Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2507(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0048/2020

Rozpravy :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Hlasování :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0013

Přijaté texty
PDF 132kWORD 45k
Čtvrtek, 16. ledna 2020 - Štrasburk
Situace ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu)
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. ledna 2020 o situaci ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu) (2020/2507(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 31. ledna 2019(1), v němž Parlament uznává Juana Guaidóa jako prozatímního prezidenta Venezuely,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Venezuele, zejména na prohlášení ze dne 9. ledna 2020 vydané jménem EU k aktuálnímu vývoji v Národním shromáždění a na prohlášení jeho mluvčího ze dne 5. ledna 2020 o událostech ve venezuelském Národním shromáždění,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny pro Venezuelu ze dne 9. ledna 2020,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1893 ze dne 11. listopadu 2019, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele(2) a které prodlužuje platnost již zavedených cílených omezujících opatření do 14. listopadu 2020,

–  s ohledem na prohlášení generálního sekretariátu Organizace amerických států (OAS) ze dne 5. ledna 2020 o situaci ve Venezuele a na rezoluci přijatou dne 10. ledna 2020 Stálou radou OAS o nedávných událostech ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 5. ledna 2020,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU, její členské státy a Evropský parlament opakovaně prohlásily, že Národní shromáždění je jediným legitimním a demokraticky zvoleným venezuelským orgánem; vzhledem k tomu, že podle článku 194 venezuelské ústavy Národní shromáždění zvolí ze svých členů jednoho předsedu a výkonné předsednictvo, a to na jeden rok;

B.  vzhledem k tomu, že Juan Guaidó byl v lednu 2019 zvolen předsedou Národního shromáždění a později složil přísahu jako prozatímní prezident Venezuely v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy; vzhledem k tomu, že jej jako prozatímního prezidenta Venezuely uznalo více než 50 zemí, mimo jiné 25 členských států EU i Unie samotná;

C.  vzhledem k tomu, že okolnosti, které doprovázely plánovanou volbu předsedy venezuelského Národního shromáždění dne 5. ledna 2020, byly zinscenovaným parlamentním státním převratem nelegálního Madurova režimu vyznačujícím se závažnými nekalými praktikami a kroky proti demokratickému a ústavnímu fungování Národního shromáždění;

D.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní síly tvrdě zabránily předsedovi Národního shromáždění Juanu Guaidóovi, aby zasedání předsedal, a že několika opozičním poslancům nebyl umožněn vstup do Národního shromáždění a rovněž zástupcům tisku byl odepřen přístup do budovy;

E.  vzhledem k tomu, že pokus jmenovat předsedou nového promadurovského předsednictva Luise Parru byl neplatný, neboť zasedání nebylo nikdy oficiálně zahájeno, předseda nebyl na schůzi přítomen, nebyla zjištěna usnášeníschopnost a nebylo ověřeno žádné oficiální jmenovité hlasování, jak vyžadují články 7, 8 a 11 jednacího řádu Národního shromáždění a článek 221 venezuelské ústavy;

F.  vzhledem k tomu, že s ohledem na neočekávané okolnosti uspořádala o několik hodin později valná většina poslanců mimořádnou schůzi v sídle deníku El Nacional v souladu s venezuelskou ústavou a jednacím řádem Národního shromáždění, které umožňují, aby se zasedání konala mimo legislativní prostory; vzhledem k tomu, že 100 ze 167 poslanců – čímž byly splněny platné požadavky na usnášeníschopnost a na jmenovité hlasování podle článku 221 venezuelské ústavy – v hlasování znovu zvolilo Juana Guaidóa a jeho předsednictvo do vedení na poslední rok volebního období 2015–2020;

G.  vzhledem k tomu, že na závěr slavnostního zasedání Národního shromáždění dne 7. ledna 2020 Juan Guaidó složil přísahu jako předseda, a to navzdory tomu, že se jednotky loajální Madurovu režimu snažily konání tohoto zasedání zabránit, například blokováním vstupu do budovy a přerušením dodávek elektřiny;

H.  vzhledem k tomu, že členům Národního shromáždění musí být umožněno vykonávat parlamentní mandát, který jim svěřil venezuelský lid, a to bez jakéhokoli zastrašování nebo represálií;

I.  vzhledem k tomu, že prezidentské volby, které se konaly dne 20. května 2018, nesplňovaly minimální mezinárodní standardy pro věrohodný proces; vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími regionálními organizacemi a demokratickými zeměmi neuznala ani tyto volby, ani orgány, které z tohoto nelegitimního procesu vzešly;

J.  vzhledem k tomu, že kroky, které jsou v současné době podnikány proti poslancům Národního shromáždění, například 59 případů pronásledování a zastrašování poslanců ze strany nepravidelných jednotek a bezpečnostních sil, 29 případů svévolného zadržování a 27 případů nuceného exilu, stejně jako mučení a násilná zmizení, narušují ústavní činnost Národního shromáždění;

K.  vzhledem k tomu, že se situace v oblasti lidských práv, právního státu a demokracie ve Venezuele řadu let výrazně zhoršuje, a to zejména od té doby, co se v roce 2013 po zpochybněných volbách ujal moci Nicolás Maduro; vzhledem k tomu, že se politická, hospodářská, institucionální, sociální a vícerozměrná humanitární krize v zemi značně prohlubuje;

1.  uznává a podporuje Juana Guaidóa, který se stal na základě transparentního a demokratického hlasování Národního shromáždění legitimním předsedou Národního shromáždění a legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

2.  důrazně odsuzuje pokus Madurova režimu a jeho spojenců o parlamentní převrat a jejich úsilí zabránit Národnímu shromáždění – jedinému legitimnímu demokratickému orgánu Venezuely – řádně vykonávat ústavní mandát, který mu poskytl lid Venezuely;

3.  vyjadřuje politování nad tímto hrubým porušováním pravidel, které je neslučitelné s legitimním procesem volby předsedy Národního shromáždění a představuje další krok k prohloubení venezuelské krize; důrazně odmítá narušování demokratického, ústavního a transparentního fungování Národního shromáždění i neustávající zastrašování, uplácení, vydírání, násilí, mučení a nucená zmizení a svévolná rozhodnutí namířená proti jeho členům;

4.  opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimně zvoleným demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je třeba respektovat, včetně výsad a bezpečnosti jeho členů; trvá na tom, že mírového a politického řešení lze dosáhnout pouze tím, že budou plně respektovány ústavní výsady Národního shromáždění;

5.  připomíná, že EU je připravena podpořit proces, který povede ke skutečnému mírovému a demokratickému řešení krize na základě plánu přijatého venezuelským Národním shromážděním; zdůrazňuje, že předchozí pokusy o řešení krize prostřednictvím jednání a dialogu dosud nepřinesly žádné hmatatelné výsledky; žádá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby i nadále vyvíjela v tomto směru úsilí prostřednictvím iniciativ, jako je Mezinárodní kontaktní skupina;

6.  připomíná, že respektování demokratických institucí a zásad a dodržování právního státu jsou základními předpoklady pro nalezení trvalého mírového řešení krize ve Venezuele ve prospěch jejích obyvatel;

7.  vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby zintenzivnil úsilí EU o obnovení demokracie ve Venezuele, a to i prodloužením cílených sankcí vůči osobám, které jsou odpovědné za porušování lidských práv a represe, a rozšířením těchto sankcí i na jejich rodinné příslušníky; podporuje prohlášení EU v tomto smyslu;

8.  vyzývá ty členské státy, které tak dosud neučinily, aby uznaly legitimní mandát prezidenta Guaidóa, a vítá skutečnost, že vysoký představitel jej uznal za jediný demokratický orgán uznávaný EU; požaduje proto uznání politických představitelů jmenovaných Juanem Guaidóem;

9.  požaduje, aby do této země byla vyslána vyšetřovací mise, aby bylo možné situaci posoudit;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a předsedovi Národního shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU-Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2019)0061.
(2) Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 42.

Poslední aktualizace: 24. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí