Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2125(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0051/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0051/2019

Συζήτηση :

PV 14/01/2020 - 9
CRE 14/01/2020 - 9

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2020 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0007

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 84k
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Ετήσια έκθεση του 2018 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό
P9_TA(2020)0007A9-0051/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2018 (2019/2125(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες Συνθήκες και πράξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3, 8, 21 και 23 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 17 και 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας που υποβλήθηκε στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2015, και την ενδιάμεση επανεξέτασή του τον Ιούνιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τις λεσβίες, τους ομοφυλόφιλους και τα αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ), οι οποίες εγκρίθηκαν στις 24 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, την ελευθερία της έκφρασης επιγραμμικά και απογραμμικά, και σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με την πολιτική της ΕΕ απέναντι σε τρίτες χώρες σε θέματα βασανιστηρίων και άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκαν στις 16 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά το ασφαλές πόσιμο νερό και την αποχέτευση, που εγκρίθηκαν στις 17 Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (στο εξής «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), της 11ης Μαΐου 2011, που δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων (CETS αριθ. 197) και για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης (CETS αριθ. 201),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης: για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, και τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις περιφερειακές και μειονοτικές Γλώσσες,

–  έχοντας υπόψη τους 17 Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών και την Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης ΙΙ της ΕΕ για τα φύλα (GAP II) «ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: μεταμορφώνοντας τις ζωές των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από την πολιτική εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020), της 21ης Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, της 20ής Νοεμβρίου 1989, και τα δύο προαιρετικά πρωτόκολλα αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, της 30ής Μαρτίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τις Διακηρύξεις του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές ή εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες, και για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση από 8 Αυγούστου 2017 έκθεση(1) της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 16ης Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την εγκριθείσα στις 9 Δεκεμβρίου 1998 Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα και την ευθύνη ατόμων, ομάδων και οργάνων της κοινωνίας ως προς την προαγωγή και προστασία οικουμενικά αναγνωρισμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW), την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου, και το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών διασκέψεων αναθεώρησης,

–  έχοντας υπόψη την από 15 Οκτωβρίου 2019 δήλωση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα προς την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη τις Αρχές της Yogyakarta (YP, για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου) που εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2006, και τις 10 συμπληρωματικές αρχές («YP+10») που εγκρίθηκαν στις 10 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 28ης Μαΐου 2019, με την οποία ορίστηκε η 22α Αυγούστου ως διεθνής ημέρα μνήμης του ΟΗΕ για τα θύματα πράξεων βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την ασφαλή, ομαλή και νόμιμη μετανάστευση, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τους πρόσφυγες, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(2),

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 10ης Οκτωβρίου 2018, που τροποποιεί τη Σύμβαση για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στον ΟΗΕ και στην 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με την ευκαιρία της 20ής επετείου από τη θέσπιση του Καταστατικού της Ρώμης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ζώντας με αξιοπρέπεια: από την εξάρτηση στην αυτονομία» (COM(2016)0234) και τα μεταγενέστερα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ ως προς τους αναγκαστικούς εκτοπισμούς και την ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη δημοκρατία, τα οποία εγκρίθηκαν στις 14 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την από 27 Σεπτεμβρίου 2018 κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και των Υπουργών Εξωτερικών ή Εκπροσώπων 13 κρατών μελών του ΟΗΕ, σχετικά με την πρωτοβουλία «Θετικές ιστορίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα»,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2017 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(3), καθώς και τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους(4) και τη σύστασή του της 13ης Μαρτίου 2019 προς το Συμβούλιο και την ΑΕ/ΥΕ σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) στην έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους(5), δύο έτη από την έγκρισή της,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2019, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με το μέλλον του καταλόγου δράσεων για τα άτομα ΛΟΑΔΜ (2019-2024)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και στην ισότητα των φύλων στην ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη όλα τα εγκριθέντα το 2018 ψηφίσματά του σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (γνωστά ως κατεπείγοντα ψηφίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 144 του εσωτερικού κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης, το οποίο το 2018 απονεμήθηκε στον Oleg Sentsov, ουκρανό σκηνοθέτη και πολιτικό κρατούμενο στη Ρωσία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0051/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του εορτασμού της 70ής επετείου της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΟΔΔΑ) το 2018, η ΕΕ δεν έπαψε να τονίζει την πολιτική σημασία της οικοδόμησης μιας παγκόσμιας τάξης θεμελιωμένης στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να επιβεβαιώνει τη βαθιά και ακλόνητη δέσμευσή της υπέρ της προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φιλοξένησε την πρώτη του Εβδομάδα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Νοέμβριο του 2018, υπογραμμίζοντας τα ορόσημα που επιτεύχθηκαν από τότε που εγκρίθηκε η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και τις σημερινές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός και η προαγωγή, το αδιαίρετο και η διαφύλαξη της οικουμενικότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και η προαγωγή των δημοκρατικών αρχών και αξιών, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, των αρχών της ισότητας και της αλληλεγγύης, αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του δεοντολογικού και νομικού κεκτημένου της ΕΕ και της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της (ΚΕΠΠΑ), καθώς και της εξωτερικής της δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να διεκδικεί θέση ηγετικού παγκόσμιου πρωταγωνιστή στην οικουμενική προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο πολυμερούς συνεργασίας, ιδίως μέσα από έναν ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στα διάφορα όργανα του ΟΗΕ και σε συμφωνία με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διεθνές δίκαιο, καθώς και με τις υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί βάσει του Θεματολογίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ως σύνολο οικουμενικών αξιών, αρχών και κανόνων που καθοδηγούν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, θέτει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πυρήνα της χρηστής διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το πνεύμα της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 21 ΣΕΕ, η ΕΕ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την εφαρμογή πολιτικών θεμελιωμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνίζεται διαρκώς για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, μέσω δράσεων σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, συνέχισε το 2018 να στηρίζει την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενισχύοντας ιδίως τον πολιτικό διάλογο με χώρες μη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδιώκουν την ένταξή τους, καθώς και με άλλους περιφερειακούς θεσμούς, όπως την Αφρικανική Ένωση, αλλά και συνάπτοντας νέες διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και οικονομικών εταιρικών σχέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι για μια φιλόδοξη δέσμευση απαιτείται να είναι η ΕΕ συνεπής και να δίνει το παράδειγμα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πλέον ευπαθών ομάδων, όπως είναι οι εθνοτικές, γλωσσικές και θρησκευτικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρίες, η κοινότητα ΛΟΑΔΜ, οι γυναίκες, τα παιδιά, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εορτασμού της Διακήρυξης του ΟΗΕ για το δικαίωμα και την ευθύνη των ατόμων και κοινωνικών ομάδων και φορέων για την προώθηση και προάσπιση των διεθνώς ανεγνωρισμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Διακήρυξης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, HRDs), η ΕΕ αναγνώρισε τον κρίσιμο ρόλο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια σύνοδος κορυφής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 2018 απέφερε ένα Σχέδιο Δράσης με προτεραιότητες ως προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ένας μεγάλος αριθμός υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στοχοποιήθηκε και δολοφονήθηκε και υπέστη επιθέσεις, απειλές και διώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ιδιωτικές στρατιωτικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας έχουν εμπλακεί σε σειρά παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που πρέπει να διερευνηθούν δεόντως ώστε οι υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και αυτήν εδώ τη δεκαετία γινόμαστε μάρτυρες εμφανών περιορισμών και επιθετικών ενεργειών κατά της ισότητας των φύλων και κατά των δικαιωμάτων των γυναικών, σε διεθνές επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα εδράζονται σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και αποτελούν ουσιώδεις πτυχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών συνιστά μία από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, η οποία πλήττει όλα τα κοινωνικά στρώματα και αποτελεί μείζον εμπόδιο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη και δεσμευτική ενωσιακή στρατηγική υπέρ της ισότητας των φύλων, έτσι ακριβώς όπως την απαιτεί το Κοινοβούλιο, πρέπει να προβλέπει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις ενωσιακές πολιτικές και να ενισχύει τον αντίκτυπο του επικείμενου ενωσιακού τρίτου σχεδίου δράσης σε θέματα φύλου

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας είναι στοιχείο του λόγου ύπαρξης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να ενεργεί στη διεθνή σκηνή στο όνομα των αρχών που ενέπνευσαν τη δημιουργία της και σε συμφωνία με τις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου και υπέρ αυτών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστάσεις περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της αποψίλωσης, είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δράσης και προκαλούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο των άμεσα πληττόμενων, που χάνουν τα σπίτια τους και τους οικότοπούς τους, όσο και γενικότερα της ανθρωπότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να αναγνωριστεί η σχέση ανάμεσα σε ανθρώπινα δικαιώματα, υγεία και προστασία του περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασφάλιση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να προληφθεί η ένταση σε ορισμένες περιφέρειες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη συνοχή μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, όπως και των εξωτερικών πολιτικών της μεταξύ τους, συνιστά απαρέγκλιτη προϋπόθεση για μια επιτυχή και αποτελεσματική ενωσιακή πολιτική στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας θα πρέπει να ενσωματώνονται σε όλες τις άλλες ενωσιακές πολιτικές με εξωτερική διάσταση, όπως η ανάπτυξη, η μετανάστευση, η ασφάλεια, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων, η διεύρυνση και το εμπόριο, ιδίως μέσω της εφαρμογής ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεπέστερη εφαρμογή θα επέτρεπε στην ΕΕ να ανταποκρίνεται ταχύτερα από τα πρώτα ήδη στάδια παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να είναι ένας πιο ενεργός και πιο αξιόπιστος παράγων σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική μετάβαση και η εδραίωση ή παγίωση του κράτους δικαίου σε πολλές χώρες είναι χρονοβόρες και επίπονες διαδικασίες, για την επιτυχία των οποίων η εξωτερική στήριξη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων και από την ΕΕ, είναι ουσιαστικής σημασίας·

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία: γενικές τάσεις και βασικές προκλήσεις

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις επιθέσεις κατά της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου παγκοσμίως το 2018, οι οποίες αντανακλούν την άνοδο του αυταρχισμού ως πολιτικού σχεδίου, που περιλαμβάνει περιφρόνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή εις βάρος των αντιφρονούντων, πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη και προκαθορισμένα εκλογικά αποτελέσματα, συρρίκνωση χώρου για την κοινωνία των πολιτών, και περιορισμούς στην ελευθερία του συνέρχεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης· υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών για ευέλικτες, έγκαιρες και αποτελεσματικές αντιδράσεις σε καθεστώτα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές·

2.  εκτιμά πως οι χώρες που αποκτούν αυταρχικά καθεστώτα καθίστανται περισσότερο επιρρεπείς στην αστάθεια, τις συγκρούσεις, τη διαφθορά, τον βίαιο εξτρεμισμό και τη συμμετοχή σε ξένες στρατιωτικές συγκρούσεις· εκφράζει την ανησυχία του για το ότι υπάρχουν ακόμη καθεστώτα που αρνούνται ακόμη και την ύπαρξη οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων θεμελιωμένων στο διεθνές δίκαιο· χαιρετίζει εντούτοις το ότι ορισμένες χώρες έχουν δρομολογήσει διαδικασίες ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού, πραγματοποιούν συνταγματικές και δικαστικές μεταρρυθμίσεις και διεξάγουν ανοικτές και δημόσιες συζητήσεις με την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την προαγωγή των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της θανατικής ποινής· θεωρεί λυπηρό το ότι, παρά την αυξανόμενη τάση υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής παγκοσμίως, ορισμένες χώρες ακόμη δεν έχουν κηρύξει το σχετικό μορατόριουμ·

3.  υποστηρίζει ότι όλα τα κράτη που ασπάζονται τις διεθνώς αναγνωρισμένες θεμελιώδεις ελευθερίες ως ακρογωνιαίους λίθους της δημοκρατίας πρέπει να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διάδοσης των πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου σε όλο τον κόσμο, και της ενίσχυσης των διεθνών νομοθετικών κειμένων περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει τις προκλήσεις που θέτει η προσφυγή σε επιβλαβείς επιρροές που υπονομεύουν τη δημοκρατική διακυβέρνηση και τις εγγενείς στα ανθρώπινα δικαιώματα αξίες παρεμποδίζουν έτσι τις θετικές προσπάθειες των δημοκρατικών κρατών· ανησυχεί έντονα για τους δεσμούς ανάμεσα στα αυταρχικά καθεστώτα και τα λαϊκίστικα εθνικιστικά κόμματα και κυβερνήσεις· πιστεύει ότι οι δεσμοί αυτοί υπονομεύουν την αξιοπιστία των προσπαθειών της ΕΕ να προωθήσει τις θεμελιώδεις αξίες·

4.  υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ιεράρχηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός και η τήρηση της αρχής ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και αναφαίρετα, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα· υπογραμμίζει ότι οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν τα δικαιώματα ορισμένων ομάδων προκειμένου να δικαιολογηθεί η περιθωριοποίηση άλλων είναι τελείως απαράδεκτες·

5.  επισημαίνει τη μάστιγα των ένοπλων συγκρούσεων και των στρατιωτικών επιθέσεων με σκοπό μεταξύ άλλων την εθνοκάθαρση, οι οποίες εξακολουθούν να προκαλούν θανάτους αμάχων και μαζικές εκτοπίσεις, με κράτη και μη κρατικούς φορείς να παραιτούνται της ευθύνης τους για την τήρηση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι περιοχές σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε καταστάσεις σύγκρουσης αντιμετωπίζουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έκτακτου χαρακτήρα και αποσκοπούσες στην αναίρεση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ολέθριες για τα θύματα και μειωτικές για τους δράστες· τονίζει ενδεικτικά τη χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης, τις βίαιες εξαφανίσεις, τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τη βία και την εσκεμμένη λιμοκτονία, ως πολεμικά όπλα σχεδιασμένα για να καταστρέψουν, να αποσταθεροποιήσουν και να καταρρακώσουν ηθικά τα άτομα, τις οικογένειες, τις κοινότητες και τις κοινωνίες, και ειδικότερα τα παιδιά· τονίζει την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες απέναντι στη σεξουαλική βία, και ιδιαίτερα την ευάλωτη θέση των προσήλυτων· καταδικάζει έντονα τις θανατηφόρες επιθέσεις κατά νοσοκομείων, σχολείων και άλλων μη στρατιωτικών στόχων που πραγματοποιήθηκαν σε όλο τον πλανήτη το 2018 στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα στη ζωή είναι ένα σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα, και ότι συνεπώς οι παράνομες πολεμικές ενέργειες πρέπει πάντοτε να καταδικάζονται ομόφωνα και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά·

6.  καταγγέλλει την απεμπόληση της πολυμέρειας και της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς τάξης, κάτι που συνιστά σοβαρή πρόκληση για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως· πιστεύει θερμά στις προσεγγίσεις και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε πλαίσιο συνεργασίας σε πολυμερές επίπεδο, ιδίως στους κόλπους των οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και των υφιστάμενων συμπεφωνημένων διαπραγματευτικών μηχανισμών στους κόλπους περιφερειακών οργανισμών όπως ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), θεωρώντας ότι αποτελούν το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ανθρωπότητας, την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις με βάση τους κανόνες και της αρχές του διεθνούς δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της τελικής Πράξης του Ελσίνκι, και ως μέσο για την προώθηση της προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι έδρες σε διάφορους οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καταλαμβάνονται από χώρες με αποδεδειγμένο ιστορικό σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό δολοφονιών, περιπτώσεων σωματικής βίας και δυσφημιστικών επιθέσεων και για τη χρήση της θανατικής ποινής, για τις διώξεις, φυλακίσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς σε βάρος ανθρώπων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο, ιδίως δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών, δικηγόρων, πολιτικών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και ακτιβιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, υπερασπιστών του περιβάλλοντος και των γαιών, και υπερασπιστών των θρησκευτικών μειονοτήτων, κυρίως σε χώρες με υψηλά επίπεδα διαφθοράς και αρνητικό ιστορικό σε θέματα κράτους δικαίου και δικαστικής εποπτείας· ανησυχεί ιδιαίτερα για τις όλο και θρασύτερες επιθέσεις που πραγματοποιούνται σε ξένο έδαφος, ενίοτε κατά παράβαση των νόμων και εθίμων που ισχύουν σε σχέση με τα διπλωματικά προνόμια και ασυλίες· ζητεί για τις εν λόγω επιθέσεις δικαιοσύνη και λογοδοσία στο ανώτατο επίπεδο λήψης αποφάσεων· επισημαίνει ότι όλοι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα οι γυναίκες, αντιμετωπίζουν ειδικούς κινδύνους και χρειάζονται επαρκή προστασία· καταγγέλλει το γεγονός ότι ορισμένες κυβερνήσεις έχουν εγκρίνει νομοθεσία που περιορίζει τις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών ή του κοινωνικού κινήματος, προβλέποντας ακόμη και κλείσιμο ΜΚΟ ή δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη χρήση κατασταλτικής νομοθεσίας στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της αντιτρομοκρατίας, με σκοπό την πάταξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  τονίζει τη σημασία του να προαχθούν παγκοσμίως η ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· υπογραμμίζει ότι, παρά την πρόοδο, οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και βία· τονίζει ότι οι περισσότερες κοινωνίες εξακολουθούν να πασχίζουν να εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα στις γυναίκες και τα κορίτσια βάσει του νόμου και ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, αξιοπρεπή εργασία και ίση αμοιβή, καθώς και πολιτική και οικονομική εκπροσώπηση· εκφράζει την ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες εκτεταμένες επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και κατά της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, καθώς και για τη νομοθεσία σε πολλά μέρη του κόσμου η οποία περιορίζει τα εν λόγω δικαιώματα· τονίζει ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων εξωτερικών γεννητικών οργάνων (FGM) και οι γάμοι παιδιών είναι μεταξύ των πλέον διαδεδομένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι γυναίκες που εκφράζουν την πίστη ή τις πεποιθήσεις τους είναι διπλά εκτεθειμένες σε διώξεις· χαιρετίζει την πρωτοβουλία ΕΕ-ΟΗΕ Spotlight για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και ζητεί την ενίσχυσή της·

9.  τονίζει ότι ο σεβασμός και η προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, η καταπολέμηση όλων των μορφών κακοποίησης, παραμέλησης, κακομεταχείρισης, εμπορίας και εκμετάλλευσης παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των καταναγκαστικών γάμων και της στρατολόγησης ή χρήσης παιδιών στρατιωτών σε ένοπλες συγκρούσεις, και η παροχή φροντίδας και εκπαίδευσης στα παιδιά αποτελούν σημαντικά ζητήματα για το μέλλον της ανθρωπότητας· στηρίζει σε αυτό το πλαίσιο τον μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων που δημιουργήθηκε με την απόφαση 1612 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ περί παιδιών και ενόπλων συγκρούσεων·

10.  τονίζει τη σημασία της πλήρους συνεκτίμησης των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία· καλεί την ΕΕ να ενσωματώσει την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στην εξωτερική δράση της και στις πολιτικές αναπτυξιακής βοήθειας, μαζί με τον αγώνα για ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και για πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση, και να προωθήσει λύσεις που θα διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία·

11.  επισημαίνει περιπτώσεις διώξεων και διακρίσεων λόγω εθνότητας, ιθαγένειας, κοινωνικής τάξης, κάστας, θρησκείας, πεποιθήσεων, γλώσσας, ηλικίας, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, που εξακολουθούν να αποτελούν διαδεδομένο φαινόμενο σε πολλές χώρες και κοινωνίες· εκφράζει την σοβαρή ανησυχία του για την όλο και πιο μισαλλόδοξη και γεμάτη μίσος στάση απέναντι σε θύματα τέτοιων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να λογοδοτούν όσοι ευθύνονται για τις παραβιάσεις αυτές·

12.  σημειώνει ότι ο αριθμός των αναγκαστικά εκτοπισμένων ατόμων το 2018 υπερέβη τα 70 εκατομμύρια, εκ των οποίων 26 εκατομμύρια ήταν πρόσφυγες, 41 εκατομμύρια ήταν εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και 3,5 εκατομμύρια αιτούντες άσυλο(10)· σημειώνει επί πλέον ότι υπάρχουν παγκοσμίως κάπου 12 εκατομμύρια ανιθαγενείς· εκτιμά πως οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία, η βία, η πολιτική καταπίεση, οι διώξεις λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, η φτώχεια και η ανασφάλεια σε νερό και τροφή αυξάνουν τους κινδύνους για νέες συγκρούσεις και για περαιτέρω εκτοπίσεις πληθυσμών· αναγνωρίζει ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως είναι π.χ. η ακόμη πιο περιορισμένη πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, μπορούν να παροξύνουν τις εκτοπίσεις πληθυσμών·

13.  τονίζει ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη και η μαζική απώλεια βιοποικιλότητας συνιστούν μείζονα απειλή κατά του πληθυσμού· υπενθυμίζει ότι, χωρίς υγιές περιβάλλον, κινδυνεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου στη ζωή, την υγεία, την τροφή και το ασφαλές νερό· επισημαίνει τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα λόγω της περιβαλλοντικής καταστροφής, τόσο για τους ενδιαφερόμενους πληθυσμούς όσο και σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στο περιβάλλον, για όλη την ανθρωπότητα· υπογραμμίζει τις βασικές υποχρεώσεις και ευθύνες των κρατών και άλλων φορέων λήψης αποφάσεων, σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της, την αποτροπή των αρνητικών της επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, και την προώθηση κατάλληλων πολιτικών σύμφωνων με τις περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποχρεώσεις· υπενθυμίζει την υποχρέωση των κρατών μνα προστατεύουν την βιοποικιλότητα και να παρέχουν δυνατότητα αποτελεσματικής προσφυγής σε περιπτώσεις απώλειας και υποβάθμισης της βιοποικιλότητας· εκφράζει την υποστήριξή του για τις εκκολαπτόμενες νομοθετικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα·

14.  τονίζει ότι στον πυρήνα των ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών βρίσκονται η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, και η πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά· καταδικάζει την κατάχρηση θεμιτών σκοπών όπως είναι ο αντιτρομοκρατικός αγώνας, η κρατική ασφάλεια και η επιβολή του νόμου, με σκοπό τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης· καταδικάζει την προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης και την αποπληροφόρηση σε βάρος μειονοτήτων· ζητεί να θεσπιστούν οι καλύτερες δυνατές διασφαλίσεις κατά της ρητορικής του μίσους και της ριζοσπαστικοποίησης, κατά των εκστρατειών παραπληροφόρησης και εχθρικής προπαγάνδας, ιδίως εκείνων που πηγάζουν από αυταρχικά κράτη και μη κρατικούς παράγοντες, όπως π.χ. τρομοκρατικές ομάδες, και τούτο χάρη στην ανάπτυξη ενός νομικού πλαισίου τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνοπολέμου και του ηλεκτρονικού πολέμου, χωρίς να υποσκάπτονται τα θεμελιώδη δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν μια ποικιλία διαφορετικών απόψεων και να στηρίζουν και να εφαρμόζουν την αρχή των μη διακρίσεων· τονίζει επ’ αυτού ότι τα πρόσωπα που ανήκουν σε μειονότητες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένου και στη δική τους γλώσσα·

Για μια πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική της ΕΕ στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

15.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των σχέσεών της με τις τρίτες χώρες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι ο στόχος της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ανά τον κόσμο πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ που έχουν εξωτερική διάσταση· καλεί την ΕΕ να εκπληρώσει αυτές τις δεσμεύσεις και να μεριμνήσει ώστε οι ενέργειές της να μην ενισχύουν ακούσια τα αυταρχικά καθεστώτα·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ένα νέο, φιλόδοξο, ολοκληρωμένο και δεσμευτικό σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, για τα επόμενα πέντε έτη· τονίζει ότι όλες τα προβλήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δικαιωμάτων, των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων, των αθλητικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μεταναστών, πρέπει να καλύπτονται επαρκώς στο μελλοντικό σχέδιο δράσης· ζητεί να δημιουργηθεί ένας ισχυρός μηχανισμός παρακολούθησης, που θα αξιολογεί την υλοποίηση και τις επιπτώσεις του σχεδίου δράσης· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά το σχέδιο δράσης και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του·

17.  επισημαίνει τη σημασία των ψηφισμάτων του εκείνων που αφορούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, καθώς και τη σημασία του έργου της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· συνιστά θερμά να εντείνουν η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ τη συνεργασία τους με την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ώστε να μπορέσει αυτή να συμμετάσχει στο μελλοντικό σχέδιο δράσης και να παρακολουθεί την υλοποίησή του· καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο τακτικές εκθέσεις παρακολούθησης της συνέχειας που δίνεται σε όλα τα επείγοντα ψηφίσματα και/ή τις σχετικές συστάσεις·

18.  υπογραμμίζει ότι το εμπόριο, οι πολιτικές της ΕΕ σε αυτό το πεδίο και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν και πρέπει να αλληλενισχύονται, και ότι η επιχειρηματική κοινότητα μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, προσφέροντας θετικά κίνητρα για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της εταιρικής ευθύνης· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να κάνουν αποτελεσματική χρήση των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχονται στις διεθνείς συμφωνίες, και τούτο όχι μόνο μέσω του πολιτικού διαλόγου, των τακτικών αξιολογήσεων προόδου και της εφαρμογής διαδικασιών διαβούλευσης κατόπιν αιτήσεως, αλλά και μέσω της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης των σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίες μπορεί να συμβούν στο πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων· ζητεί τη δέουσα ενίσχυση και κατάλληλη παρακολούθηση των ρητρών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και με μετρήσιμα κριτήρια αναφοράς, με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών και των οικείων διεθνών οργανισμών· ζητεί να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός και ανεξάρτητος μηχανισμός καταγγελιών για ομάδες πολιτών και ενδιαφερόμενους φορείς που πλήττονται από παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της οφείλουν να προλαμβάνουν κάθε είδους εταιρική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την αρνητική επίπτωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων·

19.  στηρίζει τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τρίτες χώρες, ως ουσιαστικά εργαλεία διμερούς δέσμευσης υπέρ της προαγωγής και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σε θέματα διαλόγου με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα περιγράφουν μια σειρά κριτηρίων για την έναρξη διαλόγου, στα οποία περιλαμβάνονται «ο βαθμός στον οποίο η κυβέρνηση προτίθεται να βελτιώσει την κατάσταση, ο βαθμός δέσμευσης που επιδεικνύει η κυβέρνηση έναντι των διεθνών συμβάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προθυμία της να συνεργαστεί με τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς του ΟΗΕ που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η στάση της απέναντι στην κοινωνία των πολιτών»· καλεί την ΕΥΕΔ να διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις του κάθε διαλόγου, κατά τα προβλεπόμενα στις προαναφερθείσες κατευθυντήριες γραμμές, και να μεριμνά ώστε όποτε δεν υπάρχει απτή πρόοδος, η ΕΕ θα αναπροσαρμόζει τους στόχους της και θα επανεξετάζει τη στάση της· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, με αυξημένη συμμετοχή ομάδων της κοινωνίας των πολιτών και συναφών διεθνών οργανισμών, να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι σχετικές υποχρεώσεις σε διαλόγους ή διαπραγματεύσεις, σε οποιοδήποτε πολιτικό και οικονομικό πεδίο, με τις κυβερνήσεις των τρίτων χωρών, προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· συνιστά να ακουστούν οι φωνές ανησυχίας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές και να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων και με την εξέταση ατομικών περιπτώσεων στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί ενεργότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση των ημερησίων διατάξεων των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι οι ανά χώρα στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα (HRCSs) και οι ετήσιες εκθέσεις υλοποίησής τους αποτελούν βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας των πολιτικών, τον εντοπισμό βασικών στρατηγικών προτεραιοτήτων, τον ορισμό μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να δίδεται στους βουλευτές του πρόσβαση στο περιεχόμενο των ανά χώρα στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιδοκιμάζει τα σεμινάρια της κοινωνίας των πολιτών πριν από κάθε διάλογο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί να παρακολουθείται η συνέχεια που δίδεται σε αυτά, με ειδική συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (CSOs)·

20.  απευθύνει θερμή έκκληση στην ΕΕ να αντιμετωπίζει με συνέπεια τις διακρίσεις, αξιοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο την εργαλειοθήκη της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των διαλόγων, των καταδικαστικών αποφάσεων, και της στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και τις κοινές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΗΕ, σε συμφωνία με τις πρόσφατα εγκριθείσες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εξωτερική δράση και με το δημοσιευθέν το 2017 εργαλείο καθοδήγησης του ΟΗΕ για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής·

21.  υποστηρίζει ένθερμα το έργο και τις προσπάθειες του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΕΕΕ) σε ό,τι αφορά την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο· υπογραμμίζει τον σημαντικό στόχο της εντολής του ΕΕΕΕ ήτοι την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Ένωσης στο πεδίο αυτό· καλεί τον ΕΕΕΕ να ενεργεί βάσει της εντολής του, που απαιτεί από αυτόν να συμπράξει στην εντατικοποίηση των προσπαθειών της ΕΕ για ενίσχυση της δημοκρατίας· τονίζει το αίτημά του να αναθεωρηθεί η εντολή του ΕΕΕΕ, για να καταστεί μόνιμος και πιο υπεύθυνος και να αποκτήσει εξουσίες ανάληψης ιδίων πρωτοβουλιών, επαρκείς πόρους και αρμοδιότητα δημόσιας τοποθέτησης, ώστε να παρουσιάζει εκθέσεις σχετικά με τα πεπραγμένα των επισκέψεων σε τρίτες χώρες και να προβάλλει τις θέσεις της ΕΕ σχετικά με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητες και τις αποστολές του ΕΕΕΕ, και επιμένει ότι οι τακτικές εκθέσεις του προς το Συμβούλιο θα πρέπει να διαβιβάζονται και στο Κοινοβούλιο· επικροτεί την επέκταση της εντολής του ΕΕΕΕ προκειμένου να συμπεριληφθεί η υποστήριξη προς τη διεθνή ποινική δικαιοσύνη, και αναμένει από τον ΕΕΕΕ ότι θα φανεί ιδιαίτερα δραστήριος σε αυτό το πεδίο·

22.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της ΕΥΕΔ και της Επιτροπής για τη διαρκή βελτίωση της ενημέρωσης των υπαλλήλων της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει το γεγονός ότι υφίστανται πλέον σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ σημεία επαφής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αξιωματικοί-σύνδεσμοι για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλει στο Κοινοβούλιο λεπτομερή έκθεση για την ολοκλήρωση αυτού του δικτύου σημείων επαφών, ώστε αυτό να αξιολογηθεί και να διασφαλιστεί η συνεπής υλοποίησή του σε όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· καλεί όλες τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τα αντίστοιχα σημεία επαφής τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα να τηρούν με συνέπεια την υποχρέωσή τους να έχουν συναντήσεις με υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να επισκέπτονται κρατούμενους ακτιβιστές, να παρακολουθούν τις δίκες τους και να απαιτούν στηρίζουν την προστασία τους επί τόπου·

23.  αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη διαδικασία και τη μορφή της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ του 2018 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, αλλά αναμένει από το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεκτιμούν ακόμη περισσότερο τις θέσεις των σχετικών ψηφισμάτων και/ή συστάσεων του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί βαθύτερη και περισσότερο αποτελεσματική αλληλεπίδραση μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί από το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειές του για ολοκλήρωση των ετήσιων αυτών εκθέσεων νωρίτερα εντός του έτους· προτρέπει το Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε η έγκριση της ετήσιας έκθεσης του ερχόμενου έτους να βασιστεί σε διεργασίες επαρκούς διαβούλευσης·

Ανάπτυξη λύσεων για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας

Δημοκρατική διακυβέρνηση και εξασφάλιση χώρου για την κοινωνία των πολιτών

24.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις που επηρεάζουν αρνητικά τη διακυβέρνηση και τον χώρο της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως, χωρίς εξαίρεση, και να ανταποκρίνονται συστηματικά, με όλα τα κατάλληλα μέσα, σε πολιτικές και νομοθετικές αλλαγές που εισάγονται από αυταρχικές κυβερνήσεις και αποσκοπούν στην υπονόμευση της βασισμένης στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές διακυβέρνησης και στη συρρίκνωση του χώρου της κοινωνίας των πολιτών· εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξουν μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ Επιτροπής, ΕΥΕΔ και Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό· χαιρετίζει την ανεκτίμητη βοήθεια που προσφέρεται σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ανά τον κόσμο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR), που εξακολουθεί να αποτελεί το εμβληματικό μέσο της ΕΕ για την υλοποίηση της εξωτερικής πολιτικής της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να ενισχυθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του μέσου που θα διαδεχθεί το EIDHR η χρηματοδότηση προς την κοινωνία των πολιτών και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι το 2018 εκατοντάδες ειρηνικών διαδηλωτών της κοινωνίας των πολιτών συνελήφθησαν, υπέστησαν κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση και αναγκάστηκαν να πληρώσουν πρόστιμα ως αποτέλεσμα των σε βάρος τους δικών·

Η στάση της ΕΕ όσον αφορά τις συγκρούσεις και τη λογοδοσία για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

25.  τονίζει τη σχέση μεταξύ αύξησης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτεταμένης ατιμωρησίας και έλλειψης λογοδοσίας σε όσες περιοχές και χώρες έχουν καταστραφεί από συγκρούσεις ή χαρακτηρίζονται από πολιτικής φύσης εκφοβισμούς, διακρίσεις, παρενοχλήσεις και επιθέσεις, απαγωγές, βίαιη αστυνόμευση, αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και φόνους· ζητεί να στηρίξει η διεθνής κοινότητα τις ενέργειες που έχουν στόχο την καταπολέμηση της ατιμωρησίας και την προώθηση της λογοδοσίας, ειδικότερα σε όσες περιοχές και χώρες η δυναμική της ατιμωρησίας ανταμείβει όσους φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και αποδυναμώνει τα θύματα· τονίζει ακόμη ότι οι συγκρούσεις πλήττουν με ιδιαίτερη σφοδρότητα τις μειονότητες και τις περιθωριοποιημένες ομάδες·

26.  υπενθυμίζει τα ψηφίσματά του που καταγγέλλουν συγκεκριμένες ευθύνες για συγκρούσεις που το 2018 είχαν ως θύματα εκατοντάδες παιδιά, κατά τη διάρκεια εσκεμμένων επιθέσεων κατά αμάχων πληθυσμών και κατά ανθρωπιστικών υποδομών· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμορφωθούν αυστηρά με τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων και, ειδικότερα, να σταματήσουν όλες τις μεταφορές όπλων ή εξοπλισμού παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κυβερνήσεις για την καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά στο πλαίσιο ένοπλων συγκρούσεων· τονίζει την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και τακτική υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τις εκ μέρους τους μεταφορές όπλων· υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(11)· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών εκτός του διεθνούς νομικού πλαισίου· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να κρατά δεόντως ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για όλα τα σχέδια έρευνας και ανάπτυξης που συνδέονται με την κατασκευή τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών· καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να απαγορεύσει την ανάπτυξη, παραγωγή και χρήση πλήρως αυτόνομων όπλων που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση·

27.  καταδικάζει απερίφραστα όλα τα ειδεχθή εγκλήματα και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων όσων διαπράττονται εις βάρος πολιτών που ασκούν ειρηνικά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ασκήσουν όλη την πολιτική τους επιρροή για να αποτρέψουν κάθε πράξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί γενοκτονία, έγκλημα πολέμου ή έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, να αντιδρούν αποτελεσματικά και συντονισμένα όποτε διαπράττονται τέτοια εγκλήματα, να κινητοποιούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να προσάγουν στη δικαιοσύνη όλους τους υπεύθυνους, να βοηθούν τα θύματα και να στηρίζουν τις διαδικασίες σταθεροποίησης και συμφιλίωσης· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να αναπτύξει μηχανισμούς, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, που θα ελαχιστοποιούν το χρονικό διάστημα μεταξύ προειδοποίησης και ανταπόκρισης, με σκοπό την πρόληψη της εμφάνισης, επανεμφάνισης ή κλιμάκωσης βίαιων συγκρούσεων· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν στο τρίτο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία μια φιλόδοξη στρατηγική για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας· συνιστά θερμότατα να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για την πρόληψη, τη λογοδοσία και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον ΑΠ/ΥΕ να διορίσει έναν Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τη διεθνή δικαιοσύνη, με εντολή να προωθεί, να ενσωματώνει και να αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της ΕΕ για καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

28.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε τη ΕΕ το 2018, που ήταν η 20ή επέτειος της έγκρισης του Καταστατικού της Ρώμης, για να προωθήσει τον οικουμενικό χαρακτήρα του, και επιβεβαιώνει την ακλόνητη στήριξή του στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC/ΔΠΔ)· διαπιστώνει ότι σήμερα το διεθνές δίκαιο υφίσταται σοβαρές πιέσεις· ανησυχεί ότι, λόγω της ευρείας δικαιοδοσίας του ΔΠΔ, εκ των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ μόνο 122 είναι μέλη του ΔΠΔ και μόνο 38 έχουν επικυρώσει την Τροπολογία της Καμπάλα που εξουσιοδοτεί το ΔΠΔ να ασκεί διώξεις για το έγκλημα της επίθεσης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προτρέψουν όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή το Καταστατικό της Ρώμης του ΔΠΔ, και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τις χώρες που αποσύρονται από το Καταστατικό ή απειλούν να το πράξουν· καλεί, επίσης όλα τα συμβαλλόμενα μέρη του Καταστατικού της Ρώμης να συντονιστούν και να συνεργαστούν με το ΔΠΔ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίζουν συστηματικά τους ελέγχους, τις έρευνες και τις αποφάσεις του ΔΠΔ και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των περιπτώσεων μη συνεργασίας με το ΔΠΔ· ζητεί οικονομική υποστήριξη προς τους οργανισμούς που συλλέγουν, διατηρούν και προστατεύουν αποδεικτικά στοιχεία –ψηφιακά ή άλλου είδους– για εγκλήματα διαπραττόμενα από συγκρουόμενα μέρη, ώστε να διευκολυνθεί η δίωξή τους σε διεθνές επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ και το δίκτυο της ΕΕ κατά της γενοκτονίας να στηρίξουν την ομάδα έρευνας του ΟΗΕ στη συλλογή, διατήρηση και αποθήκευση των αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα που διαπραττόμενα ή προσφάτως διαπραχθέντα, ώστε να μη χαθούν· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να διερευνήσουν τρόπους και να παρουσιάσουν νέα εργαλεία που θα βοηθούν τα θύματα παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου να έχουν πρόσβαση στη διεθνή δικαιοσύνη και να λαμβάνουν επανόρθωση και αποκατάσταση, συμπεριλαμβανομένου και μέσω της ενίσχυσης της ικανότητας των τρίτων χωρών να εφαρμόζουν την αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας στα εθνικά τους νομικά συστήματα·

29.  χαιρετίζει και ζητά τη συνέχιση των αρχικών διερευνητικών συνομιλιών στο Συμβούλιο σχετικά με τη θέσπιση παγκόσμιου ενωσιακού μηχανισμού κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου «καταλόγου Magnitsky», που θα επιτρέπει στοχευμένες κυρώσεις κατά ατόμων τα οποία συνεργούν σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επανειλημμένα ζήτησε το Κοινοβούλιο και ειδικότερα τον Μάρτιο 2019· καλεί το Συμβούλιο να επιταχύνει τις συνομιλίες του ώστε να θεσπίσει την αναγκαία νομοθεσία, να συγκροτήσει τον μηχανισμό και να τον χρηματοδοτήσει με επαρκείς πόρους το συντομότερο δυνατόν· τονίζει τη σημασία της συμμόρφωσης του συστήματος αυτού με τον μηχανισμό δικαστικού ελέγχου της ΕΕ· τονίζει επίσης ως παράδειγμα προς μίμηση την εκ μέρους ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ θέσπιση νόμων που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε άτομα κρινόμενα ως υπεύθυνα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

30.  καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και το Συμβούλιο να προσέξουν ιδιαιτέρως την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παρανόμως κατεχόμενα εδάφη· επαναλαμβάνει ότι η παράνομη κατοχή εδάφους ή μέρους αυτού συνιστά διαρκή παραβίαση του διεθνούς δικαίου· υπογραμμίζει τις ευθύνες της κατοχικής δύναμης έναντι του άμαχου πληθυσμού δυνάμει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· θεωρεί λυπηρή την επανένταξη εκπροσώπων χώρας που κατέχει έδαφος άλλου κράτους στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης·

Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (HRDs)

31.  τονίζει τον ανεκτίμητο και ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κίνδυνο της ζωής τους, και ειδικότερα οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών· υπογραμμίζει την ανάγκη στενού συντονισμού της ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών στο θέμα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι το 2018 ήταν η 20ή επέτειος της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· συνιστά ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν διαρκή στήριξη και προστασία στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επικροτεί τον μηχανισμό «ProtectDefenders.eu» ο οποίος δημιουργήθηκε για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο, και ζητεί την ενίσχυσή του·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη μια ενωσιακής πολιτικής στο θέμα της προστασίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η οποία θα έχει στρατηγικό χαρακτήρα, θα είναι ορατή και θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα· καλεί το Συμβούλιο να εκδώσει ετήσια Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη δράση της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν συντονισμένη διαδικασία για τη χορήγηση θεωρήσεων στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, όπου χρειάζεται για την παροχή προσωρινού καταλύματος· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν στα σχετικά θεματικά προγράμματα του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (NDICI) επαρκή χρηματοδότηση για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν ότι αυτός θα είναι προσβάσιμος και θα έχει απήχηση σε εκείνους που τον χρειάζονται περισσότερο, οι οποίοι είναι και οι πιο περιθωριοποιημένοι· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως το μέσο αυτό στο μέλλον και τονίζει ότι οι αντιπροσωπείες και τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αυξήσουν τους χρηματοδοτικούς τους πόρους και ικανότητές τους για επείγουσα προστασία και στήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διατρέχουν κίνδυνο· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων σε ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων που επιθυμούν να παραστούν σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη και σε άλλα διεθνή όργανα· καλεί τις οικείες κυβερνήσεις να τις άρουν·

Δικαιώματα των γυναικών και ισότητα των φύλων

33.  υποστηρίζει θερμά τη στρατηγική δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ισότητας των φύλων και τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για τη βελτίωση της κατάστασης των γυναικών και των κοριτσιών από άποψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε συμφωνία με τους ΣΒΑ για το 2030· τονίζει ότι η ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις σχέσεις εργασίας, πολιτικές και εξωτερικές δράσεις της ΕΕ, καθώς αποτελεί αρχή της ΕΕ και των κρατών μελών της σύμφωνα με τις Συνθήκες· καλεί την ΕΕ να εγκρίνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ισότητας των φύλων, όταν εκπνεύσει η στρατηγική δέσμευση· καλεί την Επιτροπή να ετοιμάσει και να εγκρίνει μια ανακοίνωση για την ανανέωση του Σχεδίου Δράσης σε θέματα φύλου για μετά το 2020, ως σημαντικό ενωσιακό εργαλείο που θα συμβάλει στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών παγκοσμίως· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν το τρίτο σχέδιο δράσης σε θέματα φύλου στα συμπεράσματα του Συμβουλίου· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συμβάλουν περαιτέρω στην ισότητα των φύλων και στην ενδυνάμωση κοριτσιών και γυναικών, σε στενή συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, με τρίτες χώρες και με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν νέα νομικά πλαίσια σχετικά με την ισότητα των φύλων·

34.  τονίζει την ανησυχητική αύξηση της βίας σε βάρος γυναικών και κοριτσιών· καταδικάζει κάθε μορφή έμφυλης, σωματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής βίας· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κλιμακούμενη χρήση βασανιστηρίων με τη μορφή σεξουαλικής βίας και έμφυλης βίας ως πολεμικών όπλων· υπενθυμίζει ότι στο Καταστατικό της Ρώμης τα εγκλήματα σεξουαλικής και έμφυλης βίας χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή πράξεις που συνιστούν γενοκτονία ή βασανιστήρια· καλεί τις χώρες να ενισχύσουν τη νομοθεσία τους ώστε να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και προς τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει και θέσει σε εφαρμογή τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να το πράξουν το συντομότερο δυνατό· ζητεί περαιτέρω δράση προκειμένου να εξαλειφθούν όλες οι μορφές έμφυλης βίας και όλες οι επιβλαβείς πρακτικές που έχουν ως στόχο τις γυναίκες και τα κορίτσια, όπως είναι οι πρόωροι και καταναγκαστικοί γάμοι, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η σεξουαλική βία καθώς και ο καταναγκαστικός θρησκευτικός προσηλυτισμός· στηρίζει τη συνέχιση της κοινής πρωτοβουλίας ΕΕ-ΟΗΕ «Spotlight»· καλεί τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να διασφαλίσουν τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, να συντάξουν συστάσεις ανά χώρα και να προωθήσουν μηχανισμούς προστασίας και δομές στήριξης για τα θύματα·

35.  επιβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην υγεία αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα, ότι η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα βασίζονται στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας· επισημαίνει ότι η ανεπαρκής πρόσβαση σε ζωτικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες (π.χ. νερό, τροφή, υγεία, εκπαίδευση και αποχέτευση), όπως και οι δυσκολίες πρόσβασης στην σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, συνιστούν απαράδεκτη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καταδικάζει τις παραβιάσεις των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων (SRHR) των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης πρόσβασης στις σχετικές υπηρεσίες· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλες τις γυναίκες κατάλληλη και οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής περίθαλψης όπως είναι π.χ. η ψυχολογική στήριξη, και επίσης καθολικός σεβασμός και καθολική πρόσβαση στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (SRHR) και στην εκπαίδευση, και ότι οι γυναίκες θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν ελεύθερες και υπεύθυνες αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής τους υγείας· σημειώνει ότι αυτές οι υπηρεσίες είναι σημαντικές για τη διάσωση της ζωής των γυναικών και τον περιορισμό της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· θεωρεί απαράδεκτο το ότι τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα (SRHR) γυναικών και κοριτσιών εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο διαμάχης, ακόμα και σε πολυμερή πλαίσια· τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θύματα ένοπλων συγκρούσεων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν την αναγκαία ιατρική περίθαλψη· τονίζει τον ρόλο των γυναικών στην πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων, στη διατήρηση της ειρήνης, στις επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και μετασυγκρουσιακής ανασυγκρότησης, και στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων·

36.  καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με άλλες χώρες ώστε να εντείνουν τις δράσεις τους στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, της συλλογής δεδομένων, της χρηματοδότησης και του προγραμματισμού, με σκοπό την καλύτερη πρόληψη και ανταπόκριση απέναντι στη σεξουαλική και την έμφυλη βία παγκοσμίως· επισημαίνει ότι η εκπαίδευση αποτελεί ουσιώδες εργαλείο για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών· ζητεί μέτρα που θα διευκολύνουν την πρόσβαση γυναικών και κοριτσιών στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας, και ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή από τις εταιρείες στην ισορροπία μεταξύ φύλων κατά την ανάθεση διευθυντικών θέσεων· ζητεί επίσης να συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση των κοριτσιών στις συμφωνίες της ΕΕ με αναπτυσσόμενες χώρες·

Δικαιώματα του παιδιού

37.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ανήλικοι εκτίθενται συχνά σε ιδιαίτερες μορφές κακοποίησης, όπως είναι ο παιδικός γάμος, η παιδική πορνεία, η χρήση παιδιών ως στρατιωτών, ο ακρωτηριασμός των γεννητικών οργάνων, η παιδική εργασία και η εμπορία παιδιών, ιδίως σε συνθήκες ανθρωπιστικών κρίσεων και ένοπλων συγκρούσεων, και ως εκ τούτου χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία· εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στα ανιθαγενή παιδιά, στα παιδιά μετανάστες και στα παιδιά πρόσφυγες· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με τρίτες χώρες προκειμένου να σταματήσουν οι πρόωροι γάμοι, οι γάμοι παιδιών και οι καταναγκαστικοί γάμοι, ορίζοντας στα 18 έτη το νόμιμο κατώτατο όριο ηλικίας γάμου, απαιτώντας την επαλήθευση της ηλικίας και των δύο συζύγων και της πλήρους και ελεύθερης συναίνεσής τους, εισάγοντας υποχρεωτικά μητρώα γάμου και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους εν λόγω κανόνες· ζητεί νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ που θα προάγουν και θα προστατεύουν τα δικαιώματα του παιδιού, που μεταξύ άλλων θα επιδιώκουν την πρόληψη και την καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών στον κόσμο, την αποκατάσταση και επανένταξη των παιδιών που πλήττονται από συγκρούσεις, ιδίως εκείνων που είναι θύματα εξτρεμιστικών ομάδων, και των παιδιών που υφίστανται πολλαπλές και διατομεακές διακρίσεις, και που θα τους παρέχουν προστατευμένο περιβάλλον επικεντρωμένο στην οικογένεια και την κοινότητα ως φυσικό πλαίσιο ζωής μέσα στο οποίο η φροντίδα και η εκπαίδευση θα έχουν θεμελιώδη ρόλο· καλεί την ΕΕ να δρομολογήσει ένα διεθνές κίνημα υπέρ των δικαιωμάτων του παιδιού, μεταξύ άλλων διοργανώνοντας μια διεθνή διάσκεψη για την προστασία των παιδιών σε ευπαθή περιβάλλοντα· επιβεβαιώνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη οικουμενικής κύρωσης και αποτελεσματικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της·

Δικαιώματα λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, διεμφυλικών και μεσοφυλικών (ΛΟΑΔΜ)

38.  καταδικάζει την αυθαίρετη κράτηση, τα βασανιστήρια, τη δίωξη και φόνο ΛΟΑΔΜ· σημειώνει ότι σε μια σειρά χωρών ανά τον κόσμο οι ΛΟΑΔΜ εξακολουθούν να υφίστανται διώξεις και βία λόγω του γενετήσιου προσανατολισμού τους· θεωρεί λυπηρό το ότι η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να θεωρείται ποινικό αδίκημα σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που προβλέπουν τη θανατική ποινή για ομοφυλοφιλία· εκτιμά πως οι πρακτικές και πράξεις βίας κατά ατόμων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού τους δεν θα πρέπει να μένουν ατιμώρητες και πρέπει να εξαλειφθούν· ζητεί την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ, για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους, διεμφυλικούς και μεσοφυλικούς·

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

39.  χαιρετίζει τις επικυρώσεις της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της τόσο από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από τα θεσμικά της όργανα· τονίζει τη σημασία της απαγόρευσης των διακρίσεων και την ανάγκη αξιόπιστης ενσωμάτωσης της αρχής της καθολικής προσβασιμότητας και της διασφάλισης όλων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής πολιτικής· ζητεί τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κέντρου αριστείας για διαχρονικές και επιχειρηματικές δεξιότητες, για άτομα με αναπηρία·

Ο αγώνας κατά των διακρίσεων λόγω κάστας

40.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την κλίμακα και τις συνέπειες της ιεράρχησης σε κάστες, τις διακρίσεις που έχουν ως βάση την κάστα, και τη διαιώνιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για λόγους κάστας, συμπεριλαμβανομένων της άρνησης πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα ή στην απασχόληση, του διαρκούς διαχωρισμού, της φτώχειας και του στιγματισμού, και των φραγμών για λόγους κάστας στην άσκηση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην προαγωγή της ανθρώπινης ανάπτυξης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ανάπτυξη μιας ενωσιακής πολιτικής σε θέματα διακρίσεων λόγω κάστας, και καλεί την ΕΕ να ενεργήσει βάσει των δικών της σοβαρών ανησυχιών σχετικά με τις διακρίσεις λόγω κάστας· ζητεί την έγκριση ενός ενωσιακού μέσου για την πρόληψη και εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας· επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειες και να στηρίξουν πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΟΗΕ και αντιπροσωπειών με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας· επισημαίνει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την προώθηση ειδικών δεικτών, αναλυτικών δεδομένων και ειδικών μέτρων για την αντιμετώπιση των διακρίσεων λόγω κάστας κατά την υλοποίηση και την παρακολούθηση των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, την τήρηση του νέου εργαλείου καθοδήγησης του ΟΗΕ για τις διακρίσεις λόγω καταγωγής, και την παροχή στήριξης στα κράτη·

Αυτόχθονες λαοί

41.  ανησυχεί βαθιά για το ότι αυτόχθονες πληθυσμοί υφίστανται εκτενείς και συστηματικές διακρίσεις και διώξεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων συλλήψεων και δολοφονιών υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καταναγκαστικών εκτοπίσεων, πράξεων αρπαγής γης και παραβιάσεων των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων από εταιρείες· διαπιστώνει ότι οι περισσότεροι αυτόχθονες πληθυσμοί διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας· καλεί όλα τα κράτη να συμπεριλαμβάνουν τους αυτόχθονες πληθυσμούς στις διαδικασίες λήψης αποφάσεών τους που αφορούν τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί τις χώρες να κυρώσουν τις διατάξεις της Σύμβασης 169 της ΔΟΕ περί των αυτόχθονων λαών και των λαών με φυλετική συγκρότηση·

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και πεποιθήσεων (FoRB)

42.  τονίζει ότι το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας ή πεποιθήσεων (γνωστή ευρύτερα ως ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων — FoRB), το οποίο συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα του να μην πιστεύεις, να ασπάζεσαι θεϊστικές, μη θεϊστικές, αγνωστικιστικές ή αθεϊστικές απόψεις καθώς και το δικαίωμα της αποστασίας και της μη αποδοχής κάποιας θρησκείας, πρέπει να είναι κατοχυρωμένα και προστατευμένα άνευ όρων σε ολόκληρο τον πλανήτη· καλεί την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να υπερασπιστούν εντονότερα την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων και να ξεκινήσουν διάλογο με τα κράτη και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, με θρησκευτικές, μη ομολογιακές, ανθρωπιστικές και φιλοσοφικές οργανώσεις, και με εκκλησίες, θρησκευτικές κοινότητες και κοινότητες, με σκοπό την πρόληψη πράξεων βίας, διωγμών, μισαλλοδοξίας έναντι ανθρώπων για λόγους σκέψης, συνείδησης, φιλοσοφικών απόψεων, θρησκείας ή πεποιθήσεων· καταδικάζει τους νόμους κατά της αλλαγής θρησκεύματος και της βλασφημίας, οι οποίοι ουσιαστικά περιορίζουν ή και στερούν την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων από τις θρησκευτικές μειονότητες και τους άθεους· καλεί επίσης την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να θέσουν πλήρως σε εφαρμογή τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων·

43.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να καλλιεργούν συμμαχίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία με ένα ευρύ φάσμα χωρών και περιφερειακών οργανώσεων, προκειμένου να υπάρξουν θετικές αλλαγές σε σχέση με τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, ιδιαίτερα σε περιοχές συγκρούσεων όπου θρησκευτικές ομάδες όπως οι Χριστιανοί στη Μέση Ανατολή είναι οι πιο ευάλωτες· υποστηρίζει πλήρως την πρακτική της ΕΕ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στα θεματικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στα ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας και ελευθερίας των πεποιθήσεων στη ΓΣ του ΟΗΕ·

44.  στηρίζει το έργο και τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, κατά τη διαδικασία ανανέωσης και ενίσχυσης της εντολής και της θέσης του Ειδικού Απεσταλμένου, να πραγματοποιήσουν μια διαφανή και συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της προστιθέμενης αξίας του έργου του· τονίζει ότι το έργο του πρέπει να υποστηριχθεί δεόντως ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ΕΕ στο πεδίο αυτό· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή την ανάγκη δέουσας υποστήριξης, μέσα από μια διαρκή διαβούλευση με τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές οργανώσεις, της ικανότητας και των καθηκόντων του Ειδικού Απεσταλμένου σε σχέση με την προαγωγή της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας πεποιθήσεων εκτός ΕΕ, διερευνώντας τη δυνατότητα μιας πολυετούς θητείας υποκείμενης σε ετήσιο έλεγχο, και αναπτύσσοντας δίκτυα εργασίας μέσα σε κάθε αρμόδιο όργανο της ΕΕ, σε συμφωνία με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ και την εντολή του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων εκτός της ΕΕ·

Ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης και δικαίωμα πληροφόρησης

45.  καταγγέλλει και καταδικάζει απερίφραστα τους φόνους, τις φυλακίσεις και τους εκφοβισμούς και τις επιθέσεις, σε σωματικό και δικαστικό επίπεδο, σε βάρος πολλών δημοσιογράφων, ιστολόγων και μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος και τις απειλές που αυτοί αντιμετώπισαν κατά το 2018· καλεί την ΕΕ να κάνει κάθε προσπάθεια προκειμένου στο μέλλον να τους προστατεύει· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης προάγουν μια νοοτροπία πλουραλισμού και αποτελούν βασικά στοιχεία για τη θεμελίωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας· υπενθυμίζει ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκούν το επάγγελμά τους χωρίς να φοβούνται διώξεις ή φυλακίσεις· τονίζει πως οποιοσδήποτε περιορισμός στην άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, όπως π.χ. η αφαίρεση επιγραμμικού περιεχομένου, πρέπει να εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση, με ειδική προσοχή στον σεβασμό των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, να προβλέπεται από το νόμο και να διατάσσεται με απόφαση δικαστηρίου·

46.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και ειδικότερα τον Ειδικό Εντεταλμένο (ΕΕΕΕ) να προσέξουν ιδιαίτερα την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και την ελευθερία, την ανεξαρτησία και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης παγκοσμίως, να εποπτεύουν καλύτερα όλες τις μορφές περιορισμών —επιγραμμικά και απογραμμικά— στην ελευθερία της έκφρασης και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, να καταδικάζουν συστηματικά τους περιορισμούς αυτούς, και να χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο διπλωματικό μέσο και εργαλείο για τον τερματισμό τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να καταδικάζονται και να καταπολεμούνται η ρητορική του μίσους και η υποκίνηση βίας επιγραμμικά και απογραμμικά, ως ευθεία απειλή κατά του κράτους δικαίου και των αξιών που πρεσβεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· στηρίζει τις πρωτοβουλίες που βοηθούν στη διάκριση ανάμεσα σε κατασκευασμένες, ψευδείς ειδήσεις (fake news) ή προπαγανδιστική αποπληροφόρηση αφενός και σε πληροφορίες συλλεγόμενες στο πλαίσιο ενός γνήσιου και ανεξάρτητου δημοσιογραφικού έργου αφετέρου· τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής και συστηματικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης επιγραμμικά και απογραμμικά, και τη σημασία μιας τακτικής παρακολούθησης των επιπτώσεών τους·

Θανατική ποινή, βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης

47.  καταδικάζει τα βασανιστήρια, την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση και τη θανατική ποινή, που συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο· εκφράζει την ανησυχία του για το πλήθος από καταδίκες και εκτελέσεις για λόγους που, σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, δεν ανταποκρίνονται στον ορισμό περί σοβαρών εγκλημάτων· καλεί όσες χώρες δεν το έχουν ήδη πράξει να θεσπίσουν τώρα ένα άμεσο μορατόριουμ στη θανατική ποινή, ως ένα βήμα προς την κατάργησή της· καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και της θανατικής ποινής· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να είναι σε ιδιαίτερη επαγρύπνηση απέναντι στα κράτη που απειλούν ότι θα επαναφέρουν τη θανατική ποινή στο δίκαιό τους ή ντε φάκτο· ζητεί να σταματήσει το παγκόσμιο εμπόριο αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και εκτέλεση της θανατικής ποινής·

48.  θεωρεί απαραίτητο να καταπολεμηθούν όλες οι μορφές βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής κακοποίησης, των εγκλείστων σε φυλακές ή άλλους τόπους κράτησης, να ενταθούν οι προσπάθειες συμμόρφωσης με το σχετικό διεθνές δίκαιο σε αυτό το πεδίο, και να εξασφαλιστεί η αποζημίωση των θυμάτων· εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για την κατάσταση των φυλακών και για τις συνθήκες κράτησης σε ορισμένες χώρες, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα περίθαλψης και την πρόσβαση σε φάρμακα, ιδιαίτερα για ασθένειες σαν την ηπατίτιδα ή την HIV· υπενθυμίζει ότι η άρνηση πρόσβασης των φυλακισμένων σε υγειονομική περίθαλψη και σε φάρμακα, συνιστά κακομεταχείριση ή και βασανιστήριο, ίσως και παράλειψη βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα· χαιρετίζει την αναθεωρημένη πολιτική της ΕΕ έναντι των τρίτων χωρών σε σχέση με τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν, σε όλες τις δράσεις και τις πολιτικές τους, διασφαλίσεις κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης·

49.  χαιρετίζει τη σύσταση συντονιστικής ομάδας της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων το 2017· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό τις επικαιροποιήσεις στη νομοθεσία της ΕΕ τις οποίες είχε ζητήσει με το νομοθετικό του ψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία(12)· τονίζει τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με τους μηχανισμούς του ΟΗΕ, τα περιφερειακά όργανα και αρμόδιους φορείς όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στον αγώνα κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης·

Εμπορικές επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα

50.  επαναβεβαιώνει ότι οι δραστηριότητες όλων των εταιρειών, είτε αυτές λειτουργούν εντός μιας χώρας είτε διασυνοριακά, πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναβεβαιώνει επί πλέον τη σημασία της προαγωγής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· τονίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών εταιρειών που έχουν ηγετικό ρόλο στην προαγωγή των διεθνών προτύπων που πρέπει να διέπουν τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει την ευθύνη των επιχειρήσεων να μεριμνούν ώστε οι ενέργειές τους και οι αλυσίδες εφοδιασμού τους να μην εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως αναγκαστική εργασία και παιδική εργασία, παραβίαση δικαιωμάτων των αυτόχθονων πληθυσμών, αρπαγή γαιών, απειλές και επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, και περιβαλλοντική υποβάθμιση·

51.  τονίζει την ανάγκη έκδοσης ενός διεθνούς δεσμευτικού κειμένου που θα ρυθμίζει, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις δραστηριότητες των διεθνικών και άλλων εταιρειών· ζητεί μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τις εταιρείες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δέουσα επιμέλεια για την πρόληψη των παραβιάσεων στις παγκόσμιες δραστηριότητες των εταιρειών, και με σκοπό να βελτιωθεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα των παραπτωμάτων των εταιρειών· τονίζει τη σημασία του να εφαρμόζουν όλες οι χώρες πλήρως τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί όσα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης για τα δικαιώματα των επιχειρήσεων να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στο έργο της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τις διεθνικές εταιρείες και τις άλλες εμπορικές επιχειρήσεις σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την προώθηση και προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων·

52.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε τα έργα που έχουν την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ/EIB) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ/EBRD) να είναι σύμφωνα με την πολιτική και τις δεσμεύσεις της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπάρχουν μηχανισμοί λογοδοσίας για να μπορούν μεμονωμένα άτομα να δημοσιοποιούν παραβιάσεις σχετιζόμενες με τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ· εκτιμά πως μια διοργανική επιχειρησιακή ομάδα για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτελούσε ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο· καλεί τον ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα τις χρηματοπιστωτικές, τις ασφαλιστικές και τις μεταφορικές εταιρείες, να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρωπιστικούς φορείς που εκτελούν δραστηριότητες αρωγής, σε πλήρη συμμόρφωση με τις ανθρωπιστικές εξαιρέσεις και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της ΕΕ· χαιρετίζει την δημιουργία του θεσμού του Ανεξάρτητου Καναδού Διαμεσολαβητή για τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις·

53.  λαμβάνει θετικά γνώση του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ + ως κινήτρου για την αποτελεσματική εφαρμογή των 27 βασικών διεθνών συμβάσεων που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά πρότυπα· αναγνωρίζει ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας συμβάλλουν στην ενίσχυση των βασικών διεθνών εργασιακών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων και αντιπροσωπεύουν μια ευκαιρία για βιώσιμη πρόοδο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες αυξημένου κινδύνου λόγω κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι οι τρίτες χώρες που υπάγονται στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων ΣΓΠ + θα πρέπει να σημειώσουν πρόοδο σε όλες τις πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι οι ενισχυμένοι και αποτελεσματικοί μηχανισμοί παρακολούθησης θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη δυνατότητα άσκησης επιρροής εκ μέρους των συστημάτων εμπορικών προτιμήσεων απέναντι σε παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων· στηρίζει την καθιέρωση και εφαρμογή ρητρών αιρεσιμότητας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου και των επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει συστηματικά την εφαρμογή αυτών των ρητρών, ώστε να εξασφαλίζει το σεβασμό τους από τις δικαιούχους χώρες και να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις χώρες εταίρους·

Νέες τεχνολογίες και ανθρώπινα δικαιώματα

54.  τονίζει τη σημασία του να εκπονηθεί μια ενωσιακή στρατηγικής προκειμένου οι νέες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, να τεθούν στην υπηρεσία των ανθρώπων και να αντιμετωπισθούν οι δυνητικές απειλές που οι νέες τεχνολογίες αντιπροσωπεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της παραπληροφόρησης, της μαζικής επιτήρησης, των ψευδών ειδήσεων, της ρητορικής του μίσους, των με κρατική υποστήριξη περιορισμών, καθώς και των καταχρηστικών χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης· τονίζει περαιτέρω την ιδιαίτερη απειλή που οι τεχνολογίες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν με τον έλεγχο, τον περιορισμό και την υπονόμευση έννομων δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει τη σημασία μιας σωστής ισορροπίας ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, και σε άλλες θεμιτές επιδιώξεις όπως η ασφάλεια ή ο αγώνας κατά του εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη χρήση ορισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής χρήσης κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και δικηγόρων·

55.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν μαζί με τις κυβερνήσεις τρίτων χωρών για να τεθεί τέλος στην κατασταλτική κυβερνοασφάλεια και στις αντιτρομοκρατικές πρακτικές και νομοθεσίες· υπενθυμίζει την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης του Παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 του Συμβουλίου(13), που απαριθμεί τα διπλής χρήσης αντικείμενα για τα οποία απαιτείται άδεια· τονίζει την ανάγκη αποτελεσματικής ψηφιακής συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, ιδιωτικού τομέα, κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστημιακών κοινοτήτων, τεχνολογικών φορέων, κοινωνικών εταίρων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακού μέλλοντος για όλους, σε συμφωνία με το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Μετανάστες και πρόσφυγες

56.  επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων των μεταναστευτικών ροών, που είναι οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις, οι διωγμοί, τα δίκτυα παράτυπης μετανάστευσης, η εμπορία ανθρώπων, η λαθραία διακίνηση ανθρώπων, η φτώχεια, οι οικονομικές ανισότητες και η κλιματική αλλαγή, και εξεύρεσης μακροπρόθεσμων λύσεων στηριζόμενων στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας· υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας νόμιμων διαύλων και οδών μετανάστευσης και διευκόλυνσης των εκουσίων επιστροφών, όπου τούτο είναι δυνατό, και σε συμφωνία με την αρχή της μη επαναπροώθησης·

57.  ζητεί να αντιμετωπιστεί η εξωτερική διάσταση της προσφυγικής κρίσης, μεταξύ άλλων και με την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στις συγκρούσεις μέσω της οικοδόμησης συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων με τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες· εκτιμά ότι η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελεί απαραίτητο δομικό στοιχείο της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες· τονίζει την ανάγκη επίτευξης καθαρής προόδου, με βάση τα Σύμφωνα του ΟΗΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες, ώστε να βελτιωθεί η αυτάρκεια των προσφύγων, να διευρυνθεί η δυνατότητα για λύσεις τρίτων χωρών, να βελτιωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη διαχείριση της μετανάστευσης, ειδικά στις χώρες καταγωγής ή διέλευσης, και να διενεργούνται ασφαλείς επιστροφές με σεβασμό της αξιοπρέπειας· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιδεικνύουν πλήρη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις πολιτικές συνεργασίας και την κατανομή κονδυλίων σε τρίτες χώρες για συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης· θεωρεί σημαντικό να μην εκτρέπονται των στόχων τους οι πόροι που προορίζονται για ανάπτυξη και συνεργασία και να μην επωφελούνται από αυτούς εκείνοι που ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την ΕΕ να στηρίξει την πρωτοβουλία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για τερματισμό του καθεστώτος της ανιθαγένειας εντός και εκτός της ΕΕ το έτος 2024·

58.  καταγγέλλει τους θανάτους προσφύγων και μεταναστών στη Μεσόγειο και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους· καταγγέλλει επίσης τις επιθέσεις κατά ΜΚΟ που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανθρωπιστική βοήθεια για τους βιαίως μετακινηθέντες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να παράσχουν στήριξη στις κοινότητες υποδοχής προσφύγων· επιμένει ότι η εφαρμογή των παγκόσμιων συμφώνων για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες πρέπει, ως εκ τούτου, να συμβαδίζει με την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, όπως ορίζεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και με αυξημένες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες·

59.  τονίζει ότι η κλιματική έκτακτη ανάγκη και η μαζική απώλεια βιοποικιλότητας συνιστούν σοβαρή απειλή κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εργαστούν προς μια ενωσιακή στρατηγική για την προστασία ενός υγιούς περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, όπως η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), η οποία πρόσφατα δρομολόγησε μια κοινή στρατηγική με το πρόγραμμα του ΟΗΕ για το περιβάλλον (UNEP)· υπογραμμίζει ότι, κατ’ εκτίμηση του ΟΗΕ, έως το 2050 θα υπάρξουν πολλοί περιβαλλοντικοί πρόσφυγες· υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των κρατών και των λοιπών φορέων ως προς τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την πρόληψη των αρνητικών της επιπτώσεων επί των ανθρώπινων δικαιωμάτων· χαιρετίζει τις διεθνείς προσπάθειες προκειμένου τα ζητήματα που άπτονται των περιβαλλοντικών και φυσικών καταστροφών και της κλιματικής αλλαγής να συνδεθούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την ΕΕ να συμμετάσχει ενεργά στη διεθνή συζήτηση για ένα πιθανό κανονιστικό πλαίσιο προστασίας των περιβαλλοντικών και κλιματικών προσφύγων·

Στήριξη της δημοκρατίας

60.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει ενεργά τον δημοκρατικό και ουσιαστικό πολιτικό πλουραλισμό στους θεσμούς που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, τα κοινοβούλια και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις προσπάθειές τους να προωθήσουν τον εκδημοκρατισμό σε συνάρτηση με τις εκάστοτε συνθήκες, και ταυτόχρονα θα πρέπει η ΕΕ να συνεκτιμά το πολιτισμικό και εθνικό υπόβαθρο των αντίστοιχων τρίτων χωρών, ώστε να ενισχυθούν ο διάλογος και η οι εταιρικές σχέσεις· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των διαδικασιών εκδημοκρατισμού· λαμβάνει θετικά γνώση της σταθερής και συνεπούς δράσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία στα δυτικά Βαλκάνια και στις χώρες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας της ΕΕ, για την προαγωγή της δημοκρατίας και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών· υπενθυμίζει ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού στο πλαίσιο των πολιτικών διεύρυνσης και γειτονίας θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά στον προσδιορισμό βέλτιστων πρακτικών που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και εδραίωση άλλων δημοκρατικών διεργασιών στον κόσμο· υπενθυμίζει ότι η διεύρυνση της ΕΕ αποδείχθηκε το αποτελεσματικότερο εργαλείο για τη στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ότι η ένταξη στην ΕΕ ως επιλογή θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή για όσες χώρες την επιθυμούν και έχουν πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 49 ΣΕΕ· προτρέπει την ΕΕ να παρακολουθεί στενά καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών διεύρυνσης την εφαρμογή των διατάξεων που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες·

61.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τη δημοκρατία, ως έναρξη της επικαιροποίησης και ενίσχυσης της στάσης της ΕΕ σε θέματα ενίσχυσης της δημοκρατίας· τονίζει στο πλαίσιο αυτό το ρόλο που έχουν η διαπαιδαγώγηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο εκδημοκρατισμός ως βασικά εργαλεία για την παγίωση αυτών των αξιών τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ· τονίζει τη σημασία του να εγκριθούν συγκεκριμένοι κανόνες χρηματοδότησης για τα ενωσιακά προγράμματα στήριξης της δημοκρατίας σε συνάρτηση με τη φύση των δημοκρατικών αλλαγών· υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης σε επαρκείς πόρους, για τον καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων στήριξης της δημοκρατίας και των πολιτικών προτεραιοτήτων· στηρίζει την προσπάθεια επίτευξης διαφάνειας σε ό,τι αφορά την ενωσιακή βοήθεια στο πεδίο αυτό· αναλαμβάνει τη δέσμευση να προωθήσει μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημοκρατικές διαδικασίες και ειδικότερα στη χρηματοδότηση πολιτικών και θεματικών εκστρατειών από διάφορους μη κρατικούς παράγοντες·

62.  επαναλαμβάνει τη θετική γνώμη του για τη συνεχιζόμενη στήριξη που παρέχει η ΕΕ σε εκλογικές διαδικασίες και για την εκ μέρους της παροχή εκλογικής συνδρομής και υποστήριξης σε εγχώριους παρατηρητές· χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως, στο πλαίσιο αυτό, το έργο της δικής του Ομάδας Στήριξης της Δημοκρατίας και Συντονισμού των Εκλογών· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να δίδεται η κατάλληλη συνέχεια στις εκθέσεις και τις συστάσεις των αποστολών παρακολούθησης εκλογών, ως μέσου για τη βελτίωση του αντικτύπου τους και την ενδυνάμωση της ενωσιακής στήριξης υπέρ των δημοκρατικών προτύπων στις ενδιαφερόμενες χώρες· τονίζει την ανάγκη στήριξης της δημοκρατίας καθ’ όλη τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου μέσω μακροπρόθεσμων και ευέλικτων προγραμμάτων που να αντικατοπτρίζουν τη φύση της δημοκρατικής αλλαγής· ζητεί την αυστηρή παρακολούθηση της συνέχειας που δίδεται σε υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υποψηφίων στη διάρκεια των εκλογικών διαδικασιών, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των υποψηφίων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες ή σε μειονότητες·

o
o   o

63.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο της 74ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της ΕΕ.

(1) https://undocs.org/A/HRC/36/46/Add.2
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0515.
(4) ΕΕ C 224 της 27.6.2018, σ. 58.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0187.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0013.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0279.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0129.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0111.
(10) UNHCR – Έκθεση για τις παγκόσμιες τάσεις του 2018 (19 Ιουνίου 2019).
(11) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0467.
(13) ΕΕ L 134 της 29.5.2009, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου