Indeks 
Vedtagne tekster
Onsdag den 18. december 2019 - StrasbourgEndelig udgave
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning: ændringer af IAS 39 og IFRS 7 og 9
 Valg af Ombudsmanden
 Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 ***I
 Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil ***
 Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb
 Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017
 Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder
 Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0
 Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia
 EU's bestøverinitiativ
 Digital omstilling af sundhed og pleje

Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en gennemførelsesforanstaltning: ændringer af IAS 39 og IFRS 7 og 9
PDF 118kWORD 43k
Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at modsætte sig udkast til Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IAS 39 og IFRS 7 og 9 (D064618/01 – 2019/2912(RPS))
P9_TA(2019)0095B9-0229/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens forordning (D064618/01),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder(1), særlig artikel 3, stk. 1,

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 7. november 2019, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil modsætte sig udkastet til forordning,

–  der henviser til skrivelse af 3. december 2019 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 5a i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 4, litra d), og artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

A.  der henviser til, at International Accounting Standards Board (IASB) den 26. september 2019 udstedte ændringer til IFRS 9 — Finansielle instrumenter og til IAS 39 — Finansielle instrumenter; der henviser til, at disse ændringer har til formål at give en generel lempelse i lyset af "fase 1" i forbindelse med erstatningen af interbankrenten (IBOR); der henviser til, at disse ændringer skaber klarhed for selskaber, der indberetter i overensstemmelse med IFRS, og deres revisorer om, at den lovmæssigt drevne markedsdækkende erstatning af referencerenter med forbedrede (næsten) risikofrie rentesatser ikke vil forstyrre sikringsforhold som følge af usikkerhed i forbindelse med erstatningen; der henviser til, at disse ændringer giver retssikkerhed inden for rammerne af regnskabsaflæggelse under IFRS og IAS og forhindrer unødig stress i det finansielle system; der henviser til, at Kommissionen indtrængende opfordrede IASB til at fremskynde udstedelsen af disse ændringer, således at Unionen rettidigt kunne godkende disse ændringer;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe (EFRAG) den 16. oktober 2019 afgav en positiv godkendelsesudtalelse til Kommissionen;

C.  der henviser til, at Kommissionen har konkluderet, at fortolkningen opfylder de tekniske kriterier for vedtagelse som krævet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002, og fastholder, at de foreslåede ændringer vil forhindre en afbrydelse af sikringsforhold som følge af usikkerhed i forbindelse med IBOR-overgangen, således at regnskaber udarbejdet i henhold til IFRS kan give et retvisende billede af virkningen af risikostyringen og forhindre utidig volatilitet i resultatet;

D.  der henviser til, at Regnskabskontroludvalget afgav en positiv udtalelse om disse ændringer den 5. november 2019;

E.  der henviser til, at IASB fastsatte den 1. januar 2020 som ikrafttrædelsestidspunktet for disse ændringer af IFRS 9 og IAS 39 med tidligere anvendelse tilladt; der henviser til, at de finansielle institutioner, der er omfattet af IFRS- og IAS-regnskabsstandarder, ikke kan anvende den behandling, der foreslås i disse ændringer, på deres regnskaber for 2019, inden de godkendes og offentliggøres; der henviser til, at EU-virksomheder stilles ringere end deres konkurrenter i andre jurisdiktioner, hvis de ikke er i stand til at gøre brug af den lempelse, der gives i disse ændringer; der henviser til, at disse ændringer derfor bør godkendes og offentliggøres inden udgangen af december 2019, således at de kan anvendes for regnskabsperioder, der starter den 1. januar 2020 eller før eller efter denne dato;

1.  erklærer, at det ikke modsætter sig udkastet til Kommissionens forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Kommissionen og, til orientering, til Rådet.

(1) EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.
(2) EUT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


Valg af Ombudsmanden
PDF 125kWORD 44k
Afgørelse
Bilag
Europa-Parlamentets afgørelse af 18. december 2019 om valg af Den Europæiske Ombudsmand (2019/2042(INS))
P9_TA(2019)0096

Europa-Parlamentet,

—  der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24, stk. 3, og artikel 228,

—  der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

—  der henviser til sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(1),

—  der henviser til forretningsordenens artikel 231,

—  der henviser til indkaldelsen af ansøgninger(2),

—  der henviser til afstemningen under mødet den 18. december 2019,

1.  vælger Emily O'REILLY til at udøve hvervet som europæisk ombudsmand indtil udløbet af valgperioden;

2.  anmoder Emily O'REILLY om at aflægge ed ved Domstolen;

3.  pålægger sin formand at sørge for, at den vedlagte afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende,

4.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen og Domstolen.

BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 18. december 2019

om valg af Den Europæiske Ombudsmand

EUROPA-PARLAMENTET HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 24, stk. 3, og artikel 228,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A,

under henvisning til sin afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(3),

under henvisning til forretningsordenens artikel 231,

under henvisning til indkaldelsen af ansøgninger(4),

under henvisning til afstemningen under mødet den 18. december 2019 –

TRUFFET AFGØRELSE OM:

at vælge Emily O'REILLY til at udøve hvervet som europæisk ombudsmand indtil udløbet af valgperioden.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. december 2019

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

D. M. SASSOLI

(1) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
(2) EUT C 293 af 30.8.2019, s. 1.
(3) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
(4) EUT C 293 af 30.8.2019, s. 1.


Den fælles landbrugspolitik: Finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og fleksibilitet mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 ***I
PDF 123kWORD 43k
Beslutning
Tekst
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. december 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra og med regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibiliteten mellem søjlerne i regnskabsåret 2020 (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))
P9_TA(2019)0097A9-0042/2019

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2019)0580),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C9-0163/2019),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 25. november 2019 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A9-0042/2019),

A.  der henviser til, at det på grund af sagens hastende karakter er berettiget at stemme inden udløbet af fristen på otte uger som fastsat i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 18. december 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/… om ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår finansiel disciplin fra regnskabsåret 2021 og af forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår fleksibilitet mellem søjlerne i kalenderåret 2020

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2020/127.)


Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Gambia og gennemførelsesprotokollen hertil ***
PDF 114kWORD 41k
Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 18. december 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia og af protokollen om gennemførelse af nævnte partnerskabsaftale (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))
P9_TA(2019)0098A9-0026/2019

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (08974/2019),

–  der henviser til udkast til partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia (08984/2019),

–  der henviser til udkast til protokol om gennemførelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Republikken Gambia (09949/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43, artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), og artikel 218, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9‑0106/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 1 og 4, og artikel 114, stk. 7,

–  der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget (A9-0026/2019),

1.  godkender indgåelsen af aftalen og tillægsprotokollen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Gambias regering og parlament.


Aktivstoffer, herunder dimoxystrobin og mancozeb
PDF 152kWORD 50k
Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl og pyraclostrobin (D064213/02 - 2019/2925(RSP))
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl og pyraclostrobin (D064213/02),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF(1), særlig artikel 17, stk. 1, og artikel 21,

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/408 af 11. marts 2015 om gennemførelse af artikel 80, stk. 7, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om oprettelse af en liste over stoffer, der er kandidater til substitution(2),

–  der henviser til artikel 11 og 13 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser(3),

–  der henviser til sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at dimoxystrobin blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF(5) den 1. oktober 2006 ved Kommissionens direktiv 2006/75/EF(6) og anses for at være godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009;

B.  der henviser til, at der siden 2013 har været en procedure for fornyelse af godkendelsen af dimoxystrobin i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012(7)

C.  der henviser til, at godkendelsesperioden for aktivstoffet dimoxystrobin, der oprindelig ville være udløbet den 30. september 2016, allerede er blevet forlænget med seksten måneder ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2013(8), derefter med et år ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84(9), igen med et år i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796(10), og nu igen med et år med dette udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning, som forlænger godkendelsesperioden indtil den 31. januar 2021;

D.  der henviser til, at mancozeb blev optaget i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF den 1. juli 2006 ved Kommissionens direktiv 2005/72/EF(11) og anses for at være godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009;

E.  der henviser til, at der siden 2013 har været en procedure for fornyelse af godkendelsen af mancozeb i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012;

F.  der henviser til, at godkendelsesperioden for aktivstoffet mancozeb, der oprindelig ville være udløbet den 30. juni 2016, allerede er blevet forlænget med nitten måneder ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013(12), derefter med et år ved gennemførelsesforordning (EU) 2018/84, igen med et år i gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796, og nu igen med et år med dette udkast til Kommissionens gennemførelsesforordning, som forlænger godkendelsesperioden indtil den 31. januar 2021;

G.  der henviser til, at Kommissionen ikke begrunder forlængelserne med andet end følgende: "Da vurderingen af stofferne er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem";

H.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1107/2009 har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af både menneskers og dyrs sundhed og miljøet og samtidig at sikre, at Unionens landbrug er konkurrencedygtigt; der henviser til, at der især bør sættes fokus på beskyttelsen af sårbare befolkningsgrupper, herunder gravide kvinder, spædbørn og børn;

I.  der henviser til, at forsigtighedsprincippet bør finde anvendelse, og at forordning (EF) nr. 1107/2009 fastsætter, at stoffer kun bør bruges i plantebeskyttelsesmidler, hvis de bevisligt indebærer klare fordele for planteproduktionen og ikke kan formodes at ville have skadelige virkninger for menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet;

J.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1107/2009 angiver, at godkendelsesperioden for aktivstoffer af hensyn til sikkerheden bør gøres tidsbegrænset; der henviser til, at godkendelsesperioden bør stå i et rimeligt forhold til de potentielle risici, der er forbundet med anvendelsen af de pågældende stoffer, men at det i de foreliggende tilfælde er klart, at et sådant rimeligt forhold er fraværende;

K.  der henviser til, at Kommissionen og medlemsstaterne har mulighed for og ansvar for at handle i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, når der er konstateret risiko for skadelige virkninger for sundheden, men der fortsat hersker videnskabelig usikkerhed, ved at vedtage midlertidige risikostyringsforanstaltninger, som er nødvendige for at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau;

L.  der nærmere henviser til, at artikel 21 i forordning (EF) nr. 1107/2009 fastsætter, at Kommissionen til enhver tid kan tage godkendelsen af et aktivstof op til fornyet vurdering, navnlig hvis den i lyset af ny videnskabelig og teknisk viden finder indikationer for, at stoffet ikke længere opfylder godkendelseskriterierne i artikel 4, og til, at denne fornyede vurdering kan føre til, at godkendelsen af stoffet tilbagekaldes eller ændres;

Hormonforstyrrende egenskaber og reproduktionstoksisk i kategori 1B

M.  der henviser til, at dimoxystrobin i 2015 blev optaget på listen over stoffer, der er kandidater til substitution, ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/408, fordi den akutte referencedosis (ARfD) for det pågældende aktivstof er betydeligt lavere end for størstedelen af de godkendte aktivstoffer inden for deres respektive grupper, og fordi den anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker;

N.  der henviser til, at aktivstoffer i henhold til punkt 3.6.5 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke kan godkendes, når de anses for at have hormonforstyrrende egenskaber, der kan have negative virkninger for mennesker, medmindre eksponeringen af mennesker for aktivstoffet, safeneren eller synergisten i et plantebeskyttelsesmiddel under realistiske foreslåede anvendelsesbetingelser er ubetydelig, dvs. at midlet anvendes i et lukket system eller under andre forhold, der udelukker kontakt med mennesker, og hvor restkoncentrationerne af aktivstoffet, safeneren eller synergisten i fødevarer og foder ikke overskrider den standardværdi, der er fastsat i henhold til artikel 18, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005(13);

O.  der henviser til, at der på det 47. møde i Udvalget for Risikovurdering (RAC) den 27. februar 2019 var enighed om at klassificere mancozeb som reproduktionstoksisk i kategori 1B;

P.  der henviser til, at aktivstoffer i henhold til punkt 3.6.4 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ikke kan godkendes, når de er reproduktionstoksiske i kategori 1B, undtagen i de tilfælde, hvor ansøgningen indeholder dokumentation for, at det er nødvendigt for at kontrollere en alvorlig fare for plantesundheden, som ikke kan bekæmpes med andre disponible midler, herunder ikke-kemiske metoder, og i givet fald skal der træffes risikobegrænsende foranstaltninger for at sikre, at mennesker og miljø eksponeres mindst muligt;

Q.  der henviser til, at eksponering for mancozeb er forbundet med en stigning i risikoen for Parkinsons sygdom blandt landbrugere og andre personer i landdistrikterne i Nederlandene og Frankrig(14);

R.  der henviser til, at mancozeb er en kombination af to andre dithiocarbamater, nemlig maneb og zineb, som ikke længere er godkendt til brug i Unionen på grund af de risici, de udgør for menneskers sundhed og miljøet;

S.  der henviser til, at mancozeb er meget giftig for vandlevende organismer, mistænkes for at skade det menneskelige foster og kan forårsage allergiske hudreaktioner;

T.  der henviser til, at det er uacceptabelt, at stoffer, der vides at opfylde afskæringskriterierne for aktivstoffer, som er mutagene, kræftfremkaldende og/eller reproduktionstoksiske, eller som har hormonforstyrrende egenskaber, altså kriterier, der er fastsat for at beskytte menneskers sundhed og miljøet, fortsat er tilladt i Unionen, hvilket truer folkesundheden og miljøet;

U.  der henviser til, at ansøgere kan udnytte det automatiske system, der er indbygget i Kommissionens arbejdsmetoder, og som indebærer, at godkendelsesperioderne for aktivstofferne straks forlænges, når den fornyede vurdering af risikoen ikke er afsluttet, ved med vilje at forlænge processen for fornyet vurdering ved at tilvejebringe ufuldstændige data og anmode om flere undtagelser og særlige betingelser, hvilket medfører uacceptable risici for miljøet og menneskers sundhed, da eksponeringen for det farlige stof fortsætter i denne periode;

V.  der henviser til, at Parlamentet i sin beslutning af 13. september 2018 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 1107/2009 om plantebeskyttelsesmidler opfordrede Kommissionen og medlemsstaterne til at "sikre, at den proceduremæssige forlængelse af godkendelsesperioden indtil procedurens afslutning, jf. artikel 17 i forordningen, ikke bliver anvendt på aktivstoffer, som er mutagene, kræftfremkaldende eller reproduktionstoksiske og derfor hører til i kategori 1A eller 1B, og heller ikke på aktivstoffer, der har hormonforstyrrende egenskaber og er skadelige for mennesker eller dyr, således som det i øjeblikket er tilfældet med stoffer såsom flumioxazin, thiacloprid, chlorotoluron og dimoxystrobin";

W.  der henviser til, at det nederlandske parlament har udtrykt sin bekymring over forlængelsen af godkendelsesperioderne og har krævet et stop for forlængelser for stoffer, der vides at udgøre en betydelig trussel mod biodiversiteten, navnlig bier og humlebier, eller som er kræftfremkaldende, mutagene, hormonforstyrrende eller reproduktionstoksiske(15);

X.  der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har afholdt en offentlig høring om mancozeb, og at tidsfristen udløb den 28. april 2018; der henviser til, at det nederlandske råd for godkendelse af plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter (Ctgb) ud fra de foreliggende oplysninger fra Unionens risikovurdering mener at kunne fastslå, at der er tilstrækkelige data til rådighed til hurtigt at kunne tage stilling til, om godkendelsen af mancozeb skal fornys(16);

1.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesforordning indebærer en overskridelse af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1107/2009;

2.  mener, at udkastet til Kommissionens gennemførelsesforordning ikke overholder forsigtighedsprincippet;

3.  er af den opfattelse, at beslutningen om at forlænge godkendelsesperioderne for dimoxystrobin og mancozeb ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009 og heller ikke er baseret på dokumentation for, at disse stoffer kan anvendes sikkert, eller at der er et påvist akut behov for dem til fødevareproduktion i Unionen;

4.  opfordrer Kommissionen til at trække sit udkast til gennemførelsesforordning tilbage og til at forelægge udvalget et nyt udkast, der tager hensyn til de videnskabelige beviser for de skadelige egenskaber ved alle de pågældende stoffer og navnlig ved dimoxystrobin og mancozeb;

5.  opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om ikke-fornyelse for dimoxystrobin og mancozeb på det næste møde i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder;

6.  opfordrer Kommissionen til kun at forelægge udkast til gennemførelsesforordninger om forlængelse af godkendelsesperioder for de stoffer, hvor den nyeste videnskabelige viden ikke forventes at give anledning til et forslag fra Kommissionen om ikke at forlænge godkendelsen af det pågældende aktivstof;

7.  opfordrer Kommissionen til at trække godkendelserne af stoffer tilbage, når der foreligger dokumentation for, at de ikke opfylder sikkerhedskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009, eller der er begrundet tvivl om, hvorvidt de opfylder disse kriterier;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en korrekt og rettidig fornyet vurdering af godkendelserne af de aktivstoffer, for hvilke de er rapporterende medlemsstater, og til at sikre, at de nuværende forsinkelser afhjælpes effektivt så hurtigt som muligt;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(2) EUT L 67 af 12.3.2015, s. 18.
(3) EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0356.
(5) Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).
(6) Kommissionens direktiv 2006/75/EF af 11. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimoxystrobin som aktivstof (EUT L 248 af 12.9.2006, s. 3).
(7) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 252 af 19.9.2012, s. 26).
(8) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1136/2013 af 12. november 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl og pethoxamid (EUT L 302 af 13.11.2013, s. 34).
(9) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/84 af 19. januar 2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, kobberforbindelser, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazol, propineb, propyzamid, pyraclostrobin og zoxamid (EUT L 16 af 20.1.2018, s. 8).
(10) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1796 af 20. november 2018 om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen og tritosulfuron (EUT L 294 af 21.11.2018, s. 15).
(11) Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer (EUT L 279 af 22.10.2005, s. 63).
(12) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 762/2013 af 7. august 2013 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 for så vidt angår forlængelse af godkendelsesperioderne for aktivstofferne chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB og metiram (EUT L 213 af 8.8.2013, s. 14).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336.
(15) TK 21501-32, nr. 1176.
(16) TK 27858, nr. 485.


Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017
PDF 117kWORD 45k
Europa-Parlamentets afgørelse af 18. december 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017 (2019/2909(RSP))
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017, med kontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til kontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019,

–  der henviser til sin afgørelse af 26. marts 2019(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2017 og svarene fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

–  der henviser til sin afgørelse af 23. oktober 2019(4), hvori det nægtede at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(7), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(8), særlig artikel 108,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(9), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 116.
(2) EUT C 434 af 30.11.2018, s. 116.
(3) EUT L 249 af 27.9.2019, s. 182.
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0039.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(7) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(8) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
(9) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


Offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder
PDF 148kWORD 48k
Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om offentlig forskelsbehandling af og hadefulde udtalelser om LGBTI-personer, herunder LGBTI-fri områder (2019/2933(RSP))
P9_TA(2019)0101B9-0234/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre FN-traktater og -instrumenter om menneskerettigheder, særlig den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR), som begge blev vedtaget den 16. december 1966 af FN's Generalforsamling i New York,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK) og til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) hermed forbundne retspraksis,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (i det følgende benævnt "chartret"),

–  der henviser til FN's konvention om barnets rettigheder (UNCRC),

–  der henviser til artikel 2, 3, 8, 21 og 23 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 207 og afsnit IV og V i tredje del af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 45 i chartret,

–  der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og interseksuelle (LGBTI-personer), som blev vedtaget af Rådet i 2013,

–  der henviser til Yogyakarta-principperne (om anvendelse af international menneskerettighedslovgivning i forbindelse med seksuel orientering og kønsidentitet), der blev vedtaget i november 2006, og de ti supplerende principper (YP+10, yderligere principper og statslige forpligtelser for anvendelsen af international menneskerettighedslovgivning for så vidt angår seksuel orientering, kønsidentitet, kønsudtryk og kønsegenskaber), som blev vedtaget den 10. november 2017,

–  der henviser til henstilling CM/Rec(2010)5 fra Europarådets Ministerkomité til medlemsstaterne af 31. marts 2010 om foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af seksuel orientering eller kønsidentitet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse(1),

–  der henviser til sin beslutning af 4. februar 2014 om EU-køreplanen mod homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet(2),

–  der henviser til sin beslutning af 14. februar 2019 om fremtiden for LGBTI-listen over tiltag (2019-2024)(3),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union i 2017(4),

–  der henviser til sin beslutning af 26. november 2019 om barnets rettigheder i anledning af 30-året for FN's konvention om barnets rettigheder(5),

–  der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU(6),

–  der henviser til sin beslutning af 14. november 2019 om kriminalisering af seksualundervisning i Polen(7),

–  der henviser til sin beslutning af 17. april 2018 om ligestilling inden for mediesektoren i EU(8),

–  der henviser til sin beslutning af 17. september 2009 om den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden(9),

–  der henviser til resultaterne af EU's LGBT-undersøgelse fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) i 2012,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at retten til ligebehandling og ikkeforskelsbehandling er en grundlæggende rettighed, der er nedfældet i traktaterne og i chartret, og bør respekteres fuldt ud;

B.  der henviser til, at alle medlemsstater har indgået forpligtelser under folkeretten og EU-traktaterne om at respektere, garantere, beskytte og opfylde de grundlæggende rettigheder;

C.  der henviser til, at forskning, undersøgelser og rapporter(10) viser, at offentlig forskelsbehandling og hadefuld tale rettet mod LGBTI-personer er i tiltagende i hele EU; der henviser til, at hadforbrydelser motiveret af homofobi og transfobi er stigende i EU; der henviser til, at disse overgreb er i strid med LGBTI-personers grundlæggende rettigheder, og at myndigheder modtræk alt for ofte er utilstrækkelige;

D.  der henviser til, at overtrædelser af LGBTI-personers grundlæggende rettigheder udgør en alvorlig trussel mod respekten for de grundlæggende rettigheder i EU, og der henviser til, at disse overgreb ofte er forbundet med angreb på kvinders rettigheder og mindretalsrettigheder;

E.  der henviser til, at myndigheders hadefulde udtalelser mod LGBTI-personer har en videre virkning i form af, at det legitimerer og skaber betingelser for forfølgelse, vold og forskelsbehandling af LGBTI-personer i samfundet som helhed;

F.  der henviser til, at tryghed for LGBTI-samfundet er forbundet med tryghed for alle, der bor i Europa, og at skredet i denne tryghed er en indikation på skredet i alle grundlæggende rettigheder; der henviser til, at fremmedfjendsk retorik også har bidraget til at skabe et stadig mere usikkert og uholdbart miljø for organisationer og menneskerettighedsforkæmpere, der kæmper for LGBTI-rettigheder;

G.  der henviser til, at der sker et tilbageslag for ligestilling mellem kønnene i og uden for EU, som er direkte rettet mod og påvirker LGBTI-personer såvel som kvinder generelt; der henviser til, at denne tilbagegang er blevet stimuleret af populisme og af ekstremisme på den yderste højrefløj;

H.  der henviser til, at stigmatisering på grund af faktisk eller formodet seksuel orientering, kønsidentitet eller kønskarakteristika fortsat finder sted i hele EU;

I.  der henviser til, at der er en alvorlig mangel på systematisk overvågning, dokumentation og dataindsamling vedrørende had og vold mod LGBTI-personer;

J.  der henviser til, at for mange LGBTI-fobiske forbrydelser ikke indberettes; der henviser til, at rapportering indebærer risiko og frygt for offentliggørelse af ens seksuelle orientering, kønsidentitet, kønskarakteristika og kønsudtryk;

K.  der henviser til, at der i langt de fleste medlemsstater er truffet retlige foranstaltninger mod forskelsbehandling og vold; der henviser til, at gennemførelsen imidlertid fortsat er utilstrækkelig, og at LGBTI-personer er sårbare over for hadforbrydelser, hadskt tale og forskelsbehandling, navnlig inden for sundhedspleje, uddannelse, beskæftigelse og bolig;

L.  der henviser til, at mange overgreb fra myndighedernes side mod LGBTI-personer har været rettet mod uddannelsesinstitutioner og skoler; der henviser til, at dette er særlig skadeligt for unge LGBTI-personer;

M.  der henviser til, at seksuel orientering og kønsidentitet henhører under den enkeltes ret til privatlivets fred, som er sikret ved international, EU- og national menneskerettighedslovgivning, og til, at lighed og ikke-forskelsbehandling bør fremmes af myndighederne(11);

N.  der henviser til, at ytringsfriheden både offline og online for pressen, kulturorganisationer, ikke-statslige organisationer (NGO'er) og enkeltpersoner bør sikres, navnlig i lyset af den bekymrende tendens til fjernelse af og forbud mod LGBTI-indhold på sociale netværk;

O.  der henviser til, at diskrimination og vold mod LGBTI-personer antager mange former, idet der som de seneste eksempler kan nævnes homofobiske udtalelser under kampagnen op til en folkeafstemning i Rumænien om indskrænkning af definitionen af familie, angreb på LGBTI-socialcentre i flere medlemsstater såsom Ungarn og Slovenien, homofobiske og hadefulde udtalelser rettet mod LGBTI-personer, som det for nylig er set i Estland, Spanien, Det Forenede Kongerige, Ungarn og Polen, navnlig i forbindelse med valgkamp, og retlige instrumenter der kan anvendes til at lægge begrænsninger på medier, kultur, uddannelse og adgang til andre former for indhold på en måde, der uretmæssigt begrænser ytringsfriheden i forbindelse med LGBTI-spørgsmål såsom i Litauen og Letland;

P.  der henviser til, at der siden starten af 2019 i Polen har været over 80 tilfælde, hvor regioner, amter eller kommuner har vedtaget resolutioner, hvormed de erklærer sig frie for den såkaldte "LGBT-ideologi", eller har vedtaget "regionale chartre for familierettigheder" eller centrale bestemmelser fra sådanne chartre, der navnlig diskriminerer mod familier med enlige forsørgere og LGBTI-familier; der henviser til, at disse resolutioner opfordrer de lokale myndigheder til at afholde sig fra enhver handling til fremme af tolerance over for LGBTI-personer, yde finansiel støtte til ngo'er, der arbejder for at fremme lige rettigheder, tilrettelægge uddannelse til bekæmpelse af forskelsbehandling eller på anden vis støtte LGBTI-personer; der henviser til, at oprettelsen af LGBTI-frie zoner, selv om det ikke indebærer etablering af en fysisk grænse, udgør en yderst diskriminerende foranstaltning, der begrænser den frie bevægelighed for EU-borgere; der henviser til, at disse resolutioner er en del af en bredere kontekst af angreb mod LGBTI-samfundet i Polen, som omfatter tiltagende forekomst af hadefulde udtalelser fra embedsmænd, folkevalgte beslutningstagere og offentligt ejede medier såvel som anslag og forbud mod Pride-parader, oplysningskampagner og tiltag såsom Rainbow Friday;

Q.  der henviser til, at 32 % af respondenterne ifølge FRA's LGBT-undersøgelse(12) følte sig diskrimineret på områder uden for arbejdsmarkedet, f.eks. uddannelse; der henviser til, at risikoen for selvmord blandt LGBTI-børn er højere end andre børn; der henviser til, at inklusiv uddannelse er afgørende for at skabe trygge skolemiljøer, hvor alle børn kan trives, herunder dem, der tilhører mindretal, såsom LGBTI-børn og børn fra LGBTI-familier; der henviser til, at de primære ofre for overtrædelser af LGBTI-rettigheder er børn og unge, der bor i landdistrikter og mindre bycentre, som er særligt sårbare over for vold og ofte står over for afvisning og usikkerhed, og derfor kræver særlig støtte og bistand fra statslige og lokale myndigheder eller ngo'er;

R.  der henviser til, at manglende lovgivning mod forskelsbehandling i mange medlemsstater bringer de mest marginaliserede befolkningsgrupper i fare for forskelsbehandling og vold; der henviser til, at det horisontale direktiv om ikke-forskelsbehandling vil udbedre denne mangel i beskyttelsen, men har været syltet hos Rådet i 11 år; der henviser til, at der er en lovgivningsmæssig kløft i beskyttelsen mod fordomsmotiverede forbrydelser baseret på seksuel orientering og kønsidentitet i EU og mange medlemsstater;

S.  der henviser til, at mennesker kan blive udsat for mange forskelligartede og sammenfaldende former for diskrimination; der henviser til, at politiske foranstaltninger til bekæmpelse af én form for diskrimination bør tage hensyn til bestemte gruppers situation, når disse grupper sandsynligvis samtidig er udsat for mange former for diskrimination, som kan være baseret på bl.a. alder, race, religion, seksuel orientering, køn eller handicap;

T.  der henviser til, at LGBTI-personer udsættes for forskelsbehandling og vold i hele verden;

1.  minder om, at LGBTI-rettigheder er grundlæggende rettigheder, og at EU-institutionerne og medlemsstaterne derfor har pligt til at opretholde og beskytte dem i overensstemmelse med traktaterne og chartret samt folkeretten;

2.  udtrykker dyb bekymring over det stigende antal angreb mod LGBTI-samfundet, der kan observeres i EU, og som begås af statsmagten, statslige embedsmænd, regeringer på nationalt, regionalt og lokalt plan og politikere;

3.  fordømmer på det kraftigste enhver form for forskelsbehandling af LGBTI-personer og krænkelser af der grundlæggende rettigheder fra myndighedernes side i forbindelse med valgkampe, herunder hadefulde udtalelser fra folkevalgte beslutningstagere, samt de nylige erklæringer i Polen af "LGBT-ideologi"-frie zoner; opfordrer Kommissionen til på det kraftigste at fordømme disse officielle former for forskelsbehandling;

4.  beklager, at LGBTI-personer udsættes for mobning og chikane allerede i skoleårene og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger til at sætte en stopper for forskelsbehandling af LGBTI-personer, hvilket kan føre til, at de bliver mobbet, mishandlet eller isoleres, navnlig i undervisningsmiljøer; fordømmer kraftigt, at skoler i nogle medlemsstater forhindres af myndighederne i at indfri deres rolle til fremme af grundlæggende rettigheder og beskytte LGBTI-personer, og minder om, at skoler ikke kun bør være sikre steder, men også steder, der styrker og beskytter alle børns grundlæggende rettigheder; understreger betydningen af sundheds- og seksualundervisning, navnlig for piger og unge LGBTI-personer, som er særligt udsatte for uretfærdige kønsrelaterede normer; understreger, at en sådan undervisning skal omfatte formidling til unge om parforhold baseret på ligestilling mellem kønnene, samtykke og gensidig respekt som en måde til at forebygge og bekæmpe kønsstereotyper, homofobi, transfobi og kønsbaseret vold;

5.  minder om, at LGBTI-fobi fortsat er udbredt i forbindelse med sportsbegivenheder, og at der ikke er truffet foranstaltninger til at imødegå dette; opfordrer medlemsstaterne til at lægge særlig vægt på, hvordan homofobi inden for idræt påvirker unge LGBTI-personer, for at forbedre inklusionen og øge bevidstheden;

6.  opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til at sikre fri bevægelighed for alle familier, herunder LGBTI-familier, i overensstemmelse med EU-Domstolens dom af juni 2018 i Coman-sagen(13); opfordrer medlemsstaterne til at indføre lovgivning om lige anerkendelse af ægteskaber og partnerskaber mellem personer af samme køn for at sikre fuld respekt for retten til privatliv og familieliv uden forskelsbehandling;

7.  er bekymret over den tiltagende racisme og fremmedhad; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at intensivere arbejdet med at udveksle bedste praksis og styrke deres samarbejde om bekæmpelse af racisme, fremmedhad, homofobi, transfobi og andre former for intolerance med fuld inddragelse af civilsamfundet og input fra relevante interesseparter, f.eks. EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder;

8.  fordømmer tilfælde af hadforbrydelser og hadefuld tale både offline og online, motiveret af racisme, fremmedhad, religiøs intolerance eller fordomme over for en persons handicap, seksuelle orientering, kønsidentitet, kønskarakteristika eller mindretalsstatus, såvel som tendensen til fjernelse af og forbud mod LGBTI-indhold på sociale netværk, som dagligt forekommer i EU; beklager den omsiggribende hadefulde tale fra visse myndigheder, politiske partier og medier; opfordrer EU til at foregå med et godt eksempel og modsætte sig hadske ytringer inden for institutionerne; er bekymret over den stigende udbredelse af hadefuld tale på internettet og opfordrer medlemsstaterne til at indføre enkle procedurer, der giver borgerne mulighed for at indberette hadefuldt indhold på internettet;

9.  udtrykker bekymring over, at ofre tit undlader at anmelde hadforbrydelser, fordi beskyttelsesmekanismerne er utilstrækkelige og myndighedernes efterforskning er mangelfuld og ikke formår at opnå domfældelse for hadforbrydelser; opfordrer medlemsstaterne til at udvikle og udbrede redskaber og mekanismer til indberetning af hadforbrydelser og hadsk tale og til at sikre, at ethvert tilfælde af påståede hadforbrydelser og hadske ytringer bliver effektivt efterforsket og prøvet ved domstolene;

10.  opfordrer Kommissionen til at støtte kursusprogrammer for retshåndhævende og dømmende myndigheder og for de relevante EU-agenturer med det formål at forebygge og håndtere diskriminerende praksisser og hadforbrydelser;

11.  erkender, at det fulde omfang af ulighed i EU fortsat ikke er kendt, fordi der mangler sammenlignelige og disaggregerede ligebehandlingsdata indsamlet af medlemsstaterne; anser medlemsstaternes indsamling af sådanne data for at være afgørende for, at der kan udformes fungerende politikker til gennemførelse af EU's ligebehandlingslovgivning; opfordrer Kommissionen og Rådet til at anerkende behovet for pålidelige og sammenlignelige ligebehandlingsdata til måling af forskelsbehandling, opdelt efter årsag til forskelsbehandlingen, der kan tjene som informationsgrundlag for den politiske beslutningstagning; opfordrer begge institutioner til at fastlægge konsekvente indsamlingsprincipper for ligebehandlingsdata baseret på selvidentifikation, EU-databeskyttelsesstandarder og høring af de relevante grupper;

12.  der henviser til, at enhver form for diskrimination eller vold på grundlag af seksuel orientering, kønsidentitet eller kønskarakteristika bør fordømmes; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en dagsorden, som sikrer lige rettigheder og muligheder for alle borgere under hensyntagen til medlemsstaternes kompetence, og til at sikre ved tilsyn, at EU-lovgivning af relevans for LGBTI-personer behørigt gennemføres og implementeres i national ret; glæder sig i den forbindelse over Kommissionens fortegnelse over tiltag med henblik på at fremme LGBTI-ligestilling, herunder Kommissionens oplysningskampagne til bekæmpelse af stereotyper og forbedring af den sociale accept af LGTBI; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med de civilsamfundsorganisationer, der arbejder for LGTBI-personernes rettigheder; opfordrer Kommissionen til at stille tilstrækkelige finansieringsmidler til rådighed til støtte for sådanne organisationer med aktiviteter på nationalt og lokalt plan, navnlig gennem programmet for rettigheder og værdier; bemærker, at det undersøgelsesarbejde, der er gjort af EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder, har vist, at offentlige beslutningstagere opfatter EU's lovgivning og politik som vigtige drivkræfter, der understøtter de nationale bestræbelser på at fremme ligestilling for LGBTI-personer;

13.  minder om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis vedrørende LGBTI-rettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis med hensyn til beskyttelse af grundlæggende rettigheder og opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at oplyse LGBTI-personer om deres rettigheder;

14.  gentager sin opfordring til en omfattende, permanent og objektiv EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, der omfatter beskyttelse af LGBTI-personers rettigheder; understreger, at der mere end nogensinde er behov for en sådan mekanisme; gentager, at der er behov for en upartisk og regelmæssig vurdering af situationen med hensyn til retsstatsprincippet, demokrati og grundlæggende rettigheder i alle medlemsstaterne, og opfordrer Kommissionen til at holde sig orienteret om krænkelser af de grundlæggende rettigheder inden for rammerne af den løbende gennemgang af retsstatsforholdene;

15.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at anvende alle de værktøjer og procedurer, de har til rådighed, for at sikre en fuldstændig og korrekt anvendelse af traktat-principper og -værdier, såsom traktatbrudsprocedurer, budgetprocedurer, retsstatsmekanismen og artikel 7-proceduren, og at yde passende støtte til igangværende procedurer;

16.  opfordrer Kommissionen til at vurdere, om oprettelsen af LGBTI-frie zoner udgør en krænkelse af retten til fri bevægelighed og ophold i EU, hvilket er i strid med artikel 3, stk. 2, i TEU, artikel 21 i TEUF, afsnit IV og V i tredje del af TEUF og artikel 45 i chartret; opfordrer Kommissionen til at vurdere, om Polen har misligholdt en forpligtelse i henhold til traktaterne, og om den bør afgive en begrundet udtalelse herom i overensstemmelse med artikel 258 i TEUF;

17.  opfordrer Kommissionen til at overvåge anvendelsen af alle EU's finansieringsstrømme, herunder EU's struktur- og investeringsfonde, og til at føre regelmæssige dialoger med nationale, regionale og lokale myndigheder for at påminde interessenterne om deres forpligtelse til ikke-forskelsbehandling, og om, at sådanne midler under ingen omstændigheder må anvendes til diskriminerende formål; opfordrer Kommissionen til at træffe konkrete foranstaltninger til at træde op imod klare og direkte overtrædelser af diskriminationsbekæmpende regler, navnlig forbuddet mod forskelsbehandling i henhold til direktiv 2000/78/EF, begået af lokale råd, der vedtager bestemmelser beregnet til krænkelse af LGBTI-rettigheder;

18.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at vedtage en EU-LGBTI-strategi, der tager hensyn til Parlamentets tidligere krav ved at sikre kontinuitet og robust opfølgning på den tidligere Kommissions arbejde med listen over tiltag til forbedring af LGBTI-personers ligestilling;

19.  opfordrer Kommissionen til at prioritere tiltag til konkret at sikre, at alle har samme og solide juridiske beskyttelse i henhold til alle de forhold, der er omhandlet i artikel 19 i TEUF; opfordrer Rådet til omgående at genoptage og afslutte forhandlingerne om det horisontale direktiv om ikke-forskelsbehandling og glæder sig over Kommissionens nye tilsagn på dette område;

20.  opfordrer Kommissionen til fortsat at samarbejde med medlemsstaterne om at styrke efterforskningen af hadbaserede forbrydelser som f.eks. homofobi og transfobi samt støtte til ofre; bemærker, at nogle medlemsstater har udvidet beskyttelsen af ofre for forskelsbehandling af andre grunde, som f.eks. seksuel orientering, kønsidentitet eller kønskarakteristika, i forbindelse med gennemførelsen af EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af gældende strafferet; gentager sin opfordring til Kommissionen om efter en konsekvensanalyse at revidere den nugældende rammeafgørelse med henblik på at medtage tilskyndelse til had på grund af køn, seksuel orientering, kønsidentitet eller kønskarakteristika;

21.  opfordrer Regionsudvalget som repræsentant for de lokale og regionale EU-myndigheder til at overveje at træffe foranstaltninger inden for rammerne af sine beføjelser til at imødegå fremvæksten af erklærede såkaldt "LGBT-ideologi"-frie zoner i Polen;

22.  støtter op om EU's arbejde med at forsvare og fremme menneskerettighederne i sin optræden udadtil, herunder LGBTI-rettigheder; opfordrer til, at der i EU's handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati, der forventes vedtaget snarest, fastholdes engagement og fokus på LGBTI-spørgsmål for de næste fem år, som det var tilfældet i perioden 2015-2019;

23.  opfordrer alle medlemsstater til at efterleve deres pligt til at beskytte alle EU-borgeres grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, herunder LGBTI-personer, uden undtagelse, på nationalt og lokalt plan; opfordrer medlemsstaterne til at træffe positive foranstaltninger til at øge den sociale accept over for LGBTI-samfundet;

24.  opfordrer Polen til på det kraftigste at fordømme forskelsbehandling af LGBTI-personer, herunder når det udgår fra lokale myndigheder, og til at tilbagekalde beslutninger, der krænker LGBTI-rettigheder, herunder lokale bestemmelser mod "LGBT-ideologi", i overensstemmelse med landets nationale lovgivning samt dets forpligtelser i henhold til EU-retten og folkeretten;

25.  fordømmer misbrug af love om oplysninger tilgængelig for mindreårige, navnlig på uddannelses- og medieområdet, der sigter mod at censurere LGBTI-relatere oplysninger og materialer, navnlig paragraf 4, stk. 2, nr. 16, i den litauiske lov om beskyttelse af mindreårige mod de skadelige virkninger af oplysninger til offentligheden og paragraf 10.1 i den lettiske lov om uddannelse; opfordrer medlemsstaterne til at ændre sådan lovgivning med henblik på nøje at overholde de grundlæggende rettigheder som fastsat i EU-retten og folkeretten; opfordrer Kommissionen til at tage alle fornødne skridt til sikre efterlevelse;

26.  opfordrer alle medlemsstaterne til at overvåge myndigheders og folkevalgte beslutningstageres hadefulde udtalelser, samt under lokale, regionale og nationale valg, og til at træffe faste og konkrete foranstaltninger og sanktioner mod den;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til regeringerne og parlamenterne i de medlemsstater, der er nævnt i denne beslutning, til Rådet, til Kommissionen og til Regionsudvalget.

(1) EUT L 315 af 14.11.2012, s. 57.
(2) EUT C 93 af 24.3.2017, s. 21.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0129.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0032.
(5) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0066.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0111.
(7) Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0058.
(8) EUT C 390 af 18.11.2019, s. 19.
(9) EUT C 224 E af 19.8.2010, s. 18.
(10) Rapport om grundlæggende rettigheder, FRA, 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf;; EU-undersøgelse om LGBT, FRA; Rapporten "Rainbow Europe" af 2019, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019
(11) Menneskerettighedsdomstolens dom i sagen S. and Marper mod Det Forenede Kongerige, 4. december 2008 (sag 30562/04 og 30566/04), præmis 66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-90051”]}; Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sharpston af 17. juli 2014 om forenede sager C-148/13, C-149/13 og C-150/13, præmis 38 og 39, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522gender%2Bidentity%2522&docid=155164&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298#ctx1
(12) FRA EU's LGBT-undersøgelse, sammendrag af resultater, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/eu-lgbt-survey
(13) ECLI:EU:C:2018:385.


Retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi – BEPS 2.0
PDF 175kWORD 56k
Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi. BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))
P9_TA(2019)0102B9-0238/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 4 og 13 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 107, 108, 113, 115 og 116 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til OECD's BEPS-handlingsplan fra oktober 2015 og navnlig punkt 1 heri,

–  der henviser til OECD's arbejdsprogram af 29. maj 2019 om udvikling af en konsensusbaseret løsning på de skattemæssige udfordringer, der opstår som følge af digitaliseringen af økonomien,

–  der henviser til OECD's offentlige høringsdokument af henholdsvis 9. oktober 2019 og 8. november 2019 "Secretariat Proposal for a "Unified Approach" under Pillar One" og "Global Anti-Base Erosion Proposal (GloBE) – Pillar Two" (begge forslag fra OECD's sekretariat),

–  der henviser til TAXE-udvalgets beslutning af 25. november 2015 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(1), sit TAX2-udvalgs beslutning af 6. juli 2016 om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning(2) sit PANA-udvalgs henstilling af 13. december 2017 til Rådet og Kommissionen efter undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse(3) og sin TAX3-beslutning af 26. marts 2019 om økonomiske forbrydelser, skatteunddragelse og skatteundgåelse(4),

–  der henviser til sin beslutning af 16. december 2015 med henstillinger til Kommissionen om større gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik(5),

–  der henviser til Kommissionens opfølgning på hver af Parlamentets ovennævnte beslutninger(6),

–  der henviser til resultaterne af de forskellige G7-, G8- og G20-topmøder om internationale skattespørgsmål,

–  der henviser til det politiske oplæg fra Den Internationale Valutafond "Corporate Taxation in the Global Economy"(7),

–  der henviser til de talrige afsløringer, undersøgende journalister er kommet med, herunder LuxLeaks, Panama-papirerne, Paradise-papirerne og senest CumEx-skandalerne samt sagerne om hvidvask af penge, der navnlig involverer banker i Danmark, Estland, Tyskland, Letland, Nederlandene og Det Forenede Kongerige,

–  Der henviser til sin undersøgelse af digitaliseringens indvirkning på internationale skattespørgsmål(8),

–  der henviser til Kommissionens undersøgelser om indikatorer for aggressiv skatteplanlægning(9),

–  der henviser til det bevismateriale, der er indsamlet af TAX3-udvalget under dets 34 høringer med eksperter eller dets drøftelser med kommissærer og ministre og under rejser til USA, Letland, Isle of Man, Estland og Danmark,

–  der henviser til de moderniserede og mere solide rammer for selskabsskat, der blev indført i denne valgperiode, navnlig direktiverne om bekæmpelse af skatteundgåelse (ATAD I(10) og ATAD II(11)),

–  der henviser til Kommissionens forslag, som afventer vedtagelse, navnlig om det fælles konsoliderede selskabsskattegrundlag F(K)SSG(12), pakken om digital beskatning(13) og offentlig landeopdelt rapportering(14) samt Parlamentets holdning til disse forslag,

–  der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 1. december 1997 om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning(15), og til de regelmæssige rapporter til Økofinrådet fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. marts 2018 om nye krav imod skatteundgåelse i EU-lovgivningen, bl.a. med henblik på finansierings- og investeringstransaktioner (C(2018)1756),

–  der henviser til Kommissionens undersøgelser og beslutninger vedrørende statsstøtte(16),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. januar 2016 om en ekstern strategi til effektiv beskatning (COM(2016)0024), hvori Kommissionen også opfordrede EU til at foregå med et godt eksempel,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 5. december 2017 om EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner

–  der henviser til formandskabets statusnote af 28. oktober 2019 om status på digital beskatning,

–  der henviser til sin beslutning af 8. juli 2015 om skatteundgåelse og skatteunddragelse som udfordringer for regeringsførelse, social beskyttelse og udvikling i udviklingslandene(17),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. januar 2019 med titlen "På vej mod en mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's skattepolitik" (COM(2019)0008),

–  der henviser til opgavebeskrivelserne for og høringerne af den ledende næstformand med ansvar for et Europa, der er klar til den digitale tidsalder, den ledende næstformand med ansvar for en økonomi, som fungerer for mennesker, og kommissæren for økonomiske og monetære anliggender samt euroen(18),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om retfærdig beskatning i en digitaliseret og globaliseret økonomi: BEPS 2.0 (O-000040/2019 – B9‑0060/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at de nuværende internationale selskabsskatteregler kan være dysfunktionelle og muligvis skal ajourføres, da de stammer fra begyndelsen af det 20. århundrede og ikke er udformet til at tackle udfordringerne i den digitale økonomi, hvilket fører til, at lande træffer ensidige foranstaltninger for at håndtere disse udfordringer;

B.  der henviser til, at G20-landene efter finanskrisen i 2008-2009 og rækken af afsløringer fra journalister og civilsamfundsorganisationer af praksisser for skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge blev enige om at tage disse spørgsmål op globalt på OECD-plan gennem projektet vedrørende udhuling af skattegrundlaget og flytning af fortjeneste (BEPS), som førte til BEPS-handlingsplanen; der henviser til, at der har været forskellige grader af engagement i og opbakning til anvendelsen af OECD's BEPS-regler;

C.  der henviser til, at det med handlingsplanen for BEPS er lykkedes af skabe global konsensus om mange aspekter med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse; der henviser til, at der imidlertid ikke var nogen enighed om, hvordan man skulle håndtere de skattemæssige udfordringer, der opstår som følge af digitaliseringen af økonomien, og at der derfor i 2015 blev offentliggjort en særskilt BEPS Punkt 1-rapport (BEPS Action 1 – 2015 Final Report.

D.  der henviser til, at Europa-Parlamentet i TAXE-, TAX2-, TAX3- og PANA-beslutningerne samt i dets fælles selskabsskattegrundlag gentagne gange har opfordret til en reform af det internationale selskabsbeskatningssystem med henblik på at håndtere skatteunddragelse og skatteundgåelse og udfordringerne i forbindelse med beskatning af den digitale økonomi, og opfordret Kommissionen og medlemsstaterne til at nå til enighed om en fælles europæisk holdning i OECD/G20-regi eller til at handle på EU-plan, hvis det ikke er muligt at indgå en international aftale;

E.  der henviser til, at Kommissionen i 2018 under de igangværende forhandlinger om at nå frem til en international aftale fremsatte to forslag til håndtering af beskatningen af den digitale økonomi; der henviser til, at Europa-Parlamentet støttede disse forslag, men at de ikke blev vedtaget i Rådet på grund af modstand fra et lille antal medlemsstater, hvilket forhindrede, at der blev opnået enstemmighed: en kortsigtet løsning, hvormed der indførtes en skat på digitale tjenester (DST), og en langsigtet løsning, der definerede en væsentlig digital tilstedeværelse (SDP) som en kobling til selskabsbeskatning, som skulle erstatte DST'en;

F.  der henviser til, at OECD's/G20's inklusive ramme vedrørende BEPS (IF) efter mandat af G20-finansministrene i marts 2017, der arbejdede gennem sin taskforce om den digitale økonomi, i marts 2018 forelagde en foreløbig rapport med titlen "Tax Challenges Arising from Digitalisation" (skattemæssige udfordringer som følge af digitalisering);

G.  der henviser til, at man inden for den inklusive ramme i maj 2019 vedtog et arbejdsprogram med henblik på at nå til enighed – som blev godkendt af G20 – med det formål at nå frem til en aftale inden udgangen af 2020;

H.  der henviser til, at det i forbindelse med den inklusive ramme blev foreslået at samle forslag fra medlemmerne til håndtering af de pågældende udfordringer i forbindelse med digitalisering i to søjler: Søjle 1 fokuserer på fordelingen af beskatningsrettigheder gennem nye regler om overskudsfordeling og tilknytning, mens søjle 2 omhandler de resterende BEPS-spørgsmål, herunder indførelsen af en minimumsskattesats.

I.  der henviser til, at OECD's sekretariat den 9. oktober 2019 iværksatte en offentlig høring på grundlag af sit forslag til en "fælles tilgang" med henblik på at opnå konsensus om de tre alternativer i første søjle; der henviser til, at G20 den 18. oktober 2019(19) udtrykte tilfredshed med OECD's sekretariats indsats for at fremme den foreslåede fælles tilgang under søjle 1, men ikke formelt godkendte forslaget; der henviser til, at OECD's sekretariat den 8. november 2019 iværksatte en offentlig høring om et globalt forslag til bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget (GloBe) under anden søjle;

J.  der henviser til, at et retfærdigt og effektivt beskatningssystem er afgørende for at gribe ind over for ulighed og garanterer sikkerhed og stabilitet, som er forudsætninger for konkurrenceevne, samt lige konkurrencevilkår mellem virksomheder, navnlig mellem små og mellemstore virksomheder; der henviser til, at et retfærdigt og effektivt beskatningssystem også er afgørende for, at medlemsstaterne kan sikre skatteindtægter, der sætter dem i stand til at gennemføre forsvarlige politikker, hvilket igen gavner EU som helhed gennem øget stabilitet;

K.  der henviser til, at de nominelle selskabsskattesatser er faldet på EU-niveau fra et gennemsnit på 32 % i 2000 til 21,7 % i 2019(20), hvilket udgør et fald på 32 %; der henviser til, at dette fald kan have konsekvenser for bæredygtigheden af EU's velfærdsstater og potentielle afsmittende virkninger på andre lande; der henviser til, at 22 af de 38 lande, der blev undersøgt i OECD's rapport fra 2018 om skattepolitiske reformer(21), nu har samlede lovbestemte selskabsskattesatser, der er lig med eller under 25 %, sammenholdt med kun seks i 2000;

L.  der henviser til, at Kommissionen i nogle landerapporter har rettet kritik mod mangler i de nationale skattesystemer, der letter aggressiv skatteplanlægning, idet den hævder, at de undergraver integriteten af EU's indre marked;

M.  påpeger i denne forbindelse den gradvise omstilling fra materiel produktion til immaterielle aktiver i de multinationale selskabers værdikæder, som afspejlet i de seneste fem års relative vækstrater for modtagere af royalties og licensafgifter (næsten 5 % om året) sammenlignet med handel med varer og udenlandske direkte investeringer (mindre end 1 % om året); der henviser til, at nogle multinationale selskaber næsten ikke betaler skat i nogle medlemsstater, idet de gør brug af lovlige skatteplanlægningsstrategier, på trods af deres betydelige digitale tilstedeværelse og store indtægter i disse medlemsstater;

N.  der påpeger, at en overførsel af beføjelser på skatteområdet fra medlemsstaterne til EU ville kræve en traktatændring;

Udvikling af en konsensusbaseret løsning på de skattemæssige udfordringer, der opstår som følge af digitaliseringen af økonomien

1.  anerkender de fremskridt, der er gjort med BEPS-handlingsplanen og dens gennemførelse i EU gennem ATAD, men anerkender, at der stadig er visse udfordringer, navnlig udfordringer, som er forbundet med globalisering og digitalisering af økonomien, der ikke er taget hånd om;

2.  påpeger, at ATAD gik videre end BEPS-handlingsplanen, navnlig med de nye EU-kontrollerede udenlandske virksomhedsregler, der gør det muligt at beskatte overskud, der er parkeret i skattely, i det EU-land, hvor en multinational virksomhed har sit hovedsæde; bemærker, at disse typer foranstaltninger begrænser aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse; opfordrer den nye Kommission til at evaluere medlemsstaternes gennemførelse af ATAD, analysere mulige nye måder at omgå dette direktiv på og fremsætte nye lovgivningsforslag for at imødegå sådanne metoder, når det er nødvendigt;

3.  minder om, at EU's forslag til et F(K)SSG også går langt ud over disse OECD-alternativer på EU-plan, navnlig ved at afvige fra princippet om den særskilte enhed; minder om Parlamentets holdning til F(K)SSG;

4.  mener, at EU's forslag til et F(K)SSG er til gavn for både virksomheder og borgere, da de vil forenkle skattereglerne og bidrage til at bekæmpe skatteundgåelse; understreger betydningen af konsolidering med hensyn til at mindske den administrative byrde, efterlevelsesomkostninger og skattemæssige hindringer for grænseoverskridende virksomheder i EU og fjerne behovet for komplekse interne afregningspriser; opfordrer derfor indtrængende Rådet til hurtigt at vedtage de to forslag;

5.  minder om, at EU har haft en førende rolle i bestræbelserne på at håndtere de skattemæssige udfordringer, der følger af digitaliseringen, navnlig gennem F(K)SSG, DST og SDP;

6.  beklager, at medlemsstaterne ikke var i stand til at nå til enighed om en fælles tilgang vedrørende F(K)SSG, DST og SDP; bemærker, at OECD stræber efter at håndtere de skattemæssige udfordringer i forbindelse med digitaliseringen af økonomien og nå frem til en konsensusbaseret løsning på lang sigt inden udgangen af 2020; mener, at en global løsning ville tackle disse udfordringer mest effektivt;

7.  bemærker, at nogle medlemsstater har etableret eller overvejer at etablere en DST eller en SDP på nationalt plan som en mulig nødløsning, hvis både OECD's og EU's forhandlinger skulle mislykkes;

8.  glæder sig over arbejdsprogrammet for den inklusive ramme som et vigtigt skridt i retning af en international aftale inden for OECD's inklusive ramme om en reform af det internationale selskabsskattesystem, som Parlamentet har anmodet om;

9.  glæder sig over, at alle lande, der er involveret i den inklusive ramme, deltager på lige fod, hvilket samler over 130 lande og jurisdiktioner med henblik på at samarbejde om gennemførelsen af OECD/G20-BEPS-pakken og forhandle fælles løsninger til håndtering af de resterende BEPS-udfordringer; minder imidlertid om, at udviklingslandene kun var involveret i BEPS-processen i de senere faser af forhandlingerne; glæder sig derfor over, at de igangværende forhandlinger er inkluderende; minder om Parlamentets holdning til oprettelsen af et mellemstatsligt skatteorgan inden for rammerne af FN;

10.  bemærker, at de foreløbige resultater af OECD-sekretariatets konsekvensanalyse tyder på, at den kombinerede virkning af søjle 1 og søjle 2 vil føre til en betydelig stigning i de globale skatteindtægter samt til en omfordeling af beskatningsrettighederne til markedsjurisdiktioner; bemærker navnlig, at søjle to vil medføre en betydelig stigning i selskabsskatten på verdensplan; forstår, at de to søjler ikke vil få negative følger for det kritiske spørgsmål om investeringsmiljøet(22); opfordrer medlemsstaterne til at insistere på, at OECD udvider omfanget af sine konsekvensanalyser til at omfatte forskellige versioner af forslagene og en analyse af, hvordan princippet om tilknytning vil påvirke de enkelte landes selskabsskatteindtægter, og at den offentliggør konsekvensanalyserne, når de er blevet færdiggjort, for at give de nødvendige retningslinjer for de foreslåede reformer;

11.  fremhæver de særlige kendetegn ved det indre marked, som giver mulighed for den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser, og mener derfor, at enhver international selskabsskattereform bør sikre en velfungerende funktion af indre marked, navnlig ved at sikre lige vilkår for alle virksomheder, især for SMV'er, herunder ved at sikre, at virksomhederne betaler en rimelig andel af skatten på det sted, hvor deres materielle og reelle økonomiske aktivitet og værdiskabelse finder sted, og at skatteindtægterne fordeles rimeligt mellem medlemsstaterne; mener, at adgangen til det indre marked, som er en af verdens største puljer af forbrugere i verden og øger EU's konkurrenceevne, går hånd i hånd med en skatteforpligtelse;

12.  gør opmærksom på, at det er nødvendigt at sikre en rimelig og gennemsigtig skattekonkurrence mellem medlemsstaterne og dermed fremme vækst og beskæftigelse;

Søjle 1 – På vej mod en fælles tilgang til en mere retfærdig fordeling af beskatningsrettigheder

13.  glæder sig over forslaget fra OECD's sekretariat om at sammenlægge alle de pågældende tre alternativer under søjle 1, i betragtning af at de deler følgende mål:

   at omfordele beskatningsrettighederne til fordel for bruger-/markedsjurisdiktionen
   at operere med en ny regel om tilknytning, der ikke afhænger af en fysisk tilstedeværelse i bruger-/markedsjurisdiktionen
   at starte med multinationale selskabers globale overskud og afvige fra princippet om den særskilte enhed
   at stræbe efter forenkling, stabilisering af skattesystemet og øget afgiftssikkerhed i forbindelse med gennemførelsen;

Anvendelsesområde

14.  opfordrer til, at den digitale økonomi ikke isoleres, idet de skattemæssige udfordringer, som det internationale skattesystem i øjeblikket står over for, ikke kun skyldes digitaliseringen af økonomien, men også er knyttet til en endnu mere globaliseret økonomi;

15.  mener, at reformen skal forhindrer, at SMV'er pålægges yderligere og unødvendige byrder, men samtidig omfatte alle store virksomheder, der har mulighed for at anvende BEPS-praksisser ved hjælp af legale skatteplanlægningsordninger i flere medlemsstater og tredjelande; bemærker, at det nuværende forslag fra OECD's sekretariat begrænser omfanget af denne reform til meget digitale eller forbrugerorienterede virksomheder, et begreb, som endnu ikke er klart defineret, og som kun har indvirkning på et begrænset antal multinationale selskaber, der er involveret i aggressiv skatteplanlægning;

16.  anbefaler, at driftsoverskud som udgangspunkt bør udledes af konsoliderede regnskaber efter en gennemførlighedsanalyse; anerkender imidlertid eksistensen af tidskløfter, når man baserer sig på konsoliderede regnskaber, og opfordrer medlemsstaterne til at præcisere dette punkt under forhandlinger om den inklusive ramme;

17.  bemærker, at det nuværende forslag fra OECD's sekretariat lægger op til udelukkelse af specifikke sektorer såsom udvindingssektoren og råvaresektoren, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at medtage disse udelukkelser i sin konsekvensanalyse, navnlig for at sikre, at den internationale reform respekterer EU's initiativ om udviklingsvenlig politikkohærens;

18.  opfordrer indtrængende OECD til at foretage en klar sondring mellem sektorer og virksomhedsstørrelser i sit forslag;

19.  mener, at rammerne for beskatning bør være i stand til at finde en balance mellem de forskellige situationer, navnlig i forbindelse med monopolpriser, og innovative højvækstvirksomheder,

En ny nexus (tilknytning)

20.  glæder sig over idéen om at udvikle en ny tilknytning, der går videre end begrebet fysisk tilstedeværelse i et land for at give dette land beskatningsrettigheder; mener, at tilknytningsbestemmelsen bør udformes på en sådan måde, at den omfatter alle virksomheder, der interagerer med kunder og brugere i det pågældende land, også via digitale midler;

21.  er tilhænger af idéen om at udvikle en landespecifik indtægtstærskel, der er kalibreret for at sikre, at mindre økonomier også får en rimelig andel af beskatningsrettighederne; minder i denne forbindelse om EU's forslag om en SDP;

22.  glæder sig over idéen om, at denne nye tilknytningsbestemmelse skulle være en selvstændig bestemmelse, der gør det unødvendigt at revidere alle beskatningsaftaler;

Ny tildeling af beskatningsrettigheder

23.  glæder sig over idéen om at udvikle et nyt system for tildeling af beskatningsrettigheder, der går ud over armslængdeprincippet, og som vil tildele nye beskatningsrettigheder til markedsjurisdiktioner;

24.  mener, at det at skelne mellem rutinemæssige og ikke-rutinemæssige overskud, koncepter, der endnu ikke er klart defineret, og som kan føre til kunstig skelnen, og opretholdelse af regler for interne afregningspriser baseret på armslængdeprincippet for de fleste overskudsfordelinger vil medføre en betydelig byrde af kompleksitet og usikkerhed for virksomhederne, navnlig for så vidt angår OECD's retningslinjer for koncerninterne afregningspriser; mener, at det ville være hensigtsmæssigt med en mere komplet gennemgang af armslængdeprincippet; er bekymret over, at dette kan skabe muligheder for at omgå de nyligt aftalte regler;

25.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at præcisere, hvordan den nye tilknytningsbestemmelse og fordeling af beskatningsrettigheder kan eksistere side om side med de nuværende regler for interne afregningspriser som foreslået af OECD; ville derfor foretrække en løsning, der ville favorisere fraktioneret fordeling af globale overskud baseret på faktorer, der repræsenterer væsentlig og reel økonomisk aktivitet og værdiskabelse, navnlig salg, ansatte, aktiver og brugere; minder i den forbindelse om sin holdning til forslagene om F(K)SSG og SDP, herunder om FoU-investeringer;

26.  glæder sig over, at der er vilje til at sikre skattemæssig sikkerhed og til at begrænse tvister, der kan opstå som følge af gennemførelsen af den nye tilknytningsbestemmelse og den nye fordeling af beskatningsrettigheder; opfordrer derfor til, at der foretages en undersøgelse af gennemførligheden af en mekanisme såsom en "one-stop-shop", der ville forenkle beregningen og betalingen af skyldig skat og mindske den administrative byrde for både virksomheder og skattemyndigheder, samtidig med at de nationale skatteforvaltningers forpligtelser overholdes; understreger ikke desto mindre, at skattemæssig sikkerhed bedst opnås ved at indføre enkle, klare og harmoniserede regler, som først og fremmest vil kunne forebygge tvister; giver udtryk for bekymring over OECD-sekretariatets forslag om et beløb C til en obligatorisk voldgift i betragtning af den eksisterende tvistbilæggelsesmekanisme på EU-plan(23);

Anden søjle – Et globalt forslag til bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget (GloBe)

27.  glæder sig over aftalen om den anden søjle i arbejdsprogrammet, som medlemmerne af den inklusive ramme er enedes om(24) med henblik på at forsøge sig med en strategi, der giver jurisdiktioner frihed til at fastlægge deres eget skattesystem, herunder hvorvidt de har en fast selskabsskat, og hvor de kan fastsætte deres egne skattesatser, men mener, at andre jurisdiktioner skal have ret til at anvende de regler, der omtales nedenfor, i tilfælde hvor en indkomst beskattes med en effektiv sats, der ligger under minimumssatsen(25);

28.  noterer sig G7-forpligtelserne, hvor ministrene under den anden søjle nåede til enighed om, at et minimumsniveau af effektiv beskatning, som f.eks. den amerikanske GILTI-ordning, ville bidrage til at sikre, at virksomhederne betaler deres rimelige andel af skatten(26);

29.  glæder sig over GloBE-forslaget, som har til formål at sikre, at der betales et minimumsniveau af skat på det sted, hvor der skabes værdi og hvor den økonomiske aktivitet finder sted; mener, at det endelige mål med søjle 2-foranstaltningerne bør være at tackle de resterende BEPS-spørgsmål og samtidig forhindre skadelig skattekonkurrence, navnlig ved at mindske presset for at indrømme uberettigede skattemæssige incitamenter uden nogen positiv økonomisk indvirkning, i tilgift til de eksisterende foranstaltninger til bekæmpelse af skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse; opfordrer Kommissionen til at vurdere og overvåge virkningen af denne fremtidige minimumsstandard på et potentielt generelt fald i den lovbestemte selskabsskattesats i hele EU;

30.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at GloBe-forslaget skaber de mest enkle rammer, der ikke vil føre til udvikling af skadelige skatteordninger; minder om Parlamentets krav om en EU-liste over skadelige skatteforanstaltninger; understreger, at fritagelser og undtagelser vil undergrave det politiske mål med og effektiviteten af GloBE-forslaget; anbefaler, at alle de skadelige skattepraksisser, der er indeholdt i BEPS punkt 5, omfattes af GloBE-forslaget;

31.  forstår, at GloBe-forslaget vil omfatte en række defensive foranstaltninger, såsom en regel om indkomstintegration, en switch over-regel, en regel om underbeskattede betalinger og en skattepligtsregel; minder i denne forbindelse om Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ATAD(27),

32.  mener, at beregningen af skattegrundlag inden for rammerne af GloBe-forslaget bør ske i overensstemmelse med vedtagne internationale principper for at undgå udhuling af skattegrundlaget og skadelig konkurrence mellem lande, der risikerer at undergrave effektiviteten af en eventuel beslutning om et minimumsniveau af beskatning;

33.  mener, at enhver drøftelse på OECD/G20-plan om et minimumsniveau af beskatning bør omfatte overvejelser om en fastsættelse af grundlaget for denne sats; mener, at et minimumsniveau bør fastsættes på et rimeligt og tilstrækkeligt niveau med henblik på at modvirke overførsel af overskud og forhindre skadelig skattekonkurrence;

34.  mener, at der med hensyn til reglen om indkomstintegration bør fastsættes et minimumsniveau af beskatning for hver jurisdiktion, hvor de multinationale selskaber er beliggende, med henblik på at begrænse mulighederne for fortsat at drive aggressiv skatteplanlægning, og dermed bevare vores konkurrencedygtige økonomi;

Konklusioner

35.  beklager manglen på en fælles tilgang på EU-plan hvad angår de igangværende internationale forhandlinger; opfordrer hver enkelt medlemsstat og Kommissionen til at offentliggøre deres holdninger til OECD-sekretariatets forslag til søjle 1 og søjle 2;

36.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at nå til enighed om en fælles, ambitiøs EU-holdning til OECD-forhandlingerne og sikre, at EU taler med én stemme og går foran med et godt eksempel for at sikre en mere retfærdig fordeling af beskatningsrettigheder og et minimumsniveau af beskatning, hvilket giver mulighed for retfærdighed i det internationale skattemiljø med henblik på at bekæmpe skatteunddragelse, aggressiv skatteplanlægning og skatteundgåelse;

37.  opfordrer Kommissionen til at yde støtte til udvikling af EU's holdning; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en konsekvensvurdering af indtægterne for hver enkelt medlemsstat for begge søjler, herunder afsmittende virkninger, navnlig for at sikre EU's tilgang til udviklingsvenlig politikkohærens; opfordrer Kommissionen til at underrette Rådet og Parlamentet om sine resultater;

38.  forventer, at medlemsstaterne udveksler alle relevante oplysninger, der kan anvendes til at udarbejde de mest nøjagtige konsekvensvurderinger og relevante analyser, med både OECD og Kommissionen;

39.  opfordrer kraftigt Kommissionen og medlemsstaterne til at nå frem til en aftale på internationalt plan, som så vil blive gennemført på EU-plan via relevant EU-lovgivning og national lovgivning; støtter ligeledes Kommissionens formands tilsagn om at foreslå en EU-løsning, hvis en international aftale ikke kan nås inden udgangen af 2020, forudsat at denne EU-løsning ikke begrænses til digitale virksomheder; forstår, at en sådan løsning vil styrke det indre marked ved at indføre et minimumsniveau af skat, der vil forhindre ensidige foranstaltninger;

40.  minder om, at den igangværende internationale selskabsskattereform består af to søjler af lige stor betydning, og at disse to søjler supplerer hinanden; opfordrer derfor medlemsstaterne til at forhandle disse to søjler som en enkeltstående pakke af nødvendige reformer;

41.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at forberede retsgrundlaget for indarbejdelsen af resultatet af en international aftale i EU-retten og at fremsætte et lovgivningsforslag snarest muligt;

42.  opfordrer Rådet til med støtte fra Kommissionen at evaluere kriterierne i EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, når de internationale regler og/eller EU's nyligt vedtagne reformer er vedtaget, og vurdere, om det er nødvendigt at ajourføre dem;

43.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at undgå et retsgrundlag, der kræver enstemmighed i Rådet; minder om Kommissionens bidrag i sin meddelelse "På vej mod en mere effektiv og demokratisk beslutningstagning inden for EU's skattepolitik" med forslag om en køreplan for beslutningstagning med kvalificeret flertal;

44.  fremhæver, at en effektiv og omfattende international reform skal ledsages af gennemsigtighed; glæder sig over Rådets formandskabs nylige bestræbelser på at genoptage drøftelserne om EU's forslag om offentlig landeopdelt rapportering; beklager dybt, at Rådet indtil nu ikke har været i stand til at nå til enighed om en generel tilgang til dette forslag; opfordrer medlemsstaterne til hurtigst muligt at nå til enighed om en generel tilgang; understreger, at offentlig landeopdelt rapportering vil gøre reformen af BEPS 2.0 mere effektiv;

o
o   o

45.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og OECD's sekretariat samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 366 af 27.10.2017, s. 51.
(2) EUT C 101 af 16.3.2018, s. 79.
(3) EUT C 369 af 11.10.2018, s. 132.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0240.
(5) EUT C 399 af 24.11.2017, s. 74.
(6) Den fælles opfølgning på Europa-Parlamentets (ECON's) beslutninger med henstillinger til Kommissionen om at skabe gennemsigtighed, samordning og konvergens i EU's selskabsbeskatningspolitik og Europa-Parlamentets (TAXE's) beslutning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning, vedtaget af Kommissionen den 16. marts 2016, opfølgningen på Europa-Parlamentets (TAX2's) beslutning om afgørelser i skattespørgsmål og andre foranstaltninger af lignende art eller med lignende virkning vedtaget af Kommissionen den 16. november 2016 og opfølgningen på Europa-Parlamentets (PANA's) ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 12. december 2017 om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet og Kommissionen efter undersøgelsen af hvidvaskning af penge, skatteundgåelse og skatteunddragelse, som Kommissionen vedtog i april 2018.
(7) Policy Paper No 19/007, International Monetary Fund, 10.3.2019.
(8) Hadzhieva, E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department A - Economic, Scientific and Quality of Life Policies, fra februar 2019.
(9) "Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report" (Taxation paper No 61, 27 January 2016), "The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates" (Taxation paper No 64, 25 October 2016) og "Aggressive tax planning indicators – Final Report" (Taxation paper No 71, 7 March 2018).
(10) Rådets direktiv (EU) 2016/1164 af 12. juli 2016 om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (EUT L 193 af 19.7.2016, s. 1).
(11) Rådets direktiv (EU) 2017/952 af 29. maj 2017 om ændring af direktiv (EU) 2016/1164, for så vidt angår hybride mismatch med tredjelande, EUT L 144 af 7.6.2017, s. 1.
(12) Forslag af 25. oktober 2016 til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag, COM(2016)0685, og af 25. oktober 2016 om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag, COM(2016)0683.
(13) Pakken består af Kommissionens meddelelse af 21. marts 2018 med titlen "Nødvendigheden af at fastsætte en moderne, retfærdig og effektiv beskatningsstandard for den digitale økonomi" (COM(2018)0146), forslaget af 21. marts 2018 til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse (COM(2018)0147), forslaget af 21. marts 2018 til Rådets direktiv om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester (COM(2018)0148) og Kommissionens henstilling af 21. marts 2018 om selskabsbeskatning relateret til en væsentlig digital tilstedeværelse (C(2018)1650).
(14) Forslag af 12. april 2016 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (COM(2016)0198).
(15) EUT C 2 af 6.1.1998, s. 2.
(16) Angående Fiat, Starbucks og den belgiske afgørelse om overskydende fortjeneste og beslutningerne om at indlede statsstøtteundersøgelser vedrørende McDonalds, Apple og Amazon.
(17) EUT C 265 af 11.8.2017, s. 59.
(18) Fuldstændige referater af høringerne af Margrethe Vestager, ledende næstformand for Kommissionen, Valdis Dombrovskis, ledende næstformand for Kommissionen, og Paolo Gentiloni, kommissær, tilgængelige på: https://www.europarl.europa.eu/news/da/hearings2019/kommissaerhoringer-2019
(19) G20-kommuniké: https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/g20_191018it.htm
(20) Data on Taxation, Taxation Trends in the European Union, Sheet 3: Top statutory corporate income tax rates (including surcharges), 1995-2019, European Commission, 2019, tilgængelig på https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019_statutory_rates.xlsx.
(21) OECD and Selected Partner Economies, Tax Policy Reforms 2018; Det er også værd at bemærke, at EU-28 allerede ligger et godt stykke under dette niveau med en gennemsnitlig selskabsskattesats på 21,9 % i 2018, et fald fra 32 % i 2000, ifølge Kommissionen: Taxation Trends in the European Union – Data for the EU Member States, Island and Norway, 2018-udgaven (s. 36) og Taxation Trends in the European Union – Data for EU-medlemsstaterne, Island og Norge, 2015-udgaven (side 147).
(22) OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, oktober 2019, OECD, Paris.
(23) Rådets direktiv (EU) 2017/1852 af 10. oktober 2017 om skattetvistbilæggelsesmekanismer i Den Europæiske Union (EUT L 265 af 14.10.2017, s. 1).
(24) Godkendt af OECD/G20's inklusive ramme om BEPS på dens 7. møde, der blev afholdt fra den 28. til den 29. maj 2019.
(25) Programme of Work to Develop a Consensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy, OECD, 2019, Paris, s. 25, stk. 50.
(26) G7, sammendrag fra formanden: Møde mellem G7-finansministrene og centralbankcheferne, der blev afholdt den 17.-18. juli 2019 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2019/07/g7_chairs_summary.pdf.
(27) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juni 2016 om forslag til Rådets direktiv om regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte påvirker det indre markeds funktionsmåde (EUT C 86 af 6.3.2018, s. 176).


Retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer i forbindelse med mordet på Daphne Caruana Galizia
PDF 179kWORD 51k
Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om retsstatsprincippet i Malta efter de seneste afsløringer om mordet på Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP))
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til artikel 20 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 6, 7, 8, 10, 11, 12 og 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til udtalelsen om forfatningsmæssige forhold og magtens deling samt retsvæsnets uafhængighed og retshåndhævelsen i Malta, som blev vedtaget af Venedigkommissionen på dens 117. plenarforsamling (Venedig, den 14.-15. december 2018),

–  der henviser til rapport af 23. januar 2019 fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer i Den Europæiske Union" (COM(2019)0012),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2014 om EU-borgerskab til salg(1) og til den fælles pressemeddelelse af 29. januar 2014 fra Kommissionen og de maltesiske myndigheder om Maltas individuelle investorprogram (IIP),

–  der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(2) og til sin beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder(3),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om retssikkerhed i Malta(4),

–  der henviser til sin beslutning af 3. maj 2018 om mediekoncentration og mediepluralisme i Den Europæiske Union(5),

–  der henviser til rapport af 11. januar 2018 om det besøg, som ad hoc-delegationen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Undersøgelsesudvalget til Undersøgelse af Påstande om Overtrædelser af og Fejl og Forsømmelser i forbindelse med Gennemførelsen af EU-Retten for så vidt angår Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (PANA) aflagde i Malta i tidsrummet 30. november - 1. december 2017,

–  der henviser til rapport af 16. november 2018 om det besøg, som ad hoc-delegationen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender aflagde i Malta og Slovakiet i tidsrummet 17.-20. september 2018,

–  der henviser til de høringer og drøftelser, som er gennemført af overvågningsgruppen om demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, siden denne overvågningsgruppe blev nedsat af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 4. juni 2018,

–  der henviser til skrivelse af 13. marts 2019 fra Maltas premierminister,

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution 2293 (2019) af 26. juni 2019 med titlen "Daphne Caruana Galizia’s assassination and the rule of law in Malta and beyond – ensuring that the whole truth emerges" (Mordet på Daphne Caruana Galizia og retsstatsprincippet i og uden for Malta – hele sandheden må frem!),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet(6),

–  der henviser til, at ad hoc-delegationen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender besøgte Malta i tidsrummet 3.-4. december 2019,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, og til, at disse værdier er universelle og fælles for medlemsstaterne;

B.  der henviser til, at retsstatsprincippet og respekten for demokratiet, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt de værdier og principper, som er forankret i EU's traktater og de internationale menneskerettighedsinstrumenter, er forpligtelser, der påhviler EU og dets medlemsstater, og som skal overholdes; der henviser til, at Unionen i overensstemmelse med artikel 2, artikel 3, stk. 1, og artikel 7 i TEU har beføjelse til at handle med henblik på at beskytte de fælles værdier, som den er baseret på, og til, at retsstatsmekanismen bør anvendes med samme styrke på alle medlemsstater;

C.  der henviser til, at Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder udgør en del af EU's primære ret; der henviser til, at princippet om ytringsfrihed og princippet om mediernes frihed og mediepluralisme er nedfældet i artikel 11 i chartret om grundlæggende rettigheder og i artikel 10 i den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK);

D.  der henviser til, at princippet om retsvæsenets uafhængighed er nedfældet i artikel 19, stk. 1, i TEUF, i artikel 47 i chartret om grundlæggende rettigheder og i EMRK's artikel 6 og ligeledes er et centralt krav i det demokratiske princip om magtens tredeling;

E.  der henviser til, at en medlemsstats systematiske afvisning af at overholde de grundlæggende værdier i Den Europæiske Union og de traktater, som den pågældende medlemsstat frivilligt har tiltrådt, berører EU som helhed;

Efterforskning

F.  der henviser til, at den maltesiske undersøgende journalist og blogger Daphne Caruana Galizia, der kæmpede mod korruption, den 16. oktober 2017 blev myrdet i et bilbombeangreb;

G.  der henviser til, at efterforskningen af mordet, der ledes af de maltesiske myndigheder med bistand fra Europol, hidtil har ført til, at man har identificeret og anklaget flere mistænkte og en potentiel bagmand bag mordet, nemlig ejeren af den Dubai-baserede virksomhed 17 Black Ltd, som blev arresteret den 20. november 2019 i et åbenlyst forsøg på at flygte fra Malta på sin yacht;

H.  der henviser til, at premierministerens tidligere kabinetschef ifølge en af de påståede medskyldige og den påståede bagmand har været impliceret i planlægningen og finansieringen af mordet;

I.  der henviser til, at disse afsløringer har ført til talrige storstilede demonstrationer og protestaktioner fra civilsamfundets side i Malta, hvor der er blevet stillet krav om retfærdighed, ansvarsplacering og respekt for retsstatsprincippet;

J.  der henviser til, at premierministerens kabinetschef havde kendskab til oplysninger i sikkerhedsorienteringer fra politiet og den maltesiske sikkerhedstjeneste; der henviser til, at han trådte tilbage den 26. november 2019 efter at være blevet afhørt af politiet i forbindelse med Daphne Caruana Galizia-sagen; der henviser til, at politiet efterfølgende flere gange har anholdt ham, afhørt ham og løsladt ham uden tiltalerejsning;

K.  der henviser til, at turismeministeren også trådte tilbage den 26. november 2019; der henviser til, at økonomiministeren midlertidigt nedlagde sit hverv den samme dag, men blev genindsat den 1. december 2019;

L.  der henviser til, at den maltesiske premierminister har meddelt, at han vil træde tilbage, når der har været valg til partilederposten den 12. januar 2020, midt i den voksende politiske uro i forbindelse med efterforskningen af mordet;

M.  der henviser til, at den maltesiske regering den 20. september 2019 meddelte, at der ville blive indledt en "uafhængig offentlig undersøgelse af mordet på Daphne Caruana Galizia"; der henviser til, at premierministeren efter omfattende kritik fra Caruana Galizia-familien og internationale observatører har udnævnt to nye medlemmer af undersøgelseskommissionen og i væsentlig grad har ændret undersøgelsens mandat, hvilket nu betragtes som en tilfredsstillende løsning af alle parter;

N.  der henviser til, at den mistænkte, der formodes at have optrådt som mellemmand i forbindelse med mordet, blev benådet den 25. november 2019 ved premierministerens mellemkomst til gengæld for oplysninger, der fører til bagmanden, forudsat at alle oplysninger kan underbygges af beviser; der henviser til, at den formodede bagmand, hvis advokat offentligt har erklæret, at han kunne give oplysninger om mordet og korruption, der er kompromitterende for personer med tæt tilknytning til premierministeren, herunder den tidligere kabinetschef og den tidligere turismeminister, har fået afslag på en anmodning om benådning i to omgange, først fra premierministeren selv og derefter fra den samlede regering på anbefaling af politichefen og kammeradvokaten;

O.  der henviser til, at dusinvis af civilsamfundsorganisationer, mediebureauer, studenterorganisationer, fagforeninger og faglige sammenslutninger som f.eks. Maltas arbejdsgiverforening, handels- og industrikammeret og advokatsamfundet har offentliggjort opfordringer til premierministeren om at træde tilbage med øjeblikkelig virkning;

P.  der henviser til, at der fortsat hersker alvorlig bekymring med hensyn til bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet i Malta; der henviser til, at denne situation truer med at undergrave borgernes tillid til offentlige institutioner, hvilket potentielt kan føre til farlige forbindelser mellem kriminelle grupper og offentlige myndigheder;

Q.  der henviser til, at der på trods af gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet og andre internationale institutioner ikke er blevet fundet nogen løsning med hensyn til det improviserede mindesmærke i Valetta, eftersom lovgivningen og regeringens tilgang er uændret, og det nærmest dagligt sker, at medarbejdere fra den offentlige forvaltning fjerner mindegenstande fra stedet;

Mediefrihed

R.  der henviser til, at Daphne Caruana Galizias familie stadig er udsat for hadekampagner og talrige injuriesager, herunder fra medlemmer af den maltesiske regering, og der henviser til, at flere regeringsrepræsentanter, herunder premierministeren, har erklæret, at de ikke kan indse, at der er grund til at trække disse injuriesager tilbage;

S.  der henviser til, at Malta ifølge Journalister uden Grænsers internationale pressefrihedsindeks for 2019 er indrangeret som nr. 77 – i forhold til en højere placering som nr. 65 i 2018 og nr. 47 i 2017(7);

T.  der henviser til, at vurderingen af civilsamfundets råderum i Malta er ændret fra "åbent" til "indsnævret" i CIVICUS Monitor 2019; der henviser til, at CIVICUS beskriver miljøet for journalister som "stadig mere fjendtligt, navnlig for så vidt angår journalister, der rapporterer om korruption", og anfører, at "straffrihed efter drabet på Daphne Caruana Galizia har skabt plads for staten til at intimidere og chikanere aktivister og dem, der kæmper for retfærdighed"(8);

U.  der henviser til, at journalister og især, men ikke udelukkende, undersøgende journalister i stigende grad konfronteres med strategiske retssager mod offentligt engagement ("Strategic Lawsuits Against Public Participation" – SLAPP), der udelukkende har til formål at hindre dem i at udføre deres arbejde;

V.  der henviser til, at journalister efter en pressekonference i premierministerens kontor den 29. november 2019 midlertidigt blev forhindret i at forlade lokalet og bygningen; der henviser til, at manglende sikkerhed for journalister og indskrænket råderum til civilsamfundet på grund af chikane og intimidering virker undergravende på kontrollen med den udøvende magt og udhuler borgernes engagement i samfundslivet;

Hvidvaskning af penge/korruption

W.  der henviser til, at der foregår fem dommerundersøgelser i forbindelse med påstande om korruption, nemlig en undersøgelse af Pilatus Bank, en undersøgelse vedrørende et pengebeløb, der er blevet overført mellem premierministerens tidligere kabinetschef og Nexia BT's revisor, en undersøgelse af returkommissioner mellem premierministerens tidligere kabinetschef og Adrian Hillman fra Times of Malta, en undersøgelse af 17 Black Ltd. og to andre selskaber, Tilport og Hearnville, og en undersøgelse af Vitals;

X.  der henviser til, at premierministerens kabinetschef og Maltas minister for turisme og tidligere energiminister mellem maj 2016 og november 2019 var de eneste tjenstgørende højtstående regeringsembedsmænd i en EU-medlemsstat, der er blevet identificeret som værende reelle ejere af en juridisk enhed, der blev afsløret i Panama-papirerne;

Y.  der henviser til, at en af de påståede bagmænd bag mordet er ejer af det Dubaibaserede selskab 17 Black Ltd. og tidligere medlem af bestyrelsen i selskabet Electrogas Malta Ltd., som var involveret i gennemførelsen af den langsigtede aftale om at levere gas fra Aserbajdsjan til Malta;

Z.  der henviser til, at Europarådets organ til bekæmpelse af hvidvask af penge, Moneyval, i sin rapport af 12. september 2019 opfordrede de maltesiske myndigheder til at styrke den praktiske anvendelse af deres foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, besluttede at anvende sin udvidede opfølgningsprocedure og opfordrede Malta til at rapportere tilbage i december 2020; der henviser til, at de retshåndhævende myndigheder ifølge rapporten i øjeblikket ikke er i stand til effektivt og rettidigt at forfølge komplekse sager om hvidvaskning af penge på højt niveau i forbindelse med bestikkelse og korruption(9);

AA.  der henviser til, at Europarådets korruptionsbekæmpelsesorgan, Greco, i sin rapport af 22. marts 2019 konkluderede, at effektiviteten af offentlige institutioner, der er involveret i kontrolforanstaltninger, drages i tvivl, da landet har oplevet en hidtil uset bølge af kontroverser i de seneste år med hensyn til integriteten af højtstående embedsmænd selv på højeste niveau(10);

AB.  der henviser til, at Kommissionen i rapporten om det europæiske semester 2019 om Malta (SWD(2019)1017) påpegede, at de institutionelle rammer for bekæmpelse af korruption har nogle mangler, og at der er risiko for interessekonflikter på forskellige forvaltningsniveauer;

AC.  der henviser til, at det fremgår af en rapport fra Kommissionen fra september 2019, at Malta har langt den højeste grad af skatteunddragelse i Europa, og at maltesiske statsborgere har store formuer offshore og stuver deres aktiver sammen i udlandet(11),

AD.  der henviser til, at en rapport fra Den Europæiske Centralbank, der blev offentliggjort i sommeren 2019, angiveligt viste alvorlige mangler, der kan have gjort det muligt, at hvidvask af penge eller andre kriminelle aktiviteter kunne fortsætte gennem årene i Bank of Valletta på trods af gentagne advarsler;

AE.  der henviser til, at Greco endvidere konkluderede, at det faste udvalg til bekæmpelse af korruption (Permanent Commission Against Corruption (PCAC)) dårligt kan betragtes som et specialiseret organ, der skal lette efterforskningen af korruption, og at dets bidrag til Maltas indsats for bekæmpelse af korruption har været ubetydelig(12);

Ordning for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer

AF.  der henviser til, at der i 2019 blev berettet om mindst fem sager, hvor personer, der havde benyttet sig af den maltesiske "ordning for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer", blev anklaget for alvorlig økonomisk kriminalitet;

AG.  der henviser til, at en repræsentant for pasagenten Chetcuti Cauchi Ltd. under et undercover-interview i det franske TV-program "Enquete exclusive" antydede, at hans personlige forbindelse til premierministeren, justitsministeren og statssekretæren for reformer, statsborgerskab og forenkling af administrative processer kan have gavnlige virkninger for ansøgningsprocessen, også for kunder, der tidligere har begået kriminalitet; der henviser til, at disse afsløringer rejser alvorlig tvivl om pålideligheden og kontrollen af de maltesiske programmer for statsborgerskab og opholdsret;

AH.  der henviser til, at den maltesiske regering den 8. november 2019 offentliggjorde en rapport fra tilsynsmyndigheden for det individuelle investorprogram (IIP) om en undersøgelse vedrørende Chetcuti Cauchi Advocates i dets egenskab af agent for IIP; der henviser til, at det i denne rapport i resuméet anføres, at analysen "ikke har afsløret advarselstegn, der helt eller delvist støtter påstandene"(13);

AI.  der henviser til, at Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. indgav den første imødekomne ansøgning under det nyoprettede individuelle investorprogram i Malta og blev forfremmet til den privilegerede status som "godkendt agent" i 2016, "efter at have opfyldt Identity Maltas krav til kvalitet, pålidelighed og volumen"; der henviser til, at der blev optaget en reklamevideo for selskabet i Auberge de Castille, premierministerens kontor, som statssekretæren for statsborgerskab også medvirkede i; der henviser til, at regeringen den 23. september 2019 suspenderede autorisationerne som agent for statsborgerskab nr. IIP 001 og IIP, nr. 124 med den begrundelse, at selskabet havde udbredt "vildledende oplysninger";

AJ.  der henviser til, at anvendelsen af "ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer" fra EU-medlemsstaternes side udgør en alvorlig risiko for bekæmpelsen af hvidvask af penge, undergraver den gensidige tillid og Schengenområdets integritet, giver mulighed for at optage tredjelandsstatsborgere alene på grundlag af en akkumuleret formue i stedet for på grundlag af nyttig viden, færdigheder eller humanitære hensyn og udgør et reelt salg af EU-statsborgerskab; der henviser til, at Kommissionen udtrykkeligt har erklæret, at den ikke støtter de maltesiske ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer;

Forfatningsmæssige reformer

AK.  der henviser til, at Venedigkommissionen i sin udtalelse om Malta, der blev vedtaget på dens 117. plenarforsamling den 14.-15. december 2018(14), fremsatte en række forslag til forfatningsmæssige reformer;

AL.  der henviser til, at Malta under tilsyn af landets præsident har indledt drøftelser om en proces med henblik på forfatningsmæssige reformer, hvori forskellige politiske kræfter og civilsamfundet er involveret, og hvoraf de fleste vil kræve et flertal på to tredjedele i parlamentet for at kunne gennemføres; der henviser til, at der er en reformproces i gang, som adresserer kammeradvokatens kontroversielle forfatningsmæssige rolle og den nuværende ordning for udnævnelser af dommere;

AM.  der henviser til, at Europa-Parlamentet og flere andre internationale institutioner gentagne gange har udtrykt bekymring hvad angår retshåndhævelsens upartiskhed, magtens tredeling og den dømmende magts uafhængighed i Malta, navnlig med hensyn til politiseringen og den manglende gennemsigtighed i udvælgelses- og udnævnelsesprocesserne, f.eks. til stillingen som politichef;

AN.  der henviser til, at Kommissionen den 17. juli 2019 offentliggjorde en meddelelse om "Styrkelse af retsstatsprincippet inden for Unionen — En handlingsplan" (COM(2019)0343) i forlængelse af en række beslutninger(15) fra Europa-Parlamentet, der har fået bred støtte, og hvori der foreslås en omfattende og uafhængig mekanisme til på årlig basis at overvåge situationen med hensyn til demokrati, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i alle medlemsstater;

1.  er dybt bekymret hvad angår integriteten og troværdigheden af efterforskningen af mordet på Daphne Caruana Galizia; bemærker den udbredte negative opfattelse af regeringens optræden i denne henseende og den faldende tillid og troværdighed i institutionerne; understreger, at det er af afgørende betydning, at der er ubestridt tillid til efterforskningsprocessen, både blandt de maltesiske borgere og i den europæiske offentlighed; anerkender fremskridtene i efterforskningen af mordet på Daphne Caruana Galizia; understreger imidlertid, at sagen stadig er åben, da efterforskningen fortsætter;

2.  understreger, at enhver opfattet eller reel risiko for, at efterforskningen bringes i fare, skal udelukkes med alle midler; understreger endvidere, at denne risiko består, så længe premierministeren forbliver i embedet;

3.  er stærkt bekymret over, at adskillige andre efterforskninger af beslægtede sager om hvidvask af penge og korruption ikke er blevet fremmet eller end ikke er blevet indledt, navnlig med hensyn til premierministerens tidligere kabinetschef og den tidligere turismeminister; opfordrer de maltesiske myndigheder til at indlede og fremme disse efterforskninger;

4.  gentager sin opfordring til, at Europol inddrages fuldt ud og vedvarende i alle aspekter af efterforskningen af mordet og alle beslægtede efterforskninger; opfordrer til, at inddragelsen af Europol styrkes, da den giver resultater;

5.  beklager dybt, at udviklingen i Malta i de seneste år har ført til alvorlige og vedvarende trusler mod retsstaten, demokratiet og de grundlæggende rettigheder, herunder mediefriheden, politiets og domstolenes uafhængighed og friheden til at deltage i fredelige forsamlinger; beklager manglen på passende forfatningsmæssige garantier med hensyn til magtens tredeling;

6.  beklager, at Kommissionen i de seneste år har undladt at træffe konkrete foranstaltninger over for den maltesiske regering på trods af gentagne opfordringer fra Europa-Parlamentet; opfordrer indtrængende den nye Kommission til uden yderligere unødig forsinkelse at indlede en dialog med den maltesiske regering i forbindelse med retsstatsrammen;

7.  bemærker, at man er ved at afslutte en reformproces, der adresserer kammeradvokatens kontroversielle forfatningsmæssige rolle og den nuværende ordning for udnævnelser af og karriereudvikling for dommere, som foreslået af Venedigkommissionen; opfordrer indtrængende Maltas parlament og regering til fuldt ud at gennemføre alle de resterende henstillinger fra Venedigkommissionen og Greco i rette tid;

8.  anerkender bemærkningerne fra næstformand for Kommissionen Věra Jourová om, at Maltas undladelse af at gennemføre reformer af retsvæsenet kan danne grundlag for at indlede en procedure i henhold til artikel 7;

9.  bemærker, at beskyttelsen af undersøgende journalister og whistleblowere er af vital interesse for samfundet; opfordrer de maltesiske myndigheder til at sikre beskyttelse af journalisters og whistlebloweres personlige sikkerhed og levebrød og dermed deres uafhængighed til enhver tid og for enhver pris;

10.  opfordrer De Forenede Arabiske Emirater (UAE) til at samarbejde med de maltesiske og europæiske myndigheder og til at sikre, at pengemidler, der er indefrosset på bankkonti tilhørende "17 Black", forbliver indefrosset, indtil der er gennemført en grundig undersøgelse; opfordrer Kommissionen og de maltesiske myndigheder til at anvende alle de redskaber, de har til rådighed, til at sikre, at myndighederne i UAE samarbejder, og passende retlig bistand i forbindelse med al efterforskning;

11.  gentager, at der er et presserende behov for en EU-mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (DRG) som foreslået af Parlamentet i form af en interinstitutionel pagt for DRG, der består af en årlig uafhængig, evidensbaseret, ikkediskriminerende gennemgang, hvor alle EU-medlemsstaters overholdelse af de værdier, der er fastsat i artikel 2 i TEU, ville blive vurderet på lige fod, og der ville blive udarbejdet landespecifikke henstillinger (den europæiske årsberetning om DRG), der skulle danne grundlag for en interparlamentarisk debat og en løbende politisk cyklus om DRG inden for EU-institutionerne(16); gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremsætte forslag til at forhindre retssager med det formål at få bestemte personer til at holde mund (Strategic Lawsuit Against Public Participation, SLAPP);

12.  gentager sin opfordring til den maltesiske regering om at bringe sine ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer til ophør og bestille en uafhængig og international undersøgelse af indvirkningen af dette salg af statsborgerskab og opholdsret på de maltesiske håndhævelseskapaciteter mod hvidvask af penge, på den yderligere grænseoverskridende kriminalitet og på Schengenområdets integritet; opfordrer Kommissionen til fortsat at overvåge og vurdere alle eksisterende ordninger for tildeling af statsborgerskab og opholdsret til investorer og træffe passende foranstaltninger som foreslået i tidligere beslutninger; opfordrer Rådet til at drøfte dette spørgsmål(17);

13.  opfordrer Kommissionen til at anvende alle de værktøjer og procedurer, den har til rådighed, med henblik på at sikre fuld overholdelse af EU-retten i kampen mod hvidvask af penge (navnlig inden for efterforskning og håndhævelse vedrørende bekæmpelse af hvidvask af penge og de kompetente myndigheders uafhængighed), banktilsyn, retsvæsenets uafhængighed, offentlige udbud og planlægning samt byudvikling; opfordrer de maltesiske myndigheder til at efterleve alle Moneyvals henstillinger;

14.  beklager, at regeringen trods gentagne opfordringer ikke har gjort fremskridt med hensyn til at finde en løsning for det improviserede mindesmærke, der kræver retfærdighed for Daphne Caruana Galizia; opfordrer premierministeren til straks at sætte en stopper for den nærmest daglige ødelæggelse af det improviserede mindesmærke i Valletta;

15.  glæder sig over, at Parlamentets Præsidium har godkendt oprettelsen af en europæisk Daphne Caruana Galizia-pris for undersøgende journalistik, der skal uddeles hvert år som en anerkendelse af fremragende undersøgende journalistik i Europa, og opfordrer Præsidiet til at afslutte de nødvendige forberedelser snarest muligt;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet og Republikken Maltas præsident.

(1) EUT C 482 af 23.12.2016, s. 117.
(2) EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456.
(4) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 29.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0204.
(6) Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000015/2019 til Kommissionen – B8-0017/2019.
(7) https://rsf.org/en/malta
(8) The Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019.
(9) Ekspertkomitéen for Evaluering af Foranstaltninger til Bekæmpelse af Hvidvaskning af Penge og Finansiering af Terrorisme (Moneyval), "Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures - Malta - Fifth Round Mutual Evaluation Report", juli 2019.
(10) Greco, "Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta", 3. april 2019.
(11) Europa-Kommissionen, Taxation Papers, Working Paper No 76 - 2019 - Estimating International Tax Evasion by Individuals, september 2019.
(12) Greco, "Fifth Evaluation Round - Preventing corruption and promoting integrity in central governments (top executive functions) and law enforcement agencies - Evaluation Report - Malta", 3. april 2019.
(13) Tilsynsmyndigheden for det individuelle investorprogram, Analysse af IIP-ansøgninger fremlagt af Chetcuti Cauchi Advocates, den 8. november 2019.
(14) Malta - Udtalelse om forfatningsmæssige forhold og magtens deling, vedtaget af Venedigkommissionen på dens 117. plenarmøde (Venedig, den 14.-15. december 2018).
(15) Beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU‑mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder – EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162; beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder (Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456).
(16) Beslutning af 25. oktober 2016 med henstillinger til Kommissionen om oprettelse af en EU‑mekanisme for demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder – EUT C 215 af 19.6.2018, s. 162; beslutning af 14. november 2018 om behovet for en omfattende EU-mekanisme til beskyttelse af demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder – Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0456.
(17) Europa-Parlamentets beslutning af 26. marts 2019 om økonomisk kriminalitet, skatteunddragelse og skatteundgåelse, Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0240; Europa-Parlamentets beslutning af 28. marts 2019 om situationen vedrørende retsstatsprincippet og bekæmpelse af korruption i EU, navnlig i Malta og Slovakiet – Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0328; Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2014 om EU-borgerskab til salg, Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0038.


EU's bestøverinitiativ
PDF 167kWORD 51k
Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om EU's bestøverinitiativ (2019/2803(RSP))
P9_TA(2019)0104B9-0233/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. juni 2018 om EU's bestøverinitiativ (COM(2018)0395),

–  der henviser til sin beslutning af 2. februar 2016 om midtvejsrevision af EU's biodiversitetsstrategi(1),

–  der henviser til sin beslutning af 15. november 2017 om en handlingsplan for naturen, mennesket og økonomien(2),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2019 om Unionens godkendelsesprocedure for pesticider(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at Kommissionen iværksatte EU's bestøverinitiativ den 1. juni 2018 som reaktion på Europa-Parlamentets og Rådets opfordringer til at behandle tilbagegangen af bestøvere;

B.  der henviser til, at der allerede er foretaget megen forskning i årsagerne til tilbagegangen af bestøvere; der henviser til, at gennemførelsen af resultaterne af denne forskning lader meget tilbage at ønske;

C.  der henviser til, at vilde bestøvere spiller en afgørende rolle i bestøvningen af afgrøder, og at honningbier understøtter dette bidrag;

D.  der henviser til, at bestøvning fra honningbierne kun supplerer, men ikke erstatter bestøvning fra en bred vifte af insektarter(4), herunder solitære bier, sommerfugle, svirrefluer og biller;

E.  der henviser til, at Den Internationale Union for Naturbevarelse (IUCN) den 11. oktober 2019 udstedte en indtrængende opfordring til massivt at optrappe bevarelsen af arter som reaktion på den eskalerende biodiversitetskrise; der henviser til, IUCN opfordrede verdens regeringer til at standse nedgangen i de forskellige arter og forebygge menneskeskabte udryddelser inden 2030 og til at forbedre bevaringsstatussen for truede arter med henblik på at opnå en omfattende genopretning inden 2050;

F.  der henviser til, at bestøvere leverer væsentlige direkte og indirekte økosystemtjenester såsom bestøvning, skadedyrsbekæmpelse, bevarelse af jord- og vandkvalitet og landskabsæstetik;

G.  der henviser til, at der er behov for en fortsat indsats for at anerkende betydningen af bestøvere for landbrugets produktivitet;

H.  der henviser til, at alene i EU afhænger 78 % af de vilde blomsterarter i hvert fald delvist af bestøvning af dyr(5);

I.  der henviser til, at der er utilstrækkelige data og oplysninger om andre bestøverarter end bier og sommerfugle;

J.  der henviser til, at bestøvere omfatter insekter som bier, svirrefluer, møl, biller, hvepse og thrips og pattedyr som f.eks. flagermus og fugle;

K.  der henviser til, at bestøveres sundhed er afgørende for landbruget i EU, idet 84 % af afgrødearterne(6) og 76 % af fødevareproduktionen i Europa afhænger af insekters bestøvning; der henviser til, at op til 15 mia. EUR af EU's årlige landbrugsproduktion direkte kan tilskrives bestøvere(7);

L.  der henviser til, at bestøvere er en af de vigtigste indikatorer for vores miljøs sundhed; der henviser til, at statistikker og tendenser fra hele Europa, undertiden delvist, alle peger på en bekymrende nedgang i bestanden af bestøvere;

M.  der henviser til, at det er tydeligt, at bevaringsstatus for sommerfugle og deres semi‑naturlige græslandsnaturtyper er dårlig og en god indikation af situationen for vilde bier, svirrefluer, møl og andre bestøvere;

N.  der henviser til, at kun 56 bestøverarter er beskyttet af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektivet)(8), hvoraf 67 % af vurderingerne er negative;

O.  der henviser til, at Parlamentet har iværksat flere pilotprojekter og forberedende foranstaltninger for yderligere at undersøge nedgangen i bestøvere og udvikle konkrete løsninger til afhjælpning af den bekymrende nedgang i bestøverbestandene(9);

P.  der henviser til, at der for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af bestøverne er behov for en kraftig reduktion af pesticider, der skader bestøvere og deres føde;

Q.  der henviser til, at brugen af visse pesticider er forbundet med negative økologiske virkninger, herunder høje risici for både avlsbier og vilde bier, som bestøvningen af afgrøder på verdensplan er afhængig af;

R.  der henviser til, at professionelle brugere af pesticider ifølge forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(10) skal føre registre over anvendelsen af pesticider i mindst 3 år med navnet på plantebeskyttelsesmidlet, tidspunktet og doseringen af plantebeskyttelsesmidlet, samt området og den afgrøde, hvorpå produktet blev anvendt;

S.  der henviser til, at EU i april 2018 vedtog et totalt forbud mod udendørs brug af imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, der under ét betegnes som neonicotinoider;

T.  der henviser til, at flere medlemsstater imidlertid har rapporteret om dispensationer til brug af disse neonicotinoider på deres område; der henviser til, at sådanne meddelelser bør være af god kvalitet og offentliggøres; der henviser til, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede, at der fandtes alternativer for ca. en tredjedel af de produkter, for hvilke der blev givet nødtilladelser; der henviser til, at EFSA kan spille en rolle med hensyn til at undersøge dispensationerne(11);

U.  der henviser til, at brugen af glyphosat har vist sig at være skadelig for honningbiernes bakterier og således bidrage til nedgangen i bestøvere og tab af levesteder; der henviser til, at visse fungicider kan fordoble insekticiders akutte toksicitet(12);

V.  der henviser til, at EFSA's vejledning om risikovurdering af plantebeskyttelsesmidler på bier (EFSA's vejledning om bier fra 2013), der blev godkendt i 2013, og som repræsenterer den mest ajourførte videnskabelige metodologi for risiciene ved pesticider for Apis mellifera, Bombus spp. og solitære bier, ikke er blevet godkendt af medlemsstaterne fuldt ud; der henviser til, at denne situation undergraver den korrekte anvendelse af godkendelseskriterierne i forordning (EF) nr. 1107/2009 og dermed en bedre beskyttelse af disse arter;

W.  der henviser til, at ud over virkningen af insekticider på bestøvere, ødelægger bredspektrede herbicider, der anvendes i landskabsmæssig størrelsesorden, f.eks. ukrudtsdræbende midler eller tørremidler, fødekilder for bestøvere, der ligger uden for de vigtigste afgrøders blomstringsperiode, og bidrager til sammenbrud af bestandene;

X.  der henviser til, at selv den fulde anvendelse af EFSA's vejledning om bier fra 2013 stadig ville efterlade sommerfugle, møl og svirrefluer uden beskyttelse i forbindelse med godkendelsesordningen for pesticider;

Y.  der henviser til, at forbundne levesteder for bestøvere, såsom bufferzoner, levende hegn og græsbevoksede vandveje, kan bidrage til erosionskontrol og generelt til en forbedring af biodiversiteten og er potentielt nyttige med henblik på at forbedre kvaliteten af de fødevarer, der er til rådighed for både avlede bier og vilde bestøvere;

Z.  der henviser til, at mange levesteder for bestøvere er blevet stærkt fragmenterede, og at specialiserede arter er under stadig større trussel fra dårlig forvaltning af levesteder og klimaændringer;

AA.  der henviser til, at forekomst, bevarelse og genopretning af områder med oprindelige blomster, også i byområder, er afgørende for sunde bestande af vilde bestøvere;

AB.  der henviser til, at vilde bestøvere og biavlerne i Europa leverer næsten fuldstændig gratis bestøvningstjenester; der påpeger, at dette står i skarp kontrast til andre dele af verden, hvor omkostningerne ved bestøvning svarer til omkostningerne ved andre rå- og hjælpestoffer såsom såsæd, gødningsstoffer og pesticider;

AC.  der henviser til, at bestøvere medfører sociale og kulturelle fordele i form af lægemidler, produkter, kunst og traditioner;

AD.  der henviser til, at denne overvejende gratis bestøvning er et supplement til de vilde bestøvere og kun er mulig, fordi den vigtigste indtægtskilde for biavlerne er salg af honning og andre biavlsprodukter; der henviser til, at importen af forfalsket honning truer det økonomiske grundlag for biavl i EU;

AE.  der henviser til, at miljøvenlige landbrugsforanstaltninger ikke er blevet gennemført i tilstrækkeligt omfang i hele EU til at kompensere for tab af levesteder for bestøvere og forringelse af kvaliteten af disse; der henviser til, at grøn omstilling ikke har givet væsentlige forbedringer;

AF.  der henviser til, at der blev anmodet om indførelse af en indikator for indvirkningen på bestøvere i holdningerne i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og i Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter i forbindelse med forslaget til forordning om strategiske planer inden for den fælles landbrugspolitik (COM(2018)0392);

AG.  der henviser til, at indførelsen af en indikator for bestøverplanter kan bidrage til en optimal beslutningsproces, mere effektiv brug af offentlige udgifter, øget ansvarlighed og forståelse af politikkernes og lovgivningens konsekvenser;

AH.  der henviser til, at overgødskning af afgrøder bidrager til et fald i forekomsten af blomsterplanter, der udgør et potentielt fødevaregrundlag for bestøvere;

AI.  der henviser til, at nitrater forårsager eutrofiering og vækst af græsarter, der fortrænger urterne og blomsterne på græsbunden, dækker bar jord, der anvendes som redehabitat af mange bestøvende arter, og forårsager et lavt‑ niveau af skygge, der skaber et køligt mikroklima, der er uegnet for mange hjemmehørende arter;

Generelle bemærkninger

1.  anerkender merværdien af EU's bestøverinitiativ ved fastsættelsen af strategiske mål og en række presserende tiltag, der skal træffes af EU og dets medlemsstater for at beskytte bestøvere; bifalder det arbejde, der allerede udføres på lokalt plan for at beskytte bestøvernes levesteder;

2.  mener imidlertid, at initiativet ikke i tilstrækkelig grad tager hånd om de mange årsager til nedgangen i bestøvere, herunder ændringer i arealanvendelsen, tab af levesteder og deres forbundethed, intensiv landbrugspraksis, plantebeskyttelsesmidler, miljøforurening, virkningerne af patogener og parasitter såsom varroa destructor-miden, klimaændringer og invasive fremmede arter(13); mener, at gennemførelsen af ”Prioritet II: bekæmpelse af årsagerne til tilbagegangen for bestøvere” er særligt presserende;

3.  mener, at bestøvere er et væsentligt element i biodiversiteten og er uundværlige for reproduktionen af størstedelen af plantearter; anerkender, at en faldende bestøverbestand påvirker landbrugsproduktionens kvalitet og kvantitet og landbrugernes økonomiske udbytte;

4.  fremhæver betydningen af bestøvere for landbruget, truslen mod fødevareproduktioner som følge af den nuværende tilbagegang og behovet for at træffe hurtige og transformative foranstaltninger til beskyttelse og genopretning af bestøvere og deres tjenester;

5.  understreger betydningen af at anlægge en holistisk tilgang og evaluere virkningen af eksisterende politiske foranstaltninger med henblik på effektivt at tackle nedgangen i bestøvere i EU; understreger nødvendigheden af at anvende forsigtighedsprincippet for at beskytte bestøvere generelt, såvel avlsbier som vilde bestøvere;

6.  understreger behovet for at beskytte mangfoldigheden af bestøverarter i Europa, herunder omkring 2 000 vilde bier og andre insekter, herunder fluer, biller, møl og sommerfugle - samt beskytte den på verdensplan;

7.  understreger betydningen af at fremme foranstaltninger til fremme af biodiversitet, både i landdistrikter og i byområder, i betragtning af, at sundhed og overlevelse for bestøvende arter afhænger af artrige habitater, der giver forskellige og kontinuerlige fødevarer, såsom nektar og pollen, i tilstrækkelig mængde samt levesteder for redebygning, parring og overvintring;

8.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at integrere EU's bestøverinitiativ og dets resultater i udviklingen af EU's biodiversitetsstrategi efter 2020 og til at ændre initiativets formål til et fuldt handlingsprogram for bestøvere og øremærke tilstrækkelige ressourcer til dette formål;

9.  anmoder Kommissionen om at håndtere tilbagegangen for bestøvere på internationalt plan og slå til lyd for stærke foranstaltninger til beskyttelse af bestøvere og deres levesteder i hele verden;

Biodiversitet og landbrugsmetoder

10.  understreger, at fremme af biodiversiteten og dermed fremme af forekomsten og kvaliteten af levesteder for bestøver på landbrugsjord skal være et centralt mål for udviklingen af den fremtidige fælles landbrugspolitik, som navnlig skal støtte bevarelsen af områder med høj naturværdi og reduktion af anvendelsen af pesticider og kunstgødning samt fremme polykulturer og vekseldrift;

11.  bemærker, at begrænsning af afhængigheden af pesticider er et centralt mål i direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider(14); understreger , at der bør fastsættes en pesticidreduktionsplan med klare mål, milepæle og tidsplaner i de enkelte medlemsstaters nationale handlingsplan, vedtaget i henhold til dette direktiv, og at pesticidreduktionen bør fastsættes som en fælles indikator til overvågning af i hvilken grad det lykkes; mener, at obligatoriske reduktionsmål for hele EU bør indgå i den kommende revision af direktiv 2009/128/EF efter en passende konsekvensvurdering;

12.  opfordrer Kommissionen til at revidere de reviderede nationale handlingsplaner vedtaget under direktiv 2009/128/EF og træffe alle de foranstaltninger, der er til rådighed, for at sikre, at medlemsstaterne på passende vis forpligter sig til reduktionsmål for pesticider og den nødvendige overvågning;

13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre rådgivning af høj kvalitet til landbrugere gennem nationale og regionale bedriftsrådgivningssystemer om, hvordan man kan fremme og beskytte biodiversiteten og bestøvere;

14.  gentager, at bestøvning er af afgørende betydning for landbrugsproduktionen, og derfor bør støtte under den første søjle i den fælles landbrugspolitik ikke føre til svækket eller mistet bestøvning; opfordrer Kommissionen til kun at godkende strategiske planer, hvor denne faktor håndteres korrekt af de relevante konditionalitetselementer og økoordninger under første søjle;

15.  understreger, at mange nationale programmer for udvikling af landdistrikterne allerede indeholder bestemmelser om biodiversitet og fremme af bestøvere; påpeger, at for vedligeholdelsen og videreudviklingen af sådanne programmer og foranstaltninger skal der navnlig sikres tilstrækkelig finansiering til anden søjle i den fælles landbrugspolitik; understreger, at det er vigtigt at tage hensyn til mangfoldigheden i regionerne, levestederne samt det store antal bestøvende arter, og at en national og regional tilgang derfor er væsentlig;

16.  anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at acceptere Europa-Parlamentets opfordring til en indikator for bestøvere i den fælles landbrugspolitik;

17.  understreger, at salget af insekticider(15) i 2017 steg i 18 EU-lande sammenlignet med 2016; fremhæver med bekymring, at der i kategorien andre insekticider(16)var en stigning i salget i 2017 i forhold til 2016 i ni ud af de 13 lande, for hvilke denne opdeling var tilgængelig, og at bestøverinitiativet ikke anser denne tendens for relevant;

18.  understreger, at biodiversitetsforanstaltninger og reduktionen af pesticidanvendelsen også bør indgå som et mål i medlemsstaternes strategiplaner under den fælles landbrugspolitik, og at større biodiversitet bør indføres som en "fælles indikator" som målestok for succesgraden;

19.  understreger, at den indikator til måling af bestøvermangfoldighed og tæthed, der udvikles, vil gøre det muligt at evaluere resultaterne af den fælles landbrugspolitik på dette område;

20.  understreger, at i henhold til direktiv 2009/128/EF om bæredygtig anvendelse af pesticider skal ikke-kemiske metoder til bekæmpelse af skadegørere først anvendes i stedet for pesticider med henblik på at beskytte bestøvere;

21.  opfordrer Kommissionen til at udvide det forbud, der er pålagt imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam, til alle neonicotinoidbaserede pesticider;

22.  opfordrer Kommissionen til systematisk at anmode om en udtalelse fra EFSA i tilfælde af, at medlemsstaterne udsteder en dispensation for et pesticid baseret på artikel 53 i forordning (EF) nr. 1107/2009; anser det for vigtigt, at EFSA også undersøger substitutionseffekten samt tilgængeligheden af metoder, der ikke er kemiske;

23.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1107/2009 anvendes behørigt og derved bl.a. sikrer en minimumsstandard for meddelelser om dispensationer for pesticider, herunder tilgodese behovet for, at medlemsstaterne fremlægger fuldstændige og detaljerede forklaringer og offentliggør disse meddelelser; glæder sig over EFSA's rolle i behandlingen af disse undtagelser;

24.  understreger, at professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler i mindst 3 år skal føre detaljerede registre over produkternes brug, arealer, tidsplan og den doserede mængde; bemærker, at de pågældende registrerede oplysninger efter anmodning skal stilles til rådighed for den kompetente myndighed med henblik på kontrol af overholdelsen af reglerne om krydsoverensstemmelse og følge resultaterne af den fælles landbrugspolitik med hensyn til reduktioner i pesticidanvendelsen i hele EU;

25.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre opmærksom på og fremme finansieringsmulighederne på dette område; fælles værktøjer og modeller til udvikling af bestøverstrategier og -planer, der bygger på eksisterende bedste praksis, vil fremme yderligere foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan;

26.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til straks at sikre fuld vedtagelse af EFSA's 2013-vejledning for bier, herunder kravene med hensyn til kronisk toksicitet og larvetoksiticet samt vedrørende andre arter end honningbier;

27.  opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse deres vurderinger af pesticider i overensstemmelse hermed, indtil EFSA's retningslinjer for bier er blevet vedtaget fuldt ud på EU-plan;

28.  opfordrer Kommissionen til at anmode EFSA om et pesticidvejledningsdokument, der indeholder forudgående godkendelsestest med henblik på beskyttelse af sommerfugle, møl og svirrefluer;

29.  understreger, at tilstedeværelsen af bestøverlevesteder øger udbyttet af jorden;

30.  opfordrer Kommissionen til i målsætningerne for den fælles landbrugspolitik at indføje grænser for målet om produktivitetsforøgelse og regulere de intensive landbrugspraksisser og at tilskynde til anvendelse af grønne foranstaltninger, der kvalitativt og kvantitativt forbedrer leve- og fourageringsarealer for bestøvere og bekæmper homogenisering af europæiske landskaber;

31.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme anvendelsen af græsningsarealer og kvægnomadehabitater, herunder skovbevoksede græsningsarealer og andre skovlandbrugssystemer, som en afgørende forudsætning for at skabe redebygning, yngle- og overvintringssubstrater til bestøvere og i synergi med bevarelsen af græsarealer med stor naturværdi, der er begrænset til græsning og traditionelle former for ekstensivt landbrug;

32.  understreger i denne forbindelse, at vekseldrift, anvendelse af stærke sorter og mekanisk ukrudtsbekæmpelse/biologisk skadedyrsbekæmpelse vil bidrage til at genoprette levesteder for bestøverarter, mens store områder med monokulturer bidrager til tilbagegangen for bestøvere;

33.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte grøn infrastruktur, der genskaber og genopretter mosaikker af levesteder og funktionel konnektivitet for bestøvere i landdistrikter og byområder;

34.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme vedligeholdelsen af vel‑forvaltede levende hegn til at fremme principperne om bufferzoner, græsbevoksede/blomstrende bræmmer langs vandveje og flerårige blomstringsområder som tiltag for at beskytte fourageringsmuligheder og levesteder for bestøvere og biologiske bekæmpelsesmidler samt til at sikre bedre erosionskontrol i landdistrikter, mindre tætbebyggede områder og byområder;

35.  opfordrer medlemsstaterne til at støtte en tidlig opførelse på EU-listen af arter, der udgør en risiko for bestøvere, til hurtigt at reagere på at kontrollere og eliminere sådanne arter, til at øge overvågningen og til at træffe restriktive tiltag, når scenarierne er fastlagt;

36.  opfordrer Kommissionen til at foreslå foranstaltninger til afhjælpning af det pres på bestøvere, der kan følge af afvandring fra landbruget;

37.  understreger, at der skal indføres effektive biosikkerhedsforanstaltninger for potteplanter og jord, før de flyttes over betydelige afstande, og tilskynder offentlige organer med ansvar for forvaltning af grønne områder til at anvende lokale planter, således at der derved opnås størst mulige fordele for de lokale bestøvere og minimering af spredningen af invasive fremmede arter;

38.  opfordrer Kommissionen til at fastlægge de nødvendige kriterier til at oprette et EU-miljømærke for bestøver‑venlige potteplanter, der viser deres oprindelsessted, anbringes i en bæredygtig beholder, ikke anvender tørv og ikke indeholder insekticider;

39.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte biavlssektoren ved at styrke importkontrollen for at undgå import af forfalsket honning og ved at indføre obligatorisk mærkning af honning med hvert enkelt lands navn for honningblandinger;

40.  opfordrer til fremme og udvikling af levesteder for bestøvere i byområder;

Forskning, uddannelse og overvågning

41.  understreger for så vidt angår bier (Apis mellifera) navnlig betydningen af forskningen i årsagerne til forkortelsen af bidronningers levetid, som er et foruroligende fænomen;

42.  finder det afgørende at støtte udviklingen af de testretningslinjer, der endnu ikke er tilgængelige, navnlig hvad angår akut og kronisk toksicitet i solitære bier, kronisk toksicitet i humlebier, sub‑letale virkninger, med‑eksponering for flere forbindelser (kumulative og synergistiske virkninger) samt test for andre bestøverarter;

43.  understreger, at initiativets forskningsoverskrift ikke tager hensyn til de resultatbaserede ordninger, der har indbygget overvågning, og kan vise sig at være nyttige til dels at dække overvågningsbehovet og give landbrugerne relevante incitamenter; understreger, at sådanne ordninger kan afprøves og opskaleres inden for rammerne af EU's forskellige finansielle instrumenter og politikker, herunder den fælles landbrugspolitik;

44.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at øge finansieringen til grundforskning og anvendt forskning om bestøvere samt udvikling af behandlinger mod nye sygdomme, parasitter og vira, der påvirker dem, og investere i at styrke og udvide den taksonomiske ekspertise, herunder gennem EU's rammeprogram for forskning og innovation; opfordrer til, at der lægges større vægt på forskning i og bestøvere med undtagelse af honningbier og sommerfugle;

45.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en systematisk og standardiseret overvågning af vilde bestøvere med naturlige‑ livsbetingelser og de vigtigste presfaktorer, de er udsat for, med henblik på vurdere omfanget af nedgangen i bestøvere og årsagerne hertil og gøre det muligt at foretage en fuldstændig evaluering af effektiviteten af de relevante EU-politikker og nationale politikker;

46.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at finansieringsbehovene for overvågning af vilde bestøvere i den fælles landbrugspolitiks strategiske planer med henblik på at sikre solide data til opbygning af en indikator for den fælles landbrugspolitik vedrørende bestøvere i henhold til tilsagnet i EU's bestøverinitiativ;

47.  finder det hensigtsmæssigt at støtte økologisk innovation(17) i landbrug og tilskynde til partnerskaber med den akademiske verden og samarbejde med forskere fra forskellige områder for at støtte udviklingen af lavrisikopesticider, som er uskadelige for bestøvere;

48.  mener, at det er nødvendigt at støtte agroøkologisk omstilling i landbruget og yderligere udvikling af metoder til skadedyrsbekæmpelse, som er uskadelige for bestøvere, såsom passende dyrkningsmetoder, vekseldrift og afbalanceret gødskning;

49.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte borgervidenskab med fokus på registrering og overvågning af bestøvere og uddannelse af biavlere med henblik på at fremme en ikke-forstyrrende overvågning af bier i EU gennem udvikling af indikatorer for koloniers livskraft;

o
o   o

50.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 35 af 31.1.2018, s. 2.
(2) EUT C 356 af 4.10.2018, s. 38.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0023.
(4) Garibaldi, L. A. et al, Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance, 2013.
(5) Potts, S. et al., Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project, Pensoft Publishers, Sofia, 72 pp.
(6) Potts, S. et al., Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project, Pensoft Publishers, Sofia, 72 pp.
(7) Gallai, N., et al., Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline, Ecological Economics 68:3, s. 810-821.
(8) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(9) Navnlig EU's bestøverovervågningssystem og indikatorer, den miljømæssige overvågning af anvendelse af pesticider ved hjælp af honningbier, måling af biodiversitetens puls ved hjælp af rødlisteindekset (RLI) og udvikling af en værktøjskasse til landbrugere med metoder til integreret skadedyrsbekæmpelse fra hele Unionen.
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF, EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(12) Tsvetkov, N., Samson-Robert, O., Sood, K., Patel, H. S., Malena, D. A., Gajiwala, P. H., Maciukiewicz, P., Fournier, V., Zayed, A. (2017): ‘Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn crops’, Science, Vol. 356, Issue 6345, s. 1395–1397. https://doi.org/10.1126/science.aam7470.
(13) Potts, S.G., et al., (2016), The Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators, Pollination and Food Production, Secretariat of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, Germany. 552 pp.
(14) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 71).
(15) Der findes data fra Eurostat for kategorier af insekticider og acaricider, der findes yderligere data for forskellige kategorier af insekticider (pyrethroider, chlorater af carbonhydrider, orpanophosphater, karbamater og oxim-carbamater samt andre insekticider), findes på http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(16) Den omfatter også neonicotinoider.
(17) Defineret af Kommissionen som enhver innovation, der fører til betydelige fremskridt i retning af målet om bæredygtig udvikling, ved at mindske virkningerne af vores produktionsmetoder på miljøet, øge naturens modstandsdygtighed over for miljøpres eller opnå en mere effektiv og ansvarlig anvendelse af naturressourcerne.


Digital omstilling af sundhed og pleje
PDF 163kWORD 53k
Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2019 om at sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne større indflydelse og opbygge et sundere samfund (2019/2804(RSP))
P9_TA(2019)0105B9-0239/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 25. april 2018 om at sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne større indflydelse og opbygge et sundere samfund (COM(2018)0233),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. april 2004 med titlen E-sundhed – et bedre sundhedsvæsen for Europas borgere: En handlingsplan for et europæisk e-sundhedsområde (COM(2004)0356),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 21. december 2007 med titlen Handlingsplan for lead market-initiativet inden for e-sundhedsområdet – bilag I til meddelelsen "Et lead market-initiativ til fordel for Europa" (COM(2007)0860, SEC(2007)1730),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 2. juli 2008 om grænseoverskridende interoperabilitet mellem elektroniske patientjournalsystemer (meddelt under dokument nr. C(2008)3282)(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. november 2008 om telemedicin til gavn for patienter, sundhedssystemer og samfundet (COM(2008)0689),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. december 2012 om en handlingsplan for e-sundhed 2012-2020 – et innovativt sundhedsvæsen i det 21. århundrede (COM(2012)0736),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/1148 af 6. juli 2016 om foranstaltninger, der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer i hele Unionen(2),

–  der henviser til Revisionsrettens særberetning nr. 7/2019 med titlen EU's tiltag vedrørende grænseoverskridende sundhedsydelser: Ambitionerne er store, men der er behov for bedre styring,

–  der henviser til Kommissionens henstilling (EU) 2019/243 af 6. februar 2019 om et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser(4),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen)(5),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 8. december 2017 om sundhed i det digitale samfund – fremskridt med datadrevet innovation på sundhedsområdet(6),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om at sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, give borgerne større indflydelse og opbygge et sundere samfund (O-000042/2019 – B9‑0062/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

A.  der henviser til, at fremkomsten af nye teknologier skaber både muligheder og udfordringer for udviklingen af bedre sundhedspleje; der henviser til, at Europas sundheds- og plejevæsen står over for betydelige udfordringer som følge af de aldrende samfund, længere forventet levetid og konstant faldende fødselsrater, der giver anledning til bekymring over, hvorvidt det vil være overkommeligt at levere sundhedsydelser i fremtiden; der henviser til, at fremkomsten af nye teknologier på den anden side også skaber nye muligheder; der henviser til, at der i denne forbindelse er behov for et paradigmeskift hen imod proaktive og lydhøre sundhedssystemer, hvor det primære fokus er på at bevare godt helbred snarere end på sygdomshåndtering;

B.  der henviser til, at udgifter til sundhedsvæsenet vokser hurtigt og tegner sig for 9,6 %(7) af BNP i EU som helhed; der henviser til, at sundhedssystemerne skal maksimere effektiviteten og virkningen af tilgængelige, robuste og bæredygtige sundhedsydelser og langtidspleje og sikre rimelig adgang hertil samt udvikle nye ydelser, der modsvarer udviklingen i samfundet, levere gnidningsløs pleje på tværs af ydelser og udbydere og skabe forbedringer af betydning for patienter og deres varierende og stigende sundheds- og plejebehov, trivsel og livskvalitet, samtidig med at der tages hensyn til patienternes forskellige muligheder med hensyn til internetadgang, digitale kompetencer og sundhedskompetencer;

C.  der henviser til, at innovative, digitale sundheds- og plejeløsninger kan forbedre forebyggelsen af sygdomme og fremme sund livstil, forbedre borgernes livskvalitet og bane vej for mere effektive måder at organisere og levere sundheds- og plejeydelser på;

D.  der henviser til, at data om EU-borgernes sundhed er en central drivkraft i den digitale omstilling og skal underlægges streng beskyttelse mod misbrug; der henviser til, at rådigheden af data varierer stærkt fra medlemsstat til medlemsstat, og at borgerne som følge af manglen på interoperabilitet og markedsopsplitning mellem sundhedssystemerne endnu ikke kan drage fuld fordel af det digitale indre marked;

E.  der henviser til, at digitalisering af sundhedsplejen ikke blot vil bestå i øget brug af mobile sundheds-apps, men også omfatte datamining, dvs. analyse af store datasæt, der fungerer som et fundament for kunstig intelligens (AI) og maskinlæring;

F.  der henviser til, at organisering og levering af sundheds- og plejeydelser er den enkelte medlemsstats ansvar; der henviser til, at Unionen kan støtte samarbejde mellem medlemsstater om fremme af folkesundheden og sygdomsforebyggelse ved at forbedre komplementariteten af deres sundhedsydelser på tværs af grænserne og ved at støtte og fremme forskning og udvikling i intelligent sundhed i Europa;

G.  der henviser til, at patienternes forventninger og vilje til at overvåge deres eget helbred vokser, og dermed bliver behovet for at give borgernes større indflydelse på deres egen sundhed gennem ydelser, der er centreret omkring brugeren, og mere forebyggende, individuelle og lydhøre måder at indgå i dialog med sundhedsvæsenet og sundhedspersonalet på også større;

H.  der henviser til, at den gradvise digitalisering af samfundet i stigende grad vil stille patienter, plejere, sundhedspersonale og potentielt set samtlige aktører i sundhedskæden over for udfordringer i forbindelse med anvendelse af informationsteknologi og digital infrastruktur for patientjournaler, hvilket rejser spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred;

I.  der henviser til, at helbredsoplysninger er af særlig følsom karakter og bør underlægges strenge etiske krav og være betinget af borgerens velinformerede samtykke forud for indsamling, behandling, anvendelse og lagring;

J.  der henviser til, at borgernes tillid til sikkerheden og fortroligheden ved indsamling, behandling og lagring af deres helbredsoplysninger er af allerstørste vigtighed;

K.  der henviser til, at gennemførelsen og anvendelsen af digitale sundhedssystemer befinder sig på forskellige niveauer i medlemsstaterne, bl.a. med hensyn til anvendelse af opdateret teknologi, infrastrukturstøtte til digital omstilling og anvendelse af elektroniske patientjournaler i forbindelse med sundhedsydelser;

L.  der henviser til, at oprettelsen af et europæisk sundhedsdataområde er medtaget i opgavebeskrivelsen til den indstillede kommissær med ansvar for sundhed med henblik på at fremme udveksling af sundhedsdata og støtte forskning i nye forebyggelsesstrategier samt behandlinger, lægemidler, medicinsk udstyr og resultater;

M.  der henviser til, at videnskab, forskning og innovation spiller en helt afgørende rolle i EU's konkurrenceevne og modstandskraft; der henviser til, at kvantespring i datatilgængelighed og beregningskapacitet giver impuls til forskningsinitiativer til at forstå, forebygge og behandle sygdomme og lidelser; der henviser til, at datastyringsteknikker kan hjælpe med at identificere mangler inden for pleje, risici, tendenser og mønstre på en supplerende eller mere effektiv måde;

N.  der henviser til, at personer fra de lavere sociale lag sædvanligvis har større behov for sundhedsydelser og også i større grad risikerer marginalisering som følge af digitaliseringen af sundhedspleje;

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om at sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked, der har til hensigt at fremme sundhed, forebygge og kontrollere sygdomme og hjælpe med at imødekomme borgernes uopfyldte behov samt blive en mulighed for at forbedre sundhedssystemernes bæredygtighed og gøre det lettere for borgerne at få lige og økonomisk overkommelig adgang til pleje af høj kvalitet gennem en fornuftig udnyttelse af digital innovation;

2.  gør opmærksom på, at skønt digital sundhedspleje tilbyder et stort potentiale, så består der samtidig en lang række uafklarede spørgsmål for så vidt angår privatlivets fred, sikkerhed og tryghed;

3.  understreger, at det for at få fuld gavn af potentialet ved de digitale sundhedsredskaber er af største vigtighed, at digitale sundhedselementer implementeres under nøje hensyntagen til databeskyttelse, sikkerhed, nøjagtighed og på en måde, der sikrer inddragelse af patientbehov;

4.  bemærker, at efterlevelse af EU-retten på databeskyttelsesområdet bør være en forudsætning for den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked;

5.  mener, at de tiltag, som Kommissionen har foreslået, har potentiale til ikke blot at bidrage til at give EU-borgerne mere forebyggende, individuel og lydhør sundhedspleje, styrke effektiviteten, bæredygtigheden og robustheden af sundheds- og plejevæsenet i EU, og sikre lige adgang hertil, men tillige at stimulere vækst og fremme EU-baseret industri på dette område, navnlig ved at bidrage til at maksimere det digitale indre markeds potentiale med en større ibrugtagning af digitale produkter og ydelser inden for sundhed og pleje såvel som ibrugtagning af nye tjenester, navnlig i afsondrede og utilgængelige områder, der for øjeblikket lider under mangel på sundhedspersonale og -ydelser;

6.  er af den opfattelse, at den digitale omstilling inden for sundhed og pleje skal støtte ydelser, hvor borgeren sættes i centrum, og give borgernes større mulighed for at spille en mere aktiv rolle i sygdomsforebyggelse og helbredsfremme, herunder i sundheds- og plejetjenester og imødekommelse af deres behov; er desuden af den opfattelse, at denne omstilling bør gøre det muligt at udveksle oplysninger mellem det relevante sundhedspersonale, i det omfang patienten samtykker, i henhold til den relevante EU-ramme for databeskyttelse, når der behandles patientjournaler, e-recepter, laboratorietestresultater, billeddiagnostik og udskrivningsjournaler; fremhæver samtidig, at der ikke må lades hånt om behovene hos de patienter, der ikke er i stand til at følge med den digitale omstilling; understreger desuden, at digital sundhed ikke må blive en glidebane til at umenneskeliggøre pleje;

7.  mener, at det er nødvendigt at sikre en central rolle for borgerorganisationer og -netværk, offentlige sundhedssystemer i forbindelse med forvaltning og politikudformning vedrørende digital sundhed og pleje på regionalt og nationalt plan og på EU-plan; understreger i denne forbindelse betydningen af samarbejde og forbindelse mellem sundhedsinstitutionernes databaser;

8.  mener, at de offentlige sundhedssystemer er de bedst placerede myndigheder til at forvalte og/eller føre kontrol med indsamling, anonymisering og pseudonymisering, opbevaring og udnyttelse af sundhedsdata, samtidig med at de beskytter patienternes privatliv og sikrer effektivitet, tilængelighed og bæredygtighed i hele sundheds- og plejesektoren; mener, at anonymisering og pseudonymisering giver mulighed for at anvende følsomme oplysninger til sundhedsforskning, men at pseudonymiseringsteknikkerne skal gøre det muligt igen at identificere datadonorerne i tilfælde af risiko for deres sundhed; opfordrer Kommissionen til at støtte projekter, der har til formål at udvikle sådanne teknikker samt den fornødne teknologi til at generere syntetiske data til læringsalgoritmer for kunstig intelligens;

9.  understreger, at anonymiserede og pseudonymiserede sundhedsdata vil kunne anvendes til sundhedsforskning, gennemførelse af evidensbaserede sundhedspolitikker og til at opnå en bedre forståelse af sygdomme og tidlig opdagelse af forhold, der truer folkesundheden, samtidig med at principperne for den fortrolige karakter af patientoplysningerne overholdes;

10.  understreger, at det er nødvendigt med et forslag fra Kommissionen om udveksling af oplysninger og datastyring for at håndtere konsekvenserne for de nationale sundhedssystemer;

Behovet for at sikre adgang til og deling af helbredsoplysninger under omhyggelig anvendelse af GDPR-reglerne

11.  understreger, at borgerne har ret til registerindsigt og til at dele deres helbredsoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen for at kunne modtage bedre sundhedspleje og bør kunne forvente, at disse oplysninger står til rådighed på en rettidig og letforståelig måde; gør opmærksom på, at den nyligt vedtagne databeskyttelsesforordning forbedrer patienternes ret til information vedrørende deres egen sundhed og beskytter privatlivets fred; bemærker, at formålet med et patientbaseret system er at forbedre borgernes sundhed, og at de nationale sundhedssystemer skal garantere sådanne systemer af hensyn til almenvellet;

12.  mener, at på grund af den følsomme karakter af sundhedsdata kræves særlige tiltag for at undgå ikke blot cyberangreb, men også andre forvaltningers uberettigede anvendelse af sådanne oplysninger;

13.  erkender, at der er store økonomiske interesser forbundet med udnyttelsen af oplysninger fra sundheds- og plejesektorerne; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til klart at definere ansvarsområderne inden for datastyring;

14.  beklager, at mange borgere i Europa på nuværende tidspunkt kun har begrænset eller slet ingen elektronisk adgang til deres helbredsoplysninger, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende behandling;

15.  opfordrer Kommissionen til fortsat at forbedre cybersikkerheden og dermed mindske risikoen for krænkelse af privatlivets fred og uautoriseret brug af sundhedsdata i hele Unionen;

16.  er enig med Kommissionen i, at borgerne bør have sikker adgang til et omfattende elektronisk dossier over deres egne helbredsoplysninger og have kontrol med og være i stand til at dele deres helbredsoplysninger på en sikker måde med godkendte tredjeparter, hvorimod uautoriseret adgang bør forbydes i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen;

17.  opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at fremme samarbejde mellem medlemsstaternes sundhedsmyndigheder for at fremme den digitale infrastruktur for e-sundhed med henblik på at udvide brugen heraf til også at omfatte interoperabiliteten af medlemsstaternes elektroniske patientjournalsystemer ved at støtte udvikling og indførelse af et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler, der tager højde for flersprogetheden i EU og brugere med handicap, navnlig når patienter følger grænseoverskridende behandling, som med henblik på at tjene patienternes interesser bør indbefatte så omfattende oplysninger som muligt om deres sundhedstilstand;

18.  understreger betydningen af at føre tilsyn med anvendelsen af databeskyttelsesforordningen og forordningen om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked(8) på sundhedsområdet;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udveksle bedste praksis om deling af sundhedsdata, bl.a. allerede eksisterende praksis i forbindelse med lægebehandling, forebyggende tiltag og forskning, idet der samtidig sættes betydeligt fokus på borgernes privatliv, såvel som til at formulere standarder og gensidigt anerkendte certificerings-/akkrediteringsordninger på EU-plan, herunder datasikkerhed og sikkerhedsrevisioner;

20.  opfordrer medlemsstaternes sundhedsmyndigheder til at gøre brug af EU's finansieringsinstrumenter, f.eks. de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI) og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), til opstilling af interoperable elektroniske patientjournalsystemer på nationalt og regionalt plan, som vil gøre det muligt for at borgerne at tilgå deres egne helbredsoplysninger, og til investering i opbygning af en robust og mere pålidelig infrastruktur, der støtter den digitale omstilling og bidrager til at udjævne de digitale forskelle mellem medlemsstaterne; opfordrer til, at de fordele, som digitaliseringen bringer med sig, herunder digitaliseringen af patientjournaler, bruges til at forbedre adgangen til og kvaliteten af sundhedspleje i både by- og landområder;

21.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte projekter, der anvender faktiske data, og opstille kriterier for kvaliteten af data indsamlet i et ikke-kontrolleret miljø, så faktiske data kan bidrage til opnåelsen af favorable sundhedsresultater; opfordrer i denne forbindelse desuden Kommissionen til at opstille retningslinjer for fremme af sekundær anvendelse af data til forskning og til at tilsikre rimelig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende adgang til data i hele EU;

22.  opfordrer til, at Kommissionen og medlemsstaterne anvender faktiske data i forbindelse med reguleringsmæssige afgørelser om lægemidler med henblik på supplere evidens fra randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg;

23.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte en bred, europæisk refleksion og debat om de etiske aspekter af den digitale omstilling inden for sundheds- og plejevæsenet med aktiv inddragelse af borgerne og alle øvrige aktører i sundhedskæden med det formål at udforme etiske standarder og lovgivning, der beskytter borgernes rettigheder og samtidig skaber sikkerhed for forskere og den medicinteknologiske industri, navnlig hvad angår brug af sundhedsdata og kunstig intelligens;

24.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at personale, der er beskæftiget med behandling af helbredsoplysninger, får hensigtsmæssig oplæring og færdighedsudvikling inden for sikkerheds- og privatlivsforanstaltninger, som er i overensstemmelse med de gældende standarder og databehandlingsteknikker; opfordrer endvidere Kommissionen til at iværksætte en uddannelseskampagne i hele EU om fordelene ved og mekanismerne bag deling af sundhedsdata med det formål at udrydde misforståelser og støtte de tiltag, der fremsættes i Kommissionens meddelelse om at sætte gang i den digitale omstilling af sundhed og pleje i det digitale indre marked;

Behovet for bedre sundhedsdata

25.  mener, at der er behov for at forbedre kvaliteten af sundhedsdata, standardisere dataindsamling og fremme interoperabiliteten mellem europæiske sygdomsregistre og forbedre analysen af data ved brug af højtydende databehandling og -modelopstilling såvel som beskyttelsen af fortrolige eller følsomme data;

26.  understreger, at det er vigtigt at standardisere reguleringen af medicinsk udstyr, f.eks. m-sundheds- og e-sundhedsanordninger, så der sikres nøjagtighed og præcision i dataene;

27.  opfordrer Kommissionen til at etablere en platform for kompetente myndigheder, bemyndigede organer samt medicinalindustrien og den medicinteknologiske industri vedrørende anvendelse af forordningen om medicinsk udstyr(9) på digital terapeutik og kombinationsprodukter med særlig opmærksomhed på nyopstartede virksomheders og SMV'ers behov;

28.  opfordrer Kommissionen til at intensivere EU-koordinerede tiltag til at støtte sikker udveksling af og praktiske forbindelser mellem genomiske data og andre sundhedsdata med det formål at fremme forskningsmæssige fremskridt og personaliseret medicin og dermed indkredse bedste praksis, samtidig med at der sikres fuldstændig efterlevelse af databeskyttelseslovgivningen og de etiske principper;

29.  opfordrer Kommissionen til sammen med medlemsstaterne og akkrediterede institutioner at gå i gang med at afprøve specifikke applikationer til topsikret, tværnational udveksling af sundhedsdata i forbindelse med forskning og sundhedspolitik med det sigte at forbedre forebyggelse, diagnosticering og behandling af sygdomme og for at hjælpe sundhedssystemerne med at imødegå aktuelle og fremtidige udfordringer;

30.  mener, at skiftet hen imod digitalisering frembyder en mulighed for at iværksætte et ambitiøst kapacitetsopbygningsprogram for borgerne, forbedre adgangen til lægebehandling, især i landdistrikter, og styrke de industrielle muligheder inden for teknologi og innovation på området sund aldring; mener endvidere, at fremme af udviklingen af færdigheder i forbindelse med udbredelse og effektiv brug af intelligente sundhedsprodukter og -ydelser af er afgørende betydning på alle niveauer af sundhedsværdikæden (patienter, sundhedspersonale, reguleringsmyndigheder, betalere og myndigheder);

31.  er af den opfattelse, at det at skabe formålstjenlige reguleringsmæssige rammer er et centralt element i beskyttelsen af folkesundheden og sikring af adgang til lægemidler af høj kvalitet; er ligeledes af den opfattelse, at effektiv anvendelse af IT-systemer vil forbedre reguleringseffektiviteten i hele Europa; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til at optimere de EU-reguleringsmæssige rammer ved at harmonisere reguleringsmæssige projekter om datakommunikation med fokus på datakvalitet, interoperabilitet og de EU-reguleringsmæssige rammers indbyrdes afhængighed;

32.  mener, at udviklingen af en fælles ramme for harmonisering af indsamling, lagring og anvendelse af sundhedsdata i EU vil kunne forbedre kvaliteten af forskning og sundhedsydelser til borgerne og også lette universel adgang hertil;

Behovet for bedre digitale redskaber

33.  mener, at der er i højere grad er behov for at forbedre sundhedsfremme, forebygge sygdomme og yde integrerede tjenesteydelser baseret på patienternes behov, navnlig under pandemier, og at Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) bør spille en central rolle i disse bestræbelser; opfordrer til udvikling af digitale løsninger og tilpassede værktøjer i forbindelse med mere samarbejde på tværs af medlemsstaterne med henblik på at undgå situationer, hvor der opstår mangel på lægemidler;

34.  mener, at digitale sundhedsværktøjer såsom bærbare patientoplysningskort kunne bidrage til at imødegå udfordringer vedrørende adgang til helbredssoplysninger og sundhedskompetence, idet disse to elementer er afgørende for sundhedsfremme, bedre sygdomsforebyggelse og en mere effektiv sygdomshåndtering; mener, at sådanne redskaber, hvis de konstrueres med input fra de rette fagfolk på sundhedsområdet, borgere og slutbrugere og er i overensstemmelse med al relevant lovgivning, giver mere fuldkomne og nøjagtige oplysninger, og at de vil bidrage til fremme af sundere vaner og forebyggelsesaktiviteter og understøtte beslutninger om sundhedsrelaterede spørgsmål og patienternes efterlevelse af behandlingsforløb;

35.  understreger betydningen af at fastholde den nationale/regionale rolle i organiseringen af sundheds- og plejesystemer, herunder ved at anvende digitale løsninger og redskaber, da disse har betydeligt potentiale til at forbedre ikke blot kvaliteten, rimeligheden og bæredygtigheden af sundhedsydelser, men også menneskers sundhed og trivsel, samtidig med at patienterne får mere medindflydelse;

36.  betoner vigtigheden af at informere patienterne og støtte dem i at træffe velbegrundede beslutninger om deres eget helbred; gør opmærksom på, at digitale platforme skal være brugervenlige, digitalt tilgængelige og sikre uhindret adgang til information for patienterne og sundhedspersonalet på flere forskellige sprog;

37.  opfordrer Kommissionen til at støtte digitaliseringen af reguleringsorganer og til at samarbejde med de relevante aktører, navnlig de nationale sundhedssystemer, med henblik på at støtte mere tværnationalt samarbejde og øge udbredelsen af digitalt understøttede plejemodeller, hjemmeplejemodeller og hjælpeteknologier i eget hjem, der er egnet for ældre, og til at gøre dette uden at træde medlemsstaternes kompetencer for nær; mener i denne forbindelse, at de europæiske netværk af referencecentre kan fungere som glimrende værktøjer til at vise, hvordan digital sundhed kan bidrage til at forbedre sundhedsresultater og trivsel på tværs af grænser, eftersom de skaber et tillidsvækkende miljø, hvori sundhedspersonale og patienter allerede samarbejder og udveksler sundhedsdata på tværs af grænser for at opnå deres mål;

38.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at sundhedspersonalet forbedrer de kompetencer og færdigheder, der er nødvendige for at indsamle, analysere og beskytte sundhedsdata, herunder ved at opstille krav til læseplaner for digital sundhed på sundhedsuddannelser, oprette ekspertisecentre for livslang læring inden for specifikke digitale færdigheder, fremme udveksling af relevante erfaringer med god praksis og overveje harmonisering og opbygge reguleringsorganernes kapacitet til at vurdere intelligente sundhedsprodukter og -ydelser inden for et teknologisk miljø under hastig forandring;

39.  opfordrer Kommissionen til at arbejde sammen med medlemsstaterne og de relevante regionale og lokale myndigheder om at udvikle netværk, der kan forestå undervisning af borgerne i brugen af digital sundhedspleje med henblik på at sikre universel og lige adgang; mener, at der for at nå dette mål er behov for at forbedre systemernes interoperabilitet og brugernes færdigheder med den højeste beskyttelse af følsomme oplysninger og med redskaber og mekanismer, som de offentlige sundhedssystemer stiller til rådighed;

40.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at alle foranstaltninger til forbedring af borgernes digitale færdigheder og adgang til og brug af deres helbredsoplysninger tager hensyn til følsomme grupper som f.eks. ældre borgere, personer, der er udelukket fra informationssamfundet, og personer med handicap;

41.  mener, at der bør skabes en positiv balance for borgerne mellem brugen af digitale værktøjer og direkte konsultationer med sundhedspersonale; mener også, at sikker adgang og tværnational deling af sundhedsdata vil være et positivt skridt fremad;

42.  mener, at patienter bør have adgang til de mest aktuelle oplysninger om deres lægemidler; opfordrer derfor indtrængende Kommissionen til i højere grad at udvikle elektroniske produktoplysninger, herunder anvendelse af e-brochurer, for at forbedre den reguleringsmæssige effektivitet og give patienter adgang til ajourførte oplysninger om lægemidler;

43.  opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne og de regionale myndigheder med at højne bevidstheden om innovative indkøbs- og investeringsmuligheder for digital omstilling af sundheds- og plejevæsenet og med at rejse offentlig og privat investeringskapital til storstilet udbredelse af digitalt understøttede, integrerede og personaliserede plejeydelser;

44.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte opskaleringen af intelligente, sundhedsrelaterede pilot- og demonstrationsprojekter med henblik på at accelerere læringskurverne;

45.  opfordrer Kommissionen til at afsøge mulighederne for at etablere et europæisk innovationsknudepunkt for intelligent sundhed, der skal vurdere og fremme initiativer for intelligent sundhed og fungere som en platform for alle aktører i sundhedskæden med henblik på at etablere sammenslutninger for gennemførelse af ambitiøse projekter i stor skala;

46.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme deling af bedste praksis og evidens fra aktører, der tidligt har indført innovative løsninger i sundhedssystemet, navnlig ved at gøre fuld brug af projekter under Interreg Europe og dennes politiklæringsplatform;

47.  opfordrer Kommissionen til løbende at overvåge, benchmarke og fremme deling af god praksis mellem medlemsstater og regioner for at skabe incitament for effektive reformer og følge med i de fremskridt, der gøres hen imod værdibaseret sundhedspleje og bæredygtige sundhedssystemer;

48.  opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at udvikle og implementere nødstrategier til håndtering af enhver situation, hvor sundhedsdata midlertidigt eller permanent ville være utilgængelige som følge af en ulykke eller et angreb på den infrastruktur, de systemer eller den software, der bruges til indsamling, behandling eller lagring af sådanne data;

49.  støtter op om ECDC's bestræbelser på at formulere strategier til at sikre bedre anvendelse af eksisterende computersystemer, til at anvende data til at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme og til at hjælpe medlemsstaterne med at indsamle og behandle data;

50.  fremhæver, at en vellykket omstilling til digital sundhedspleje vil kræve stærkt politisk lederskab, en langsigtet vision og vedvarende investeringer på både nationalt plan og EU-plan;

51.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at opstille en klar tidsplan for de ændringer, der planlægges med henblik på at skabe et EU med digital sundhed, med midtvejsevalueringer og fastsættelse af målsætninger;

52.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gennemføre Kommissionens henstillinger af februar 2019 om et europæisk format for udveksling af elektroniske patientjournaler;

53.  opfordrer Kommissionen til at medtage disse henstillinger i forslaget om et europæisk sundhedsdataområde;

o
o   o

54.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 190 af 18.7.2008, s. 37.
(2) EUT L 194 af 19.7.2016, s. 1.
(3) EUT L 39 af 11.2.2019, s. 18.
(4) EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45.
(5) EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
(6) EUT C 440 af 21.12.2017, s. 3.
(7) I 2017 OECD/EU (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017 om medicinsk udstyr, om ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 og om ophævelse af Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 af 5.5.2017, s. 1).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik