/2019),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση των Νήσων Σολομώντος στη συμφωνία·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Νήσων Σολομώντος.

(1) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 19.


Απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών *
PDF 174kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τη θέσπιση ορισμένων απαιτήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0812),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0015/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0048/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Σύμφωνα με την τελική έκθεση του 2019 στο πλαίσιο της μελέτης και των εκθέσεων σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ44α, που εκπονήθηκαν για την Επιτροπή, το έλλειμμα ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι εισπράχθηκε, ανήλθε σε 137,5 δισεκατομμύρια EUR το 2017 στην Ένωση, ποσό που αντιστοιχεί σε απώλεια εσόδων 267 EUR ανά άτομο στην Ένωση. Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με τα ελλείμματα ΦΠΑ να κυμαίνονται από λιγότερο του 0,7 % των συνολικών αναμενόμενων εσόδων σε ορισμένα κράτη μέλη έως το 35,5 % σε άλλα. Αυτό τονίζει την ανάγκη για εντονότερη διακρατική συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, καθώς και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, γενικότερα (συμπεριλαμβανομένης της αλυσιδωτής απάτης).
_________________
44α   Διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)  Η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα με την επέκταση του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης στην οικονομία μας, με ταυτόχρονη απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ στον μέγιστο δυνατό βαθμό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να επενδύουν σε τεχνολογικά συστήματα είσπραξης των φόρων, ιδίως με την αυτόματη σύνδεση των εταιρικών ταμειακών μηχανών και των συστημάτων πωλήσεων με τις δηλώσεις ΦΠΑ. Επιπλέον, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της Συνόδου Κορυφής των Φορολογικών Διοικήσεων της ΕΕ (TADEUS), ενός δικτύου προϊσταμένων των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών το οποίο επιδιώκει καλύτερο συντονισμό σε στρατηγικό επίπεδο μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να εργάζονται με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των βάσεων δεδομένων που αφορούν φορολογικά θέματα σε ενωσιακό επίπεδο. Η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη βελτίωση της επιγραμμικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Επί του παρόντος, δεδομένου ότι οι πληρωμές εκτελούνται μόνο σε περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων μέσω πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων, οι εν λόγω πλατφόρμες δεν θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ωστόσο, ο κίνδυνος απάτης στον τομέα του ΦΠΑ υφίσταται, μολονότι περιορισμένος επί του παρόντος. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει εντός τριών ετών κατά πόσον οι πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
_______________
1α   Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ, 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 35).
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες που θα πρέπει να διατηρούνται όσον αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με την τοποθεσία του. Σχετικά με πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν και να διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με βάση τον αριθμό των πληρωμών που λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου θα παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
(7)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, είναι σημαντικό η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να διατηρεί και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με μια διασυνοριακή πράξη πληρωμής να είναι αναλογική και να περιορίζεται στα αναγκαία όρια ώστε τα κράτη μέλη να καταπολεμούν την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, οι μόνες πληροφορίες που θα πρέπει να διατηρούνται όσον αφορά τον πληρωτή είναι οι σχετικές με την τοποθεσία του. Σχετικά με πληροφορίες όσον αφορά τον δικαιούχο και την ίδια την πράξη πληρωμής, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να υποχρεούνται να διατηρούν και να διαβιβάζουν στις φορολογικές αρχές μόνον πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε οι φορολογικές αρχές να εντοπίζουν τυχόν επιχειρήσεις που διαπράττουν απάτη και να διενεργούν ελέγχους σχετικά με τον ΦΠΑ. Κατά συνέπεια, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να υποχρεούνται να τηρούν αρχεία μόνον για διασυνοριακές πράξεις πληρωμών που ενδέχεται να υποδεικνύουν οικονομικές δραστηριότητες. Η καθιέρωση ορίου με βάση είτε τον αριθμό των πληρωμών που λαμβάνονται από έναν δικαιούχο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου είτε ένα ελάχιστο ποσό ανά πληρωμή θα παράσχει μια αξιόπιστη ένδειξη για το ότι οι εν λόγω πληρωμές ελήφθησαν στο πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται οι πληρωμές για μη εμπορικούς λόγους. Η κάλυψη αυτού του ορίου θα επιφέρει τη λογιστική υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
_________________
_________________
46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
46 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Λόγω του σημαντικού όγκου και της ευαισθησίας των πληροφοριών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις πληροφορίες για διασυνοριακές πράξεις πληρωμής για περίοδο δύο ετών, ώστε να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
(8)  Λόγω του σημαντικού όγκου και της ευαισθησίας των πληροφοριών όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι αναγκαίο και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις πληροφορίες για διασυνοριακές πράξεις πληρωμής για περίοδο τριών ετών, ώστε να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Η υποχρέωση τήρησης αρχείων και υποβολής στοιχείων θα πρέπει επίσης να συντρέχει σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει χρηματικά ποσά ή αποδέχεται πράξεις πληρωμής εξ ονόματος του δικαιούχου και όχι μόνον όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μεταφέρει χρηματικά ποσά ή εκδίδει μέσα πληρωμής για τον πληρωτή.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)   Είναι αναγκαίο να εγκριθεί μια φιλόδοξη εντολή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνεργασία με τις εθνικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δίωξη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσων επιδίδονται σε απάτες. Η οργανωμένη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να διώκεται δεόντως και οι υπαίτιοι της απάτης θα πρέπει να τιμωρούνται
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  όσον αφορά τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εκτελεί περισσότερες από 25 πράξεις πληρωμών προς τον ίδιο δικαιούχο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου.
β)  όσον αφορά τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εκτελεί περισσότερες από 25 πράξεις πληρωμών προς τον ίδιο δικαιούχο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού τριμήνου ή εκτελεί μεταφορές κεφαλαίων χρηματικής αξίας τουλάχιστον 2 500 EUR σε μία μόνο πράξη πληρωμής.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243β – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  τηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική μορφή για περίοδο δύο ετών από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκτελέστηκε η πράξη πληρωμής·
α)  τηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών σε ηλεκτρονική μορφή για περίοδο τριών ετών από το τέλος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκτελέστηκε η πράξη πληρωμής·
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243γ – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  στον κωδικό IBAN του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή·
α)  στον κωδικό IBAN του λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή ή σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό αναγνώρισης που ταυτοποιεί με σαφήνεια τον πληρωτή και την τοποθεσία του πληρωτή·
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Άρθρο 243δ – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η)  τυχόν εκτελεσθείσες επιστροφές πληρωμών για πράξεις πληρωμών οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο ζ)·
η)  τυχόν εκτελεσθείσες επιστροφές πληρωμών για πράξεις πληρωμών οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο ζ), εάν υπάρχουν·
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2006/112/ΕΚ
Τίτλος ΧV – κεφάλαιο 2α – άρθρο 410 γ (νέο)
1α  ) Στον τίτλο XV κεφάλαιο 2α παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 410γ
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από τα κράτη μέλη, έκθεση για τη λειτουργία του τίτλου XI κεφάλαιο 4 τμήμα 2α, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω τμήματος. Η έκθεση αυτή θα συνοδεύεται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση.»
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2022.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2024.

Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ *
PDF 189kWORD 51k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0813),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0016/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0047/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)   Σύμφωνα με την τελική έκθεση του 2019 στο πλαίσιο της μελέτης και των εκθέσεων σχετικά με το έλλειμμα ΦΠΑ στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, που εκπονήθηκαν για την Επιτροπή, το έλλειμμα ΦΠΑ, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι εισπράχθηκε, ανήλθε σε 137,5 δισεκατομμύρια EUR το 2017 στην Ένωση, ποσό που αντιστοιχεί σε απώλεια του 11,2 % των συνολικών αναμενόμενων εσόδων από τον ΦΠΑ και σε απώλεια εσόδων 267 EUR ανά άτομο στην Ένωση. Υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, με τα ελλείμματα ΦΠΑ να κυμαίνονται από το 0,6 % έως το 35,5 %. Αυτό τονίζει την ανάγκη για εντονότερη διακρατική συνεργασία με σκοπό την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικότερα, καθώς και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, γενικότερα (συμπεριλαμβανομένης της αλυσιδωτής απάτης).
_________________
Διατίθεται στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)
(2β)   Η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ συνδέεται συχνά με το οργανωμένο έγκλημα και ένας πολύ μικρός αριθμός αυτών των οργανωμένων δικτύων μπορεί να είναι υπεύθυνος για δισεκατομμύρια ευρώ διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, που δεν πλήττει μόνο την είσπραξη των εσόδων στα κράτη μέλη αλλά επίσης έχει αρνητικό αντίκτυπο στους ιδίους πόρους της Ένωσης. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να εγκριθεί μια φιλόδοξη εντολή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνεργασία με τις εθνικές δικαστικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική δίωξη ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσων επιδίδονται σε απάτες. Η οργανωμένη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να διώκεται δεόντως και οι υπαίτιοι της απάτης θα πρέπει να τιμωρούνται.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)
(2γ)  Η στρατηγική για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα πρέπει να εξελιχθεί παράλληλα με την επέκταση του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης στην οικονομία, με ταυτόχρονη απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ στον μέγιστο δυνατό βαθμό για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουν τα κράτη μέλη να επενδύουν σε τεχνολογικά συστήματα είσπραξης των φόρων, ιδίως με την αυτόματη σύνδεση των εταιρικών ταμειακών μηχανών και των συστημάτων πωλήσεων με τις δηλώσεις ΦΠΑ. Επιπλέον, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω της Συνόδου Κορυφής των Φορολογικών Διοικήσεων της ΕΕ (TADEUS), ενός δικτύου προϊσταμένων των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών το οποίο επιδιώκει καλύτερο συντονισμό σε στρατηγικό επίπεδο μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να εργάζονται με σκοπό την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ όλων των βάσεων δεδομένων που αφορούν φορολογικά θέματα σε ενωσιακό επίπεδο. Η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη βελτίωση της επιγραμμικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Ο στόχος της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, το «CESOP», στο οποίο τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν τις πληροφορίες για πληρωμές που αποθηκεύουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συγκεντρώνει, σε σχέση με μεμονωμένους δικαιούχους, όλες τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες αναφορικά με πράξεις πληρωμών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και θα πρέπει να παρέχει πλήρη επισκόπηση των πληρωμών τις οποίες λαμβάνουν οι δικαιούχοι από πληρωτές που βρίσκονται στα κράτη μέλη. Επιπλέον, το εν λόγω σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να αναγνωρίζει τις πολλαπλές καταχωρίσεις των ίδιων πράξεων πληρωμών, να εκκαθαρίζει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη (π.χ. αφαίρεση διπλών καταχωρίσεων, διόρθωση σφαλμάτων στα δεδομένα κ.λπ.) και να παρέχει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διασταυρώνουν στοιχεία για τις πληρωμές με τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες που διαθέτουν, καθώς και να πραγματοποιούν αναζητήσεις για τους σκοπούς έρευνας για εικαζόμενη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ή για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
(8)  Ο στόχος της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερα με ένα κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών, το «CESOP», στο οποίο τα κράτη μέλη θα διαβιβάζουν τις πληροφορίες για πληρωμές που αποθηκεύουν σε εθνικό επίπεδο. Αυτό το σύστημα θα πρέπει να συγκεντρώνει, σε σχέση με μεμονωμένους δικαιούχους, όλες τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες αναφορικά με πράξεις πληρωμών που διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη και θα πρέπει να παρέχει πλήρη επισκόπηση των πληρωμών τις οποίες λαμβάνουν οι δικαιούχοι από πληρωτές που βρίσκονται στα κράτη μέλη. Επιπλέον, το εν λόγω σύστημα πληροφοριών θα πρέπει να αναγνωρίζει τις πολλαπλές καταχωρίσεις των ίδιων πράξεων πληρωμών, να εκκαθαρίζει τις πληροφορίες που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη (π.χ. αφαίρεση διπλών καταχωρίσεων, διόρθωση σφαλμάτων στα δεδομένα κ.λπ.) και να παρέχει στους υπαλλήλους συνδέσμους του Eurofisc από τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να διασταυρώνουν στοιχεία για τις πληρωμές με τις σχετικές με τον ΦΠΑ πληροφορίες που διαθέτουν, καθώς και να πραγματοποιούν αναζητήσεις για τους σκοπούς έρευνας για εικαζόμενη απάτη στον τομέα του ΦΠΑ ή για τον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις ομάδες εργασίας του Eurofisc και να διορίζουν αναλόγως υπαλλήλους συνδέσμους.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η ανταλλαγή δεδομένων για τις πληρωμές μεταξύ φορολογικών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Μόνο οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες για τις πληρωμές και μόνο με στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που καθορίζονται με τον εν λόγω κανονισμό, όπως π.χ. για εμπορικούς σκοπούς.
(11)  Η ανταλλαγή δεδομένων για τις πληρωμές μεταξύ φορολογικών αρχών είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης. Μόνο οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc θα πρέπει να επεξεργάζονται τις πληροφορίες για τις πληρωμές και μόνο με στόχο την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από εκείνους που καθορίζονται με τον εν λόγω κανονισμό, όπως π.χ. για εμπορικούς σκοπούς, και θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
_________________
Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Λόγω του χαμηλού αριθμού των κρατών μελών που δημοσιεύουν εκτιμήσεις σχετικά με τις απώλειες ΦΠΑ λόγω ενδοκοινοτικής απάτης, η ύπαρξη συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την ενδοκοινοτική απάτη στον τομέα του ΦΠΑ θα συνέβαλλε σε μια πιο στοχοθετημένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινή στατιστική προσέγγιση μαζί με τα κράτη μέλη για την ποσοτικοποίηση και την ανάλυση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Είναι αναγκαίο και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις πληροφορίες για πράξεις πληρωμής για περίοδο δύο ετών, ώστε να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν απάτη. Αυτή η χρονική περίοδος είναι η ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και είναι αναλογική, αν ληφθεί υπόψη ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών για τις πληρωμές και η ευαισθησία αυτών των πληροφοριών όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(13)  Είναι αναγκαίο και αναλογικό οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να διατηρούν αρχεία με τις πληροφορίες για πράξεις πληρωμής για περίοδο τριών ετών, ώστε να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου και τον εντοπισμό επιχειρήσεων που διαπράττουν απάτη. Η εν λόγω χρονική περίοδος είναι η ελάχιστη αναγκαία ώστε τα κράτη μέλη να διενεργούν ελέγχους με αποτελεσματικό τρόπο και να διερευνούν υποθέσεις εικαζόμενης απάτης στον τομέα του ΦΠΑ ή να εντοπίζουν περιπτώσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, και είναι αναλογική, αν ληφθεί υπόψη ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών για τις πληρωμές και η ευαισθησία αυτών των πληροφοριών όσον αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις πληρωμών και ανάλυσης των πληροφοριών αυτών, για τους σκοπούς της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την Επιτροπή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς της ανάπτυξης και συντήρησης του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών. Και οι δύο ομάδες χρηστών θα πρέπει να δεσμεύονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό.
(14)  Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις πληρωμών και ανάλυσης των πληροφοριών αυτών, για τους σκοπούς της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Δεόντως διαπιστευμένα πρόσωπα από την Επιτροπή θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τους σκοπούς της ανάπτυξης και συντήρησης του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών, καθώς και για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Και οι δύο ομάδες χρηστών θα πρέπει να δεσμεύονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να προβαίνει σε επισκέψεις στα κράτη μέλη, για να αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των ρυθμίσεων διοικητικής συνεργασίας.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Η διαχείριση του CESOP καθώς και η ανάλυση κρίσιμων πληροφοριών αποτελούν επιπλέον καθήκοντα για το Eurofisc. Η ετήσια έκθεση του Eurofisc θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσον οι πόροι που διατίθενται στο Eurofisc είναι κατάλληλοι και επαρκείς για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την αποτελεσματική καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος γνωμοδότησε στις…17.
(18)  Ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος γνωμοδότησε στις…17. Δεδομένου ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδη αξία της Ένωσης, θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του ΕΕΠΔ για κάθε μέτρο που πρόκειται να ληφθεί δυνάμει του άρθρου 24ε του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010, όπως τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό.
__________________
__________________
17 ΕΕ C […] της […], σ. […].
17 ΕΕ C […] της […], σ. […].
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Κεφάλαιο II – Τμήμα 2 – Άρθρο 12α (νέο)
1α)   Στο τμήμα 2 του κεφαλαίου ΙΙ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 12α
Όλα τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα για τη μείωση του ποσοστού των καθυστερημένων απαντήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των αιτήσεων για παροχή πληροφοριών. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα αυτά.»
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 24γ – παράγραφος 2
2.  Το CESOP διατηρεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) για περίοδο δύο ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την παρέλευση του έτους κατά το οποίο οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο σύστημα.
2.  Το CESOP διατηρεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως γ) για περίοδο πέντε ετών, κατ’ ανώτατο όριο, από την παρέλευση του έτους κατά το οποίο οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο σύστημα.
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άrθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 24δ – εδάφιο 2 (νέο)
Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να διενεργεί επισκέψεις στα κράτη μέλη, για να αξιολογεί τον τρόπο λειτουργίας των ρυθμίσεων συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2α)   Στο άρθρο 36 παράγραφος 2, το εισαγωγικό μέρος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«2. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένο τομέα εργασίας του Eurofisc (στο εξής «συμμετέχοντες υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc») ορίζουν συντονιστή (στο εξής «συντονιστής του τομέα εργασίας του Eurofisc»), μεταξύ των συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc:»
«2. Οι υπάλληλοι σύνδεσμοι των κρατών μελών τα οποία συμμετέχουν στον οικείο τομέα εργασίας του Eurofisc (στο εξής «συμμετέχοντες υπάλληλοι σύνδεσμοι του Eurofisc») ορίζουν συντονιστή (στο εξής «συντονιστής του τομέα εργασίας του Eurofisc»), μεταξύ των συμμετεχόντων υπαλλήλων συνδέσμων του Eurofisc, για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι συντονιστές του τομέα εργασίας του Eurofisc:»
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 37 – εδάφιο 1α (νέο)
Στην ετήσια έκθεση αναφέρεται τουλάχιστον λεπτομερώς για κάθε κράτος μέλος ο αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν και ο επιπλέον ΦΠΑ που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24δ.
Στην ετήσια έκθεση αναφέρεται τουλάχιστον λεπτομερώς για κάθε κράτος μέλος:
—   o αριθμός των ελέγχων που διενεργήθηκαν·
—  ο αριθμός των υπαλλήλων που είναι εξουσιοδοτημένοι να βρίσκονται στα γραφεία των διοικητικών αρχών άλλου κράτους μέλους και ο αριθμός των υπαλλήλων που είναι παρόντες κατά τις διοικητικές έρευνες που διεξάγονται στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση·
—  ο αριθμός των ελέγχων που διοργανώνονται ταυτόχρονα με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και ο αριθμός υπαλλήλων που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις προεπιλογής για τους ταυτόχρονους ελέγχους·
—  ο αριθμός κοινών ομάδων ελέγχου στις οποίες έχει συμμετάσχει κάθε κράτος μέλος·
—  τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενημέρωση των ελεγκτών σχετικά με τα μέσα τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό·
—  ο αριθμός των ειδικευμένων μελών του προσωπικού ανθρώπινων πόρων για τη διασφάλιση της παρουσίας στα διοικητικά γραφεία, καθώς και της συμμετοχής στις διοικητικές έρευνες και τους ταυτόχρονους ελέγχους (όπως αναφέρεται στα άρθρα 28 έως 30)·
—  ο αριθμός των μελών του προσωπικού που βρίσκονται στη μοναδική κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης και σε άλλες υπηρεσίες διασύνδεσης που έχουν οριστεί, καθώς και τυχόν άλλοι αρμόδιοι υπάλληλοι που μπορούν να ανταλλάσσουν απευθείας πληροφορίες στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού (όπως αναφέρεται στο άρθρο 4), καθώς και ο τρόπος συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αυτών των οργάνων· και
—   ο επιπλέον ΦΠΑ που βεβαιώθηκε και εισπράχθηκε ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24δ.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Κεφάλαιο XIII – Άρθρο 49 α (νέο)
3α)   Στο κεφάλαιο XIII παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 49α
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θεσπίζουν κοινό σύστημα συλλογής στατιστικών στοιχείων για τις ενδοκοινοτικές απάτες στον τομέα του ΦΠΑ και δημοσιεύουν εθνικές εκτιμήσεις για τις απώλειες ΦΠΑ που οφείλονται σε αυτή την απάτη, καθώς και εκτιμήσεις για την Ένωση στο σύνολό της. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, τις πρακτικές ρυθμίσεις για το εν λόγω στατιστικό σύστημα. Αυτές οι εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία αναφέρεται το άρθρο 58 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 904/2010
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 α (νέα)
3β)   Στο άρθρο 50 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Όταν κράτος μέλος παρέχει ευρύτερη πληροφόρηση σε τρίτη χώρα πέρα από εκείνη που προβλέπεται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω κράτος μέλος δεν αρνείται να παράσχει τις πληροφορίες αυτές σε άλλο κράτος μέλος που ζητεί συνεργασία ή έχει συμφέρον να λάβει τις πληροφορίες.»

Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») *
PDF 113kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2019)0359),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0118/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 82 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A9-0033/2019),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει, αν το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
PDF 126kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2019 (12451/2019)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0149/2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 130 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0049/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 16ης Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Fabio Panetta ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών, η οποία άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ όπως προκύπτει από το άρθρο 130 της εν λόγω Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τις απαντήσεις του στο γραπτό ερωτηματολόγιο που του εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία, στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ακρόαση του υποψηφίου, κατά την οποία ο υποψήφιος προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και κατόπιν απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαρτίζεται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τους δεκαεννέα διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί οι τελευταίοι είναι άνδρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την δυσαρέσκειά του όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει ζητήσει τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να λάβει, σε εύθετο χρόνο, έναν κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων ο οποίος να χαρακτηρίζεται από ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και να περιέχει τουλάχιστον δύο ονόματα

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό της Christine Lagarde ως πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν λάβει σοβαρά υπόψη το αίτημα αυτό και καλεί τα εθνικά και τα ενωσιακά θεσμικά όργανα να εργαστούν ενεργά για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης στις επόμενες υποψηφιότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό του Fabio Panetta ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.


Διορισμός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
PDF 127kWORD 43k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά τον διορισμό ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2019 (13651/2019)(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 283 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9‑0173/2019),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την ισορροπία των φύλων κατά τον διορισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 130 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A9-0046/2019),

Α.  λαμβάνοντας ότι, με επιστολή της 14ης Νοεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό της Isabel Schnabel ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για θητεία οκτώ ετών, η οποία άρχεται την 1η Ιανουαρίου 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων της υποψήφιας, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 283 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ανάγκης για πλήρη ανεξαρτησία της ΕΚΤ όπως προκύπτει από το άρθρο 130 της εν λόγω Συνθήκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής, η επιτροπή έλαβε βιογραφικό σημείωμα της υποψήφιας καθώς και τις απαντήσεις της στο γραπτό ερωτηματολόγιο που της εστάλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή πραγματοποίησε εν συνεχεία, στις 3 Δεκεμβρίου 2019, ακρόαση της υποψήφιας, κατά την οποία η υποψήφια προέβη σε εναρκτήρια δήλωση και κατόπιν απάντησε σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απαρτίζεται από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τους δεκαεννέα διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, όλοι αυτοί οι τελευταίοι είναι άνδρες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει την δυσαρέσκειά του όσον αφορά τη διαδικασία διορισμού των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει ζητήσει τη βελτίωση των σχετικών διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει να λάβει , σε εύθετο χρόνο, έναν κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων ο οποίος να χαρακτηρίζεται από ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και να περιέχει τουλάχιστον δύο ονόματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, το Κοινοβούλιο εξέδωσε ευνοϊκή γνώμη ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό της Christine Lagarde ως πρώτης γυναίκας Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν λάβει σοβαρά υπόψη το αίτημα αυτό και καλεί τα εθνικά και τα ενωσιακά θεσμικά όργανα να εργαστούν ενεργά για την επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στις επόμενες υποψηφιότητες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ και των κρατών μελών θα πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη ως προς τη σύσταση του Συμβουλίου για το διορισμό της Isabel Schnabel ως μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0211.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου