Hakemisto 
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 17. joulukuuta 2019 - Strasbourg
Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle ***I
 EU:n ja Sveitsin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ***
 EU:n ja Liechtensteinin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ***
 Pöytäkirja EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, siltä osin kuin kyse on Eurodaciin pääsystä lainvalvontatarkoituksessa***
 Salomonsaarten liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaiseen kumppanuussopimukseen ***
 Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset *
 Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi *
 Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) *
 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
 Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen

Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Jordanialle ***I
PDF 115kWORD 38k
Päätöslauselma
Teksti
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2019)0411),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 212 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9-0116/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisen julistuksen, joka on annettu yhdessä makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle 12. elokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 778/2013/EU(1) kanssa,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan kirjeet,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A9-0045/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. joulukuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2020/… antamiseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jordanian hašemiittiselle kuningaskunnalle

P9_TC1-COD(2019)0192


(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2020/33.)

(1) EUVL L 218, 14.8.2013, s. 15.


EU:n ja Sveitsin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ***
PDF 108kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08730/2019),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton väliseksi sopimukseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta (08744/2019 ja 10510/2019),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0018/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0043/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton hallituksille ja parlamenteille.


EU:n ja Liechtensteinin sopimus rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ***
PDF 109kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 esityksestä neuvoston päätökseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (08732/2019),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan väliseksi sopimukseksi rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta (08750/2019 ja 10513/2019),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdan ja 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan sekä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9‑0019/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0044/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


Pöytäkirja EU:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, siltä osin kuin kyse on Eurodaciin pääsystä lainvalvontatarkoituksessa***
PDF 107kWORD 38k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 esityksestä neuvoston päätökseksi niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekemisestä (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15783/2018),

–  ottaa huomioon luonnoksen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, liitettäväksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan väliseksi lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevaksi pöytäkirjaksi (15781/2018),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 87 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0025/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A9-0025/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.


Salomonsaarten liittyminen EU:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaiseen kumppanuussopimukseen ***
PDF 109kWORD 40k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 esityksestä neuvoston päätökseksi Salomonsaarten liittymisestä Euroopan yphteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (09405/2019),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdan, 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C9-0010/2019),

–  ottaa huomioon 4. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen(1),

–  ottaa huomioon 19. tammikuuta 2011 antamansa päätöslauselman väliaikaisesta kumppanuussopimuksesta Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan yhteisön välillä(2),

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden (AKT-maat) ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 114 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan suosituksen (A9-0050/2019),

1.  antaa hyväksyntänsä Salomonsaarten liittymiselle sopimukseen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Salomonsaarten hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 215, 19.6.2018, s. 2.
(2) EUVL C 136E, 11.5.2012, s. 19.


Maksupalveluntarjoajia koskevat vaatimukset *
PDF 153kWORD 43k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0812),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0015/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0048/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)  Komissiolle laaditun EU-28-jäsenvaltioiden alv-vajetta koskevan selvityksen ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States” vuoden 2019 loppukertomuksen mukaan arvonlisäverovaje eli odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän erotus unionissa oli 137,5 miljardia euroa vuonna 2017, mikä merkitsee, että tuloja menetetään unionissa 267 euroa henkeä kohti. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja: alv-vajeet vaihtelevat joidenkin jäsenvaltioiden alle 0,7 prosentista toisten 35,5 prosenttiin odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä. Tämä tuo korostetusti esiin sen, että tarvitaan enemmän valtioiden rajatylittävää yhteistyötä erityisesti verkkokauppaan liittyvien alv-petosten ja yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.
_________________
44 a   Saatavilla verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)
(2 b)  Alv-petosten torjuntastrategiaa olisi kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa, ja alv-järjestelmästä olisi tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot investoivat edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa, erityisesti yhdistämällä automaattisesti yritysten kassakoneet ja myyntijärjestelmät alv-ilmoituksiin. Lisäksi veroviranomaisten olisi jatkettava pyrkimyksiään yhteistyön tiivistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi muun muassa verohallinnon EU-huippukokouksen (Tadeus) kautta. Tadeus on jäsenvaltioiden verohallintojen johtajien verkosto, jolla pyritään parantamaan strategisen tason koordinointia verohallintojen välillä. Tässä yhteydessä veroviranomaisten olisi pyrittävä varmistamaan unionin tasolla tehokas viestintä ja yhteentoimivuus kaikkien verotietokantojen välillä. Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)  Tällä hetkellä maksuja suoritetaan vain harvoissa tapauksissa virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelujen kautta, joten näitä palvelualustoja ei pidetä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (EU) 2015/23661 a määriteltyinä maksupalveluntarjoajina. Vaikka alv-petosten riski on tällä hetkellä rajallinen, se on kuitenkin olemassa. Komission olisi sen vuoksi arvioitava kolmen vuoden kuluessa, olisiko virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut sisällytettävä tämän direktiivin soveltamisalaan.
_______________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 35).
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67946 mukaisesti on tärkeää, että maksupalveluntarjoajan velvoite säilyttää ja antaa rajatylittävää maksutapahtumaa koskevia tietoja on oikeasuhteinen, ja sen olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen jäsenvaltioille verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi. Lisäksi maksajasta olisi säilytettävä ainoastaan sijaintia koskeva tieto. Maksunsaajaa ja maksutapahtumaa koskevien tietojen osalta maksupalveluntarjoajilta olisi edellytettävä ainoastaan, että ne säilyttävät ja välittävät veroviranomaisille tietoja, jotka veroviranomaiset tarvitsevat havaitakseen mahdolliset petoksentekijät ja tehdäkseen alv-tarkastuksia. Sen vuoksi maksupalveluntarjoajia olisi vaadittava säilyttämään tietoja ainoastaan rajatylittävistä maksutapahtumista, jotka todennäköisesti osoittavat taloudellista toimintaa. Jos otetaan käyttöön enimmäismäärä, joka perustuu maksunsaajan kalenterivuoden neljänneksen aikana saamien maksujen määrään, voidaan saada luotettava käsitys siitä, että maksut on suoritettu osana taloudellista toimintaa eikä muista kuin kaupallisista syistä. Maksupalveluntarjoajan kirjanpitovelvoite käynnistyisi silloin, kun tämä enimmäismäärä saavutetaan.
(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/67946 mukaisesti on tärkeää, että maksupalveluntarjoajan velvoite säilyttää ja antaa rajatylittävää maksutapahtumaa koskevia tietoja on oikeasuhteinen, ja sen olisi rajoituttava siihen, mikä on tarpeen jäsenvaltioille verkkokaupan alv-petosten torjumiseksi. Lisäksi maksajasta olisi säilytettävä ainoastaan sijaintia koskeva tieto. Maksunsaajaa ja maksutapahtumaa koskevien tietojen osalta maksupalveluntarjoajilta olisi edellytettävä ainoastaan, että ne säilyttävät ja välittävät veroviranomaisille tietoja, jotka veroviranomaiset tarvitsevat havaitakseen mahdolliset petoksentekijät ja tehdäkseen alv-tarkastuksia. Sen vuoksi maksupalveluntarjoajia olisi vaadittava säilyttämään tietoja ainoastaan rajatylittävistä maksutapahtumista, jotka todennäköisesti osoittavat taloudellista toimintaa. Jos otetaan käyttöön enimmäismäärä, joka perustuu joko maksunsaajan kalenterivuoden neljänneksen aikana saamien maksujen määrään tai maksukohtaiseen vähimmäismäärään, voidaan saada luotettava käsitys siitä, että maksut on suoritettu osana taloudellista toimintaa eikä muista kuin kaupallisista syistä. Maksupalveluntarjoajan kirjanpitovelvoite käynnistyisi silloin, kun tämä enimmäismäärä saavutetaan.
_________________
_________________
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
46 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Koska tietoja on runsaasti ja ne ovat henkilötietojen suojan kannalta arkaluonteisia, on tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät tiedot rajatylittävistä maksutapahtumista kahden vuoden ajan, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita torjumaan verkkokauppaan liittyviä alv-petoksia ja havaitsemaan petoksentekijät. Tämä on välttämätön vähimmäisaika, jotta jäsenvaltiot voivat suorittaa tarkastukset tehokkaasti ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petokset.
(8)  Koska tietoja on runsaasti ja ne ovat henkilötietojen suojan kannalta arkaluonteisia, on tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät tiedot rajatylittävistä maksutapahtumista kolmen vuoden ajan, jotta voidaan auttaa jäsenvaltioita torjumaan verkkokauppaan liittyviä alv-petoksia ja havaitsemaan petoksentekijät. Tämä on välttämätön vähimmäisaika, jotta jäsenvaltiot voivat suorittaa tarkastukset tehokkaasti ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petokset.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Tietojen kirjaamis- ja ilmoitusvelvoitteen olisi myös synnyttävä tapauksissa, joissa maksupalveluntarjoaja vastaanottaa varoja tai maksutapahtumia maksunsaajan puolesta, eikä pelkästään silloin, kun maksupalveluntarjoaja siirtää varoja tai myöntää maksuvälineitä maksunsaajalle.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)   Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) on tarpeen antaa kunnianhimoinen mandaatti, jotta se voi yhteistyössä kansallisten oikeusviranomaisten kanssa varmistaa petoksentekijöiden tehokkaan syytteeseenpanon kansallisissa tuomioistuimissa. Järjestäytyneiden rajatylittävien alv-petosten olisi johdettava asianmukaisesti syytteeseen asettamiseen, ja petoksentekijöille olisi määrättävä rangaistuksia.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 bartikla – 2 kohta – b alakohta
(b)  maksupalveluntarjoaja suorittaa kalenterivuoden neljänneksen aikana yli 25 a alakohdassa tarkoitettua maksutapahtumaa samalle maksunsaajalle.
(b)  maksupalveluntarjoaja suorittaa kalenterivuoden neljänneksen aikana yli 25 a alakohdassa tarkoitettua maksutapahtumaa samalle maksunsaajalle tai suorittaa yhtenä maksutapahtumana varainsiirron, jonka rahallinen arvo on vähintään 2 500 euroa.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 bartikla – 3 kohta – a alakohta
(a)  maksupalveluntarjoajan on säilytettävä tiedot sähköisessä muodossa kahden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jonka kuluessa maksutapahtuma suoritettiin;
(a)  maksupalveluntarjoajan on säilytettävä tiedot sähköisessä muodossa kolmen vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jonka kuluessa maksutapahtuma suoritettiin;
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 cartikla – 1 kohta – a alakohta
(a)  maksajan maksutilin IBAN-tilinumeroa;
(a)  maksajan maksutilin IBAN-tilinumeroa tai muuta tunnistetta, joka yksiselitteisesti yksilöi maksajan ja maksajan sijainnin; tai
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2006/112/EY
243 dartikla – 1 kohta – b alakohta
(h)  g alakohdassa tarkoitettuihin maksutapahtumiin liittyvät maksunpalautukset;
(h)  g alakohdassa tarkoitettuihin maksutapahtumiin liittyvät maksunpalautukset, jos ne ovat saatavilla;
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/112/EY
XV osasto – 2 a luku – 410 c artikla
(1 a)  Lisätään XV osaston 2 a lukuun artikla seuraavasti:
”410 c artikla
Komissio esittää jäsenvaltioilta saamiensa tietojen pohjalta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen XI osaston 4 luvun 2 a jakson toiminnasta ja erityisesti tarpeesta sisällyttää virtuaalivaluuttojen vaihtopalvelut kyseisen jakson soveltamisalaan. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2022.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2024.

Hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävät toimenpiteet alv-petosten torjumiseksi *
PDF 160kWORD 45k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0813),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 113 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0016/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0047/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 a kappale
(2 a)   Komissiolle laaditun EU28-jäsenvaltioiden alv-vajetta koskevan selvityksen ”Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States”3 a vuoden 2019 loppukertomuksen mukaan arvonlisäverovaje eli odotettujen alv-tulojen ja toteutuneen alv-kertymän erotus unionissa oli 137,5 miljardia euroa vuonna 2017, mikä merkitsee, että odotettujen alv-tulojen kokonaismäärästä jäi saamatta 11,2 prosenttia ja tuloja menetettiin unionissa 267 euroa henkeä kohti. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin suuria eroja, sillä niiden alv-vaje vaihtelee 0,6 prosentista jopa 35,5 prosenttiin. Tämä tuo korostetusti esiin sen, että tarvitaan enemmän valtioiden rajatylittävää yhteistyötä erityisesti sähköisen kaupankäynnin alv-petosten ja yleisemminkin alv-petosten (mukaan lukien karusellipetokset) torjumiseksi entistä paremmin.
_________________
3 a Saatavilla verkko-osoitteessa https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
Tarkistus 2
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 b kappale
(2 b)   Alv-petokset yhdistetään usein järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja muutama harva järjestäytynyt rikollisverkosto voi tehdä rajatylittäviä alv-petoksia miljardien eurojen arvosta, mikä vaikuttaa kielteisesti paitsi tulojen kertymään jäsenvaltioissa myös unionin omiin varoihin. Euroopan syyttäjänvirastolle (EPPO) on siksi annettava kunnianhimoinen mandaatti, jotta se voi yhteistyössä kansallisten oikeusviranomaisten kanssa varmistaa petoksentekijöiden tehokkaan syytteeseenpanon kansallisissa tuomioistuimissa. Järjestäytyneiden rajatylittävien alv-petosten olisi johdettava asianmukaisesti syytteeseen asettamiseen ja petoksentekijöille olisi määrättävä rangaistuksia.
Tarkistus 3
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 c kappale
(2 c)  Alv-petosten torjuntastrategiaa olisi kehitettävä rinnakkain talouden nykyaikaistamisen ja digitalisaation kanssa, ja alv-järjestelmästä olisi tehtävä mahdollisimman yksinkertainen yritysten ja kansalaisten kannalta. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että jäsenvaltiot investoivat edelleen teknologiapohjaisiin ratkaisuihin veronkannossa, erityisesti yhdistämällä automaattisesti yritysten kassakoneet ja myyntijärjestelmät alv-ilmoituksiin. Lisäksi veroviranomaisten olisi jatkettava pyrkimyksiään yhteistyön tiivistämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihtamiseksi muun muassa verohallinnon EU-huippukokouksen (Tadeus) kautta. Tadeus on jäsenvaltioiden verohallintojen johtajien verkosto, jolla pyritään parantamaan strategisen tason koordinointia verohallintojen välillä. Tässä yhteydessä veroviranomaisten olisi pyrittävä varmistamaan unionin tasolla tehokas viestintä ja yhteentoimivuus kaikkien verotietokantojen välillä. Lohkoketjuteknologiaa voitaisiin myös hyödyntää henkilötietojen suojan ja veroviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamiseksi.
Tarkistus 4
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Sähköinen keskustietojärjestelmä, jäljempänä ’CESOP-järjestelmä’, jonne jäsenvaltiot toimittavat kansallisella tasolla säilyttämiään tietoja, saavuttaisi tehokkaammin sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjuntaa koskevan tavoitteen. Järjestelmän olisi yhdistettävä kaikki jäsenvaltioiden toimittamat arvonlisäverotuksen kannalta merkitykselliset tiedot maksutapahtumista yksittäisten maksunsaajien osalta ja mahdollistettava kattavan kokonaiskuvan saaminen maksuista, jotka maksunsaajat ovat vastaanottaneet jäsenvaltioissa sijaitsevilta maksajilta. Lisäksi CESOP-järjestelmän olisi tunnistettava saman maksutapahtuman moninkertaiset kirjaukset, selkeytettävä jäsenvaltioilta saatuja tietoja (esim. poistettava kaksoiskappaleet, korjattava tiedoissa olevat virheet jne.) ja annettava jäsenvaltioiden Eurofisc-yhteysvirkamiehille mahdollisuus ristiinverrata maksutietoja heidän hallussaan oleviin tietoihin ja tehdä tiedusteluja epäiltyjen alv-petosten tutkimiseksi tai alv-petosten havaitsemiseksi.
(8)  Sähköinen keskustietojärjestelmä, jäljempänä ’CESOP-järjestelmä’, jonne jäsenvaltiot toimittavat kansallisella tasolla säilyttämiään tietoja, saavuttaisi tehokkaammin sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjuntaa koskevan tavoitteen. Järjestelmän olisi yhdistettävä kaikki jäsenvaltioiden toimittamat arvonlisäverotuksen kannalta merkitykselliset tiedot maksutapahtumista yksittäisten maksunsaajien osalta ja mahdollistettava kattavan kokonaiskuvan saaminen maksuista, jotka maksunsaajat ovat vastaanottaneet jäsenvaltioissa sijaitsevilta maksajilta. Lisäksi CESOP-järjestelmän olisi tunnistettava saman maksutapahtuman moninkertaiset kirjaukset, selkeytettävä jäsenvaltioilta saatuja tietoja (esim. poistettava kaksoiskappaleet, korjattava tiedoissa olevat virheet jne.) ja annettava jäsenvaltioiden Eurofisc-yhteysvirkamiehille mahdollisuus ristiinverrata maksutietoja heidän hallussaan oleviin tietoihin ja tehdä tiedusteluja epäiltyjen alv-petosten tutkimiseksi tai alv-petosten havaitsemiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi osallistuttava kaikkiin Eurofisc-työryhmiin ja nimitettävä tätä varten yhteysvirkamiehiä.
Tarkistus 5
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Maksutietojen vaihto veroviranomaisten välillä on ratkaisevan tärkeää tehokkaan petostentorjunnan kannalta. Vain Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi käsiteltävä maksutietoja ja ainoastaan kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Kyseisiä tietoja ei tulisi käyttää muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin.
(11)  Maksutietojen vaihto veroviranomaisten välillä on ratkaisevan tärkeää tehokkaan petostentorjunnan kannalta. Vain Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi käsiteltävä maksutietoja ja ainoastaan kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Kyseisiä tietoja ei tulisi käyttää muihin kuin tässä asetuksessa vahvistettuihin tarkoituksiin, kuten kaupallisiin tarkoituksiin, ja niitä olisi hyödynnettävä myös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/8496 a täytäntöönpanossa.
_________________
6 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).
Tarkistus 6
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale
(11 a)   Vain muutamat jäsenvaltiot julkaisevat arvioita yhteisön sisäisistä petoksista johtuvista alv-tulojen menetyksistä, mutta vertailukelpoiset tiedot yhteisön sisäisistä alv-petoksista auttaisivat kohdentamaan jäsenvaltioiden välisen yhteistyön paremmin. Komission olisikin kehitettävä jäsenvaltioiden kanssa yhteinen tilastotieteellinen lähestymistapa alv-petosten määrälliseen arviointiin ja analysointiin.
Tarkistus 7
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  On tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät maksutapahtumiin liittyvät tiedot kahden vuoden ajan, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten toimijoiden tunnistamisessa. Tämä ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on oikeasuhteinen ottaen huomioon maksutietojen valtavan määrän ja niiden arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan nähden.
(13)  On tarpeen ja oikeasuhteista, että maksupalveluntarjoajat säilyttävät maksutapahtumiin liittyvät tiedot kolmen vuoden ajan, jotta voidaan tukea jäsenvaltioita sähköisen kaupankäynnin alv-petosten torjunnassa ja epärehellisten toimijoiden tunnistamisessa. Tämä ajanjakso on vähimmäisajanjakso, jonka aikana jäsenvaltioiden on tarpeen suorittaa tehokasta valvontaa ja tutkia epäiltyjä alv-petoksia tai havaita alv-petoksia, ja se on oikeasuhteinen ottaen huomioon maksutietojen valtavan määrän ja niiden arkaluontoisuuden henkilötietojen suojaan nähden.
Tarkistus 8
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Kunkin jäsenvaltion Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi saatava pääsy maksutapahtumiin liittyviin tietoihin ja heidän olisi pystyttävä analysoimaan niitä, kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Asianmukaisesti valtuutetuilla komission henkilöillä olisi oltava pääsy tietoihin ainoastaan sähköisen keskustietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten. Molempia käyttäjäryhmiä olisi velvoitettava noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä.
(14)  Kunkin jäsenvaltion Eurofisc-yhteysvirkamiesten olisi saatava pääsy maksutapahtumiin liittyviin tietoihin ja heidän olisi pystyttävä analysoimaan niitä, kun tavoitteena on alv-petosten torjunta. Asianmukaisesti valtuutetuilla komission henkilöillä olisi oltava pääsy tietoihin sähköisen keskustietojärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten sekä tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi. Molempia käyttäjäryhmiä olisi velvoitettava noudattamaan tässä asetuksessa säädettyjä luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä. Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten hallinnolliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.
Tarkistus 9
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale
(14 a)  CESOP-järjestelmän hallinnointi sekä tärkeiden tietojen analysointi ovat lisätehtäviä Eurofiscille. Eurofiscin vuosikertomuksessa olisi tarkasteltava sitä, ovatko Eurofiscille osoitetut resurssit asianmukaisia ja riittäviä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamiseksi ja alv-petosten torjumiseksi tehokkaasti.
Tarkistus 10
Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon […]17,
(18)  Euroopan tietosuojavaltuutettua (EDPS) on kuultu asetuksen (EU) 2018/1725 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja hän on antanut lausunnon [...]17. Koska henkilötietojen suoja on unionin perusarvo, Euroopan tietosuojavaltuutettua olisi kuultava kaikista asetuksen (EU) N:o 904/2010, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 24 e artiklan nojalla toteutettavista toimenpiteistä.
__________________
__________________
17 EUVL C […], […], s. […].
17 EUVL C […], […], s. […].
Tarkistus 11
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
Luku II – 2 jakso – 12 a artikla (uusi)
(1 a)   Lisätään II luvun 2 jaksoon artikla seuraavasti:
”12 a artikla
Kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimenpiteitä, joilla vähennetään myöhässä olevien vastausten osuutta ja parannetaan tietopyyntöjen laatua. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näistä toimenpiteistä.”
Tarkistus 12
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
24 cartikla – 2 kohta
2.  CESOP-järjestelmän on säilytettävä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot enintään kahden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona tiedot siirrettiin järjestelmään.
2.  CESOP-järjestelmän on säilytettävä 1 kohdan a–c alakohdassa tarkoitetut tiedot enintään viiden vuoden ajan sen vuoden päättymisestä, jona tiedot siirrettiin järjestelmään.
Tarkistus 13
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
24 dartikla – 2 alakohta (uusi)
Lisäksi komissiolla olisi oltava mahdollisuus käydä jäsenvaltioissa arvioimassa, miten rajatylittäviä alv-petoksia koskevat jäsenvaltioiden väliset yhteistyöjärjestelyt toimivat.
Tarkistus 14
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
36 artikla – 2 kohta johdantokappale
(2 a)   Korvataan 36 artiklan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:
”2. Eurofiscin johonkin työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä koordinaattori, jäljempänä ’Eurofiscin työalakoordinaattori’, osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi. Eurofiscin työalakoordinaattorit”
”2. Eurofiscin tiettyyn työalaan osallistuvien jäsenvaltioiden yhteysvirkamiesten, jäljempänä ’osallistuvat Eurofisc-yhteysvirkamiehet’, on nimettävä koordinaattori, jäljempänä ’Eurofiscin työalakoordinaattori’, osallistuvien Eurofisc-yhteysvirkamiesten joukosta rajoitetuksi ajaksi. Eurofiscin työalakoordinaattorit”
Tarkistus 15
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Asetus (EU) N:o 904/2010
37 artikla – 1 a alakohta (uusi)
”Vuosikertomuksessa on vähintään ilmoitettava kunkin jäsenvaltion osalta suoritettujen tarkastusten lukumäärä sekä 24 d artiklan mukaisesti käsiteltyjen tietojen perusteella määritetyt ja kerätyt arvonlisäverot.”
”Vuosikertomuksessa on ilmoitettava yksityiskohtaisesti kunkin jäsenvaltion osalta ainakin
–   suoritettujen tarkastusten lukumäärä;
–  niiden virkamiesten lukumäärä, jotka on valtuutettu olemaan läsnä toisen jäsenvaltion hallintoviranomaisten virastoissa, ja niiden virkamiesten lukumäärä, jotka ovat olleet läsnä pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion alueella toteutetuissa hallinnollisissa tutkimuksissa;
–  yhden tai useamman jäsenvaltion kanssa järjestettyjen samanaikaisten tarkastusten lukumäärä ja niiden virkamiesten lukumäärä, jotka ovat osallistuneet samanaikaisia tarkastuksia koskeviin esivalintakokouksiin;
–  niiden yhteisten tarkastusryhmien lukumäärä, joihin kukin jäsenvaltio on osallistunut;
–  toimet, joilla tarkastajille on tiedotettu tämän asetuksen mukaisista välineistä;
–  sellaisten henkilöstöhallinnon pätevien edustajien lukumäärä, jotka varmistavat läsnäolon virastoissa sekä osallistumisen hallinnollisiin tutkimuksiin ja samanaikaisiin tarkastuksiin (28–30 artiklan mukaisesti);
–  sen henkilöstön määrä, joka on läsnä jäsenvaltion keskusyhteystoimistossa ja muissa nimetyissä yhteysviranomaisissa, ja myös mahdolliset muut toimivaltaiset virkamiehet, jotka voivat suoraan vaihtaa tietoja tämän asetuksen perusteella (4 artiklan mukaisesti), sekä tapa, jolla tietoja kerätään ja vaihdetaan näiden elinten välillä; sekä
–   24 d artiklan mukaisesti käsiteltyjen tietojen perusteella määritetyt ja kerätyt täydentävät arvonlisäverot.”
Tarkistus 16
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
XIII luku – 49 a artikla (uusi)
(3 a)   Lisätään XIII lukuun artikla seuraavasti:
”49 a artikla
Jäsenvaltiot ja komissio perustavat yhteisen järjestelmän, jonka avulla kerätään tilastotietoa yhteisön sisäisistä alv-petoksista, ja julkaisevat kansalliset arviot näistä petoksista johtuvista alv-tulojen menetyksistä sekä koko unionia koskevat arviot. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä tällaista tilastollista järjestelmää koskevat käytännön järjestelyt. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”
Tarkistus 17
Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Asetus (EU) N:o 904/2010
50 artikla – 1 a kohta (uusi)
(3 b)   Lisätään 50 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Jos jäsenvaltio toimittaa jollekin kolmannelle maalle enemmän tietoja kuin tämän asetuksen II ja III luvussa säädetään, se ei saa kieltäytyä toimittamasta näitä tietoja toiselle jäsenvaltiolle, joka pyytää yhteistyötä tai jolla on intressi saada kyseiset tiedot.”

Merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatio Euroopan unioniin (MMA-assosiaatiopäätös) *
PDF 105kWORD 37k
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 17. joulukuuta 2019 ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin 25 päivänä marraskuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/755/EU (MMA-assosiaatiopäätös) muuttamisesta (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2019)0359),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0118/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan mietinnön (A9-0033/2019),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
PDF 111kWORD 40k
Euroopan parlamentin päätös 17. joulukuuta 2019 neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 päivätyn neuvoston suosituksen (12451/2019)(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0149/2019),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 130 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0049/2019),

A.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto kuuli 16. lokakuuta 2019 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamenttia Fabio Panettan nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden pituiseksi toimikaudeksi 1. tammikuuta 2020 alkaen;

B.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja 130 artiklassa asetetun EKP:n täydellisen riippumattomuuden vaatimuksen täyttymistä; ottaa huomioon, että valiokunta sai arviointia varten ehdokkaalta ansioluettelon sekä vastaukset hänelle toimitettuun kysymyslomakkeeseen;

C.  ottaa huomioon, että tämän jälkeen valiokunta järjesti 3. joulukuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankin neuvoston muodostavat Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenet sekä niiden yhdeksäntoista jäsenvaltion kansallisten keskuspankkien pääjohtajat, joiden rahayksikkö on euro; ottaa huomioon, että tällä hetkellä kaikki kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat miehiä;

E.  ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut tyytymättömyytensä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyyn ja kehottanut parantamaan tähän liittyviä menettelyjä; ottaa huomioon, että parlamentti on pyytänyt saavansa ajoissa vähintään kaksi nimeä sisältävän ehdokasluettelon, jossa sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina;

F.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 17. syyskuuta 2019 myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Christine Lagarde Euroopan keskuspankin ensimmäiseksi naispuoliseksi pääjohtajaksi;

G.  ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen aliedustettuina Euroopan keskuspankin neuvostossa; ottaa huomioon, että parlamentti pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole suhtautuneet tähän pyyntöön vakavasti, ja kehottaa jäsenvaltioiden elimiä ja EU:n toimielimiä pyrkimään aktiivisesti sukupuolten tasapuoliseen edustukseen seuraavissa nimityksissä;

H.  katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten välisen tasapainon varmistamiseksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Fabio Panetta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.


Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittäminen
PDF 114kWORD 39k
Euroopan parlamentin päätös 17. joulukuuta 2019 neuvoston suosituksesta Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 8. marraskuuta 2019 päivätyn neuvoston suosituksen (13651/2019)(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, jonka mukaisesti Eurooppa-neuvosto on kuullut parlamenttia (C9‑0173/2019),

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa‑arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 130 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0046/2019),

A.  ottaa huomioon, että Eurooppa-neuvosto kuuli 14. marraskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamenttia Isabel Schnabelin nimittämisestä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi kahdeksan vuoden pituiseksi toimikaudeksi 1. tammikuuta 2020 alkaen;

B.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 283 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja 130 artiklassa asetetun EKP:n täydellisen riippumattomuuden vaatimuksen täyttymistä; ottaa huomioon, että arviointia varten valiokunta sai ehdokkaalta ansioluettelon sekä vastaukset hänelle toimitettuun kysymyslomakkeeseen;

C.  ottaa huomioon, että tämän jälkeen valiokunta järjesti 3. joulukuuta 2019 kuulemisen, jossa ehdokas antoi lausuman ja vastasi valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan keskuspankin neuvoston muodostavat Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenet sekä niiden yhdeksäntoista jäsenvaltion kansallisten keskuspankkien pääjohtajat, joiden rahayksikkö on euro; ottaa huomioon, että tällä hetkellä kaikki kansallisten keskuspankkien pääjohtajat ovat miehiä;

E.  ottaa huomioon, että parlamentti on toistuvasti ilmaissut tyytymättömyytensä Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyyn ja kehottanut parantamaan tähän liittyviä menettelyjä; ottaa huomioon, että parlamentti on pyytänyt saavansa ajoissa vähintään kaksi nimeä sisältävän ehdokasluettelon, jossa sukupuolet ovat tasapuolisesti edustettuina;

F.  ottaa huomioon, että parlamentti antoi 17. syyskuuta 2019 myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Christine Lagarde Euroopan keskuspankin johtokunnan ensimmäiseksi naispuoliseksi puheenjohtajaksi;

G.  ottaa huomioon, että naiset ovat edelleen aliedustettuina Euroopan keskuspankin neuvostossa; ottaa huomioon, että parlamentti pitää valitettavana, että jäsenvaltiot eivät ole suhtautuneet tähän pyyntöön vakavasti, ja kehottaa jäsenvaltioiden ja EU:n toimielimiä pyrkimään aktiivisesti sukupuolten tasapuoliseen edustukseen seuraavissa nimityksissä;

H.  katsoo, että kaikkien EU:n ja kansallisten toimielinten ja elinten olisi toteutettava konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten tasapuolisen edustuksen varmistamiseksi;

1.  antaa myönteisen lausunnon neuvoston suosituksesta nimittää Isabel Schnabel Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
(2) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö