Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2990(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0036/2020

Внесени текстове :

B9-0036/2020

Разисквания :

PV 15/01/2020 - 6
CRE 15/01/2020 - 6

Гласувания :

PV 15/01/2020 - 10.10
CRE 15/01/2020 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2020)0010

Приети текстове
PDF 161kWORD 50k
Сряда, 15 януари 2020 г. - Страсбург
Позиция на Европейския парламент относно конференцията за бъдещето на Европа
P9_TA(2020)0010B9-0036/2020

Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно позицията на Европейския парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа (2019/2990(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите резолюции от 16 февруари 2017 г. относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон(1), от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз(2), от 16 февруари 2017 г. относно бюджетния капацитет за еврозоната(3) и от 13 февруари 2019 г. относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа(4),

–  като взе предвид предложението на номинираната за председател на Комисията Урсула фон дер Лайен от 16 юли 2019 г. в рамките на политическите насоки за следващата Европейска комисия за периода 2019 – 2024 г. и организирането на Конференция за бъдещето на Европа („Конференцията“),

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 12 декември 2019 г. относно общия подход към Конференцията за бъдещето на Европа,

–  като взе предвид изразеното в писмо от 9 декември 2019 г. становище на комисията по конституционни въпроси относно организирането на Конференция за бъдещето на Европа,

–  като взе предвид резултатите от заседанието на работната група на Председателския съвет от 19 декември 2019 г. относно Конференцията за бъдещето на Европа,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че избирателната активност на изборите за Европейски парламент през 2019 г. се увеличи, което показва нарастваща ангажираност на гражданите и интерес към процеса на европейска интеграция, както и очакване, че Европа ще предприеме мерки по отношение на настоящите и бъдещите предизвикателства пред нея;

Б.  като има предвид, че е необходимо да се намери решение както по отношение на вътрешните, така и на външните предизвикателства, пред които е изправена Европа, както и новите обществени и транснационални предизвикателства, които не бяха предвидени изцяло при приемането на Договора от Лисабон; като има предвид, че броят на значимите кризи, през които премина Съюзът, показва, че са необходими процеси на реформи в множество области на управление;

В.  като има предвид, че принципът на европейската интеграция от създаването на Европейската икономическа общност през 1957 г., впоследствие потвърден от всички държавни и правителствени ръководители, както и от всички национални парламенти на държавите членки по време на всеки цикъл на последователно интегриране и промени в Договорите, винаги е бил създаването на „все по-тесен съюз между народите на Европа“;

Г.  като има предвид, че е налице консенсус, че мандатът на Конференцията за бъдещето на Европа следва да бъде процес с продължителност от две години, като работата по него започне за предпочитане в Деня на Европа, 9 май 2020 г. (70-ата годишнина от Декларацията на Шуман), с оглед приключването му до лятото на 2022 г.;

Д.  като има предвид, че този процес на Конференцията следва да бъде повод за активно включване на гражданите на ЕС в процес „отдолу нагоре“, в който те са изслушвани и техните гласове допринасят за разискванията относно бъдещето на Европа;

Е.  като има предвид, че Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се избира пряко от гражданите на ЕС, и следва да има водеща роля в процеса на Конференцията;

Цел и обхват на Конференцията

1.  приветства предложението за Конференция за бъдещето на Европа и счита, че сега – 10 години след влизането в сила на Договора от Лисабон – е подходящ момент за това, на гражданите на ЕС да се предостави нова възможност да проведат солиден дебат относно бъдещето на Европа, за да се оформи Съюзът, в който искаме да живеем заедно;

2.  счита, че Конференцията представлява възможност да се определи какво ЕС прави добре и какви нови мерки той трябва да осъществи по-добре, да се увеличи капацитетът му за действие и той да стане по-демократичен; счита, че нейната цел следва да бъде възприемането на подход „отдолу нагоре“ с цел пряко ангажиране на гражданите в съдържателен диалог и счита, че в дългосрочен план следва да се предвиди постоянен механизъм за осъществяване на диалог с гражданите при планирането на бъдещето на Европа;

3.  счита, че преди началото на процеса на Конференцията следва да бъде дадено начало на фаза на изслушване, за да се даде възможност на гражданите от целия Европейски съюз да изразяват идеите си, да правят предложения и да предлагат своя собствена визия за това, какво означава Европа за тях; предлага методологията, използвана за събиране и обработване на приноса на гражданите, да бъде уеднаквена и последователна във всички държави членки и на равнището на ЕС;

4.  счита, че участието на гражданите в процеса на Конференцията следва да бъде организирано по такъв начин, че многообразието на нашите общества да бъде представено в пълна степен; счита, че консултациите следва да бъдат организирани, като се използват най-ефикасните, иновативни и подходящи платформи, включително онлайн инструменти, и следва да достигат до всички части на ЕС, за да се гарантира, че всеки гражданин може да има думата по време на работата на Конференцията; счита, че гарантирането на участието на младежта ще бъде съществена част от дългосрочното въздействие на Конференцията;

5.  подчертава, че процесът на Конференцията следва да бъде открит и прозрачен процес, при който към гражданите и заинтересованите страни се прилага приобщаващ, основан на участието и балансиран подход; подчертава, че участието на гражданите, организираното гражданско общество и редица заинтересовани страни на европейско, национално, регионално и местно равнище следва да бъде главният елемент на този новаторски и оригинален процес;

6.  предлага Конференцията да бъде процес, управляван от редица органи с определени или ad hoc отговорности, включително институционални органи, и с прякото участие на гражданите;

7.  предлага, пленарното заседание на Конференцията да даде възможност за открит форум за дискусии между различните участници без предварително определен резултат, като се включва принос от форумите „Агора на гражданите“, и без да се ограничава приложното поле до предварително определени области на политиката или методи за интеграция; счита, че най-много биха могли да бъдат набелязани предварително определени, но неизчерпателни приоритети на политиката, като например:

   европейските ценности, основните права и свободи,
   демократичните и институционалните аспекти на ЕС,
   предизвикателствата в областта на околната среда и свързаната с климата криза,
   социалната справедливост и равенство,
   икономическите въпроси и въпросите, свързани със заетостта, включително данъчното облагане,
   цифровата трансформация,
   сигурността и ролята на ЕС в световен мащаб;

подчертава, че това е неизчерпателен набор от политики, които биха могли да служат като насоки за Конференцията; предлага да се използват специални проучвания на Евробарометър в подкрепа на определянето на дневния ред и дебатите в рамките на процеса на Конференцията;

8.  счита, че Конференцията следва да направи преглед на инициативите, използвани в навечерието на изборите през 2019 г.; счита, че с цел осъществяване на подготовка достатъчно време преди следващите европейски избори през 2024 г., работата по въпроси като процеса за избор на водещ кандидат и транснационалните листи следва да бъде взета предвид по време на процеса на Конференцията, като се отчетат съществуващите срокове и се работи с всички налични междуинституционални, политически и законодателни инструменти;

Организация, състав и управление на процеса на Конференцията

9.  предлага Конференцията да се състои от няколко органа с различни отговорности, като например: пленарно заседание на Конференцията, форуми „Агора на гражданите“, форуми „Агора на младите хора“, ръководен комитет и изпълнителен координационен съвет; изисква всички органи на всички равнища на Конференцията да бъдат балансирани от гледна точка на пола;

10.  предлага в хода на процеса на Конференцията да се проведат няколко тематични форума „Агора на гражданите“, които да отразяват приоритетите на политиката, и те да се състоят от максимум 200 – 300 граждани, най-малко по трима от държава членка, изчислено в съответствие с принципа на регресивната пропорционалност; подчертава, че те следва да се провеждат на различни места в рамките на Съюза и трябва да бъдат представителни (по отношение на географското положение, пола, възрастта, социално-икономическата среда и/или равнището на образование);

11.  предлага освен това подборът на участващите граждани сред всички граждани на ЕС да се извършва на случаен принцип от независими институции в държавите членки в съответствие с горепосочените критерии и да бъдат определени критерии, за да се гарантира, че избрани политици, високопоставени представители на правителството и представители на професионалните интереси не могат да участват във форумите „Агора на гражданите“; призовава за това, форумите „Агора на гражданите“ да имат различни участници на различните места, като всеки от отделните тематични форуми „Агора на гражданите“ трябва да бъде съставен от едни и същи участници на всяко едно от своите заседания, за да се гарантира последователност и съгласуваност; настоява за най-малко две заседания на всеки тематичен форум „Агора на гражданите“, за да се осигури принос за пленарното заседание на Конференцията и да се получи обща обратна информация относно разискванията по време на друго заседание във формат на диалог; подчертава, че форумите „Агора на гражданите“ следва да се стремят да постигнат съгласие с консенсус, а когато това не е възможно, може да бъде изразено мнение на малцинството;

12.  предлага освен форума „Агора на гражданите“ да се проведат най-малко два форума „Агора на младите хора“: един в началото на Конференцията и един към края, тъй като младите хора заслужават свой собствен форум, понеже младите поколения са бъдещето на Европа и именно те ще бъдат най-засегнати от всяко решение, взето днес относно бъдещата посока на ЕС; призовава за определяне на възрастта на участниците между 16 и 25 години, както и за това подборът, размерът, статутът и методите на работа да се основават на същите критерии като използваните за „Агора на гражданите“;

13.  изисква да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че всички граждани (включително младите хора), които участват в Конференцията, получават подпомагане чрез възстановяване на пътните разходи и разходите за настаняване, и когато е приложимо – за осигуряване на разрешение за отсъствие от работното им място, както и компенсации за социални разходи (напр. загуба на доходи, дневни грижи и специални условия за хора с увреждания);

14.  призовава пленарният състав на Конференцията да бъде сформиран от:

   Европейския парламент, представляващ гражданите на Съюза, с максимум 135-ма членове,
   Съвета, представляващ държавите членки, с 27 членове,
   националните парламенти с между двама и четирима членове за всеки парламент на държава членка,
   Европейската комисия, представлявана от тримата съответни комисари,
   Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите с по четирима членове за всеки от тях,
   социалните партньори на равнище ЕС с по двама членове за всяка от двете заинтересовани страни;

15.  подчертава, че за да се гарантира обратната връзка, представители на тематичните форуми „Агора“ на гражданите и на младите хора ще бъдат поканени на пленарното заседание на Конференцията, за да представят и обсъдят техните заключения, така че тези заключения да се вземат предвид при разискванията на пленарното заседание на Конференцията;

16.  настоява, че представителството на Съвета трябва да бъде на министерско равнище и че представителите на Европейския парламент и на националните парламенти следва да гарантират балансирано политическо представителство, което да отразява съответното им разнообразие; подчертава, че институционалните участници в конференцията ще участват като равноправни партньори и че ще бъде осигурена стриктна равнопоставеност между Европейския парламент, от една страна, и Съвета и националните парламенти, от друга; настоява да се търси консенсус за препоръките на пленарното заседание на Конференцията или най-малко – тези препоръки да представляват мнението на мнозинството от представителите на всяка от трите институции на ЕС и на националните парламенти;

17.  предлага Конференцията да заседава на пленарна сесия поне два пъти на всеки шест месеца в Европейския парламент; предлага на своето първо заседание пленарният състав на Конференцията да приеме работен план и след всяко пленарно заседание Конференцията да представя на участниците и на широката общественост доклад от пленарното заседание, съдържащ заключенията и докладите на работните групи; счита, че окончателните заключения следва да бъдат приети на заключителното пленарно заседание на Конференцията, обобщаващо резултатите от процеса на Конференцията като цяло;

18.  подчертава необходимостта от предоставяне на подкрепа чрез подготвителни заседания и от добре установени и опитни организации на гражданското общество и други експерти; признава значението на експертния опит на НПО, университетите, изследователските центрове и мозъчните тръстове в цяла Европа и ги приканва да подкрепят на различните равнища процеса на Конференцията и да предоставят подкрепа за различните органи;

19.  счита, че Конференцията следва да търси начини за включване на представители на страните – кандидатки за членство в ЕС, в разискванията относно бъдещето на Европа;

20.  счита, че трите основни институции на ЕС следва да осигурят патронаж на най-високо равнище, а именно от председателите на Европейския парламент, на Европейския съвет и на Европейската комисия; счита, че този патронаж на високо равнище следва да гарантира процеса и да осигури неговия надзор, както и да даде тласък на процеса на Конференцията;

21.  счита, че за да се гарантират ефикасни насоки за процеса като цяло и за всички въвлечени в него органи, управлението на процеса на Конференцията следва да бъде осигурено от ръководен комитет и от изпълнителен координационен съвет;

22.  предлага ръководният комитет да се състои от:

   представители на Парламента (от всички политически групи, както и представител на комисията по конституционни въпроси и представител на Бюрото на Европейския парламент),
   представители на Съвета (от председателствата на ЕС),
   представители на Комисията (трима компетентни комисари);

призовава към това съставът на ръководния комитет да гарантира политически и институционален баланс, а всички елементи на ръководния комитет да имат еднаква тежест;

23.  изразява становището, че ръководният комитет следва да отговаря за подготовката на пленарните заседания на Конференцията (изготвяне на дневния ред, доклади и заключения от пленарното заседание), за форумите „Агора“ на гражданите и на младите хора, както и за надзора на дейностите и организацията на процеса на Конференцията;

24.  предлага също така изпълнителният координационен съвет да бъде съставен от трите основни институции на ЕС под ръководството на Парламента; настоява членовете на изпълнителния координационен съвет да бъдат част от ръководния комитет; препоръчва този съвет да отговаря за ежедневното управление на процеса на Конференцията, по-специално за практическата организация на Конференцията, работните групи, форумите „Агора на гражданите“ и за всяка друга инициатива, определена от ръководния комитет;

25.  предлага процесът на Конференцията да се подпомага от секретариат, чиито членове следва да бъдат избрани от трите основни институции на ЕС;

Комуникация и политически меморандум на Конференцията

26.  счита, че комуникацията с гражданите и участието на гражданите в процеса, работата и резултатите от Конференцията са от първостепенно значение; подчертава, че всички съществуващи и нови комуникационни инструменти за цифрово и физическо участие следва да бъдат координирани между трите институции, като се започне с наличните ресурси на Парламента и бюрата за връзка на Европейския парламент, така че гражданите да могат да бъдат в крак с процеса на Конференцията през цялото време и да следят разискванията, когато започнат пленарните заседания и работата на форумите „Агора“ на гражданите и на младите хора;

27.  счита, че всички заседания на Конференцията (включително пленарните заседания и заседанията на форумите „Агора“ на гражданите и на младите хора) следва да бъдат предавани по интернет и да са достъпни за обществеността; настоява, че всички документи, свързани с Конференцията, следва да бъдат публикувани, включително приноса на заинтересованите страни, и че всички разисквания следва да се провеждат на официалните езици на Съюза;

28.  счита, че процесът на Конференцията, нейната концепция, структура, график и приложно поле следва да бъдат договорени съвместно между Парламента, Комисията и Съвета в меморандум за разбирателство;

Резултати

29.  призовава Конференцията да изготви конкретни препоръки, които да бъдат разгледани от институциите и превърнати в действия, за да се отговори на очакванията на гражданите и заинтересованите страни след двугодишен процес и дебат;

30.  призовава за общ ангажимент в съответствие с тяхната роля и компетентност от страна на всички участници в Конференцията, за да се гарантира подходящо проследяване на резултатите от нея;

31.  ангажира се с реални последващи действия във връзка с Конференцията без забавяне, чрез законодателни предложения, стартиране на промяна в Договора или по друг начин; призовава останалите две институции да поемат същия ангажимент;

o
o   o

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на Комисията, на председателя на Европейския съвет и на действащото председателство на Съвета.

(1) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 215.
(2) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 201.
(3) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 235.
(4) Приети текстове, P8_TA(2019)0098.

Последно осъвременяване: 24 април 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност