Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2507(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0048/2020

Forhandlinger :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Afstemninger :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0013

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 44k
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg
Situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af nationalforsamlingens nye formand og præsidium (parlamentarisk kup)
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2020 om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup) (2020/2507(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningen af 31. januar 2019(1) med anerkendelsen af Juan Guaidó som Venezuelas midlertidige præsident,

–  der henviser til redegørelserne om Venezuela fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), navnlig erklæringen af 9. januar 2020 på vegne af EU om den seneste udvikling i nationalforsamlingen og udtalelsen af 5. januar 2020 fra hans talsperson om hændelserne i nationalforsamlingen i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen af 9. januar 2020 fra Den Internationale Kontaktgruppe vedrørende Venezuela,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2019/1893 af 11. november 2019 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela(2), som forlænger de nuværende målrettede restriktive foranstaltninger indtil den 14. november 2020,

–  der henviser til erklæringen af 5. januar 2020 fra Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') generalsekretariat om situationen i Venezuela og til resolutionen af 10. januar 2020 vedtaget af OAS' Permanente Råd med titlen "Om de seneste begivenheder i Venezuela",

–  der henviser til erklæringen af 5. januar 2020 fra Limagruppen,

–  der henviser til den venezuelanske forfatning,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at EU, dets medlemsstater og Europa-Parlamentet har gentaget, at nationalforsamlingen er det eneste legitime og demokratisk valgte organ i Venezuela; der henviser til, at nationalforsamlingen i henhold til artikel 194 i den venezuelanske forfatning vælger en formand og et præsidium blandt sine medlemmer for en periode på et år;

B.  der henviser til, at Juan Guaidó blev valgt som formand for nationalforsamlingen i januar 2019 og efterfølgende blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning; der henviser til, at han er blevet anerkendt som Venezuelas midlertidige præsident af over 50 lande, herunder 25 EU-medlemsstater, samt af EU selv;

C.  der henviser til, at hændelserne omkring det planlagte valg af formand for Venezuelas Nationalforsamling den 5. januar 2020 var et organiseret parlamentarisk statskup udført af Nicolás Maduros ulovlige regime kendetegnet ved alvorlige uregelmæssigheder og indgreb over for nationalforsamlingens demokratiske og forfatningsmæssige funktionsevne;

D.  der henviser til, at formanden for nationalforsamlingen, Juan Guaidó, af væbnede styrker brutalt blev forhindret i at lede mødet, at flere parlamentsmedlemmer fra oppositionen ikke fik lov at komme ind i nationalforsamlingen, og at pressens adgang til bygningen også blev forhindret;

E.  der henviser til, at forsøget på at udnævne Luis Parra som formand for et nyt, Maduro-tro præsidium var ugyldigt, eftersom mødet aldrig blev formelt åbnet, der ikke var nogen formand til stede, der ikke foregik nogen optælling for at fastslå, om der var et beslutningsdygtigt antal medlemmer til stede, og der ikke var nogen formel kontrol af afstemningen ved navneopråb som påkrævet i henhold til artikel 7, 8 og 11 i nationalforsamlingens forretningsordenen og artikel 221 i den venezuelanske forfatning;

F.  der henviser til, at et overvældende flertal af parlamentarikerne flere timer senere tvunget af omstændighederne afholdt en ekstraordinær samling i avisen El Nacionals hovedkvarter i overensstemmelse med den venezuelanske forfatning og nationalforsamlingens forretningsorden, som tillader, at samlinger kan afholdes uden for den lovgivende forsamlings bygninger; der henviser til, at 100 af de 167 parlamentarikere, der opfyldte betingelserne for beslutningsdygtighed og afstemning ved navneopråb i artikel 221 i den venezuelanske forfatning, stemte for at genvælge Juan Guaidó og hans præsidium som ledelse i det sidste år af valgperioden 2015-2020;

G.  der henviser til, at et højtideligt møde i nationalforsamlingen den 7. januar 2020 blev afsluttet med, at Juan Guaidó blev taget i ed som præsident til trods for forsøg fra styrker, der er loyale over for Maduros regime, på at forhindre mødet i at finde sted, bl.a. ved at blokere for adgang til bygningen og afbryde elektriciteten i bygningen;

H.  der henviser til, at nationalforsamlingens medlemmer skal kunne udøve deres parlamentariske mandat, som de har modtaget af det venezuelanske folk, uden frygt eller repressalier;

I.  der henviser til, at præsidentvalget den 20. maj 2018 blev afholdt uden at være i overensstemmelse med de internationale minimumsstandarder for en troværdig proces; der henviser til, at EU sammen med andre regionale organisationer og demokratiske lande hverken anerkendte valget eller de myndigheder, der er kommet til magten ved denne illegitime proces;

J.  der henviser til, at de vedvarende aktioner mod medlemmer af nationalforsamlingen, herunder irregulære gruppers og sikkerhedsorganers chikane og trusler mod 59 medlemmer, 29 vilkårlige tilbageholdelser og 27 personer, der er tvunget i eksil, samt tortur og tvungne forsvindinger er til hinder for nationalforsamlingens forfatningsmæssige arbejde;

K.  der henviser til, at situationen med hensyn til menneskerettighederne, retsstaten og demokratiet i Venezuela er blevet alvorligt forværret gennem mange år, og navnlig da Nicolás Maduro kom til magten efter det omstridte valg i 2013; der henviser til, at den politiske, økonomiske, institutionelle, sociale og flerdimensionelle humanitære krise i landet forværres i betydelig grad;

1.  anerkender og støtter Juan Guaidó som den legitime formand for nationalforsamlingen og som den legitime midlertidige præsident for Den Bolivariske Republik Venezuela i overensstemmelse med artikel 233 i den venezuelanske forfatning som følge af den gennemsigtige og demokratiske afstemning i nationalforsamlingen;

2.  fordømmer på det kraftigste Maduro-regimets og dets forbundsfællers kupforsøg mod nationalforsamlingen og deres bestræbelser på at forhindre denne – det eneste legitime demokratiske organ i Venezuela – i at udøve det forfatningsmæssige mandat, som den er blevet givet af det venezuelanske folk;

3.  beklager dybt disse alvorlige krænkelser, som er uforenelige med den lovlige valgproces for nationalforsamlingens formand og udgør endnu et skridt i den stadig værre venezuelanske krise; vil på ingen måde acceptere krænkelserne af nationalforsamlingens demokratiske, forfatningsmæssige og gennemsigtige funktion eller de fortsatte tilfælde af trusler, bestikkelse, afpresning, vold, tortur og tvungne forsvindinger og de vilkårlige afgørelser mod dets medlemmer;

4.  gentager sin fulde støtte til nationalforsamlingen, som er Venezuelas eneste legitimt valgte demokratiske organ, og hvis beføjelser skal respekteres, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed; fastholder, at der kun kan opnås en fredelig og politisk løsning, såfremt nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser respekteres fuldt ud;

5.  minder om, at EU er rede til at støtte en reel proces hen imod en fredelig og demokratisk løsning af krisen på grundlag af den køreplan, der blev vedtaget i Venezuelas Nationalforsamling; understreger, at tidligere forsøg på at håndtere krisen via en forhandlings- og dialogproces ikke har givet nogen konkrete resultater; anmoder om, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) fortsætter med at arbejde gennem initiativer som f.eks. Den Internationale Kontaktgruppe;

6.  minder om, at respekt for demokratiske institutioner og principper og opretholdelse af retsstatsprincippet er væsentlige forudsætninger for at finde en fredelig og holdbar løsning på krisen i Venezuela til gavn for befolkningen;

7.  opfordrer NF/HR til at intensivere EU's indsats for at genoprette demokratiet i Venezuela, herunder gennem en udvidelse af de målrettede sanktioner mod enkeltpersoner, der er ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og undertrykkelse, og til at udvide disse sanktioner til også at omfatte deres familiemedlemmer; støtter EU's erklæring herom;

8.  opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort det, til at anerkende præsident Guaidós legitime mandat og glæder sig over den højtstående repræsentants anerkendelse af Guaidó som den eneste demokratiske myndighed, der er anerkendt af EU; kræver derfor, at de politiske repræsentanter, som Juan Guaidó har udpeget, anerkendes;

9.  anmoder om, at der sendes en undersøgelsesmission til landet for at vurdere situationen;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas retmæssige midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0061.
(2) EUT L 291 af 12.11.2019, s. 42.

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik