Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2019 m. gruodžio 17 d. - Strasbūras
Makrofinansinė parama Jordanijai ***I
 ES ir Šveicarijos susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje ***
 ES ir Lichtenšteino susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje ***
 ES ir Šveicarijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, protokolas dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais ***
 Saliamono Salų prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo ***
 Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams *
 Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM *
 Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija (Užjūrio asociacijos sprendimas) *
 Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
 Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas

Makrofinansinė parama Jordanijai ***I
PDF 128kWORD 42k
Rezoliucija
Tekstas
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2019)0411),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 212 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0116/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos bendrą pareiškimą, priimtą kartu su 2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 778/2013/ES, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto ir Užsienio reikalų komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A9-0045/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. gruodžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2020/..., kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama

P9_TC1-COD(2019)0192


(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) 2020/33.)

(1) OL L 218, 2013 8 14, p. 15.


ES ir Šveicarijos susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje ***
PDF 118kWORD 41k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08730/2019),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo (08744/2019 ir 10510/2019) projektą,

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu (C9-0018/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0043/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos vyriausybėms ir parlamentams.


ES ir Lichtenšteino susitarimas dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje ***
PDF 118kWORD 41k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo sudarymo projekto (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (08732/2019),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo (08750/2019 ir 10513/2019) projektą,

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a punktą kartu su 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktu (C9-0019/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0044/2019),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Lichtenšteino Kunigaikštystės vyriausybėms ir parlamentams.


ES ir Šveicarijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, protokolas dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais ***
PDF 120kWORD 41k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projekto (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15783/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymo projektą (15781/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 87 straipsnio 2 dalies a punktą, 88 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C9-0025/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A9-0025/2019),

1.  pritaria protokolo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės vyriausybėms ir parlamentams.


Saliamono Salų prisijungimas prie ES ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo ***
PDF 117kWORD 41k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (09405/2019),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 3 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C9-0010/2019),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) ir ES santykių po 2020 m.(1),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 19 d. rezoliuciją dėl Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės narių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 114 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A9-0050/2019),

1.  pritaria Saliamono Salų prisijungimui prie susitarimo;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių ir Saliamono Salų vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 215, 2018 6 19, p. 2.
(2) OL C 136 E, 2012 5 11, p. 19.


Reikalavimai mokėjimo paslaugų teikėjams *
PDF 168kWORD 45k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl tam tikrų reikalavimų mokėjimo paslaugų teikėjams nustatymo iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0812),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0015/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0048/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)  remiantis tyrimu „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States“ (liet. „Tyrimas ir ataskaitos dėl PVM atotrūkio 28 ES valstybėse narėse“)44a paremtos Komisijai parengtos 2019 m. galutinės ataskaitos duomenimis, PVM atotrūkis, t. y. skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir faktiškai surinktos sumos, 2017 m. Sąjungoje siekė 137,5 mlrd. EUR, tai sudarė 267 EUR prarastų įplaukų vienam asmeniui Sąjungoje. Tačiau padėtis valstybėse narėse labai skiriasi: kai kuriose valstybėse narėse PVM atotrūkis sudaro mažiau kaip 0,7 proc. visų numatomų įplaukų, kitose jis siekia 35,5 proc. Tai rodo, kad, norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą), reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo;
_________________
44a   Galima rasti adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)  kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Todėl ypač svarbu, kad valstybės narės ir toliau investuotų į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą, ypač į automatinį įmonių kasos aparatų ir pardavimo sistemų susiejimą su PVM deklaracijomis. Be to, mokesčių administratoriai turėtų toliau stengtis glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausia praktika, be kita ko, per ES aukščiausiojo lygmens forumą mokesčių administravimo klausimais (TADEUS) – valstybių narių mokesčių administratorių vadovų tinklą, kurio tikslas – geriau koordinuoti mokesčių administratorių veiksmus strateginiu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratoriai turėtų siekti veiksmingos visų su fiskaliniais klausimais susijusių duomenų bazių komunikacijos ir sąveikumo Sąjungos lygmeniu. Blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)  šiuo metu, atsižvelgiant į tai, kad mokėjimai per virtualiųjų valiutų keitimo platformas vykdomi tik retais atvejais, tokios platformos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/23661a nelaikomos mokėjimo paslaugų teikėjomis. Tačiau sukčiavimo PVM rizikos, nors ji šiuo metu ribota, esama. Todėl Komisija per trejus metus turėtų įvertinti, ar virtualiųjų valiutų keitimo platformos turėtų būti įtrauktos į šios direktyvos taikymo sritį;
_______________
1a   2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  laikantis Europos Parlamento ir Tarybos46 reglamento (ES) 2016/679, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjo prievolė saugoti ir pateikti informaciją apie tarptautinę mokėjimo operaciją būtų proporcinga ir apimtų tik tuos duomenis, kurie valstybėms narėms yra reikalingi kovojant su sukčiavimu e. prekybos PVM. Be to, vienintelė informacija apie mokėtoją, kurią reikėtų saugoti, yra informacija apie mokėtojo vietą. Dėl informacijos apie gavėją ir pačią mokėjimo operaciją pažymėtina, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti ir mokesčių administratoriams perduoti tik tokią informacija, kuri mokesčių administratoriams yra būtina galimiems sukčiautojams susekti ir PVM kontrolei vykdyti. Todėl iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti duomenis tik apie tas tarptautines mokėjimo operacijas, kurioms būdingi ekonominės veiklos požymiai. Viršutinė gavėjo per kalendorinį ketvirtį gautų mokėjimų skaičiaus riba būtų patikimas požymis, kad mokėjimai gauti vykdant ekonominę veiklą, tad galimybę, kad mokėjimai vykdyti nekomerciniais tikslais, būtų galima atmesti. Tokią viršutinę ribą pasiekus, mokėjimo paslaugų teikėjui atsirastų apskaitos prievolė;
(7)  laikantis Europos Parlamento ir Tarybos46 reglamento (ES) 2016/679, svarbu užtikrinti, kad mokėjimo paslaugų teikėjo prievolė saugoti ir pateikti informaciją apie tarptautinę mokėjimo operaciją būtų proporcinga ir apimtų tik tuos duomenis, kurie valstybėms narėms yra reikalingi kovojant su sukčiavimu e. prekybos PVM. Be to, vienintelė informacija apie mokėtoją, kurią reikėtų saugoti, yra informacija apie mokėtojo vietą. Dėl informacijos apie gavėją ir pačią mokėjimo operaciją pažymėtina, kad iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti ir mokesčių administratoriams perduoti tik tokią informacija, kuri mokesčių administratoriams yra būtina galimiems sukčiautojams susekti ir PVM kontrolei vykdyti. Todėl iš mokėjimo paslaugų teikėjų turėtų būti reikalaujama saugoti duomenis tik apie tas tarptautines mokėjimo operacijas, kurioms būdingi ekonominės veiklos požymiai. Viršutinė gavėjo per kalendorinį ketvirtį gautų mokėjimų skaičiaus arba minimalios vieno mokėjimo sumos riba būtų patikimas požymis, kad mokėjimai gauti vykdant ekonominę veiklą, tad galimybę, kad mokėjimai vykdyti nekomerciniais tikslais, būtų galima atmesti. Tokią viršutinę ribą pasiekus, mokėjimo paslaugų teikėjui atsirastų apskaitos prievolė;
_________________
_________________
46 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
46 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  turint galvoje didelį informacijos kiekį ir tai, kad pagal duomenų apsaugos reikalavimus ji griežtai laikoma neskelbtina, būtina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai saugotų informaciją apie tarptautines mokėjimo operacijas, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir susekti sukčiautojus, dvejus metus; toks laikotarpis yra proporcingas. Tai yra trumpiausias valstybėms narėms būtinas laikotarpis, kad jos galėtų veiksmingai imtis kontrolės priemonių ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba susekti sukčiautojus PVM;
(8)  turint galvoje didelį informacijos kiekį ir tai, kad pagal duomenų apsaugos reikalavimus ji griežtai laikoma neskelbtina, būtina, kad mokėjimo paslaugų teikėjai saugotų informaciją apie tarptautines mokėjimo operacijas, siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir susekti sukčiautojus, trejus metus; toks laikotarpis yra proporcingas. Tai yra trumpiausias valstybėms narėms būtinas laikotarpis, kad jos galėtų veiksmingai imtis kontrolės priemonių ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba susekti sukčiautojus PVM;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   įrašų saugojimo ir ataskaitų teikimo pareigos turėtų atsirasti ir tais atvejais, kai mokėjimo paslaugų teikėjas gauna lėšas arba aptarnauja mokėjimo sandorius gavėjo vardu, o ne tik tada, kai mokėjimo paslaugų teikėjas perveda lėšas arba išduoda mokėjimo priemones mokėtojo vardu;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)   būtina suteikti platesnius įgaliojimus Europos prokuratūrai bendradarbiaujant su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sukčiautojų baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose. Organizuoto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejai turi būti tinkamai atskleisti ir jų vykdytojai turi būti nubausti;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 b straipsnio 2 dalies b punktas
b)  lėšos pervedamos a punkte nurodytomis aplinkybėmis ir mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį įvykdo daugiau kaip 25 mokėjimo tam pačiam gavėjui operacijas.
b)  lėšos pervedamos a punkte nurodytomis aplinkybėmis ir mokėjimo paslaugų teikėjas per kalendorinį ketvirtį įvykdo daugiau kaip 25 mokėjimo tam pačiam gavėjui operacijas arba įvykdo lėšų pervedimą, kurio piniginė vertė – bent 2 500 EUR per vieno mokėjimo operaciją.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 b straipsnio 3 dalies a punktas
a)  mokėjimo paslaugų teikėjas saugo elektroniniu formatu dvejus metus nuo metų, kuriais įvykdyta mokėjimo operacija, pabaigos;
a)  mokėjimo paslaugų teikėjas saugo elektroniniu formatu trejus metus nuo metų, kuriais įvykdyta mokėjimo operacija, pabaigos;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 c straipsnio 1 dalies a punktas
a)  mokėtojo mokėjimo sąskaitos IBAN;
a)  mokėtojo mokėjimo sąskaitos IBAN arba kitą identifikatorių, kuriuo vienareikšmiškai identifikuojamas mokėtojas ir mokėtojo buvimo vieta;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Direktyva 2006/112/EB
243 d straipsnio 1 dalies h punktas
h)  visi pagal g punkte nurodytą mokėjimo operaciją sumokėtų lėšų grąžinimai;
h)  visi pagal g punkte nurodytą mokėjimo operaciją sumokėtų lėšų grąžinimai, jei žinoma;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/112/EB
XV antraštinės dalies 2 a skyriaus 410 c straipsnis (naujas)
1a  ) XV antraštinės dalies 2a skyriuje įterpiamas šis straipsnis:
„410c straipsnis
Remdamasi iš valstybių narių gauta informacija, Komisija iki 2022 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl XI antraštinės dalies 4 skyriaus 2a skirsnio veikimo, visų pirma dėl poreikio įtraukti virtualiųjų valiutų keitimo platformas į to skirsnio taikymo sritį. Su ta ataskaita, jei tikslinga, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tas nuostatas jos taiko nuo 2022 m. sausio 1 d.
Tas nuostatas jos taiko nuo 2024 m. sausio 1 d.

Priemonės, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM *
PDF 178kWORD 45k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0813),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8‑0016/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0047/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   remiantis tyrimu „Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States“3a (liet. „Tyrimas ir ataskaitos dėl PVM atotrūkio 28 ES valstybėse narėse“) paremtos Komisijai parengtos 2019 m. galutinės ataskaitos duomenimis, PVM atotrūkis, t. y. skirtumas tarp numatomų PVM įplaukų ir faktiškai surinktos sumos, 2017 m. Sąjungoje siekė 137,5 mlrd. EUR ir atitinka prarastus 11,2 % visų planuotų PVM įplaukų ir 267 EUR prarastų įplaukų vienam asmeniui Sąjungoje. Tačiau padėtis valstybėse narėse labai skiriasi: PVM atotrūkio rodiklis svyruoja nuo 0,6 proc. iki 35,5 proc. Tai rodo, kad, norint geriau kovoti konkrečiai su sukčiavimu e. prekybos PVM ir apskritai su sukčiavimu PVM (įskaitant karuselinį sukčiavimą), reikia glaudesnio tarpvalstybinio bendradarbiavimo;
_________________
3a Galima rasti adresu https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(2b)   sukčiavimas PVM dažnai yra susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir labai nedidelis tų organizuotų tinklų skaičius gali būti atsakingas už milijardus eurų siekiantį tarpvalstybinį sukčiavimą PVM, kuris ne tik turi įtakos pajamų surinkimui valstybėse narėse, bet ir daro neigiamą poveikį Sąjungos nuosaviems ištekliams. Todėl būtina suteikti platesnius įgaliojimus Europos prokuratūrai bendradarbiaujant su nacionalinėmis teisminėmis institucijomis, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sukčiautojų baudžiamąjį persekiojimą nacionaliniuose teismuose. Organizuoto tarpvalstybinio sukčiavimo PVM atvejai turi būti tinkamai atskleisti ir jų vykdytojai turi būti nubausti;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(2c)  kovos su sukčiavimu PVM strategija turėtų būti plėtojama lygiagrečiai didinant ekonomikos modernizavimą ir skaitmeninimą, o PVM sistema įmonėms ir piliečiams turėtų būti kuo labiau supaprastinta. Todėl ypač svarbu, kad valstybės narės ir toliau investuotų į technologiškai pažangų mokesčių surinkimą, ypač į automatinį įmonių kasos aparatų ir pardavimo sistemų susiejimą su PVM deklaracijomis. Be to, mokesčių administratoriai turėtų toliau stengtis glaudžiau bendradarbiauti ir keistis geriausia patirtimi, be kita ko, per ES aukščiausiojo lygmens forumą mokesčių administravimo klausimais (TADEUS) – valstybių narių mokesčių administratorių vadovų tinklą, kurio tikslas – geriau koordinuoti mokesčių administratorių veiksmus strateginiu lygmeniu. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratoriai turėtų siekti veiksmingos visų su fiskaliniais klausimais susijusių duomenų bazių komunikacijos ir sąveikumo Sąjungos lygmeniu. Blokų grandinės technologija taip pat galėtų būti naudojama siekiant geriau apsaugoti asmens duomenis ir gerinti mokesčių administratorių keitimąsi informacija internetu;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
(8)  veiksmingiau siekti tikslo kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM padėtų centrinė elektroninė informacijos sistema CESOP, per kurią valstybės narės perduotų nacionaliniu lygmeniu saugomą mokėjimo informaciją. Visa valstybių narių perduodama su PVM susijusi informacija apie mokėjimo operacijas šioje sistemoje turėtų būti agreguojama pagal atskirus gavėjus; ši sistema turėtų užtikrinti galimybę atlikti išsamią mokėjimų, gautų iš valstybėse narėse esančių mokėtojų, apžvalgą. Be to, ši informacijos sistema turėtų atpažinti pasikartojančius tų pačių mokėjimo operacijų įrašus, išvalyti valstybių narių perduotą informaciją (pvz., pašalinti dvigubus įrašus, ištaisyti duomenų klaidas ir kt.) ir užtikrinti galimybę „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams atlikti mokėjimo duomenų ir PVM informacijos, kuria jie disponuoja, kryžminę patikrą, taip pat teikti užklausas įtariamo sukčiavimo PVM tyrimo arba sukčiavimo PVM nustatymo tikslais; apmokestinimas yra vienas iš svarbių Sąjungos ir valstybių narių tikslų, susijusių su bendru viešuoju interesu;
(8)  veiksmingiau siekti tikslo kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM padėtų centrinė elektroninė informacijos sistema CESOP, per kurią valstybės narės perduotų nacionaliniu lygmeniu saugomą mokėjimo informaciją. Visa valstybių narių perduodama su PVM susijusi informacija apie mokėjimo operacijas šioje sistemoje turėtų būti agreguojama pagal atskirus gavėjus; ši sistema turėtų užtikrinti galimybę atlikti išsamią mokėjimų, gautų iš valstybėse narėse esančių mokėtojų, apžvalgą. Be to, ši informacijos sistema turėtų atpažinti pasikartojančius tų pačių mokėjimo operacijų įrašus, išvalyti valstybių narių perduotą informaciją (pvz., pašalinti dvigubus įrašus, ištaisyti duomenų klaidas ir kt.) ir užtikrinti galimybę „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnams atlikti mokėjimo duomenų ir PVM informacijos, kuria jie disponuoja, kryžminę patikrą, taip pat teikti užklausas įtariamo sukčiavimo PVM tyrimo arba sukčiavimo PVM nustatymo tikslais; apmokestinimas yra vienas iš svarbių Sąjungos ir valstybių narių tikslų, susijusių su bendru viešuoju interesu. Visos valstybės narės turėtų dalyvauti visose „Eurofisc“ darbo grupėse ir atitinkamai paskirti ryšių palaikymo pareigūnus;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis
(11)  kad galėtų veiksmingai kovoti su sukčiavimu, mokesčių administratoriams būtina keistis mokėjimo duomenimis. Mokėjimo informaciją turėtų tvarkyti tik „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai ir tik siekdami tikslo kovoti su sukčiavimu PVM. Ta informacija neturėtų būti naudojama jokiais kitais tikslais, kurie nėra nustatyti šiame reglamente, pvz., komerciniais tikslais;
(11)  kad galėtų veiksmingai kovoti su sukčiavimu, mokesčių administratoriams būtina keistis mokėjimo duomenimis. Mokėjimo informaciją turėtų tvarkyti tik „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai ir tik siekdami tikslo kovoti su sukčiavimu PVM. Ta informacija neturėtų būti naudojama jokiais kitais tikslais, kurie nėra nustatyti šiame reglamente, pvz., komerciniais tikslais, ji taip pat turėtų būti naudojama įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/8496a;
_________________
6a 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(11a)   atsižvelgiant į tai, kad nedaug valstybių narių skelbia PVM nuostolių dėl sukčiavimo Bendrijos viduje įverčius, turint palyginamus duomenis apie sukčiavimą PVM Bendrijos viduje būtų galima užtikrinti geresnį tikslinį valstybių narių bendradarbiavimą. Todėl Komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų parengti bendrą statistinį metodą, kuriuo remiantis būtų apskaičiuojamas ir analizuojamas sukčiavimas PVM;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  būtina ir proporcinga nustatyti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir nustatyti sukčiautojus, informacijos apie mokėjimo operacijas įrašus saugotų dvejus metus. Šis laikotarpis – tai trumpiausias būtinas laikotarpis, per kurį valstybės narės gali veiksmingai atlikti patikrinimus ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba nustatyti sukčiavimą PVM; šis laikotarpis yra proporcingas atsižvelgiant į didelę mokėjimo informacijos apimtį ir jos konfidencialumą remiantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais;
(13)  būtina ir proporcinga nustatyti, kad mokėjimo paslaugų teikėjai, siekdami padėti valstybėms narėms kovoti su sukčiavimu e. prekybos PVM ir nustatyti sukčiautojus, informacijos apie mokėjimo operacijas įrašus saugotų trejus metus. Tas laikotarpis – tai trumpiausias būtinas laikotarpis, per kurį valstybės narės gali veiksmingai atlikti patikrinimus ir ištirti įtariamo sukčiavimo PVM atvejus arba nustatyti sukčiavimą PVM; šis laikotarpis yra proporcingas atsižvelgiant į didelę mokėjimo informacijos apimtį ir jos konfidencialumą remiantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)  kiekvienos valstybės narės „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie mokėjimo operacijas ir galimybę ją analizuoti kovos su sukčiavimu PVM tikslu. Komisijos tinkamai akredituoti asmenys prieigą prie šios informacijos turėtų turėti tik centrinės elektroninės informacijos sistemos kūrimo ir priežiūros tikslu. Abi naudotojų grupės privalėtų laikytis šiame reglamente nustatytų konfidencialumo taisyklių;
(14)  kiekvienos valstybės narės „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai turėtų turėti prieigą prie informacijos apie mokėjimo operacijas ir galimybę ją analizuoti kovos su sukčiavimu PVM tikslu. Komisijos tinkamai akredituoti asmenys prieigą prie šios informacijos turėtų turėti centrinės elektroninės informacijos sistemos kūrimo ir priežiūros bei tinkamo šio reglamento įgyvendinimo užtikrinimo tikslu. Abi naudotojų grupės privalėtų laikytis šiame reglamente nustatytų konfidencialumo taisyklių. Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė rengti vizitus į valstybes nares, kad galėtų įvertinti, kaip veikia administracinio bendradarbiavimo susitarimai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)  CESOP valdymas ir svarbiausios informacijos analizė yra papildomos „Eurofisc“ užduotys. „Eurofisc“ metinėje ataskaitoje turėtų būti išnagrinėta, ar „Eurofisc“ skirti ištekliai yra tinkami ir pakankami, kad būtų galima pagerinti valstybių narių bendradarbiavimą ir veiksmingai kovoti su sukčiavimu PVM;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
18)  vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, kuris pateikė nuomonę [data]17;
(18)  vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsnio 1 dalimi buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP), kuris pateikė nuomonę [data]17. Kadangi asmens duomenų apsauga yra pagrindinė Sąjungos vertybė, su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu turėtų būti konsultuojamasi dėl visų priemonių, kurių reikia imtis pagal Reglamento (ES) Nr. 904/2010 su pakeitimais, padarytais šiuo reglamentu, 24e straipsnį;
__________________
__________________
17 OL C […], […], p. […].
17 OL C […], […], p. […].
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
II skyriaus 2 skirsnio 12 a straipsnis (naujas)
1a)   į II SKYRIAUS 2 skirsnį įterpiamas šis straipsnis:
„12a straipsnis
Visos valstybės narės raginamos imtis priemonių siekiant mažinti vėluojančių atsakymų procentinę dalį ir gerinti prašymų pateikti informaciją kokybę. Apie tas priemones valstybės narės informuoja Komisiją.“
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
24c straipsnio 2 dalis
2.  1 dalies a ir b punktuose nurodyta informacija CESOP saugoma ne ilgiau kaip dvejus metus po metų, kuriais ta informacija buvo perduota sistemai, pabaigos.
2.  1 dalies a–c punktuose nurodyta informacija CESOP saugoma ne ilgiau kaip penkerius metus po metų, kuriais ta informacija buvo perduota sistemai, pabaigos.
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
24d straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Be to, Komisijai turėtų būti suteikta galimybė rengti vizitus į valstybes nares, kad ji galėtų įvertinti, kaip veikia valstybių narių bendradarbiavimo susitarimai dėl tarpvalstybinio sukčiavimo PVM.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2a)   36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:
„2. Valstybių narių, dalyvaujančių konkrečioje „Eurofisc“ veiklos srityje, ryšių palaikymo pareigūnai (toliau – dalyvaujantys „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai) tam tikram laikotarpiui iš dalyvaujančių „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų paskiria koordinatorių (toliau – „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatorius). „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai:“
„2. Valstybių narių, dalyvaujančių atitinkamoje „Eurofisc“ veiklos srityje, ryšių palaikymo pareigūnai (toliau – dalyvaujantys „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnai) tam tikram laikotarpiui iš dalyvaujančių „Eurofisc“ ryšių palaikymo pareigūnų paskiria koordinatorių (toliau – „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatorius). „Eurofisc“ veiklos sričių koordinatoriai:“
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
37 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Metinėje ataskaitoje pateikiama išsami informacija bent apie kiekvienoje valstybėje narėje atliktų patikrinimų skaičių ir nurodoma PVM, kuris buvo papildomai apskaičiuotas ir surinktas remiantis pagal 24d straipsnį tvarkoma informacija, suma.
Metinėje ataskaitoje pateikiama bent ši išsami informacija apie kiekvieną valstybę narę:
–   atliktų patikrinimų skaičius;
–  pareigūnų, įgaliotų būti kitos valstybės narės administracinių institucijų biuruose, skaičius ir pareigūnų, dalyvavusių atliekant administracinius tyrimus valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje, skaičius;
–  vienalaikių patikrinimų, surengtų su viena ar keliomis valstybėmis narėmis, skaičius ir pareigūnų, dalyvavusių vienalaikių patikrinimų išankstinės atrankos susitikimuose, skaičius;
–  jungtinių audito grupių, kurių veikloje dalyvavo kiekviena valstybė narė, skaičius;
–  veiksmai, kurie buvo vykdomi siekiant informuoti auditorius apie priemones pagal šį reglamentą;
–  kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių darbuotojų, įgaliotų būti administracinėse patalpose, dalyvauti administraciniuose tyrimuose ir vienalaikiuose patikrinimuose, skaičius (kaip nurodyta 28–30 straipsniuose);
–  darbuotojų, esančių vienoje centrinėje ryšių palaikymo įstaigoje ir kituose paskirtuose ryšių skyriuose, taip pat kitų kompetentingų pareigūnų, kurie gali tiesiogiai keistis informacija pagal šį reglamentą (kaip nurodyta 4 straipsnyje), skaičius ir tai, kaip renkama ši informacija ir kaip šie organai ja keičiasi, ir
–   nurodoma PVM, kuris buvo papildomai apskaičiuotas ir surinktas remiantis pagal 24d straipsnį tvarkoma informacija, suma.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
XIII skyriaus 49 a straipsnis (naujas)
3a)   XIII SKYRIUS papildomas šiuo straipsniu:
„49a straipsnis
Valstybės narės ir Komisija nustato bendrą sukčiavimo PVM Bendrijos viduje statistinių duomenų rinkimo sistemą ir skelbia nacionalinių ir visos Sąjungos PVM nuostolių dėl to sukčiavimo įverčius. Praktinę tokios statistikos sistemos tvarką nustato Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 904/2010
50 straipsnio 1 a dalis (nauja)
3b)   50 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„1a. Jei valstybė narė trečiajai valstybei pateikia daugiau informacijos nei nustatyta šio reglamento II ir III skyriuose, ta valstybė narė negali atsisakyti tos informacijos pateikti kitai valstybei narei, prašančiai bendradarbiauti arba turinčiai interesų tą informaciją gauti.“

Užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacija (Užjūrio asociacijos sprendimas) *
PDF 116kWORD 41k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. lapkričio 25 d. Tarybos sprendimas 2013/755/ES dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos Sąjungos asociacijos (Užjūrio asociacijos sprendimas) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2019)0359),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 203 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0118/2019),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A9-0033/2019),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
PDF 120kWORD 42k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos rekomendaciją (12451/2019)(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0149/2019),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0049/2019),

A.  kadangi 2019 m. spalio 16 d. raštu Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Parlamentu dėl Fabio Panettą skyrimo Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai nuo 2020 m. sausio 1 d.;

B.  kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir į visiško ECB nepriklausomumo reikalavimą pagal Sutarties 130 straipsnį; kadangi atlikdamas šį vertinimą komitetas gavo kandidato gyvenimo aprašymą ir jo atsakymus į jam raštu pateiktus klausimus;

C.  kadangi vėliau, 2019 m. gruodžio 3 d., komitetas surengė kandidato klausymą, kurio metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių užduotus klausimus;

D.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančiąją tarybą sudaro Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariai ir devyniolika nacionalinių centrinių bankų valdytojų iš valstybių narių, kurių valiuta yra euro; kadangi iki šiol visi valdytojai buvo vyrai;

E.  kadangi Parlamentas ne kartą išreiškė nepasitenkinimą dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimo procedūros ir ragino patobulinti su tuo susijusias procedūras; kadangi Parlamentas prašė, kad jam būtų laiku pateikiamas lyčių požiūriu proporcingas trumpasis sąrašas, į kurį būtų įtraukti ne mažiau kaip du asmenys;

F.  kadangi 2019 m. rugsėjo 17 d. Parlamentas priėmė teigiamą nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos paskirti Christine Lagarde Europos Centrinio Banko pirmininke – pirmąją moterį į šias pareigas;

G.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje vis dar per mažai moterų; kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, kad valstybės narės iš tikrųjų neatsižvelgė į šį prašymą, ir ragina nacionalines ir ES institucijas, teikiant kitas kandidatūras ateityje, aktyviai siekti lyčių pusiausvyros;

H.  kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1.  teikia teigiamą nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos skirti Fabio Panettą Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.


Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
PDF 121kWORD 42k
2019 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 8 d. Tarybos rekomendaciją (13651/2019)(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0173/2019),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0046/2019),

A.  kadangi 2019 m. lapkričio 14 d. laišku Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Europos Parlamentu dėl Isabelės Schnabel skyrimo Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nare aštuonerių metų kadencijai nuo 2020 m. sausio 1 d.;

B.  kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino siūlomos kandidatės kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir į visiško ECB nepriklausomumo reikalavimą pagal Sutarties 130 straipsnį; kadangi atlikdamas vertinimą komitetas gavo kandidatės gyvenimo aprašymą ir jos atsakymus į jai raštu pateiktus klausimus;

C.  kadangi vėliau, 2019 m. gruodžio 3 d., komitetas surengė kandidatės klausymą, kurio metu ji pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių užduotus klausimus;

D.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančioji taryba susideda iš Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių ir valstybių narių, kurių valiuta yra euras, devyniolikos nacionalinių centrinių bankų valdytojų; kadangi iki šiol valdytojų pareigas užima vien vyrai;

E.  kadangi Parlamentas ne kartą reiškė nepasitenkinimą dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių skyrimo procedūros ir ragino patobulinti su tuo susijusias procedūras; kadangi Parlamentas prašė, kad jam būtų laiku pateikiamas lyčių požiūriu proporcingas trumpasis sąrašas, kuriame būtų ne mažiau kaip du asmenys;

F.  kadangi 2019 m. rugsėjo 17 d. Parlamentas pateikė palankią nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos pirmą kartą į Europos Centrinio Banko pirmininko pareigas paskirti moterį, Christine Lagarde;

G.  kadangi Europos Centrinio Banko valdančiojoje taryboje moterų ir toliau yra mažai; kadangi Parlamentas apgailestauja dėl to, kad valstybės narės rimtai neatsižvelgė į šį prašymą, ir ragina nacionalines ir ES institucijas aktyviai siekti lyčių pusiausvyros iškeliant kitus kandidatus;

H.  kadangi visos ES ir nacionalinės institucijos ir įstaigos turėtų įgyvendinti konkrečias priemones lyčių pusiausvyrai užtikrinti;

1.  teikia palankią nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos skirti Isabelę Schnabel Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nare;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
(2) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.

Teisinė informacija - Privatumo politika