Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0006(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0055/2019

Ingediende teksten :

A9-0055/2019

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/01/2020 - 10.4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0004

Aangenomen teksten
PDF 116kWORD 41k
Woensdag 15 januari 2020 - Straatsburg
Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen *
P9_TA(2020)0004A9-0055/2019

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2020 over het ontwerp van richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen en Verordening (EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en uitwisseling van inlichtingen voor doeleinden van toezicht op de juiste uitvoering van de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen (13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13952/2019),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2018)0021),

–  gezien zijn standpunt van 11 september 2018(1),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad opnieuw is geraadpleegd (C9-0166/2019),

–  gezien de artikelen 82 en 84 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0055/2019),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 433 van 23.12.2019, blz. 203.

Laatst bijgewerkt op: 24 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid