Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 17. decembra 2019 - Štrasburg
Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I
 Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti ***
 Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti ***
 Protokol k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva ***
 Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi ***
 Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb *
 Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH *
 Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) *
 Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
 Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I
PDF 130kWORD 42k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))
P9_TA(2019)0085A9-0045/2019

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2019)0411),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-0116/2019),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na listy Výboru pre rozpočet a Výboru pre zahraničné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0045/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 17. decembra 2019 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu

P9_TC1-COD(2019)0192


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2020/33.)

(1) Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.


Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti ***
PDF 122kWORD 42k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08730/2019 – C9-0018/2019 – 2019/0013(NLE))
P9_TA(2019)0086A9-0043/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08730/2019),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08744/2019 a 10510/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 82 ods. 1 druhým pododsekom písm. d) a článkom 87 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0018/2019),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0043/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Švajčiarskej konfederácie.


Dohoda medzi EÚ a Lichtenštajnskom o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti ***
PDF 122kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08732/2019 – C9-0019/2019 – 2019/0012(NLE))
P9_TA(2019)0087A9-0044/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (08732/2019),

–  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutia Rady 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, rozhodnutia Rady 2008/616/SVV o vykonávaní rozhodnutia 2008/615/SVV o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj prílohy k uvedenému rozhodnutiu, a rámcového rozhodnutia Rady 2009/905/SVV o akreditácii poskytovateľov forenzných služieb vykonávajúcich laboratórne činnosti (08750/2019 a 10513/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 82 ods. 1 druhým podosekom písm. d) a článkom 87 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0019/2019),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0044/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Lichtenštajnského kniežatstva.


Protokol k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva ***
PDF 122kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15783/2018 – C9-0025/2019 – 2018/0418(NLE))
P9_TA(2019)0088A9-0025/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15783/2018),

–  so zreteľom na návrh Protokolu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo vo Švajčiarsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva (15781/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 87 ods. 2 písm. a), článkom 88 ods. 2 prvým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0025/2019),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A9-0025/2019),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov, Švajčiarskej konfederácie a Lichtenštajnského kniežactva.


Pristúpenie Šalamúnových ostrovov k dočasnej dohode o partnerstve medzi EÚ a tichomorskými štátmi ***
PDF 122kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Šalamúnových ostrovov k Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))
P9_TA(2019)0089A9-0050/2019

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09405/2019),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C9-0010/2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2016 o budúcnosti vzťahov medzi štátmi AKT a EÚ po roku 2020(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2011 o Dočasnej dohode o partnerstve medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a tichomorskými štátmi na druhej strane(2),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi skupinou afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísanú v Cotonou 23. júna 2000 (ďalej len „Dohoda z Cotonou“),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 1 a 4 a článok 114 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre rozvoj,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A9-0050/2019),

1.  udeľuje súhlas s pristúpením Šalamúnových ostrovov k dohode;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Šalamúnových ostrovov.

(1) Ú. v. EÚ C 215, 19.6.2018, s. 2.
(2) Ú. v. EÚ C 136 E, 11.5.2012, s. 19.


Požiadavky na poskytovateľov platobných služieb *
PDF 177kWORD 47k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb (COM(2018)0812 – C8-0015/2019 – 2018/0412(CNS))
P9_TA(2019)0090A9-0048/2019

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0812),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0015/2019),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0048/2019),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Podľa záverečnej správy z roku 2019 predloženej v súvislosti so Štúdiou a správami o výpadku príjmov z DPH v 28 členských štátoch EÚ44a, ktorá bola vypracovaná pre Komisiu, dosiahol v roku 2017 v Únii výpadok príjmov z DPH, teda rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou, 137,5 miliardy EUR, čo predstavuje stratu príjmov vo výške 267 EUR na osobu v Únii. Pri porovnaní jednotlivých členských štátov sú však tieto hodnoty veľmi rozdielne, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú od hodnôt nižších ako 0,7 % celkového predpokladaného príjmu v niektorých členských štátoch až do 35,5 % v iných členských štátoch. To potvrdzuje, že je potrebná intenzívnejšia nadnárodná spolupráca umožňujúca účinnejšie bojovať proti podvodom v oblasti DPH najmä v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov).
_________________
44a   Nájdete na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)  Stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH by sa mala rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou nášho hospodárstva, pričom by mal byť systém DPH pre podniky a občanov koncipovaný čo najjednoduchšie. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty naďalej investovali do výberu daní založeného na technológiách, a to najmä automatickým prepojením podnikových registračných pokladníc a systémov predaja s daňovými priznaniami k DPH. Navyše by sa daňové správy mali naďalej usilovať o užšiu spoluprácu a výmenu najlepších postupov, a to aj prostredníctvom samitu EÚ o daňovej správe (TADEUS), teda siete riaditeľov daňových správ členských štátov, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšiu koordináciu daňových správ na strategickej úrovni. V tejto súvislosti by sa daňové orgány mali usilovať o efektívnu komunikáciu a interoperabilitu medzi všetkými databázami, pokiaľ ide o fiškálne záležitosti na úrovni Únie. Na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie online výmeny informácií medzi daňovými orgánmi by sa mohla využívať aj technológia blockchainu.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Vzhľadom na to, že platby prebiehajú prostredníctvom platforiem pre výmenu virtuálnych mien len v obmedzenej miere, takéto platformy sa v súčasnosti nepovažujú za poskytovateľov platobných služieb v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/23661a. Riziko podvodu v oblasti DPH je síce v súčasnosti obmedzené, avšak existuje. Komisia by preto mala do troch rokov posúdiť, či by platformy pre výmenu virtuálnych mien mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.
_______________
1a   Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67946 je dôležité, aby bola povinnosť poskytovateľa platobných služieb uchovávať a poskytovať informácie v súvislosti s cezhraničnou platobnou transakciou primeraná a obmedzená len na to, čo členské štáty potrebujú v boji proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní. Okrem toho, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa platiteľa, uchovávať by sa mala len informácia o tom, kde sa platiteľ nachádza. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa príjemcu platby a platobnej transakcie samotnej, poskytovatelia platobných služieb by mali mať povinnosť uchovávať a daňovým orgánom odovzdávať len informácie, ktoré daňové orgány potrebujú na odhaľovanie prípadných podvodníkov a vykonávanie kontrol v súvislosti s DPH. Poskytovatelia platobných služieb by preto mali byť povinní uchovávať záznamy len o cezhraničných platobných transakciách, ktoré by mohli svedčiť o hospodárskej činnosti. Stanovením stropu založeného na počte platieb, ktoré príjemca platby prijal za kalendárny štvrťrok, by sa zaviedol spoľahlivý ukazovateľ toho, či sa tieto platby prijali v rámci hospodárskej činnosti, a zároveň by sa vylúčili platby na neobchodné účely. V prípade, že by sa takýto strop dosiahol, uplatnila by sa účtovná povinnosť poskytovateľa platobných služieb.
(7)  V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67946 je dôležité, aby bola povinnosť poskytovateľa platobných služieb uchovávať a poskytovať informácie v súvislosti s cezhraničnou platobnou transakciou primeraná a obmedzená len na to, čo členské štáty potrebujú v boji proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní. Okrem toho, pokiaľ ide o informácie týkajúce sa platiteľa, uchovávať by sa mala len informácia o tom, kde sa platiteľ nachádza. Pokiaľ ide o informácie týkajúce sa príjemcu platby a platobnej transakcie samotnej, poskytovatelia platobných služieb by mali mať povinnosť uchovávať a daňovým orgánom odovzdávať len informácie, ktoré daňové orgány potrebujú na odhaľovanie prípadných podvodníkov a vykonávanie kontrol v súvislosti s DPH. Poskytovatelia platobných služieb by preto mali byť povinní uchovávať záznamy len o cezhraničných platobných transakciách, ktoré by mohli svedčiť o hospodárskej činnosti. Stanovením stropu založeného buď na počte platieb, ktoré príjemca platby prijal za kalendárny štvrťrok, alebo na minimálnej sume platby by sa zaviedol spoľahlivý ukazovateľ toho, či sa tieto platby prijali v rámci hospodárskej činnosti, a zároveň by sa vylúčili platby na neobchodné účely. V prípade, že by sa takýto strop dosiahol, uplatnila by sa účtovná povinnosť poskytovateľa platobných služieb.
_________________
_________________
46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
46 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Vzhľadom na veľký objem informácií a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je nutné a adekvátne, aby poskytovatelia platobných služieb, s cieľom pomôcť členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní a odhaľovaní podvodníkov, uchovávali záznamy informácií v súvislosti s cezhraničnými platobnými transakciami počas dvoch rokov. Toto obdobie predstavuje minimum, ktoré členské štáty potrebujú na efektívne kontroly a prešetrenie podozrievaného podvodu či odhalenie podvodu v oblasti DPH.
(8)  Vzhľadom na veľký objem informácií a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je nutné a adekvátne, aby poskytovatelia platobných služieb, s cieľom pomôcť členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH pri elektronickom obchodovaní a odhaľovaní podvodníkov, uchovávali záznamy informácií v súvislosti s cezhraničnými platobnými transakciami počas troch rokov. Toto obdobie predstavuje minimum, ktoré členské štáty potrebujú na efektívne kontroly a prešetrenie podozrenia z podvodu či odhalenie podvodu v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Povinnosť viesť záznamy a ohlasovacia povinnosť by mali vzniknúť aj v prípadoch, keď poskytovateľ platobných služieb dostane finančné prostriedky alebo prijme platobné transakcie v mene príjemcu platby, a nielen v prípade, keď poskytovateľ platobných služieb prevádza finančné prostriedky alebo vydáva platobné nástroje pre platiteľa.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   Preto je v záujme zabezpečenia účinného stíhania podvodníkov pred vnútroštátnymi súdmi potrebné v spolupráci s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prijať ambiciózny mandát pre Európsku prokuratúru (EPPO). Organizované cezhraničné podvody v oblasti DPH by mali byť riadne stíhané a podvodníci potrestaní.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243b – odsek 2 – písmeno b
b)  pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene (a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby.
b)  pokiaľ ide o prevod finančných prostriedkov uvedený v písmene a), ak poskytovateľ platobných služieb v priebehu kalendárneho štvrťroka uskutoční viac než 25 platobných transakcií pre toho istého príjemcu platby alebo uskutoční prevod finančných prostriedkov v peňažnej hodnote aspoň 2 500 EUR v rámci jednorazovej platobnej transakcie.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243b – odsek 3 – písmeno a
a)  poskytovateľ platobných služieb uchováva v elektronickom formáte počas obdobia dvoch rokov od konca roka, v ktorom sa platobná transakcia uskutočnila;
a)  poskytovateľ platobných služieb uchováva v elektronickom formáte počas obdobia troch rokov od konca roka, v ktorom sa platobná transakcia uskutočnila;
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243c – odsek 1 – písmeno a
a)  buď číslu IBAN platobného účtu platiteľa;
a)  buď číslu IBAN platobného účtu platiteľa alebo akémukoľvek inému identifikátoru, ktorý jednoznačne identifikuje platiteľa a miesto platiteľa;
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 2006/112/ES
Článok 243d – odsek 1 – písmeno h
h)  všetky uskutočnené refundácie platieb, pokiaľ ide o platobné transakcie uvedené v písmene g);
h)  ak sú k dispozícii, všetky uskutočnené refundácie platieb, pokiaľ ide o platobné transakcie uvedené v písmene g);
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 2006/112/ES
Hlava XV – kapitola 2a – článok 410 c (nový)
(1a)  V hlave XV sa v kapitole 2a vkladá tento článok:
„Článok 410c
Komisia do 31. decembra 2022 na základe informácií od členských štátov predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní hlavy XI kapitoly 4 oddielu 2a, najmä pokiaľ ide o potrebu zahrnúť do rozsahu pôsobnosti uvedeného oddielu platformy pre výmenu virtuálnych mien. V prípade potreby sa táto správa doplní legislatívnym návrhom.“
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1
Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2021 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty najneskôr do 31. decembra 2023 prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2
Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2022.
Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 2024.

Opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH *
PDF 186kWORD 50k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia na posilnenie administratívnej spolupráce v záujme boja proti podvodom v oblasti DPH (COM(2018)0813 – C8-0016/2019 – 2018/0413(CNS))
P9_TA(2019)0091A9-0047/2019

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0813),

–  so zreteľom na článok 113 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0016/2019),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0047/2019),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)   Podľa záverečnej správy z roku 2019 predloženej v súvislosti so Štúdiou a správami o výpadku príjmov z DPH v 28 členských štátoch EÚ3a, ktorá bola vypracovaná pre Komisiu, dosiahol v Únii v roku 2017 výpadok príjmov z DPH, teda rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a skutočne vybranou sumou, 137,5 miliardy EUR, čo predstavuje stratu 11,2 % celkových predpokladaných príjmov z DPH a stratu príjmov v Únii vo výške 267 EUR na osobu. Medzi jednotlivými členskými štátmi sú však veľké rozdiely, pričom výpadky príjmov z DPH sa pohybujú v rozmedzí od 0,6 % do 35,5 %. To potvrdzuje, že v záujme účinnejšieho boja proti podvodom najmä v oblasti DPH v elektronickom obchode, ale aj proti podvodom v oblasti DPH vo všeobecnosti (vrátane kolotočových podvodov) je potrebná intenzívnejšia nadnárodná spolupráca.
_________________
3a Nájdete na https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 b (nové)
(2b)   Podvody v oblasti DPH často súvisia s organizovanou trestnou činnosťou a veľmi malý počet takýchto organizovaných sietí môže byť zodpovedný za cezhraničné podvody v oblasti DPH v hodnote mnohých miliárd eur, čo má vplyv nielen na výber príjmov v členských štátoch, ale negatívny dosah aj na vlastné zdroje Únie. Preto je na zabezpečenie účinného stíhania páchateľov podvodov pred vnútroštátnymi súdmi je potrebné v spolupráci s vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prijať ambiciózny mandát pre Európsku prokuratúru. Organizované cezhraničné podvody v oblasti DPH by mali byť riadne stíhané a ich páchatelia potrestaní.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 c (nové)
(2c)  Stratégia boja proti podvodom v oblasti DPH by sa mala rozvíjať súbežne so silnejúcou modernizáciou a digitalizáciou hospodárstva, pričom by systém DPH mal byť pre podniky a občanov čo najjednoduchší. Je preto mimoriadne dôležité, aby členské štáty pokračovali v investíciách do výberu daní založeného na technológiách, a to najmä automatickým prepojením podnikových registračných pokladníc a systémov predaja s daňovými priznaniami k DPH. Navyše by sa daňové správy mali naďalej usilovať o užšiu spoluprácu a výmenu osvedčených postupov, a to aj na pôde samitu EÚ o daňovej správe (TADEUS), teda siete riaditeľov daňových správ členských štátov, s cieľom zabezpečiť lepšiu koordináciu daňových správ na strategickej úrovni. V tejto súvislosti by daňové orgány mali zamerať úsilie na efektívnu komunikáciu medzi všetkými databázami a ich vzájomnú interoperabilitu v daňových záležitostiach na úrovni Únie. Na lepšiu ochranu osobných údajov a skvalitnenie výmeny informácií online medzi daňovými orgánmi by sa mohla využívať aj technológia blockchain.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Vďaka centrálnemu elektronickému informačnému systému CESOP, do ktorého členské štáty odovzdávajú informácie o platbách uchovávaných na vnútroštátnej úrovni, by sa dosiahol cieľ: efektívnejší boj proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode. V tomto systéme by sa mali zhromažďovať všetky informácie o platobných transakciách relevantných z hľadiska DPH poskytnuté členskými štátmi podľa jednotlivých príjemcov platieb a mali by poskytovať ucelený prehľad o platbách, ktoré príjemcovia prijali od platiteľov nachádzajúcich sa v členských štátoch. Okrem toho by tento informačný systém mal rozpoznávať viacnásobné záznamy k tej istej platobnej transakcii, čistiť informácie zaslané členskými štátmi (napr. odstraňovať duplicitné záznamy, opravovať chybné údaje atď.) a umožňoval styčným úradníkom členských štátov v Eurofiscu krížovú kontrolu platobných údajov a informácií o DPH, ktorými disponujú, a získavať informácie na účely vyšetrovania podozrení z podvodu alebo na odhaľovanie podvodov v oblasti DPH.
(8)  Vďaka centrálnemu elektronickému informačnému systému CESOP, do ktorého členské štáty odovzdávajú informácie o platbách uchovávaných na vnútroštátnej úrovni, by sa dosiahol cieľ: efektívnejší boj proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode. V tomto systéme by sa mali zhromažďovať všetky informácie o platobných transakciách relevantných z hľadiska DPH poskytnuté členskými štátmi podľa jednotlivých príjemcov platieb a mali by poskytovať ucelený prehľad o platbách, ktoré príjemcovia prijali od platiteľov nachádzajúcich sa v členských štátoch. Okrem toho by tento informačný systém mal rozpoznávať viacnásobné záznamy k tej istej platobnej transakcii, čistiť informácie zaslané členskými štátmi (napr. odstraňovať duplicitné záznamy, opravovať chybné údaje atď.) a umožňoval styčným úradníkom členských štátov v Eurofiscu krížovú kontrolu platobných údajov a informácií o DPH, ktorými disponujú, a získavať informácie na účely vyšetrovania podozrení z podvodu alebo na odhaľovanie podvodov v oblasti DPH. Všetky členské štáty by sa mali podieľať na činnosti všetkých pracovných skupín Eurofiscu a mali by ustanoviť styčných úradníkov.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Výmena platobných údajov medzi daňovými orgánmi je na účinný boj proti podvodom kľúčová. Informácie o platbách by mali spracúvať iba styční úradníci Eurofiscu, aj to len s cieľom boja proti podvodom v oblasti DPH. Uvedené informácie by sa nemali používať na iné účely (napr. komerčné) ako na účely stanovené týmto nariadením.
(11)  Výmena platobných údajov medzi daňovými orgánmi je na účinný boj proti podvodom kľúčová. Informácie o platbách by mali spracúvať iba styční úradníci Eurofiscu, aj to len s cieľom boja proti podvodom v oblasti DPH. Uvedené informácie by sa nemali používať na iné účely (napr. komerčné) ako na účely stanovené týmto nariadením, a mali by sa uplatniť aj pri vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/8496a.
_________________
6a Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)
(11a)   Vzhľadom na malý počet členských štátov, ktoré zverejňujú výšku predpokladaných strát na DPH v dôsledku podvodov v rámci Spoločenstva, mohli by porovnateľné údaje o podvodoch v oblasti DPH v rámci Spoločenstva prispieť k cielenejšej spolupráci medzi členskými štátmi. Komisia by preto spolu s členskými štátmi mala vyvinúť spoločný štatistický prístup ku kvantifikácii a analýze podvodov v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Je nevyhnutné a vhodné, aby poskytovatelia platobných služieb uchovávali záznamy informácií týkajúcich sa platobných transakcií počas dvojročného obdobia s cieľom pomáhať členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode a pri odhaľovaní ich páchateľov. Toto obdobie predstavuje pre členské štáty nevyhnutné minimum na účinný výkon kontrol a vyšetrovanie podozrení z podvodu v oblasti DPH alebo odhaľovanie podvodov v oblasti DPH a vzhľadom na veľký objem informácií o platbách a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je vhodné.
(13)  Je nevyhnutné a vhodné, aby poskytovatelia platobných služieb uchovávali záznamy informácií týkajúcich sa platobných transakcií počas trojročného obdobia s cieľom pomáhať členským štátom v boji proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode a pri odhaľovaní ich páchateľov. Uvedené obdobie predstavuje pre členské štáty nevyhnutné minimum na účinný výkon kontrol a vyšetrovanie podozrení z podvodu v oblasti DPH alebo odhaľovanie podvodov v oblasti DPH a vzhľadom na veľký objem informácií o platbách a ich citlivosť z hľadiska ochrany osobných údajov je vhodné.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Styční úradníci Eurofiscu z každého členského štátu by mali mať prístup k informáciám týkajúcim sa platobných transakcií a možnosť analyzovať ich na účely boja proti podvodom v oblasti DPH. Osoby z Komisie s príslušnou akreditáciou by mali mať prístup k týmto informáciám iba na účely vývoja a údržby centrálneho elektronického systému. Obe skupiny používateľov by mali byť viazané pravidlami dôvernosti stanovenými v tomto nariadení.
(14)  Styční úradníci Eurofiscu z každého členského štátu by mali mať prístup k informáciám týkajúcim sa platobných transakcií a možnosť analyzovať ich na účely boja proti podvodom v oblasti DPH. Osoby z Komisie s príslušnou akreditáciou by mali mať prístup k týmto informáciám iba na účely vývoja a údržby centrálneho elektronického systému a na zabezpečenie riadneho vykonávania tohto nariadenia. Obe skupiny používateľov by mali byť viazané pravidlami dôvernosti stanovenými v tomto nariadení. Okrem toho by malo byť možné, aby Komisia vykonávala návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať fungovanie opatrení administratívnej spolupráce.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)  Ďalšou úlohou pre Eurofisc je riadenie systému CESOP, ako aj analýza dôležitých informácií. Výročnou správou Eurofiscu by sa malo preveriť, či sú zdroje vyčlenené pre Eurofisc primerané a dostatočné na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi a na efektívny boj proti podvodom v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal stanovisko …17
(18)  V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal stanovisko …17. Keďže ochrana osobných údajov je základnou hodnotou Únie, každé opatrenie, ktoré sa má prijať podľa článku 24e nariadenia (EÚ) č. 904/2010 v znení zmenenom týmto nariadením, by sa malo konzultovať s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.
__________________
__________________
17 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
17 Ú. v. EÚ C [...], [...], s. [...].
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Kapitola II – Oddiel 2 – Článok 12 a (nový)
(1a)   V KAPITOLE II sa v oddiele 2 dopĺňa tento článok:
„Článok 12a
Všetky členské štáty sa vyzývajú, aby prijali opatrenia s cieľom znížiť percentuálny podiel oneskorených odpovedí a zlepšiť kvalitu žiadostí o informácie. Členské štáty o uvedených opatreniach informujú Komisiu.“
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 24c – odsek 2
2.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a b) sa v systéme CESOP uchovávajú najviac dva roky od skončenia roka, v ktorom boli do systému prenesené.
2.  Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) až c) sa v systéme CESOP uchovávajú najviac päť rokov od skončenia roka, v ktorom boli do systému prenesené.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 24d – pododsek 2 (nový)
Okrem toho by Komisia mala mať možnosť uskutočňovať návštevy v členských štátoch s cieľom vyhodnocovať, ako medzi členskými štátmi fungujú opatrenia spolupráce týkajúcej sa boja proti cezhraničným podvodom v oblasti DPH.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť
(2a)   V článku 36 ods. 2 sa úvodná časť nahrádza takto:
2.  Styční úradníci členských štátov zapojení do konkrétnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zapojení styční úradníci Eurofiscu“) určia na obmedzené obdobie koordinátora spomedzi zapojených styčných úradníkov Eurofiscu (koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu). Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:
„2. Styční úradníci členských štátov zapojení do príslušnej pracovnej oblasti Eurofiscu (ďalej len „zapojení styční úradníci Eurofiscu“) určia na obmedzené obdobie koordinátora spomedzi zapojených styčných úradníkov Eurofiscu (koordinátora pre pracovnú oblasť Eurofiscu). Koordinátori pre pracovnú oblasť Eurofiscu:“
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 37 – pododsek 1 a (nový)
Vo výročnej správe sa za každý členský štát uvedú prinajmenšom podrobné údaje o počte vykonaných kontrol a dodatočnej DPH vymeranej a vybranej vďaka informáciám spracovaným podľa článku 24d.
Vo výročnej správe sa za každý členský štát uvedú aspoň tieto podrobné údaje:
—   počet vykonaných kontrol;
—  počet úradníkov, ktorí smú byť prítomní v priestoroch správnych orgánov iného členského štátu, a počet úradníkov prítomných počas správneho vyšetrovania vykonávaného na území dožiadaného členského štátu;
—  počet kontrol vykonávaných súčasne u jedného alebo viacerých členských štátov a počet úradníkov zúčastnených na prípravných schôdzach pred kontrolami vykonávanými súčasne;
—  počet spoločných audítorských tímov so zastúpením jednotlivých členských štátov;
—  opatrenia prijaté s cieľom informovať audítorov o nástrojoch podľa tohto nariadenia;
—  počet kvalifikovaných ľudských zdrojov na zabezpečenie prítomnosti v úradných priestoroch, účasti na správnych vyšetrovaniach a kontrolách vykonávaných súčasne (ako sa uvádza v článkoch 28 až 30);
—  počet pracovníkov v jednotnom ústrednom kontaktnom úrade a iných určených kontaktných oddeleniach, ako aj všetkých ostatných príslušných úradníkov, ktorí si môžu priamo vymieňať informácie na základe tohto nariadenia (ako sa uvádza v článku 4), a spôsob zhromažďovania a výmeny informácií medzi týmito orgánmi, a
—   dodatočná DPH vymeraná a vybraná vďaka informáciám spracovaným podľa článku 24d.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Kapitola XIII – článok 49 a (nový)
(3a)   V KAPITOLE XIII sa dopĺňa tento článok:
„Článok 49a
Členské štáty a Komisia zavedú spoločný systém zhromažďovania štatistických údajov o podvodoch v oblasti DPH v rámci Spoločenstva a zverejnia predpokladanú výšku strát na DPH v dôsledku týchto podvodov vo vnútroštátnom meradle, ako aj predpokladanú výšku strát pre Úniu ako celok. Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov praktické opatrenia pre takýto štatistický systém. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 58 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Nariadenie (EÚ) č. 904/2010
Článok 50 – odsek 1 a (nový)
(3b)   V článku 50 sa vkladá tento odsek:
„1a. Ak členský štát poskytne tretej krajine rozsiahlejšie informácie, než sa stanovuje v kapitolách II a III tohto nariadenia, uvedený členský štát nesmie odmietnuť poskytnutie uvedených informácií žiadnemu inému členskému štátu, ktorý žiada o spoluprácu alebo má o tieto informácie záujem.“

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) *
PDF 119kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii („rozhodnutie o pridružení zámoria“) (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))
P9_TA(2019)0092A9-0033/2019

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2019)0359),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0118/2019),

–  so zreteľom na článok 82 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A9-0033/2019),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
PDF 125kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (12451/2019 – C9-0149/2019 – 2019/0817(NLE))
P9_TA(2019)0093A9-0049/2019

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 10. októbra 2019 (12451/2019)(1),

–  so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0149/2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(2),

–  so zreteľom na článok 130 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0049/2019),

A.  keďže Európska rada prostredníctvom listu zo 16. októbra 2019 konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Fabia Panettu za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. januára 2020;

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci následne posúdil kvalifikáciu navrhovaného kandidáta, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a požiadavku úplnej nezávislosti Európskej centrálnej banky podľa článku 130 uvedenej zmluvy; keďže v rámci tohto posúdenia výbor dostal od kandidáta životopis a jeho odpovede na písomné otázky, ktoré mu boli odoslané;

C.  keďže výbor následne usporiadal 3. decembra 2019 vypočutie kandidáta, počas ktorého kandidát predniesol úvodné vyhlásenie a potom odpovedal na otázky členov výboru;

D.  keďže Rada guvernérov Európskej centrálnej banky sa skladá z členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a 19 guvernérov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro; keďže ku dnešnému dňu sú všetci z nich muži;

E.  keďže Európsky parlament opakovane vyjadril nespokojnosť s postupom menovania členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a vyzval v tejto súvislosti na zlepšenie postupov; keďže Európsky parlament požiadal o predloženie rodovo vyváženého užšieho zoznamu s aspoň dvomi menami v primeranom čase;

F.  keďže Európsky parlament zaujal 17. septembra 2019 kladné stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní Christine Lagardeovej za prvú ženskú prezidentku Európskej centrálnej banky;

G.  keďže ženy stále nie sú v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky dostatočne zastúpené; keďže Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty nezobrali túto požiadavku vážne, a vyzýva vnútroštátne inštitúcie a inštitúcie EÚ, aby sa pri budúcich nomináciách aktívne usilovali o dosiahnutie rodovej rovnováhy;

H.  keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

1.  súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať Fabia Panettu za člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.


Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
PDF 126kWORD 43k
Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 17. decembra 2019 o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky (13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))
P9_TA(2019)0094A9-0046/2019

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 8. novembra 2019 (13651/2019)(1),

–  so zreteľom na článok 283 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Európska rada konzultovala s Európskym parlamentom (C9-0173/2019),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(2),

–  so zreteľom na článok 130 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0046/2019),

A.  keďže Európska rada prostredníctvom listu zo 14. novembra 2019 konzultovala s Európskym parlamentom o vymenovaní Isabel Schnabelovej za členku Výkonnej rady Európskej centrálnej banky na funkčné obdobie ôsmich rokov s účinnosťou od 1. januára 2020;

B.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci následne posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o podmienky uvedené v článku 283 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a požiadavku úplnej nezávislosti Európskej centrálnej banky podľa článku 130 uvedenej zmluvy; keďže v rámci tohto posúdenia výbor dostal od kandidátky životopis a jej odpovede na písomné otázky, ktoré jej boli odoslané;

C.  keďže výbor následne usporiadal 3. decembra 2019 vypočutie kandidátky, počas ktorého kandidátka predniesla úvodné vyhlásenie a potom odpovedala na otázky členov výboru;

D.  keďže Rada guvernérov Európskej centrálnej banky sa skladá z členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a 19 guvernérov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro; keďže ku dnešnému dňu sú všetci z nich muži;

E.  keďže Európsky parlament opakovane vyjadril nespokojnosť s postupom menovania členov Výkonnej rady Európskej centrálnej banky a vyzval v tejto súvislosti na zlepšenie postupov; keďže Európsky parlament požiadal o predloženie rodovo vyváženého užšieho zoznamu s aspoň dvomi menami v primeranom čase;

F.  keďže Európsky parlament zaujal 17. septembra 2019 kladné stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní Christine Lagardeovej za prvú ženskú prezidentku Európskej centrálnej banky;

G.  keďže ženy stále nie sú v Rade guvernérov Európskej centrálnej banky dostatočne zastúpené; keďže Európsky parlament vyjadruje poľutovanie nad tým, že členské štáty nezobrali túto požiadavku vážne, a vyzýva vnútroštátne inštitúcie a inštitúcie EÚ, aby sa pri budúcich nomináciách aktívne usilovali o dosiahnutie rodovej rovnováhy;

H.  keďže všetky inštitúcie a orgány EÚ a vnútroštátne inštitúcie a orgány by mali zaviesť konkrétne opatrenia na zabezpečenie rodovej vyváženosti;

1.  súhlasí s odporúčaním Rady vymenovať Isabel Schnabelovú za členku Výkonnej rady Európskej centrálnej banky;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Európskej rade, Rade a vládam členských štátov.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia