Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 17. detsember 2019 - Strasbourg
Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi ***I
 ELi ja Šveitsi vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega ***
 ELi ja Liechtensteini vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega ***
 Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac‑süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi ja Šveitsi vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta ***
 Saalomoni saarte ühinemine ELi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga ***
 Nõuded makseteenuse pakkujatele *
 Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu *
 Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine (ÜMTde assotsieerimise otsus) *
 Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
 Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine

Jordaaniale antav makromajanduslik finantsabi ***I
PDF 117kWORD 43k
Resolutsioon
Tekst
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile (COM(2019)0411 – C9‑0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2019)0411),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0116/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisdeklaratsiooni, mis võeti vastu koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. augusti 2013. aasta otsusega nr 778/2013/EL täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni ja väliskomisjoni kirju,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit (A9‑0045/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 17. detsembril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2019/… täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile

P9_TC1-COD(2019)0192


(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (otsus (EL) 2020/33) lõplikule kujule).

(1) ELT L 218, 14.8.2013, lk 15.


ELi ja Šveitsi vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega ***
PDF 111kWORD 41k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist, sõlmimise kohta (08730/2019 – C9‑0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08730/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu eelnõu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist (08744/2019 ja 10510/2019),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 teise lõigu punktile d ja artikli 87 lõike 2 punktile a koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a (C9‑0018/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9‑0043/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni valitsusele ja parlamendile.


ELi ja Liechtensteini vaheline leping piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega ***
PDF 112kWORD 41k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta (08732/2019 – C9‑0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (08732/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu eelnõu, mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ning nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimise kohta) teatavate sätete kohaldamist (08750/2019 ja 10513/2019),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 82 lõike 1 teise lõigu punktile d ja artikli 87 lõike 2 punktile a koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a (C9-0019/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9‑0044/2019),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Liechtensteini Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.


Protokoll, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac‑süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse ELi ja Šveitsi vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta ***
PDF 113kWORD 41k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac‑süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta, sõlmimist (15783/2018 – C9‑0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15783/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli eelnõu, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac‑süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta (15781/2018),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 87 lõike 2 punktile a, artikli 88 lõike 2 esimese lõigu punktile a ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktike a (C9‑0025/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust (A9‑0025/2019),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi valitsusele ja parlamendile.


Saalomoni saarte ühinemine ELi ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga ***
PDF 112kWORD 41k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09405/2019),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõikele 3, artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C9-0010/2019),

–  võttes arvesse oma 4. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat(1),

–  võttes arvesse oma 19. jaanuari 2011. aasta resolutsiooni EÜ ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu kohta(2),

–  võttes arvesse Cotonous 23. juunil 2000. aastal allkirjastatud koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma (edaspidi „AKV riigid“) ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel (edaspidi „Cotonou leping“),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 114 lõiget 7,

–  võttes arvesse arengukomisjoni arvamust,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A9-0050/2019),

1.  annab nõusoleku Saalomoni saarte ühinemiseks lepinguga;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Saalomoni saarte valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 215, 19.6.2018, lk 2.
(2) ELT C 136E, 11.5.2012, lk 19.


Nõuded makseteenuse pakkujatele *
PDF 154kWORD 47k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas (COM(2018)0812 – C8‑0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0812),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8‑0015/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0048/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)  ELi 28 liikmesriigi käibemaksulõhet käsitleva uuringu ja aruannete raames komisjoni poolt koostatud 2019. aasta lõpparuande44a kohaselt oli käibemaksu alalaekumine – oodatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe – liidus 2017. aastal 137,5 miljardit eurot, mis võrdub 267 euro suuruse kaotatud tuluga ühe liidu elaniku kohta. Erinevused liikmesriikide vahel on aga väga suured, arvestades, et mõnes liikmesriigis on käibemaksu alalaekumine väiksem kui 0,7 % kogu oodatavast tulust, samas kui mõnes muus liikmesriigis on see kuni 35,5 %. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuse vastu ning ka üldisemalt käibemaksupettuse (sealhulgas karussellpettuse) vastu.
_________________
44a   Vt https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 b (uus)
(2b)  Käibemaksupettuse vastase võitluse strateegia peaks arenema paralleelselt meie majanduse ulatuslikuma ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning seejuures tuleks käibemaksusüsteem muuta nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu on eriti oluline, et liikmesriigid jätkaksid investeerimist tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse, eelkõige ühendades äriühingute kassaaparaadid ja müügisüsteemid automaatselt käibedeklaratsioonidega. Lisaks peaksid maksuhaldurid püüdma jätkuvalt teha tihedamat koostööd ja vahetada parimaid tavasid, sealhulgas maksuhaldurite ELi tippkohtumise (TADEUS) raames, mis on liikmesriikide maksuasutuste juhtide võrgustik ja mille eesmärk on parandada maksuhaldurite vahelist strateegilist koordineerimist. Sellega seoses peaksid maksuhaldurid töötama kõigi liidu tasandi fiskaalküsimusi käsitlevate andmebaaside vahelise tõhusa teabevahetuse ja koostalitlusvõime saavutamiseks. Plokiaheltehnoloogiat võiks kasutada ka selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)  Kuna maksete tegemine toimub üksnes piiratud arvul juhtudel virtuaalvääringute vahetusplatvormide kaudu, ei loeta niisuguseid platvorme praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/23661a alusel makseteenuse pakkujateks. Käibemaksupettuse oht on praegu küll piiratud, aga siiski olemas. Seetõttu peaks komisjon kolme aasta jooksul hindama, kas virtuaalvääringute vahetusplatvormid tuleks lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.
_______________
1a   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/2366 makseteenuste kohta siseturul, direktiivide 2002/65/EÜ, 2009/110/EÜ ning 2013/36/EL ja määruse (EL) nr 1093/2010 muutmise ning direktiivi 2007/64/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 337, 23.12.2015, lk 35).
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7
(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/67946 kohaselt on oluline, et makseteenuse pakkuja kohustus säilitada ja esitada teavet piiriüleste maksetehingute kohta oleks proportsionaalne ja üksnes sellise ulatusega, mis on liikmesriikide jaoks vajalik e-kaubanduses käibemaksupettuste vastu võitlemiseks. Lisaks on maksja asukoht ainus maksjaga seotud teave, mida tuleks säilitada. Makse saaja ja maksetehingut puudutava teabega seoses tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda üksnes seda, et nad säilitaksid ja edastaksid maksuhaldurile teabe, mida maksuhalduritel on vaja võimalike petturite avastamiseks ja käibemaksukontrollide teostamiseks. Seetõttu tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda andmete säilitamist üksnes selliste piiriüleste maksetehingute kohta, mis tõenäoliselt viitavad majandustegevusele. Makse saajale ühes kvartalis laekunud maksete arvul põhineva ülemmäära kehtestamine annaks võimaluse saada usaldusväärseid andmeid selle kohta, kas need maksed saadi majandustegevuse osana, välistades nii mitteärilisel eesmärgil tehtud maksed. Kui see ülemmäär saavutatakse, tekib makseteenuse pakkujal arvestuse pidamise kohustus.
(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/67946 kohaselt on oluline, et makseteenuse pakkuja kohustus säilitada ja esitada teavet piiriüleste maksetehingute kohta oleks proportsionaalne ja üksnes sellise ulatusega, mis on liikmesriikide jaoks vajalik e-kaubanduses käibemaksupettuste vastu võitlemiseks. Lisaks on maksja asukoht ainus maksjaga seotud teave, mida tuleks säilitada. Makse saaja ja maksetehingut puudutava teabega seoses tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda üksnes seda, et nad säilitaksid ja edastaksid maksuhaldurile teabe, mida maksuhalduritel on vaja võimalike petturite avastamiseks ja käibemaksukontrollide teostamiseks. Seetõttu tuleks makseteenuse pakkujatelt nõuda andmete säilitamist üksnes selliste piiriüleste maksetehingute kohta, mis tõenäoliselt viitavad majandustegevusele. Ülemmäära kehtestamine, mis põhineb kas makse saajale ühes kvartalis laekunud maksete arvul või minimaalsel summal makse kohta, annaks võimaluse saada usaldusväärseid andmeid selle kohta, kas need maksed saadi majandustegevuse osana, välistades nii mitteärilisel eesmärgil tehtud maksed. Kui see ülemmäär saavutatakse, tekib makseteenuse pakkujal arvestuse pidamise kohustus.
_________________
_________________
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8
(8)  Kuna teabe maht on märkimisväärne ja selle tundlikkus on isikuandmete kaitse seisukohalt suur, on vajalik ja proportsionaalne see, et makseteenuse pakkujad säilitaksid teabe piiriüleste maksetehingute kohta kaheaastase ajavahemiku jooksul, et aidata liikmesriikidel võidelda käibemaksupettuste vastu e-kaubanduses ja avastada pettureid. See ajavahemik on minimaalne aeg, mis on vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrolle teostada ning oletatavaid käibemaksupettusi uurida või käibemaksupettusi avastada.
(8)  Kuna teabe maht on märkimisväärne ja selle tundlikkus on isikuandmete kaitse seisukohalt suur, on vajalik ja proportsionaalne see, et makseteenuse pakkujad säilitaksid teabe piiriüleste maksetehingute kohta kolmeaastase ajavahemiku jooksul, et aidata liikmesriikidel võidelda käibemaksupettuste vastu e-kaubanduses ja avastada pettureid. See ajavahemik on minimaalne aeg, mis on vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrolle teostada ning oletatavaid käibemaksupettusi uurida või käibemaksupettusi avastada.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)   Arvestuse pidamise ja aruandmise kohustus peaks tekkima ka juhul, kui makseteenuse pakkujale laekuvad rahalised vahendid või ta võtab vastu maksetehinguid makse saaja nimel ning mitte üksnes siis, kui makseteenuse pakkuja kannab rahalisi vahendeid üle või väljastab makseinstrumente maksja jaoks.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)
(8b)   Euroopa Prokuratuurile tuleb anda ulatuslikud volitused ning teha seejuures koostööd liikmesriikide õigusasutustega, et tagada petturite tulemuslik vastutusele võtmine liikmesriikide kohtutes. Organiseeritud piiriülese käibemaksupettuse eest tuleks nõuetekohaselt vastutusele võtta ja pettureid karistada.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243b – lõige 2 – punkt b
(b)  kui tegemist on punktis a osutatud rahaliste vahendite ülekandmisega ja kui makseteenuse pakkuja teeb samale makse saajale kvartali jooksul enam kui 25 maksetehingut.
b)  kui tegemist on punktis a osutatud rahaliste vahendite ülekandmisega ja kui makseteenuse pakkuja teeb samale makse saajale kvartali jooksul enam kui 25 maksetehingut või teeb ühekordse maksetehingu raames vähemalt 2500 euro suuruse rahalise väärtusega rahaülekande.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243b – lõige 3 – punkt a
(a)  tuleb makseteenuse pakkujal säilitada elektroonilisel kujul kahe aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil maksetehing tehti;
a)  tuleb makseteenuse pakkujal säilitada elektroonilisel kujul kolme aasta jooksul alates selle aasta lõpust, mil maksetehing tehti;
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243c – lõige 1 – punkt a
(a)  maksja maksekonto IBANile;
a)  maksja maksekonto IBANile või muule tunnusele, millega üheselt identifitseeritakse maksja ja tema asukoht;
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2006/112/EÜ
Artikkel 243d – lõige 1 – punkt h
(h)  punktis g osutatud maksetehingute eest tehtud tagasimaksed;
h)  punktis g osutatud maksetehingute eest tehtud tagasimaksed, kui need on kättesaadavad;
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/112/EÜ
XV jaotis – 2a. peatükk – artikkel 410 c (uus)
1a  ) XV jaotise 2a. peatükki lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 410c
Komisjon esitab liikmesriikidelt saadud teabe põhjal 31. detsembriks 2022 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande XI jaotise 4. peatüki 2a. jao toimimise kohta, pidades eelkõige silmas küsimust, kas virtuaalvääringute vahetusplatvormid tuleks lisada nimetatud jao kohaldamisalasse. Kui see on asjakohane, lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek.“
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2021. Nad edastavad kõnealuste õigus- ja haldusnormide teksti viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt 31. detsembriks 2023. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 2
Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. jaanuarist 2022.
Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 1. jaanuarist 2024.

Meetmed halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu *
PDF 159kWORD 49k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0813),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0016/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0047/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)   ELi 28 liikmesriigi käibemaksulõhet käsitleva uuringu ja aruannete raames komisjoni poolt koostatud 2019. aasta lõpparuande kohaselt oli käibemaksu alalaekumine – oodatava käibemaksutulu ja tegelikult kogutud summa vahe – liidus 2017. aastal 137,5 miljardit eurot, mis tähendab, et saamata jäänud summa on 11,2 % kogu eeldatavast käibemaksutulust, mis võrdub 267 euro suuruse kaotatud tuluga ühe liidu elaniku kohta. Aga erinevused liikmesriikide vahel on suured ning käibemaksu alalaekumine ulatub 0,7 protsendist kuni 35,5 protsendini. See näitab, et tuleb teha ulatuslikumat riikidevahelist koostööd, et võidelda paremini eelkõige e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja käibemaksupettuste (sh karussellpettuse) vastu.
_________________
3a Vt https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 b (uus)
(2b)   Käibemaksupettust seostatakse sageli organiseeritud kuritegevusega, aga vaid väike osa neist organiseeritud võrgustikest võib olla süüdi miljarditesse eurodesse ulatuvates piiriülestes käibemaksupettustes, mis mõjutavad mitte üksnes maksutulude kogumist liikmesriikides, vaid neil on kahjulik mõju ka liidu omavahenditele. Seetõttu tuleb Euroopa Prokuratuurile anda ulatuslikud volitused ning teha seejuures koostööd liikmesriikide õigusasutustega, et tagada petturite tulemuslik vastutusele võtmine liikmesriikide kohtutes. Organiseeritud piiriülese käibemaksupettuse eest tuleks nõuetekohaselt vastutusele võtta ja pettureid karistada.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 c (uus)
(2c)  Käibemaksupettuste vastase võitluse strateegia peaks arenema paralleelselt majanduse ajakohastamise ja digitaliseerimisega ning käibemaksusüsteem tuleks seejuures teha nii ettevõtjate kui ka kodanike jaoks võimalikult lihtsaks. Seetõttu on eriti oluline, et liikmesriigid jätkaksid tehnoloogiapõhisesse maksukogumisse investeerimist ning ühendaksid eelkõige automaatselt äriühingute kassaaparaadid ja müügisüsteemid käibedeklaratsioonidega. Lisaks peaksid maksuhaldurid püüdma jätkuvalt teha tihedamat koostööd ja vahetada parimaid tavasid, sealhulgas maksuhaldurite ELi tippkohtumise (TADEUS) raames, mis on liikmesriikide maksuasutuste juhtide võrgustik ja mille eesmärk on parandada maksuhaldurite vahelist strateegilist koordineerimist. Sellega seoses peaksid maksuhaldurid tegema tööd kõigi liidu tasandi fiskaalküsimusi käsitlevate andmebaaside vahelise tulemusliku teabevahetuse ja koostalitlusvõime saavutamiseks. Lisaks võiks plokiaheltehnoloogiat kasutada ka selleks, et paremini kaitsta isikuandmeid ja parandada maksuhaldurite vahelist elektroonilist teabevahetust.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
(8)  Keskne elektrooniline teabesüsteem CESOP, kus liikmesriigid edastavad riiklikul tasandil salvestatavat makseteavet, aitaks tõhusamalt võidelda e-kaubanduse käibemaksupettustega. See süsteem peaks üksikute maksesaajate puhul koondama kogu käibemaksualase teabe, mis on seotud liikmesriikide edastatud maksetehingutega, ning võimaldama saada täieliku ülevaate makse saajate poolt liikmesriikides asuvatelt maksjatelt saadud maksetest. Lisaks peaks kõnealune süsteem tuvastama ühe sama maksetehingu kohta saadud mitu kirjet, puhastama liikmesriikidelt saadud teavet (nt eemaldama dubleerimised, parandama vead andmetes jne) ning võimaldama liikmesriikide Eurofisci kontaktametnikel võrrelda makseandmeid nende käsutuses oleva käibemaksuteabega ning teha päringuid, et uurida kahtlustatavat käibemaksupettust või avastada käibemaksupettusi.
(8)  Keskne elektrooniline teabesüsteem CESOP, kus liikmesriigid edastavad riiklikul tasandil salvestatavat makseteavet, aitaks tõhusamalt võidelda e-kaubanduse käibemaksupettustega. See süsteem peaks üksikute maksesaajate puhul koondama kogu käibemaksualase teabe, mis on seotud liikmesriikide edastatud maksetehingutega, ning võimaldama saada täieliku ülevaate makse saajate poolt liikmesriikides asuvatelt maksjatelt saadud maksetest. Lisaks peaks kõnealune süsteem tuvastama ühe sama maksetehingu kohta saadud mitu kirjet, puhastama liikmesriikidelt saadud teavet (nt eemaldama dubleerimised, parandama vead andmetes jne) ning võimaldama liikmesriikide Eurofisci kontaktametnikel võrrelda makseandmeid nende käsutuses oleva käibemaksuteabega ning teha päringuid, et uurida kahtlustatavat käibemaksupettust või avastada käibemaksupettusi. Kõik liikmesriigid peaksid osalema kõikides Eurofisci töörühmades ja määrama asjaomased kontaktametnikud.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11
(11)  Makseandmete vahetamine maksuhaldurite vahel on tõhusaks pettuste vastu võitlemiseks äärmiselt oluline. Makseteavet töötleksid üksnes Eurofisci kontaktametnikud ja ainult eesmärgiga võidelda käibemaksupettuste vastu. Kõnealust teavet ei tohiks kasutada muudel kui käesoleva määrusega kehtestatud eesmärkidel, näiteks ärilistel eesmärkidel.
(11)  Makseandmete vahetamine maksuhaldurite vahel on tõhusaks pettuste vastu võitlemiseks äärmiselt oluline. Makseteavet töötleksid üksnes Eurofisci kontaktametnikud ja ainult eesmärgiga võidelda käibemaksupettuste vastu. Kõnealust teavet ei tohiks kasutada muudel kui käesoleva määrusega kehtestatud eesmärkidel, näiteks ärilistel eesmärkidel, samas tuleks seda teavet kasutada Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/8496a rakendamisel.
_________________
6a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)
(11a)   Kuna neid liikmesriike, kes on avaldanud hinnangu ühendusesiseste pettuste tõttu saamata jäävast käibemaksust tekkiva kahju kohta, on vähe, aitaks ühendusesiseste käibemaksupettusi käsitlevate võrdlusandmete olemasolu koostööd paremini suunata. Seetõttu peaks komisjon koos liikmesriikidega välja töötama käibemaksupettuste kvantifitseerimise ja analüüsimise ühise statistilise meetodi.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13
(13)  On vajalik ja proportsionaalne, et makseteenuse pakkujad säilitavad maksetehingutega seotud andmeid kaks aastat, et aidata liikmesriikidel võidelda e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja tuvastada pettureid. See ajavahemik on minimaalselt vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrollida võimalikke käibemaksupettusi või avastada käibemaksupettusi, ning on proportsionaalne, võttes arvesse suurt hulka makseteavet ja selle tundlikkust isikuandmete kaitse seisukohast.
(13)  On vajalik ja proportsionaalne, et makseteenuse pakkujad säilitavad maksetehingutega seotud andmeid kolm aastat, et aidata liikmesriikidel võidelda e-kaubanduse käibemaksupettuste vastu ja tuvastada pettureid. See ajavahemik on minimaalselt vajalik selleks, et liikmesriigid saaksid tõhusalt kontrollida võimalikke käibemaksupettusi või avastada käibemaksupettusi, ning on proportsionaalne, võttes arvesse suurt hulka makseteavet ja selle tundlikkust isikuandmete kaitse seisukohast.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14
(14)  Iga liikmesriigi Eurofisci kontaktametnikel peaks olema võimalus juurdepääsuks maksetehingutega seotud teabele ja selle analüüsimiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu. Komisjoni nõuetekohaselt akrediteeritud isikud peaksid saama juurdepääsu teabele ainult keskse elektroonilise teabesüsteemi arendamise ja töös hoidmise eesmärgil. Mõlemad kasutajarühmad peaksid järgima käesolevas määruses sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju.
(14)  Iga liikmesriigi Eurofisci kontaktametnikel peaks olema võimalus juurdepääsuks maksetehingutega seotud teabele ja selle analüüsimiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu. Komisjoni nõuetekohaselt akrediteeritud isikud peaksid saama juurdepääsu teabele keskse elektroonilise teabesüsteemi arendamise ja töös hoidmise ning käesoleva määruse nõuetekohase rakendamise eesmärgil. Mõlemad kasutajarühmad peaksid järgima käesolevas määruses sätestatud konfidentsiaalsuseeskirju. Lisaks sellele peaks komisjonil olema võimalik teha liikmesriikides kontrollkäike, et hinnata halduskoostöö korra toimimist.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14 a (uus)
(14a)  CESOPi haldamine ja olulise teabe analüüsimine on Eurofisci lisaülesanne. Eurofisci aastaaruandes tuleks analüüsida, kas Eurofiscile eraldatud vahendid on asjakohased ja piisavad, et parandada koostööd liikmesriikide vahel ja võidelda tõhusalt käibemaksupettuste vastu.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18
(18)  Vastavalt määruse () nr 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse [kuupäev]17.
(18)  Vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 42 lõikele 1 on konsulteeritud Euroopa Andmekaitseinspektoriga, kes esitas oma arvamuse [kuupäev]17. Kuna isikuandmete kaitse on liidu põhiväärtus, tuleks määruse (EL) nr 904/2010 (mida on muudetud käesoleva määrusega) artikli 24e kohaselt võetavate meetmete puhul konsulteerida Euroopa Andmekaitseinspektoriga.
__________________
__________________
17 ELT C […], […], lk […].
17 ELT C […], […], lk […].
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
II peatükk – 2. jagu – artikkel 12 a (uus)
1a)   II peatüki 2. jaole lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 12a
Kõikidel liikmesriikidel palutakse võtta meetmeid, et vähendada hilinenud vastuste osakaalu ja parandada teabenõuete kvaliteeti. Liikmesriigid peavad komisjoni selliste meetmete võtmisest teavitama.“
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 24c – lõige 2
2.  CESOP säilitab lõike 1 punktides a ja b osutatud teavet maksimaalselt kaks aastat alates selle aasta lõpust, mil teave süsteemi üle kanti.
2.  CESOP säilitab lõike 1 punktides a–c osutatud teavet maksimaalselt viis aastat alates selle aasta lõpust, mil teave süsteemi üle kanti.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 24d – lõik 2 (uus)
Lisaks sellele peaks komisjonil olema võimalik teha liikmesriikides kontrollkäike, et hinnata, kuidas toimib liikmesriikidevaheline koostöö piiriülese käibemaksupettuse vastu võitlemisel.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2a)   Artikli 36 lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:
„2. Konkreetses Eurofisci töövaldkonnas osalevate liikmesriikide kontaktametnikud (edaspidi „osalevad Eurofisci kontaktametnikud”) määravad osalevate kontaktametnike seast piiratud ajaks koordinaatori (edaspidi „Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid”). Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid:“
„2. Asjaomases Eurofisci töövaldkonnas osalevate liikmesriikide kontaktametnikud (edaspidi „osalevad Eurofisci kontaktametnikud”) määravad osalevate kontaktametnike seast piiratud ajaks koordinaatori (edaspidi „Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid”). Eurofisci töövaldkonna koordinaatorid:“
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 37 – lõik 1 a (uus)
Aastaaruandes esitatakse vähemalt üksikasjalik teave igas liikmesriigis teostatud kontrollide arvu ja artikli 24d kohaselt töödeldud teabe põhjal hinnatud ja kogutud täiendava käibemaksu kohta.
Aastaaruandes esitatakse iga liikmesriigi kohta vähemalt järgmine üksikasjalik teave:
–   tehtud kontrollide arv;
–  nende ametnike arv, kellel on lubatud viibida teise liikmesriigi haldusasutuste ruumides, ja nende ametnike arv, kes viibivad taotluse saanud liikmesriigi territooriumil läbiviidavate haldusuurimiste juures;
–  ühe või mitme liikmesriigi osalusel korraldatud üheaegsete kontrollide arv ja üheaegsete kontrollide eelvaliku koosolekutel osalenud ametnike arv;
–  ühiste auditirühmade arv, milles iga liikmesriik on osalenud;
–  meetmed, mis on võetud audiitorite teavitamiseks käesoleva määruse kohastest vahenditest;
–  kvalifitseeritud personali arv, et tagada kohalolek haldusasutuste ametiruumides, osalemine haldusuurimistes ja üheaegsetes kontrollides (nagu on osutatud artiklites 28–30);
–  töötajate arv ühtses teabevahetuse keskasutuses ja muudes määratud teabevahetuse üksustes, samuti muude pädevate ametnike arv, kes saavad käesoleva määruse alusel otse teavet vahetada (nagu on osutatud artiklis 4), ning teabe kogumise ja vahetamise viis nende asutuste vahel ning
–   artikli 24d kohaselt töödeldud teabe põhjal hinnatud ja kogutud täiendav käibemaks.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
XIII peatükk – artikkel 49 a (uus)
3a)   XIII peatükile lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 49a
Liikmesriigid ja komisjon loovad ühise ühendusesiseste käibemaksupettuste alase statistika kogumise süsteemi ja avaldavad hinnangud käibemaksupettustest tuleneva kahju kohta liikmesriikides ja liidus tervikuna. Komisjon võtab nimetatud statistilist süsteemi käsitleva praktilise ja menetlusliku korra vastu rakendusaktidega. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 58 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.“
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus)
Määrus (EL) nr 904/2010
Artikkel 50 – lõige 1a (uus)
3b)   artiklisse 50 lisatakse järgmine lõige:
„1a. Kui liikmesriik annab kolmandale riigile rohkem teavet, kui on ette nähtud käesoleva määruse II ja III peatükis, ei keeldu kõnealune liikmesriik asjaomase teabe edastamisest muule liikmesriigile, kes soovib temaga koostööd teha või kellel on huvi seda teavet saada.“

Ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimine (ÜMTde assotsieerimise otsus) *
PDF 108kWORD 41k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu 25. novembri 2013. aasta otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus) (COM(2019)0359 – C9‑0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2019)0359),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0118/2019),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A9‑0033/2019),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
PDF 115kWORD 42k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (12451/2019 – C9‑0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta soovitust (12451/2019)(1);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõike 2 teist lõiku, mille alusel Euroopa Ülemkogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0149/2019),

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 130,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9-0049/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Ülemkogu konsulteeris 16. oktoobri 2019. aasta kirjas Euroopa Parlamendiga Fabio Panetta Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks nimetamise küsimuses kaheksa-aastase ametiajaga alates 1. jaanuarist 2020;

B.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikes 2 esitatud tingimusi ja lepingu artiklis 130 sätestatud EKP täieliku sõltumatuse nõuet; arvestades, et hindamise käigus sai parlamendikomisjon kandidaadilt elulookirjelduse ning vastused talle saadetud kirjalikule küsimustikule;

C.  arvestades, et seejärel korraldas parlamendikomisjon 3. detsembril 2019. aastal kandidaadi kahe ja poole tunnise kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

D.  arvestades, et Euroopa Keskpanga nõukogu koosneb Euroopa Keskpanga juhatuse liikmetest ja nende liikmesriikide keskpankade juhatajatest, mille rahaühik on euro; arvestades, et kõik keskpankade juhatajad on tänaseni mehed;

E.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud rahulolematust Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametisse nimetamise menetluse suhtes ning nõudnud sellega seoses menetluse parandamist; arvestades, et Euroopa Parlament on nõudnud, et talle esitataks aegsasti vähemalt kahest nimest koosnev sooliselt tasakaalustatud nimekiri;

F.  arvestades, et 17. septembril 2019 esitas Euroopa Parlament heakskiitva arvamuse nõukogu soovituse kohta nimetada Christine Lagarde Euroopa Keskpanga esimeseks naissoost presidendiks;

G.  arvestades, et Euroopa Keskpanga nõukogus on naised jätkuvalt alaesindatud; arvestades, et Euroopa Parlament taunib asjaolu, et liikmesriigid ei ole seda nõudmist tõsiselt võtnud, ning nõuab, et riiklikud ja ELi institutsioonid teeksid aktiivselt tööd soolise tasakaalu saavutamiseks järgmiste kandidaatide ametisse nimetamisel;

H.  arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

1.  toetab nõukogu soovitust nimetada Fabio Panetta Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja liikmesriikide valitsustele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0211.


Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
PDF 117kWORD 42k
Euroopa Parlamendi 17. detsembri 2019. aasta otsus, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (13651/2019 – C9‑0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 8. novembri 2019. aasta soovitust (13651/2019)(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõike 2 teist lõiku, mille alusel Euroopa Ülemkogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0173/2019),

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2019. aasta resolutsiooni soolise tasakaalu kohta kandidaatide esitamisel ELi majandus- ja rahandusalastele ametikohtadele(2),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 130,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A9‑0046/2019),

A.  arvestades, et 14. novembri 2019. aasta kirjas konsulteeris Euroopa Ülemkogu Euroopa Parlamendiga Isabel Schnabeli Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks nimetamise küsimuses kaheksa-aastase ametiajaga alates 1. jaanuarist 2020;

B.  arvestades, et majandus- ja rahanduskomisjon hindas esitatud kandidaadi kvalifikatsiooni, pidades eelkõige silmas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 283 lõikes 2 esitatud tingimusi ja kõnealuse lepingu artiklis 130 sätestatud EKP täieliku sõltumatuse nõuet; arvestades, et selle hindamise käigus sai parlamendikomisjon kandidaadilt elulookirjelduse ning vastused talle saadetud kirjalikule küsimustikule;

C.  arvestades, et seejärel korraldas parlamendikomisjon 3. detsembril 2019. aastal kandidaadi kuulamise, kus kandidaat esines avasõnavõtuga ja vastas seejärel parlamendikomisjoni liikmete küsimustele;

D.  arvestades, et Euroopa Keskpanga nõukogu koosneb Euroopa Keskpanga juhatuse liikmetest ja üheksateistkümnest nende liikmesriikide keskpankade juhatajast, mille rahaühik on euro; arvestades, et praeguseni on kõik neist mehed;

E.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt väljendanud rahulolematust Euroopa Keskpanga juhatuse liikmete ametisse nimetamise menetluse suhtes ning nõudnud sellega seoses menetluste parandamist; arvestades, et Euroopa Parlament on nõudnud, et talle esitataks aegsasti vähemalt kahest nimest koosnev sooliselt tasakaalustatud nimekiri;

F.  arvestades, et 17. septembril 2019. aastal toetas Euroopa Parlament nõukogu soovitust nimetada Christine Lagarde Euroopa Keskpanga esimeseks naissoost presidendiks;

G.  arvestades, et naised on Euroopa Keskpanga nõukogus endiselt alaesindatud; arvestades, et Euroopa Parlament taunib asjaolu, et liikmesriigid ei ole seda taotlust tõsiselt võtnud, ning nõuab, et liikmesriikide ja ELi institutsioonid teeksid aktiivselt tööd soolise tasakaalu saavutamiseks järgmiste kandidaatide ametisse nimetamisel;

H.  arvestades, et kõik ELi ja liikmesriikide institutsioonid ja organid peaksid rakendama soolise tasakaalu tagamiseks konkreetseid meetmeid;

1.  toetab nõukogu soovitust nimetada Isabel Schnabel Euroopa Keskpanga juhatuse liikmeks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Ülemkogule, nõukogule ja liikmesriikide valitsustele.

(1) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
(2) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2019)0211.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika