Index 
Aangenomen teksten
Dinsdag 17 december 2019 - Straatsburg
Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I
 Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit ***
 Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit ***
 Protocol bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend ***
 De toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan ***
 Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders *
 Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden *
 De associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) *
 Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
 Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Macrofinanciële bijstand aan Jordanië ***I
PDF 125kWORD 42k
Resolutie
Tekst
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2019)0411),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 212, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0116/2019),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement en de Raad die is aangenomen samen met Besluit nr. 778/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 augustus 2013 tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië(1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de brieven van de Begrotingscommissie en de Commissie buitenlandse zaken,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel (A9-0045/2019),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 17 december 2019 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2020/... van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

P9_TC1-COD(2019)0192


(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Besluit (EU) 2020/33.)

(1) PB L 218 van 14.8.2013, blz. 15.


Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit ***
PDF 118kWORD 42k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08730/2019),

–  gezien het ontwerp van Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08744/2019 en 10510/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 82, lid 1, tweede alinea, onder d), artikel 87, lid 2, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9‑0018/2019),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0043/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat.


Overeenkomst tussen de EU en Liechtenstein inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit ***
PDF 118kWORD 42k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten verrichten (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (08732/2019),

–  gezien het ontwerp van Overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en de bijlage daarbij, en van Kaderbesluit 2009/905/JBZ van de Raad over de accreditatie van aanbieders van forensische diensten die laboratoriumactiviteiten (08750/2019 en 10513/2019) verrichten,

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 82, lid 1, tweede alinea, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), alsook artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0019/2019),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0044/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Vorstendom Liechtenstein.


Protocol bij de overeenkomst tussen de EU en Zwitserland inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend ***
PDF 117kWORD 42k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (15783/2018),

–  gezien het ontwerpprotocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15781/2018),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 87, lid 2, onder a), artikel 88, lid 2, eerste alinea, onder a), en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0025/2019),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A9-0025/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein.


De toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de EU en de staten in de Stille Oceaan ***
PDF 117kWORD 40k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Salomonseilanden tot de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (09405/2019),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 3, artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C9-0010/2019),

–  gezien zijn resolutie van 4 oktober 2016 over de toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020(1),

–  gezien zijn resolutie van 19 januari 2011 over de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds(2),

–  gezien de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS), enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000 (Overeenkomst van Cotonou),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, en artikel 114, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie ontwikkelingssamenwerking,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A9-0050/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Salomonseilanden tot de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Salomonseilanden.

(1) PB C 215 van 19.6.2018, blz. 2.
(2) PB C 136 E van 11.5.2012, blz. 19.


Voorschriften voor betalingsdienstaanbieders *
PDF 164kWORD 50k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van bepaalde voorschriften voor betalingsdienstaanbieders (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0812),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0015/2019),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0048/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)  Volgens het aan de Commissie gepresenteerde eindverslag 2019 van het proces “Studie en verslagen over de btw-kloof in de EU-28”44 bis bedroeg de btw-kloof, dat wil zeggen het verschil tussen de verwachte btw-ontvangsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag aan btw, in de Unie 137,5 miljard EUR in 2017, oftewel 267 EUR aan gederfde ontvangsten per persoon. Overigens zijn er grote verschillen tussen de lidstaten, met een btw-kloof die uiteenloopt van minder dan 0,7 % van de totale verwachte ontvangsten in sommige lidstaten tot 35,5 % in andere. Dit geeft het belang aan van meer grensoverschrijdende samenwerking voor een krachtdadiger aanpak van in het bijzonder btw-fraude in e-commerce, maar ook van btw-fraude in het algemeen (met inbegrip van carrouselfraude).
_________________
44 bis   Beschikbaar op https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2 ter (nieuw)
(2 ter)  De strategie voor de aanpak van btw-fraude moet zich ontwikkelen in parallel met de toenemende modernisering en digitalisering van onze economie, én het btw-systeem zo eenvoudig mogelijk maken voor bedrijven en burgers. Het is in dit verband bijzonder belangrijk dat de lidstaten doorgaan met het investeren in door technologie gestuurde belastinginning, namelijk door het aanbrengen van een automatische koppeling tussen kasregisters en verkoopsystemen enerzijds en btw-aangiftes anderzijds. Daarnaast moeten de belastingautoriteiten zich blijven inzetten voor nauwere samenwerking en een betere uitwisseling van goede praktijken, waaronder middels Tax Administration EU Summit (TADEUS), een netwerk van hoofden van nationale belastingadministraties dat werkt aan een betere coördinatie op strategisch niveau tussen belastingadministraties. In dit kader moeten de belastingautoriteiten streven naar een doeltreffende communicatie tussen en interoperabiliteit van alle databanken inzake fiscale zaken op het niveau van de Unie. Ook zou blockchain-technologie kunnen worden gebruikt om persoonsgegevens beter te beschermen en de online-uitwisseling van gegevens tussen de belastingautoriteiten te verbeteren.
Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)
(3 bis)  Gezien het feit dat betalingen op dit moment slechts in een beperkt aantal gevallen middels zogenaamde “exchange platforms” voor virtuele munten verlopen, worden deze platforms niet beschouwd als betalingsdienstaanbieders in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad1 bis. Er bestaat hier een (weliswaar klein) risico op btw-fraude. De Commissie dient dan ook binnen drie jaar te beoordelen of “exchange platforms” voor virtuele munten onder het toepassingsgebied van de richtlijn moeten worden gebracht.
_______________
1 bis   Richtlijn (EU) 2015/2366 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten in de interne markt, houdende wijziging van de Richtlijnen 2002/65/EG, 2009/110/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 en houdende intrekking van Richtlijn 2007/64/EG (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 35).
Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
(7)  Het is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad46 van belang dat de verplichting voor een betalingsdienstaanbieder om informatie met betrekking tot een grensoverschrijdende betalingstransactie te bewaren en verstrekken, evenredig is en beperkt blijft tot wat nodig is voor de lidstaten om btw-fraude in e-commerce te bestrijden. Bovendien moet alleen de informatie over de betaler worden bewaard die betrekking heeft op de locatie van de betaler. Wat de informatie over de begunstigde en de betalingstransactie zelf betreft, zijn betalingsdienstaanbieders alleen verplicht om die informatie te bewaren en aan de belastingautoriteiten door te geven die de belastingautoriteiten nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te sporen en btw-controles uit te voeren. Daarom moeten betalingsdienstaanbieders alleen verplicht worden om registers te bewaren over grensoverschrijdende betalingstransacties die op economische activiteiten kunnen wijzen. De invoering van een plafond op basis van het aantal betalingen dat een begunstigde in de loop van een kalenderkwartaal heeft ontvangen, vormt een betrouwbare aanwijzing dat die betalingen in het kader van een economische activiteit zijn ontvangen, waardoor betalingen om niet-commerciële redenen zijn uitgesloten. Wanneer dit plafond wordt bereikt, moet de boekhoudkundige verplichting van de betalingsdienstaanbieder worden getriggerd.
(7)  Het is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad46 van belang dat de verplichting voor een betalingsdienstaanbieder om informatie met betrekking tot een grensoverschrijdende betalingstransactie te bewaren en verstrekken, evenredig is en beperkt blijft tot wat nodig is voor de lidstaten om btw-fraude in e-commerce te bestrijden. Bovendien moet alleen de informatie over de betaler worden bewaard die betrekking heeft op de locatie van de betaler. Wat de informatie over de begunstigde en de betalingstransactie zelf betreft, zijn betalingsdienstaanbieders alleen verplicht om die informatie te bewaren en aan de belastingautoriteiten door te geven die de belastingautoriteiten nodig hebben om mogelijke fraudeurs op te sporen en btw-controles uit te voeren. Daarom moeten betalingsdienstaanbieders alleen verplicht worden om registers te bewaren over grensoverschrijdende betalingstransacties die op economische activiteiten kunnen wijzen. De invoering van een plafond op basis van ofwel het aantal betalingen dat een begunstigde in de loop van een kalenderkwartaal heeft ontvangen, ofwel een minimumbedrag per betaling, vormt een betrouwbare aanwijzing dat die betalingen in het kader van een economische activiteit zijn ontvangen, waardoor betalingen om niet-commerciële redenen zijn uitgesloten. Wanneer dit plafond wordt bereikt, moet de boekhoudkundige verplichting van de betalingsdienstaanbieder worden getriggerd.
_________________
_________________
46 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
46 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8
(8)  Als gevolg van de aanzienlijke hoeveelheid informatie en de gevoeligheid ervan in termen van de bescherming van persoonsgegevens, is het nodig en evenredig dat betalingsdienstaanbieders gedurende een periode van twee jaar registers bewaren over grensoverschrijdende betalingstransacties om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van btw-fraude in e-commerce en het opsporen van fraudeurs. Deze periode is het noodzakelijke minimum voor de lidstaten om doeltreffende controles uit te kunnen voeren en vermoedelijke btw-fraude te onderzoeken of btw-fraude op te sporen.
(8)  Als gevolg van de aanzienlijke hoeveelheid informatie en de gevoeligheid ervan in termen van de bescherming van persoonsgegevens, is het nodig en evenredig dat betalingsdienstaanbieders gedurende een periode van drie jaar registers bewaren over grensoverschrijdende betalingstransacties om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van btw-fraude in e-commerce en het opsporen van fraudeurs. Deze periode is het noodzakelijke minimum voor de lidstaten om doeltreffende controles uit te kunnen voeren en vermoedelijke btw-fraude te onderzoeken of btw-fraude op te sporen.
Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)
(8 bis)   De verplichting tot het houden van registers en het meedelen van gegevens moet ook gelden in gevallen waarin betalingsdienstaanbieders middelen ontvangen of betalingstransacties aanvaarden namens de begunstigde, en dus niet alleen wanneer zij middelen overdragen of betaalinstrumenten uitgeven voor de betaler.
Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)
(8 ter)   Er dient een ambitieus mandaat voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) te worden vastgesteld, in samenwerking met de nationale justitiële autoriteiten, teneinde te bewerkstelligen dat fraudeurs daadwerkelijk voor de rechter worden gebracht in de lidstaten. Georganiseerde grensoverschrijdende btw-fraude moet worden aangepakt en de fraudeurs moeten worden bestraft.
Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 2 – letter b
b)  met betrekking tot de onder a) bedoelde overdracht van middelen, wanneer een betalingsdienstaanbieder in de loop van een kalenderkwartaal meer dan 25 betalingstransacties voor dezelfde begunstigde verricht.
b)  met betrekking tot de onder a) bedoelde overdracht van middelen, wanneer een betalingsdienstaanbieder in de loop van een kalenderkwartaal meer dan 25 betalingstransacties voor dezelfde begunstigde verricht, of een overdracht van middelen met een monetaire waarde van ten minste 2 500 EUR verricht in één betalingstransactie.
Amendement 9
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 ter – lid 3 - letter a
a)  worden door de betalingsdienstaanbieder bewaard in elektronische vorm, voor een periode van twee jaar vanaf het eind van het jaar waarin de transactie is verricht;
a)  worden door de betalingsdienstaanbieder bewaard in elektronische vorm, voor een periode van drie jaar vanaf het eind van het jaar waarin de transactie is verricht;
Amendement 10
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 quater – lid 1 – letter a
a)  hetzij het IBAN van de betaalrekening van de betaler;
a)  hetzij het IBAN van de betaalrekening van de betaler of een andere identificatiecode die de betaler en zijn locatie ondubbelzinnig identificeert;
Amendement 11
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2006/112/EG
Artikel 243 quinquies – lid 1 – letter h
h)  eventueel verrichte terugbetalingen voor betaaltransacties als bedoeld onder g);
h)  eventueel verrichte terugbetalingen voor betaaltransacties als bedoeld onder g), indien beschikbaar;
Amendement 12
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2006/112/EG
Titel XV – hoofdstuk 2 bis– artikel 404 quater (nieuw)
(1 bis)  In hoofdstuk 2 bis van titel XV wordt het volgende artikel ingevoegd:
“Artikel 410 quater
Uiterlijk op 31 december 2022 legt de Commissie, op basis van de informatie die zij krijgt van de lidstaten, aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de werking van deel 2 bis van hoofdstuk 4 van titel XI, in het bijzonder over de vraag of “exchange platforms” voor virtuele munten onder het toepassingsgebied van dat deel van de richtlijn moeten worden gebracht. Dat verslag gaat, in voorkomend geval, vergezeld van een wetgevingsvoorstel.”
Amendement 13
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2021 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2023 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.
Amendement 14
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2
Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2022.
Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2024.

Maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden *
PDF 173kWORD 52k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking om btw-fraude te bestrijden (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0813),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0016/2019),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0047/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, zoals geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)
(2 bis)   Volgens het aan de Commissie gepresenteerde eindverslag 2019 van het proces “Studie en verslagen over de btw-kloof in de EU-28”3 bis bedroeg de btw-kloof, dat wil zeggen het verschil tussen de verwachte btw-ontvangsten en het daadwerkelijk geïnde bedrag aan btw, in de Unie 137,5 miljard EUR in 2017, oftewel 11,2 % van de totale verwachte btw-ontvangsten en 267 EUR aan gederfde ontvangsten per persoon in de Unie. Overigens zijn er grote verschillen tussen de lidstaten, met een btw-kloof die uiteenloopt van 0,6 % tot 35,5 %. Dit geeft het belang aan van meer grensoverschrijdende samenwerking voor een krachtdadiger aanpak van in het bijzonder btw-fraude in e-commerce, maar ook van btw-fraude in het algemeen (met inbegrip van carrouselfraude).
_________________
3 bis Beschikbaar op https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 ter (nieuw)
(2 ter)   Btw-fraude is vaak gekoppeld aan georganiseerde misdaad en een zeer klein aantal van die georganiseerde netwerken kan verantwoordelijk zijn voor miljarden euro’s aan grensoverschrijdende btw-fraude, hetgeen niet alleen gevolgen heeft voor de inning van opbrengsten in de lidstaten maar ook een negatieve impact heeft op de eigen middelen van de Unie. Er dient derhalve een ambitieus mandaat voor het Europees Openbaar Ministerie (EOM) te worden vastgesteld, in samenwerking met de nationale justitiële autoriteiten, teneinde te bewerkstelligen dat fraudeurs daadwerkelijk voor de rechter worden gebracht in de lidstaten. Georganiseerde grensoverschrijdende btw-fraude moet worden aangepakt en de fraudeurs moeten worden bestraft.
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 2 quater (nieuw)
(2 quater)  De strategie voor de aanpak van btw-fraude moet zich ontwikkelen parallel met de toenemende modernisering en digitalisering van de economie, én het btw-systeem zo eenvoudig mogelijk maken voor bedrijven en burgers. Het is in dit verband bijzonder belangrijk dat de lidstaten doorgaan met het investeren in door technologie gestuurde belastinginning, namelijk door het aanbrengen van een automatische koppeling tussen kasregisters en verkoopsystemen enerzijds en btw-aangiftes anderzijds. Daarnaast moeten de belastingautoriteiten zich blijven inzetten voor nauwere samenwerking en een betere uitwisseling van goede praktijken, waaronder middels Tax Administration EU Summit (TADEUS), een netwerk van hoofden van nationale belastingadministraties dat werkt aan een betere coördinatie op strategisch niveau tussen belastingadministraties. In dit kader moeten de belastingautoriteiten streven naar een doeltreffende communicatie tussen en interoperabiliteit van alle databanken inzake fiscale zaken op het niveau van de Unie. Ook zou blockchain-technologie kunnen worden gebruikt om persoonsgegevens beter te beschermen en de online-uitwisseling van gegevens tussen de belastingautoriteiten te verbeteren.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 8
(8)  Met een centraal elektronisch inlichtingensysteem CESOP waarin lidstaten betalingsinlichtingen doorgeven die zij op nationaal niveau opslaan, zou de doelstelling van de bestrijding van btw-fraude in e-commerce doeltreffender worden verwezenlijkt. In dit systeem zouden de lidstaten, met betrekking tot individuele begunstigden, alle voor de btw relevante inlichtingen over betalingstransacties doorgeven en zou een volledig overzicht kunnen worden gegeven van betalingen die begunstigden hebben ontvangen van in de lidstaten gevestigde betalers. Voorts zouden door dit inlichtingensysteem meerdere registraties van dezelfde betalingstransacties kunnen worden herkend, zouden de van de lidstaten ontvangen inlichtingen worden opgeschoond (bijv. zouden dubbele items worden verwijderd, fouten in gegevens worden gecorrigeerd enz.) en zouden Eurofisc-verbindingsambtenaren van de lidstaten een kruiscontrole kunnen uitvoeren van betalingsgegevens en btw-inlichtingen waarover zij beschikken en zouden zij opzoekingen kunnen doen voor onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude of voor het opsporen van btw-fraude.
(8)  Met een centraal elektronisch inlichtingensysteem CESOP waarin lidstaten betalingsinlichtingen doorgeven die zij op nationaal niveau opslaan, zou de doelstelling van de bestrijding van btw-fraude in e-commerce doeltreffender worden verwezenlijkt. In dit systeem zouden de lidstaten, met betrekking tot individuele begunstigden, alle voor de btw relevante inlichtingen over betalingstransacties doorgeven en zou een volledig overzicht kunnen worden gegeven van betalingen die begunstigden hebben ontvangen van in de lidstaten gevestigde betalers. Voorts zouden door dit inlichtingensysteem meerdere registraties van dezelfde betalingstransacties kunnen worden herkend, zouden de van de lidstaten ontvangen inlichtingen worden opgeschoond (bijv. zouden dubbele items worden verwijderd, fouten in gegevens worden gecorrigeerd enz.) en zouden Eurofisc-verbindingsambtenaren van de lidstaten een kruiscontrole kunnen uitvoeren van betalingsgegevens en btw-inlichtingen waarover zij beschikken en zouden zij opzoekingen kunnen doen voor onderzoeken naar vermoedelijke btw-fraude of voor het opsporen van btw-fraude. Alle lidstaten dienen in alle werkgroepen van Eurofisc vertegenwoordigd te zijn en dienovereenkomstig verbindingsambtenaren aan te wijzen.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
(11)  De uitwisseling van betalingsinlichtingen tussen belastingautoriteiten is van cruciaal belang om fraude doeltreffend te kunnen bestrijden. Alleen de Eurofisc-verbindingsambtenaren mogen de betalingsinlichtingen verwerken en uitsluitend ten behoeve van het bestrijden van btw-fraude. Die inlichtingen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld, zoals commerciële doeleinden.
(11)  De uitwisseling van betalingsinlichtingen tussen belastingautoriteiten is van cruciaal belang om fraude doeltreffend te kunnen bestrijden. Alleen de Eurofisc-verbindingsambtenaren mogen de betalingsinlichtingen verwerken en uitsluitend ten behoeve van het bestrijden van btw-fraude. Die inlichtingen mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan die welke in deze verordening zijn vastgesteld, zoals commerciële doeleinden, maar wel onder andere in het kader van de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad6 bis.
_________________
6 bis Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)
(11 bis)   Zeer weinig lidstaten publiceren schattingen van btw-verliezen die het gevolg zijn van intracommunautaire fraude. Met vergelijkbare gegevens over intracommunautaire btw-fraude zou een beter gerichte samenwerking tussen lidstaten kunnen worden bewerkstelligd. Daarom moet de Commissie samen met de lidstaten een gezamenlijke statistische benadering ontwikkelen voor het kwantificeren en analyseren van btw-fraude.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 13
(13)  Het is noodzakelijk en evenredig dat betalingsdienstaanbieders bescheiden met de inlichtingen over betalingstransacties gedurende twee jaar bewaren om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van btw-fraude in e-commerce en het opsporen van fraudeurs. Deze periode is ook het noodzakelijke minimum voor lidstaten om doeltreffend controles uit te voeren en onderzoek te voeren naar vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op te sporen, en is evenredig met het oog op het omvangrijke volume betalingsinlichtingen en het gevoelige karakter ervan in termen van bescherming van persoonsgegevens.
(13)  Het is noodzakelijk en evenredig dat betalingsdienstaanbieders bescheiden met de inlichtingen over betalingstransacties gedurende drie jaar bewaren om de lidstaten te helpen bij de bestrijding van btw-fraude in e-commerce en het opsporen van fraudeurs. Die periode is ook het noodzakelijke minimum voor lidstaten om doeltreffend controles uit te voeren en onderzoek te voeren naar vermoedelijke btw-fraude of btw-fraude op te sporen, en is evenredig met het oog op het omvangrijke volume betalingsinlichtingen en het gevoelige karakter ervan in termen van bescherming van persoonsgegevens.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
(14)  De Eurofisc-verbindingsambtenaren van elke lidstaat moeten toegang kunnen krijgen en analyses maken van de inlichtingen over de betalingstransacties ten behoeve van de strijd tegen btw-fraude. Naar behoren gemachtigde personen van de Commissie mogen slechts toegang hebben tot deze inlichtingen voor zover zulks noodzakelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van het centrale elektronische inlichtingensysteem. Beide groepen gebruikers moeten gebonden zijn door de in deze verordening vastgestelde vertrouwelijkheidsregels.
(14)  De Eurofisc-verbindingsambtenaren van elke lidstaat moeten toegang kunnen krijgen en analyses maken van de inlichtingen over de betalingstransacties ten behoeve van de strijd tegen btw-fraude. Naar behoren gemachtigde personen van de Commissie mogen toegang hebben tot deze inlichtingen voor zover zulks noodzakelijk is voor de ontwikkeling en het onderhoud van het centrale elektronische inlichtingensysteem, en om de goede implementatie van deze verordening te waarborgen. Beide groepen gebruikers moeten gebonden zijn door de in deze verordening vastgestelde vertrouwelijkheidsregels. Daarnaast moet de Commissie bezoeken aan de lidstaten kunnen brengen om te evalueren hoe de regelingen voor administratieve samenwerking functioneren.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)
(14 bis)  Het beheer van CESOP en de analyse van cruciale informatie zijn bijkomende taken voor Eurofisc. Eurofisc moet in zijn jaarverslag aangeven of de hem ter beschikking staande hulpbronnen geschikt zijn en volstaan om de samenwerking tussen de lidstaten te verbeteren en btw-fraude doeltreffend aan te pakken.
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
(18)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en heeft op … een advies uitgebracht17.
(18)  De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is geraadpleegd overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 en heeft op […] een advies uitgebracht17. Omdat de bescherming van persoonsgegevens een fundamentele waarde van de Unie is, moet de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming worden geraadpleegd over elke maatregel als bedoeld in artikel 24 sexies van Verordening (EU) nr. 904/2010, als gewijzigd bij deze verordening.
__________________
__________________
17 PB C […] van […], blz. […].
17 PB C […] van […], blz. […].
Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Hoofdstuk II – afdeling 2 – artikel 12 bis (nieuw)
(1 bis)   In afdeling 2 van HOOFDSTUK II wordt het volgende artikel toegevoegd:
“Artikel 12 bis
Alle lidstaten worden verzocht maatregelen te nemen om het percentage late antwoorden te reduceren en de kwaliteit van de verzoeken om informatie te verbeteren. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van deze maatregelen.”
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 24 quater – lid 2
2.  In CESOP worden de in lid 1, punten a) en b), bedoelde inlichtingen gedurende maximaal twee jaar na afloop van het jaar waarin de inlichtingen naar het systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.
2.  In CESOP worden de in lid 1, punten a) t/m c), bedoelde inlichtingen gedurende maximaal vijf jaar na afloop van het jaar waarin de inlichtingen naar het systeem zijn doorgegeven, bijgehouden.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 24 quinquies – alinea 2 (nieuw)
Daarnaast moet de Commissie bezoeken aan de lidstaten kunnen brengen om te evalueren hoe de regelingen voor samenwerking tussen de lidstaten met betrekking tot grensoverschrijdende btw-fraude functioneren.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 36 – lid 2 – inleidende formule
(2 bis)   in artikel 36, lid 2, wordt het inleidend gedeelte vervangen door:
“2. De verbindingsambtenaren van de lidstaten die aan een bepaald Eurofisc-werkterrein deelnemen (hierna “deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren”), wijzen onder de deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren voor een beperkte termijn een coördinator aan (hierna “Eurofisc-werkterrreincoördinatoren”). De Eurofisc-werkterreincoördinatoren hebben tot taak:
“2. De verbindingsambtenaren van de lidstaten die aan het desbetreffende Eurofisc-werkterrein deelnemen (hierna “deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren”), wijzen onder de deelnemende Eurofisc-verbindingsambtenaren voor een beperkte termijn een coördinator aan (hierna “Eurofisc-werkterreincoördinatoren”). De Eurofisc-werkterreincoördinatoren hebben tot taak:
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 37 – alinea 1 bis (new)
Het jaarlijkse verslag vermeldt ten minste in detail voor iedere lidstaat het aantal controles dat is uitgevoerd en de naheffingsaanslagen en inningen voor de btw als gevolg van de in overeenstemming met artikel 24 quinquies verwerkte inlichtingen.
Het jaarlijkse verslag vermeldt in ieder geval in detail voor iedere lidstaat:
—   het aantal controles dat is uitgevoerd;
—  het aantal ambtenaren dat toestemming heeft om in de kantoren van de administratieve autoriteiten van een andere lidstaat aanwezig te zijn en het aantal ambtenaren dat aanwezig is tijdens de administratieve onderzoeken die worden uitgevoerd op het grondgebied van de aangezochte lidstaat;
—  het aantal gelijktijdige controles dat wordt uitgevoerd met één of meerdere lidstaten en het aantal ambtenaren dat deelneemt aan de pre-selectiebijeenkomsten voor gelijktijdige controles;
—  het aantal gemeenschappelijke controleteams waar elke lidstaat in heeft geparticipeerd;
—  de actie die ondernomen is om de controleurs te informeren over de in deze verordening bedoelde instrumenten;
—  het aantal gekwalificeerde personeelsleden voor het waarborgen van aanwezigheid in administratieve kantoren, deelname aan administratieve onderzoeken en gemeenschappelijke controles (als bedoeld in de artikelen 28 t/m 30);
—  het aantal personeelsleden dat in het unieke verbindingsbureau en in andere aangewezen verbindingsafdelingen aanwezig is, en alle andere bevoegde ambtenaren die rechtstreeks informatie kunnen uitwisselen op basis van deze verordening (als bedoeld in artikel 4) en hoe informatie wordt verzameld en tussen deze organen wordt uitgewisseld; alsmede
—   de naheffingsaanslagen en inningen voor de btw als gevolg van de in overeenstemming met artikel 24 quinquies verwerkte inlichtingen.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Hoofdstuk XIII – artikel 49 bis (nieuw)
(3 bis)   aan HOOFDSTUK XIII wordt het volgende artikel toegevoegd:
“Artikel 49 bis
De lidstaten en de Commissie richten een gemeenschappelijk systeem op voor het verzamelen van statistieken over intracommunautaire btw-fraude en publiceren nationale schattingen van btw-verliezen die het gevolg zijn van deze fraude, evenals schattingen voor de Unie als geheel. De Commissie stelt door middel van uitvoeringshandelingen de praktische regelingen met betrekking tot een dergelijk statistisch systeem vast. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 58, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.”
Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)
Verordening (EU) nr. 904/2010
Artikel 50 – lid 1 bis (nieuw)
(3 ter)   In artikel 50 wordt het volgende lid ingevoegd:
“1 bis. Indien een lidstaat bredere inlichtingen aan een derde land verstrekt dan de inlichtingen die worden genoemd in hoofdstukken II en III van deze verordening, mag die lidstaat niet weigeren die inlichtingen te verstrekken aan een andere lidstaat die om samenwerking verzoekt of belang heeft bij het ontvangen ervan.”

De associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) *
PDF 115kWORD 41k
Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 december 2019 over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2013/755/EU van de Raad van 25 november 2013 betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2019)0359),

–  gezien artikel 203 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9‑0118/2019),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A9-0033/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
PDF 117kWORD 43k
Besluit van het Europees Parlement van 17 december 2019 over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 10 oktober 2019 (12451/2019)(1),

–  gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is geraadpleegd (C9-0149/2019),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(2),

–  gezien artikel 130 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0049/2019),

A.  overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 16 oktober 2019 het Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Fabio Panetta tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar, ingaande op 1 januari 2020;

B.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht van de vereisten, zoals vastgelegd in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en het uit artikel 130 van hetzelfde Verdrag voortvloeiende gebod van volledige onafhankelijkheid van de ECB; overwegende dat de commissie in het kader van dit onderzoek een curriculum vitae van de kandidaat heeft ontvangen, alsmede de antwoorden op de hem toegezonden schriftelijke vragenlijst;

C.  overwegende dat de commissie vervolgens op 3 december 2019 een hoorzitting met de kandidaat heeft gehouden tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

D.  overwegende dat de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de negentien presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben; overwegende dat deze laatsten tot nu toe allemaal man zijn;

E.  overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft uitgesproken over de benoemingsprocedure voor leden van de directie van de Europese Centrale Bank en ertoe heeft opgeroepen de procedures hieromtrent te verbeteren; overwegende dat het Parlement heeft aangegeven dat het ruim van tevoren een genderevenwichtige shortlist wil ontvangen met ten minste twee namen;

F.  overwegende dat het Parlement op 17 september 2019 een positief advies heeft uitgebracht over de aanbeveling van de Raad om Christine Lagarde te benoemen tot eerste vrouwelijke president van de Europese Centrale Bank;

G.  overwegende dat vrouwen in de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank nog altijd ondervertegenwoordigd zijn; overwegende dat het Parlement betreurt dat de lidstaten dit verzoek niet serieus hebben genomen en de nationale en EU-instellingen oproept om actief te werken aan het realiseren van een genderevenwicht bij de volgende benoemingen;

H.  overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

1.  brengt positief advies uit inzake de aanbeveling van de Raad om Fabio Panetta tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank te benoemen;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de regeringen van de lidstaten.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.


Benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank
PDF 118kWORD 42k
Besluit van het Europees Parlement van 17 december 2019 over de aanbeveling van de Raad voor de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien de aanbeveling van de Raad van 8 november 2019 (13651/2019)(1),

–  gezien artikel 283, lid 2, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Europese Raad is geraadpleegd (C9‑0173/2019),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(2),

–  gezien artikel 130 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9‑0046/2019),

A.  overwegende dat de Europese Raad bij schrijven van 14 november 2019 het Parlement heeft geraadpleegd over de benoeming van Isabel Schnabel tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank voor een ambtstermijn van acht jaar, ingaande op 1 januari 2020;

B.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken van het Parlement vervolgens de kwalificaties van de kandidaat heeft onderzocht, met name in het licht van de vereisten, zoals vastgelegd in artikel 283, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en het uit artikel 130 van hetzelfde Verdrag voortvloeiende gebod van volledige onafhankelijkheid van de ECB; overwegende dat de commissie in het kader van dat onderzoek een curriculum vitae van de kandidate heeft ontvangen, alsmede haar antwoorden op de aan haar toegezonden schriftelijke vragenlijst;

C.  overwegende dat de commissie vervolgens op 3 december 2019 een hoorzitting met de kandidate heeft gehouden tijdens welke zij een openingsverklaring heeft afgelegd en daarna vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

D.  overwegende dat de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank bestaat uit de leden van de directie van de Europese Centrale Bank en de 19 presidenten van de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben; overwegende dat deze laatsten momenteel allemaal man zijn;

E.  overwegende dat het Parlement herhaaldelijk zijn onvrede heeft geuit over de procedure voor de benoeming van leden van de directie van de Europese Centrale Bank, en ertoe heeft opgeroepen deze procedures te verbeteren; overwegende dat het Parlement heeft aangegeven dat het ruim van tevoren een genderevenwichtige shortlist wil ontvangen met ten minste twee namen;

F.  overwegende dat het Parlement op 17 september 2019 een positief advies heeft uitgebracht over de aanbeveling van de Raad om Christine Lagarde te benoemen tot eerste vrouwelijke president van de Europese Centrale Bank;

G.  overwegende dat vrouwen ondervertegenwoordigd blijven in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank; overwegende dat het Parlement betreurt dat de lidstaten dit verzoek niet serieus hebben genomen en de nationale en EU-instellingen oproept om actief te werken aan het waarborgen van een genderevenwicht bij de volgende benoemingen;

H.  overwegende dat alle EU- en nationale instellingen en organen concrete maatregelen moeten nemen om voor genderevenwicht te zorgen;

1.  brengt een positief advies uit over de aanbeveling van de Raad om Isabel Schnabel te benoemen tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Europese Raad, de Raad en de regeringen van de lidstaten.

(1) Nog niet in het PB gepubliceerd.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.

Juridische mededeling - Privacybeleid