Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 - Στρασβούργο
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: τροποποιήσεις όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9
 Εκλογή του Διαμεσολαβητή
 ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 ***I
 Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της ***
 Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb
 Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017
 Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ
 Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0
 Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia
 Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
 Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: τροποποιήσεις όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9
PDF 120kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 7 και 9 (D064618/01 – 2019/2912(RPS))
P9_TA(2019)0095B9-0229/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D064618/01),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων(1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2019, με την οποία ζητεί από το Κοινοβούλιο να δηλώσει ότι δεν προτίθεται να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου 2019 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε, στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 - Χρηματοοικονομικά μέσα και στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 - Χρηματοοικονομικά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις αποσκοπούν στην παροχή μιας γενικής διευκόλυνσης ενόψει της πρώτης φάσης σε σχέση με την αντικατάσταση διατραπεζικών επιτοκίων προσφοράς (IBOR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν τη διαβεβαίωση στις εταιρείες που υποβάλλουν εκθέσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και στους ελεγκτές τους, ότι η αντικατάσταση των επιτοκίων αναφοράς σε ολόκληρη την αγορά, για ρυθμιστικούς λόγους, από βελτιωμένα επιτόκια (σχεδόν) μηδενικού κινδύνου δεν θα οδηγήσει σε διαταραχή των σχέσεων αντιστάθμισης λόγω της αβεβαιότητας που θα επιφέρει η αντικατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν ασφάλεια δικαίου στο πλαίσιο χρηματοοικονομικής αναφοράς των ΔΠΧΑ και ΔΛΠ και προλαμβάνουν τη δημιουργία περιττών εντάσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κάλεσε το IASB να επιταχύνει την έκδοση των εν λόγω τροποποιήσεων, προκειμένου να τις εγκρίνει εγκαίρως η Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) υπέβαλε θετική γνωμοδότηση στην Επιτροπή·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ερμηνεία πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, και υποστηρίζει ότι οι εν λόγω προτεινόμενες τροποποιήσεις θα αποτρέψουν τη διακοπή σχέσεων αντιστάθμισης λόγω αβεβαιότητας που συνδέεται με τη μετάβαση των IBOR, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ να αποτυπώνουν σωστά τον αντίκτυπο της διαχείρισης κινδύνου και να προλαμβάνουν την αδικαιολόγητη μεταβλητότητα των κερδών ή των ζημιών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Νοεμβρίου 2019, η κανονιστική επιτροπή λογιστικών θεμάτων εξέδωσε θετική γνώμη για τις εν λόγω τροποποιήσεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το IASB έχει θέσει την 1η Ιανουαρίου 2020 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 39, ενώ επιτρέπεται να τεθούν σε εφαρμογή και νωρίτερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο βάσει των ΔΠΧΑ και των ΔΛΠ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις οικονομικές καταστάσεις του 2019 τη μεταχείριση βάσει των εν λόγω προτεινόμενων τροποποιήσεων πριν αυτές εγκριθούν και δημοσιευτούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες της Ένωσης θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας, εάν δεν είναι σε θέση να κάνουν χρήση της διευκόλυνσης που παρέχουν οι εν λόγω τροποποιήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει, επομένως, να εγκριθούν και να δημοσιευτούν πριν από το τέλος του Δεκεμβρίου του 2019, προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν για τις οικονομικές περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μετά ή πριν από την ημερομηνία αυτή·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.


Εκλογή του Διαμεσολαβητή
PDF 126kWORD 44k
Απόφαση
Παράρτημα
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2019/2042(INS))
P9_TA(2019)0096

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 228,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαίου διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 231 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν(2),

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2019,

1.  εκλέγει την Emily O'REILLY για να αναλάβει τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου·

2.  καλεί την Emily O'REILLY να ορκισθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να δημοσιεύσει τη συνημμένη απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

ΠAΡAΡTHMA

AΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

της 18ης Δεκεμβρίου 2019

για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 24 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 228,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας και ιδίως το άρθρο 106α,

Έχοντας υπόψη την απόφασή του 94/262/EKAX, ΕΚ, Ευρατόμ, της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαίου διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(3),

Έχοντας υπόψη το άρθρο 231 του Κανονισμού του,

Έχοντας υπόψη τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν(4),

Έχοντας υπόψη την ψηφοφορία κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2019,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

να εκλέξει την Emily O'REILLY για να αναλάβει τα καθήκοντα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έως τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου.

Στρασβούργο, 18 Δεκεμβρίου 2019

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

D. M. SASSOLI

(1) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(2) ΕΕ C 293 της 30.8.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.
(4) ΕΕ C 293 της 30.8.2019, σ. 1.


ΚΓΠ: Δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 ***I
PDF 122kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020 (COM(2019)0580 – C9-0163/2019 – 2019/0253(COD))
P9_TA(2019)0097A9-0042/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2019)0580),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C9‑0163/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  αφού ζήτησε τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 25ης Νοεμβρίου 2019 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (Α9-0042/2019),

A.  εκτιμώντας ότι για λόγους επείγουσας ανάγκης δικαιολογείται να προχωρήσει στην ψηφοφορία πριν από τη λήξη της προθεσμίας οκτώ εβδομάδων που θεσπίζεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Δεκεμβρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία από το οικονομικό έτος 2021 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 όσον αφορά την ευελιξία μεταξύ πυλώνων για το ημερολογιακό έτος 2020

P9_TC1-COD(2019)0253


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2020/127.)


Συμφωνία σύμπραξης βιώσιμης αλιείας ΕΕ-Γκάμπιας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της ***
PDF 112kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας σύμπραξης (08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))
P9_TA(2019)0098A9-0026/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08974/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας (08984/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας (09949/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9‑0106/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (A9-0026/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Γκάμπιας.


Δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των dimoxystrobin και mancozeb
PDF 174kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl και pyraclostrobin (D064213/02 – 2019/2925(RSP))
P9_TA(2019)0099B9-0230/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mancozeb, mecoprop-P, mepiquat, metiram, oxamyl και pyraclostrobin (D064213/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 17 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 21,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/408 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2015, για την εφαρμογή του άρθρου 80 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και τον καθορισμό καταλόγου υποψηφίων προς υποκατάσταση(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η dimoxystrobin καταχωρίστηκε στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου(5) στις 1 Οκτωβρίου 2006 με την οδηγία 2006/75/ΕΚ της Επιτροπής(6) και θεωρήθηκε ότι εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ανανέωσης της έγκρισης της dimoxystrobin με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής(7) βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος έγκρισης της δραστικής ουσίας dimoxystrobin, η οποία επρόκειτο αρχικά να λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, έχει ήδη παραταθεί κατά 16 μήνες με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1136/2013 της Επιτροπής(8), στη συνέχεια κατά ένα έτος με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/84 της Επιτροπής(9), και πάλι κατά ένα έτος με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1796 της Επιτροπής(10), και τώρα εκ νέου κατά ένα έτος με το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής, με τον οποίο παρατείνεται η περίοδος έγκρισης έως τις 31 Ιανουαρίου 2021·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η mancozeb καταχωρίστηκε στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ στις 1 Ιουλίου 2006 με την οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής(11) και θεωρήθηκε ότι εγκρίθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ανανέωσης της έγκρισης της mancozeb με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 844/2012 βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2013·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος έγκρισης της δραστικής ουσίας mancozeb , η οποία επρόκειτο αρχικά να λήξει στις 30 Ιουνίου 2016, έχει ήδη παραταθεί κατά 19 μήνες με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 762/2013 της Επιτροπής(12), στη συνέχεια κατά ένα έτος με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/84, και πάλι κατά ένα έτος με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1796, και τώρα εκ νέου κατά ένα έτος με το εν λόγω σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής, με το οποίο παρατείνεται η περίοδος έγκρισης έως τις 31 Ιανουαρίου 2021·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν εξηγεί τους λόγους για τις παρατάσεις, παρά μόνο δηλώνει: «Επειδή η αξιολόγηση των εν λόγω ουσιών έχει καθυστερήσει για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση των αιτούντων, οι εγκρίσεις αυτών των δραστικών ουσιών ενδέχεται να λήξουν προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με την ανανέωσή τους».

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας τόσο της υγείας των ανθρώπων και των ζώων όσο και του περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων, των βρεφών και των παιδιών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης, και ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 προβλέπει ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να περιέχουν ουσίες μόνον όταν έχει αποδειχθεί ότι αυτές ωφελούν σαφώς τη φυτική παραγωγή και δεν αναμένεται να έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων ή να έχουν μη αποδεκτές επιδράσεις στο περιβάλλον·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 αναφέρει ότι, για λόγους ασφάλειας, η περίοδος της έγκρισης των δραστικών ουσιών θα πρέπει να περιορίζεται χρονικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος της έγκρισης θα πρέπει να είναι ανάλογη με τυχόν εγγενείς κινδύνους που ενέχει η χρήση των ουσιών αυτών, αλλά και ότι εν προκειμένω είναι σαφές ότι δεν υφίσταται τέτοια αναλογικότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα και την ευθύνη να ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, όταν εντοπίζεται η πιθανότητα επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα, με τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης των κινδύνων που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα, το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει την έγκριση μιας δραστικής ουσίας ανά πάσα στιγμή, ιδίως όταν, με βάση τις νέες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η ουσία δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης του άρθρου 4, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην ανάκληση ή τροποποίηση της έγκρισης της ουσίας·

Ουσίες που διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και είναι τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η dimoxystrobin καταχωρίστηκε στον κατάλογο των υποψηφίων για υποκατάσταση ουσιών με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/408, διότι η οξεία δόση αναφοράς (ARfD) της εν λόγω δραστικής ουσίας είναι πολύ χαμηλότερη από την αντίστοιχη της πλειονότητας των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών εντός των αντίστοιχων ομάδων ουσιών, και διότι θεωρείται ως έχουσα ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3.6.5 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δεν εγκρίνονται δραστικές ουσίες όταν θεωρείται ότι διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής που μπορεί να έχουν μη αντιστρεπτές επιπτώσεις στον άνθρωπο, εκτός εάν η έκθεση του ανθρώπου σε αυτή τη δραστική ουσία, το αντιφυτοτοξικό ή το συνεργιστικό που περιέχεται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι, σε ρεαλιστικές προτεινόμενες συνθήκες χρήσης, αμελητέα, δηλαδή το προϊόν χρησιμοποιείται σε κλειστά συστήματα ή υπό άλλες συνθήκες που αποκλείουν την επαφή με τον άνθρωπο και όπου τα υπολείμματα των σχετικών δραστικών ουσιών, αντιφυτοτοξικών και συνεργιστικών στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές δεν υπερβαίνουν την προκαθορισμένη τιμή που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 47η συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης κινδύνων (RAC), της 27ης Φεβρουαρίου 2019, συμφώνησε να ταξινομηθεί η mancozeb ως ουσία τοξική για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σημείο 3.6.4 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, δεν εγκρίνονται δραστικές ουσίες όταν είναι τοξικές για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Β, εκτός εάν, βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, μια δραστική ουσία είναι απαραίτητη για τον έλεγχο σοβαρού κινδύνου για την υγεία των φυτών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλα διαθέσιμα μέσα, περιλαμβανομένων μη χημικών μεθόδων, και επομένως η χρήση της υπόκειται σε μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για να εξασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση της έκθεσης ανθρώπων και περιβάλλοντος στη δραστική ουσία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση στη mancozeb συνδέεται με αύξηση του κινδύνου να αναπτύξουν νόσο του Πάρκινσον οι γεωργοί και άλλα άτομα στις αγροτικές περιοχές των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας(14)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η mancozeb αποτελεί συνδυασμό δύο άλλων διθειοκαρβαμικών ουσιών, συγκεκριμένα των maneb και zineb, οι οποίες δεν εγκρίνονται πλέον για χρήση στην Ένωση λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν για την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η mancozeb είναι πολύ τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, ότι υπάρχουν υποψίες ότι είναι επιζήμια για το ανθρώπινο έμβρυο, και ότι ενδέχεται να προκαλεί αλλεργική δερματική αντίδραση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαράδεκτο να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και η υγεία του περιβάλλοντος επειδή εξακολουθεί να επιτρέπεται στην Ένωση η χρήση ουσιών που είναι γνωστό ότι πληρούν τα κριτήρια αποκλεισμού για δραστικές ουσίες που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες και/ή τοξικές για την αναπαραγωγή, ή που έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής, τα οποία έχουν θεσπιστεί για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιτούντες μπορούν να παρέχουν ελλιπή δεδομένα και να ζητούν περισσότερες παρεκκλίσεις και ειδικούς όρους, προκειμένου να παρατείνουν εσκεμμένα τη διαδικασία επαναξιολόγησης, με σκοπό να εκμεταλλευτούν το αυτόματο σύστημα που έχει ενσωματωθεί στις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής, το οποίο παρατείνει αμέσως τις περιόδους έγκρισης των δραστικών ουσιών όταν δεν έχει ολοκληρωθεί η επαναξιολόγηση του κινδύνου, γεγονός που οδηγεί σε απαράδεκτους κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεχίζεται η έκθεση στην επικίνδυνη ουσία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη «να διασφαλίσουν ότι η διαδικαστική παράταση της περιόδου έγκρισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού, δεν θα χρησιμοποιείται για δραστικές ουσίες που είναι μεταλλαξιογόνες, καρκινογόνες, τοξικές για την αναπαραγωγή, και ως εκ τούτου ανήκουν στην κατηγορία 1Α ή 1Β, ή δραστικές ουσίες που έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής και είναι επιζήμιες για τον άνθρωπο ή τα ζώα, όπως είναι επί του παρόντος η φλουμιοξαζίνη, η θειακλοπρίδη, η χλωροτολουρόνη και η διμοξυστροβίνη»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινοβούλιο των Κάτω Χωρών έχει εκφράσει την ανησυχία του για την παράταση των περιόδων έγκρισης και έχει ζητήσει να δοθεί τέλος στις παρατάσεις ουσιών που είναι γνωστό ότι συνιστούν σημαντική απειλή για τη βιοποικιλότητα, ιδίως για τις μέλισσες και τις αγριομέλισσες, που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή, ή που διαθέτουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής(15)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τη mancozeb έληξε στις 28 Απριλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τις πληροφορίες που διατίθενται επί του παρόντος στην ενωσιακή αξιολόγηση κινδύνου, το Συμβούλιο των Κάτω Χωρών για την Έγκριση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων (Ctgb) εκτιμά ότι είναι επαρκή τα δεδομένα για τη λήψη ταχείας απόφασης σχετικά με την ανανέωση ή μη της έγκρισης της mancozeb(16)·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

2.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής δεν τηρεί την αρχή της προφύλαξης·

3.  εκτιμά ότι η απόφαση για την παράταση των περιόδων έγκρισης των ουσιών dimoxystrobin και mancozeb δεν είναι σύμφωνη με τα κριτήρια ασφάλειας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και δεν βασίζεται ούτε σε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ουσίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, ούτε σε αποδεδειγμένη επείγουσα ανάγκη για αυτές για την παραγωγή τροφίμων στην Ένωση·

4.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού και να υποβάλει νέο σχέδιο στην επιτροπή που θα λαμβάνει υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τις επιβλαβείς ιδιότητες όλων των σχετικών ουσιών, ιδίως εκείνων που αφορούν τις ουσίες dimoxystrobin και mancozeb·

5.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για τη μη ανανέωση των ουσιών dimoxystrobin και mancozeb κατά την προσεχή συνεδρίαση της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει σχέδια εκτελεστικών κανονισμών για την παράταση των περιόδων έγκρισης μόνον ουσιών για τις οποίες η τρέχουσα κατάσταση της επιστήμης δεν αναμένεται να οδηγήσει σε πρόταση της Επιτροπής για μη ανανέωση της έγκρισης της εν λόγω δραστικής ουσίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να ανακαλέσει τις εγκρίσεις που αφορούν ουσίες για τις οποίες υπάρχουν αποδείξεις ή εύλογες αμφιβολίες ότι δεν θα πληρούν τα κριτήρια ασφάλειας που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ορθή και έγκαιρη επαναξιολόγηση των εγκρίσεων των δραστικών ουσιών για τις οποίες είναι τα κράτη μέλη παροχής στοιχείων, και να διασφαλίσουν ότι οι τρέχουσες καθυστερήσεις θα επιλυθούν αποτελεσματικά το συντομότερο δυνατόν·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(2) ΕΕ L 67 της 12.3.2015, σ. 18.
(3) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0356.
(5) Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).
(6) Οδηγία 2006/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2006, για τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία dimoxystrobin ως δραστική ουσία (ΕΕ L 248 της 12.9.2006, σ. 3).
(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 844/2012 της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, για τον καθορισμό των διατάξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της διαδικασίας ανανέωσης της έγκρισης δραστικών ουσιών, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 252 της 19.9.2012, σ. 26).
(8) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1136/2013 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών clothianidin, dimoxystrobin, oxamyl and pethoxamid (ΕΕ L 302 της 13.11.2013, σ. 34).
(9) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/84 της Επιτροπής, της 19ης Ιανουαρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clothianidin, ενώσεις χαλκού, dimoxystrobin, mancozeb, mecoprop-p, metiram, oxamyl, pethoxamid, propiconazole, propineb, propyzamide, pyraclostrobin και zoxamide (ΕΕ L 16 της 20.1.2018, σ. 8).
(10) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1796 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2018, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών amidosulfuron, bifenox, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, clofentezine, dicamba, difenoconazole, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-p, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-p, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobin, pyriproxyfen και tritosulfuron (ΕΕ L 294 της 21.11.2018, σ. 15).
(11) Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση των ουσιών chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb και metiram ως δραστικών ουσιών (ΕΕ L 279 της 22.10.2005, σ. 63).
(12) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 762/2013 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2013, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB και metiram (ΕΕ L 213 της 8.8.2013, σ. 14).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(14) https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/risico-op-ziekte-van-parkinson-bij-blootstelling-aan-landbouwgif, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23713084, https://academic.oup.com/ije/article/47/1/299/4609336
(15) TK 21501-32, αριθ. 1176.
(16) TK 27858, αριθ. 485.


Κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2017
PDF 119kWORD 44k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017 (2019/2909(RSP))
P9_TA(2019)0100B9-0235/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της Υπηρεσίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Υπηρεσία όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8‑0098/2019),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 26ης Μαρτίου 2019(3) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017, και τις απαντήσεις του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2019(4) στην οποία αρνείται να χορηγήσει απαλλαγή στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 439/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο(7), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/715 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2018, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που δημιουργούνται δυνάμει της ΣΛΕΕ και της Συνθήκης Ευρατόμ και αναφέρονται στο άρθρο 70 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9), και ιδίως το άρθρο 105,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το Παράρτημα V του Κανονισμού του,

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην εκτελεστική διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 116.
(2) ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 116.
(3) ΕΕ L 249 της 27.9.2019, σ. 182.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0039.
(5) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(6) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(7) ΕΕ L 132 της 29.5.2010, σ. 11.
(8) ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.
(9) ΕΕ L 122 της 10.5.2019, σ. 1.


Δημόσιες διακρίσεις και ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ
PDF 177kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τις δημόσιες διακρίσεις και τη ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της έννοιας των ζωνών χωρίς ΛΟΑΔΜ (2019/2933(RSP))
P9_TA(2019)0101B9-0234/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και άλλες συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (ICESCR), που εγκρίθηκαν στις 16 Δεκέμβριο 1966 από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ο Χάρτης»),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (UNCRC),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 και τους τίτλους IV και V του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Χάρτη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο το 2013,

–  έχοντας υπόψη τις αρχές της Yogyakarta (σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου) που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2006 και τις 10 συμπληρωματικές αρχές (YP+10, Πρόσθετες αρχές και κρατικές υποχρεώσεις στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την έκφραση φύλου και τα χαρακτηριστικά φύλου) που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 31ης Μαρτίου 2010, σχετικά με μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τον χάρτη πορείας της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Απριλίου 2018, σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων ενημέρωσης της ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με τον λιθουανικό νόμο για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης(9)·

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το 2012 ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) σχετικά με τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν αναλάβει, βάσει του διεθνούς δικαίου και των Συνθηκών της ΕΕ, υποχρεώσεις και καθήκοντα όσον αφορά την τήρηση, την εγγύηση, την προστασία και την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελέτες, έρευνες και εκθέσεις(10) δείχνουν ότι οι δημόσιες διακρίσεις και η ρητορική μίσους κατά των ΛΟΑΔΜ αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα μίσους που υποκινούνται από τη φοβία έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ αυξάνονται σε ολόκληρη την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ και ότι η απόκριση των δημόσιων αρχών πολύ συχνά παραμένει ανεπαρκής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ αποτελούν σοβαρή απειλή για τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ και ότι οι επιθέσεις αυτές συχνά συνοδεύονται από επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και των μειονοτήτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορική μίσους κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ από τις δημόσιες αρχές έχει ευρύτερο αντίκτυπο καθώς νομιμοποιεί τις διώξεις, τη βία και τις διακρίσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και δημιουργεί τις συνθήκες για τα φαινόμενα αυτά στην κοινωνία συνολικά·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια της κοινότητας ΛΟΑΔΜ δεν είναι ανεξάρτητη από την ασφάλεια όλων των ατόμων που ζουν στην Ευρώπη, και ότι η διάβρωση της εν λόγω ασφάλειας αποτελεί ένδειξη διάβρωσης όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ξενοφοβική ρητορική έχει επίσης συμβάλει στη δημιουργία ενός ολοένα και πιο ανασφαλούς και μη βιώσιμου περιβάλλοντος για τους οργανισμούς και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται οπισθοδρόμηση όσον αφορά την ισότητα των φύλων στην ΕΕ και πέραν αυτής, η οποία στοχεύει άμεσα και επηρεάζει τα άτομα ΛΟΑΔΜ, καθώς και τις γυναίκες εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οπισθοδρόμηση έχει τροφοδοτηθεί από τον λαϊκισμό και τον ακροδεξιό εξτρεμισμό·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο του στιγματισμού λόγω του πραγματικού ή υποτιθέμενου σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή των χαρακτηριστικών φύλου εξακολουθεί να υφίσταται σε ολόκληρη την ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης, τεκμηρίωσης και συλλογής δεδομένων σχετικά με το μίσος και τη βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάρα πολλά εγκλήματα που οφείλονται στη φοβία ενάντια στα άτομα ΛΟΑΔΜ δεν καταγγέλλονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταγγελία ενέχει τον κίνδυνο και τον φόβο της αποκάλυψης του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου και της έκφρασης του φύλου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών έχουν θεσπιστεί νομικά μέτρα κατά των διακρίσεων και της βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή τους εξακολουθεί, ωστόσο, να είναι ανεπαρκής, κάτι που αφήνει τα άτομα ΛΟΑΔΜ ευάλωτα σε εγκλήματα μίσους, ρητορική μίσους και διακρίσεις, ιδίως στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της στέγασης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές επιθέσεις των δημόσιων αρχών κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ έχουν ως στόχο εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι ιδιαίτερα επιζήμιο για τα άτομα ΛΟΑΔΜ νεαρής ηλικίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου αποτελούν μέρος του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή ενός ατόμου, το οποίο κατοχυρώνεται από το διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων θα πρέπει να προάγονται από τις δημόσιες αρχές(11)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης των μέσων ενημέρωσης, των πολιτιστικών οργανώσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και των ατόμων θα πρέπει να διασφαλίζεται επιγραμμικά και απογραμμικά, λόγω ειδικότερα της ανησυχητικής τάσης να αφαιρείται και να απαγορεύεται περιεχόμενο ΛΟΑΔΜ στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ έχουν λάβει πολλαπλές μορφές, με πρόσφατα παραδείγματα να περιλαμβάνουν ομοφοβικές δηλώσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας για το δημοψήφισμα που αφορά τον περιορισμό του ορισμού της οικογένειας στη Ρουμανία, επιθέσεις σε κοινωνικά κέντρα ΛΟΑΔΜ σε διάφορα κράτη μέλη όπως η Ουγγαρία και η Σλοβενία, ομοφοβικές δηλώσεις και ρητορική μίσους με στόχο άτομα ΛΟΑΔΜ, όπως παρατηρήθηκε πρόσφατα στην Εσθονία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουγγαρία και την Πολωνία, ιδίως στο πλαίσιο των εκλογών, και νομικές πράξεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τον περιορισμό των μέσων ενημέρωσης, της πολιτιστικής ζωής, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης σε άλλες μορφές περιεχομένου με τρόπο που περιορίζει αδικαιολόγητα την ελευθερία έκφρασης όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ, όπως στη Λιθουανία και στη Λετονία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις αρχές του 2019, στην Πολωνία έχουν υπάρξει πάνω από 80 περιπτώσεις στις οποίες περιφέρειες, νομοί ή δήμοι έλαβαν αποφάσεις με τις οποίες κήρυξαν το έδαφός τους ζώνη ελεύθερη από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔ», ή έχουν υιοθετήσει «περιφερειακούς χάρτες για τα δικαιώματα των οικογενειών» ή βασικές διατάξεις από τέτοιους χάρτες που εισάγουν διακρίσεις ιδίως κατά των μονογονεϊκών οικογενειών και των οικογενειών των ατόμων ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις αυτές καλούν τις τοπικές διοικήσεις να μην λαμβάνουν μέτρα για την ενθάρρυνση της ανεκτικότητας προς τα άτομα ΛΟΑΔΜ, να μην παρέχουν χρηματοδοτική στήριξη σε ΜΚΟ που εργάζονται για την προώθηση των ίσων δικαιωμάτων, να μην φροντίζουν για την παροχή εκπαίδευσης κατά των διακρίσεων και να μην στηρίζουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα άτομα ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία «περιοχών ελεύθερων από ΛΟΑΔΜ», ακόμα κι αν δεν συνίσταται στην εισαγωγή φυσικού συνόρου, αποτελεί μέτρο που εισάγει ακραίες διακρίσεις και περιορίζει την ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου επιθέσεων κατά της κοινότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην Πολωνία, στις οποίες περιλαμβάνεται η αυξανόμενη ρητορική μίσους από δημόσιους και εκλεγμένους αξιωματούχους και δημόσια μέσα ενημέρωσης, και επιθέσεις και απαγορεύσεις ενάντια στις πορείες Pride και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, καθώς και ενάντια σε δράσεις όπως η Rainbow Friday·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έρευνα του FRA για τους ΛΟΑΔ(12), το 32 % όσων απάντησαν θεωρεί ότι υφίσταται διακρίσεις σε τομείς εκτός της απασχόλησης, όπως η εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κίνδυνος αυτοκτονίας μεταξύ των παιδιών ΛΟΑΔΜ είναι υψηλότερος από ό,τι για τα υπόλοιπα παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που να είναι ασφαλές και στο οποίο να μπορούν να διαπρέψουν όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως τα παιδιά ΛΟΑΔΜ και τα παιδιά από οικογένειες ΛΟΑΔΜ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια θύματα των επιθέσεων κατά των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι τα παιδιά και οι νέοι που ζουν σε αγροτικές περιοχές και μικρότερα αστικά κέντρα, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη βία και συχνά αντιμετωπίζουν απόρριψη και αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική στήριξη και βοήθεια από τους κρατικούς και τοπικούς κρατικούς φορείς και τις ΜΚΟ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νομοθεσίας κατά των διακρίσεων σε πολλά κράτη μέλη θέτει τους πιο περιθωριοποιημένους πολίτες σε κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις και βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων θα κάλυπτε αυτό το κενό στην προστασία, αλλά έχει σταματήσει στο Συμβούλιο εδώ και 11 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει νομοθετικό κενό όσον αφορά την προστασία από εγκλήματα λόγω προκαταλήψεων που βασίζονται στον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στην ΕΕ και πολλά κράτη μέλη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να εκτίθενται σε πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές που στοχεύουν σε έναν μόνο λόγο άσκησης διακρίσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων οι οποίες ενδέχεται να είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων για λόγους, μεταξύ άλλων, ηλικίας, φυλής, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου ή αναπηρίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ αντιμετωπίζουν διακρίσεις και βία σε όλο τον κόσμο·

1.  υπενθυμίζει ότι τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι θεμελιώδη δικαιώματα και ότι, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν καθήκον να τα υποστηρίζουν και να τα προστατεύουν σύμφωνα με τις Συνθήκες και τον Χάρτη, καθώς και το διεθνές δίκαιο·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση των επιθέσεων κατά της κοινότητας των ΛΟΑΔΜ που σημειώνονται στην ΕΕ και προέρχονται από κράτη, κρατικούς αξιωματούχους, κυβερνήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και πολιτικούς·

3.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε διάκριση κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ και των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους από τις δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της ρητορικής μίσους από δημόσιες αρχές και εκλεγμένους αξιωματούχους στο πλαίσιο των εκλογών, καθώς και των πρόσφατων δηλώσεων περί ζωνών ελεύθερων από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔ» στην Πολωνία και καλεί την Επιτροπή να καταδικάσει σθεναρά αυτές τις δημόσιες διακρίσεις·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ βιώνουν εκφοβισμό και παρενόχληση ήδη από το σχολείο και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν συγκεκριμένες δράσεις για την εξάλειψη των διακρίσεων που μπορούν να έχουν σαν αποτέλεσμα τον εκφοβισμό, την κακοποίηση ή την απομόνωση των ατόμων ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα· καταγγέλλει απερίφραστα το γεγονός ότι οι δημόσιες αρχές ορισμένων κρατών μελών εμποδίζουν τα σχολεία να εκπληρώσουν τον ρόλο τους στην προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προστασία των ατόμων ΛΟΑΔΜ και υπενθυμίζει ότι τα σχολεία θα πρέπει όχι μόνο να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον, αλλά και να ενισχύουν και να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των παιδιών· τονίζει τη σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ιδίως για τα κορίτσια και τους νέους ΛΟΑΔΜ, οι οποίοι πλήττονται ιδιαίτερα από άνισα πρότυπα φύλου· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη διδασκαλία των νέων πάνω στις σχέσεις που έχουν ως βάση την ισότητα των φύλων, τη συγκατάθεση και τον αμοιβαίο σεβασμό, ως μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, της φοβίας έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ και της έμφυλης βίας·

5.  υπενθυμίζει ότι η φοβία έναντι των ατόμων ΛΟΑΔΜ στις αθλητικές διοργανώσεις εξακολουθεί να είναι σύνηθες φαινόμενο και ότι δεν λαμβάνονται μέτρα για την καταπολέμησή της· καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η ομοφοβία στον αθλητισμό επηρεάζει τους νέους ΛΟΑΔΜ, προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλες τις οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών ΛΟΑΔΜ, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το Δικαστήριο της ΕΕ τον Ιούνιο του 2018 στην υπόθεση Coman(13)· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθεσία για την ισότιμη αναγνώριση των γάμων και των συμφώνων συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του δικαιώματος στην ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή χωρίς διακρίσεις·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις εργασίες τους για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας, με την πλήρη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη συμβολή των σχετικών ενδιαφερόμενων παραγόντων, όπως ο FRA·

8.  καταδικάζει τόσο τα επιγραμμικά όσο και τα απογραμμικά περιστατικά εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους που υποκινούνται από τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τη θρησκευτική μισαλλοδοξία ή από προκαταλήψεις έναντι της αναπηρίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου, των χαρακτηριστικών φύλου ή του γεγονότος ότι ένα άτομο ανήκει σε μειονότητα, όπως επίσης καταδικάζει την τάση να αφαιρείται και να απαγορεύεται περιεχόμενο ΛΟΑΔΜ στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, φαινόμενα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην ΕΕ σε καθημερινή βάση· εκφράζει τη λύπη του για τα αυξανόμενα επίπεδα ρητορικής μίσους μέσα από ορισμένες δημόσιες αρχές, πολιτικά κόμματα και μέσα ενημέρωσης· καλεί την ΕΕ να αποτελέσει παράδειγμα με την αντίθεσή της στη ρητορική μίσους μέσα στα θεσμικά της όργανα· ανησυχεί για την αυξανόμενη χρήση ρητορικής μίσους στο Διαδίκτυο και προτείνει στα κράτη μέλη να θεσπίσουν απλές διαδικασίες που θα επιτρέπουν στους πολίτες να καταγγέλλουν την ύπαρξη περιεχομένου που προωθεί το μίσος στο Διαδίκτυο·

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το ότι θα θύματα δεν καταγγέλλουν εγκλήματα μίσους επειδή οι αρχές δεν παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις και δεν διερευνούν δεόντως τα εγκλήματα μίσους στα κράτη μέλη ούτε επιτυγχάνουν την καταδίκη των δραστών· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να διαδώσουν εργαλεία και μηχανισμούς καταγγελίας των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους, και να εξασφαλίσουν ότι σε κάθε περίπτωση εικαζόμενου εγκλήματος μίσους ή ρητορικής μίσους θα λαμβάνει χώρα η δέουσα έρευνα, δίωξη και δίκη·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να παρέχει στήριξη σε προγράμματα κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές, καθώς και για τους συναφείς φορείς της ΕΕ, με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση τόσο των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις όσο και των εγκλημάτων μίσους·

11.  αναγνωρίζει ότι, καθώς δεν υπάρχουν συγκρίσιμα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την ισότητα από τα κράτη μέλη, ο ακριβής βαθμός της ανισότητας στην ΕΕ παραμένει άγνωστος· θεωρεί απαραίτητη τη συλλογή τέτοιων δεδομένων από τα κράτη μέλη για τη διαμόρφωση ουσιαστικών πολιτικών για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ισότητα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα σχετικά με την ισότητα που θα μπορούσαν να αποδώσουν μέτρα σε θέματα διακρίσεων, διαχωρισμένα ανά λόγο διάκρισης, προκειμένου να ενημερώνονται οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής· καλεί και τα δύο θεσμικά όργανα να καθορίσουν συνεπείς αρχές συλλογής δεδομένων σχετικά με την ισότητα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό, τα πρότυπα προστασίας των δεδομένων της ΕΕ και τη διαβούλευση με τις αντίστοιχες κοινότητες·

12.  καταδικάζει οποιαδήποτε διάκριση ή βία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή χαρακτηριστικών φύλου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συντάξει μια ατζέντα που να διασφαλίζει ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους τους πολίτες, δείχνοντας ταυτόχρονα σεβασμό στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, και να παρακολουθήσει τη δέουσα μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που σχετίζεται με τα άτομα ΛΟΑΔΜ· επικροτεί, εν προκειμένω, τον κατάλογο δραστηριοτήτων που έχει καταρτίσει η Επιτροπή με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανόμενης της επικοινωνιακής εκστρατείας της για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και τη βελτίωση της κοινωνικής αποδοχής των ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών που αγωνίζονται για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή να παράσχει, προς στήριξη αυτών των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, διαθέσιμη και επαρκή χρηματοδότηση, ειδικότερα μέσω του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες»· επισημαίνει ότι η έρευνα πεδίου του FRA καταδεικνύει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ ως μείζονες μοχλούς στήριξης των εθνικών προσπαθειών για την προαγωγή της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

13.  υπενθυμίζει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν πλήρως τα άτομα ΛΟΑΔΜ σχετικά με τα δικαιώματά τους·

14.  επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για έναν ολοκληρωμένο, μόνιμο και αντικειμενικό μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που να περιλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ· υπογραμμίζει ότι τώρα η ανάγκη για έναν τέτοιο μηχανισμό είναι περισσότερο επείγουσα από ποτέ· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αμερόληπτη και τακτική αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλα τα κράτη μέλη και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του εξαγγελθέντος κανόνα περί επανεξέτασης του κράτους δικαίου·

15.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία και τις διαδικασίες που έχουν στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή των αρχών και αξιών της Συνθήκης, όπως είναι οι διαδικασίες επί παραβάσει, οι διαδικασίες του προϋπολογισμού, ο μηχανισμός για το κράτος δικαίου και η διαδικασία του άρθρου 7, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε εξέλιξη·

16.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η δημιουργία «περιοχών ελεύθερων από ΛΟΑΔΜ» συνιστά παραβίαση της ελευθερίας κυκλοφορίας και διαμονής στην ΕΕ, κατά παράβαση του άρθρου 3 παράγραφος 2 ΣΕΕ, του άρθρου 21 ΣΛΕΕ, των τίτλων IV και V του τρίτου μέρους της ΣΛΕΕ και του άρθρου 45 του Χάρτη· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η Πολωνία έχει παραβεί υποχρέωσή της εκ των Συνθηκών και κατά πόσον θα πρέπει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 258 ΣΛΕΕ·

17.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί τη χρήση όλων των χρηματοδοτικών ροών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ, και να πραγματοποιεί τακτικούς διαλόγους με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές για να υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους φορείς τη δέσμευσή τους υπέρ της απαγόρευσης των διακρίσεων και ότι τα εν λόγω κονδύλια δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται για λόγους που εισάγουν διακρίσεις· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των σαφών και άμεσων παραβιάσεων των κανόνων κατά των διακρίσεων, ιδίως της απαγόρευσης της εφαρμογής των οδηγιών για τις διακρίσεις βάσει της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, από τα τοπικά συμβούλια που εγκρίνουν κανονισμούς που θίγουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

18.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εγκρίνει μια ενωσιακή στρατηγική για τα άτομα ΛΟΑΔΜ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις προηγούμενες απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια αλλά και συγκεκριμένα την ισχυρή συνέχιση του έργου της προηγούμενης Επιτροπής, με τον κατάλογο δράσεων για την προαγωγή της ισότητας των ατόμων ΛΟΑΔΜ·

19.  καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην αποτελεσματική διασφάλιση της ισότιμης και ισχυρής νομικής προστασίας για όλους βάσει των λόγων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 19 ΣΛΕΕ· καλεί το Συμβούλιο να συνεχίσει αμέσως και να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριζόντια οδηγία για την απαγόρευση των διακρίσεων και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες δεσμεύσεις της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα·

20.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της διερεύνησης των εγκλημάτων που βασίζονται στο μίσος, όπως τα εγκλήματα που υποκινούνται από τη φοβία έναντι στα άτομα ΛΟΑΔΜ, και να ενισχύσει επίσης την υποστήριξη των θυμάτων· σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επεκτείνει την προστασία που παρέχεται στα θύματα διακρίσεων για άλλους λόγους, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η ταυτότητα φύλου ή τα χαρακτηριστικά φύλου, κατά την εφαρμογή της απόφασης πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, και ενθαρρύνει τέτοιες επεκτάσεις· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αναθεωρήσει, έπειτα από διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, την ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ, προκειμένου να συμπεριλάβει την υποκίνηση μίσους λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και χαρακτηριστικών φύλου·

21.  καλεί την Επιτροπή των Περιφερειών, ως εκπρόσωπο των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ, να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όσον αφορά την ανάπτυξη ζωνών ελεύθερων από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των ΛΟΑΔ» στην Πολωνία·

22.  στηρίζει το έργο της ΕΕ όσον αφορά την προάσπιση και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων ΛΟΑΔΜ· ζητεί το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που πρόκειται να εγκριθεί σύντομα να διατηρήσει τις ισχυρές δεσμεύσεις και την εστίασή του σε θέματα ΛΟΑΔΜ κατά την επόμενη πενταετία, όπως είχε κάνει την περίοδο 2015-2019·

23.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να τηρήσουν το καθήκον τους να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΔΜ, χωρίς εξαίρεση, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν θετικά μέτρα για την αύξηση της κοινωνικής αποδοχής απέναντι στην κοινότητα των ΛΟΑΔΜ·

24.  καλεί την Πολωνία να καταδικάσει σθεναρά τις διακρίσεις κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ, μεταξύ άλλων όταν προέρχονται από τις τοπικές αρχές, και να ανακαλέσει τις αποφάσεις που προσβάλλουν τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών διατάξεων κατά της «ιδεολογίας των ΛΟΑΔ», σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο καθώς και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο·

25.  καταδικάζει την κακή εφαρμογή των νόμων σχετικά με τις πληροφορίες που διατίθενται στους ανηλίκους, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης και των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να λογοκριθεί περιεχόμενο και υλικό σχετικά με τα άτομα ΛΟΑΔΜ, και ειδικότερα του άρθρου 4 παράγραφος 2 σημείο 16 του νόμου για την προστασία των ανηλίκων από τις επιζήμιες συνέπειες της δημόσιας ενημέρωσης στη Λιθουανία και του άρθρου 10.1 του νόμου για την εκπαίδευση στη Λετονία· καλεί τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν τη νομοθεσία αυτή με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο· ζητεί από την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η εν λόγω συμμόρφωση·

26.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να παρακολουθούν τη ρητορική μίσους από τις δημόσιες αρχές και τους εκλεγμένους αξιωματούχους, καθώς και κατά τη διάρκεια των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών εκλογών, και να λαμβάνουν αυστηρά και συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις σε βάρος της·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

(1) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(2) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 21.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0129.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0032.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0066.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0058.
(8) EE C 390 της 18.11.2019, σ. 19.
(9) ΕΕ C 224 E της 19.8.2010, σ. 18.
(10) Fundamental Rights Report, FRA, 2019, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-fundamental-rights-report-2019_en.pdf· EU LGBT survey, FRA· 2019 Rainbow Europe report, ILGA-Europe, https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2019
(11) ΕΔΑΔ, Υπόθεση S. and Marper κατά Ηνωμένου Βασιλείου, 4 Δεκεμβρίου 2008 (Αριθμοί αιτήσεων 30562/04 και 30566/04), παράγραφος 66, https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“itemid”:[“001-90051”]}· Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα Sharpston, 17 Ιουλίου 2014 συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-148/13, C-149/13 και C-150/13, σκέψεις 38 και 39, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=%2522gender%2Bidentity%2522&docid=155164&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4735298#ctx1
(12) FRA EU LGBT survey, περίληψη αποτελεσμάτων, https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/eu-lgbt-survey
(13) ECLI:EU:C:2018:385.


Δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0
PDF 203kWORD 67k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (2019/2901(RSP))
P9_TA(2019)0102B9-0238/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 4 και 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 107, 108, 113, 115 και 116 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης BEPS του ΟΟΣΑ, του Οκτωβρίου του 2015, και ειδικότερα τη δράση 1,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασιών του ΟΟΣΑ σχετικά με την ανάπτυξη μιας συναινετικής λύσης για τις φορολογικές προκλήσεις που απορρέουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, το οποίο εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα δημόσιας διαβούλευσης του ΟΟΣΑ της 9ης Οκτωβρίου 2019 και της 8ης Νοεμβρίου 2019, αντίστοιχα, με τίτλο «Πρόταση της Γραμματείας για μια “ενιαία προσέγγιση” στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα» και «Παγκόσμιας εμβέλειας πρόταση κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης (GloBE) – Δεύτερος πυλώνας» (και τα δύο έγγραφα αποτελούν προτάσεις της Γραμματείας του ΟΟΣΑ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της επιτροπής TAXE της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(1), το ψήφισμα της επιτροπής TAX2 της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(2), τη σύσταση της επιτροπής PANA της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(3), και το ψήφισμα της επιτροπής TAX3 της 26ης Μαρτίου 2019 σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη τη συνέχεια που δόθηκε από την Επιτροπή σε καθένα από τα προαναφερθέντα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διαφόρων συνόδων κορυφής G7, G8 και G20 για διεθνή φορολογικά θέματα,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τίτλο «Corporate Taxation in the Global Economy» (Φορολόγηση εταιρειών στην παγκόσμια οικονομία)(7),

–  έχοντας υπόψη τις πολυάριθμες αποκαλύψεις από ερευνητές δημοσιογράφους, όπως τα LuxLeaks, τα έγγραφα του Παναμά, τα Paradise Papers και, πιο πρόσφατα, τα σκάνδαλα «cum-ex», καθώς και τις υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούν, ιδίως, τράπεζες στη Δανία, την Εσθονία, τη Γερμανία, τη Λετονία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του με τίτλο «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies» («Αντίκτυπος της ψηφιοποίησης σε διεθνή φορολογικά θέματα: Προκλήσεις και λύσεις)(8),

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες της Επιτροπής σχετικά με δείκτες επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού(9),

–  έχοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκέντρωσε η επιτροπή TAX3 κατά τις 34 ακροάσεις της με εμπειρογνώμονες ή από ανταλλαγές απόψεων με Επιτρόπους και υπουργούς και κατά τις αποστολές στις ΗΠΑ, τη Λετονία, τη Νήσο του Μαν, την Εσθονία και τη Δανία,

–  έχοντας υπόψη το εκσυγχρονισμένο και ισχυρότερο πλαίσιο για τη φορολογία των εταιρειών που θεσπίστηκε κατά τη διάρκεια της παρούσας νομοθετικής περιόδου, και ιδίως τις οδηγίες κατά της φοροαποφυγής (ATAD I(10) και ATAD II(11)),

–  έχοντας υπόψη τις προτάσεις της Επιτροπής που εκκρεμούν προς έγκριση, ειδικότερα σχετικά με την κοινή (ενοποιημένη) βάση φορολογίας εταιρειών [Κ(Ε)ΒΦΕ](12), τη δέσμη μέτρων για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας(13) και την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα (CBCR)(14), καθώς και τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εν λόγω προτάσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1997 από το Συμβούλιο και τους αντιπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τη φορολογία των επιχειρήσεων(15), και τις τακτικές εκθέσεις της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας» (Φορολογία των επιχειρήσεων) προς το Συμβούλιο ECOFIN,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις νέες απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ιδίως τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις (C(2018)1756),

–  έχοντας υπόψη τις έρευνες για κρατικές ενισχύσεις και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής(16),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με μια εξωτερική στρατηγική για πραγματική φορολόγηση (COM(2016)0024), στην οποία η Επιτροπή ζήτησε από την ΕΕ να «δώσει το παράδειγμα»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας,

–  έχοντας υπόψη το σημείωμα της Προεδρίας της 28ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την πορεία των εργασιών όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή ως προκλήσεις για τη διακυβέρνηση, την κοινωνική προστασία και την ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες(17),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 15ης Ιανουαρίου 2019 με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ» (COM(2019)0008),

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές ανάθεσης καθηκόντων και τις ακροάσεις της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου για μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή, του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου για μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων και του Επιτρόπου οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων και του ευρώ(18),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τη δίκαιη φορολόγηση σε μια ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη οικονομία: BEPS 2.0 (O-000040/2019 – B9‑0060/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχύοντες διεθνείς κανόνες για τη φορολόγηση των εταιρειών ενδέχεται να είναι δυσλειτουργικοί και να πρέπει να επικαιροποιηθούν, δεδομένου ότι χρονολογούνται από τις αρχές του 20ου αιώνα και δεν είχαν σχεδιαστεί για τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας, με αποτέλεσμα ορισμένες χώρες να λάβουν μονομερή μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έπειτα από τη χρηματοπιστωτική κρίση της περιόδου 2008-2009 και μια σειρά αποκαλύψεων από δημοσιογράφους και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για πρακτικές φοροδιαφυγής, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, φοροαποφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι χώρες της G20 συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, λειτουργώντας στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, μέσω του σχεδίου «Διάβρωση της βάσης και μετατόπιση των κερδών» (BEPS), που οδήγησε στο σχέδιο δράσης BEPS· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες BEPS του ΟΟΣΑ δεν έχουν εφαρμοστεί παντού με τα ίδια επίπεδα δέσμευσης και προσήλωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το σχέδιο δράσης BEPS επιτεύχθηκε μια παγκόσμια συναίνεση σε διάφορα ζητήματα, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της φοροαποφυγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε, ωστόσο, συμφωνία για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που απορρέουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση χωριστής τελικής έκθεσης, το 2015, όσον αφορά τη δράση 1 του BEPS·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τα ψηφίσματα των επιτροπών TAXE, TAX2, TAX3 και PANA καθώς και με τη γνωμοδότησή του για την κοινή βάση φορολογίας εταιρειών, έχει ζητήσει επανειλημμένα τη μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος φορολόγησης των εταιρειών, με στόχο να αντιμετωπιστούν η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και οι προκλήσεις που συνδέονται με τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, και κάλεσε την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση σε επίπεδο ΟΟΣΑ/G20 ή να αναλάβουν δράση σε επίπεδο ΕΕ εάν δεν είναι δυνατή μια διεθνής συμφωνία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, κατά τη διάρκεια των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για μια διεθνή συμφωνία, η Επιτροπή υπέβαλε δύο προτάσεις για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τις εν λόγω προτάσεις, αλλά αυτές δεν εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο, καθότι οι αντιρρήσεις ενός μικρού αριθμού κρατών μελών δεν επέτρεψαν την επίτευξη ομοφωνίας· μια βραχυπρόθεσμη λύση για τη θέσπιση ενός φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (ΦΨΥ) και μια μακροπρόθεσμη λύση για τον καθορισμό της σημαντικής ψηφιακής παρουσίας (ΣΨΠ) ως φορολογητέου συνδετικού στοιχείου (nexus) για τη φορολόγηση των εταιρειών, η οποία μελλοντικά θα πρέπει να αντικαταστήσει τον ΦΨΥ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για την BEPS του ΟΟΣΑ/G20 (IF), ενεργώντας σύμφωνα με την εντολή που έλαβε τον Μάρτιο του 2017 από τους Υπουργούς Οικονομικών της G20 και λειτουργώντας μέσω της ειδικής ομάδας για την ψηφιακή οικονομία, υπέβαλε τον Μάρτιο του 2018 ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις φορολογικές προκλήσεις που απορρέουν από την ψηφιοποίηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2019, το IF ενέκρινε πρόγραμμα εργασίας για την επίτευξη συναίνεσης —το οποίο εγκρίθηκε από την G20— με στόχο υπάρξει συμφωνία έως τα τέλη του 2020·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το IF πρότεινε οι υπό εξέταση προτάσεις των μελών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιοποίησης να ομαδοποιηθούν σε δύο πυλώνες: ο πρώτος πυλώνας εστιάζει στην κατανομή φορολογικών δικαιωμάτων μέσω νέων κανόνων για την κατανομή των κερδών και τα φορολογητέα συνδετικά στοιχεία, ενώ στον δεύτερο πυλώνα εξετάζονται τα υπόλοιπα ζητήματα σε σχέση με τη BEPS, με τη θέσπιση μέτρων για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου φορολόγησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Οκτωβρίου 2019, η Γραμματεία του ΟΟΣΑ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με βάση την πρόταση για μια «ενοποιημένη προσέγγιση» με στόχο την επίτευξη συναίνεσης επί των τριών εναλλακτικών λύσεων που καθορίζονται στον πρώτο πυλώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Οκτωβρίου 2019, η G20(19) επιδοκίμασε τις προσπάθειες που κατέβαλε η Γραμματεία του ΟΟΣΑ για να υποβάλει την προτεινόμενη ενοποιημένη προσέγγιση στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, αλλά δεν ενέκρινε επίσημα την πρόταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Νοεμβρίου 2019, η Γραμματεία του ΟΟΣΑ ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την πρόταση «GloBE» στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση της ανισότητας και εξασφαλίζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα που αποτελούν προϋποθέσεις για την ανταγωνιστικότητα, καθώς και ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών, ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα είναι επίσης απαραίτητο προκειμένου τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν φορολογικά έσοδα που τους επιτρέπουν να εφαρμόζουν υγιείς πολιτικές, κάτι που έχει οφέλη για ολόκληρη την ΕΕ χάρη στην αυξημένη σταθερότητα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ονομαστικοί συντελεστές φορολογίας εταιρειών μειώθηκαν σε επίπεδο ΕΕ από κατά μέσο όρο 32 % το 2000 σε 21,7 % το 2019(20), κάτι που αντιπροσωπεύει μείωση κατά 32 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση αυτή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις για τη βιωσιμότητα των κρατών πρόνοιας στην ΕΕ και πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 22 από τις 38 χώρες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης του ΟΟΣΑ του 2018 για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής(21) έχουν πλέον συνδυασμένο επίσημο φορολογικό συντελεστή εισοδήματος εταιρειών ίσο ή χαμηλότερο του 25 %, σε σύγκριση με μόνον έξι χώρες το 2000·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει διατυπώσει επικρίσεις σε ορισμένες εκθέσεις ανά χώρα όσον αφορά ελλείψεις στα εθνικά φορολογικά συστήματα που διευκολύνουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύουν την ακεραιότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημειώνεται μια σταδιακή μετάβαση από την υλική παραγωγή σε άυλα περιουσιακά στοιχεία στις αλυσίδες αξίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως αντανακλάται στους σχετικούς ρυθμούς αύξησης, κατά τα τελευταία πέντε έτη, των εισπράξεων δικαιωμάτων και τελών αδειών (σχεδόν 5 % ετησίως) σε σύγκριση με τις εμπορευματικές συναλλαγές και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (λιγότερο από 1 % ετησίως)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις δεν πληρώνουν σχεδόν καθόλου φόρους σε ορισμένα κράτη μέλη, χρησιμοποιώντας νόμιμες στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού, παρά τη σημαντική ψηφιακή παρουσία τους και τα υψηλά έσοδά τους στα εν λόγω κράτη μέλη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον τομέα της φορολογίας από το εθνικό στο ενωσιακό επίπεδο θα απαιτούσε τροποποίηση της Συνθήκης·

Εξεύρεση συναινετικής λύσης για τις φορολογικές προκλήσεις που απορρέουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας

1.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στο σχέδιο δράσης BEPS και την εφαρμογή του από την ΕΕ μέσω της οδηγίας ATAD, αλλά αναγνωρίζει ότι ορισμένες προκλήσεις, ιδίως όσες συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση και την ψηφιοποίηση της οικονομίας, ακόμη δεν έχουν αντιμετωπιστεί· καλεί τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την οδηγία ATAD, να διερευνήσει την ύπαρξη τυχόν νέων τρόπων παράκαμψης της εν λόγω οδηγίας και να υποβάλει νέες νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των μεθόδων αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο·

2.  επισημαίνει ότι η οδηγία ATAD είναι πιο προωθημένη από το σχέδιο δράσης BEPS, ιδίως όσον αφορά τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες, χάρη στους οποίους τα κέρδη που έχουν τοποθετηθεί σε φορολογικούς παραδείσους είναι δυνατόν να φορολογούνται στη χώρα της ΕΕ στην οποία έχει την έδρα της μια πολυεθνική επιχείρηση· σημειώνει ότι μέτρα αυτού του είδους περιορίζουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και τη φοροαποφυγή·

3.  υπενθυμίζει ότι οι προτάσεις της ΕΕ για κοινή (ενοποιημένη) βάση φορολογίας εταιρειών [Κ(Ε)ΒΦΕ] αποτελούν επίσης μια πολύ πιο προωθημένη προσέγγιση, σε επίπεδο ΕΕ, από τις εν λόγω εναλλακτικές λύσεις του ΟΟΣΑ, ιδίως με την παρέκκλιση από την αρχή της χωριστής οντότητας; υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου για την Κ(Ε)ΒΦΕ·

4.  θεωρεί ότι οι προτάσεις της ΕΕ για Κ(Ε)ΒΦΕ είναι επωφελείς τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους πολίτες, καθώς θα οδηγούσαν σε απλούστευση του φορολογικού πλαισίου και θα συνέβαλλαν στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής· τονίζει τη σημασία της ενοποίησης για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, του κόστους συμμόρφωσης και των φορολογικών εμποδίων για τις διασυνοριακές εταιρείες στην ΕΕ, καθώς και για την εξάλειψη της ανάγκης για σύνθετες ρυθμίσεις μεταβιβαστικής τιμολόγησης· παροτρύνει, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο να εγκρίνει ταχέως τις δύο προτάσεις·

5.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ υπήρξε πρωτοπόρος στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που απορρέουν από την ψηφιοποίηση, ιδίως με τις προτάσεις για Κ(Ε)ΒΦΕ, ΦΨΥ και ΣΨΠ·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την Κ(Ε)ΒΦΕ, τον ΦΨΥ και τη ΣΨΠ· σημειώνει ότι ο ΟΟΣΑ επιδιώκει την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση της οικονομίας, και την επίτευξη συναινετικής μακροπρόθεσμης λύσης έως τα τέλη του 2020· θεωρεί ότι μια παγκόσμια λύση αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης των εν λόγω προκλήσεων·

7.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει ή προτίθενται να θεσπίσουν τον ΦΨΥ ή τη ΣΨΠ σε εθνικό επίπεδο, ως πιθανή διέξοδο σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων τόσο στον ΟΟΣΑ όσο και στην ΕΕ·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο εργασίας του IF ως σημαντικό βήμα για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας σε επίπεδο ΟΟΣΑ/IF για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος φορολόγησης των εταιρειών, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον ισότιμο ρόλο όλων των χωρών που συμμετέχουν στο IF, το οποίο συγκεντρώνει περισσότερες από 130 χώρες και περιοχές δικαιοδοσίας με στόχο τη συνεργασία για την εφαρμογή της δέσμης μέτρων BEPS του ΟΟΣΑ και της G20 και τη διαπραγμάτευση για την εξεύρεση κοινών λύσεων για την αντιμετώπιση των υπόλοιπων προκλήσεων σε σχέση με τη BEPS· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν εντάχθηκαν στη διαδικασία BEPS παρά μόνο στα τελευταία στάδια των διαπραγματεύσεων· εκφράζει, επομένως, την ικανοποίησή του για την απουσία αποκλεισμών στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενός διακυβερνητικού φορολογικού οργάνου στο πλαίσιο του ΟΗΕ·

10.  σημειώνει ότι από τα προκαταρκτικά πορίσματα της εκτίμησης αντικτύπου της Γραμματείας του ΟΟΣΑ προκύπτει ότι το συνδυασμένο αποτέλεσμα του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων παγκοσμίως καθώς και σε ανακατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων υπέρ της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η αγορά· επισημαίνει ειδικότερα ότι ο δεύτερος πυλώνας θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών σε παγκόσμιο επίπεδο· αντιλαμβάνεται ότι οι δύο πυλώνες δεν θα έχουν αρνητική επίδραση στο κρίσιμο ζήτημα του επενδυτικού περιβάλλοντος(22)· καλεί τα κράτη μέλη να επιμείνουν να ζητούν από τον ΟΟΣΑ να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των εκτιμήσεων αντικτύπου προκειμένου αυτές να περιλαμβάνουν διαφορετικές εκδόσεις των προτάσεων και μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το φορολογητέο συνδετικό στοιχείο θα επηρεάζει τα έσοδα που αποκομίζουν οι επιμέρους χώρες από τον φόρο εταιρειών, και να δημοσιεύει τις εν λόγω εκτιμήσεις αντικτύπου μόλις ολοκληρώνονται προκειμένου να παρέχονται οι απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις·

11.  επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της ενιαίας αγοράς, η οποία προβλέπει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, και θεωρεί επομένως ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος φορολόγησης των εταιρειών θα πρέπει να εγγυάται την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, ιδίως με την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις, και ειδικότερα για τις μικρές και μεσαίες, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν το μερίδιο φόρου που τους αναλογεί στον τόπο στον οποίο αναπτύσσουν ουσιαστική και πραγματική οικονομική δραστηριότητα και δημιουργούν αξία, και ότι τα φορολογικά έσοδα θα κατανέμονται με δίκαιο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί ότι η πρόσβαση στην ενιαία αγορά, η οποία περιλαμβάνει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς καταναλωτών στον κόσμο και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, συμβαδίζει με φορολογική ευθύνη·

12.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να παραμείνει θεμιτός και διαφανής, ώστε να λειτουργεί προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Πρώτος πυλώνας — Προς μια ενοποιημένη προσέγγιση για δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων

13.  επικροτεί την πρόταση της Γραμματείας του ΟΟΣΑ να συγχωνευθούν και οι τρεις υπό εξέταση εναλλακτικές λύσεις στον πρώτο πυλώνα, δεδομένου ότι συμφωνούν στους ακόλουθους στόχους:

   να ανακατανεμηθούν τα φορολογικά δικαιώματα υπέρ της περιοχής δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκονται οι χρήστες ή η αγορά,
   να προβλεφθεί ένας νέος κανόνας περί φορολογητέου συνδετικού στοιχείου ο οποίος δεν θα εξαρτάται από τη φυσική παρουσία στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκονται οι χρήστες ή η αγορά,
   να χρησιμοποιούνται ως βάση τα παγκόσμια κέρδη των πολυεθνικών και να εγκαταλειφθεί η χρήση της αρχής της χωριστής οντότητας,
   να επιδιωχθεί η απλούστευση, η σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος και η ενίσχυση της φορολογικής ασφάλειας κατά την εφαρμογή·

Πεδίο εφαρμογής

14.  ζητεί να αποφευχθεί η περιχαράκωση της ψηφιακής οικονομίας, δεδομένου ότι οι φορολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το διεθνές φορολογικό σύστημα δεν οφείλονται μόνο στην ψηφιοποίηση της οικονομίας, αλλά συνδέονται και με την ολοένα και μεγαλύτερη παγκοσμιοποίησή της·

15.  θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής της μεταρρύθμισης θα πρέπει, αφενός, να αποφεύγει την πρόσθετη και περιττή επιβάρυνση των ΜΜΕ και, αφετέρου, να καλύπτει όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκονται σε πρακτικές BEPS χρησιμοποιώντας νόμιμα συστήματα φορολογικού σχεδιασμού σε διάφορα κράτη μέλη και τρίτες χώρες· σημειώνει ότι η τρέχουσα πρόταση της Γραμματείας του ΟΟΣΑ περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω μεταρρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχουν υψηλό βαθμό ψηφιοποίησης ή απευθύνονται σε καταναλωτές, μια έννοια που δεν έχει ακόμη οριστεί με σαφήνεια, και αφορά λίγες μόνο από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού·

16.  συνιστά να χρησιμοποιούνται ως βάση λειτουργικά κέρδη που εξάγονται από ενοποιημένους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, έπειτα από ανάλυση σκοπιμότητας· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι υπάρχουν χρονικά κενά όταν χρησιμοποιούνται ως βάση οι ενοποιημένοι χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί, και καλεί τα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν το σημείο αυτό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σε επίπεδο IF·

17.  σημειώνει ότι η τρέχουσα πρόταση της Γραμματείας του ΟΟΣΑ προβλέπει την εξαίρεση συγκεκριμένων τομέων, όπως ο εξορυκτικός τομέας και ο τομέας των πρώτων υλών, και παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις εξαιρέσεις αυτές στην ανάλυση αντικτύπου, προκειμένου ιδίως να διασφαλιστεί ότι η διεθνής μεταρρύθμιση θα σέβεται την πρωτοβουλία της ΕΕ για τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη·

18.  προτρέπει τον ΟΟΣΑ να προβεί σε σαφή διάκριση μεταξύ των τομέων και των μεγεθών επιχειρήσεων στην πρότασή του·

19.  θεωρεί ότι το φορολογικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις συνθήκες μονοπωλιακής προσόδου και τις καινοτόμες εταιρείες υψηλής ανάπτυξης·

Νέο φορολογητέο συνδετικό στοιχείο

20.  επιδοκιμάζει την ιδέα για ένα νέο φορολογητέο συνδετικό στοιχείο που θα υπερβαίνει την αντίληψη ότι μια εταιρεία πρέπει να έχει φυσική παρουσία σε μια χώρα προκειμένου η χώρα αυτή να αποκτά φορολογικά δικαιώματα επί της εταιρείας· θεωρεί ότι ο το φορολογητέο συνδετικό στοιχείο θα πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις που αλληλεπιδρούν με πελάτες και χρήστες στη χώρα αυτή, μεταξύ άλλων και με ψηφιακά μέσα·

21.  επικροτεί την ιδέα να αναπτυχθεί ένα όριο εσόδων ανά χώρα, προσαρμοσμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι οι μικρότερες οικονομίες θα αποκομίζουν και αυτές το μερίδιο φορολογικών δικαιωμάτων που τους αναλογεί· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της ΕΕ για ΣΨΠ·

22.  επικροτεί την ιδέα ότι αυτό το νέο φορολογητέο συνδετικό στοιχείο θα αποτελεί αυτοτελή διάταξη, ώστε να μην είναι απαραίτητη η αναθεώρηση όλων των φορολογικών συμβάσεων·

Νέα κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων

23.  επικροτεί την ιδέα να αναπτυχθεί μια νέα κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων που θα υπερβαίνει την αρχή των ίσων αποστάσεων (arm’s length principle) και θα οδηγεί στην απόδοση νέων φορολογικών δικαιωμάτων στην περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία βρίσκεται η αγορά·

24.  θεωρεί ότι η διάκριση μεταξύ συνήθων και μη συνήθων κερδών, δύο εννοιών που δεν έχουν οριστεί ακόμη με σαφήνεια και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε τεχνητή διάκριση και μόνο, καθώς και η διατήρηση των κανόνων μεταβιβαστικής τιμολόγησης που βασίζονται στην αρχή των ίσων αποστάσεων για το μεγαλύτερο μέρος της κατανομής κερδών, θα οδηγήσει σε πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα, με σημαντική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη μεταβιβαστική τιμολόγηση· πιστεύει ότι θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη αναθεώρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετες ευκαιρίες παράκαμψης των προσφάτως συμφωνηθέντων κανόνων·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποσαφηνίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νέο φορολογητέο συνδετικό στοιχείο και η κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μπορούν να συνυπάρξουν με τους ισχύοντες κανόνες μεταβιβαστικής τιμολόγησης, όπως προτείνεται από τον ΟΟΣΑ· εκφράζει, επομένως, την προτίμησή του για μια λύση που θα ευνοούσε την κλασματική κατανομή των παγκόσμιων κερδών, βάσει παραγόντων που αντιπροσωπεύουν ουσιαστική και πραγματική οικονομική δραστηριότητα και δημιουργία αξίας, όπως είναι, ειδικότερα, οι πωλήσεις, οι εργαζόμενοι, τα περιουσιακά στοιχεία και οι χρήστες· υπενθυμίζει επομένως, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του για τις προτάσεις για Κ(Ε)ΒΦΕ και ΣΨΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη·

26.  επικροτεί τη βούληση να διασφαλιστεί η φορολογική ασφάλεια και να περιοριστούν οι διαφορές που θα μπορούσαν να προκύψουν από την εφαρμογή του νέου φορολογητέου συνδετικού στοιχείου και της νέας κατανομής των φορολογικών δικαιωμάτων· ζητεί, ως εκ τούτου, να διερευνηθεί η σκοπιμότητα ενός μηχανισμού, π.χ. υπό τη μορφή μιας «μονοαπευθυντικής θυρίδας», που θα απλοποιούσε τον υπολογισμό και την καταβολή των οφειλόμενων φόρων και θα μείωνε τον διοικητικό φόρτο τόσο για τις εταιρείες όσο και για τις φορολογικές αρχές, και παράλληλα θα συμμορφωνόταν με τις εθνικές υποχρεώσεις των φορολογικών διοικήσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι η φορολογική ασφάλεια θα μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα με τη θέσπιση απλών, σαφών και εναρμονισμένων κανόνων, χάρη στους οποίους θα αποτρεπόταν εξαρχής η ύπαρξη διαφορών· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την πρόταση της Γραμματείας του ΟΟΣΑ για υποχρεωτική διαιτησία όσον αφορά το «ποσό Γ», δεδομένης της ύπαρξης μηχανισμού επίλυσης διαφορών σε επίπεδο ΕΕ(23)·

Δεύτερος πυλώνας — Παγκόσμιας εμβέλειας πρόταση κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης (GloBE)

27.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν(24) τα μέλη του IF σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα του σχεδίου εργασίας, και η οποία προβλέπει ότι θα εξεταστεί μια προσέγγιση που θα παρέχει στις περιοχές δικαιοδοσίας την ελευθερία να καθορίζουν οι ίδιες το φορολογικό τους σύστημα, ρυθμίζοντας μεταξύ άλλων την ύπαρξη φόρου εισοδήματος εταιρειών και το ύψος των φορολογικών συντελεστών τους, αλλά παρέχει επίσης σε άλλες περιοχές δικαιοδοσίας το δικαίωμα να εφαρμόζουν τους κανόνες που αναλύονται, στις περιπτώσεις που ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης του εισοδήματος βρίσκεται κάτω από ένα ελάχιστο ποσοστό(25)·

28.  σημειώνει τις δεσμεύσεις της G7, σύμφωνα με τις οποίες, στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, οι υπουργοί συμφώνησαν ότι ένα ελάχιστο επίπεδο πραγματικής φορολόγησης, όπως για παράδειγμα το καθεστώς GILTI στις ΗΠΑ, θα συνέβαλε στο να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί(26)·

29.  επικροτεί την πρόταση GloBE, η οποία αποσκοπεί στο να διασφαλιστεί ότι θα καταβάλλεται ένα ελάχιστο επίπεδο φόρου στον τόπο στον οποίο δημιουργείται αξία και πραγματοποιείται οικονομική δραστηριότητα· θεωρεί ότι τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα θα πρέπει να έχουν ως απώτερο στόχο την αντιμετώπιση των υπόλοιπων ζητημάτων σε σχέση με τη BEPS, αποτρέποντας παράλληλα τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, ιδίως με τον περιορισμό των πιέσεων για χορήγηση αδικαιολόγητων φορολογικών κινήτρων χωρίς κανένα θετικό οικονομικό αντίκτυπο, και λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της φοροαποφυγής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί και να παρακολουθεί τον αντίκτυπο του εν λόγω μελλοντικού ελάχιστου προτύπου όσον αφορά μια δυνητική γενική μείωση των επίσημων φορολογικών συντελεστών εισοδήματος εταιρειών σε ολόκληρη την ΕΕ·

30.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η πρόταση GloBE θα προβλέπει το απλούστερο δυνατό πλαίσιο που δεν θα οδηγεί στην ανάπτυξη επιζήμιων φορολογικών συστημάτων· υπενθυμίζει το αίτημα του Κοινοβουλίου για θέσπιση ενωσιακού καταλόγου επιζήμιων φορολογικών μέτρων· επισημαίνει ότι η πρόβλεψη εξαιρέσεων και απαλλαγών θα υπονόμευε την πολιτική βούληση που αντιπροσωπεύει η πρόταση GloBE, καθώς και την αποτελεσματικότητά της· συνιστά η πρόταση GloBE να καλύπτει όλες τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές που περιλαμβάνονται στη δράση 5 για τη BEPS·

31.  αντιλαμβάνεται ότι η πρόταση GloBE θα περιλάμβανε ένα σύνολο αμυντικών μέτρων, μεταξύ των οποίων έναν κανόνα σχετικά με τη συμπερίληψη του εισοδήματος, έναν κανόνα σχετικά με τη μετάπτωση ορισμένων εσόδων (switch-over), έναν κανόνα σχετικά με τις πληρωμές που υπόκεινται σε μειωμένη φορολόγηση και έναν κανόνα σχετικά με τη φορολογική υποχρέωση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το νομοθετικό ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την οδηγία ATAD(27)·

32.  θεωρεί ότι ο υπολογισμός των φορολογικών βάσεων, στο πλαίσιο της πρότασης GloBE, θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς αρχές που έχουν συμφωνηθεί για την αποφυγή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης καθώς και του επιζήμιου ανταγωνισμού μεταξύ χωρών, ο οποίος απειλεί να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε απόφασης που μπορεί να ληφθεί για ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογίας·

33.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε συζήτηση σε επίπεδο ΟΟΣΑ/G20 προς την κατεύθυνση ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή θα πρέπει να περιλαμβάνει σκέψεις σχετικά με τον ορισμό της βάσης που συνδέεται με τον εν λόγω συντελεστή· θεωρεί ότι ο οποιοσδήποτε ελάχιστος συντελεστής θα πρέπει να είναι δίκαιος και επαρκής, προκειμένου να αποθαρρύνεται η μετατόπιση κερδών και να αποτρέπεται ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός·

34.  θεωρεί ότι, όσον αφορά τον κανόνα σχετικά με τη συμπερίληψη του εισοδήματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένη μια πολυεθνική επιχείρηση, προκειμένου να περιοριστεί η δυνατότητα να συνεχιστούν πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ούτως ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας·

Συμπεράσματα

35.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κοινής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις τρέχουσες εν εξελίξει διεθνείς διαπραγματεύσεις· καλεί κάθε κράτος μέλος και την Επιτροπή να δημοσιοποιούν τις θέσεις τους σχετικά με τις προτάσεις της Γραμματείας του ΟΟΣΑ για τον πρώτο και τον δεύτερο πυλώνα·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια κοινή, φιλόδοξη θέση της ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ΟΟΣΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα τηρεί ενιαία στάση και θα δίνει το παράδειγμα με στόχο να εξασφαλιστεί μια δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων και ένα ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, που θα οδηγούν σε μια δίκαιη αντιμετώπιση στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η φοροδιαφυγή, ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός και η φοροαποφυγή·

37.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει υποστήριξη για την ανάπτυξη της θέσης της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση αντικτύπου όσον αφορά τα έσοδα για κάθε κράτος μέλος και για τους δύο πυλώνες, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων, με στόχο ιδίως να διασφαλιστεί η προσέγγιση της ΕΕ για τη συνοχή των πολιτικών για την ανάπτυξη· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της·

38.  αναμένει από τα κράτη μέλη να κοινοποιούν στον ΟΟΣΑ και την Επιτροπή όλα τα σχετικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να εκπονηθούν οι ακριβέστερες δυνατές εκτιμήσεις αντικτύπου και σχετικές αναλύσεις·

39.  παροτρύνει ένθερμα την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιτύχουν συμφωνία σε διεθνές επίπεδο, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ενωσιακό επίπεδο μέσω της σχετικής ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας· υποστηρίζει επίσης τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής να προτείνει μια λύση σε επίπεδο ΕΕ σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία έως το τέλος του 2020, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η λύση σε επίπεδο ΕΕ δεν θα περιορίζεται στις ψηφιακές επιχειρήσεις· αντιλαμβάνεται ότι μια τέτοια λύση θα ενίσχυε την ενιαία αγορά με τη θέσπιση ενός ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που θα απέτρεπε τη λήψη μονομερών μέτρων·

40.  υπενθυμίζει ότι η εν εξελίξει μεταρρύθμιση του διεθνούς συστήματος φορολόγησης των εταιρειών αποτελείται από δύο πυλώνες ίσης σημασίας, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να αντιμετωπίζουν τους δύο αυτούς πυλώνες, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, ως μία ενιαία δέσμη αναγκαίων μεταρρυθμίσεων·

41.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προετοιμάσουν τη νομική βάση για την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων μιας διεθνούς συμφωνίας στο δίκαιο της ΕΕ και να υποβάλουν το συντομότερο δυνατόν νομοθετική πρόταση·

42.  καλεί το Συμβούλιο, με την υποστήριξη της Επιτροπής, να αξιολογήσει τα κριτήρια του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας, μόλις εγκριθούν οι διεθνείς κανόνες και/ή οι προσφάτως συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις της ΕΕ, και να κρίνει κατά πόσον απαιτείται επικαιροποίηση·

43.  καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα να αποφευχθεί μια νομική βάση που θα απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο· υπενθυμίζει τη συμβολή της Επιτροπής στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων στη φορολογική πολιτική της ΕΕ», με την οποία προτείνεται ένας οδικός χάρτης για τη λήψη αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία·

44.  επισημαίνει ότι μια αποτελεσματική και συνολική διεθνής μεταρρύθμιση πρέπει να συνοδεύεται από διαφάνεια· επικροτεί τις πρόσφατες προσπάθειες της Προεδρίας του Συμβουλίου για την επανέναρξη των συζητήσεων σχετικά με την πρόταση της ΕΕ για δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε, μέχρι σήμερα, να συμφωνήσει σε μια γενική προσέγγιση σχετικά με την εν λόγω πρόταση· καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε μια γενική προσέγγιση το συντομότερο δυνατόν· υπογραμμίζει ότι η δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα θα καθιστούσε αποτελεσματικότερη τη μεταρρύθμιση BEPS 2.0·

o
o   o

45.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στη Γραμματεία του ΟΟΣΑ, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 366 της 27.10.2017, σ. 51.
(2) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 79.
(3) ΕΕ C 369 της 11.10.2018, σ. 132.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0240.
(5) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 74.
(6) Την κοινή έκθεση παρακολούθησης για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ECON) που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TAXE) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2016, την έκθεση παρακολούθησης για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (TAX2) σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 16 Νοεμβρίου 2016, και την έκθεση παρακολούθησης για το μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PANA), της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με το σχέδιο σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Απρίλιο του 2018.
(7) Έγγραφο πολιτικής αριθ. 19/007, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 10.3.2019.
(8) Hadzhieva, E., «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies», European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Policy Department A - Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Φεβρουάριος 2019.
(9) «Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators – Final Report» (Taxation paper No 61, 27 Ιανουαρίου 2016), «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» (Taxation paper No 64, 25 Οκτωβρίου 2016) και «Aggressive tax planning indicators – Final Report» (Taxation paper No 71, 7 Μαρτίου 2018).
(10) Οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1).
(11) Οδηγία (EΕ) 2017/952 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (ΕΕ L 144 της 7.6.2017, σ. 1).
(12) Πρόταση της 25ης Οκτωβρίου 2016 για οδηγία του Συμβουλίου για κοινή βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΒΦΕ) (COM(2016)0685), και της 25ης Οκτωβρίου 2016 για κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2016)0683).
(13) Η δέσμη μέτρων αποτελείται από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 με τίτλο «Καιρός για ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό πρότυπο για την ψηφιακή οικονομία» (COM(2018)0146), την πρόταση της 21ης Μαρτίου 2018 για οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (COM(2018)0147), την πρόταση της 21ης Μαρτίου 2018 για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου ψηφιακών υπηρεσιών επί εσόδων που προκύπτουν από την παροχή ορισμένων ψηφιακών υπηρεσιών (COM(2018)0148) και τη σύσταση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τη φορολόγηση των εταιρειών με σημαντική ψηφιακή παρουσία (C(2018)1650).
(14) Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2016 για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα (COM(2016)0198).
(15) ΕΕ C 2 της 6.1.1998, σ. 2.
(16) Σχετικά με τη Fiat, τη Starbucks και τη φορολογική απαλλαγή των πλεοναζόντων κερδών στο Βέλγιο, και τις αποφάσεις διεξαγωγής ερευνών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τις McDonald’s, Apple και Amazon.
(17) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 59.
(18) Πλήρη πρακτικά των ακροάσεων της κ. Margrethe Vestager, Εκτελεστικής Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του κ. Valdis Dombrovskis, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και του κ. Paolo Gentiloni, Επιτρόπου, στη διεύθυνση: https://www.europarl.europa.eu/news/el/hearings2019/akroaseis-oristhenton-epitropon-2019
(19) Ανακοινωθέν της G20: https://www.mof.go.jp/english/international_policy/convention/g20/g20_191018it.htm
(20) Στοιχεία για τη φορολογία, Taxation Trends in the European Union (Οι φορολογικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση), δελτίο 3: Ανώτατοι επίσημοι φορολογικοί συντελεστές εισοδήματος εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων), 1995-2019, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019, διαθέσιμο στο https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/taxation_trends_report_2019_statutory_rates.xlsx.
(21) OECD and Selected Partner Economies, Tax Policy Reforms 2018 (Οικονομίες των χωρών του ΟΟΣΑ και επιλεγμένων χωρών εταίρων, Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής 2018)· Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΕΕ των 28 είναι ήδη πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο, με μέσο φορολογικό συντελεστή εισοδήματος εταιρειών ύψους 21,9 % το 2018, από 32 % το 2000, σύμφωνα με την Επιτροπή: Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2018 Edition (Τάσεις της φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, έκδοση 2018) (σελίδα 36) και Taxation Trends in the European Union - Data for the EU Member States, Iceland and Norway, 2015 Edition (Τάσεις της φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Στοιχεία για τα κράτη μέλη της ΕΕ, την Ισλανδία και τη Νορβηγία, έκδοση 2015) (σελίδα 147).
(22) OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (Έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ σχετικά με τη φορολογία προς τους Υπουργούς Οικονομικών και τους διοικητές κεντρικών τραπεζών της G20), Οκτώβριος 2019, ΟΟΣΑ, Παρίσι.
(23) Οδηγία (EΕ) 2017/1852 του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2017, για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 265 της 14.10.2017, σ. 1).
(24) Εγκρίθηκε από το Πλαίσιο χωρίς αποκλεισμούς για την BEPS του ΟΟΣΑ/G20 (IF) κατά την 7η σύνοδό του, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 29 Μαΐου 2019.
(25) Πρόγραμμα εργασιών του ΟΟΣΑ σχετικά με την ανάπτυξη μιας συναινετικής λύσης για τις φορολογικές προκλήσεις που απορρέουν από την ψηφιοποίηση της οικονομίας, ΟΟΣΑ, 2019, Παρίσι, σ. 25, παράγραφος 50.
(26) G7, Σύνοψη της Προεδρίας: συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G7, που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 18 Ιουλίου 2019 https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/locale/piece-jointe/2019/07/g7_chairs_summary.pdf
(27) Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 176).


Το κράτος δικαίου στη Μάλτα, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia
PDF 203kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia (2019/2954(RSP))
P9_TA(2019)0103B9-0240/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 6, 7, 8, 10, 11, 12 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη επί των συνταγματικών ρυθμίσεων και της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της επιβολής του νόμου στη Μάλτα, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή της Βενετίας κατά την 117η σύνοδο της ολομέλειάς της (Βενετία, 14-15 Δεκεμβρίου 2018),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 23ης Ιανουαρίου 2019, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2019)0012),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ(1), και την κοινή δήλωση για τον τύπο που εξέδωσαν στις 29 Ιανουαρίου 2014 η Επιτροπή και οι αρχές της Μάλτας σχετικά με το πρόγραμμα της Μάλτας για ιδιώτες επενδυτές (IIP),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή, σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(2), και το ψήφισμά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με το κράτος δικαίου στη Μάλτα(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Μαΐου 2018, σχετικά με την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 11ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με την επίσκεψη στη Μάλτα, στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου 2017, της ειδικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και της Εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή (PANA),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 16ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την επίσκεψη στη Μάλτα και τη Σλοβακία από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 από την ad hoc αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τις ακροάσεις και τις ανταλλαγές απόψεων τις οποίες πραγματοποίησε η Ομάδα Παρακολούθησης της Δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την ίδρυσή της από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 4 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Πρωθυπουργού της Μάλτας με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2293 (2019) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουνίου 2019, με τίτλο «Η δολοφονία της Daphne Caruana Galizia και το κράτος δικαίου στη Μάλτα και περαιτέρω — να διασφαλίσουμε ότι θα αναφανεί όλη η αλήθεια»,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία(6),

–  έχοντας υπόψη την ad hoc αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Μάλτα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδράζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές είναι οικουμενικές και κοινές μεταξύ των κρατών μελών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, ο σεβασμός της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και οι αξίες και αρχές που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ και στις διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιβάλλουν υποχρεώσεις στην Ένωση και στα κράτη μέλη της, και πρέπει να τηρούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 7 ΣΕΕ, η Ένωση εξουσιοδοτείται να αναλάβει δράση για την προστασία των κοινών αξιών στις οποίες βασίστηκε, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός του κράτους δικαίου θα πρέπει να εφαρμόζεται με την ίδια δύναμη σε όλα τα κράτη μέλη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέρος του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 6 της ΕΣΑΔ και αποτελεί βασική απαίτηση της δημοκρατικής αρχής της διάκρισης των εξουσιών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συστηματική άρνηση ενός κράτους μέλους να συμμορφωθεί με τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει ελεύθερα επηρεάζει την ΕΕ στο σύνολό της·

Έρευνες

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Οκτωβρίου 2017 η Μαλτέζα ερευνήτρια δημοσιογράφος σε θέματα διαφθοράς και ιστολόγος Daphne Caruana Galizia δολοφονήθηκε από έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες για τη δολοφονία, υπό την καθοδήγηση των αρχών της Μάλτας, με τη βοήθεια της Ευρωπόλ, οδήγησαν μέχρι στιγμής στον εντοπισμό και την απαγγελία κατηγοριών σε διάφορους υπόπτους και στον ενδεχόμενο οργανωτή της δολοφονίας, και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη της εταιρείας 17 Black Ltd, με έδρα στο Dubai, ο οποίος συνελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2019, ενώ κατά τα φαινόμενα προσπαθούσε να διαφύγει από τη Μάλτα με τη θαλαμηγό του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους φερόμενους συνεργούς και ο φερόμενος ως οργανωτής έχουν εμπλέξει τον πρώην προϊστάμενο του γραφείου του πρωθυπουργού στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση της δολοφονίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη οι αποκαλύψεις αυτές έχουν προκαλέσει πολλές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών στη Μάλτα με αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης, τη λογοδοσία και τον σεβασμό του κράτους δικαίου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϊστάμενος του γραφείου του Πρωθυπουργού είχε λάβει γνώση ενημερώσεων ασφαλείας από την αστυνομία και την Υπηρεσία Ασφαλείας της Μάλτας· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραιτήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2019, αφού ανακρίθηκε από την αστυνομία για την υπόθεση της Daphne Caruana Galizia· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε έχει συλληφθεί εκ νέου, ανακριθεί και αφεθεί ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθεί κατηγορία αρκετές φορές από την αστυνομία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Τουρισμού παραιτήθηκε επίσης στις 26 Νοεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Οικονομίας ανέστειλε την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων του την ίδια ημέρα, αλλά επανήλθε την 1η Δεκεμβρίου 2019·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωθυπουργός της Μάλτας ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί ύστερα από την εκλογή ηγεσίας του κόμματος που πρόκειται να συμβεί στις 12 Ιανουαρίου 2020, λόγω της αυξανόμενης πολιτικής αναταραχής που περιβάλλει την έρευνα για τη δολοφονία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μάλτας ανακοίνωσε τη δρομολόγηση «δημόσιας ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia» στις 20 Σεπτεμβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από ουσιαστικές κριτικές που ασκήθηκαν από την οικογένεια Caruana Galizia και από διεθνείς παρατηρητές, ο πρωθυπουργός διόρισε δύο νέα μέλη στο συμβούλιο και μετέβαλε το πεδίο της έρευνας σε σημαντικό βαθμό, ώστε να ικανοποιεί πλέον όλα τα μέρη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ύποπτος που εικάζεται ότι έδρασε ως μεσάζων στη δολοφονία έλαβε προεδρική χάρη στις 25 Νοεμβρίου 2019, με αποκλειστική διακριτική ευχέρεια του Πρωθυπουργού, με αντάλλαγμα πληροφορίες που οδήγησαν στον οργανωτή της δολοφονίας, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ύποπτος ως οργανωτής, του οποίου ο δικηγόρος δήλωσε δημοσίως ότι θα μπορούσε να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο της δολοφονίας και με υποθέσεις διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται άτομα που βρίσκονται κοντά στον πρωθυπουργό, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προϊστάμενου του γραφείου του πρωθυπουργού και του πρώην Υπουργού Τουρισμού, είδε το αίτημά του για απονομή χάριτος να απορρίπτεται από τον πρωθυπουργό μεμονωμένα και από το υπουργικό συμβούλιο για δεύτερη φορά, έπειτα από γνωμοδότηση του Αστυνομικού Διευθυντή και του Γενικού Εισαγγελέα·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μέσα ενημέρωσης, φοιτητικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις, όπως η Ένωση Εργοδοτών της Μάλτας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και ο Δικηγορικός Σύλλογος έχουν απευθύνει δημόσιες εκκλήσεις για την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στη Μάλτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό απειλεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημόσιους θεσμούς, κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε επικίνδυνες διασυνδέσεις μεταξύ εγκληματικών ομάδων και δημόσιων αρχών·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών θεσμικών οργάνων, δεν βρέθηκε λύση όσον αφορά το αυτοσχέδιο μνημείο στη Βαλέτα, καθώς η νομοθεσία και η προσέγγιση της κυβέρνησης παραμένουν ως έχουν ενώ υπάλληλοι του δημοσίου απομακρύνουν σχεδόν σε καθημερινή βάση τα αναμνηστικά από τον χώρο·

Ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια της Daphne Caruana Galizia εξακολουθεί να αντιμετωπίζει εκστρατείες μίσους και πολυάριθμες αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση, μεταξύ άλλων και από μέλη της κυβέρνησης της Μάλτας, και ότι πολλοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός, έχουν δηλώσει ότι δεν βλέπουν τον λόγο για τον οποίο αυτές οι αγωγές για συκοφαντική δυσφήμηση θα πρέπει να αποσυρθούν·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για το 2019 κατατάσσει τη Μάλτα στην 77η θέση, κάτι που αντιπροσωπεύει πτώση από την 65η θέση το 2018 και την 47η το 2017(7)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάταξη της Μάλτας ως προς τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών μεταβλήθηκε από «ανοιχτή» σε «περιορισμένη» στο παρατηρητήριο 2019 της CIVICUS· λαμβάνοντας υπόψη ότι η CIVICUS περιγράφει το περιβάλλον για τους δημοσιογράφους ως «ολοένα πιο εχθρικό, ιδίως για εκείνους που καταγγέλλουν κρούσματα διαφθοράς» και δηλώνει ότι «η ατιμωρησία μετά τη δολοφονία [...] της [...] Daphne Caruana Galizia έδωσε στο κράτος τον χώρο για να εκφοβίζει και να παρενοχλεί ακτιβιστές και υπέρμαχους της δικαιοσύνης»(8)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι, ειδικότερα δε οι ερευνητές δημοσιογράφοι αλλά όχι αποκλειστικά αυτοί, αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά τις λεγόμενες «στρατηγικές μηνύσεις κατά της συμμετοχής του κοινού» (SLAPP) οι οποίες στρέφονται εναντίον τους με αποκλειστικό σκοπό να εμποδίσουν την εκτέλεση του έργου τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από συνέντευξη Τύπου στο γραφείο του Πρωθυπουργού στις 29 Νοεμβρίου 2019, απαγορεύθηκε προσωρινά η έξοδος δημοσιογράφων από την αίθουσα και το κτίριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ασφάλειας για τους δημοσιογράφους και το συρρικνούμενο περιθώριο δράσης της κοινωνίας των πολιτών ως αποτέλεσμα παρενοχλήσεων και εκφοβισμού υπονομεύουν τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας και διαβρώνουν τη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά·

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/διαφθορά

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πέντε δικαστικές έρευνες όσον αφορά καταγγελίες περί διαφθοράς, και συγκεκριμένα μια έρευνα για την τράπεζα Pilatus Bank, μια έρευνα για ένα χρηματικό ποσό που μεταφέρθηκε μεταξύ του πρώην προϊσταμένου του γραφείου του πρωθυπουργού και του ελεγκτή της Nexia BT, μια έρευνα για μίζες μεταξύ του πρώην προϊσταμένου του γραφείου του πρωθυπουργού και του Adrian Hillman της εφημερίδας Times of Malta, μια έρευνα στη 17 Black Ltd. και δύο άλλες εταιρείες, την Tillgate και την Hearnville, καθώς και μια έρευνα στη Vitals·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Μάιο του 2016 έως τον Νοέμβριο του 2019 ο προϊστάμενος του γραφείου του πρωθυπουργού και ο υπουργός Τουρισμού και πρώην υπουργός Ενέργειας της Μάλτας ήταν οι μόνοι εν ενεργεία υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι είναι πραγματικοί κύριοι μιας εταιρείας που αποκαλύφθηκε με τα έγγραφα του Παναμά·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους φερόμενους ως οργανωτές της δολοφονίας είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας 17 Black Ltd. και πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Electrogas Malta Ltd. που συμμετείχε στην εφαρμογή της μακροπρόθεσμης συμφωνίας για την προμήθεια φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στη Μάλτα·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του της 12ης Σεπτεμβρίου 2019, η MONEYVAL, το όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κάλεσε τις αρχές της Μάλτας να ενισχύσουν την πρακτική εφαρμογή των μέτρων τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αποφάσισε να εφαρμόσει την ενισχυμένη διαδικασία επακολούθησης και κάλεσε τη Μάλτα να υποβάλει έκθεση τον Δεκέμβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση, οι αρχές επιβολής του νόμου δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά και εγκαίρως πολύπλοκες υποθέσεις υψηλού επιπέδου για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε υποθέσεις που αφορούν οικονομικά αδικήματα, δωροδοκία και διαφθορά(9)·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η GRECO, το όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς, στην έκθεσή του της 22ης Μαρτίου 2019, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση η αποτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών που συμμετέχουν στους ελέγχους και τις διασφαλίσεις, δεδομένου ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα άνευ προηγουμένου κύμα αμφιλεγόμενων υποθέσεων τα τελευταία χρόνια σχετικά με την ακεραιότητα ανώτερων διοικητικών στελεχών έως το ανώτατο επίπεδο(10)·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανέφερε στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 για τη Μάλτα (SWD(2019)1017) ότι το θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς παρουσιάζει ελλείψεις και ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης συμφερόντων σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου 2019 αναφέρει ότι η Μάλτα έχει μακράν το υψηλότερο ποσοστό φοροδιαφυγής στην Ευρώπη και αποκαλύπτει ότι Μαλτέζοι πολίτες κατέχουν εκτεταμένο υπεράκτιο πλούτο και έχουν τοποθετήσει περιουσιακά στοιχεία ασφαλώς στο εξωτερικό(11)·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2019 φέρεται ότι ανέφερε σοβαρές ελλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν επιτρέψει τη συνέχιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων όλα αυτά τα χρόνια στη Bank of Valletta, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις·

ΛΑ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η GRECO κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μόνιμη επιτροπή κατά της διαφθοράς δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ως ειδικευμένος φορέας που θα διευκολύνει τη διερεύνηση της διαφθοράς και ότι η συμβολή της στις προσπάθειες της Μάλτας για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αμελητέα(12)·

Πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 αναφέρθηκαν τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις στις οποίες πελάτες του μαλτέζικου «προγράμματος χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές» κατηγορούνται για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωπος του πρακτορείου έκδοσης διαβατηρίων Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. σε μυστική συνέντευξη στο γαλλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ‘Enquete exclusive’ άφησε να εννοηθεί ότι οι προσωπικοί δεσμοί του με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την Υφυπουργό Μεταρρυθμίσεων, Ιθαγένειας και Απλούστευσης της Διοικητικής Διαδικασίας θα μπορούσαν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μεταξύ άλλων και για πελάτες με ποινικό μητρώο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την αξιοπιστία και τον έλεγχο των προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής της Μάλτας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Νοεμβρίου 2019, η κυβέρνηση της Μάλτας δημοσίευσε έκθεση από το Γραφείο της ρυθμιστικής αρχής του προγράμματος για τους ιδιώτες επενδυτές (IIP) σχετικά με την έρευνα στην Chetcuti Cauchi Advocates υπό την ιδιότητά της ως εντολοδόχου του IIP· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αυτή αναφέρει στη σύνοψη ότι η ανάλυση «δεν αποκάλυψε ενοχοποιητικά στοιχεία που να στηρίζουν, εν όλω ή εν μέρει, τους ισχυρισμούς»(13)·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Chetcuti Cauchi Advisors Ltd. υπέβαλε την πρώτη επιτυχή αίτηση στο πλαίσιο του προσφάτως καθιερωθέντος προγράμματος για ιδιώτες επενδυτές στη Μάλτα και προωθήθηκε στο προνομιακό καθεστώς του «εγκεκριμένου αντιπροσώπου» το 2016, «έχοντας εκπληρώσει τις απαιτήσεις ποιότητας, αξιοπιστίας και όγκου που καθορίστηκαν από την Identity Malta»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα διαφημιστικό βίντεο για την εταιρεία γυρίστηκε στο Auberge de Castille, το γραφείο του Πρωθυπουργού, και ότι σε αυτό εμφανίστηκε επίσης ο υφυπουργός ο αρμόδιος για θέματα ιθαγένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, η κυβέρνηση ανέστειλε τις άδειες αντιπροσώπων ιθαγένειας αριθ. ΙΙΡ 001 και αριθ. ΙΙΡ 124, με την αιτιολογία ότι η εταιρεία είχε διαδώσει «παραπλανητικές πληροφορίες»·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση «προγραμμάτων χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές» από κράτη μέλη της ΕΕ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν, επιτρέπει την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών απλώς και μόνο βάσει του συσσωρευμένου πλούτου και όχι βάσει χρήσιμων γνώσεων, δεξιοτήτων ή ανθρωπιστικών ζητημάτων, και συνιστά κατ’ ουσίαν πώληση της ιθαγένειας της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δηλώσει ρητά ότι δεν εγκρίνει πλέον τα μαλτέζικα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές·

Συνταγματική μεταρρύθμιση

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της για τη Μάλτα που εγκρίθηκε κατά την 117η σύνοδο ολομελείας στις 14-15 Δεκεμβρίου 2018(14), παρουσίασε μια σειρά από προτάσεις για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μάλτα έχει ξεκινήσει συζητήσεις για μια διαδικασία συνταγματικών μεταρρυθμίσεων, υπό την εποπτεία του Προέδρου της, στην οποία συμμετέχουν διάφορες πολιτικές δυνάμεις και η κοινωνία των πολιτών, και οι οποίες, στο μεγαλύτερο μέρος τους, θα απαιτήσουν πλειοψηφία δύο τρίτων του Κοινοβουλίου προκειμένου να θεσπιστούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεταρρυθμιστική διαδικασία για την αντιμετώπιση του αμφιλεγόμενου συνταγματικού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα και του τρέχοντος συστήματος διορισμού δικαστών·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διάφορα άλλα διεθνή θεσμικά όργανα έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την αμεροληψία της επιβολής του νόμου, τη διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος στη Μάλτα, ιδίως όσον αφορά την πολιτικοποίηση και την έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες επιλογής και διορισμού, όπως για τη θέση του αρχηγού της αστυνομίας·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης — Σχέδιο δράσης για την ανάληψη δράσης» (COM(2019)0343), σε συνέχεια ψηφισμάτων που είχαν εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(15), στα οποία προτείνεται ένας ολοκληρωμένος και ανεξάρτητος μηχανισμός για την παρακολούθηση της κατάστασης όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ΔΚΘ) σε ετήσια βάση σε όλα τα κράτη μέλη·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ακεραιότητα και την αξιοπιστία των ερευνών σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia· επισημαίνει τις ευρέως διαδεδομένες αρνητικές αντιλήψεις σχετικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης στο πλαίσιο αυτό, καθώς και τη μείωση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας των θεσμικών οργάνων· υπογραμμίζει ότι η αδιαμφισβήτητη εμπιστοσύνη στη διαδικασία έρευνας, τόσο από τους πολίτες της Μάλτας όσο και από την ευρωπαϊκή κοινότητα, είναι θέμα υψίστης σημασίας· αναγνωρίζει την πρόοδο των ερευνών σχετικά με τη δολοφονία της Daphne Caruana Galizia· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η υπόθεση εξακολουθεί να είναι ανοικτή, δεδομένου ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη·

2.  τονίζει ότι κάθε κίνδυνος υπονόμευσης των ερευνών, είτε φαινομενικός είτε πραγματικός, πρέπει να αποκλεισθεί με όλα τα μέσα· τονίζει περαιτέρω ότι ο κίνδυνος αυτός εξακολουθεί να υφίσταται για όσο διάστημα ο πρωθυπουργός παραμένει στο αξίωμά του·

3.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι πολλές άλλες έρευνες σχετικά με σχετικές υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και διαφθοράς δεν έχουν προχωρήσει ή δεν έχουν καν ξεκινήσει, ιδίως όσον αφορά τον πρώην προϊστάμενο του γραφείου του πρωθυπουργού και τον πρώην υπουργό τουρισμού· καλεί τις αρχές της Μάλτας να ξεκινήσουν και να προχωρήσουν τις έρευνες αυτές·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πλήρη και συνεχή συμμετοχή της Ευρωπόλ σε όλες τις πτυχές της έρευνας για τη δολοφονία και σε όλες τις σχετικές έρευνες· ζητεί να ενισχυθεί η συμμετοχή της Ευρωπόλ, δεδομένου ότι παράγει αποτελέσματα·

5.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι εξελίξεις στη Μάλτα τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει σε σοβαρές και συνεχείς απειλές για το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της ανεξαρτησίας της αστυνομίας και του δικαστικού σώματος και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη κατάλληλων συνταγματικών εγγυήσεων όσον αφορά τη διάκριση των εξουσιών·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή κατά τα τελευταία έτη απέφυγε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα κατά της κυβέρνησης της Μάλτας παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· παροτρύνει τη νέα Επιτροπή να αρχίσει διάλογο με την κυβέρνηση της Μάλτας σχετικά με το Πλαίσιο για το κράτος δικαίου, χωρίς περαιτέρω αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

7.  σημειώνει ότι βρίσκεται στα τελικά στάδια μια διαδικασία μεταρρύθμισης για την αντιμετώπιση του αμφιλεγόμενου συνταγματικού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα και του σημερινού συστήματος διορισμού και επαγγελματικής εξέλιξης δικαστών, όπως προτείνεται από την Επιτροπή της Βενετίας· παροτρύνει το κοινοβούλιο και την κυβέρνηση της Μάλτας να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις εναπομένουσες συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας και της GRECO σε εύθετο χρόνο·

8.  αναγνωρίζει τις παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής κ. Jourová, σύμφωνα με τις οποίες η παράλειψη της Μάλτας να θεσπίσει δικαστικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την ενεργοποίηση της διαδικασίας του άρθρου 7·

9.  επισημαίνει ότι η προστασία των ερευνητών δημοσιογράφων και των καταγγελτών είναι προς το ζωτικό συμφέρον της κοινωνίας· καλεί τις αρχές της Μάλτας να διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή και με κάθε κόστος την προστασία της προσωπικής ασφάλειας και του βιοπορισμού των δημοσιογράφων και των καταγγελτών και, ως εκ τούτου, την ανεξαρτησία τους·

10.  καλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) να συνεργαστούν με τις μαλτέζικες και τις ευρωπαϊκές αρχές και να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια που είναι δεσμευμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς της 17 Black θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου διεξαχθεί διεξοδική έρευνα· καλεί την Επιτροπή και τις αρχές της Μάλτας να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν τη συνεργασία των αρχών των ΗΑΕ και την κατάλληλη νομική συνδρομή σε όλες τις έρευνες·

11.  επαναλαμβάνει την άμεση ανάγκη για έναν μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως προτείνεται από το Κοινοβούλιο με τη μορφή διοργανικής συμφωνίας για ΔΚΘ, που θα αποτελείται από μια ετήσια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη και χωρίς διακρίσεις αξιολόγηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ με τις αξίες που ορίζονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, με ειδικές ανά χώρα συστάσεις (την ευρωπαϊκή έκθεση ΔΚΘ), που θα ακολουθείται από διακοινοβουλευτική συζήτηση, και έναν μόνιμο κύκλο πολιτικής ΔΚΘ εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ(16)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις με στόχο να αποτρέπονται οι λεγόμενες «στρατηγικές μηνύσεις κατά της συμμετοχής του κοινού» (SLAPP)·

12.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση της Μάλτας να τερματίσει τα προγράμματα χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές, και να αναθέσει την εκπόνηση μιας ανεξάρτητης, διεθνούς έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής της πώλησης ιθαγενειών και αδειών διαμονής όσον αφορά τις ικανότητες των αρχών επιβολής της Μάλτας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα άλλα είδη διασυνοριακού εγκλήματος και την ακεραιότητα του χώρου Σένγκεν· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να αξιολογεί όλους τους υφιστάμενους μηχανισμούς χορήγησης ιθαγένειας και άδειας διαμονής σε επενδυτές και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, όπως προτείνεται σε προηγούμενα ψηφίσματα· καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει το θέμα(17)·

13.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία και τις διαδικασίες που έχει στη διάθεσή της προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ιδίως στους τομείς της έρευνας και της επιβολής του νόμου για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της ανεξαρτησίας των αρμόδιων αρχών), της τραπεζικής εποπτείας, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, των δημόσιων συμβάσεων και του σχεδιασμού και της αστικής ανάπτυξης· καλεί τις αρχές της Μάλτας να συμμορφωθούν με όλες τις συστάσεις της MONEYVAL·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της κυβέρνησης, η κυβέρνηση δεν σημείωσε πρόοδο όσον αφορά την εξεύρεση λύσης για το αυτοσχέδιο μνημείο με το οποίο ζητείται δικαιοσύνη για την Daphne Caruana Galizia· καλεί τον Πρωθυπουργό να θέσει αμέσως τέρμα στην σχεδόν καθημερινή καταστροφή του αυτοσχέδιου μνημείου στη Βαλέτα·

15.  χαιρετίζει το γεγονός ότι το Προεδρείο του Κοινοβουλίου ενέκρινε τη δημιουργία ενός «Ευρωπαϊκού βραβείου ερευνητικής δημοσιογραφίας προς τιμήν της Daphne Caruana Galizia», το οποίο θα απονέμεται σε ετήσια βάση ως αναγνώριση εξαιρετικής ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη και καλεί το Προεδρείο να οριστικοποιήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις το ταχύτερο δυνατό·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Μάλτας.

(1) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 117.
(2) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0456
(4) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 29.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0204.
(6) Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000015/2019 προς την Επιτροπή — B8-0017/2019).
(7) https://rsf.org/en/malta
(8) The Civicus Monitor, People Power Under Attack 2019.
(9) Επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (MONEYVAL), Μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας — Μάλτα - Έκθεση πέμπτου γύρου αμοιβαίας αξιολόγησης, Ιούλιος 2019.
(10) GRECO, πέμπτος γύρος αξιολόγησης — Πρόληψη της διαφθοράς και προώθηση της ακεραιότητας στις κεντρικές κυβερνήσεις (ανώτατες εκτελεστικές αρμοδιότητες) και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου — Έκθεση αξιολόγησης — Μάλτα, 3 Απριλίου 2019.
(11) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγγραφα φορολόγησης, έγγραφο εργασίας αριθ. 76-2019 — Εκτίμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής από ιδιώτες, Σεπτέμβριος 2019.
(12) GRECO, πέμπτος γύρος αξιολόγησης — Πρόληψη της διαφθοράς και προώθηση της ακεραιότητας στις κεντρικές κυβερνήσεις (ανώτατες εκτελεστικές αρμοδιότητες) και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου — Έκθεση αξιολόγησης — Μάλτα, 3 Απριλίου 2019.
(13) Γραφείο της ρυθμιστικής αρχής του προγράμματος για τους ιδιώτες επενδυτές, Ανάλυση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από την Chetcuti Cauchi Advocates, 8 Νοεμβρίου 2019.
(14) Μάλτα - Γνώμη επί των συνταγματικών ρυθμίσεων και της διάκρισης των εξουσιών, η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας κατά την 117η σύνοδο της ολομέλειάς της (Βενετία, 14-15 Δεκεμβρίου 2018).
(15) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162)· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0456).
(16) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162)· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με την ανάγκη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού για την προστασία της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0456).
(17) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2019, σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (Κείμενα που εγκρίθηκαν P8_TA(2019)0240)· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα και στη Σλοβακία (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0328)· ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την προσφερόμενη προς πώληση ιθαγένεια της ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0038).


Πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές
PDF 189kWORD 63k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (2019/2803(RSP))
P9_TA(2019)0104B9-0233/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές (COM(2018)0395),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές την 1η Ιουνίου 2018, ανταποκρινόμενη στις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της μείωσης των επικονιαστών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν ήδη διεξαχθεί πολλές έρευνες σχετικά με τα αίτια της μείωσης των επικονιαστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή των πορισμάτων αυτών των ερευνών δεν είναι ικανοποιητική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άγριοι επικονιαστές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επικονίαση των καλλιεργειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μέλισσες υποστηρίζουν αυτήν τη συμβολή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικονίαση από μέλισσες απλώς συμπληρώνει και δεν υποκαθιστά την επικονίαση από ένα ευρύ φάσμα ειδών εντόμων(4), μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι μονήρεις μέλισσες, οι πεταλούδες, οι συρφίδες και τα σκαθάρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Οκτωβρίου 2019, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN) απηύθυνε επείγουσα έκκληση για μαζική κλιμάκωση της δράσης για τη διατήρηση των ειδών ως απάντηση στην κλιμακούμενη κρίση της βιοποικιλότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IUCN ζήτησε από τις κυβερνήσεις του κόσμου να ανακόψουν τη μείωση των ειδών και να αποτρέψουν την εξαφάνιση ειδών από τον άνθρωπο έως το 2030, καθώς και να βελτιώσουν την κατάσταση διατήρησης απειλούμενων ειδών με σκοπό την εκτεταμένη ανάκαμψη έως το 2050·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικονιαστές παρέχουν σημαντικές άμεσες και έμμεσες οικοσυστημικές υπηρεσίες, όπως η επικονίαση, ο έλεγχος παρασίτων, η διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και των υδάτων και η αισθητική του τοπίου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να αναγνωριστεί η σημασία των επικονιαστών για τη γεωργική παραγωγικότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μόνο στην Ένωση, το 78 % των ειδών άγριων λουλουδιών εξαρτώνται, τουλάχιστον εν μέρει, από την επικονίαση από ζώα(5)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανεπαρκή δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τα έντομα επικονιαστές εκτός από τις μέλισσες και τις πεταλούδες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικονιαστές περιλαμβάνουν έντομα, όπως οι μέλισσες, οι συρφίδες, οι πεταλούδες, οι σκώροι, τα σκαθάρια, οι σφήκες και οι θρίπες, θηλαστικά, όπως οι νυχτερίδες, και πτηνά·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υγεία των επικονιαστών είναι ουσιώδης για τη γεωργική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι το 84 % των φυτικών ειδών(6) και το 76 % της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων εξαρτώνται από την επικονίαση που πραγματοποιούν τα έντομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως 15 δισεκατομμύρια EUR της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της ΕΕ αποδίδεται άμεσα στους επικονιαστές(7)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικονιαστές αντιπροσωπεύουν έναν από τους σημαντικότερους δείκτες υγείας του περιβάλλοντός μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατιστικές και οι τάσεις από όλη την Ευρώπη, αν και μερικές φορές μη πλήρεις, καταδεικνύουν όλες την ανησυχητική μείωση των πληθυσμών επικονιαστών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως η κατάσταση διατήρησης των πεταλούδων και των ημιφυσικών λειμώνων τους είναι κακή και συνιστά αντιπροσωπευτικό στοιχείο της κατάστασης των άγριων μελισσών, των συρφίδων, των σκώρων και άλλων επικονιαστών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 56 είδη επικονιαστών προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικότοπους)(8) και ότι το 67 % των αξιολογήσεων για τα είδη αυτά δεν είναι ευνοϊκές·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δρομολογήσει πολλά δοκιμαστικά σχέδια και πολλές προπαρασκευαστικές ενέργειες για την περαιτέρω μελέτη της μείωσης των επικονιαστών και την ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων, ώστε να μετριαστεί η ανησυχητική μείωση των πληθυσμών των επικονιαστών(9)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να προστατευθούν επαρκώς και να αποκατασταθούν οι επικονιαστές, θα πρέπει να περιοριστεί σημαντικά η χρήση βλαβερών για τους επικονιαστές και την τροφή τους φυτοφαρμάκων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση ορισμένων φυτοφαρμάκων έχει συνδεθεί με δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων κινδύνων τόσο για τις εξημερωμένες όσο και για τις άγριες μέλισσες, που εξασφαλίζουν την επικονίαση των περισσότερων καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(10), οι επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων πρέπει να τηρούν, επί τουλάχιστον 3 έτη, αρχεία των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούν, τα οποία θα περιλαμβάνουν το όνομα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, τον χρόνο και τη δόση της εφαρμογής, την περιοχή και την καλλιέργεια όπου χρησιμοποιήθηκε το προϊόν·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2018, η Ένωση συμφώνησε να απαγορεύσει πλήρως την υπαίθρια χρήση των imidacloprid, clothianidin και thiamethoxam, ουσιών που είναι γνωστές ως νεονικοτινοειδή·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη ανέφεραν παρεκκλίσεις έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη χρήση αυτών των νεονικοτινοειδών στην επικράτειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναφορές αυτές θα πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να δημοσιοποιούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το ένα τρίτο περίπου των προϊόντων για τα οποία χορηγήθηκαν άδειες έκτακτης ανάγκης υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην εξέταση των εγκρίσεων έκτακτης ανάγκης(11)·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση της γλυφοσάτης έχει αποδειχθεί επιβλαβής για τα βακτήρια των μελισσών, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση των επικονιαστών και στην απώλεια οικοτόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μυκητοκτόνα μπορούν να διπλασιάσουν την οξεία τοξικότητα των εντομοκτόνων(12)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έγγραφο καθοδήγησης της EFSA σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά τις μέλισσες («κατευθυντήριες γραμμές της EFSA για τις μέλισσες του 2013»), που εγκρίθηκε το 2013 και αντιπροσωπεύει την πλέον επικαιροποιημένη επιστημονική μεθοδολογία αξιολόγησης των κινδύνων των φυτοφαρμάκων για τις μέλισσες Apis mellifera και Bombus spp. και τις μονήρεις μέλισσες, δεν έχει εγκριθεί πλήρως από τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και, ως εκ τούτου, την καλύτερη προστασία αυτών των ειδών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τον αντίκτυπο των εντομοκτόνων στους επικονιαστές, τα ζιζανιοκτόνα ευρείας χρήσης που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο τοπίου, π.χ. ως προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα ή ως ξηραντικές ουσίες, καταστρέφουν τις πηγές τροφής των επικονιαστών εκτός των κύριων εποχών ανθοφορίας των καλλιεργειών, και συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και η πλήρης εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA για τις μέλισσες του 2013 θα αφήνει τις πεταλούδες, τους σκώρους και τις συρφίδες χωρίς προστασία από το καθεστώς έγκρισης φυτοφαρμάκων·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδεδεμένοι οικότοποι επικονιαστών, όπως οι ζώνες ανάσχεσης, οι θαμνοστοιχίες και τα χορτώδη υδατορεύματα, μπορούν να συμβάλουν στον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους και εν γένει στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, και είναι δυνητικά χρήσιμοι για τη βελτίωση της ποιότητας της διαθέσιμης τροφής τόσο για τις οικόσιτες μέλισσες όσο και για τους άγριους επικονιαστές·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί οικότοποι επικονιαστών έχουν κατακερματιστεί σημαντικά και ότι εξειδικευμένα είδη απειλούνται όλο και περισσότερο από την κακοδιαχείριση των οικοτόπων και την κλιματική αλλαγή·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση, διατήρηση και αποκατάσταση περιοχών ανθέων των ιθαγενών φυτών, μεταξύ άλλων και σε αστικές περιοχές, έχουν ουσιαστική σημασία για τους υγιείς πληθυσμούς άγριων επικονιαστών·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άγριοι επικονιαστές και οι μελισσοκόμοι στην Ευρώπη παρέχουν υπηρεσίες επικονίασης σχεδόν εντελώς δωρεάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί σε άλλα μέρη του κόσμου, όπου το κόστος της επικονίασης συμβαδίζει με άλλες γεωργικές εισροές, όπως είναι οι σπόροι, τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επικονιαστές προσφέρουν κοινωνικά και πολιτιστικά οφέλη υπό μορφή διορθωτικών μέτρων, προϊόντων, έργων τέχνης και παραδόσεων·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η σε μεγάλο βαθμό δωρεάν υπηρεσία επικονίασης συμπληρώνει την υπηρεσία των άγριων επικονιαστών και είναι δυνατή μόνον επειδή η κύρια πηγή εσόδων για τους μελισσοκόμους είναι η πώληση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές νοθευμένου μελιού απειλούν την οικονομική βάση της μελισσοκομίας στην ΕΕ·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν εφαρμόστηκαν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα σε επαρκή κλίμακα σε ολόκληρη την ΕΕ για να αντισταθμιστεί η απώλεια οικοτόπων των επικονιαστών και η μείωση της ποιότητας των οικοτόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικολογικός προσανατολισμός δεν μπόρεσε να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητήθηκε η θέσπιση ενός δείκτη αντικτύπου των επικονιαστών στις θέσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στο πλαίσιο της πρότασης κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ (COM(2018)0392

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση δείκτη για τους επικονιαστές μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, στην αύξηση της λογοδοσίας και στην καλύτερη κατανόηση του αντικτύπου των πολιτικών και της νομοθεσίας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπερλίπανση των καλλιεργειών συμβάλλει στη μείωση της εμφάνισης ανθοφόρων φυτών που αποτελούν πιθανή διατροφική βάση για τους επικονιαστές·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπομπές νιτρικών αλάτων ευθύνονται για τον ευτροφισμό και την ανάπτυξη αγρωστωδών, που παραγκωνίζουν τα βότανα και τα άνθη στον λειμώνα, καλύπτουν το γυμνό έδαφος που χρησιμοποιείται ως οικότοπος φωλεασμού από πολλούς επικονιαστές, και προκαλούν χαμηλή σκίαση που δημιουργεί ένα ψυχρό μικροκλίμα το οποίο είναι ακατάλληλο για πολλά ενδημικά είδη·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές για τον καθορισμό στρατηγικών στόχων και μιας σειράς επειγουσών δράσεων που πρέπει να αναληφθούν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της για την προστασία των επικονιαστών· επικροτεί το έργο που πραγματοποιείται ήδη σε τοπικό επίπεδο για την προστασία των οικοτόπων επικονιαστών·

2.  ωστόσο, θεωρεί ότι η πρωτοβουλία δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τα πολλά αίτια της μείωσης των επικονιαστών, τα οποία περιλαμβάνουν τις αλλαγές χρήσης γης, την απώλεια οικοτόπων και τη σύνδεσή τους, τις πρακτικές διαχείρισης εντατικής γεωργίας, τα προϊόντα φυτοπροστασίας, τη ρύπανση του περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις παθογόνων και παρασίτων όπως το παρασιτικό άκαρι Varroa destructor, την κλιματική αλλαγή και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη(13)· θεωρεί ότι πρέπει κατεπειγόντως να υλοποιηθεί η «Προτεραιότητα II: αντιμετώπιση των αιτίων μείωσης των επικονιαστών»·

3.  θεωρεί ότι οι επικονιαστές αποτελούν ζωτικό στοιχείο της βιοποικιλότητας και είναι απαραίτητοι για την αναπαραγωγή στα περισσότερα είδη φυτών· αναγνωρίζει ότι η μείωση του πληθυσμού των επικονιαστών επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα των γεωργικών αποδόσεων και τις οικονομικές αποδόσεις για τους γεωργούς·

4.  τονίζει τη σημασία των επικονιαστών για τη γεωργία, την απειλή που αποτελούν για την παραγωγή τροφίμων οι τρέχουσες μειώσεις και την ανάγκη ανάληψης επείγουσας και μετασχηματιστικής δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση των επικονιαστών και των υπηρεσιών τους·

5.  επισημαίνει τη σημασία της υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης και της αξιολόγησης του αντίκτυπου των υφιστάμενων μέτρων πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η μείωση των επικονιαστών στην Ένωση· τονίζει την ανάγκη εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης, προκειμένου να προστατευθούν οι επικονιαστές εν γένει, τόσο οι οικόσιτοι όσο και οι άγριοι·

6.  τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί η πολυμορφία των ειδών επικονιαστών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων περίπου 2 000 ειδών άγριων μελισσών και άλλων εντόμων, μεταξύ των οποίων οι μύγες, τα σκαθάρια, οι σκώροι και οι πεταλούδες, και σε όλο τον κόσμο·

7.  τονίζει τη σημασία της προώθησης μέτρων που προάγουν τη βιοποικιλότητα τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές, δεδομένου ότι η υγεία και η επιβίωση των επικονιαστών εξαρτώνται από οικοτόπους με μεγάλη ποικιλία ειδών που παρέχουν διάφορους πόρους για τροφή, όπως νέκταρ και γύρη, σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και οικότοπους φωλεασμού, ζευγαρώματος και διαχείμασης·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει την πρωτοβουλία της ΕΕ για τους επικονιαστές και τα αποτελέσματά της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020, καθώς και να μετατρέψει τους στόχους της πρωτοβουλίας σε ένα πλήρες πρόγραμμα δράσης για τους επικονιαστές, διαθέτοντας επαρκείς πόρους για τον σκοπό αυτό·

9.  ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τη μείωση των επικονιαστών σε διεθνές επίπεδο και να υποστηρίξει τη λήψη ισχυρών μέτρων για την προστασία των επικονιαστών και των ενδιαιτημάτων τους σε παγκόσμιο επίπεδο·

Βιοποικιλότητα και γεωργικές πρακτικές

10.  υπογραμμίζει ότι η τόνωση της βιοποικιλότητας και, κατά συνέπεια, η ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας των οικοτόπων επικονιαστών στη γεωργική γη πρέπει να αποτελέσουν βασικό στόχο στην ανάπτυξη της μελλοντικής κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία πρέπει ιδίως να υποστηρίζει τη διατήρηση των περιοχών γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, τη θέσπιση περιόδων αγρανάπαυσης για τη φύση και τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και ανόργανων λιπασμάτων, καθώς και να ενθαρρύνει τις πολυκαλλιέργειες και την αμειψισπορά·

11.  σημειώνει ότι η μείωση της εξάρτησης από τα φυτοφάρμακα αποτελεί βασικό στόχο της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων(14)· τονίζει ότι η κατάρτιση ενός σχεδίου μείωσης των φυτοφαρμάκων, με σαφείς στόχους, ορόσημα και χρονοδιαγράμματα, θα πρέπει να οριστεί ως στόχος στο εθνικό σχέδιο δράσης κάθε κράτους μέλους το οποίο εγκρίνεται δυνάμει αυτής της οδηγίας και τονίζει επίσης ότι η μείωση των φυτοφαρμάκων θα πρέπει να οριστεί ως «κοινός δείκτης» μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πρόοδος· πιστεύει ότι στην επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας 2009/128/EΚ πρέπει να περιληφθούν υποχρεωτικοί στόχοι μείωσης σε επίπεδο ΕΕ μετά από κατάλληλη εκτίμηση αντικτύπου·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα αναθεωρημένα εθνικά σχέδια δράσης που εγκρίνονται δυνάμει της οδηγίας 2009/128/ΕΚ και να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει την επαρκή προσήλωση των κρατών μελών στην επίτευξη των στόχων μείωσης των φυτοφαρμάκων και στην αναγκαία παρακολούθησή της·

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή συμβουλών υψηλής ποιότητας στους γεωργούς, μέσω εθνικών και περιφερειακών συστημάτων παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχετικά με τον τρόπο προώθησης και προστασίας της βιοποικιλότητας και των επικονιαστών·

14.  επαναλαμβάνει ότι η επικονίαση είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργική παραγωγή και, ως εκ τούτου, η στήριξη βάσει του πρώτου πυλώνα της ΚΑΠ δεν θα πρέπει να προκαλεί αποδυνάμωση ή απώλεια των υπηρεσιών επικονίασης· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει μόνο τα στρατηγικά σχέδια στα οποία λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ο παράγοντας αυτός στις σχετικές προϋποθέσεις και τα οικολογικά προγράμματα του πρώτου πυλώνα·

15.  τονίζει ότι πολυάριθμα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν ήδη μέτρα για την προώθηση της βιοποικιλότητας και την ενίσχυση των επικονιαστών· παρατηρεί ότι, για να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα εν λόγω προγράμματα και μέτρα, είναι πρωτίστως αναγκαίο να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση για τον δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ· τονίζει ότι στο πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των περιφερειών και των οικοτόπων, καθώς και η ποικιλία επικονιαστών, γεγονός που απαιτεί μια εθνική και περιφερειακή προσέγγιση·

16.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδεχτούν την έκκληση του Κοινοβουλίου να περιληφθεί δείκτης επικονιαστών στην ΚΓΠ·

17.  τονίζει ότι οι πωλήσεις εντομοκτόντων(15) το 2017 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2016 σε 18 χώρες της ΕΕ· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι στην κατηγορία των υπόλοιπων εντομοκτόνων(16) σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων το 2017 σε σχέση με το 2016 σε 9 από τις 13 χώρες για τις οποίες ήταν διαθέσιμα αυτά τα στοιχεία και ότι η πρωτοβουλία για τους επικονιαστές δεν θεωρεί σημαντική αυτή την τάση·

18.  τονίζει ότι μέτρα για τη βιοποικιλότητα και η μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων πρέπει, επίσης, να οριστούν ως στόχος στα στρατηγικά σχέδια των κρατών μελών εντός της ΚΓΠ και ότι η μείωση των φυτοφαρμάκων και η αύξηση της βιοποικιλότητας θα πρέπει να οριστούν ως «κοινοί δείκτες» μέσω των οποίων θα παρακολουθείται η πρόοδος·

19.  τονίζει ότι η ανάπτυξη του δείκτη που καταμετρά την ποικιλότητα και αφθονία των επικονιαστών θα επιτρέψει την αξιολόγηση της αποδοτικότητας της ΚΓΠ σε αυτόν τον τομέα·

20.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2009/128/ΕΚ σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιούνται μη χημικές μέθοδοι καταπολέμησης των παρασίτων αντί των φυτοφαρμάκων, με στόχο την προστασία των επικονιαστών·

21.  καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει σε όλα τα φυτοφάρμακα με βάση τα νεονικοτινοειδή την απαγόρευση που έχει επιβληθεί στις ουσίες imidacloprid, clothianidin και thiamethoxam·

22.  καλεί την Επιτροπή να ζητεί συστηματικά τη γνώμη της EFSA σε περίπτωση που τα κράτη μέλη χορηγούν έγκριση έκτακτης ανάγκης για φυτοφάρμακα, βάσει του άρθρου 53 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1107/2009· θεωρεί σημαντικό να διερευνήσει επίσης η EFSA τις επιπτώσεις της υποκατάστασης, καθώς και τη διαθεσιμότητα μεθόδων χωρίς χημικά μέσα·

23.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και να εξασφαλίσει έτσι, μεταξύ άλλων, ένα ελάχιστο πρότυπο όσον αφορά τις κοινοποιήσεις για τις εγκρίσεις έκτακτης ανάγκης σχετικά με τα φυτοφάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να παρέχουν τα κράτη μέλη πλήρεις και λεπτομερείς εξηγήσεις και να δημοσιοποιούν αυτές τις κοινοποιήσεις· επιδοκιμάζει τον ρόλο της EFSA στην εξέταση αυτών των παρεκκλίσεων·

24.  τονίζει ότι οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα πρέπει να τηρούν, για τουλάχιστον τρία χρόνια, λεπτομερή μητρώα για τη χρήση, την περιοχή, τη χρονική στιγμή και τη δόση της εφαρμογής των προϊόντων· σημειώνει ότι οι καταγραφόμενες σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κατόπιν αιτήματος, προκειμένου να παρακολουθείται η τήρηση των κανόνων πολλαπλής συμμόρφωσης και να αξιολογείται η επίδοση της ΚΓΠ ως προς τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων σε ολόκληρη την ΕΕ·

25.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και να προωθήσουν χρηματοδοτικές ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα· επισημαίνει ότι η δημιουργία κοινών μέσων και μοντέλων για την ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων για τους επικονιαστές με βάση τις υφιστάμενες πρακτικές θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

26.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη και επείγουσα έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών για τις μέλισσες που εξέδωσε η EFSA το 2013, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που αφορούν τη χρόνια τοξικότητα και την τοξικότητα για τις προνύμφες, καθώς και αυτές που αφορούν άλλα είδη εκτός από τις κοινές μέλισσες·

27.  εν αναμονή της πλήρους έγκρισης των κατευθυντήριων γραμμών της EFSA για τις μέλισσες σε επίπεδο ΕΕ, καλεί τα κράτη μέλη να εναρμονίσουν αναλόγως τις αξιολογήσεις τους για τα φυτοφάρμακα·

28.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την EFSA ένα έγγραφο με κατευθυντήριες γραμμές για τα φυτοφάρμακα, το οποίο θα ορίζει δοκιμές πριν από την έγκρισή τους με σκοπό την προστασία των πεταλούδων, των σκόρων και των συρφίδων·

29.  υπογραμμίζει ότι η παρουσία των οικοτόπων των επικονιαστών αυξάνει την παραγωγική απόδοση των χωραφιών·

30.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει όρια για τον στόχο της ΚΓΠ που αφορά την αύξηση της παραγωγικότητας, να ρυθμίσει τις πρακτικές εντατικής καλλιέργειας και να ενθαρρύνει τη χρήση μέτρων οικολογικού προσανατολισμού που να βελτιώνουν ποιοτικά και ποσοτικά τον οικότοπο και τον χώρο βοσκής για τους επικονιαστές και να καταπολεμούν την ομογενοποίηση των τοπίων·

31.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση της βοσκής και των βοσκοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των δασώδων βοσκοτόπων και άλλων γεωργοδασοκομικών συστημάτων, ως σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία υποστρωμάτων φωλιάσματος, αναπαραγωγής και διαχείμασης για τους επικονιαστές, και σε συνέργεια με τη διατήρηση των ποολιβαδικών κοινοτήτων υψηλής φυσικής αξίας που προορίζονται για βοσκή και για παραδοσιακές μορφές εκτατικής κτηνοτροφίας·

32.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αμειψισπορά, η χρήση ισχυρών ποικιλιών και η μηχανική καταπολέμηση των ζιζανίων/βιολογικός έλεγχος των επιβλαβών οργανισμών θα συμβάλουν στην αποκατάσταση των οικοτόπων των επικονιαστών, ενώ τα μεγάλα χωράφια με μονοκαλλιέργειες συμβάλλουν στη μείωση των επικονιαστών·

33.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις οικολογικές υποδομές που αναδημιουργούν και αποκαθιστούν τα μωσαϊκά των οικοτόπων και τη λειτουργική συνδεσιμότητα για τους επικονιαστές στα αγροτικά και αστικά τοπία·

34.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την διατήρηση των θαμνοστοιχιών που τυγχάνουν ορθής διαχείρισης καθώς και την ιδέα των ζωνών ανάσχεσης, συμπεριλαμβανομένων των χορτωδών/ανθοφόρων ζωνών κατά μήκος υδάτινων ρευμάτων και περιοχών με πολυετή άνθη ως μέτρα που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα προκειμένου να προστατευθούν οι ευκαιρίες βοσκής και οι οικότοποι για τους επικονιαστές, καθώς και για να εξασφαλιστεί καλύτερος έλεγχος της διάβρωσης σε αγροτικές, ημιαστικές και αστικές περιοχές·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την έγκαιρη καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο των ειδών που αποτελούν κίνδυνο για τους επικονιαστές, να ανταποκρίνονται ταχέως στον έλεγχο και να εξαλείφουν αυτά τα είδη, να εντείνουν την επαγρύπνηση και να λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα όταν εντοπίζονται οδοί·

36.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της πίεσης που αντιμετωπίζουν οι επικονιαστές, η οποία οφείλεται ενδεχομένως στην εγκατάλειψη των γεωργικών γαιών·

37.  τονίζει ότι πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικά μέτρα βιοασφάλειας για τα φυτά σε γλάστρες και το χώμα πριν από τη μετακίνησή τους σε σημαντικές αποστάσεις και ενθαρρύνει τους δημόσιους φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των πράσινων περιοχών να χρησιμοποιούν τοπικά φυτά, μεγιστοποιώντας έτσι το όφελος για τους τοπικούς επικονιαστές και ελαχιστοποιώντας τη διάδοση χωροκατακτητικών ξένων ειδών·

38.  καλεί την Επιτροπή να καθορίσει τα κριτήρια που χρειάζονται για τη θέσπιση οικολογικού σήματος της ΕΕ στα φυτά σε γλάστρες που είναι φιλικά προς τους επικονιαστές και που εμφανίζουν τον τόπο προέλευσής τους, είναι τοποθετημένα σε βιώσιμο δοχείο, δεν χρησιμοποιούν τύρφη και δεν περιέχουν εντομοκτόνα·

39.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τον τομέα της μελισσοκομίας μέσω ενίσχυσης των ελέγχων στις εισαγωγές ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νοθευμένου μελιού και μέσω της θέσπισης υποχρεωτικής σήμανσης της προέλευσης του μελιού με τα ονόματα όλων των χωρών για τα μείγματα μελιού·

40.  ζητεί την προώθηση και ανάπτυξη οικοτόπων επικονιαστών στις αστικές περιοχές·

Έρευνα, κατάρτιση και εποπτεία

41.  επιμένει, συγκεκριμένα, όσον αφορά τις μέλισσες (Apis mellifera), στη σημασία του ρόλου της έρευνας σχετικά με τις αιτίες μείωσης του προσδόκιμου ζωής των βασιλισσών, που αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο·

42.  θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών για τις δοκιμές που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, ιδίως όσον αφορά την οξεία και τη χρόνια τοξικότητα σε μονήρεις μέλισσες, τη χρόνια τοξικότητα στις αγριομέλισσες, τις υποθανατηφόρες επιπτώσεις, την ταυτόχρονη έκθεση σε πολλαπλές ενώσεις (σωρευτικές και συνεργιστικές επιδράσεις), καθώς και των δοκιμών για άλλα είδη επικονιαστών·

43.  υπογραμμίζει ότι το ερευνητικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας δε λαμβάνει καθόλου υπόψη τα βασισμένα σε αποτελέσματα προγράμματα στα οποία είναι ενσωματωμένη η παρακολούθηση και τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχτούν χρήσιμα, καλύπτοντας εν μέρει τις ανάγκες για παρακολούθηση, και να παράσχουν σχετικά κίνητρα για τους γεωργούς· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά μπορούν να δρομολογηθούν πιλοτικά και να ενισχυθούν στο πλαίσιο διάφορων χρηματοδοτικών μέσων και πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΓΠ·

44.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα για τους επικονιαστές και την ανάπτυξη θεραπειών κατά των νέων ασθενειών, παρασίτων και ιών που τα επηρεάζουν, και να επενδύσουν στην ενίσχυση και επέκταση της δεξαμενής ταξονομικής εμπειρογνωμοσύνης, μεταξύ άλλων μέσω του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία· ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα πεδίου και στους επικονιαστές εκτός των κοινών μελισσών και των πεταλούδων·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια συστηματική και τυποποιημένη παρακολούθηση υπό πραγματικές συνθήκες των άγριων επικονιαστών και των βασικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν, προκειμένου να εκτιμηθεί το μέγεθος της μείωσης των επικονιαστών και τα αίτιά της και να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των σχετικών ενωσιακών και εθνικών πολιτικών·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ενσωμάτωση των χρηματοδοτικών αναγκών για την παρακολούθηση των άγριων επικονιαστών στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν αξιόπιστα δεδομένα για την θέσπιση ενός δείκτη της ΚΓΠ σχετικά με τους επικονιαστές, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανελήφθη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τους επικονιαστές·

47.  θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί η οικολογική καινοτομία(17) στη γεωργία και να ενθαρρυνθούν οι εταιρικές σχέσεις με τον ακαδημαϊκό κόσμο και η συνεργασία με τους ερευνητές διαφόρων τομέων, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη φυτοφαρμάκων χαμηλού κινδύνου που είναι αβλαβή για τους επικονιαστές·

48.  θεωρεί απαραίτητο να υποστηριχθεί η έρευνα σχετικά με την αγροοικολογική μετάβαση της γεωργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών που είναι αβλαβείς για τους επικονιαστές, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές, η αμειψισπορά και η ισορροπημένη λίπανση·

49.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την επιστήμη των πολιτών που εστιάζει στην καταγραφή και παρακολούθηση των επικονιαστών και την κατάρτιση των μελισσοκόμων σε όλα τα κράτη μέλη με στόχο την προώθηση μιας μη παρεμβατικής ενωσιακής εποπτείας των μελισσών μέσω της ανάπτυξης δεικτών ζωτικότητας των αποικιών·

o
o   o

50.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 2.
(2) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 38.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0023.
(4) Garibaldi, L. A. et al, Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance, 2013.
(5) Potts, S., κ.λπ., (2015), Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project, Pensoft Publishers, Σόφια, σ. 72.
(6) Potts, S., κ.λπ., (2015), Status and Trends of European Pollinators. Key Findings of the STEP Project, Pensoft Publishers, Σόφια, σ. 72.
(7) Gallai, N., κ.λπ., (2009), Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline, Ecological Economics 68.3, σ. 810-821.
(8) ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.
(9) Συγκεκριμένα, το σύστημα και οι δείκτες παρακολούθησης των επικονιαστών στην ΕΕ· η περιβαλλοντική παρακολούθηση της χρήσης φυτοφαρμάκων μέσω των μελισσών· η μέτρηση του παλμού της βιοποικιλότητας με χρήση του δείκτη του κόκκινου καταλόγου (RLI)· και η ανάπτυξη δέσμης μέσων για τους αγρότες που εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πρακτικές διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1).
(11) https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
(12) Tsvetkov, N., Samson-Robert, O., Sood, K., Patel, H. S., Malena, D. A., Gajiwala, P. H., Maciukiewicz, P., Fournier, V., Zayed, A. (2017): «Chronic exposure to neonicotinoids reduces honey bee health near corn crops» (Η χρόνια έκθεση σε νεονικοτινοειδή βλάπτει την υγεία των μελισσών κοντά σε καλλιέργειες αραβοσίτου), Science, τόμος 356, τεύχος 6345, σ. 1395–1397. https://doi.org/10.1126/science.aam7470
(13) Potts, S.G., κ.λπ., (2016), The Assessment Report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on Pollinators, Pollination and Food Production, Γραμματεία της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες, Βόννη, Γερμανία, σ. 552.
(14) Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 71).
(15) Υπάρχουν δεδομένα της Eurostat για την κατηγορία των εντομοκτόνων και των ακαρεοκτόνων· περαιτέρω δεδομένα υπάρχουν για διάφορες κατηγορίες εντομοκτόνων (πυρεθροειδή, χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, οργανοφωσφορικές ενώσεις, καρβαμιδικές ενώσεις και οξιμο-καρβαμιδικές ενώσεις και άλλα εντομοκτόνα)· διαθέσιμο στην τοποθεσία http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
(16) Περιλαμβάνονται επίσης και τα νεονικοτινοειδή.
(17) Ορίζεται από την Επιτροπή ως κάθε καινοτομία που οδηγεί σε σημαντική πρόοδο προς τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της μείωσης των επιπτώσεων των τρόπων παραγωγής μας στο περιβάλλον, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της φύσης στις περιβαλλοντικές πιέσεις ή της πιο αποδοτικής και υπεύθυνης χρήσης των φυσικών πόρων.


Διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης
PDF 181kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας (2019/2804(RSP))
P9_TA(2019)0105B9-0239/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2018, σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την ισχυροποίηση των πολιτών και την ανάπτυξη μιας υγιέστερης κοινωνίας (COM(2018)0233),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2004, με τίτλο «ηλ-υγεία (ηλεκτρονική υγεία) – βελτίωση των υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους πολίτες της Ευρώπης: Σχέδιο δράσης για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο ηλ-Υγείας» (COM(2004)0356),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007 με τίτλο «Σχέδιο δράσης της πρωτοβουλίας για πρωτοπόρους αγορές στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας – Παράρτημα Ι της ανακοίνωσης – Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη» (COM(2007)0860, SEC(2007)1730),

–  έχοντας υπόψη της σύσταση της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2008, περί της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων υγείας (κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2008)3282)(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2008, για την τηλεϊατρική, προς όφελος των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας (COM(2008)0689),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2012, με τίτλο «Σχέδιο δράσης 2012-2020 για την ηλ-υγεία – καινοτομική υγειονομική περίθαλψη για τον 21ο αιώνα» (COM(2012)0736),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση(2),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 7/2019 με τίτλο «Δράσεις της ΕΕ στον τομέα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης: αρκετά φιλόδοξες, αλλά απαιτείται η βελτίωση της διαχείρισης»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση (ΕΕ) 2019/243 της Επιτροπής, της 6ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με έναν ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «ΓΚΠΔ»)(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2017 για την «Υγεία στην ψηφιακή κοινωνία – προαγωγή της οδηγούμενης από δεδομένα καινοτομίας στον τομέα της υγείας»(6),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά· ενδυνάμωση των πολιτών και οικοδόμηση μιας υγιέστερης κοινωνίας (O-000042/2019 – B9‑0062/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση νέων τεχνολογιών δημιουργεί ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις όσον αφορά την ανάπτυξη μιας καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας και περίθαλψης της Ευρώπης βρίσκονται αντιμέτωπα με σοβαρές προκλήσεις στο πλαίσιο μιας γηράσκουσας κοινωνίας, ενός υψηλότερου προσδόκιμου ζωής και σταθερά συρρικνούμενων ποσοστών γεννητικότητας, με αποτέλεσμα να εγείρονται ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της μελλοντικής παροχής υγειονομικής περίθαλψης· λαμβάνοντας, εξάλλου, υπόψη ότι η εμφάνιση νέων τεχνολογιών δημιουργεί νέες ευκαιρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας, ώστε να καταστούν προορατικά και ευέλικτα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, με πρωταρχικό μέλημα τη διατήρηση της καλής υγείας, και όχι τη διαχείριση των ασθενειών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και αντιπροσωπεύουν το 9,6 %(7) του ΑΕγχΠ στο σύνολο της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συστήματα υγείας πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαθέσιμων, ανθεκτικών και βιώσιμων υπηρεσιών υγείας και μακροπρόθεσμης περίθαλψης, και να διασφαλίσουν τη δίκαιη πρόσβαση σε αυτές, καθώς και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες εναρμονισμένες με την εξέλιξη της κοινωνίας, να παρέχουν απρόσκοπτη περίθαλψη στο πλαίσιο των διαφόρων υπηρεσιών και παρόχων υπηρεσιών, και να εξασφαλίζουν βελτιώσεις που είναι σημαντικές για τους ασθενείς και για τις μεταβαλλόμενες και αυξανόμενες ανάγκες τους σε επίπεδο υγείας και περίθαλψης, ευημερίας και ποιότητας ζωής, και παράλληλα να συνυπολογίζουν τις διαφορές μεταξύ ασθενών όσον αφορά τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο, τις ψηφιακές δεξιότητες και τον γραμματισμό σε θέματα υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καινοτόμες ψηφιακές λύσεις για την υγεία και την περίθαλψη μπορούν να ενισχύσουν την πρόληψη ασθενειών και να προωθήσουν υγιεινούς τρόπους ζωής, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και να ανοίξουν τον δρόμο για να βρεθούν αποτελεσματικότεροι τρόποι οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που αφορούν την υγεία των πολιτών της ΕΕ αποτελούν βασικό παράγοντα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και πρέπει να προστατεύονται αυστηρά έναντι της αθέμιτης χρήσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τη διαθεσιμότητα δεδομένων και ότι, λόγω της έλλειψης διαλειτουργικότητας και του κατακερματισμού της αγοράς στα συστήματα υγείας, οι πολίτες δεν μπορούν ακόμη να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης δεν περιορίζεται στη μεγαλύτερη χρήση εφαρμογών υγείας για φορητές συσκευές, αλλά περιλαμβάνει επίσης την εξόρυξη δεδομένων, δηλαδή την ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων που χρησιμεύουν ως βάση για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και την εκμάθηση μηχανής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οργάνωση και παροχή της υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των ασθενειών, για τη βελτίωση της συμπληρωματικότητας των οικείων υπηρεσιών υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς και για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της έξυπνης υγείας στην Ευρώπη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνονται οι προσδοκίες των ασθενών και η επιθυμία να παρακολουθούν την υγεία τους, και ότι επίσης εντείνεται κατ’ αναλογία η ανάγκη για ισχυροποίηση των πολιτών όσον αφορά την υγεία τους, με την παροχή υπηρεσιών που έχουν στο επίκεντρο τον χρήστη και πιο προληπτικών, εξατομικευμένων και ευέλικτων τρόπων αλληλεπίδρασης των ατόμων με τις υπηρεσίες υγείας και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χάρη στην σταδιακή ψηφιοποίηση της κοινωνίας, οι ασθενείς, οι πάροχοι φροντίδας, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και δυνητικά όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας της υγειονομικής περίθαλψης θα βρίσκονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με προκλήσεις όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και την ψηφιακή υποδομή των μητρώων ασθενών, πράγμα που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα υγείας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα και θα πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές δεοντολογικές απαιτήσεις και στην εν επιγνώσει συγκατάθεση των πολιτών όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποθήκευσή τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία, τη χρήση και την αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων υγείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η χρήση των συστημάτων ψηφιακής υγείας βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα σε κάθε κράτος μέλος, για παράδειγμα όσον αφορά την αξιοποίηση της επικαιροποιημένης τεχνολογίας, των υποδομών υποστήριξης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και τη χρήση ηλεκτρονικών μητρώων υγείας στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία περιλαμβάνεται στην επιστολή αποστολής προς την Επίτροπο για την υγεία, με γνώμονα την προώθηση της ανταλλαγής δεδομένων για την υγεία και την υποστήριξη της έρευνας σχετικά με νέες προληπτικές στρατηγικές, καθώς και θεραπευτικές αγωγές, φάρμακα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και θεραπευτικά αποτελέσματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιστήμη, η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκθετικά άλματα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την υπολογιστική πυροδοτούν τις ερευνητικές πρωτοβουλίες για την κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπευτική αντιμετώπιση νόσων και ιατρικών παθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές διαχείρισης δεδομένων μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό κενών, κινδύνων, τάσεων και μοτίβων στον τομέα της περίθαλψης με συμπληρωματικό ή αποτελεσματικότερο τρόπο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα από χαμηλότερα κοινωνικά κλιμάκια τείνουν να έχουν υψηλότερες ανάγκες υγείας, και είναι επίσης πιο ευάλωτα στον αποκλεισμό λόγω της ψηφιοποίησης της υγειονομικής περίθαλψης·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά, η οποία αποσκοπεί στην προαγωγή της υγείας, στην πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών, στην ικανοποίηση μη καλυπτόμενων αναγκών των πολιτών, αλλά και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας, και στη διευκόλυνση της ισότιμης και οικονομικά προσιτής πρόσβασης των πολιτών σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, με την ουσιαστική αξιοποίηση των ψηφιακών καινοτομιών·

2.  παρατηρεί ότι, μολονότι η ψηφιακή υγεία έχει σημαντικό δυναμικό, συνεπάγεται πολλά ανεπίλυτα προβλήματα όσον αφορά την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την προστασία·

3.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των εργαλείων ψηφιακής υγείας, είναι υψίστης σημασίας η εφαρμογή στοιχείων ψηφιακής υγείας που συνεκτιμούν πλήρως την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την ακρίβεια των δεδομένων, με τρόπο που συνεκτιμά τις ανάγκες των ασθενών·

4.  επισημαίνει ότι η συμμόρφωση με τη ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

5.  θεωρεί ότι οι δράσεις που προτείνει η Επιτροπή έχουν τη δυνατότητα όχι μόνο να συμβάλουν στην παροχή μιας πιο προληπτικής, εξατομικευμένης και ευέλικτης υγειονομικής περίθαλψης στους Ευρωπαίους πολίτες, να ενισχύσουν την αποδοτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και περίθαλψης, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση σε αυτά, αλλά και να τονώσουν την οικονομική μεγέθυνση και να προωθήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία στον τομέα, ιδίως επειδή θα συμβάλουν στη μεγιστοποίηση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, με την ευρύτερη ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης, καθώς και με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ιδίως σε απομονωμένες και απρόσιτες περιοχές όπου αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν τα επίπεδα ιατρικού προσωπικού και οι παρεχόμενες υπηρεσίες·

6.  φρονεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγείας και της περίθαλψης πρέπει να υποστηρίζει υπηρεσίες με επίκεντρο τον πολίτη, καθώς και να ισχυροποιεί τους πολίτες ώστε να διαδραματίζουν πιο ενεργό ρόλο στην πρόληψη των ασθενειών και στην προαγωγή της υγείας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών· φρονεί επίσης ότι ο μετασχηματισμός αυτός θα πρέπει να καθιστά δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του εμπλεκόμενου υγειονομικού προσωπικού, εφόσον δώσει ο ασθενής τη συγκατάθεσή του, σύμφωνα με το σχετικό ενωσιακό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων, όσον αφορά μητρώα ασθενών, ηλεκτρονικές συνταγές, αποτελέσματα εργαστηριακών δοκιμών, εξετάσεις ιατρικής απεικόνισης και εξιτήρια· τονίζει, ταυτόχρονα, ότι δεν πρέπει να αγνοηθούν οι ανάγκες των ασθενών που δεν είναι σε θέση να συμβαδίσουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό· τονίζει επίσης ότι η ψηφιακή υγεία δεν θα πρέπει να οδηγεί στην απανθρωποποίηση της περίθαλψης·

7.  πιστεύει ότι πρέπει να διασφαλιστεί καίριος ρόλος για τις οργανώσεις και τα δίκτυα πολιτών και τα συστήματα δημόσιας υγείας όσον αφορά τη διακυβέρνηση της ψηφιακής υγείας και περίθαλψης και τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να υφίσταται συνεργασία και διασύνδεση ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων των ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης·

8.  πιστεύει ότι τα συστήματα δημόσιας υγείας είναι οι πλέον ενδεδειγμένες αρχές για να διαχειρίζονται και/ή να εποπτεύουν τη συλλογή, την ανωνυμοποίηση και την ψευδωνυμοποίηση, την επιμέλεια και την εκμετάλλευση των δεδομένων υγείας, και παράλληλα να προστατεύουν την ιδιωτικότητα των ασθενών, καθώς και την αποδοτικότητα, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα των τομέων της υγείας και της περίθαλψης· θεωρεί ότι η ανωνυμοποίηση και η ψευδωνυμοποίηση καθιστούν δυνατή τη χρήση ευαίσθητων δεδομένων στην έρευνα στον τομέα της υγείας, και επισημαίνει ότι οι τεχνικές ψευδωνυμοποίησης καθιστούν δυνατή την εκ νέου ταυτοποίηση του δότη δεδομένων σε περίπτωση που βρίσκεται σε κίνδυνο η υγεία του· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει έργα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των τεχνικών αυτών, καθώς και των αναγκαίων τεχνολογιών για τη δημιουργία συνθετικών δεδομένων με γνώμονα την αλγοριθμική κατάρτιση της ΤΝ·

9.  τονίζει ότι τα ανωνυμοποιημένα και ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα υγείας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιστημονική έρευνα στον τομέα της υγείας, την εφαρμογή τεκμηριωμένων πολιτικών για την υγεία, την καλύτερη κατανόηση των ασθενειών και την έγκαιρη ανίχνευση συμβάντων που απειλούν τη δημόσια υγεία, με σεβασμό προς τις αρχές του ιατρικού απορρήτου·

10.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υποβάλει η Επιτροπή πρόταση για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διακυβέρνηση των δεδομένων, ώστε να τεθούν επί τάπητος οι επιπτώσεις στα εθνικά συστήματα υγείας·

Ανάγκη για εγγυήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα υγείας και την ανταλλαγή τους, με σχολαστική εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ

11.  τονίζει ότι οι πολίτες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας και να τα μοιράζονται, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, προκειμένου να εξασφαλίζουν καλύτερη υγειονομική περίθαλψη, και θα πρέπει να μπορούν να αναμένουν ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα εγκαίρως και σε μορφότυπο φιλικό προς μη ειδήμονες· παρατηρεί ότι ο προσφάτως εγκριθείς ΓΚΠΔ βελτιώνει το δικαίωμα των ασθενών να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν πτυχές της υγείας τους και να προστατεύουν την ιδιωτικότητά τους· σημειώνει ότι τα συστήματα με βάση τον ασθενή αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας των πολιτών, και ότι οι εθνικές υπηρεσίες υγείας πρέπει να εξασφαλίζουν τέτοιου είδους συστήματα ώστε να εξυπηρετείται το κοινό όφελος·

12.  θεωρεί ότι, λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των δεδομένων υγείας, απαιτούνται ειδικά μέτρα ώστε να αποφευχθούν όχι μόνο οι κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και η αθέμιτη χρήση των δεδομένων αυτών από υπηρεσίες·

13.  αναγνωρίζει ότι εμπλέκονται σημαντικά οικονομικά συμφέροντα στην εκμετάλλευση δεδομένων στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ορίσουν σαφώς τις ευθύνες όσον αφορά τη διακυβέρνηση των δεδομένων·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή, πολλοί πολίτες στην Ευρώπη έχουν περιορισμένη ή μηδενική ηλεκτρονική πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας, ιδίως όταν καταφεύγουν σε διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη·

15.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει την κυβερνοασφάλεια, ώστε να περιορίσει τον κίνδυνο παραβίασης της ιδιωτικότητας και τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των δεδομένων υγείας σε ολόκληρη την Ένωση·

16.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων υγείας τους, και θα πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο και να είναι σε θέση να μοιράζονται με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας με εξουσιοδοτημένα μέρη, ενώ θα πρέπει να απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

17.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία των υγειονομικών αρχών των κρατών μελών, προκειμένου να συνδεθούν με την δημόσια ψηφιακή υποδομή ηλεκτρονικής υγείας, με γνώμονα να διευρυνθεί η χρήση της ώστε να καλύπτει και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων ηλεκτρονικών μητρώων των κρατών μελών και, για τον σκοπό αυτόν, να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού μορφότυπου ανταλλαγής μητρώων υγείας που θα συνεκτιμά την πολυγλωσσία στην ΕΕ, καθώς και τους χρήστες με αναπηρίες, ιδίως όταν ο ασθενής καταφεύγει σε διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη, για τους σκοπούς της οποίας θα πρέπει να παρέχεται πρόσβαση σε όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση υγείας του ασθενή, προκειμένου να εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του·

18.  τονίζει τη σημασία που έχει η παρακολούθηση της εφαρμογής του ΓΚΠΔ και του κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά(8)·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων υγείας, όπως εκείνες που ήδη υφίστανται για την ιατρική αγωγή, τις προληπτικές υπηρεσίες ή την έρευνα, με ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα των πολιτών, καθώς αλλά και να αναπτύξουν πρότυπα και αμοιβαίως αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης/διαπίστευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων·

20.  καλεί τις υγειονομικές αρχές των κρατών μελών να αξιοποιήσουν τα ενωσιακά χρηματοδοτικά μέσα, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, για να αναπτύξουν διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μητρώα υγείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα παράσχουν στους πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα υγείας, και για να επενδύσουν στην οικοδόμηση στιβαρών και αξιόπιστων υποδομών που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και θα συμβάλουν στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ όλων των κρατών μελών· ζητεί να αξιοποιηθούν τα προτερήματα του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ψηφιοποίησης των μητρώων υγείας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης, καθώς και η πρόσβαση σε αυτήν, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές·

21.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν έργα που χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα και να αναπτύξουν κριτήρια για την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται σε μη ελεγχόμενο περιβάλλον, προκειμένου να συμβάλουν τα πραγματικά δεδομένα στην επίτευξη ευνοϊκών θεραπευτικών αποτελεσμάτων· στο πλαίσιο αυτό, καλεί επιπλέον την Επιτροπή να αναπτύξει καθοδήγηση για να προωθήσει τη δευτερογενή χρήση των δεδομένων για τους σκοπούς της έρευνας και να εξασφαλίσει τη δίκαιη, διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε δεδομένα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

22.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα για τη συμπλήρωση των αποδεικτικών στοιχείων από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, όταν λαμβάνουν ρυθμιστικές αποφάσεις σχετικά με φάρμακα·

23.  καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει ευρύ ευρωπαϊκό προβληματισμό σχετικά με τις δεοντολογικές πτυχές του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και όλων των άλλων παραγόντων της αλυσίδας της υγειονομικής περίθαλψης, με σκοπό την ανάπτυξη δεοντολογικών προτύπων και κανόνων, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών και ταυτόχρονα να παρέχεται ασφάλεια στους ερευνητές και στον ιατροτεχνολογικό κλάδο, ιδίως όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων υγείας και της ΤΝ·

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την προσήκουσα κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων όσον αφορά τα μέτρα ιδιωτικότητας και ασφαλείας για όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υγείας, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που εφαρμόζονται κατ’ εξοχήν· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να δρομολογήσει εκπαιδευτική εκστρατεία σε επίπεδο ΕΕ για τα οφέλη της ανταλλαγής δεδομένων υγείας και τους συναφείς μηχανισμούς, προκειμένου να καταρρίψει τις εσφαλμένες αντιλήψεις και να υποστηρίξει τις δράσεις που προτείνει στην ανακοίνωσή της σχετικά με τη διευκόλυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τομέα της υγείας και της περίθαλψης στην ψηφιακή ενιαία αγορά·

Ανάγκη για καλύτερα δεδομένα υγείας

25.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ποιότητα των δεδομένων υγείας, να τυποποιηθεί η συλλογή δεδομένων, να προωθηθεί η διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών μητρώων ασθενειών και να προαχθεί η ανάλυση δεδομένων με τη χρήση υπολογιστικής και μοντελοποίησης υψηλών επιδόσεων, καθώς και να διασφαλιστεί η προστασία των εμπιστευτικών ή ευαίσθητων δεδομένων·

26.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να τυποποιηθεί η ρύθμιση των συσκευών υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι συσκευές κινητής υγείας (mHealth) και ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα και η ακρίβεια των σχετικών δεδομένων·

27.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τις αρμόδιες αρχές, τους κοινοποιημένους οργανισμούς και τον φαρμακευτικό και ιατροτεχνολογικό κλάδο όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα(9) στην ψηφιακή θεραπευτική και στα σύνθετα προϊόντα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ·

28.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις συντονισμένες ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να υποστηρίζει στην πράξη την ασφαλή ανταλλαγή και διασύνδεση των γονιδιωματικών και άλλων δεδομένων υγείας, προκειμένου να προάγει την ερευνητική πρόοδο και την εξατομικευμένη ιατρική, ώστε να εντοπίζονται οι βέλτιστες θεραπευτικές αγωγές, και ταυτόχρονα να διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και με τις αρχές δεοντολογίας·

29.  καλεί την Επιτροπή να προβεί, από κοινού με τα κράτη μέλη και τα διαπιστευμένα ιδρύματα, στη δοκιμή ειδικών εφαρμογών για την υψηλής ασφάλειας διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας στους τομείς της έρευνας και της πολιτικής για την υγεία, προκειμένου να βελτιωθούν η πρόληψη, η διάγνωση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενειών, ώστε να είναι σε θέση τα συστήματα υγείας να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις·

30.  θεωρεί ότι η μετάβαση στην ψηφιοποίηση αποτελεί ευκαιρία για να δρομολογηθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων για τους πολίτες, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, και να ενισχυθούν οι βιομηχανικές ευκαιρίες στον τομέα της τεχνολογίας και καινοτομίας για την υγιή γήρανση· θεωρεί, επιπλέον, ότι η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την απορρόφηση και την αποτελεσματική χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών έξυπνης υγείας είναι υψίστης σημασίας σε όλα τα επίπεδα της αξιακής αλυσίδας της υγείας (ασθενείς, επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ρυθμιστικοί φορείς, πληρωτές και αρχές)·

31.  φρονεί ότι η διασφάλιση ενός κατάλληλου για τον σκοπό αυτόν ρυθμιστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στοιχείο για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας φάρμακα· φρονεί επίσης ότι η αποτελεσματική χρήση των συστημάτων ΤΠ θα βελτιώσει τη ρυθμιστική αποδοτικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να βελτιστοποιήσει το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, με την εναρμόνιση των ρυθμιστικών έργων στον τομέα της τηλεματικής, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα των δεδομένων, στη διαλειτουργικότητα και στην αλληλεξάρτηση του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου·

32.  πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την εναρμόνιση της συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των δεδομένων υγείας στην ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα της έρευνας και των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους πολίτες, και ταυτόχρονα να διευκολύνει την καθολική πρόσβαση·

Ανάγκη για καλύτερα ψηφιακά εργαλεία

33.  θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να βελτιώνεται η προαγωγή της υγείας, να προλαμβάνονται οι ασθένειες και να παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες των ατόμων, ιδίως σε περιπτώσεις πανδημίας, και ότι θα πρέπει στις προσπάθειες αυτές να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων (ECDC)· ζητεί να αναπτυχθούν ψηφιακές λύσεις και προσαρμοσμένα εργαλεία που θα συνδέονται με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις όπου προκύπτουν ελλείψεις φαρμάκων·

34.  θεωρεί ότι τα ψηφιακά εργαλεία υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι φορητές κάρτες με πληροφορίες για τον ασθενή, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της προσβασιμότητας όσον αφορά τις πληροφορίες για την υγεία και τον γραμματισμό σε θέματα υγείας, στοιχεία που είναι αμφότερα απαραίτητα για την προαγωγή της υγείας και για την καλύτερη πρόληψη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των ασθενειών· θεωρεί ότι, εφόσον δημιουργούνται με τη συμβολή των κατάλληλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των πολιτών και των τελικών χρηστών και συμμορφώνονται με όλες τις συναφείς νομοθετικές πράξεις, τέτοια εργαλεία καθιστούν δυνατή τη μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η προαγωγή υγιεινών συνηθειών και προληπτικών ενεργειών, καθώς και η υποστήριξη αποφάσεων για ζητήματα υγείας και η τήρηση της θεραπευτικής αγωγής από τον ασθενή·

35.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο ρόλος των εθνικών/περιφερειακών παραγόντων στην οργάνωση των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, μεταξύ άλλων με τη χρήση ψηφιακών λύσεων και εργαλείων, δεδομένου ότι οι παράγοντες αυτοί διαθέτουν μεγάλο δυναμικό για τη βελτίωση όχι μόνο της ποιότητας, της ισότιμης παροχής και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας, αλλά και της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ισχυροποίηση των ασθενών·

36.  τονίζει τη σημασία της παροχής πληροφοριών και υποστήριξης στους ασθενείς, ώστε να λαμβάνουν ουσιαστικές αποφάσεις για την υγεία τους· παρατηρεί ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες πρέπει να είναι φιλικές προς τον χρήστη και ψηφιακά προσβάσιμες, και πρέπει να παρέχουν πληροφορίες χωρίς φραγμούς για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε πολλές γλώσσες·

37.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει την ψηφιοποίηση των ρυθμιστικών φορέων και να συνεργαστεί με τους αρμόδιους φορείς, ιδίως τα εθνικά συστήματα υγείας, προκειμένου να υποστηρίξει την ενισχυμένη συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο και να διευρύνει την ανάπτυξη μοντέλων περίθαλψης που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, μοντέλων κατ’ οίκον φροντίδας και τεχνολογιών κατ’ οίκον υποστήριξης για τους ηλικιωμένους, χωρίς να θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς μπορούν να αποτελέσουν άριστο μέσο για να αναδειχθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η ψηφιακή υγεία να συμβάλει στη βελτίωση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και της ευημερίας σε διασυνοριακό επίπεδο, καθώς παρέχουν ένα έμπιστο περιβάλλον, όπου ήδη συνεργάζονται οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας και οι ασθενείς και ανταλλάσσουν δεδομένα υγείας σε διασυνοριακό επίπεδο για να επιτύχουν τους στόχους τους·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας θα αναβαθμίσουν τις αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και προστασία των δεδομένων υγείας – μεταξύ άλλων με τον καθορισμό απαιτήσεων για τα προγράμματα σπουδών που εστιάζουν στην ψηφιακή υγεία και απευθύνονται σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας, με τη δημιουργία κέντρων αριστείας για τη διά βίου κατάρτιση όσον αφορά συγκεκριμένες ψηφιακές δεξιότητες και με την ενίσχυση των ανταλλαγών σχετικών ορθών πρακτικών – και να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εναρμονίσουν την κατάρτιση και να αναπτύξουν την ικανότητα των ρυθμιστικών φορέων να αξιολογούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες έξυπνης υγείας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον·

39.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις συναφείς περιφερειακές και τοπικές αρχές, ώστε να αναπτυχθούν δίκτυα για την εκπαίδευση των πολιτών στη χρήση της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης και έτσι να καταστεί δυνατή η καθολική και ισότιμη πρόσβαση· θεωρεί ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι αναγκαίο να βελτιωθούν η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και οι δεξιότητες των χρηστών, με τα ύψιστα επίπεδα προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων και με εργαλεία και μηχανισμούς που παρέχονται από τα δημόσια συστήματα υγείας·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, για την πρόσβαση στα δεδομένα υγείας τους και για τη χρήση των δεδομένων αυτών συνεκτιμούν τις ευαίσθητες ομάδες, όπως οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, τα αποκλεισμένα από την κοινωνία της πληροφορίας άτομα και τα άτομα με αναπηρίες·

41.  θεωρεί ότι θα πρέπει να επιτευχθεί για τους πολίτες μια θετική ισορροπία ανάμεσα στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και στην απευθείας διαβούλευση με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας· θεωρεί επιπλέον ότι η ασφαλής πρόσβαση και η διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων υγείας θα αποτελέσουν ένα θετικό βήμα προόδου·

42.  θεωρεί ότι οι ασθενείς θα πρέπει να επωφελούνται από τις πλέον επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα φάρμακά τους· ως εκ τούτου, καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω τις ηλεκτρονικές πληροφορίες των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού φυλλαδίου, προκειμένου να βελτιωθεί η ρυθμιστική αποδοτικότητα και να ισχυροποιηθούν οι ασθενείς με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα φάρμακα·

43.  καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με καινοτόμες ευκαιρίες για δημόσιες συμβάσεις και επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης, και να μοχλεύσουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ώστε να αναπτυχθούν σε ευρεία κλίμακα ολοκληρωμένες υπηρεσίες με επίκεντρο τον άνθρωπο που αξιοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες·

44.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την κλιμάκωση των πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης στον τομέα της έξυπνης υγείας, ώστε να επιταχυνθούν οι καμπύλες εκμάθησης·

45.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού κόμβου καινοτομίας στον τομέα της έξυπνης υγείας, προκειμένου να αξιολογούνται και να προωθούνται πρωτοβουλίες έξυπνης υγείας και να διαθέτουν όλοι οι παράγοντες της αλυσίδας υγείας μια πλατφόρμα για τη συγκρότηση κοινοπραξιών, ώστε να υλοποιηθούν φιλόδοξα έργα μεγάλης κλίμακας·

46.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και αποδεικτικών στοιχείων από τους πρώιμους αποδέκτες καινοτόμων λύσεων στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως με την πλήρη αξιοποίηση των έργων του INTERREG Europe και της πλατφόρμας μάθησης σε θέματα πολιτικών·

47.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί, να αξιολογεί και να προωθεί διαρκώς την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών, προκειμένου να παρέχονται κίνητρα για αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις και να παρακολουθείται η πρόοδος προς μια υγειονομική περίθαλψη με βάση την αξία και προς βιώσιμα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

48.  καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές για παν ενδεχόμενο, για να αντιμετωπίζεται κάθε πιθανή προσωρινή ή μόνιμη μη διαθεσιμότητα δεδομένων υγείας λόγω ατυχήματος ή επίθεσης στις υποδομές, στα συστήματα ή στα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, την επεξεργασία ή την αποθήκευση των δεδομένων αυτών·

49.  υποστηρίζει τις προσπάθειες του ECDC να αναπτύξει στρατηγικές ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα τα υφιστάμενα αυτοματοποιημένα συστήματα, να χρησιμοποιήσει δεδομένα ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση λοιμωδών νοσημάτων, και να συνδράμει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων·

50.  τονίζει ότι η επιτυχής μετάβαση στην ψηφιακή υγειονομική περίθαλψη απαιτεί ισχυρή πολιτική ηγεσία, ένα μακρόπνοο όραμα και συνεχείς επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις προγραμματισμένες αλλαγές, όπου θα περιλαμβάνονται ενδιάμεσες αξιολογήσεις και ο προσδιορισμός στόχων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια Ευρώπη της ψηφιακής υγείας·

52.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τις συστάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2019 σχετικά με τον ευρωπαϊκό μορφότυπο ανταλλαγής ηλεκτρονικών μητρώων υγείας·

53.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις παρούσες συστάσεις στην πρόταση για έναν ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων για την υγεία·

o
o   o

54.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 190 της 18.7.2008, σ. 37.
(2) ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 39 της 11.2.2019, σ. 18.
(4) ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 45.
(5) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(6) EE C 440 της 21.12.2017, σ. 3.
(7) Το 2017· ΟΟΣΑ/ΕΕ (2018), «Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle» (Η υγεία με μια ματιά: Ευρώπη 2018: Κύκλος για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ), Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2017, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ (ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου