Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2505(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0031/2020

Predkladané texty :

B9-0031/2020

Rozpravy :

PV 14/01/2020 - 3
CRE 14/01/2020 - 3
PV 08/10/2020 - 8.1
CRE 08/10/2020 - 8.1

Hlasovanie :

PV 15/01/2020 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0006

Prijaté texty
PDF 153kWORD 47k
Streda, 15. januára 2020 - Štrasburg
Vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení
P9_TA(2020)0006B9-0031/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 15. januára 2020 o vykonávaní a monitorovaní ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení (2020/2505(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

–  so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie zo 7. decembra 2000 (ďalej len „charta“), ktorá bola vyhlásená 12. decembra 2007 v Štrasburgu a nadobudla platnosť nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v decembri 2009,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 5. apríla 2017 o rokovaniach so Spojeným kráľovstvom v nadväznosti na jeho oznámenie o úmysle vystúpiť z Európskej únie(1), z 3. októbra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(2), z 13. decembra 2017 o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom(3), zo 14. marca 2018 o rámci budúcich vzťahov EÚ a Spojeného kráľovstva(4) a z 18. septembra 2019 o súčasnom stave postupu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie(5),

–  so zreteľom na usmernenia Európskej rady (čl. 50) z 29. apríla 2017 v nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 50 Zmluvy o EÚ a na prílohu k rozhodnutiu Rady z 22. mája 2017, ktorým sa stanovujú smernice na rokovanie o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa stanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie,

–  so zreteľom na usmernenia Európskej rady (článok 50) z 15. decembra 2017 a na prílohu k rozhodnutiu Rady z 29. januára 2018, ktorou sa dopĺňa rozhodnutie Rady z 22. mája 2017 o poverení začať rokovania o dohode so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, ktorou sa stanoví spôsob jeho vystúpenia z Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločnú správu vyjednávačov Európskej únie a vlády Spojeného kráľovstva z 8. decembra 2017 o pokroku dosiahnutom počas fázy 1 rokovania podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii o riadenom vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie,

–  so zreteľom na návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý schválila Európska rada 25. novembra 2018, a na vyhlásenia uvedené v zápisnici zo zasadnutia Európskej rady z uvedeného dňa,

–  so zreteľom na návrh dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý schválila Európska rada 17. októbra 2019(6),

–  so zreteľom na návrh zákona o dohode o vystúpení predložený v Parlamente Spojeného kráľovstva 19. decembra 2019,

–  so zreteľom na politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom(7),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európsky parlament zastupuje všetkých občanov Európskej únie (EÚ) a bude sa zasadzovať o ochranu ich záujmov tak pred vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ako aj po tomto vystúpení;

B.  keďže v súčasnosti žije v Spojenom kráľovstve približne 3,2 milióna občanov z 27 zostávajúcich členských štátov (ďalej len „EÚ27“) a v EÚ27 žije 1,2 milióna občanov Spojeného kráľovstva; keďže občania, ktorí sa presťahovali do iného členského štátu, tak urobili na základe práv, ktoré požívajú podľa právnych predpisov EÚ, a predpokladajúc, že tieto práva budú môcť naďalej uplatňovať počas celého svojho života;

C.  keďže okrem toho má 1,8 milióna občanov narodených v Severnom Írsku na základe Veľkopiatkovej dohody právo na írske občianstvo, a tým aj na občianstvo EÚ a na práva vyplývajúce z občianstva EÚ v mieste ich bydliska;

D.  keďže EÚ a Spojené kráľovstvo sa podľa druhej časti dohody o vystúpení dohodli na komplexnom a recipročnom prístupe k ochrane práv občanov EÚ27 žijúcich v Spojenom kráľovstve a občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ27;

E.  keďže Spojené kráľovstvo predbehlo uplatňovanie ustanovení dohody o vystúpení týkajúcich sa vydávania dokladov o pobyte prostredníctvom svojej pobytovej schémy pre občanov EÚ (EU Settlement Scheme);

F.  keďže viaceré členské štáty EÚ27 ešte musia prijať právne predpisy o tom, ako navrhujú vykonávať článok 18 dohody o vystúpení týkajúci sa vydávania dokladov o pobyte;

G.  keďže po skončení prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení už občania Spojeného kráľovstva nebudú požívať práva, ktoré mali podľa článku 20 ZFEÚ, najmä právo na voľný pohyb, pokiaľ sa EÚ a Spojené kráľovstvo nedohodnú inak v niektorej dohode o budúcich vzájomných vzťahoch;

H.  keďže podľa článku 132 dohody o vystúpení sa prechodné obdobie môže predĺžiť len na základe jediného rozhodnutia spoločného výboru do 1. júla 2020;

Druhá časť dohody o vystúpení

1.  je presvedčený, že druhá časť dohody o vystúpení je spravodlivá a vyvážená;

2.  berie na vedomie, že v druhej časti dohody o vystúpení sa stanovuje:

   že všetci občania EÚ27, ktorí majú riadny pobyt v Spojenom kráľovstve, a občania Spojeného kráľovstva s riadnym pobytom v členskom štáte EÚ27 a ich rodinní príslušníci v čase vystúpenia budú požívať všetky práva stanovené v dohode o vystúpení, tak ako sú ustanovené v právnych predpisoch EÚ a ako ich vykladá Súdny dvor Európskej únie,
   že najbližší rodinní príslušníci týchto občanov a osoby, s ktorými sú v trvalom zväzku a ktoré v súčasnosti bývajú mimo hostiteľského štátu, budú chránené na základe dohody o vystúpení a že to bude platiť aj v prípade detí, ktoré sa im v budúcnosti narodia mimo hostiteľského štátu,
   že sa zachovajú všetky práva v oblasti sociálneho zabezpečenia podľa právnych predpisov EÚ vrátane prenosnosti všetkých prenosných dávok,
   že zachovanie práv občanov bude zaručené počas celého života občanov,
   že administratívne postupy, ktorými sa vykonáva druhá časť dohody o vystúpení, budú transparentné, bezproblémové a efektívne a že formuláre budú krátke, jednoduché a používateľsky ústretové,
   že ustanovenia dohody o vystúpení týkajúce sa práv občanov budú začlenené do právneho poriadku Spojeného kráľovstva a že tieto práva majú priamy účinok;

Práva občanov počas prechodného obdobia

3.  konštatuje, že počas prechodného obdobia, ktoré sa má skončiť 31. decembra 2020, bude Komisia v súlade s článkom 131 dohody o vystúpení monitorovať v Spojenom kráľovstve aj v členských štátoch EÚ27 vykonávanie druhej časti dohody o vystúpení vrátane systémov uplatňovania stanovených podľa článku 19 dohody;

4.  konštatuje, že počas prechodného obdobia budú občania EÚ27 so zreteľom na Spojené kráľovstvo naďalej požívať práva na voľný pohyb, ktoré vyplývajú z článku 20 ZFEÚ a z príslušných právnych predpisov EÚ, rovnako ako občania Spojeného kráľovstva so zreteľom na EÚ27;

5.  pripomína, že počas prechodného obdobia bude Komisia zodpovedná za zabezpečenie dodržiavania práv na voľný pohyb tak v Spojenom kráľovstve, ako aj v EÚ 27, a žiada Komisiu, aby vyčlenila dostatok zdrojov na vyšetrovanie a nápravu všetkých prípadov nedodržania týchto práv, najmä prípadov diskriminácie občanov EÚ27 alebo občanov Spojeného kráľovstva;

6.  zdôrazňuje, že prechodné obdobie je kratšie, ako sa očakávalo; vyzýva preto EÚ a Spojené kráľovstvo, aby prioritne vykonávali tie aspekty druhej časti dohody o vystúpení, ktoré sa týkajú občanov a ich práv;

Vykonávanie druhej časti dohody o vystúpení

7.  zdôrazňuje, že v rozhodnutí Európskeho parlamentu o udelení súhlasu s dohodou o vystúpení sa zohľadnia získané skúsenosti a záruky poskytnuté v súvislosti s vykonávaním kľúčových ustanovení dohody o vystúpení, najmä pokiaľ ide o pobytovú schému Spojeného kráľovstva pre občanov EÚ;

8.  všíma si, že vysokému počtu žiadateľov v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ bol udelený len predbežný status usadenej osoby; pripomína, že tomu možno predísť, ak sa Spojené kráľovstvo rozhodne pre administratívny postup, ktorý má deklaratórnu povahu, čo umožňuje článok 18 ods. 4 dohody o vystúpení; naliehavo preto vyzýva Spojené kráľovstvo, aby prehodnotilo svoj prístup, a ďalej naliehavo vyzýva členské štáty EÚ27, aby si tiež zvolili deklaratórny postup podľa článku 18 ods. 4;

9.  vyjadruje vážne znepokojenie nad nedávnymi rozporuplnými oznámeniami v súvislosti s občanmi EÚ27 v Spojenom kráľovstve, ktorí nedodržia termín na podanie žiadosti do pobytovej schémy pre občanov EÚ do 30. júna 2021; konštatuje, že tieto oznámenia vyvolali u dotknutých občanov zbytočnú neistotu a znepokojenie; naliehavo vyzýva vládu Spojeného kráľovstva, aby objasnila, ako bude uplatňovať článok 18 ods. 1 druhý pododsek písm. d) dohody o vystúpení, najmä pokiaľ ide o to, čo považuje za „primerané dôvody na nedodržanie lehoty“;

10.  poukazuje na to, že pre občanov EÚ27 by sa v Spojenom kráľovstve vytvorila väčšia istota a väčší pocit bezpečnosti, ak by im bol po skončení prechodného obdobia vydaný fyzický doklad ako dôkaz ich práva na pobyt v Spojenom kráľovstve; opakuje, že absencia takéhoto fyzického dôkazu ešte viac zvýši riziko diskriminácie občanov EÚ27 potenciálnymi zamestnávateľmi alebo prenajímateľmi, ktorí sa možno budú chcieť vyhnúť dodatočnému administratívnemu zaťaženiu spojenému s overovaním na internete alebo sa budú mylne obávať, že by sa mohli ocitnúť v nezákonnej situácii;

11.  je naďalej znepokojený obmedzeným počtom služieb skenovania dokladov vystavených v rámci pobytovej schémy pre občanov EÚ, obmedzeným geografickým rozšírením pomoci poskytovanej v celom Spojenom kráľovstve a úrovňou pomoci, ktorá sa má poskytovať starším a zraniteľným občanom vrátane tých, ktorí môžu mať problémy s využívaním digitálnych aplikácií;

12.  vyjadruje znepokojenie nad navrhovaným usporiadaním nezávislého orgánu Spojeného kráľovstva ustanoveného v článku 159 dohody o vystúpení; očakáva, že Spojené kráľovstvo zabezpečí, aby bol tento orgán skutočne nezávislý; v tejto súvislosti pripomína, že uvedený orgán by mal byť funkčný od prvého dňa po skončení prechodného obdobia;

13.  očakáva, že vláda Spojeného kráľovstva objasní otázku uplatniteľnosti pobytovej schémy Spojeného kráľovstva pre občanov EÚ na tých občanov EÚ27 v Severnom Írsku, ktorí nepožiadali o občianstvo Spojeného kráľovstva v zmysle Veľkopiatkovej dohody;

14.  pripomína svoj záväzok podrobne monitorovať, ako členské štáty EÚ27 vykonávajú druhú časť dohody o vystúpení, najmä článok 18 ods. 1 a 4, pokiaľ ide o práva občanov Spojeného kráľovstva žijúcich na ich území;

15.  nabáda EÚ27, aby prijala opatrenia, ktoré občanom Spojeného kráľovstva s pobytom v EÚ27 poskytnú právnu istotu; pripomína svoje stanovisko, že EÚ27 by mala presadzovať konzistentný a veľkorysý prístup k ochrane práv britských občanov, ktorí majú pobyt v EÚ27;

16.  vyzýva Spojené kráľovstvo a členské štáty EÚ27, aby zintenzívnili úsilie o zvýšenie informovanosti občanov o účinkoch vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ a aby iniciovali alebo zintenzívnili cielené informačné kampane s cieľom informovať všetkých občanov, na ktorých sa vzťahuje dohoda o vystúpení, o ich právach a o všetkých prípadných zmenách ich postavenia;

Práva občanov v rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

17.  víta skutočnosť, že politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec budúceho vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, obsahuje záväzok, že „by to mal byť vzťah, ktorý budú fungovať v záujme občanov Únie a Spojeného kráľovstva, teraz aj v budúcnosti“;

18.  v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že Spojené kráľovstvo oznámilo, že zásada voľného pohybu osôb medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom sa už nebude uplatňovať; domnieva sa, že každá dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by mala obsahovať ambiciózne ustanovenia týkajúce sa pohybu osôb; opätovne pripomína, že tieto práva by mali zodpovedať miere budúcej spolupráce v iných oblastiach; pripomína, že práva na voľný pohyb sú priamo spojené s tromi ďalšími slobodami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vnútorného trhu, a majú osobitný význam pre služby a odborné kvalifikácie;

19.  naliehavo žiada, aby sa zaručili budúce práva na voľný pohyb občanov Spojeného kráľovstva, na ktorých sa vzťahuje dohoda o vystúpení, v celej EÚ, ako aj celoživotné právo občanov, na ktorých sa vzťahuje dohoda o vystúpení, vrátiť sa do Spojeného kráľovstva alebo do EÚ; vyzýva členské štáty EÚ27, aby zaistili, že všetci občania, na ktorých sa vzťahuje dohoda o vystúpení, budú mať v krajine pobytu zabezpečené hlasovacie práva v miestnych voľbách;

20.  pripomína, že mnohí občania Spojeného kráľovstva, ktorí majú bydlisko v Spojenom kráľovstve, ako aj tí, ktorí majú bydlisko v EÚ 27, vyjadrili dôrazný nesúhlas s tým, aby prišli o práva, ktoré v súčasnosti požívajú podľa článku 20 ZFEÚ; navrhuje, aby EÚ27 preskúmala možnosti zmiernenia tejto situácie v rámci primárneho práva EÚ a aby sa pritom v plnej miere rešpektovali zásady reciprocity, rovnosti, symetrie a nediskriminácie;

21.  pripomína, že spoločný výbor uvedený v článku 164 má byť zodpovedný za vykonávanie a uplatňovanie dohody o vystúpení;

22.  je presvedčený, že spoločná kontrola vykonávania a uplatňovania dohody o vystúpení zo strany Európskeho parlamentu a Parlamentu Spojeného kráľovstva by bola prospešná, a privítal by, ak by sa na tento účel mohli vytvoriť spoločné štruktúry;

o
o   o

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, parlamentom členských štátov a vláde Spojeného kráľovstva.

(1) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 24.
(2) Ú. v. EÚ C 346, 27.9.2018, s. 2.
(3) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 32.
(4) Ú. v. EÚ C 162, 10.5.2019, s. 40.
(5) Prijaté texty, P9_TA(2019)0016.
(6) Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ C 384 I, 12.11.2019, s. 178.

Posledná úprava: 24. apríla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia