Показалец 
Приети текстове
Сряда, 18 декември 2019 г. - Страсбург
Непредставяне на възражения срещу мярка за изпълнение: изменения към Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 7 и 9
 Избиране на oмбудсманa
 ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година ***I
 Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гамбия и протокол за неговото прилагане ***
 Активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб
 Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година
 Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица
 Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0
 Принципите на правовата държава в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция
 Инициатива на ЕС за опрашителите
 Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите

Непредставяне на възражения срещу мярка за изпълнение: изменения към Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 7 и 9
PDF 125kWORD 44k
Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу проекта на регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и Международни стандарти за финансово отчитане 7 и 9 (D064618/01 – 2019/2912(RPS))
P9_TA(2019)0095B9-0229/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент на Комисията (D064618/01),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти(1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

–  като взе предвид писмото на Комисията от 7 ноември 2019 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма възражения срещу проекта на регламент,

–  като взе предвид писмото от 3 декември 2019 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–  като взе предвид член 5а от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(2),

–  като взе предвид член 112, параграф 4, буква г) и член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по икономически и парични въпроси,

А.  като има предвид, че на 26 септември 2019 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде изменения на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 9 – Финансови инструменти, както и на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 – Финансови инструменти; като има предвид, че тези изменения имат за цел да предоставят общо облекчение с оглед на „първия етап“ от замяната на междубанковия лихвен процент (IBOR); като има предвид, че тези изменения предоставят яснота на дружествата, докладващи съгласно МСФО, и на техните одитори, че обхващащата целия пазар регулаторна замяна на референтните лихвени проценти с подобрени, (почти) безрискови лихвени проценти, не би нарушила хеджиращите взаимоотношения поради несигурността, свързана със замяната; като има предвид, че тези изменения осигуряват правна сигурност в рамката за финансово отчитане на МСФО и МСС и предотвратяват излишния стрес във финансовата система; като има предвид, че Комисията настоятелно призова СМСС да ускори издаването на тези изменения, за да може Съюзът своевременно да ги одобри;

Б.  като има предвид, че на 16 октомври 2019 г. Европейската консултативна група за финансова отчетност (ЕКГФО) предостави на Комисията положително становище;

В.  като има предвид, че Комисията заключи, че тълкуването отговаря на техническите критерии за приемане съгласно член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002, и счита, че с предложените изменения ще се избегне прекратяването на хеджиращите взаимоотношения в резултат на несигурността, свързана с прехода на IBOR, така че финансовите отчети съгласно МСФО да могат правилно да опишат въздействието на управлението на риска и да предотвратят ненужната нестабилност на печалбата или загубата;

Г.  като има предвид, че на 5 ноември 2019 г. Счетоводният регулаторен комитет издаде положително становище по тези изменения;

Д.  като има предвид, че СМСС определи 1 януари 2020 г. за дата на влизане в сила на тези изменения на МСФО 9 и МСС 39, като по-ранното прилагане е разрешено; като има предвид, че финансовите институции, за които се прилага счетоводство по МСФО и МСС, не могат да използват за своите финансови отчети за 2019 г. третирането съгласно предложените изменения, преди последните да бъдат одобрени и публикувани; като има предвид, че ако не бяха в състояние да се възползват от облекчението, предвидено в тези изменения, дружествата от Съюза биха били поставени в неблагоприятно положение в сравнение с техните конкуренти в други юрисдикции; като има предвид, че поради това тези изменения следва да бъдат одобрени и публикувани преди края на декември 2019 г., за да бъдат приложими за финансовите периоди, започващи на, след или преди 1 януари 2020 г.;

1.  заявява, че нe възразява срещу проекта на регламент на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Комисията и, за сведение, на Съвета.

(1) ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.
(2) ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Избиране на oмбудсманa
PDF 123kWORD 44k
Решение
Приложение
Решение на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. за избиране на Европейския омбудсман (2019/2042(INS))
P9_TA(2019)0096

Европейският парламент,

—  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по специално член 24, трета алинея и член 228 от него,

—  като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

—  като взе предвид своето Решение 94/262/ЕОВС, ЕС, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(1),

—  като взе предвид член 231 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид поканата за подаване на заявления(2),

—  като взе предвид гласуването си от 18 декември 2019 г.,

1.  избира Емили О’Райли да изпълнява функциите на Европейски омбудсман до края на парламентарния мандат;

2.  призовава Емили О’Райли да положи клетва пред Съда;

3.  възлага на своя председател публикуването на приложеното решение в Официалния вестник на Европейския съюз;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, Комисията и Съда.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 18 декември 2019 г.

за избиране на Европейски омбудсман

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз и по специално член 24, трета алинея и член 228 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взе предвид своето Решение 94/262/ЕОВС, ЕС, Евратом от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(3),

като взе предвид член 231 от своя Правилник за дейността,

като взе предвид поканата за подаване на заявления(4),

като взе предвид гласуването си от 18 декември 2019 г.,

РЕШИ:

да избере Емили О’Райли да изпълнява функциите на Европейски омбудсман до края на парламентарния мандат.

Съставено в Страсбург на 18 декември 2019 година.

За Европейския парламент

Председател

Д. М. САСОЛИ

(1) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(2) ОВ C 293, 30.8.2019 г., стр. 1.
(3) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(4) ОВ C 293, 30.8.2019 г., стр. 1.


ОСП: Финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година ***I
PDF 126kWORD 43k
Резолюция
Текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 година (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))
P9_TA(2019)0097A9-0042/2019

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2019)0580),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0163/2019),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  като взе предвид ангажимента, поет от представителя на Съвета с писмо от 25 ноември 2019 г. да бъде одобрена позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по бюджети,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A9-0042/2019),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл осем-седмичния срок, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 18 декември 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2020/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, във връзка с календарната 2020 година

P9_TC1-COD(2019)0253


(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2020/127.)


Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между ЕС и Гамбия и протокол за неговото прилагане ***
PDF 117kWORD 41k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))
P9_TA(2019)0098A9-0026/2019

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (08974/2019),

–  като взе предвид проекта на Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия (08984/2019),

–  като взе предвид проекта на Протокол за прилагане на Споразумението за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Гамбия (09949/2019),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка (v), както и с член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C9‑0106/2019),

–  като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по бюджети,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство (A9-0026/2019),

1.  дава своето одобрение за сключването на споразумението и протокола;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Гамбия.


Активни вещества, включително димоксистробин и манкозеб
PDF 172kWORD 51k
Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, флутоланил, манкоцеб, мекопроп-P, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин (D064213/02 – 2019/2925(RSP))
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, флутоланил, манкоцеб, мекопроп-P, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин (D064213/02),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 17, първа алинея и член 21 от него,

–  като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408 на Комисията от 11 март 2015 г. за прилагането на член 80, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за установяване на списък на кандидати за замяна(2),

–  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита(4),

–  като взе предвид член 112, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните;

A.  като има предвид, че веществото димоксистробин беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета(5) на 1 октомври 2006 г. чрез Директива 2006/75/ЕО на Комисията(6) и се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Б.  като има предвид, че от 2013 г. насам е в ход процедура за подновяване на одобрението на димоксистробин по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията(7);

В.  като има предвид, че срокът на одобрение на активното вещество димоксистробин, който трябваше да изтече на 30 септември 2016 г., вече беше удължен с 16 месеца чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 1136/2013 на Комисията(8), после с една година чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията(9), а след това с още една година чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1796 на Комисията(10), а сега отново с една година с настоящия проект на регламент за изпълнение на Комисията, чрез който срокът на одобрение би бил удължен до 31 януари 2021 г.;

Г.  като има предвид, че на 1 юли 2006 г. веществото манкоцеб беше включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета чрез Директива 2005/72/ЕО на Комисията(11) и се счита за одобрено съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Д.  като има предвид, че от 2013 г. насам е в ход процедура за подновяване на одобрението на веществото манкоцеб по силата на Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията;

Е.  като има предвид, че срокът на одобрение на активното вещество манкоцеб, който трябваше да изтече на 30 юни 2016 г., вече беше удължен с 19 месеца чрез Регламент за изпълнение (ЕС) № 762/2013 на Комисията(12), после с една година чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията, а след това с още една година чрез Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1796 на Комисията, а сега отново с една година с настоящия проект на регламент за изпълнение на Комисията, чрез който срокът на одобрение би бил удължен до 31 януари 2021 г.;

Ж.  като има предвид, че Комисията не обяснява причините за тези удължавания, а само заявява: „Поради факта, че оценката на тези вещества е била забавена по независещи от заявителите причини, е възможно срокът на одобренията на посочените активни вещества да изтече, преди да е взето решение за тяхното подновяване“;

З.  като има предвид, че целта на Регламент (ЕО) № 1107/2009 е да гарантира високо равнище на защита на здравето на хората и на животните и на опазване на околната среда и същевременно да запази конкурентоспособността на селското стопанство на Съюза; като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на закрилата на уязвими групи от населението, включително бременните жени, бебетата и децата;

И.  като има предвид, че следва да се прилага принципът на предпазните мерки, а в Регламент (ЕО) № 1107/2009 се посочва, че в състава на продуктите за растителна защита следва да се включват само вещества, за които е доказано, че определено са от полза за растениевъдството, и които не се очаква да окажат вредно въздействие върху здравето на хората или на животните, нито пък неприемливо въздействие върху околната среда;

Й.  като има предвид, че в Регламент (ЕО) № 1107/2009 се посочва, че от съображения за безопасност срокът на одобрението за активни вещества следва да бъде ограничен във времето; като има предвид, че срокът на одобрението следва да бъде пропорционален на възможните рискове, присъщи на употребата на тези вещества, но че в посочените случаи такава пропорционалност очевидно липсва;

К.  като има предвид, че Комисията и държавите членки имат възможността и отговорността да действат съгласно принципа на предпазните мерки в случаите, в които е установена вероятността, че се оказва вредно въздействие върху здравето, но все още няма сигурни научни данни за това, като приемат временни мерки за управление на риска, които са необходими, за да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве;

Л.  като има предвид по-специално, че член 21 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 предвижда, че Комисията може по всяко време да преразгледа одобрението на дадено активно вещество, особено когато предвид нови научно-технически познания счита, че са налице признаци, че веществото вече не отговаря на критериите за одобрение, предвидени в член 4, и като има предвид, че това преразглеждане може да доведе до оттегляне или изменение на одобрението на веществото;

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, и токсични за репродукцията вещества от категория 1B

М.  като има предвид, че през 2015 г. веществото димоксистробин беше включено в списъка с „кандидати за замяна“ с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/408, тъй като острата референтна доза за това активно вещество е значително по-ниска от тази на по-голямата част от одобрените активни вещества в рамките на техните групи, както и поради това, че трябва да се счита, че това вещество има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да имат вредно въздействие върху хората;

Н.  като има предвид, че съгласно точка 3.6.5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества не могат да бъдат одобрени, ако се счита, че имат свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да имат вредно въздействие върху хората, освен ако експозицията на хора на това активно вещество, антидот или синергист в състава на продукт за растителна защита е незначително ниска при реалистични условия на употреба, тоест продуктът се употребява в затворени системи или при други условия, които изключват контакта с хора, и когато остатъчните вещества от съответното активно вещество, антидот или синергист в храните и фуражите не надхвърлят стойността по подразбиране, определена в съответствие с член 18, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета(13);

О.  като има предвид, че по време на 47-ото заседание на Комитета за оценка на риска (КОР) от 27 февруари 2019 г. бе постигнато съгласие веществото манкоцеб да бъде класифицирано в категория 1B като токсично за репродукцията;

П.  като има предвид, че съгласно точка 3.6.4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 активните вещества не могат да бъдат разрешени, когато са в категория 1B като токсични за репродукцията, освен в случаите, когато въз основа на документирано доказателство, включено в заявлението, дадено активно вещество е необходимо за контролирането на сериозна опасност за здравето на растенията, която не може да бъде овладяна с други налични средства, включително нехимични методи, в които случаи трябва да се предприемат мерки за намаляване на риска, за да се гарантира, че експозицията на хората и околната среда на веществото е сведена до минимум;

Р.  като има предвид, че експозицията на манкоцеб е свързана с увеличаване на риска от болестта на Паркинсон сред земеделските стопани и други хора в селските райони в Нидерландия и Франция(14);

С.  като има предвид, че манкоцеб е комбинация от други два дитиокарбамати, а именно манеб и цинеб, които вече не са разрешени за употреба в Съюза поради рисковете, които пораждат за здравето на човека и околната среда;

Т.  като има предвид, че манкоцеб е силно токсичен за водните организми, има съмнения, че уврежда човешкия ембрион и може да причини алергични кожни реакции;

У.  като има предвид, че е неприемливо дадени вещества, за което е известно, че отговарят на определените с цел защита на здравето на човека и околната среда критерии за изключване на активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и/или токсични за репродукцията или имат свойства, водещи до нарушения на функциите на ендокринната система, да продължават да бъдат разрешени за употреба в Съюза, като по този начин се излага на риск общественото здраве и състоянието на околната среда;

Ф.  като има предвид, че заявителите могат да се възползват от автоматичната система, която е част от работните методи на Комисията и която незабавно удължава срока на одобрението на активните вещества, в случай че повторната оценка на риска не е приключила, като нарочно удължават процеса на повторна оценка чрез предоставянето на непълни данни и предявяването на искания за допълнителни дерогации и специални условия, което води до неприемливи рискове за околната среда и човешкото здраве, тъй като през това време излагането на опасните вещества продължава;

Х.  като има предвид, че в своята резолюция от 13 септември 2018 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 1107/2009 относно продуктите за растителна защита Парламентът призова Комисията и държавите членки „да гарантират, че процедурното удължаване на срока за одобрение, докато продължава процедурата, в съответствие с член 17 от Регламента няма да бъде използвано за активни вещества, които са мутагенни, канцерогенни и токсични за репродукцията и които по тази причина попадат в категория 1A или 1B, или за активни вещества, които имат свойства, нарушаващи функцията на ендокринната система, и вредят на хората или животните, какъвто понастоящем е случаят с вещества като флумиоксазин, тиаклоприд, хлоротолурон и димоксистробин“;

Ц.  като има предвид, че нидерландският парламент изрази загриженост във връзка с удължаванията на сроковете на одобрението и призова да се сложи край на подобни удължавания за веществата, за които е известно, че представляват значителна заплаха за биологичното разнообразие, по-специално за пчелите и земните пчели, или които са канцерогенни, мутагенни, нарушаващи функциите на ендокринната система или токсични за репродукцията(15);

Ч.  като има предвид, че обществената консултация на Европейския орган за безопасност на храните относно веществото манкоцеб имаше краен срок 28 април 2018 г.; като има предвид, че въз основа на наличната в момента информация от оценката на риска на Съюза Нидерландският съвет за разрешаване на продукти за растителна защита и биоциди (Ctgb) счита, че са налице достатъчно данни, които да позволят своевременно да бъде взето решение относно това дали одобрението на манкоцеб да бъде подновено, или не(16);

1.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията надхвърля изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

2.  счита, че проектът на регламент за изпълнение на Комисията не е в съответствие с принципа на предпазните мерки;

3.  счита, че решението за удължаване на срока на одобрение на веществата димоксистробин и манкоцеб не е в съответствие с критериите за безопасност, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009, и не се основава нито на доказателства, че това вещество може да се използва безопасно, нито на доказана спешна нужда от тези вещества при производството на храни в Съюза;

4.  призовава Комисията да оттегли проекта си на регламент за изпълнение и да представи на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните нов проект, който взема предвид научните доказателства за вредните свойства на всички съответни вещества, и по-специално на димоксистробин и манкоцеб;

5.  призовава Комисията да представи предложения за неподновяване на димоксистробин и манкоцеб по време на следващото заседание на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите;

6.  призовава Комисията да представя проекти на регламенти за изпълнение с цел удължаване на срока на одобрение единствено по отношение на вещества, за които не се очаква, въз основа на актуалните научни познания, че Комисията ще представи предложение за неподновяване на одобрението на съответното активно вещество;

7.  призовава Комисията да оттегли одобренията на вещества, за които съществуват основателни съмнения, че няма да отговарят на критериите за безопасност, определени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

8.  призовава държавите членки да гарантират правилната и навременна преоценка на одобренията за активните вещества, за които те са докладващи държави членки, и да гарантират, че текущите забавяния се разрешават ефективно във възможно най-кратък срок;

9.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.
(2) ОВ L 67, 12.3.2015 г., стр. 18.
(3) ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.
(4) Приети текстове, P8_TA(2018)0356.
(5) Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).
(6) Директива 2006/75/ЕО на Комисията от 11 септември 2006 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета за включване на димоксистробин като активно вещество (ОВ L 248, 12.9.2006 г., стр. 3).
(7) Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 г. за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 252, 19.9.2012 г., стр. 26).
(8) Регламент за изпълнение (ЕС) № 1136/2013 на Комисията от 12 ноември 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобрение на активните вещества клотианидин, димоксистробин, оксамил и петоксамид (ОВ L 302, 13.11.2013 г., стр. 34).
(9) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/84 на Комисията от 19 януари 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, клотианидин, медни съединения, димоксистробин, манкоцеб, мекопроп-P, метирам, оксамил, петоксамид, пропиконазол, пропинеб, пропизамид, пираклостробин и зоксамид (ОВ L 16, 20.1.2018 г., стр. 8).
(10) Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1796 на Комисията от 20 ноември 2018 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества амидосулфурон, бифенокс, хлорпирифос, хлорпирифос-метил, клофентезин, дикамба, дифеноконазол, дифлубензурон, дифлуфеникан, димоксистробин, феноксапроп-Р, фенпропидин, ленацил, манкоцеб, мекопроп-Р, метирам, никосулфурон, оксамил, пиклорам, пираклостробин, пирипроксифен и тритосулфурон (ОВ L 294, 21.11.2018 г., стр. 15).
(11) Директива 2005/72/ЕО на Комисията от 21 октомври 2005 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкозеб, манеб и метирам като активни вещества (OВ L 279, 22.10.2005 г., стр. 63).
(12) Регламент за изпълнение (ЕС) № 762/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества хлорпирифос, хлорпирифос-метил, манкоцеб, манеб, MCPA, MCPB и метирам (ОВ L 213, 8.8.2013 г., стр. 14).
(13) Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336
(15) TK 21501-32, № 1176.
(16) TK 27858, № 485.


Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2017 година
PDF 122kWORD 44k
Решение на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година (2019/2909(RSP))
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Службата(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, представена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Службата във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  като взе предвид своето решение от 26 март 2019 г.(3) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2017 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището,

–  като взе предвид своето решение от 23 октомври 2019 г.(4), с което отказва освобождаване от отговорност на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 439/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. за създаване на Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(7), и по-специално член 36 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(8), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(9), и по-специално член 105 от него,

–  като взе предвид член 100 от своя Правилник за дейността и приложение V към него,

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

(1) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(2) ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 116.
(3) ОВ L 249, 27.9.2019 г., стр. 182.
(4) Приети текстове, P9_TA(2019)0039.
(5) ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(6) ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.
(7) ОВ L 132, 29.5.2010 г., стр. 11.
(8) ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.
(9) ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1.


Публична дискриминация и слово на омразата срещу ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица
PDF 174kWORD 53k
Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно публичната дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица, включително зони, забранени за ЛГБТИ лица (2019/2933(RSP))
P9_TA(2019)0101B9-0234/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека и други договори и инструменти на ООН в областта на правата на човека, по-специално Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП) и Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП), приети от Общото събрание на ООН на 16 декември 1966 г. в Ню Йорк,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека и свързаната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-долу „Хартата“),

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД),

–  като взе предвид членове 2, 3, 8, 21 и 23 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 207 и трета част, дялове IV и V от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 45 от Хартата,

–  като взе предвид Насоките на ЕС за насърчаване и защита на упражняването на всички човешки права от лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните (ЛГБТИ) лица, приети от Съвета през 2013 г.,

–  като взе предвид Принципите от Джогджакарта (за прилагане на международното право в областта на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация и половата идентичност), приети през ноември 2006 г., и 10-те допълнителни принципа (Принципи от Джогджакарта+10 – Допълнителни принципи и задължения на държавите за прилагане на международното право в областта на правата на човека във връзка със сексуалната ориентация, половата идентичност, изразяването на половата принадлежност и половите характеристики), приети на 10 ноември 2017 г.,

–  като взе предвид Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 31 март 2010 г. относно мерките за борба с дискриминацията, основана на сексуалната ориентация или половата идентичност,

–  като взе предвид Директива 2012/29/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 февруари 2014 г. относно пътната карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно бъдещето на списъка на дейностите за лицата ЛГБТИ (2019 – 2024 г.)(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно състоянието на основните права в Европейския съюз през 2017 г.(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 февруари 2019 г. относно враждебните реакции срещу правата на жените и равенството между половете в ЕС(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно криминализирането на сексуалното образование в Полша(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2018 г. относно равенството между половете в медийния сектор в ЕС(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2009 г. относно литовския Закон за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на публична информация(9);

–  като взе предвид резултатите от проучването за ЛГБТ в ЕС, започнато през 2012 г. от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че правото на равно третиране и на недискриминация е основно право, заложено в Договорите и в Хартата, и следва да бъде зачитано в пълна степен;

Б.  като има предвид, че всички държави членки са поели задължения и отговорности съгласно международното право и Договорите на ЕС да зачитат, гарантират, защитават и осигуряват упражняването на основните права;

В.  като има предвид, че научните изследвания, проучванията и докладите(10) показват, че публичната дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица се увеличават в целия ЕС; като има предвид, че в целия ЕС се увеличават престъпленията от омраза, мотивирани от ЛГБТИ-фобия; като има предвид, че тези нападения нарушават основните права на ЛГБТИ лица и че реакциите на публичните органи продължават да бъдат твърде често неподходящи;

Г.  като има предвид, че нападенията срещу основните права на ЛГБТИ лицата представляват сериозна заплаха за зачитането на основните права в ЕС, и като има предвид, че тези нападения често са свързани с посегателства срещу правата на жените и правата на малцинствата;

Д.  като има предвид, че изказвания от страна на публичните органи, проповядващи вражда и омраза срещу ЛГБТИ лица, имат по-широко въздействие за легитимирането и създаването на условия за преследване, насилие и дискриминация срещу ЛГБТИ лица в обществото като цяло;

Е.  като има предвид, че безопасността на общността на ЛГБТИ лица не е отделна от безопасността на всички, които живеят в Европа, и че подкопаването на безопасността е знак за подкопаване на всички основни права; като има предвид, че ксенофобските изказвания допринасят също така за създаването на все по-опасна и неустойчива среда за организациите и защитниците на правата на човека, които се застъпват за правата на ЛГБТИ лица;

Ж.  като има предвид, че съществуват враждебни реакции срещу равенството между половете в ЕС и извън него, което е пряко насочено и оказва въздействие върху ЛГБТИ лицата, както и върху жените като цяло; като има предвид, че тези враждебни реакции са подхранвани от популизма и крайнодесния екстремизъм;

З.  като има предвид, че в целия ЕС продължава да съществува стигматизация поради действителна или възприемана сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики;

И.  като има предвид, че е налице сериозна липса на систематични мониторинг, документиране и събиране на данни по отношение на омразата и насилието срещу ЛГБТИ лица;

Й.  като има предвид, че не се съобщава за твърде много престъпления, подбудени от ЛГБТИ-фобията; като има предвид, че съобщаването е свързано с риск и страх от разкриване на сексуалната ориентация, половата идентичност, половите характеристики и изразяването на половата принадлежност;

К.  като има предвид, че в повечето държави членки са въведени правни мерки срещу дискриминацията и насилието; като има предвид обаче, че изпълнението продължава да бъде недостатъчно, което води до уязвимост на ЛГБТИ лицата спрямо престъпления от омраза, изказвания, проповядващи вражда и омраза, и дискриминация, особено в областта на здравеопазването, образованието, заетостта и жилищното настаняване;

Л.  като има предвид, че много от нападенията, извършени от публични органи срещу ЛГБТИ лица, са били насочени към образователни институции и училища; като има предвид, че това е особено вредно за младите ЛГБТИ лица;

М.  като има предвид, че сексуалната ориентация и половата идентичност попадат в обхвата на правото на лицата на личен живот, гарантирано от международното, европейското и националното право в областта на правата на човека, и като има предвид, че равенството и недискриминацията следва да бъдат насърчавани от публичните органи(11);

Н.  като има предвид, че свободата на словото следва да бъде гарантирана офлайн и онлайн за медиите, културните организации, неправителствените организации (НПО) и физическите лица, особено с оглед на тревожната тенденция към отстраняване и забрана на ЛГБТИ съдържание в социалните мрежи;

О.  като има предвид, че дискриминацията и насилието срещу ЛГБТИ лица са многобройни, като неотдавнашни примери включват хомофобски изявления в кампанията за референдум за стесняване на определението за семейство в Румъния, нападения срещу социални центрове на ЛГБТИ лицата в няколко държави членки, като например Унгария и Словения, хомофобски изявления и изказвания, проповядващи вражда и омраза, насочени към ЛГБТИ лица и наблюдавани неотдавна в Естония, Испания, Обединеното кралство, Унгария и Полша, по-специално в контекста на избори, и правни инструменти, които биха могли да се прилагат за ограничаване на медиите, културата, образованието и достъпа до други форми на съдържание по начин, който ненужно ограничава свободата на словото по отношение на въпроси, свързани с ЛГБТИ лица, като например в Литва и Латвия;

П.  като има предвид, че от началото на 2019 г. насам в Полша има над 80 случая, в които региони, области или общини са приели резолюции, в които се обявяват за свободни от т.нар. „ЛГБТ идеология“, или са приели „регионални харти на правата на семейството“ или основни разпоредби от такива харти, които дискриминират по-специално семействата с един родител и тези на ЛГБТИ лица; като има предвид, че тези резолюции призовават местните правителства да се въздържат от всякакви действия за насърчаване на толерантността спрямо ЛГБТИ лица, от предоставяне на финансова подкрепа на НПО, които работят за насърчаване на равните права, от организиране на образование за недискриминация или от подпомагане по друг начин на ЛГБТИ лица; като има предвид, че създаването на зони, забранени за ЛГБТИ лица, дори и да не се състои в въвеждането на физическа граница, представлява изключително дискриминационна мярка, която ограничава свободата на движение на гражданите на ЕС; като има предвид, че тези резолюции са част от по-широкия контекст на нападенията срещу общността на ЛГБТИ лица в Полша, които включват нарастването на изказвания на публични и избрани длъжностни лица и публични медии, проповядващи вражда и омраза, както и нападенията и забраните на Прайд шествията и програмите и действията за повишаване на осведомеността, като например „Рейнбоу петък“;

Р.  като има предвид, че според проучването на FRA за ЛГБТИ лица(12) 32% от анкетираните са се почувствали дискриминирани в области извън заетостта, като например образованието; като има предвид, че рискът от самоубийство сред ЛГБТИ децата е по-висок от този за децата, които не са ЛГБТИ; като има предвид, че приобщаващото образование е от ключово значение за създаването на условия в училищата, които са безопасни и в които всички деца могат да процъфтяват, включително тези, които принадлежат към малцинства, като например ЛГБТИ деца и деца от семейства на ЛГБТИ лица; като има предвид, че основните жертви на нападения срещу правата на ЛГБТИ лица са деца и младежи, които живеят в селски райони и по-малки градски центрове и които са особено уязвими към насилие и често са изправени пред отхвърляне и несигурност и поради това се нуждаят от специална подкрепа и помощ от държавни и местни правителствени институции или НПО;

С.  като има предвид, че липсата на закон за недискриминация в много държави членки излага най-маргинализираните общности на риск от дискриминация и насилие; като има предвид, че хоризонталната директива относно недискриминацията би запълнила тази празнина в защитата, но разглеждането ѝ е спряно в Съвета от 11 години насам; като има предвид, че в ЕС и в много държави членки съществува законодателна празнина в защитата от престъпления, мотивирани от предубеждения въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност;

Т.  като има предвид, че хората може да бъдат изложени на множествена и комбинирана дискриминация; като има предвид, че политиките, насочени към едно основание за дискриминация, следва да обръщат внимание на положението на специфичните групи, които е вероятно да станат жертви на множествена дискриминация, която би могла да се основава, наред с други основания, на възраст, раса, религия, сексуална ориентация, пол или увреждане;

У.  като има предвид, че ЛГБТИ лицата са обект на дискриминация и насилие в световен мащаб;

1.  припомня, че правата на ЛГБТИ лицата са основни права и че следователно институциите на ЕС и държавите членки имат задължението да ги спазват и защитават в съответствие с Договорите и Хартата, както и с международното право;

2.  изразява дълбока загриженост относно нарастващия брой нападения над общността на ЛГБТИ лица, които могат да се наблюдават в ЕС и идват от държави, държавни служители, правителства на национално, регионално и местно равнище, и политици;

3.  остро осъжда всяка дискриминация по отношение на ЛГБТИ лицата и техните основни права от страна на публични органи, включително изказвания, проповядващи вражда и омраза, от страна на публични органи и избрани длъжностни лица, в контекста на избори, както и неотдавнашното обявяване на зони в Полша, свободни от т.нар. „ЛГБТ идеология“, и призовава Комисията да осъди решително тези публични прояви на дискриминация;

4.  изразява съжаление относно факта, че ЛГБТИ лицата са обект на малтретиране и тормоз, което започва в училище, и призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни действия, за да се сложи край на дискриминацията по отношение на ЛГБТИ лица, която може да води до това те да бъдат малтретирани, насилвани или изолирани, особено в образователен контекст; категорично осъжда факта, че училищата в някои държави членки биват възпрепятствани от публичните органи да изпълняват своята роля за насърчаване на основните права и защита на ЛГБТИ лица, и припомня, че училищата следва не само да бъдат безопасни места, но също и места, които насърчават и защитават основните права на всички деца; подчертава значението на здравното и сексуалното образование, по-специално за момичетата и младите ЛГБТИ лица, които са особено засегнати от несправедливи норми, свързани с пола; подчертава, че това образование трябва да включва обучение на младите хора относно отношенията на базата на равенството между половете, съгласието и взаимното уважение като начин за превенция на и борба със свързаните с пола стереотипи, ЛГБТИ-фобията и насилието, основано на пола;

5.  припомня, че ЛГБТИ-фобията, изразявана на спортни събития, остава обичайна и липсват мерки за борба с нея; призовава държавите членки да обръщат специално внимание на начина, по който хомофобията в спорта засяга младите ЛГБТИ лица, така че да се повишат приобщаването и осведомеността;

6.  призовава Комисията да предприеме конкретни мерки, за да осигури свободата на движение на всички семейства, включително семействата на ЛГБТИ лица, в съответствие с решението на Съда на ЕС от юни 2018 г. по делото Coman(13); призовава държавите членки да въведат законодателство за равно признаване на еднополовите бракове и партньорства, за да се осигури пълно спазване на правото на личен и семеен живот без дискриминация;

7.  изразява загриженост относно подема на расизма и ксенофобията; призовава Комисията и държавите членки да ускорят работата по обмена на най-добри практики и да засилят сътрудничеството си за борба с расизма, ксенофобията, хомофобията, трансфобията и други форми на нетърпимост, като се включи цялото гражданско общество и с приноса на съответните заинтересовани страни, например Агенцията на ЕС за основните права;

8.  осъжда случаите на престъпления от омраза и изказвания, проповядващи вражда и омраза, както офлайн, така и онлайн, мотивирани от расизъм, ксенофобия, религиозна нетърпимост или от предубеждения по отношение на уврежданията, сексуалната ориентация, половата идентичност или половите характеристики, или малцинствения статут, както и тенденцията към отстраняване и забрана на ЛГБТИ съдържание в социалните мрежи, които се наблюдават ежедневно в ЕС; изразява съжаление по повод увеличаващия се брой изказвания, проповядващи вражда и омраза, отправени от страна на някои публични органи, политически партии и медии; призовава ЕС да послужи за пример в противопоставянето на изказвания, проповядващи вражда и омраза, в рамките на неговите институции; изразява загриженост във връзка с все по-честите изказвания в интернет, проповядващи вражда и омраза, и препоръчва държавите членки да въведат опростени процедури, които да позволяват на гражданите да съобщават за случаи на съдържание, проповядващо омраза онлайн;

9.  изразява загриженост във връзка с липсата на съобщаване от страна на жертвите за случаи на престъпления от омраза, което се дължи на неадекватните гаранции и неспособността на органите щателно да разследват и да постановяват осъдителни присъди за престъпления от омраза в държавите членки; призовава държавите членки да разработят и разпространят инструменти и механизми за съобщаване на случаи на престъпления от омраза и изказвания, проповядващи вражда и омраза, както и да гарантират, че всички случаи на престъпления от омраза или изказвания, проповядващи вражда и омраза, са ефективно разследвани, а извършителите са обект на наказателно преследване и са изправени пред съда;

10.  призовава Комисията да подкрепя програмите за обучение на служителите на правоприлагащите и съдебните органи, както и на съответните агенции на ЕС, с цел борба с дискриминационните практики и престъпленията от омраза и тяхното предотвратяване;

11.  признава, че при липсата на сравними и подробни данни относно равенството, събирани от държавите членки, пълната степен на неравенството в ЕС остава непризната; счита, че събирането на такива данни от държавите членки е от основно значение за разработването на съдържателни политики за изпълнение на правото на ЕС в областта на равенството; призовава Комисията и Съвета да признаят необходимостта от надеждни и сравними данни относно равенството, които могат да предоставят мерки относно дискриминацията, като данните следва да бъдат разбити според основанието за дискриминация, с оглед на използването им при създаването на политики; призовава и двете институции да определят последователни принципи за събиране на данни относно равенството въз основа на самоопределянето, стандартите на ЕС за защита на данните и консултациите със съответните общности;

12.  осъжда всяка дискриминация или насилие въз основа на сексуална ориентация, полова идентичност или полови характеристики; насърчава Комисията да предложи програма, която да гарантира равни права и възможности за всички граждани, която същевременно да бъде съобразена с областите на компетентност на държавите членки, и да осъществява мониторинг за правилното транспониране и прилагане на законодателството на ЕС, отнасящо се до ЛГБТИ лица; с оглед на това приветства подготвения от Комисията списък с мерки за по-голяма равнопоставеност на ЛГБТИ лицата, включително комуникационната ѝ кампания за борба със стереотипите и подобряване на приемането на ЛГБТИ лица от страна на обществото; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да работят в тясно сътрудничество с организациите на гражданското общество, които осъществяват дейност в областта на правата на ЛГБТИ лица; призовава Комисията да предостави адекватно финансиране в подкрепа на такива организации, развиващи дейност на национално и местно равнище, по-конкретно по линия на програмата „Права и ценности“; отбелязва, че теренните проучвания на Агенцията на ЕС за основните права показват, че държавните служители считат законодателството и политиката на ЕС за основни двигатели в подкрепа на националните усилия за насърчаване на равнопоставеността на ЛГБТИ лица;

13.  припомня съдебната практика на ЕСПЧ относно правата на ЛГБТИ лица; призовава Комисията и държавите членки да обменят най-добри практики по отношение на защитата на основните права и насърчава държавите членки да информират ЛГБТИ лицата за всички техни права;

14.  подновява призивите си за всеобхватен, постоянен и обективен механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който да включва защитата на правата на ЛГБТИ лица; изтъква, че подобен механизъм е неотложно по-необходим от всякога; отново посочва необходимостта от безпристрастно и редовно оценяване на положението по отношение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права във всички държави членки и призовава Комисията да осъществява мониторинг на нарушенията на основните права в рамките на обявения от нея цикъл за преглед на принципите на правовата държава;

15.  призовава Комисията и Съвета да използват всички инструменти и процедури, които имат на разположение, за да осигурят пълното и правилно изпълнение на принципите и ценностите, залегнали в Договора, като например производства за установяване на нарушение, бюджетни процедури, механизма за принципите на правовата държава и процедурата по член 7, в т.ч. текущите такива;

16.  призовава Комисията да оцени дали създаването на зони, забранени за ЛГБТИ лица представлява нарушение на свободата на движение и пребиваване в ЕС, като нарушава член 3, параграф 2 от ДЕС, член 21 от ДФЕС, трета част, дялове IV и V от ДФЕС и член 45 от Хартата; призовава Комисията да оцени дали Полша не е изпълнила задължение, произтичащо от Договорите, и дали следва да представи мотивирано становище по въпроса в съответствие с член 258 от ДФЕС;

17.  призовава Комисията да наблюдава използването на всички потоци на финансиране на ЕС, включително структурните и инвестиционните фондове на ЕС, и да използва редовните диалози с националните, регионалните и местните органи, за да напомня на заинтересованите страни за техния ангажимент за недопускане на дискриминация, както и че такива фондове не могат при никакви обстоятелства да се използват за дискриминационни цели; призовава Комисията да вземе конкретни мерки за преодоляване на явните и преки нарушения на правилата за борба с дискриминацията, по-конкретно забраната по силата на Директива 2000/78/EО на инструкцията за дискриминиране от страна на местни съвети, приемащи нормативни актове, атакуващи правата на ЛГБТИ лица;

18.  отново отправя своя призив към Комисията да приеме стратегия на ЕС за ЛГБТИ лица, която да отчита предишните искания на Парламента, като осигурява непрекъснатост и силни последващи действия от работата на предишната Комисия със списъка с мерки за насърчаване на равнопоставеността на ЛГБТИ лица;

19.  призовава Комисията да определи за приоритет ефективното гарантиране, че всички разполагат с еднаква и силна правна защита на всички основания, включени в член 19 от ДФЕС; призовава Съвета незабавно да деблокира и приключи преговорите по хоризонталната директива относно недискриминацията и приветства новите ангажименти на Комисията в тази област;

20.  призовава Комисията да продължи да работи с държавите членки, за да се насърчи разследването на основаните на омраза престъпления, като например мотивираните от ЛГБТИ-фобия престъпления, и да се насърчи подкрепата за жертвите; отбелязва, че някои държави членки са разширили обхвата на защитата, предоставена на жертвите на дискриминация на други основания, като например сексуалната ориентация, половата идентичност или половите характеристики, при прилагането на Рамковото решение на ЕС относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право, и насърчава такива разширения на обхвата; отново призовава Комисията след оценка на въздействието да преразгледа рамковото решение, което понастоящем е в сила, за да включи подбуждането към омраза въз основа на пол, сексуална ориентация, полова идентичност и полови характеристики;

21.  приканва Комитета на регионите, като представител на местните и регионалните органи в ЕС, да обмисли предприемането на действия в рамките на своите правомощия в отговор на разработването на зони, свободни от т.нар. „ЛГБТ идеология“, в Полша;

22.  подкрепя работата на ЕС в защита и за насърчаване на правата на човека във външната му дейност, включително правата на ЛГБТИ лица; призовава за това Планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията, който предстои скоро да бъде приет, да изпълни силния ангажимент към ЛГБТИ лицата и да бъде съсредоточен върху техните проблеми в следващите пет години, какъвто беше случаят през периода 2015 – 2019 г.;

23.  призовава всички държави членки да спазват задължението си за защита на основните права и свободи на всички граждани на ЕС, в т.ч. на ЛГБТИ лица, без изключение, на национално и на местно равнище; приканва държавите членки да вземат положителни мерки за повишаване на приемането на общността на ЛГБТИ лица от обществото;

24.  призовава Полша решително да осъди дискриминацията по отношение на ЛГБТИ лицата, включително когато тя идва от местни органи, и да отмени резолюциите, атакуващи правата на ЛГБТИ лица, включително местните разпоредби срещу „ЛГБТ идеологията“, в съответствие с националното си право и със задълженията съгласно правото на ЕС и международното право;

25.  осъжда злоупотребата със законите относно информацията на разположение на ненавършилите пълнолетие лица, особено в областта на образованието и медиите, за да се цензурират съдържание и материали, свързани с ЛГБТИ лица, и по-конкретно член 4, параграф 2, алинея 16 от Закона за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на публична информация в Литва и член 10, параграф 1 от Закона за образованието в Латвия; призовава държавите членки да изменят подобно законодателство, за да спазят изцяло основните права, залегнали в правото на ЕС и международното право; призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за осигуряване на това спазване;

26.  призовава всички държави членки да извършват мониторинг на изказванията, проповядващи вражда и омраза, от страна на публични органи и избрани длъжностни лица, както и по време на местни, регионални и национални избори, и да предприемат решителни и конкретни мерки и санкции срещу тях;

27.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителствата и парламентите на държавите членки, посочени в настоящата резолюция, както и на Съвета, Комисията и Комитета на регионите.

(1) ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 57.
(2) ОВ C 93, 24.3.2017 г., стр. 21.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0129.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0032.
(5) Приети текстове, P9_TA(2019)0066.
(6) Приети текстове, P8_TA(2019)0111.
(7) Приети текстове, P9_TA(2019)0058.
(8) ОВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 19.
(9) OВ C 224 E, 19.8.2010 г., стр. 18.
(10) Доклад за основните права, FRA, 2019 г., https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf; Проучване за ЛГБТ в ЕС, FRA; Доклад на „Рейнбоу Юръп“ от 2019 г., ИЛГА Европа, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019
(11) Решение на ЕСПЧ от 4 декември 2008 по дело S. и Marper/Обединеното кралство (жалби №  30562/04 и 30566/04), т. 66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-90051”]}; Заключение на генералния адвокат Sharpston от 17 юли 2014 г. по съединени дела C-148/13, C-149/13 и C-150/13, т. 38 и 39, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=155164&text=%2522gender%2Bidentity%2522&dir=&doclang=BG&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=7204530#ctx1
(12) Проучване за ЛГБТ в ЕС, FRA, резюме на резултатите, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/eu-lgbt-survey
(13) ECLI:EU:C:2018:385.


Справедливо данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0
PDF 208kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно справедливото данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))
P9_TA(2019)0102B9-0238/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 4 и 13 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид членове 107, 108, 113, 115 и 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Плана за действие на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS) от октомври 2015 г., и по-специално действие 1 от него,

–  като взе предвид Работната програма на ОИСР от 29 май 2019 г. за изготвянето на консенсусно решение на предизвикателствата в данъчната област, които възникват в резултат на цифровизацията на икономиката;

–  като взе предвид документите за обществена консултация на ОИСР от 9 октомври 2019 г. и 8 ноември 2019 г., озаглавени съответно „Предложение на Секретариата за единен подход към стълб 1“ и „Глобално предложение за борба със свиването на данъчната основа – стълб 2“ (и двете предложения на Секретариата на ОИСР),

–  като взе предвид резолюцията на своята комисия TAXE от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(1), резолюцията на своята комисия TAX2 от 6 юли 2016 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие(2), препоръката на своята комисия PANA от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(3), както и резолюцията на своята комисия TAX3 от 26 март 2019 г. относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(5),

–  като взе предвид последващите действия на Комисията във връзка с всяка от горепосочените резолюции на Европейския парламент(6),

–  като взе предвид резултатите от различните срещи на върха на Г-7, Г-8 и Г-20 по международни данъчни въпроси,

–  като взе предвид политическия документ на Международния валутен фонд, озаглавен „Корпоративно данъчно облагане в глобалната икономика“(7),

–  като взе предвид многобройните разкрития на разследващи журналисти, като „Люкслийкс“, „Досиетата от Панама“, „Досиетата от рая“ и съвсем неотдавна – скандала със сделките Cum-Ex, както и случаите на изпиране на пари с участието, по-специално, на банки в Германия, Дания, Естония, Латвия, Нидерландия и Обединеното кралство,

–  като взе предвид своето проучване относно „Въздействието на цифровизацията върху международните данъчни въпроси: предизвикателства и мерки за защита“(8),

–  като взе предвид проучванията на Комисията относно показателите за агресивно данъчно планиране(9),

–  като взе предвид доказателствата, събрани от специалната комисия TAX3 в рамките на нейните 34 изслушвания с участието на експерти или размяна на мнения с членове на Комисията и министри, както и по време на командировките в САЩ, Латвия, остров Ман, Естония и Дания,

–  като има предвид осъвременената и по-солидна рамка за корпоративно данъчно облагане, въведена по време на настоящия законодателен мандат, и по-специално директивите срещу избягването на данъци (Директива срещу избягването на данъци I(10) и II(11)),

–  като взе предвид предложенията на Комисията, които предстои да бъдат приети, и по-специално тези относно общата (консолидирана) основа за облагане с корпоративен данък (О(К)ООКД)(12), пакета за данъчно облагане на цифровия сектор(13) и публичното отчитане по държави(14), както и позицията на Парламента по тези предложения,

–  като взе предвид резолюцията, приета на 1 декември 1997 г. от Съвета и представителите на правителствата на държавите членки относно кодекс на поведение за данъчно облагане на предприятията(15) и редовните доклади на групата „Кодекс за поведение“ (Данъчно облагане на предприятия) до Съвета ECOFIN,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 март 2018 г. относно новите изисквания, насочени срещу избягването на данъци, в законодателството на ЕС, които уреждат по-специално операциите по финансиране и инвестиране (C(2018)1756),

–  като взе предвид разследванията и решенията на Комисията относно държавната помощ(16),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 януари 2016 г. относно външна стратегия за ефективно данъчно облагане (COM(2016)0024), в което Комисията призова ЕС да „играе водеща роля със своя пример“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 5 декември 2017 г. относно списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели,

–  като взе предвид бележката на председателството от 28 октомври 2019 г. относно актуалното състояние на данъчното облагане на цифровия сектор,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2015 г. относно избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се държави(17),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 януари 2019 г., озаглавено „Към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС“ (COM(2019)0008),

–  като взе предвид писмата за определяне на ресора и изслушванията на изпълнителния заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, изпълнителния заместник-председател по въпросите на икономиката в интерес на хората и комисаря по икономическите и паричните въпроси и еврото(18),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно справедливото данъчно облагане в дигитализираната и глобализирана икономика – BEPS 2.0 (O-000040/2019 – B9-000060/2019),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че настоящите международни правила за корпоративно данъчно облагане може да са нефункционални и може да се наложи да бъдат актуализирани, тъй като датират от началото на 20-и век и не са предназначени за предизвикателствата на цифровата икономика, в резултат на което държавите предприемат едностранни мерки за справяне с тези предизвикателства;

Б.  като има предвид, че след финансовата криза през 2008 – 2009 г. и поредицата от разкрития на журналисти и организации на гражданското общество на практики на укриване на данъци, агресивно данъчно планиране, избягване на данъци и изпиране на пари, държавите от Г-20 се споразумяха да разгледат тези въпроси на глобално равнище в рамките на ОИСР посредством проекта за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), който доведе до Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; като има предвид, че има различни равнища на ангажираност и отдаденост при прилагането на правилата на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби;

В.  като има предвид, че Планът за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби успя да постигне глобален консенсус по много аспекти с цел борба с укриването на данъци, агресивното данъчно планиране и избягването на данъци; като има предвид обаче, че нямаше съгласие относно начините за справяне с данъчните предизвикателства, породени от цифровизацията на икономиката, което доведе до отделен окончателен доклад относно действие 1 от Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби през 2015 г.;

Г.  като има предвид, че в резолюциите на своите комисии TAXE, TAX2, TAX3 и PANA относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, както и в своето становище относно общата основа за облагане с корпоративен данък, Европейският парламент многократно е призовавал за реформа на международната система за корпоративно данъчно облагане с цел справяне с данъчните измами и избягването на данъци и предизвикателствата, свързани с данъчното облагане на цифровата икономика, и призова Комисията и държавите членки да постигнат съгласие по обща европейска позиция на равнище ОИСР/Г-20 или да действат на равнище ЕС, ако не е възможно международно споразумение;

Д.  като има предвид, че през 2018 г., по време на текущите преговори за постигане на международно споразумение, Комисията представи две предложения във връзка с данъчното облагане на цифровата икономика; като има предвид, че Европейският парламент подкрепи тези предложения, но те не бяха приети в Съвета поради противопоставяне от страна на малък брой държави членки, което възпрепятства постигането на единодушно споразумение: краткосрочно решение за въвеждане на данък върху цифровите услуги (ДЦУ) и дългосрочно решение за определяне на значително цифрово присъствие (ЗЦП) като връзка за корпоративното данъчно облагане, което следва да замени ДЦУ;

Е.  като има предвид, че вследствие на мандата, даден от министрите на финансите на държавите от Г-20 през март 2017 г., приобщаващата рамка на ОИСР/Г-20 за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, действайки посредством работната си група за цифровата икономика, представи през март 2018 г. междинен доклад, озаглавен „Предизвикателства във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията“;

Ж.  като има предвид, че през май 2019 г. приобщаващата рамка прие работна програма за постигане на консенсус, която беше одобрена от Г-20, с цел постигане на споразумение до края на 2020 г.;

З.  като има предвид, че приобщаващата рамка предложи да се групират предложенията на членовете, за да се отговори на разглежданите предизвикателства на цифровизацията в два стълба: Първият стълб се фокусира върху разпределението на правата за данъчно облагане посредством нови правила за разпределение на печалбата и връзката, докато вторият стълб разглежда оставащите въпроси, свързани със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, като въвежда мерки за гарантиране на минимално равнище на данъчно облагане;

И.  като има предвид, че на 9 октомври 2019 г. Секретариатът на ОИСР започна обществена консултация въз основа на своето предложение за „единен подход“ с цел постигане на консенсус по трите алтернативи, посочени в първия стълб; като има предвид, че на 18 октомври 2019 г. Г-20(19) приветства усилията на Секретариата на ОИСР за предлагане на предложения единен подход в рамките на първия стълб, но не одобри официално предложението; като има предвид, че на 8 ноември 2019 г. Секретариатът на ОИСР започна обществена консултация относно предложението „GloBE“ в рамките на втория стълб;

Й.  като има предвид, че справедливата и ефикасна данъчна система е от ключово значение за преодоляване на неравенството и гарантира сигурност и стабилност, които са предпоставки за конкурентоспособността, както и еднакви условия на конкуренция между предприятията, особено сред малките и средните предприятия; като има предвид, че една справедлива и ефикасна система на данъчно облагане е от съществено значение и за държавите членки с оглед на гарантирането на данъчните приходи, позволявайки им да прилагат стабилни политики, което от своя страна облагодетелства ЕС като цяло благодарение на увеличената стабилност;

К.  като има предвид, че номиналните ставки на корпоративния данък на равнище ЕС се понижиха от средно 32% през 2000 г. до 21,7% през 2019 г.(20), което представлява намаление с 32%; като има предвид, че това понижение може да има последици за устойчивостта на социалните държави в ЕС и потенциални странични ефекти върху други държави; като има предвид, че 22 от 38-те държави, които са обект на проучване в доклада на ОИСР за реформата на данъчната политика за 2018 г.(21), вече прилагат съвкупни ставки на корпоративния данък, равни на или под 25%, в сравнение със само шест държави през 2000 г.;

Л.  като има предвид, че Комисията отправи критики в някои доклади по държави срещу слабостите в националните данъчни системи, които улесняват агресивното данъчно планиране, твърдейки, че те подкопават целостта на европейския единен пазар;

М.  като има предвид, че се наблюдава постепенно преминаване от материално производство към нематериални активи във веригите за създаване на стойност на многонационалните предприятия, както е отразено в относителните темпове на растеж през последните пет години на постъпленията от авторски и лицензионни възнаграждения (почти 5% годишно) в сравнение с търговията със стоки и преките чуждестранни инвестиции (по-малко от 1% годишно); като има предвид, че някои многонационални предприятия не плащат почти никакви данъци в някои държави членки благодарение на използването на законосъобразни стратегии за данъчно планиране, въпреки значителното си цифрово присъствие и големите си приходи в тези държави членки;

Н.  като има предвид, че прехвърлянето на правомощия в областта на данъчното облагане от национално равнище към равнище ЕС би изисквало промяна на Договорите;

Намиране на консенсусно решение на предизвикателствата в данъчната област, които възникват в резултат на цифровизацията на икономиката

1.  отчита напредъка, постигнат с Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и прилагането му в ЕС посредством Директивата срещу избягването на данъци, но признава, че все още не са разгледани някои предизвикателства, и по-специално тези, които са свързани с глобализацията и цифровизацията на икономиката;

2.  посочва, че Директивата срещу избягването на данъци е надхвърлила Плана за действие за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, по-конкретно с новите правила на ЕС относно контролираните чуждестранни дружества, които дават възможност за облагане на установените в данъчни убежища печалби в държавата от ЕС, където се намира седалището на многонационалното предприятие; отбелязва, че тези видове мерки ограничават агресивното данъчно планиране и избягването на данъци; призовава новата Комисия да направи оценка на прилагането на Директивата срещу избягването на данъци от страна на държавите членки, да анализира възможни нови начини за заобикаляне на настоящата директива и да представи нови законодателни предложения за противодействие на тези методи, когато това е необходимо;

3.  припомня, че предложенията на ЕС за О(К)ООКД също надхвърлят тези алтернативи на ОИСР на равнище ЕС, по-конкретно като се отклоняват от принципа за отделното предприятие; припомня позицията на Парламента относно О(К)ООКД;

4.  счита, че предложенията на ЕС за О(К)ООКД са от полза както за дружествата, така и за гражданите, тъй като биха опростили данъчната рамка и биха спомогнали за борбата с избягването на данъци; подчертава значението на консолидацията за намаляването на административната тежест, разходите за привеждане в съответствие и данъчните пречки за трансграничните дружества в ЕС и за премахването на необходимостта от сложни споразумения за трансферно ценообразуване; поради това настоятелно призовава Съвета да приеме бързо двете предложения;

5.  припомня, че ЕС е пионер в усилията за справяне с данъчните предизвикателства, произтичащи от цифровизацията, по-специално с предложенията за О(К)ООКД, ДЦУ и ЗЦП;

6.  изразява съжаление относно факта, че държавите членки не бяха в състояние да постигнат съгласие относно общ подход по отношение на О(К)ООКД, ДЦУ и ЗЦП; отбелязва, че ОИСР има за цел да отговори на данъчните предизвикателства, свързани с цифровизацията на икономиката, и да постигне основано на консенсус дългосрочно решение до края на 2020 г.; счита, че едно глобално решение би довело до най-ефикасно справяне с тези предизвикателства;

7.  отбелязва, че някои държави членки са въвели или обмислят въвеждането на ДЦУ или ЗЦП на национално равнище като потенциално решение, ако преговорите на ОИСР и ЕС бъдат неуспешни;

8.  приветства работната програма на приобщаващата рамка като важна стъпка към постигането на международно споразумение в рамките на ОИСР/приобщаващата рамка за реформиране на международната система за корпоративно данъчно облагане, както беше поискано от Парламента;

9.  приветства участието на равни начала на всички държави, включени в приобщаващата рамка, която обединява над 130 държави и юрисдикции с цел сътрудничество при прилагането на пакета от мерки на ОИСР/Г-20 относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби и договаряне на съвместни решения за преодоляване на оставащите предизвикателства във връзка със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби; припомня обаче, че развиващите се страни са участвали в свързания със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби процес едва на по-късен етап от преговорите; поради това приветства приобщаващия характер на текущите преговори; припомня позицията на Парламента относно създаването на междуправителствен данъчен орган в рамките на ООН;

10.  отбелязва, че предварителните констатации в оценката на въздействието, направена от секретариата на ОИСР, показват, че комбинираният ефект от първи стълб и втори стълб би довел до значително увеличение на общите данъчни приходи, както и до преразпределяне на правата на данъчно облагане към пазарни юрисдикции; отбелязва по-специално, че вторият стълб би довел до значително увеличение на приходите от корпоративно подоходно данъчно облагане в световен мащаб; разбира, че двата стълба не биха имали отрицателно въздействие върху критичния въпрос за инвестиционната среда(22); призовава държавите членки да настояват за това, ОИСР да разшири обхвата на своите оценки на въздействието, така че те да включват различни варианти на предложенията и анализ на начина, по който връзката би засегнала приходите от корпоративен данък на отделните държави, и да публикува тези оценки на въздействието след финализирането им, за да предостави необходимите насоки относно предложените реформи;

11.  изтъква спецификата на единния пазар, в който се предвижда свободното движение на стоки и услуги, и поради това счита, че всяка международна реформа на корпоративното данъчно облагане следва да гарантира гладкото функциониране на единния пазар, по-специално чрез гарантиране на равни условия за всички предприятия, в частност за МСП, включително чрез гарантиране на това, че дружествата плащат справедлив дял от данъка там, където ефективно упражняват значителна и реална икономическа дейност и създават стойност, и на това, че данъчните приходи се разпределят справедливо във всички държави членки; счита, че достъпът до единния пазар, който представлява една от най-големите групи потребители в света и увеличава конкурентоспособността на ЕС, върви ръка за ръка с данъчната отговорност;

12.  насочва вниманието към необходимостта от това, данъчната конкуренция между държавите членки да бъде запазена лоялна и прозрачна, и следователно благоприятстваща растежа и заетостта;

Първи стълб – Към единен подход за по-справедливо разпределение на правата на данъчно облагане

13.  приветства предложението на секретариата на ОИСР за обединяване на трите разглеждани алтернативи в рамките на първия стълб, тъй като те имат едни и същи цели:

   да се преразпределят правата на данъчно облагане в полза на юрисдикцията на ползвателя/пазара,
   да се предвиди ново правило по отношение на връзката, което да не зависи от физическото присъствие в юрисдикцията на ползвателя/пазара,
   да се започва от общите печалби на многонационалните дружества и да се изостави принципът на отделното предприятие,
   да има стремеж към опростяване, стабилизиране на данъчната система и увеличаване на данъчната сигурност при прилагането;

Обхват

14.  призовава, цифровата икономика да не се изолира, тъй като данъчните предизвикателства, пред които е изправена понастоящем международната данъчна система се дължат не само на цифровизацията на икономиката, но са също така свързани с още по-глобализирана икономика;

15.  счита, че обхватът на реформата – наред с това, че предотвратява добавянето на допълнителни и ненужни тежести за МСП – следва да обхваща всички големи дружества, които имат възможност да участват в практики, свързани със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, като използват законни схеми за данъчно планиране в няколко държави членки и в трети държави; отбелязва, че текущото предложение на секретариата на ОИСР ограничава обхвата на тази реформа до високо цифрови предприятия или предприятия, които работят тясно с потребители – концепция, която все още не е ясно определена, и обхваща само ограничен брой МГП, които участват в агресивно данъчно планиране;

16.  препоръчва, като основа, оперативните печалби да се извличат от консолидираните финансови отчети след анализ на осъществимостта; признава обаче наличието на времеви пропуски, когато се разчита на консолидирани финансови отчети, и приканва държавите членки да изяснят този въпрос в хода на преговорите на равнището на приобщаващата рамка;

17.  отбелязва, че текущото предложение на секретариата на ОИСР предвижда изключването на конкретни сектори, като например добивната промишленост и сектора на суровините, и настоятелно призовава Комисията да включи тези изключения в своя анализ на въздействието, по-специално за да гарантира, че международната реформа зачита инициативата за съгласуваност на политиките на ЕС за развитие;

18.  настоятелно призовава ОИСР да направи ясна разлика между секторите и размерите на предприятията в своето предложение;

19.  счита, че данъчната рамка следва да е в състояние да постигне баланс между различните ситуации, по-специално монополните приходи и новаторските дружества с висок растеж;

Нова връзка

20.  приветства идеята за разработване на нова връзка, която излиза извън рамките на концепцията за физическо присъствие в дадена държава за целите на предоставяне на тази държава на права на данъчно облагане; счита, че връзката следва да бъде замислена така, че да включва всички предприятия, които работят с потребители и ползватели в тази държава, включително с помощта на цифрови средства;

21.  приветства идеята за разработване на специфичен за всяка държава праг на приходите, замислен така, че да се гарантира, че по-малките икономики също получават своя справедлив дял от права на данъчно облагане; припомня в този контекст предложението на ЕС за ЗЦП;

22.  приветства идеята, тази нова връзка да бъде самостоятелна разпоредба, която премахва необходимостта от преразглеждане на всички данъчни спогодби;

Ново разпределение на правата за данъчно облагане

23.  приветства идеята за разработване на ново разпределение на правата на данъчно облагане, което излиза извън рамките на принципа на сделката между несвързани лица и което ще предостави нови права на данъчно облагане на пазарни юрисдикции;

24.  счита, че като се прави разграничение между рутинни и нерутинни печалби – понятия, които понастоящем не са ясно дефинирани и които биха могли да доведат единствено до изкуствено разграничаване, както и като се запазят правилата за трансферно ценообразуване въз основа на принципа на сделката между несвързани лица при разпределянето на повечето печалби, ще увеличи значително сложността и несигурността за предприятията, особено по отношение на насоките на ОИСР относно трансферното ценообразуване; счита, че би било уместно по-цялостно преразглеждане на принципа на сделката между несвързани лица; изразява загриженост, че това би могло да добави възможности за заобикаляне на новоприетите правила;

25.  призовава Комисията и държавите членки да пояснят начина, по който новата връзка и разпределението на правата на данъчно облагане могат да съществуват едновременно с настоящите правила за трансферно ценообразуване, както се предлага от ОИСР; следователно би предпочел решение, което да благоприятства частичното разпределяне на общите печалби въз основа на фактори, които представляват съществена и реална икономическа дейност и създаване на стойност, по-специално продажби, служители, активи и ползватели; във връзка с това припомня своята позиция относно предложенията за О(К)ООКД и ЗЦП, включително за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност;

26.  приветства готовността за гарантиране на данъчна сигурност и за ограничаване на споровете, които биха могли да възникнат от прилагането на новата връзка и новото разпределение на правата на данъчно облагане; поради това призовава да се проучи възможността за създаване на механизъм, като например механизъм за „обслужване на едно гише“, който да улесни изчисляването и изплащането на дължимия данък и да намали административната тежест както за дружествата, така и за данъчните органи, при същевременно спазване на националните задължения на данъчните администрации; въпреки това подчертава, че данъчната сигурност би била постигната най-добре чрез създаването на прости, ясни и хармонизирани правила, които да предотвратяват спорове на първо място; изразява загриженост относно предложението на секретариата на ОИСР за Сума „В“ за задължителен арбитраж предвид съществуващия механизъм за разрешаване на спорове на равнище ЕС(23);

Втори стълб – Глобално предложение за борба със свиването на данъчната основа (GloBE)

27.  приветства споразумението относно втория стълб на работната програма, постигнато(24) от членовете на приобщаващата рамка „за проучване на подход, който предоставя свобода на юрисдикциите свободно да определят своята собствена данъчна система, включително дали имат корпоративен подоходен данък и на какво равнище определят данъчните си ставки, но отчита правото на другите юрисдикции да прилагат правилата, които са разгледани по-обстойно по-долу, в случаите, когато доходите се облагат с ефективна данъчна ставка под минимална ставка“(25);

28.  взема под внимание ангажиментите на държавите от Г–7, съобразно които „по втория стълб министрите постигнаха съгласие, че минимално равнище на ефективно данъчно облагане, като например схемата на САЩ относно международния нискооблагаем доход от нефизически активи (GILTI), би допринесло за гарантирането на това, че дружествата плащат съответния справедлив дял данъци“(26);

29.  приветства предложението GloBE, което има за цел да гарантира, че се плаща минимално равнище на данъци там, където се създава стойност и където се осъществява стопанска дейност; счита, че крайната цел на мерките по стълб 2 следва да бъде справяне с оставащите въпроси в областта на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, като същевременно се предотвратява вредната данъчна конкуренция, по-специално чрез намаляване на натиска за предоставяне на неоправдани данъчни стимули без никакво положително икономическо въздействие, в допълнение към съществуващите мерки, насочени към справяне с отклонението от данъчно облагане, агресивното данъчно планиране и избягването на данъци; призовава Комисията да направи оценка и да наблюдава въздействието на този бъдещ минимален стандарт върху потенциално общо нормативно установено намаление на ставката на корпоративния подоходен данък в целия ЕС;

30.  приканва държавите членки да гарантират, че предложението GloBE предвижда най-простата рамка, която не би довела до разработването на вредни данъчни схеми; припомня искането на Парламента за списък на ЕС на вредните данъчни мерки; изтъква, че прибягването до изключения и освобождавания би подкопало политическото намерение и ефективността на предложението GloBE; препоръчва всички вредни данъчни практики, съдържащи се в действие 5 от плана за действие относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, да бъдат обхванати от предложението GloBE;

31.  разбира, че предложението GloBE би представлявало набор от защитни мерки като правило за включване на доходите, правило за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, правило за плащания, обложени с по-нисък данък, и правило за предмет на данъчно облагане; във връзка с това припомня законодателната резолюция на Парламента относно Директивата срещу избягването на данъци(27);

32.  счита, че изчисляването на данъчните основи, в рамките на предложението GloBE, следва да се извършва в съответствие с договорените международни принципи с цел избягване на свиването на данъчната основа, както и на вредната конкуренция между държавите, която създава риск от подкопаване на ефективността на всяко евентуално решение относно минимално равнище на данъчно облагане;

33.  счита, че всяко обсъждане на равнището на ОИСР/Г–20 по отношение на минимална данъчна ставка следва да включва размисъл относно определяне на основата, свързана с тази ставка; счита, че всяка минимална ставка следва да бъде определена на справедливо и достатъчно равнище, за да се предотвратят прехвърлянето на печалби и вредната данъчна конкуренция;

34.  счита, че по отношение на правилото за включване на доходите следва да се установи минимално равнище на данъчно облагане за всяка юрисдикция, в която се намират МГП, за да се ограничат възможностите за продължаване на участието в агресивно данъчно планиране, и следователно за да се поддържа нашата конкурентоспособна икономика;

Заключения

35.  изразява съжаление относно липсата на общ подход на равнище ЕС по отношение на текущите международни преговори; призовава всяка държава членка и Комисията да оповестят позициите си по предложенията на секретариата на ОИСР за първи стълб и втори стълб;

36.  призовава Комисията и държавите членки да постигнат съгласие относно съвместна, амбициозна позиция на ЕС за преговорите на ОИСР, като гарантират, че ЕС говори с един глас и дава водещ пример с цел гарантиране на по-справедливо разпределение на правата на данъчно облагане и минимално равнище на данъчно облагане, с което ще дадат възможност за справедливост в международната данъчна среда с цел справяне с отклонението от данъчно облагане, агресивното данъчно планиране и избягването на данъци;

37.  приканва Комисията да предостави подкрепа при изготвянето на позицията на ЕС; приканва Комисията да предостави оценка на въздействието върху приходите за всяка от държавите членки и за двата стълба, включително въздействието върху други области, по-специално с цел да се запази подходът на съгласуваност на политиките на ЕС за развитие; призовава Комисията да информира Съвета и Парламента относно своите констатации;

38.  очаква държавите членки да споделят всички релевантни данни, които може да се използват за изготвянето на най-точни оценки на въздействието и съответен анализ, както на ОИСР, така и на Комисията;

39.  силно насърчава Комисията и държавите членки да постигнат споразумение на международно равнище, което след това да бъде транспонирано на равнище ЕС чрез съответно законодателство на ЕС и национално законодателство; също така подкрепя ангажимента на председателя на Комисията да предложи решение на равнище ЕС, ако до края на 2020 г. не бъде постигнато международно споразумение, при условие че това решение на ЕС не се ограничава до цифровите предприятия; разбира, че подобно решение би укрепило единния пазар чрез установяването на минимално равнище на данъчно облагане, което би предотвратило едностранни мерки;

40.  припомня, че текущата международна реформа на корпоративното данъчно облагане е съставена от два стълба с еднакво значение и че тези два стълба се допълват; поради това призовава държавите членки да договорят тези два стълба като един пакет от необходими реформи;

41.  призовава Комисията и Съвета да изготвят правното основание за включване на резултата от международно споразумение в правни актове на ЕС и да представят законодателно предложение възможно най-скоро;

42.  приканва Съвета, с подкрепата на Комисията, да направи оценка на критериите от списъка на ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели, след като бъдат приети международните правила и/или неотдавна договорените реформи в ЕС, и да прецени дали е необходима актуализация;

43.  призовава Комисията да проучи възможността за избягване на правно основание, което изисква единодушие в Съвета; припомня приноса на Комисията в нейното съобщение „Към по-ефективен и демократичен процес на вземане на решения в данъчната политика на ЕС“, в което се предлага пътна карта за гласуване с квалифицирано мнозинство;

44.  изтъква, че една ефективна и всеобхватна международна реформа трябва да бъде придружена от прозрачност; приветства неотдавнашните усилия на председателството на Съвета за възобновяване на обсъжданията относно предложението на ЕС за публично докладване по държави; изразява съжаление относно факта, че към днешна дата Съветът не е бил в състояние да постигне съгласие относно общ подход по това предложение; призовава държавите членки да постигнат съгласие относно общ подход във възможно най-кратък срок; подчертава, че публичното отчитане по държави би повишило ефективността на реформата BEPS 2.0 (реформа в областта на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби);

o
o   o

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, секретариата на ОИСР и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.
(2) ОВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.
(3) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0240.
(5) OВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 74.
(6) Съвместните последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент (ECON), съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза, и резолюцията на Европейския парламент (TAXE) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, приети от Комисията на 16 март 2016 г., последващите действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент (TAX2) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, приети от Комисията на 16 ноември 2016 г., и последващите действия във връзка с незаконодателната резолюция на Европейския парламент (PANA) от 12 декември 2017 г. относно проекта на препоръка на Европейския парламент до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами, приета от Комисията през април 2018 г.
(7) Политически документ № 19/007, Международен валутен фонд, 10.3.2019 г.
(8) Hadzhieva, E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies, Европейски парламент, Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Тематичен отдел А – политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота, февруари 2019 г.
(9) „Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report“ (Taxation paper № 61, 27 януари 2016 г.), „The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates“ (Taxation paper № 64, 25 октомври 2016 г.) и „Aggressive tax planning indicators – Final Report“ (Taxation paper № 71, 7 март 2018 г.).
(10) Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (ОВ L 193, 19.7.2016 г., стр. 1).
(11) Директива (ЕС) 2017/952 на Съвета от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (ОВ L 144, 7.6.2017 г., стр. 1).
(12) Предложение от 25 октомври 2016 г. за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) (COM(2016)0685), и от 25 октомври 2016 г. относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) (COM(2016)0683).
(13) Пакетът се състои от съобщението на Комисията от 21 март 2018 г., озаглавено „Време е да установим стандарт за модерно, справедливо и ефикасно данъчно облагане на цифровата икономика“ (COM(2018)0146), предложението от 21 март 2018 г. за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (COM(2018)0147), предложението от 21 март 2018 г. за директива на Съвета относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги (COM(2018)0148), и препоръката на Комисията от 21 март 2018 г. във връзка с корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие (C(2018)1650).
(14) Предложение от 12 април 2016 г. за директива на Европейски парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (COM(2016)0198).
(15) OВ C 2, 6.1.1998 г., стр. 2.
(16) Във връзка с Фиат, Starbucks и белгийското данъчно становище за допълнителната печалба и решенията за започване на разследвания на McDonald’s, Apple и Amazon за предоставена държавна помощ.
(17) OВ C 265, 11.8.2017 г., стр. 59.
(18) Стенографски протоколи от изслушванията на Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, и Паоло Джентилони, комисар, които са достъпни на адрес: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/izslushvaniia-za-komisari-2019-gh
(19) Комюнике на Г-20: https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/g20_191018it.htm
(20) Данни относно данъчното облагане, Тенденции в областта на данъчното облагане в Европейския съюз, таблица 3: Максимални законоустановени данъчни ставки на корпоративните данъци върху приходите (включително допълнителните данъци), 1995 – 2019 г., Европейска комисия, 2019 г., достъпни на адрес https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019_statutory_rates.xlsx.
(21) OECD and Selected Partner Economies, Tax Policy Reforms 2018 (ОИСР и избрани партньорски икономики, реформи на данъчната политика за 2018 г.). Следва да се отбележи също, че ЕС-28 вече е доста под това равнище, като според Комисията средната ставка на корпоративния данък през 2018 г. е била 21,9%, което е намаление спрямо 32% през 2000 г.: Тенденции в областта на данъчното облагане в Европейския съюз – Данни за държавите – членки на ЕС, Исландия и Норвегия, издание от 2018 г. (стр. 36), и Тенденции в областта на данъчното облагане в Европейския съюз – Данни за държавите – членки на ЕС, Исландия и Норвегия, издание от 2015 г. (стр. 147).
(22) Доклад на генералния секретар на ОИСР за данъчното облагане до министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г–20, октомври 2019 г., ОИСР, Париж.
(23) Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 г. относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз (ОВ L 265, 14.10.2017 г., стр. 1).
(24) Одобрено от приобщаващата рамка на ОИСР/Г–20 относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, по време на нейната седма сесия, 28–29 май 2019 г.
(25) Работна програма на ОИСР за изготвянето на консенсусно решение на предизвикателствата в данъчната област, които възникват в резултат на цифровизацията на икономиката, ОИСР, 2019 г., Париж, стр. 25, параграф 50.
(26) Държави от Г–7, резюме на председателя: Среща на министрите на финансите и управителите на централни банки в държавите от Г–7, 17–18 юли 2019 г., https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2019/07/g7_chairs_summary.pdf.
(27) Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2016 г. относно предложението за директива на Съвета за определяне на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар (OВ C 86, 6.3.2018 г., стp. 176).


Принципите на правовата държава в Малта след последните разкрития около убийството на Дафне Каруана Галиция
PDF 199kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно принципите на правовата държава в Малта след неотдавнашните разкрития за убийството на Дафне Каруана Галиция (2019/2954(RSP))
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 20 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището относно конституционните разпоредби и разделението на властите и независимостта на съдебната система и на правоприлагащите органи в Малта, прието от Венецианската комисия на нейното 117-о пленарно заседание (Венеция, 14 – 15 декември 2018 г.),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавен „Режими за предоставяне на гражданство и право на пребиваване в ЕС“ от 23 януари 2019 г. (COM(2019)0012),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан(1) и съвместното изявление за пресата от 29 януари 2014 г. на Комисията и на малтийските органи относно програмата на Малта за индивидуални инвеститори (IIP),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(2), както и своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно принципите на правовата държава в Малта(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно плурализма и свободата на медиите в Европейския съюз(5),

–  като взе предвид доклада от 11 януари 2018 г. относно проведеното от 30 ноември до 1 декември 2017 г. посещение в Малта на ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и анкетната комисия за разследване на предполагаеми нарушения и лошо администриране при прилагането на правото на Съюза във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA),

–  като взе предвид доклада от 16 ноември 2018 г. относно проведеното от 17 до 20 септември 2018 г. посещение в Малта и Словакия на ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи,

–  като взе предвид изслушванията и размяната на мнения, проведени от Групата за наблюдение на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права след създаването ѝ от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на 4 юни 2018 г.,

–  като взе предвид писмото на министър-председателя на Малта от 13 март 2019 г.,

–  като взе предвид Резолюция 2293 (2019) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 26 юни 2019 г., озаглавена „Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта и извън нея – да се гарантира разкриването на цялата истина“,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по‑специално в Малта и Словакия(6),

–  като взе предвид ad hoc делегацията на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Малта от 3 до 4 декември 2019 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, и като има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки;

Б.  като има предвид, че спазването на принципите на правовата държава и зачитането на демокрацията, правата на човека и основните свободи, както и на ценностите и принципите, заложени в Договорите на ЕС и в международните инструменти в областта на правата на човека, са задължения на Съюза и на неговите държави членки и трябва да бъдат спазвани; като има предвид, че в съответствие с член 2, член 3, параграф 1 и член 7 от ДЕС Съюзът е оправомощен да предприема действия за защита на общите ценности, на които се основава, и като има предвид, че механизмът за принципите на правовата държава следва да се прилага с еднаква сила за всички държави членки;

В.  като има предвид, че Хартата на основните права на Европейския съюз е част от първичното законодателство на ЕС; като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата и плурализмът на медиите са заложени в член 11 от Хартата на основните права и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ);

Г.  като има предвид, че независимостта на съдебната система е заложена в член 19, параграф 1 от ДФЕС, член 47 от Хартата на основните права и в член 6 от ЕКПЧ и е основно изискване за демократичния принцип на разделение на властите;

Д.  като има предвид, че системният отказ на една държава членка да спазва основните ценности на Европейския съюз и Договорите, към които свободно се е присъединила, засяга ЕС като цяло;

Разследвания

Е.  като има предвид, че малтийската разследваща журналистка и блогърка Дафне Каруана Галиция, която разследваше корупцията, беше убита на 16 октомври 2017 г. чрез взривяване на бомба в колата ѝ;

Ж.  като има предвид, че разследванията на убийството, водени от малтийските органи с помощта на Европол, до момента са довели до идентифициране и призоваване пред съд на няколко заподозрени лица и един вероятен организатор на убийството, а именно собственикът на базираното в Дубай дружество 17 Black Ltd, който на 20 ноември 2019 г. е задържан в опит да избяга от Малта на своята яхта;

З.  като има предвид, че според един от предполагаемите съучастници и според предполагаемия организатор бившият началник на кабинета на министър‑председателя е замесен в планирането и финансирането на убийството;

И.  като има предвид, че тези разкрития доведоха до редица големи демонстрации и протести на гражданското общество в Малта, призоваващи за правосъдие, поемане на отговорност и зачитане на принципите на правовата държава;

Й.  като има предвид, че началникът на кабинета на министър-председателя е разполагал с информация чрез инструктажи за сигурност от полицията и малтийската служба за сигурност; като има предвид, че на 26 ноември 2019 г. той подава оставка, след като е бил разпитан от полицията по случая с Дафне Каруана Галиция; като има предвид, че оттогава насам той няколко пъти е задържан, разпитван и освобождаван без обвинения от полицията;

К.  като има предвид, че на 26 ноември 2019 г. министърът на туризма също подава оставка; като има предвид, че на същия ден министърът на икономиката се самоосвобождава от министерските си задължения, но на 1 декември 2019 г. е възстановен на поста си;

Л.  като има предвид, че министър-председателят на Малта обяви, че ще подаде оставка, след като на 12 януари 2020 г. бъдат проведени избори за ръководство на партията, в контекста на нарастващата политическа нестабилност около разследването на убийството;

М.  като има предвид, че на 20 септември 2019 г. правителството на Малта обяви започването на „публично независимо разследване на убийството на Дафне Каруана Галиция“; като има предвид, че вследствие на съществени критики от страна на семейството на Каруана Галиция и от страна на международните наблюдатели министър-председателят назначи двама нови членове в комисията и значително промени обхвата на разследването, което понастоящем удовлетворява всички страни;

Н.  като има предвид, че на 25 ноември 2019 г. заподозряното лице, за което се предполага, че е посредник в убийството, е било помилвано от президента по преценка единствено на министър-председателя, в замяна на информация, която води към организатора, при условие че цялата информация е подкрепена с доказателства; като има предвид, че заподозреният организатор, чийто адвокат заяви публично, че може да предостави информация за заговора за убийството и за корупция с участието на лица, близки до министър-председателя, включително бившия началник на кабинета и бившия министър на туризма, е получил отказ на молбата си за помилване – веднъж от министър-председателя, действащ самостоятелно, и втори път от правителството по препоръка на началника на полицията и главния прокурор;

О.  като има предвид, че десетки организации на гражданското общество, медийни агенции, студентски организации и съюзи и професионални сдружения, като Асоциацията на работодателите в Малта, Търговската и промишлена камара и Адвокатската камара, отправиха публичен призив към министър-председателя незабавно да подаде оставка;

П.  като има предвид, че продължават да съществуват сериозни опасения по отношение на борбата с корупцията и организираната престъпност в Малта; като има предвид, че това заплашва да подкопае доверието на гражданите в публичните институции, което би могло да доведе до опасни връзки между престъпните групи и публичните органи;

Р.  като има предвид, че въпреки многократните призиви от страна на Европейския парламент и други международни институции не беше намерено решение за импровизирания паметник във Валета, тъй като законите и правителственият подход остават непроменени и почти ежедневно служителите на публичната администрация изхвърлят оставените предмети в памет на журналистката;

Свобода на медиите

С.  като има предвид, че семейството на Дафне Каруана Галиция все още е изправено пред кампании, подбуждащи към омраза, и многобройни съдебни дела за клевета, включително от членове на малтийското правителство, и като има предвид, че няколко правителствени служители, включително министър-председателят, са посочили, че не виждат защо тези дела за клевета следва да бъдат оттеглени;

Т.  като има предвид, че според Световния индекс за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2019 г. Малта заема 77-то място, като е отпаднала от 65-то място през 2018 г. и от 47-то място през 2017 г.;(7)

У.  като има предвид, че според CIVICUS Monitor за 2019 г. рейтингът на гражданското пространство в Малта се е променил от „отворено“ към „ограничено“; като има предвид, че CIVICUS описва средата за журналистите като „все по-враждебна, особено за тези, съобщаващи за корупция“, и заявява, че „безнаказаността след убийството [...] на [...] Дафне Каруана Галиция е предоставила възможност на държавата да сплашва и тормози активисти и лица, защитаващи правосъдието“;(8)

Ф.  като има предвид, че журналистите, и по-специално, но не само разследващите журналисти, все повече се сблъскват с т. нар. „стратегически съдебни процеси срещу участието на обществеността“ (SLAPP) срещу тях, които имат за цел единствено да осуетяват тяхната работа;

Х.  като има предвид, че след пресконференция в кабинета на министър-председателя на 29 ноември 2019 г. на журналистите временно е било забранено да напуснат помещението и сградата; като има предвид, че липсата на безопасност за журналистите и стесняването на пространството за гражданското общество поради тормоз и сплашване подкопават надзора над изпълнителната власт и уронват гражданската ангажираност на гражданите;

Изпиране на пари/корупция

Ц.  като има предвид, че в момента се провеждат пет магистратски разследвания във връзка с твърдения за корупция, а именно разследване относно банка „Pilatus“, разследване относно парична сума, която е била преведена между бившия началник на кабинета на министър-председателя и одитора на Nexia BT, разследване относно незаконни комисиони между бившия началник на кабинета на министър-председателя и Адриан Хилман от „Times of Malta“, разследване относно 17 Black Ltd. и две други дружества – Tillgate и Hearnville, както и разследване относно дружеството Vitals;

Ч.  като има предвид, че между май 2016 г. и ноември 2019 г. началникът на кабинета на министър-председателя и министърът на туризма на Малта и бивш министър на енергетиката са били единствените действащи високопоставени правителствени служители в която и да било държава – членка на ЕС, за които е установено, че са действителни собственици на дружество, изобличено в „Досиетата от Панама“;

Ш.  като има предвид, че един от предполагаемите организатори на убийството е собственикът на базираното в Дубай дружество 17 Black Ltd и бивш член на управителния съвет на дружеството Electrogas Malta Ltd., участвало в изпълнението на дългосрочното споразумение за доставка на газ от Азербайджан за Малта;

Щ.  като има предвид, че в своя доклад от 12 септември 2019 г. MONEYVAL – органът на Съвета на Европа за борбата с изпирането на пари – призова малтийските органи да засилят практическото прилагане на мерките си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, взе решение да приложи своята процедура за засилено наблюдение и прикани Малта да докладва през декември 2020 г.; като има предвид, че според доклада правоприлагащите органи понастоящем не са в състояние да разглеждат ефективно и своевременно сложни случаи на изпиране на пари на високо равнище, свързани с финансови престъпления, подкупи и корупция(9);

АА.  като има предвид, че в своя доклад от 22 март 2019 г. GRECO – органът на Съвета на Европа за борбата срещу корупцията – заключи, че ефективността на публичните институции, участващи във взаимния контрол и уравновесяването на правомощията, е поставена под въпрос, тъй като през последните години държавата е изправена пред безпрецедентна вълна от противоречия във връзка с почтеността на висшите правителствени служители, до най-високото равнище(10);

АБ.  като има предвид, че в доклада за европейския семестър за 2019 г. относно Малта (SWD(2019)1017) Комисията посочи, че институционалната рамка за борба с корупцията има недостатъци и че на различни равнища на управление съществува риск от конфликт на интереси;

АВ.  като има предвид, че според доклад на Комисията от септември 2019 г. Малта отбелязва далеч най-високия процент на данъчни измами в Европа, а малтийските граждани притежават голямо офшорно богатство и съхраняват своите активи в чужбина(11),

АГ.  като има предвид, че в доклад на Европейската централна банка, публикуван през лятото на 2019 г., се посочват сериозни пропуски, които са могли да позволят в Банк ъф Валета да продължават през годините изпирането на пари или други престъпни дейности въпреки неколкократните предупреждения;

АД.  като има предвид, че GRECO също така заключи, че Постоянната комисия за борба с корупцията едва ли може да се разглежда като специализиран орган, чиято цел е да улесни разследването на корупцията, и че нейният принос към усилията на Малта за борба с корупцията е незначителен(12);

Режим за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

АЕ.  като има предвид, че през 2019 г. са били докладвани най-малко пет случая, в които лица, ползвали се от малтийския „режим за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции“, са били обвинени в тежки финансови престъпления;

АЖ.  като има предвид, че в интервю със скрита камера, показано по френската телевизионна програма „Enquete exclusive“, представител на паспортната агенция Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. е намекнал, че личните му връзки с министър‑председателя, министъра на правосъдието и парламентарния секретар по реформите, гражданството и опростяването на административните процеси биха могли да са благоприятни при процеса на кандидатстване, също и за клиенти с криминално минало; като има предвид, че тези разкрития пораждат сериозни съмнения относно надеждността и контрола на малтийските програми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване;

АЗ.  като има предвид, че на 8 ноември 2019 г. малтийското правителство публикува доклад на Службата на регулатора на програмата за индивидуални инвеститори (IIP) във връзка с разследване на адвокатите на агенцията Chetcuti Cauchi като работеща за IIP; като има предвид, че в резюмето към доклада се посочва, че анализът „не е разкрил никакви „червени флагове“, които подкрепят, изцяло или частично, предполагаемите твърдения“(13);

АИ.  като има предвид, че Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. са подали първото успешно заявление по новата програма за индивидуални инвеститори в Малта и са получили привилегирован статут на „одобрен агент“ през 2016 г., „тъй като отговарят на изискванията за качество, надеждност и обем, установени от Identity Malta“; като има предвид, че рекламен видеоклип за дружеството е бил заснет в Auberge de Castille, кабинета на министър-председателя, и че в него участва и парламентарният секретар по въпросите на гражданството; като има предвид, че на 23 септември 2019 г. правителството суспендира лицензите за Агент по гражданството № IIP 001 и № IIP124 на основание, че дружеството е разпространило „подвеждаща информация“;

АЙ.  като има предвид, че използването на „режими за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции“ от държави – членки на ЕС създава сериозни рискове за борбата срещу изпирането на пари, подкопава взаимното доверие и целостта на Шенгенското пространство, позволява допускането на граждани на трети държави само въз основа на натрупано богатство, а не въз основа на полезни знания, умения или хуманитарни съображения, и на практика представлява продажба на гражданството на ЕС; като има предвид, че Комисията изрично е заявила, че не одобрява малтийските режими за предоставяне на гражданство и на право на пребиваване срещу инвестиции;

Конституционна реформа

АК.  като има предвид, че в своето становище относно Малта, прието на 117-о пленарно заседание от 14 – 15 декември 2018 г.(14), Венецианската комисия отправя редица предложения за конституционни реформи;

АЛ.  като има предвид, че Малта започна обсъждане на процес на конституционни реформи под надзора на своя президент, в който участват различни политически сили и гражданското общество, и че за прилагането на повечето от тях ще е необходимо мнозинство от две трети в парламента; като има предвид, че тече процес на реформа във връзка с оспорваната конституционна роля на главния прокурор и настоящата система за назначения в съдебната система;

АМ.  като има предвид, че Европейският парламент и няколко други международни институции многократно са изразявали загриженост във връзка с безпристрастността на правоприлагането, разделението на властите и независимостта на съдебната система в Малта, особено по отношение на политизирането и липсата на прозрачност в процесите на подбор и назначаване, като например за длъжността началник на полицията;

АН.  като има предвид, че на 17 юли 2019 г. Комисията публикува съобщение относно „Укрепване на върховенството на закона в Съюза – план за действие“ (COM(2019)0343) вследствие на няколко широко подкрепени резолюции на Европейския парламент(15), в които се предлага всеобхватен и независим механизъм за наблюдение на положението с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права на годишна основа във всички държави членки;

1.  изразява дълбока загриженост относно целостта и надеждността на разследванията на убийството на Дафне Каруана Галиция; отбелязва широко разпространеното отрицателно възприемане на действията на правителството в това отношение, както и намаляващото доверие в институциите и тяхната надеждност; подчертава, че от първостепенно значение е неоспорваното доверие в процеса на разследване – както от страна на малтийските граждани, така и от страна на европейското общество; отчита напредъка в разследването на убийството на Дафне Каруана Галиция; подчертава обаче, че делото не е приключено, тъй като разследванията продължават;

2.  подчертава, че всеки риск от компрометиране на разследванията, независимо от това дали се усеща като такъв или е реален, трябва да бъде изключен по всякакъв начин; подчертава още, че този риск продължава да съществува, докато министър-председателят заема този пост;

3.  изразява сериозна загриженост, че редица други разследвания на свързани случаи на изпиране на пари и корупция не са напреднали или дори не са били започнати, особено във връзка с бившия началник на кабинета на министър-председателя и бившия министър на туризма; призовава малтийските органи да започнат и да проведат тези разследвания;

4.  повтаря призива си за пълно и непрекъснато ангажиране на Европол във всички аспекти на разследването на убийството и всички свързани с него разследвания; призовава за засилване на участието на Европол, тъй като то води до резултати;

5.  изразява дълбоко съжаление, че събитията в Малта през последните години са довели до сериозни и трайни заплахи за принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително свободата на медиите, независимостта на полицията и съдебната система и свободата на мирни събрания; изразява съжаление относно липсата на подходящи конституционни гаранции за разделението на властите;

6.  изразява съжаление, че през последните години Комисията се въздържа да предприема каквито и да било конкретни мерки срещу малтийското правителство въпреки многократните призиви от страна на Европейския парламент; настоятелно призовава новата Комисия без по-нататъшно забавяне да започне диалог с правителството на Малта в контекста на уредбата на ЕС за укрепване на принципите на правовата държава;

7.  отбелязва, че процесът на реформи, разглеждащи противоречивата конституционна роля на главния прокурор и настоящата система за назначения в съдебната система и развитие на кариерата, съгласно предложението на Венецианската комисия, е в заключителната си фаза; настоятелно призовава малтийския парламент и правителството своевременно и изцяло да изпълнят всички останали препоръки на Венецианската комисия и Групата държави срещу корупцията (GRECO);

8.  отбелязва коментарите на заместник-председателя на Комисията г-жа Йоурова, която заявява, че ако Малта не проведе реформи в съдебната система, това би могло да бъде основание за задействане на процедура по член 7;

9.  отбелязва, че защитата на разследващите журналисти и лицата, подаващи сигнали за нередности, е от жизненоважен интерес за обществото; призовава малтийските органи да гарантират по всяко време и на всяка цена защитата на личната безопасност и препитанието на журналистите и лицата, подаващи сигнали за нередности, и следователно тяхната независимост;

10.  призовава Обединените арабски емирства (ОАЕ) да сътрудничат на малтийските и европейските органи и да гарантират, че замразените средства в банковите сметки на дружеството 17 Black ще останат замразени до провеждането на щателно разследване; призовава Комисията и малтийските органи да използват всички инструменти, с които разполагат, за да гарантират сътрудничеството на органите на ОАЕ и подходяща правна помощ във всички разследвания;

11.  потвърждава непосредствената необходимост от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, предложен от Парламента под формата на междуинституционален пакт за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, състоящ се от ежегодна оценка въз основа на доказателства и недискриминационен преглед при равни условия, относно спазването от страна на всички държави – членки на ЕС на ценностите, залегнали в член 2 ДЕС, заедно със специфични за всяка държава препоръки (Европейският доклад за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права), който да бъде последван от междупарламентарен дебат и постоянен политически цикъл във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на институциите на ЕС(16); повтаря призива си към Комисията да представи предложения за предотвратяване на т. нар. „стратегически съдебни процеси срещу участието на обществеността“ (SLAPP);

12.  повтаря призива си към правителството на Малта да прекрати режимите за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции и да възложи независимо международно разследване на въздействието на тези продажби на гражданство и право на пребиваване върху способностите на Малта за правоприлагане в борбата с изпирането на пари, върху по-нататъшната трансгранична престъпност и върху целостта на Шенгенското пространство; призовава Комисията да продължи да наблюдава и оценява всички съществуващи схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции и да предприема подходящи стъпки, както се предлага в предишни резолюции; призовава Съвета да обсъди въпроса(17);

13.  призовава Комисията да използва всички инструменти и процедури, с които разполага, за да гарантира пълно спазване на правото на ЕС по отношение на борбата срещу изпирането на пари (особено в областта на разследването на борбата с изпирането на пари, прилагането на законодателството и независимостта на компетентните органи), банковия надзор, независимостта на съдебната система, обществените поръчки и планирането и градското развитие; призовава малтийските органи да спазват всички препоръки на Специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу изпирането на пари (MONEYVAL);

14.  изразява съжаление, че въпреки многократните призиви правителството не е постигнало напредък в намирането на решение за импровизирания паметник, с който се призовава за правосъдие за Дафне Каруана Галиция; призовава министър-председателя незабавно да прекрати почти ежедневното унищожаване на импровизирания паметник във Валета;

15.  приветства факта, че Бюрото на Парламента одобри създаването на „Европейска награда „Дафне Каруана Галиция“ за разследваща журналистика“, която да бъде присъждана всяка година за изключителни постижения в разследващата журналистика в Европа, както и призовава Бюрото да приключи своевременно необходимите договорености;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите членки, на Съвета на Европа и на президента на Република Малта.

(1) OВ C 482, 23.12.2016 г., стр. 117.
(2) ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.
(3) Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
(4) OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 29.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0204.
(6) Въпрос с искане за устен отговор O-000015/2019 до Комисията – B8-0017/2019.
(7) https://rsf.org/en/malta
(8) The Civicus Monitor, People Power Under Attack, 2019.
(9) Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report, July 2019 (Специален комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) – Мерки за борба с изпирането на пари и с финансирането на тероризма – Малта – Пети доклад за взаимна оценка, юли 2019 г.)
(10) GRECO, Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta, 3 April 2019 (GRECO – Пети кръг за взаимна оценка – Предотвратяване на корупцията и насърчаване на почтеността в централните правителства (ръководни функции) и правоприлагащите агенции – Доклад за оценка – Малта, 3 април 2019 г.)
(11) European Commission, Taxation Papers, Working Paper No 76 - 2019 - Estimating International Tax Evasion by Individuals, September 2019 (Европейска комисия, Доклади относно данъчното облагане, Работен документ № 76 – 2019 г. – Оценка на международните данъчни измами от страна на отделни лица, септември 2019 г.)
(12) GRECO, Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta, 3 April 2019 (GRECO – Пети кръг за взаимна оценка – Предотвратяване на корупцията и насърчаване на почтеността в централните правителства (ръководни функции) и правоприлагащите агенции – Доклад за оценка – Малта, 3 април 2019 г.)
(13) Служба на регулатора на програмата за индивидуални инвеститори, Анализ на кандидатурите по IIP, представен от адвокатите на Chetcuti Cauchi, 8 ноември 2019 г.
(14) Малта – Становище относно конституционните разпоредби и разделението на властите, прието от Венецианската комисия на нейното 117-о пленарно заседание (Венеция, 14 – 15 декември 2018 г.),
(15) Резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162; резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права – Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
(16) Резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162; резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права – Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
(17) Резолюция на Европейския парламент от 26 март 2019 г. относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци – Приети текстове, P8_TA(2019)0240; Резолюция на Европейския парламент от 28 март 2019 г. относно положението по отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия – Приети текстове, P8_TA(2019)0328; Резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2014 г. относно гражданство на ЕС за продан – Приети текстове, P7_TA(2014)0038.


Инициатива на ЕС за опрашителите
PDF 190kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно инициативата на ЕС за опрашителите (2019/2803(RSP))
P9_TA(2019)0104B9-0233/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2018 г. относно инициативата на ЕС за опрашителите (COM(2018)0395),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2016 г. относно средносрочния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно План за действие за природата, хората и икономиката(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно процедурата на Съюза за разрешаване на пестициди(3),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

A.  като има предвид, че Комисията започна инициативата на ЕС относно опрашителите на 1 юни 2018 г. в отговор на призивите на Европейския парламент и на Съвета за справяне с намаляването на опрашителите;

Б.  като има предвид, че вече са проведени редица изследвания относно причините за намаляването на опрашителите; като има предвид, че предприемането на действия във връзка с тези констатации е твърде неудовлетворително;

В.  като има предвид, че дивите опрашители играят жизненоважна роля за опрашването на културите; като има предвид, че медоносните пчели подпомагат този принос;

Г.  като има предвид, че опрашването, извършвано от медоносни пчели, единствено допълва, а не замества опрашването, от широк набор от видове насекоми(4) , в т.ч. самотни пчели, пеперуди, сирфидни мухи и бръмбари;

Д.  като има предвид, че на 11 октомври 2019 г. Международният съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN) отправи спешен призив за масово засилване на действията за опазване на видовете в отговор на нарастващата криза в областта на биологичното разнообразие; като има предвид, че IUCN призова световните правителства да спрат намаляването на видовете и да предотвратят предизвиканото от човека изчезване на видове до 2030 г., както и да подобрят природозащитния статус на застрашените видове с цел да допринесат за повсеместното им възстановяване до 2050 г.;

Е.  като има предвид, че опрашителите предоставят съществени преки и непреки екосистемни услуги като опрашване, контрол на вредителите, поддържане на качеството на почвите и водите и естетика на ландшафта;

Ж.  като има предвид, че са необходими непрекъснати усилия, за да се осигури признаването на значението на опрашителите за селскостопанската производителност;

З.  като има предвид, че само в ЕС 78% от дивите цветя зависят поне отчасти от опрашване от животни(5);

И.  като има предвид, че има недостатъчно данни и информация за насекомите опрашители, с изключение на пчелите и пеперудите;

Й.  като има предвид, че опрашителите включват насекоми като пчели, сирфидни мухи, пеперуди, молци, бръмбари, оси, насекоми от разред Thysanoptera (трипсове) и бозайници като прилепи и птици;

К.  като има предвид, че здравите опрашители са от съществено значение за селскостопанската дейност в Съюза предвид факта, че 84% от видовете култури(6) и 76% от европейското производство на храни зависят от опрашването от насекоми; като има предвид, че до 15 милиарда EUR от стойността на годишната селскостопанска продукция в ЕС се дължат пряко на опрашителите(7);

Л.  като има предвид, че опрашителите съставляват един от най-важните показатели за доброто състояние на нашата околна среда; като има предвид, че макар и понякога да са частични, статистическите данни и тенденциите от цяла Европа показват обезпокоително намаляване на популациите на опрашителите;

М.  като има предвид, че природозащитният статус на пеперудите и на техните полуестествени тревни‑местообитания е в лошо състояние и той е добър показател за положението на дивите пчели, сирфидните мухи, молците и други опрашители;

Н.  като има предвид, че едва 56 вида опрашители са защитени от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията)(8) , като за 67% от тях оценките са неблагоприятни;

О.  като има предвид, че Парламентът инициира няколко пилотни проекта и подготвителни действия за допълнително проучване на намаляването на опрашителите и за разработване на конкретни решения за смекчаване на обезпокоителното намаляване на популациите на опрашителите(9);

П.  като има предвид, че за да се осигури подходяща защита на опрашителите и за да могат да се възстановят техните популации, ще е необходимо да се намали до голяма степен използването на пестициди, които вредят на опрашителите и на тяхната храна;

Р.  като има предвид, че е установена връзка между употребата на някои пестициди и неблагоприятните последици за околната среда, включително високи рискове за домашните и дивите пчели, които са опрашители за повечето култури в световен мащаб;

С.  като има предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита(10), професионалните потребители на пестициди трябва да съхраняват в продължение най-малко на три години документацията за употребата на пестициди, съдържаща. наименованието на продукта за растителна защита, датата и дозировката на приложение, района и културата, за които е използван продуктът за растителна защита;

Т.  като има предвид, че през април 2018 г. Съюзът се съгласи да забрани изцяло използването на открито на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, известни като неоникотиноиди;

У.  като има предвид, че няколко държави членки уведомиха за дерогации в извънредни ситуации по отношение на употребата на тези неоникотиноиди на тяхна територия; като има предвид, че такива уведомления следва да бъдат с добро качество и да се оповестяват публично; като има предвид, че Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заключи, че за приблизително една трета от продуктите, за които са били издадени извънредни разрешения, са били налице алтернативни решения; като има предвид, че ЕОБХ може да играе роля в разглеждането на спешните разрешения(11);

Ф.  като има предвид, че е доказано, че употребата на глифосат уврежда бактериите на пчелите и по този начин допринася за намаляването на опрашителите и загубата на местообитания; като има предвид, че някои фунгициди могат да удвоят острата токсичност на инсектицидите(12);

Х.  като има предвид, че одобреното през 2013 г. Ръководството на ЕОБХ за оценка на риска, пораждан от продуктите за растителна защита, за пчелите („Ръководство на ЕОБХ за пчелите от 2013 г.“), и представляващо най-актуалната научна методология за рисковете от пестицидите за Apis mellifera, Bombus spp. и самотните пчели, не беше одобрено изцяло от държавите членки; като има предвид, че тази ситуация възпрепятства правилното прилагане на критериите за одобрение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 и, следователно, по-добрата защита на тези видове;

Ц.  като има предвид, че освен въздействието на инсектицидите върху опрашителите, широкоспектърните хербициди, използвани на равнището на ландшафта, например като хербициди, които се прилагат преди поникването на плевелите, или като изсушаващи агенти, унищожават хранителните източници на опрашителите извън периодите на цъфтеж на основните култури и водят до рязко намаляване на популациите на опрашителите;

Ч.  като има предвид, че дори пълното прилагане на Ръководството на ЕОБХ за пчелите от 2013 г. би оставило пеперудите, молците и сирфидните мухи незащитени от режима за одобрение на пестициди;

Ш.  като има предвид, че свързаните местообитания на опрашителите, като например буферни ивици, живи плетове и тревисти водни пътища, могат да допринесат за контрола на ерозията на почвите и като цяло за повишаването на биологичното разнообразие, като те са потенциално полезни за подобряване на качеството на наличната храна както за домашните пчели, така и за дивите опрашители;

Щ.  като има предвид, че много местообитания на опрашители са станали силно разпокъсани, а характерните видове все повече са застрашени от лошото управление на местообитанията и изменението на климата;

AA.  като има предвид, че наличието, опазването и възстановяването на зоните с местни видове цветя – също и в градските райони – са от съществено значение за здравите популации на дивите опрашители;

АБ.  като има предвид, че дивите опрашители и пчеларите в Европа предоставят услуги по опрашване почти изцяло безплатно; като има предвид, че това рязко контрастира с други части на света, където цената на опрашването е в съответствие с други земеделски суровини като семена, торове и пестициди;

АВ.  като има предвид, че опрашителите носят социална и културна полза под формата на лекове, продукти и свързаните с тях умения и традиции;

АГ.  като има предвид, че тези до-голяма степен безплатни услуги по опрашване допълват услугите на дивите опрашители и са възможни само защото основният източник на приходи на пчеларите е продажбата на пчелен мед и други пчелни продукти; като има предвид, че вносът на подправен мед застрашава икономическата основа на пчеларството в ЕС;

АД.  като има предвид, че в ЕС не се прилагат агроекологични мерки в достатъчен мащаб, за да се компенсират загубата на местообитания на опрашители и пониженото качество на местообитанията; като има предвид, че екологизирането не доведе до съществено подобрение;

АЕ.  като има предвид, че въвеждането на показател за въздействието върху опрашителите беше поискано в позициите на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по земеделие и развитие на селските райони в контекста на предложението за регламент за стратегическите планове по ОСП (COM(2018)0392);

АЖ.  като има предвид, че въвеждането на показател за опрашителите може да допринесе за оптимални процеси на вземане на‑решения, по-ефективни публични разходи, по-голяма отчетност и разбиране на въздействието на политиките и законодателството;

АЗ.  като има предвид, че обилното наторяване на културите води до намаляване на появата на цъфтящи растения, които представляват потенциална хранителна основа за опрашителите;

АИ.  като има предвид, че емисиите на нитрати причиняват еутрофикация и растеж на буйни треви, които изместват билките и цветята в тревните площи, покриват голата земя, използвана като местообитание за гнездене от много опрашители, и водят до‑засенчване в близост до земята, което създава хладен микроклимат, неподходящ за много местни видове;

Общи забележки

1.  признава добавената стойност на инициативата на ЕС за опрашителите при определянето на стратегически цели и набор от спешни действия, които да бъдат предприети от ЕС и неговите държави членки в защита на опрашителите; приветства работата, която вече се извършва на местно равнище за защита на местообитанията на опрашителите;

2.  въпреки това счита, че инициативата не успява да се справи в достатъчна степен с многобройните причини за намаляването на опрашителите, сред които са промените в земеползването, загубата на местообитания и на тяхната взаимосвързаност, интензивните селскостопански практики на управление, продуктите за растителна защита, замърсяването на околната среда, въздействието на патогени и паразити като акара Varroa destructor, изменението на климата и инвазивните чужди видове(13); счита, че изпълнението на „Приоритет II: Отстраняване на причините за намаляване на опрашителите“ е от изключителна спешност;

3.  счита, че опрашителите са съществен елемент на биологичното разнообразие и са абсолютно необходими за възпроизводството на голяма част от растителните видове; признава, че намаляващата популация на опрашители засяга качеството и количеството на селскостопанските добиви и икономическата рентабилност за земеделските стопани;

4.  подчертава значението на опрашителите за селското стопанство, заплахата за производството на храни, породена от настоящото им намаляване, и необходимостта от предприемане на спешни действия за трансформация с цел защита и възстановяване на опрашителите и техните услуги;

5.  подчертава значението на възприемането на цялостен подход и осъществяването на оценка на въздействието на съществуващите мерки на политика с цел ефективно справяне с намаляването на опрашителите в Съюза; подчертава необходимостта от прилагане на принципа на предпазливост, за да бъдат защитени опрашителите като цяло, било то домашни или диви;

6.  подчертава необходимостта от защита на разнообразието от опрашващи видове в Европа и в света, в т.ч. приблизително 2000 вида диви пчели и други насекоми, сред които мухи, бръмбари, молци и пеперуди;

7.  подчертава значението на популяризирането на мерки за насърчаване на биологично разнообразие както в селските, така и в градските райони, като се има предвид, че здравето и оцеляването на опрашителите зависят от богатите на видове местообитания, осигуряващи разнообразни и постоянни ресурси за хранене като нектар и полен в достътъчни количества, както и местообитания за гнездене, чифтосване и презимуване;

8.  настоятелно призовава Комисията да включи инициативата на ЕС за опрашителите и резултатите от нея в разработването на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие след 2020 г. и да превърне целите на инициативата в пълномащабна програма за действие за опрашителите, определяйки достатъчни ресурси за целта;

9.  призовава Комисията да обърне внимание на намаляването на опрашителите в международен план и да се застъпи за силни мерки за защита на опрашителите и техните местообитания в световен мащаб;

Биологично разнообразие и селскостопански практики

10.  подчертава, че насърчаването на биологичното разнообразие и произтичащото от него благоприятстване и качество на местообитанията на опрашителите в земеделските земи трябва да се превърне в основна цел при разработването на бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП), която трябва по-специално да подкрепи опазването на земеделските земи с висока природна стойност, създаването на резерви за природата, намаляването на употребата на пестициди и минерални торове, и да насърчава поликултурите и сеитбооборота;

11.  отбелязва, че намаляването на зависимостта от пестициди е основна цел на Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди(14); подчертава, че във всеки национален план за действие на държавите членки, приет съгласно настоящата директива, следва да бъде определен план за намаляване на пестицидите с ясни цели, основни етапи и график, а намаляването на пестицидите следва да бъде определено като „общ показател“, с който да се проследява успехът; счита, че в предстоящото преразглеждане на Директива 2009/128/ЕО следва да бъдат включени общовалидни за ЕС задължителни цели за тяхното намаляване, след подходяща оценка на въздействието;

12.  призовава Комисията да извърши преглед на преразгледаните национални планове за действие, приети в съответствие с Директива 2009/128/ЕО, и да предприеме всички възможни действия, за да гарантира, че държавите членки са се ангажирали адекватно с целите за намаляване на употребата на пестициди и необходимия мониторинг в тази връзка;

13.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират предоставянето на висококачествени съвети на земеделските стопани чрез национални и регионални системи за консултации в селското стопанство относно начините за насърчаване и защита на биологичното разнообразие и опрашителите;

14.  отново заявява, че опрашването е от решаващо значение за селскостопанското производство и поради това подпомагането по първия стълб на ОСП не следва да води до отслабване или загуба на услуги по опрашване; призовава Комисията да одобрява единствено стратегически планове, в които този фактор е взет надлежно под внимание от съответните елементи на предварителните условия и екосхемите по първия стълб;

15.  подчертава, че редица национални програми за развитие на селските райони вече предвиждат мерки в подкрепа на биологичното разнообразие и за подпомагане на опрашителите; изтъква, че за да продължат да се изпълняват и разширяват тези програми и мерки, на първо място трябва да се осигури достатъчно финансиране за втория стълб от ОСП; подчертава, че за целта трябва да се отчитат различията на регионите и местообитанията, а също и множеството различни опрашители и че следователно е необходим национален и регионален подход;

16.  призовава Комисията и държавите членки да приемат призива на Парламента за показател за опрашителите в ОСП;

17.  подчертава, че през 2017 г. продажбите на инсектициди(15) са нараснали в 18 държави от ЕС в сравнение с 2016 г.; изразява своята загриженост във връзка с факта, че в категорията на другите инсектициди(16)през 2017 г. в 9 от 13 държави, за които тази разбивка е била налична, се наблюдава увеличение на продажбите в сравнение с 2016 г., и че тази тенденция не е счетена за релевантна в инициативата за опрашителите;

18.  подчертава, че мерките в областта на биологичното разнообразие и намаляването на употребата на пестициди следва също да бъдат определени като цел в стратегическите планове по ОСП на държавите членки, а намаляването на пестицидите, както и увеличаването на биологичното разнообразие следва да бъдат определени като „общи показатели“, с които да се проследява успехът;

19.  подчертава, че показателят за измерване на разнообразието и изобилието на опрашителите, който е в процес на разработка, ще позволи да се оценят резултатите на ОСП в тази област;

20.  подчертава, че съгласно Директива 2009/128/ЕО относно устойчивата употреба на пестициди вместо пестициди трябва на първо място да се използват нехимични методи за контрол на вредителите с цел защита на опрашителите;

21.  призовава Комисията да разшири забраната на имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам, така че да обхване всички неоникотиноидни пестициди;

22.  призовава Комисията систематично да иска становището на ЕОБХ, в случай че държавите членки издадат спешно разрешение за пестицид въз основа на член 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; счита, че е важно ЕОБХ също така да разследва ефекта от заместването, както и наличието на нехимични методи;

23.  призовава Комисията да гарантира, че разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1107/2009 се прилагат правилно и така да осигури, inter alia, минимален стандарт за уведомленията за извънредни разрешения за пестициди, включително във връзка с необходимостта държавите членки да предоставят пълни и подробни обяснения и да оповестят публично тези уведомления; приветства ролята на ЕОБХ при разглеждането на тези дерогации;

24.  подчертава, че професионалните потребители на продукти за растителна защита следва да пазят за период от минимум три години подробна документация за употребата, района, датата и дозировката на прилагане на продуктите; отбелязва, че съответната записана информация следва да бъде достъпна за компетентния орган при поискване, за да се наблюдава придържането към правилата за кръстосано съответствие и за да се проследяват постигнатите резултати от ОСП по отношение на намаляването на употребата на пестициди в целия ЕС;

25.  призовава Комисията и държавите членки да повишат осведомеността и да насърчават възможностите за финансиране в тази област; отбелязва, че общите инструменти и модели за разработване на стратегии и планове за опрашителите въз основа на съществуващите добри практики ще насърчат приемането на допълнителни мерки на национално, регионално и местно равнище;

26.  призовава Комисията и държавите членки спешно да гарантират пълното приемане на насоките за пчелите на ЕОБХ от 2013 г., включително на изискванията по отношение на хроничната токсичност и токсичността за ларвите, както и за видовете, различни от медоносните пчели;

27.  в очакване на пълното приемане на насоките на ЕОБХ за пчелите на равнище ЕС, призовава държавите членки да приведат в съответствие с тях своите оценки за пестицидите;

28.  призовава Комисията да изиска от ЕОБХ документ с насоки за пестицидите, в който да се определят изпитвания преди одобрението с цел да се предостави защита за пеперудите, молците и сирфидните мухи;

29.  подчертава, че наличието на местообитания на опрашителите повишава продуктивността на земята.

30.  призовава Комисията да установи граници относно целта на ОСП за увеличаване на производителността, да регулира интензивните земеделски практики и да насърчи използването на мерки за екологизиране, които подобряват в качествено и количествено отношение местообитанията и площите з апаша на опрашителите, както и да се бори срещу хомогенизирането на европейския ландшафт;

31.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават използването на пасища и пасищни местообитания, включително горски пасища и други агролесовъдни системи, като важно предварително условие за създаване на субстрати за гнездене, размножаване и презимуване на опрашителите, съвместно с поддържането на общности с пасища с висока природна стойност, запазени за паша и традиционни форми на екстензивно земеделие;

32.  подчертава в тази връзка, че сеитбооборотът, използването на силни сортове и механичното плевене/биологичният контрол на вредителитe ще спомогнат за възстановяване на местообитанията на опрашителите, докато големите полета с монокултури допринасят за намаляване на опрашителите;

33.  призовава Комисията и държавите членки да подпомагат екологосъобразната инфраструктура, която възобновява и възстановява мозайката от местообитания и функционалната свързаност за опрашителите в ландшафтите на селските и градските райони;

34.  призовава Комисията и държавите членки да популяризират добре‑управляваните живи плетове, както и концепцията за буферни ивици, включително затревени/цъфтящи ивици по продължение на водните корита и трайни цъфтящи райони като мерки за насърчаване на биологичното разнообразие, за да се защитят възможностите за паша и местообитанията за опрашителите и агентите за биологичен контрол, както и да се осигури по-добър контрол на ерозията в селските, полуградските и градските райони;

35.  призовава държавите членки да подпомагат ранното включване в списъка на ЕС на видовете, които представляват опасност за опрашителите, да реагират бързо, за да контролират и елиминират такива видове, да повишат бдителността и да предприемат ограничителни мерки, когато пътищата са установени;

36.  призовава Комисията да предложи мерки, които да спомогнат за справяне с натиска върху опрашителите, който може да произтича от изоставянето на обработваеми земи;

37.  подчертава, че трябва да бъдат въведени ефективни мерки за биологична сигурност за растенията в саксии и за почвата преди преместването им на значителни разстояния, и насърчава публичните органи, които отговарят за управлението на зелените площи, да използват местни растения, като увеличават по този начин максимално ползите за местните опрашители и свеждат до минимум разпространението на инвазивни чужди видове;

38.  призовава Комисията да определи критериите, необходими за установяване на екомаркировка на ЕС за благоприятните за опрашителите растения в саксии, чието място на произход е обозначено, поставени са в устойчив съд, не използват торф и не съдържат инсектициди;

39.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят сектора на пчеларството, като засилят инспекциите на вноса с цел да се избегне внос на подправен мед и като приемат задължително обозначаване на произхода на меда (с името на всяка държава) за смесите от медове;

40.  призовава за насърчаване и развитие на местообитанията на опрашители в градските райони;

Изследвания, обучение и надзор

41.  по отношение на пчелите (Apis mellifera) настоява по-специално върху ролята на научните изследвания за разбиране на причините за намаляването на продължителността на живота на пчелите-майки, което представлява едно тревожно явление;

42.  счита, че е от решаващо значение да се подкрепи разработването на все още неналичните насоки за изпитване, особено по отношение на острата и хроничната токсичност за самотните пчели, хроничната токсичност за земните пчели, сублеталното въздействие, съекспозицията на множество съединения (кумулативни и синергични въздействия), както и изпитванията за други видове опрашители;

43.  подчертава, че в частта за научни изследвания на инициативата не се разглеждат ориентираните към резултати схеми, в които е заложен мониторинг и които може да се окажат полезни, като частично покрият нуждите от мониторинг и предоставят подходящи стимули на земеделските стопани; подчертава, че такива схеми може да бъдат изпитани и разширени в рамките на различни финансови инструменти и политики на ЕС, включително ОСП;

44.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат финансирането за основни и приложни научни изследвания на опрашителите, разработването на лечения на новите заболявания, паразити и вируси, които ги поразяват, и да инвестират в укрепването и разширяването на набора от таксономични експертни знания, включително чрез рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; призовава да се постави по-силен акцент върху полевите изследвания и опрашителите, различни от медоносни пчели и пеперуди;

45.  призовава Комисията и държавите членки да установят систематичен и стандартизиран мониторинг на дивите опрашители в реални‑условия и на основния натиск, на който са подложени, за да бъдат измерени мащаба на тяхното намаляване и причините за него и за да се позволи пълната оценка на ефективността на съответните политики на ЕС и националните политики;

46.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че нуждите от финансиране за мониторинг на дивите опрашители са включени в стратегическите планове по ОСП, за да се осигурят надеждни данни за създаването на показател за опрашителите в рамките на ОСП съгласно поетия ангажимент в инициативата на ЕС за опрашителите;

47.  счита за целесъобразно да се подпомогне екоиновацията(17) в селското стопанство и да се насърчават партньорските споразумения с академичните среди и сътрудничеството с изследователи в различни области, за да се подпомогне разработването на нискорискови пестициди, които са безвредни за опрашителите;

48.  счита за необходимо да се подпомогнат научните изследвания относно агроекологичния преход на селското стопанство и по-нататъшното разработване на методи за управление на вредителите, които са безвредни за опрашителите, като например одходящи техники на отглеждане, сеитбооборот и балансирано торене;

49.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят гражданската наука, насочена към регистриране и мониторинг на опрашителите, и обучението на пчеларите за насърчаване на неинвазивно наблюдение на пчелите от страна на Съюза чрез разработване на показатели за жизнеспособността на колониите;

o
o   o

50.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 2.
(2) ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 38.
(3) Приети текстове, P8_TA(2019)0023.
(4) Garibaldi, L. A. et al,Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance, 2013.г. („Дивите опрашители подобряват плодообразуването на културите независимо от изобилието на медоносни пчели“).
(5) Potts, S., et al., Status and Trends of European Pollinators („Статус и тенденции при европейските опрашители“). Key Findings of the STEP Project, („Основни констатации от проекта STEP“), Pensoft Publishers, София, стр. 72.
(6) Potts, S., et al., Status and Trends of European Pollinators („Статус и тенденции при европейските опрашители“). Key Findings of the STEP Project, („Основни констатации от проекта STEP“), Pensoft Publishers, София, стр. 72.
(7) Gallai, N. et al, Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline („Икономическо остойностяване на уязвимостта на световното селско стопанство, изправено пред намаляването на опрашителите“), Ecological Economics 68.3, стр. 810-821.
(8) OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
(9) По-специално схемата за мониторинг на опрашителите на равнище ЕС, както и показателите; Мониторинг с помощта на медоносни пчели относно използването на пестициди в околната среда „Измерване на пулса“ на биологичното разнообразие чрез използване на индекса на Червения списък; и „Разработване на набор от инструменти за земеделските стопани за практики, основаващи се на интегрираното управление на вредителите в целия Европейски съюз“.
(10) Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(12) Tsvetkov, N., Samson-Robert, O., Sood, K., Patel, H. S., Malena, D. A., Gajiwala, P. H., Maciukiewicz, P., Fournier, V., Zayed, A. (2017): „Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn crops“ (Хроничната експозиция на неоникотиноиди влошава здравето на медоносните пчели в близост до царевични култури), Science, том 356, брой 6345, стр. 1395—1397. https://doi.org/10.1126/science.aam7470
(13) Potts, S.G. et al., (2016 г.), The Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators, Pollination and Food Production („Доклад за оценка на междуправителствената научно-политическа платформа по биологичното разнообразие и екосистемните услуги относно опрашителите, опрашването и производството на храна“), Секретариат на междуправителствената научно-политическа платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги, Бон, Германия, стр. 552.
(14) Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71).
(15) Съществуват данни на Евростат за категорията на инсектицидите и акарицидите; налице са допълнителни данни за различните категории инсектициди (пиретроиди, хлорирани въглеводороди, органофосфати, карбамати и оксим карбамати; и за други инсектициди); достъпни на адрес: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(16) Включително и неоникотиноиди.
(17) Определени от Комисията като всяка иновация, която води до значителен напредък към целта за устойчиво развитие посредством намаляването на въздействието върху околната среда на нашите методи на производство, увеличаването на устойчивостта на природата спрямо екологичния натиск или постигането на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.


Въвеждане на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите
PDF 184kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2019 г. относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество (2019/2804(RSP))
P9_TA(2019)0105B9-0239/2019

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 април 2018 г. относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество (COM(2018)0233),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 април 2004 г., озаглавено „Електронното здравеопазване – подобряване на здравеопазването за европейските граждани: План за действие за изграждане на Европейско пространство за електронно здравеопазване (COM(2004)0356),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 21 декември 2007 г., озаглавен „План за действие на инициативата за водещи пазари в областта на електронното здравеопазване – приложение І към съобщението – Инициатива за водещи пазари в Европа“ (COM(2007)0860, SEC(2007)1730),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 2 юли 2008 г. относно трансграничната оперативна съвместимост на системите за електронни здравни досиета (нотифицирана под номер C(2008)3282)(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 ноември 2008 г. относно телемедицината в полза на пациентите, системите на здравеопазването и обществото (COM(2008)0689),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 декември 2012 г., озаглавено „План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012 – 2020 година – иновационно здравно обслужване през 21-ви век“ (COM(2012)0736),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/1148 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза(2),

–  като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата № 07/2019, озаглавен „Действия на ЕС за трансгранично здравно обслужване – въпреки значителните амбиции е необходимо по-добро управление”,

–  като взе предвид Препоръка (ЕС) 2019/243 на Комисията от 6 февруари 2019 година относно европейски формат за обмен на електронни здравни досиета(3),

–  като взе предвид Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните (наричан по-долу ОРЗД))(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 8 декември 2017 г. относно здравето в цифровото общество – постигане на напредък в основаните на данни иновации в областта на здравеопазването(6),

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар; предоставяне на правомощия на гражданите и изграждане на по-здраво общество (O-000042/2019 – B9-0062/2019),

–  като взе предвид член 136, параграф 5 и член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

А.  като има предвид, че появата на нови технологии създава както възможности, така и предизвикателства за разработването на по-добри здравни грижи; като има предвид, че системите за здравеопазване и грижи в Европа са изправени пред сериозни предизвикателства в контекста на застаряващото общество, по-голямата продължителност на живота и системно по-ниската раждаемост, което поражда загриженост относно устойчивостта на бъдещото предоставяне на здравни грижи; като има предвид, от друга страна, че появата на нови технологии създава нови възможности; като има предвид в този контекст, че е необходима промяна в парадигмата в посока към проактивни и адаптивни здравни системи, които са съсредоточени основно върху поддържането на доброто здраве вместо върху контролирането на заболяванията;

Б.  като има предвид, че разходите за здравеопазване нарастват с бързи темпове и представляват 9,6%(7) от БВП в ЕС като цяло; като има предвид, че здравните системи трябва да повишават максимално ефективността и ефикасността на достъпни и устойчиви здравни услуги и дългосрочни грижи, както и да гарантират справедлив достъп до тях, както и че те трябва също така да осигуряват нови услуги в съответствие с развитието на обществото, да предоставят цялостни грижи между различните служби и доставчици и да осигуряват подобрения, които са от значение за пациентите и техните променящи се и нарастващи потребности от здравеопазване и грижи, за благосъстоянието и качеството на живот, като същевременно се отчитат различията между пациентите, що се отнася до свързаността в интернет, цифровите умения и здравната грамотност;

В.  като има предвид, че новаторските цифрови решения в областта на здравеопазването и грижите могат да подпомагат профилактиката на болестите и насърчаването на здравословен начин на живот, да водят до подобрения в качеството на живот на гражданите и да проправят пътя за по-ефективни начини на организиране и предоставяне на здравни услуги и грижи;

Г.  като има предвид, че данните, отнасящи се до здравето на гражданите на ЕС, са ключов фактор за цифровата трансформация и трябва да бъдат добре защитени срещу неправомерно използване; като има предвид, че наличието на данни варира значително в отделните държави членки, и като има предвид, че поради липсата на оперативна съвместимост и разпокъсаността на пазара между различните здравни системи гражданите все още не могат да се възползват в пълна степен от цифровия единен пазар;

Д.  като има предвид, че цифровизирането на здравеопазването няма да се ограничава до по-широкото използване на мобилни здравни приложения, но ще включва също така анализиране на големи масиви от данни, познато още като анализ на пространни набори от данни, които служат за основа за изкуствения интелект (ИИ) и машинното учене;

Е.  като има предвид, че организирането и предоставянето на здравни и социални грижи е отговорност на държавите членки; като има предвид, че Съюзът може да подкрепя сътрудничеството между държавите членки при популяризирането на общественото здраве и предотвратяването на заболяванията, за подобряване на взаимното допълване на техните трансгранични здравни услуги, както и за подпомагане и даване на възможности за научноизследователска и развойна дейност в областта на интелигентното здравеопазване в Европа;

Ж.  като има предвид, че очакванията и желанието на пациентите да следят собственото си здраве нарастват заедно със съответното нарастване на необходимостта от предоставяне на правомощия на гражданите във връзка с тяхното здраве чрез предоставяне на услуги, насочени към ползвателя, и повече превантивни, персонализирани и лесни за задействане способи, позволяващи на хората да взаимодействат със здравните служби и здравните специалисти;

З.  като има предвид, че напредващата цифровизация на обществото ще води все повече до ситуации, в които пациентите, полагащите грижи лица, здравните специалисти и потенциално всички действащи лица по веригата на здравеопазването ще са изправени пред предизвикателствата, свързани с използването на информационните технологии и цифровата инфраструктура на здравните досиета, което повдига въпроси, свързани със сигурността на личните данни и неприкосновеността на личния живот;

И.  като има предвид, че личните здравни данни са от особено чувствителен характер и че за тяхното събиране, обработване, използване и съхранение следва да се прилагат строги етични изисквания и да се изисква информирано съгласие на гражданите;

Й.  като има предвид, че доверието на гражданите в безопасността и поверителността на събирането, обработването, използването и съхранението на техните лични здравни данни е изключително важно;

К.  като има предвид, че равнището на въвеждане и използване на системи за цифрово здравеопазване е различно в отделните държави членки, като например що се отнася до използването на актуализирани технологии, инфраструктурите за подпомагане на цифровата трансформация и използването на електронни здравни досиета в здравните служби и за здравни услуги;

Л.  като има предвид, че създаването на европейско пространство за здравните данни е включено в писмото за определяне на ресора, изпратено до члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването, за да се насърчава обменът на здравни данни и да се подкрепят научните изследвания относно нови стратегии за профилактика, както и относно лечения, лекарствени продукти, медицински изделия и резултати;

М.  като има предвид, че науката, научните изследвания и новаторството играят жизненоважна роля за конкурентоспособността и устойчивостта на Европа; като има предвид, че експоненциалните скокове в наличието на данни и развитието на изчислителните технологии дават импулс за научноизследователски инициативи за опознаване, предотвратяване и лечение на заболяванията и клиничните състояния; като има предвид, че техниките за управление на данни могат да бъдат допълващо или по-ефективно средство за установяване на пропуски в предоставянето на грижи, рискове, тенденции и закономерности;

Н.  като има предвид, че хората с по-ниски социални градиенти обикновено имат по-големи здравни потребности и че те са също така по-уязвими спрямо изключването, причинено от цифровизацията на здравеопазването;

Общи забележки

1.  приветства съобщението на Комисията относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар, което има за цел популяризирането на здравето, профилактиката и контрола над заболяванията, както и подпомагане за намиране на решения във връзка с неудовлетворените потребности на гражданите, което също така представлява възможност за подобряване на устойчивостта на системите за здравеопазване и улесняване на равния достъп на гражданите до висококачествени грижи чрез разумното използване на цифровите иновации;

2.  отбелязва, че въпреки че цифровото здравеопазване има голям потенциал, то все пак е свързано и с множество неразрешени проблеми, когато става въпрос за неприкосновеността на личния живот, сигурността и безопасността;

3.  подчертава, че за да се извличат цялостни ползи от потенциала на цифровите здравни инструменти, е изключително важно да бъдат прилагани компоненти на цифровото здравеопазване, като се обръща особено голямо внимание на неприкосновеността на данните, сигурността и точността по начин, който интегрира потребностите на пациентите;

4.  отбелязва, че спазването на законодателството на ЕС в областта на защитата на данните следва да бъде предварително условие за цифровата трансформация на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар;

5.  счита, че действията, предложени от Комисията, имат потенциала да допринасят не само за предоставянето на по-превантивно, персонализирано и откликващо здравеопазване на европейските граждани, за засилване на ефикасността, справедливия достъп и стабилността и устойчивостта на системите за здравеопазване и грижи в Европа, но и за стимулиране на растежа и насърчаване на европейската промишленост в тази област, по-специално като спомагат за извличане на максимални ползи от потенциала на цифровия единен пазар с по-широко внедряване на цифрови продукти и услуги в областта на здравеопазването и грижите, както и с разгръщане на нови услуги, по-специално за изолираните и недостъпните райони с недостатъчен медицински персонал и услуги;

6.  счита, че цифровата трансформация на здравеопазването и грижите трябва да подпомага насочените към гражданина услуги, както и даването на правомощия на гражданите да играят по-активна роля в профилактиката на заболяванията и насърчаването на здравето, включително в здравните услуги и грижи и при откликване на потребностите на гражданите; счита също така, че тази трансформация следва да дава възможност за обмен на информация между съответния персонал от сектора на здравеопазването, когато пациентът е дал съгласието си, в съответствие със съответната рамка на ЕС за защита на данните, когато става въпрос за обработката на досиета на пациентите, електронните рецепти, резултатите от лабораторните изследвания, резюметата от медицинска образна диагностика и при изписвания; същевременно подчертава, че не може да се пренебрегват потребностите на пациентите, които не могат да следват цифровата трансформация; подчертава също така, че цифровото здравеопазване не следва да бъде портал за здравни грижи, лишени от човешки облик;

7.  счита, че е необходимо да се гарантира ключова роля за организациите и мрежите на гражданите, както и за системите за обществено здравеопазване в управлението и изготвянето на политиките в областта на цифровото здравеопазване и грижи на регионално, национално и европейско равнище; подчертава в този контекст значението на сътрудничеството и взаимната свързаност между базите данни на здравните заведения;

8.  счита, че системите за общественото здравеопазване са най-подходящите органи за управление и/или надзор на събирането, анономизирането и псевдонимизирането, съхранението и използването на здравни данни, като същевременно се защитава неприкосновеността на личния живот на пациентите, както и ефикасността, достъпността и устойчивостта на секторите на здравеопазването и грижите; счита, че анонимизирането и псевдонимизирането дават възможност за използване на чувствителни данни за целите на научните изследвания в областта на здравеопазването, като също така отбелязва, че техниките за псевдонимизация дават възможност за повторна идентификация на донорите на данни в случаите, когато тяхното здраве е изложено на риск; призовава Комисията да подкрепя проекти, насочени към разработването на тези техники, както и технологиите, необходими за създаването на синтетични данни за разработване на алгоритми за ИИ;

9.  подчертава, че анонимизираните и псевдонимизираните здравни данни могат да се използват за научни изследвания в областта на здравето, за прилагане на основани на факти здравни политики, за постигане на по-добро разбиране на заболяванията и ранното откриване на ситуации, които застрашават общественото здраве, при едновременно спазване на принципите за поверителност на данните за пациентите;

10.  подчертава, че предложението на Комисията относно управлението на обмена на информация и данни е необходимо за справяне с последиците за националните системи за здравеопазване;

Необходимост от осигуряване на достъп до и споделяне на лични здравни данни при абсолютно стриктно прилагане на правилата на Общия регламент относно защитата на данните

11.  подчертава, че гражданите имат право на достъп и споделяне на своите лични здравни данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните, за да получават по-добро здравно обслужване, и че те следва да могат да очакват тези данни да бъдат достъпни своевременно и във формат, който е удобен за непрофесионалисти; отбелязва, че приетият неотдавна общ регламент на ЕС относно защитата на данните дава повече права на пациентите за достъп до информация относно свързани със здравето им аспекти и за защита на неприкосновеността на личния им живот; отбелязва, че целта на основаващата се на пациентите система е да подобряването на здравето на гражданите и че националните системи на здравеопазване трябва да гарантират това в името на общото благо;

12.  счита, че поради чувствителното естество на здравните данни са необходими специални мерки за избягване не само на кибератаки, но и на неправомерно използване на такива данни от службите;

13.  признава, че използването на данни от секторите на здравеопазването и грижите е свързано със значителни икономически интереси; във връзка с това призовава Комисията и държавите членки да определят ясно отговорностите, свързани с управлението на данните;

14.  изразява съжаление, че понастоящем много на брой граждани в Европа имат ограничен или несъществуващ електронен достъп до личните си здравни данни, по-специално при трансгранично предоставянето на здравни грижи;

15.  призовава Комисията да продължи да подобрява киберсигурността, като по този начин намалява риска от нарушаване на неприкосновеността на личния живот и неправомерното използване на здравни данни на цялата територия на Съюза;

16.  изразява съгласие с Комисията, че гражданите следва да имат сигурен достъп до изчерпателно електронно досие, съдържащо здравните им данни, и следва да могат да продължават да контролират и да споделят личните си здравни данни с упълномощените страни в условия на сигурност, а неразрешеният достъп следва да бъде забраняван в съответствие със законодателството за защита на данните;

17.  призовава Комисията да продължи да насърчава сътрудничеството между здравните органи на държавите членки с цел свързване към цифровата инфраструктура на електронното здравеопазване, за да се разшири употребата ѝ, така че да обхване и оперативната съвместимост на системите за електронни досиета на държавите членки посредством подкрепа за разработването и приемането на европейски формат за обмен на електронни здравни досиета, като се вземе предвид многоезичието в ЕС, както и ползвателите с увреждания, който формат следва да гарантира възможно най-всеобхватна информация относно здравословното състояние, за да служи на интересите на пациентите;

18.  подчертава значението на мониторинга на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните и на Регламента относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар(8);

19.  призовава Комисията и държавите членки да споделят най-добри практики относно обмена на здравни данни, например за вече съществуващи начини на лечение, услуги по профилактика или научни изследвания, като се поставя силен акцент върху неприкосновеността на личния живот на гражданите, както и да разработят стандарти и взаимно признати схеми за сертифициране/акредитация на европейско равнище, включващи одити в областта на сигурността на данните и сигурността;

20.  призовава здравните органи на държавите членки да използват инструментите на ЕС за финансиране, като например европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейския фонд за стратегически инвестиции, за внедряването на оперативно съвместими електронни здравни досиета на национално и регионално равнище, което ще позволяват на гражданите да имат достъп до своите лични здравни данни, и за инвестиции в изграждането на солидна и по-надеждна инфраструктура, която да подкрепя цифровата трансформация и да спомогне за намаляване на цифровото разделение между всички държави членки; призовава за използване на предимствата на цифровизацията на здравните досиета, за да се спомогне за подобряване на достъпа до медицински грижи и тяхното качество както в градските, така и в селските райони;

21.  призовава Комисията и държавите членки да подкрепят проекти, при които се използват данни в реални условия, и да разработят критерии за качеството на данните, събирани в неконтролирана среда, за да може данните в реални условия да спомогнат за постигане на благоприятни резултати за здравеопазването; в този контекст също така призовава Комисията да разработи насоки за насърчаване на вторичната употреба на данни за целите на научните изследвания и да осигури справедлив, прозрачен и недискриминационен достъп до данни в цяла Европа;

22.  призовава Комисията и държавите членки да използват данни в реални условия за целите на регулаторните решения относно лекарствените продукти в допълнение към доказателствата от рандомизираните клинични изпитвания;

23.  призовава Комисията да започне широко обсъждане на европейско равнище относно етичните аспекти на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите, като включи активно гражданите и всички останали действащи лица във веригата на здравеопазването, с цел да се разработят етични стандарти и нормативни правила за защита на правата на гражданите, като същевременно се предостави сигурност на научните изследователи и сектора на медицинските технологии, по-специално във връзка с използването на здравни данни и изкуствен интелект;

24.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят организирането на подходящо обучение и развиване на уменията в областта на неприкосновеността на личния живот и мерките за сигурност за лицата, обработващи лични здравни данни, в съответствие с преобладаващите стандарти и техники за обработка на данни; призовава също така Комисията да започне образователна кампания в целия ЕС относно ползите от споделянето на здравни данни и механизмите за тази цел, за да се преодолеят погрешните схващания и да се подкрепят действията, предложени в съобщението на Комисията относно въвеждането на цифровата трансформация в областта на здравеопазването и грижите в контекста на цифровия единен пазар;

Необходимост от по-добри здравни данни

25.  счита, че е необходимо да се повиши качеството на здравните данни, да се стандартизира събирането на данни, да се насърчи оперативната съвместимост на европейските регистри на заболяванията и да се ускори анализът на данните с помощта на високопроизводителни изчислителни технологии и моделиране, както и защитата на поверителни или чувствителни данни;

26.  подчертава значението на стандартизираното регулиране на устройствата за здравни грижи, като например устройствата за мобилно здравеопазване и за електронно здравеопазване, с което да се гарантира тяхната точност и прецизност в контекста на данните;

27.  призовава Комисията да създаде платформа за компетентните органи, нотифицираните органи и предприятията от фармацевтичния сектор и сектора на медицинските технологии относно прилагането на регламента за медицинските изделия(9) по отношение на цифровите терапевтични и комбинирани изделия, като се обърне специално внимание на потребностите на стартиращите предприятия и МСП;

28.  призовава Комисията да засили координираните действия на европейско равнище в подкрепа на практическия обмен и свързване на геномни и други здравни данни в условия на сигурност, с цел стимулиране на напредъка на научните изследвания и персонализираната медицина, като по този начин се определят най-добрите лечения и същевременно се гарантира пълно спазване на законодателството за защита на данните и на етичните принципи;

29.  призовава Комисията, заедно с държавите членки и акредитираните институции, да проведе изпитване на конкретни приложения за трансграничен обмен при висока степен на сигурност на здравни данни за целите на научноизследователската дейност и здравната политика с оглед на подобряването на профилактиката, диагностиката и лечението на заболяванията, за да се помогне на здравните системи да отговорят на настоящите и бъдещите предизвикателства;

30.  счита, че преминаването към цифровизация е възможност да се започне амбициозна програма за изграждане на капацитет за гражданите, да се подобри достъпът до медицински грижи, по-специално в селските райони, и да се увеличат възможностите на промишлеността по отношение на технологиите и иновациите в областта на остаряването в добро здраве; счита също така, че насърчаването на развиването на умения за усвояване и ефективно използване на интелигентни здравни продукти и услуги има голямо значение на всички равнища във веригата на стойността в здравеопазването (пациенти, здравни специалисти, регулаторни органи, платци и органи на властта);

31.  счита, че гарантирането на подходяща за целта регулаторна среда е ключов елемент за опазването на общественото здраве и предоставянето на достъп до висококачествени лекарствени продукти; счита също така, че ефективното използване на информационните системи ще подобри ефикасността на регулаторната рамка в цяла Европа; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да оптимизира европейската регулаторна рамка, като хармонизира регулаторните телематични проекти с акцент върху качеството на данните, оперативната съвместимост и взаимозависимостта на европейската регулаторна рамка;

32.  счита, че разработването на обща рамка за хармонизиране на събирането, съхраняването и използването на здравни данни в ЕС би могло да подобри качеството на научните изследвания и здравните услуги, предоставяни на гражданите, а също така и да улесни универсалния достъп;

Необходимост от по-добри цифрови инструменти

33.  счита, че е необходимо да се подобри поддържането на здравето, да се извършва профилактика на заболяванията и да се предоставят интегрирани услуги въз основа на потребностите на хората, по-специално в случай на пандемии, и че Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) трябва да играе централна роля в тези усилия; призовава за разработването на цифрови решения и приспособени за целта инструменти, свързани с по-голямо сътрудничество между държавите членки, за да се избегнат ситуации на недостиг на лекарства;

34.  счита, че цифровите здравни инструменти, като например преносимите карти с информация за пациента, могат да представляват отговор на предизвикателствата по отношение на достъпа до здравна информация и здравна грамотност, които са от основно значение за поддържане на здравето, по-добра профилактика на болестите и по-ефективно управление на болестите; счита, че такива инструменти, ако са създадени с помощта на съответните здравни специалисти, граждани и крайни потребители и са в съответствие с цялото относимо законодателство, позволяват по-голяма точност и пълнота на информацията, което дава възможност за насърчаване на здравословни навици и профилактични дейности, както и за подкрепа за решенията в областта на здравето и спазването на лечението от страна на пациента;

35.  подчертава значението на запазването на ролята на националните/регионалните органи в организирането на системите за здравеопазване и грижи, включително чрез използване на цифрови решения и инструменти, тъй като те имат голям потенциал за подобряване не само на качеството, справедливостта и устойчивостта на здравните услуги, но също така и за здравето и благосъстоянието на хората, като същевременно се засилва разширяването на правата на пациентите по отношение на терапевтичните подходи;

36.  подчертава значението на това на пациентите да бъде предоставяна информация и те да бъдат подпомагани при вземането на разумно решение относно собственото здраве; отбелязва, че цифровите платформи трябва да са удобни за използване от потребителите, да са цифрово достъпни и да предоставят безпрепятствена информация на пациентите и здравните специалисти на множество езици;

37.  призовава Комисията да подкрепи цифровизацията на регулаторните агенции и да работи със съответните участници, особено с националните здравни системи, за да се подкрепи в по-голяма степен трансграничното сътрудничество и да се разшири прилагането на модели на грижи, основани на цифрови технологии, модели за домашни грижи и помощни технологии за домашни грижи, подходящи за възрастни хора, и да прави това, без да се нарушават правомощията на държавите членки; в този контекст счита, че европейските референтни мрежи могат да бъдат отлично средство за демонстриране на начините, по които цифровото здравеопазване може да допринесе за подобряване на резултатите по отношение на здравеопазването и благосъстоянието в трансграничен план, тъй като осигуряват ползваща се с доверие среда, в която здравните специалисти и пациентите вече работят заедно и извършват обмен на здравни данни през граница, за да постигат целите си;

38.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че здравните специалисти подобряват своите познания и умения, необходими за събиране, анализ и защита на здравните данни, включително посредством определяне на изисквания за учебните програми в областта на цифровото здравеопазване за здравни специалисти, създаване на центрове за високи постижения за обучение през целия живот, които да обхващат специфични набори от цифрови умения, засилване на обмена на съответните добри практики и разглеждане на хармонизиране на обучението, както и изграждане на капацитета на регулаторните органи за оценка на интелигентни здравни продукти и услуги в бързо развиващата се технологична среда;

39.  призовава Комисията да работи с държавите членки и с регионалните и местните органи за разработване на мрежи за образоване на гражданите как да използват цифровото здравеопазване, като по този начин се дава възможност за универсален и справедлив достъп; счита, че за постигането на тази цел е необходимо да се подобрят оперативната съвместимост на системите и уменията на ползвателите, с възможно най-високо ниво на защита на чувствителните данни и с инструменти и механизми, предоставени от системите за обществено здравеопазване;

40.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че при всички мерки за подобряване на цифровите умения на гражданите, достъпа до здравните им данни и тяхното използване се вземат предвид чувствителните групи, като например по-възрастните граждани, хората, изключени от информационното общество, и хората с увреждания;

41.  счита, че следва да се постигне положителен баланс за гражданите между използването на цифрови инструменти и преките консултации със здравни специалисти; счита освен това, че сигурният достъп и трансграничното споделяне на здравни данни ще представляват положителна стъпка напред;

42.  счита, че пациентите следва да се възползват от най-актуалната информация за своите лекарства; поради това настоятелно призовава Комисията да разработи допълнителна електронна информация за продуктите, включително използването на електронни брошури, с цел подобряване на ефикасността на нормативната уредба и разширяване на правата на пациентите чрез актуална информация относно лекарствата;

43.  призовава Комисията да подпомага държавите членки и регионите да повишават осведомеността относно новаторските възможности за обществени поръчки и инвестиции за цифровата трансформация в областта на общественото здравеопазване и грижи, както и да привличат публични и частни инвестиции за широкомащабно развиване на цифровизирани интегрирани грижи, насочени към индивида;

44.  призовава Комисията и държавите членки да подпомагат разширяването на пилотни и демонстрационни проекти в областта на интелигентното здравеопазване, така че да се ускорят процесите на обучение;

45.  призовава Комисията да проучи възможността за създаване на европейски иновационен център в областта на интелигентното здравеопазване с цел оценяване и насърчаване на инициативи в тази област и предоставяне на платформа за всички действащи лица във веригата на здравеопазването с цел създаване на обединения за реализиране на амбициозни мащабни проекти;

46.  призовава Комисията и държавите членки да насърчават споделянето на най-добри практики и свидетелства на пионерите във въвеждането на новаторски решения в областта на здравеопазването, по-специално чрез пълноценно използване на проектите по програмата INTERREG Европа и нейната платформа за дискусия и обмен относно политиките;

47.  призовава Комисията да наблюдава непрекъснато, да съпоставя и да насърчава споделянето на добри практики между държавите членки и регионите, с цел да се създадат стимули за ефективни реформи и да се проследява напредъкът към основано на ценности здравеопазване и устойчиви системи за здравеопазване;

48.  призовава Комисията да подпомага държавите членки при създаването и прилагането на стратегии за извънредни случаи за действие при потенциално временно или трайно отсъствие на достъп до здравни данни вследствие на произшествие или атака срещу инфраструктурата, системите или софтуера, използвани за събиране, обработване или съхранение на такива данни;

49.  подкрепя усилията на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за разработване на стратегии за по-добро използване на съществуващите компютризирани системи, за използване на данните с цел ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания и за подпомагане на държавите членки при събирането и обработването на данни;

50.  подчертава, че успешният преход към цифрово здравеопазване ще изисква силно политическо ръководство, дългосрочна визия и устойчиви инвестиции както на национално, така и на европейско равнище;

51.  призовава Комисията и държавите членки да изготвят ясен график на планираните промени с цел въвеждане на цифрово здравеопазване в цяла Европа, който да включва междинни оценки и да определя целите, които следва да бъдат постигнати;

52.  призовава Комисията и държавите членки да изпълнят препоръките на Комисията от февруари 2019 г. относно европейски формат за обмен на електронни здравни досиета;

53.  призовава Комисията да включи тези препоръки в предложението за европейско пространство за здравните данни;

o
o   o

54.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 190, 18.7.2008 г., стр. 37.
(2) ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1.
(3) OВ L 39, 11.2.2019 г., стр. 18.
(4) OВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45.
(5) ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.
(6) OВ C 440, 21.12.2017 г., стр. 3.
(7) През 2017 г.; ОИСР/ЕС (2018 г.), Здравето накратко: Европа 2018 г.: Състояние на здравеопазването в ЕС (Health at a Glance:Europe 2018:State of Health in the EU Cycle), Служба за публикации на ОИСР, Париж.
(8) Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).
(9) Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските изделия, за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 и за отмяна на директиви 90/385/ЕИО и 93/42/ЕИО на Съвета (ОВ L 117, 5.5.2017 г., стр. 1).

Правна информация - Политика за поверителност