Index 
Texte adoptate
Marţi, 17 decembrie 2019 - Strasbourg
Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I
 Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere ***
 Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere ***
 Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii ***
 Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific ***
 Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată *
 Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA *
 Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) *
 Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
 Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Asistență macrofinanciară pentru Iordania ***I
PDF 124kWORD 43k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0411),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 212 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0116/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere declarația comună a Parlamentului European și a Consiliului adoptată împreună cu Decizia nr. 778/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere scrisorile primite din partea Comisiei pentru bugete și a Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0045/2019),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 17 decembrie 2019 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2020/... a Parlamentului European și a Consiliului de acordare a unei noi asistențe macrofinanciare pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

P9_TC1-COD(2019)0192


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2020/33.)

(1) JO L 218, 14.8.2013, p. 15.


Acordul dintre UE și Elveția privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere ***
PDF 116kWORD 41k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08730/2019),

–  având în vedere proiectul de acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08744/2019 și 10510/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0018/2019),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0043/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Confederației Elvețiene.


Acordul dintre UE și Liechtenstein privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere ***
PDF 116kWORD 41k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08732/2019),

–  având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind aplicarea anumitor dispoziții ale Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere, ale Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere și ale anexei la aceasta și ale Deciziei-cadru 2009/905/JAI a Consiliului privind acreditarea furnizorilor de servicii de expertiză criminalistică care efectuează activități de laborator (08750/2019 și 10513/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 82 alineatul (1) al doilea paragraf litera (d) și articolul 87 alineatul (2) litera (a), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9‑0019/2019),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0044/2019),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Principatului Liechtenstein.


Protocol la Acordul dintre UE și Elveția cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii ***
PDF 114kWORD 41k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană cu privire la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15783/2018),

–  având în vedere proiectul de Protocol dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil introduse într-un stat membru sau în Elveția în ceea ce privește accesul la Eurodac în scopul asigurării respectării legii (15781/2018),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 87 alineatul (2) litera (a), articolul 88 alineatul (2) primul paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0025/2019),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0025/2019),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre, ale Confederației Elvețiene și ale Principatului Liechtenstein.


Aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre UE și statele din Pacific ***
PDF 113kWORD 41k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind aderarea Insulelor Solomon la Acordul interimar de parteneriat dintre Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (09405/2019),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0010/2019),

–  având în vedere Rezoluția sa din 4 octombrie 2016 referitoare la viitorul relațiilor ACP-UE după 2020(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2011 referitoare la Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte(2),

–  având în vedere Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific (ACP), de pe o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de la Cotonou),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0050/2019),

1.  aprobă aderarea Insulelor Solomon la acord;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Insulelor Solomon.

(1) JO C 215, 19.6.2018, p. 2.
(2) JO C 136E, 11.5.2012, p. 19.


Cerințe pentru prestatorii de servicii de plată *
PDF 164kWORD 47k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de directivă de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0812),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8‑0015/2019),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0048/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  Conform raportului final din 2019 în contextul documentului intitulat „Studiu și rapoarte privind deficitul de încasare a TVA în statele membre ale UE-28”44a, elaborat pentru Comisie, deficitul de încasare a TVA în Uniune, care reprezintă diferența dintre veniturile preconizate din TVA și suma efectiv colectată, s-a ridicat la 137,5 miliarde EUR în 2017, ceea ce reprezintă o pierdere de venituri de 267 EUR pentru fiecare persoană din Uniune. Cu toate acestea, există diferențe mari între statele membre, deficitele de încasare a TVA variind de la sub 0,7 % din totalul veniturilor preconizate în unele state membre la 35,5 % în altele. Acest lucru subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse la nivel transnațional pentru a combate mai bine frauda în domeniul TVA în sectorul comerțului electronic în special, dar și frauda în domeniul TVA în general (inclusiv frauda de tip carusel).
_________________
44a   Disponibil la https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 2 b (nou)
(2b)  Strategia de combatere a fraudei în domeniul TVA ar trebui să evolueze în paralel cu creșterea nivelului de modernizare și de digitalizare a economiei, simplificând totodată cât mai mult sistemul de TVA pentru întreprinderi și cetățeni. Prin urmare, este deosebit de important ca statele membre să continue să investească în colectarea impozitelor bazată pe tehnologie, în special prin conectarea automată a registrelor de casă ale întreprinderilor și a sistemelor de vânzare cu declarațiile de TVA. În plus, autoritățile fiscale ar trebui să își continue eforturile în direcția unei cooperări mai strânse și a schimbului de bune practici, inclusiv prin intermediul reuniunii la nivel înalt a UE privind administrația fiscală (TADEUS), o rețea de șefi de administrații fiscale din statele membre care vizează o mai bună coordonare la nivel strategic între administrațiile fiscale. În această privință, autoritățile fiscale ar trebui să depună eforturi pentru a realiza o comunicare și o interoperabilitate eficace între toate bazele de date în materie fiscală la nivelul Uniunii. Tehnologia blockchain ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a proteja mai bine datele cu caracter personal și pentru a îmbunătăți schimbul online de informații între autoritățile fiscale.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)
(3a)  În prezent, având în vedere că plățile sunt executate doar într-un număr limitat de cazuri prin intermediul unor platforme de schimb de monede virtuale, aceste platforme nu sunt considerate prestatori de servicii de plată în conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului1a. Cu toate acestea, riscul de fraudă în domeniul TVA există, deși în prezent este limitat. Prin urmare, Comisia ar trebui să evalueze, în termen de trei ani, dacă platformele de schimb de monede virtuale ar trebui incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive.
_______________
1a  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului46, este important ca obligația unui prestator de servicii de plată de a păstra și a furniza informații referitoare la o operațiune de plată transfrontalieră să fie proporțională și ar trebui să reprezinte doar ceea ce este necesar pentru ca statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic. În plus, singurele informații referitoare la plătitor care ar trebui să fie păstrate sunt cele privind locația plătitorului. În ceea ce privește informațiile referitoare la beneficiarul plății și la operațiunea de plată în sine, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite numai să păstreze și să transmită autorităților fiscale informațiile necesare pentru ca autoritățile fiscale să detecteze posibili evazioniști și să efectueze controale în materie de TVA. Prin urmare, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite să păstreze numai o evidență a operațiunilor de plată transfrontaliere care ar putea indica activități economice. Introducerea unui plafon pe baza numărului de plăți primite de către un beneficiar pe parcursul unui trimestru calendaristic ar oferi un indiciu fiabil că plățile au fost primite ca parte a unei activități economice, excluzând astfel plățile din motive necomerciale. În cazul în care se atinge un astfel de plafon, obligația contabilă a prestatorului de servicii de plată ar fi declanșată.
(7)  În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului46, este important ca obligația unui prestator de servicii de plată de a păstra și a furniza informații referitoare la o operațiune de plată transfrontalieră să fie proporțională și ar trebui să reprezinte doar ceea ce este necesar pentru ca statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic. În plus, singurele informații referitoare la plătitor care ar trebui să fie păstrate sunt cele privind locația plătitorului. În ceea ce privește informațiile referitoare la beneficiarul plății și la operațiunea de plată în sine, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite numai să păstreze și să transmită autorităților fiscale informațiile necesare pentru ca autoritățile fiscale să detecteze posibili evazioniști și să efectueze controale în materie de TVA. Prin urmare, prestatorilor de servicii de plată ar trebui să li se solicite să păstreze numai o evidență a operațiunilor de plată transfrontaliere care ar putea indica activități economice. Introducerea unui plafon fie pe baza numărului de plăți primite de către un beneficiar pe parcursul unui trimestru calendaristic, fie pe baza unei sume minime pentru fiecare plată ar oferi un indiciu fiabil că plățile au fost primite ca parte a unei activități economice, excluzând astfel plățile din motive necomerciale. În cazul în care se atinge un astfel de plafon, obligația contabilă a prestatorului de servicii de plată ar fi declanșată.
_________________
_________________
46 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
46 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Datorită volumului semnificativ de informații și a sensibilității în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze o evidență a informațiilor referitoare la operațiunile de plată transfrontaliere pe o perioadă de doi ani pentru a asista statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic și să depisteze evazioniști. Această perioadă reprezintă minimul necesar pentru ca statele membre să efectueze controale în mod eficace și să investigheze fraudele suspectate în materie de TVA sau să detecteze fraudele în materie de TVA.
(8)  Datorită volumului semnificativ de informații și a sensibilității în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze o evidență a informațiilor referitoare la operațiunile de plată transfrontaliere pe o perioadă de trei ani pentru a asista statele membre să combată frauda în materie de TVA în sectorul comerțului electronic și să depisteze evazioniști. Această perioadă reprezintă minimul necesar pentru ca statele membre să efectueze controale în mod eficace și să investigheze fraudele suspectate în materie de TVA sau să detecteze fraudele în materie de TVA.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Obligația de păstrare a evidențelor și de raportare ar trebui să fie declanșată, de asemenea, în cazurile în care un prestator de servicii de plată primește fonduri sau acceptă operațiuni de plată în numele beneficiarului plății și nu numai în cazul în care un prestator de servicii de plată transferă fonduri sau emite instrumente de plată pentru plătitor.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)
(8b)   Este necesar să se adopte un mandat ambițios pentru Parchetul European (EPPO), în colaborare cu autoritățile judiciare naționale, pentru a asigura urmărirea penală eficientă a autorilor fraudelor în fața instanțelor naționale. Frauda transfrontalieră organizată în domeniul TVA ar trebui să fie urmărită penal în mod corespunzător, iar autorii fraudelor ar trebui să fie sancționați.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243b – alineatul 2 – litera b
(b)  în ceea ce privește transferul de fonduri menționat la litera (a), atunci când un prestator de servicii de plată execută peste 25 de operațiuni de plată către același beneficiar în cursul unui trimestru calendaristic.
(b)  în ceea ce privește transferul de fonduri menționat la litera (a), atunci când un prestator de servicii de plată execută peste 25 de operațiuni de plată către același beneficiar în cursul unui trimestru calendaristic sau execută un transfer de plată cu o valoare monetară de cel puțin 2500 EUR în cadrul unei singure operațiuni de plată.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243b – alineatul 3 – litera a
(a)  sunt păstrate de către prestatorul de servicii de plată în format electronic pentru o perioadă de doi ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea de plată;
(a)  sunt păstrate de către prestatorul de servicii de plată în format electronic pentru o perioadă de trei ani de la sfârșitul anului în care s-a efectuat operațiunea de plată;
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243c – alineatul 1 – litera a
(a)  IBAN-ul contului de plăți al plătitorului;
(a)  IBAN-ul contului de plăți al plătitorului sau al oricărui alt identificator care identifică fără echivoc plătitorul și poziția geografică a acestuia;
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2006/112/CE
Articolul 243 d – alineatul (1) – litera h
(h)  orice restituiri ale plăților efectuate pentru operațiunile de plată menționate la litera (g);
(h)  orice restituiri ale plăților efectuate pentru operațiunile de plată menționate la litera (g), dacă există;
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/112/CE
Titlul XV – Capitolul 2a – Articolul 404 c (nou)
(1a)  La titlul XV capitolul 2a, se introduce următorul articol:
„Articolul 410c
Până la 31 decembrie 2022, Comisia, pe baza informațiilor obținute de la statele membre, prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea secțiunii 2a din capitolul 4 din titlul XI, în special în ceea ce privește necesitatea de a include platformele de schimb de monede virtuale în domeniul de aplicare al secțiunii respective. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.”
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1
Statele membre adoptă și publică până la 31 decembrie 2021, cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Statele membre adoptă și publică până la 31 decembrie 2023, cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2
Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 ianuarie 2022.
Statele membre aplică dispozițiile respective de la 1 ianuarie 2024.

Măsuri de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA *
PDF 172kWORD 49k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește măsurile de consolidare a cooperării administrative în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0813),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8‑0016/2019),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0047/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   Conform raportului final din 2019 în contextul documentului intitulat „Studiu și rapoarte privind deficitul de încasare a TVA-ului în statele membre ale UE-28”3a, elaborat pentru Comisie, deficitul de încasare a TVA în Uniune, care reprezintă diferența dintre veniturile preconizate din TVA și suma efectiv colectată, s-a ridicat la 137,5 miliarde EUR în 2017, ceea ce reprezintă o pierdere de 11,2 % din veniturile totale preconizate din TVA și o pierdere de venituri de 267 EUR pentru fiecare persoană din Uniune. Cu toate acestea, există diferențe mari între statele membre, deficitele de încasare a TVA variind de la 0,6 % la 35,5 %. Acest lucru subliniază necesitatea unei cooperări mai strânse la nivel transnațional pentru a combate mai bine frauda în domeniul TVA în sectorul comerțului electronic în special, dar și frauda în domeniul TVA în general (inclusiv frauda de tip carusel).
_________________
3a Disponibil la https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)
(2b)   Frauda în domeniul TVA este adesea legată de criminalitatea organizată și un număr foarte mic de astfel de rețele organizate pot fi responsabile de fraude transfrontaliere în domeniul TVA de ordinul a miliarde de euro, ceea ce afectează nu numai colectarea veniturilor în statele membre, ci are și un impact negativ asupra resurselor proprii ale Uniunii. Prin urmare, este necesar să se adopte un mandat ambițios pentru Parchetul European (EPPO) în colaborare cu autoritățile judiciare naționale, pentru a asigura urmărirea eficientă a autorilor fraudelor în fața instanțelor naționale. Frauda transfrontalieră organizată în domeniul TVA ar trebui să fie urmărită penal în mod corespunzător, iar autorii fraudelor ar trebui să fie sancționați.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 2 c (nou)
(2c)  Strategia de combatere a fraudei în domeniul TVA ar trebui să evolueze în paralel cu creșterea nivelului de modernizare și de digitalizare a economiei, simplificând totodată cât mai mult sistemul de TVA pentru întreprinderi și cetățeni. Prin urmare, este deosebit de important ca statele membre să continue să investească în colectarea impozitelor bazată pe tehnologie, în special prin conectarea automată a registrelor de casă ale întreprinderilor și a sistemelor de vânzare cu declarațiile de TVA. În plus, autoritățile fiscale ar trebui să își continue eforturile în direcția unei cooperări mai strânse și a schimbului de bune practici, inclusiv prin intermediul reuniunii la nivel înalt a UE privind administrația fiscală (TADEUS), o rețea de șefi de administrații fiscale din statele membre care vizează o mai bună coordonare la nivel strategic între administrațiile fiscale. În această privință, autoritățile fiscale ar trebui să depună eforturi pentru a realiza o comunicare și o interoperabilitate eficace între toate bazele de date în materie fiscală la nivelul Uniunii. Tehnologia blockchain ar putea fi, de asemenea, utilizată pentru a proteja mai bine datele cu caracter personal și pentru a îmbunătăți schimbul online de informații între autoritățile fiscale.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 8
(8)  Un sistem de informații electronic central, „CESOP”, în care statele membre să transmită informații referitoare la plăți pe care le stochează la nivel național, ar contribui la îndeplinirea obiectivului de combatere în mod mai eficace a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic. Acest sistem ar trebui să agrege, pentru fiecare beneficiar al plăților, toate informațiile relevante legate de TVA referitoare la operațiunile de plată transmise de statele membre și să permită o imagine de ansamblu completă asupra plăților primite de beneficiari din partea plătitorilor localizați în statele membre. Mai mult, acest sistem de informații ar trebui să detecteze înregistrările multiple din cadrul acelorași operațiuni de plată, să curețe informațiile primite de la statele membre (de exemplu, să elimine duplicatele, să corecteze erorile din date etc.) și să permită funcționarilor de legătură Eurofisc ai statelor membre să verifice încrucișat datele privind plățile cu informațiile referitoare la TVA de care dispun și să efectueze cercetări în scopul realizării de investigații cu privire la fraude în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA.
(8)  Un sistem de informații electronic central, „CESOP”, în care statele membre să transmită informații referitoare la plăți pe care le stochează la nivel național, ar contribui la îndeplinirea obiectivului de combatere în mod mai eficace a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic. Acest sistem ar trebui să agrege, pentru fiecare beneficiar al plăților, toate informațiile relevante legate de TVA referitoare la operațiunile de plată transmise de statele membre și să permită o imagine de ansamblu completă asupra plăților primite de beneficiari din partea plătitorilor localizați în statele membre. Mai mult, acest sistem de informații ar trebui să detecteze înregistrările multiple din cadrul acelorași operațiuni de plată, să curețe informațiile primite de la statele membre (de exemplu, să elimine duplicatele, să corecteze erorile din date etc.) și să permită funcționarilor de legătură Eurofisc ai statelor membre să verifice încrucișat datele privind plățile cu informațiile referitoare la TVA de care dispun și să efectueze cercetări în scopul realizării de investigații cu privire la fraude în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA. Toate statele membre ar trebui să participe în cadrul tuturor grupurilor de lucru ale Eurofisc și să numească funcționari de legătură în acest sens.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 11
(11)  Schimbul de date referitoare la plăți între autoritățile fiscale este esențial pentru combaterea eficace a fraudei. Doar funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să prelucreze informațiile referitoare la plăți și acest lucru ar trebui făcut numai cu obiectivul de a combate frauda în domeniul TVA. Informațiile respective nu ar trebui utilizate cu alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul regulament, cum ar fi scopurile comerciale.
(11)  Schimbul de date referitoare la plăți între autoritățile fiscale este esențial pentru combaterea eficace a fraudei. Doar funcționarii de legătură Eurofisc ar trebui să prelucreze informațiile referitoare la plăți și acest lucru ar trebui făcut numai cu obiectivul de a combate frauda în domeniul TVA. Informațiile respective nu ar trebui utilizate cu alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul regulament, cum ar fi scopurile comerciale, și ar trebui să fie aplicate și în punerea în aplicare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului6a.
_________________
6a Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
(11a)   Având în vedere numărul mic de state membre care publică estimări ale pierderilor de TVA cauzate de fraudele intracomunitare, existența unor date comparabile cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA ar contribui la o cooperare mai bine orientată între statele membre. Prin urmare, Comisia, împreună cu statele membre, ar trebui să elaboreze o abordare statistică comună pentru cuantificarea și analizarea fraudei în domeniul TVA.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze evidențe ale informațiilor legate de operațiunile de plată timp de doi ani, pentru a sprijini statele membre în procesul de combatere a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic și în detectarea autorilor fraudelor. Această perioadă constituie timpul minim necesar pentru ca statele membre să realizeze controale în mod eficace și să investigheze fraudele în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA și este proporțională având în vedere volumul masiv de informații referitoare la plăți și natura sensibilă a acestora din perspectiva protecției datelor cu caracter personal.
(13)  Este necesar și proporțional ca prestatorii de servicii de plată să păstreze evidențe ale informațiilor legate de operațiunile de plată timp de trei ani, pentru a sprijini statele membre în procesul de combatere a fraudei în domeniul TVA legate de comerțul electronic și în detectarea autorilor fraudelor. Perioada respectivă constituie timpul minim necesar pentru ca statele membre să realizeze controale în mod eficace și să investigheze fraudele în domeniul TVA suspectate sau să detecteze fraude în domeniul TVA și este proporțională având în vedere volumul masiv de informații referitoare la plăți și natura sensibilă a acestora din perspectiva protecției datelor cu caracter personal.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)  Fiecare dintre funcționarii de legătură Eurofisc ai statelor membre ar trebui să poată avea acces la informațiile legate de operațiunile de plată și să le poată analiza, în scopul de a combate frauda în domeniul TVA. Persoanele acreditate în mod corespunzător din cadrul Comisiei ar trebui să aibă acces la informații numai în scopul de a dezvolta sistemul de informații electronic central și de a asigura mentenanța sa. Ambelor grupuri de utilizatori ar trebui să li se aplice regulile de confidențialitate stabilite în prezentul regulament.
(14)  Fiecare dintre funcționarii de legătură Eurofisc ai statelor membre ar trebui să poată avea acces la informațiile legate de operațiunile de plată și să le poată analiza, în scopul de a combate frauda în domeniul TVA. Persoanele acreditate în mod corespunzător din cadrul Comisiei ar trebui să aibă acces la informații numai în scopul de a dezvolta sistemul de informații electronic central și de a asigura mentenanța sa, precum și de a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a prezentului regulament. Ambelor grupuri de utilizatori ar trebui să li se aplice regulile de confidențialitate stabilite în prezentul regulament. În plus, Comisia ar trebui să poată efectua vizite în statele membre pentru a evalua modul în care funcționează mecanismele de cooperare administrativă.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)  Gestionarea CESOP, precum și analiza informațiilor esențiale constituie sarcini suplimentare pentru Eurofisc. Raportul anual al Eurofisc ar trebui să analizeze dacă resursele alocate Eurofisc sunt adecvate și suficiente pentru a îmbunătăți cooperarea dintre statele membre și pentru a combate eficient frauda în domeniul TVA.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la….17
(18)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la…17. Protecția datelor cu caracter personal fiind o valoare fundamentală a Uniunii, AEPD ar trebui consultată cu privire la orice măsură care urmează să fie luată în temeiul articolului 24e din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.
__________________
__________________
17 JO C […], […], p. […].
17 JO C […], […], p. […].
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Capitolul II – Secțiunea 2 – Articolul 12 a (nou)
(1a)   În CAPITOLUL II secțiunea 2, se adaugă următorul articol:
„Articolul 12a
Toate statele membre sunt invitate să ia măsuri pentru a reduce procentul de răspunsuri tardive și pentru a îmbunătăți calitatea cererilor de informații. Statele membre informează Comisia cu privire la aceste măsuri.”
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 24 c – alineatul 2
2.  CESOP păstrează informațiile menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) pentru o perioadă maximă de doi ani de la expirarea anului în care informațiile au fost transferate în sistem.
2.  CESOP păstrează informațiile menționate la alineatul (1) literele (a) - (c) pentru o perioadă maximă de cinci ani de la expirarea anului în care informațiile au fost transferate în sistem.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera d
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 24 d – paragraful 2 (nou)
În plus, Comisia ar trebui să poată efectua vizite în statele membre pentru a evalua modul în care funcționează mecanismele de cooperare privind frauda transfrontalieră în domeniul TVA între statele membre.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă
(2a)   La articolul 36 alineatul (2), partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:
„2. Funcționarii de legătură ai statelor membre care participă în cadrul unui anumit domeniu de lucru al Eurofisc (denumiți în continuare „funcționari de legătură Eurofisc participanți”) desemnează un coordonator (denumit în continuare „coordonator pentru domeniul de lucru al Eurofisc”) dintre funcționarii de legătură Eurofisc participanți, pe o perioadă de timp limitată. Coordonatorii pentru domeniile de lucru ale Eurofisc:”
„2. Funcționarii de legătură ai statelor membre care participă în cadrul domeniului de lucru relevant al Eurofisc (denumiți în continuare „funcționari de legătură Eurofisc participanți”) desemnează un coordonator pentru domeniul de lucru al Eurofisc dintre funcționarii de legătură Eurofisc participanți, pe o perioadă de timp limitată. Coordonatorii pentru domeniile de lucru ale Eurofisc:”
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 37 – paragraful 1 a (nou)
„Raportul anual indică cel puțin în detaliu, în legătură cu fiecare stat membru, numărul de controale realizate și cuantumul suplimentar al TVA stabilit și colectat ca urmare a informațiilor prelucrate în temeiul articolului 24d.
Raportul anual indică cel puțin în detaliu, în legătură cu fiecare stat membru:
—   numărul de controale realizate;
—  numărul de funcționari autorizați să fie prezenți în birourile autorităților administrative ale altui stat membru și numărul de funcționari prezenți în timpul anchetelor administrative efectuate pe teritoriul statului membru solicitat;
—  numărul de controale simultane organizate cu unul sau mai multe state membre și numărul de funcționari participanți la reuniunile de preselecție pentru controalele simultane;
—  numărul de echipe comune de audit la care participă fiecare stat membru;
—  măsurile întreprinse pentru informarea auditorilor cu privire la instrumentele prevăzute în prezentul regulament;
—  numărul de resurse umane calificate pentru a asigura prezența în birourile administrative, participarea la anchetele administrative și controalele simultane (astfel cum se menționează la articolele 28-30);
—  numărul de angajați prezenți în cadrul biroului central unic de legătură și al altor departamente de legătură desemnate, precum și orice alți funcționari competenți care pot face schimb direct de informații în temeiul prezentului regulament (astfel cum se menționează la articolul 4) și modul în care informațiile sunt colectate și schimbate între aceste organisme și
—   cuantumul suplimentar al TVA stabilit și colectat ca urmare a informațiilor prelucrate în temeiul articolului 24d.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Capitolul XIII – Articolul 49 a (nou)
(3a)   La CAPITOLUL XIII se adaugă următorul articol:
„Articolul 49a
Statele membre și Comisia instituie un sistem comun de colectare a datelor statistice cu privire la frauda intracomunitară în domeniul TVA și publică estimările naționale ale pierderilor de TVA ca urmare a fraudelor, precum și estimări pentru Uniune în ansamblul său. Comisia adoptă, prin acte de punere în aplicare, modalitățile practice în ceea ce privește acest sistem statistic. Acele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 58 alineatul (2).”
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 904/2010
Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)
(3b)   La articolul 50, se introduce următorul alineat:
„1a. Atunci când un stat membru oferă unei țări terțe informații mai ample decât cele prevăzute în temeiul capitolelor II și III din prezentul regulament, statul membru respectiv nu refuză să furnizeze aceste informații oricărui alt stat membru care solicită cooperarea sau care are un interes să primească informațiile respective.”

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) *
PDF 112kWORD 41k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 17 decembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2019)0359),

–  având în vedere articolul 203 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0118/2019),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A9-0033/2019),

1.  aprobă propunerea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
PDF 118kWORD 42k
Decizia Parlamentului European din 17 decembrie 2019 privind recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 10 octombrie 2019 (12451/2019)(1),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul European (C9-0149/2019),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(2),

–  având în vedere articolul 130 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0049/2019),

A.  întrucât, prin scrisoarea din 16 octombrie 2019, Consiliul European s-a consultat cu Parlamentul European cu privire la numirea lui Flavio Panetta ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani începând de la 1 ianuarie 2020;

B.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatului propus, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel cum decurge din articolul 130 din tratat, imperativul independenței totale a BCE; întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea candidatului un curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate;

C.  întrucât comisia a organizat apoi, la 3 decembrie 2019, o audiere a candidatului care, cu acest prilej, a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei;

D.  întrucât Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene este constituit din membrii Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și din cei 19 guvernatori ai băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro; întrucât, până acum, toți guvernatorii au fost bărbați;

E.  întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de procedura de numire a membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și a cerut să se schimbe procedurile în această privință; întrucât Parlamentul a cerut să i se dea, cu promptitudine, o listă scurtă, echilibrată din perspectiva genului, de cel puțin două nume;

F.  întrucât, la 17 septembrie 2019, Parlamentul a emis un aviz favorabil față de recomandarea Consiliului de a o numi pe Christine Lagarde în funcția de președintă a Băncii Centrale Europene, prima femeie care ocupă această funcție;

G.  întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene; întrucât Parlamentul regretă faptul că statele membre nu au luat în serios această solicitare și le cere instituțiilor naționale și ale UE să se străduiască activ să obțină echilibrul de gen la următoarele numiri;

H.  întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să aplice măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen;

1.  emite un aviz favorabil privind recomandarea Consiliului de a-l numi pe Fabio Panetta ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.


Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
PDF 119kWORD 42k
Decizia Parlamentului European din 17 decembrie 2019 privind recomandarea Consiliului de numire a unui membru în cadrul Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Consiliului din 8 noiembrie 2019 (13651/2019)(1),

–  având în vedere articolul 283 alineatul (2) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliul European (C9-0173/2019),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(2),

–  având în vedere articolul 130 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0046/2019),

A.  întrucât, prin scrisoarea din 14 noiembrie 2019, Consiliul European s-a consultat cu Parlamentul European cu privire la numirea dnei Isabel Schnabel ca membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene pentru un mandat de opt ani începând de la 1 ianuarie 2020;

B.  întrucât Comisia sa pentru afaceri economice și monetare a evaluat calificările candidatei propuse, în special în ceea ce privește condițiile prevăzute la articolul 283 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, astfel cum decurge din articolul 130 din tratat, imperativul independenței totale a BCE; întrucât, în cadrul acestei evaluări, comisia a primit din partea candidatei un curriculum vitae, precum și răspunsurile sale la întrebările scrise care i-au fost adresate;

C.  întrucât comisia a organizat apoi, la 3 decembrie 2019, o audiere a candidatei care, cu acest prilej, a făcut o declarație introductivă și apoi a răspuns la întrebările adresate de membrii comisiei,

D.  întrucât Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene este constituit din membrii Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și din 19 guvernatori ai băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro. întrucât, până acum, toți guvernatorii au fost bărbați;

E.  întrucât Parlamentul și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de procedura de numire a membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene și a cerut să se schimbe procedurile în această privință; întrucât Parlamentul a cerut să i se dea, cu promptitudine, o listă scurtă de cel puțin două nume care să cuprindă și femei;

F.  întrucât, la 17 septembrie 2019, Parlamentul a emis un aviz favorabil față de recomandarea Consiliului de a o numi pe Christine Lagarde în funcția de președintă a Băncii Centrale Europene, prima femeie care ocupă această funcție;

G.  întrucât femeile sunt în continuare subreprezentate în Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene; întrucât Parlamentul este nemulțumit că statele membre nu au luat în serios această solicitare și le cere instituțiilor naționale și ale UE să se străduiască activ să asigure echilibrul de gen la următoarele nominalizări;

H.  întrucât toate instituțiile și organismele naționale și ale UE ar trebui să aplice măsuri concrete pentru a asigura echilibrul de gen,

1.  emite un aviz favorabil privind numirea lui Isabel Schnabel ca membră a Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului European, Consiliului, precum și guvernelor statelor membre.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate