Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2507(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B9-0048/2020

Debatten :

PV 14/01/2020 - 14
CRE 14/01/2020 - 14

Stemmingen :

PV 16/01/2020 - 6.3
CRE 16/01/2020 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0013

Aangenomen teksten
PDF 124kWORD 44k
Donderdag 16 januari 2020 - Straatsburg
Situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup)
P9_TA(2020)0013RC-B9-0048/2020

Resolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2020 over de situatie in Venezuela na de illegale verkiezing van de voorzitter en het bureau van het nieuwe parlement (parlementaire coup) (2020/2507(RSP))

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Venezuela, met name die van 31 januari 2019(1), waarin Juan Guaidó als interim-president van Venezuela wordt erkend,

–  gezien de verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) over Venezuela, met name de verklaring van 9 januari 2020 namens de EU over de jongste ontwikkelingen inzake de Nationale Vergadering, en de verklaring van zijn woordvoerder van 5 januari 2020 over de gebeurtenissen in de Nationale Vergadering van Venezuela,

–  gezien de verklaring van de Internationale Contactgroep over Venezuela van 9 januari 2020,

–  gezien Besluit (GBVB) 2019/1893 van de Raad van 11 november 2019 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/2074 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela(2), waarmee de gerichte beperkende maatregelen die momenteel van kracht zijn, worden verlengd tot 14 november 2020,

–  gezien de verklaring van het secretariaat-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) van 5 januari 2020 over de situatie in Venezuela, en de resolutie van de Permanente Raad van de OAS van 10 januari 2020 over de recente gebeurtenissen in Venezuela,

–  gezien de verklaring van de Groep van Lima van 5 januari 2020,

–  gezien de grondwet van Venezuela,

–  gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

–  gezien artikel 132, leden 2 en 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de EU, haar lidstaten en het Europees Parlement nogmaals nadrukkelijk hebben verklaard dat de Nationale Vergadering het enige legitiem en democratisch verkozen orgaan in Venezuela is; overwegende dat in artikel 194 van de Venezolaanse grondwet staat dat de Nationale Vergadering uit haar midden een Voorzitter en het bureau kiest, voor de duur van één jaar;

B.  overwegende dat Juan Guaidó in januari 2019 tot voorzitter van de Nationale Vergadering is gekozen en nadien is beëdigd als interim-president van Venezuela overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet; overwegende dat hij door meer dan 50 landen, waaronder 25 EU-lidstaten, en door de EU zelf erkend is als interim-president van Venezuela;

C.  overwegende dat het illegale regime van Nicolás Maduro naar aanleiding van de geplande verkiezing van de voorzitter van de Nationale Vergadering in Venezuela op 5 januari 2020 heeft getracht een parlementaire staatsgreep te plegen, en dat er ernstige onregelmatigheden en acties tegen de democratische en constitutionele werking van de Nationale Vergadering hebben plaatsgevonden;

D.  overwegende dat strijdkrachten de voorzitter van de Nationale Vergadering, Juan Guaidó, hardhandig hebben belet de zitting voor te zitten, dat verscheidene parlementsleden de Nationale Vergadering niet mochten betreden en dat de pers de toegang tot het gebouw werd ontzegd;

E.  overwegende dat de poging om Luis Parra tot voorzitter van een nieuw pro-Maduro-bureau te benoemen nietig is, aangezien de zitting nooit officieel is geopend, de vergadering geen voorzitter had, geen telling van het quorum heeft plaatsgevonden en geen officiële hoofdelijke stemming is gehouden, zoals vereist in de artikelen 7, 8 en 11 van het reglement van orde van de Nationale Vergadering en artikel 221 van de Venezolaanse grondwet;

F.  overwegende dat uren later een overweldigende meerderheid van de parlementsleden, gedwongen door de omstandigheden, een buitengewone vergadering heeft gehouden in het hoofdkantoor van het dagblad El Nacional, overeenkomstig de Venezolaanse grondwet en het reglement van orde van de Nationale Vergadering, die toestaan dat zittingen buiten de wetgevingsgebouwen plaatsvinden; overwegende dat 100 van de 167 parlementsleden, die voldeden aan de vereisten inzake het quorum en de hoofdelijke stemming van artikel 221 van de Venezolaanse grondwet, hebben gestemd voor de herverkiezing van Juan Guaidó en zijn bureau als leiders voor het laatste jaar van de zittingsperiode 2015-2020;

G.  overwegende dat een officiële zitting van de Nationale Vergadering op 7 januari 2020 is afgesloten met de beëdiging van Juan Guaidó als voorzitter, ondanks pogingen van aanhangers van het regime van Maduro om de zitting te verhinderen, met inbegrip van het blokkeren van de ingang van het gebouw en het afsluiten van de elektriciteit in het gebouw;

H.  overwegende dat de leden van de Nationale Vergadering het parlementaire mandaat dat zij van de Venezolaanse bevolking kregen, zonder enige vorm van intimidatie of represailles moeten kunnen uitoefenen;

I.  overwegende dat bij de presidentsverkiezingen van 20 mei 2018 niet is voldaan aan de internationale minimumnormen voor een geloofwaardig verkiezingsproces; overwegende dat de EU, samen met andere regionale organisaties en democratische landen, noch die verkiezingen noch de autoriteiten die via dit onwettige proces aan de macht zijn gekomen, heeft erkend;

J.  overwegende dat de aanhoudende acties tegen de leden van de Nationale Vergadering, waaronder pesterijen en intimidatie jegens 59 leden door irreguliere groepen en veiligheidstroepen, 29 willekeurige arrestaties en 27 gedwongen ballingschappen, alsook foltering en gedwongen verdwijningen, de constitutionele werkzaamheden van de Nationale Vergadering belemmeren;

K.  overwegende dat de mensenrechtensituatie, de rechtsstaat en de democratie in Venezuela al jaren sterk aan het verslechteren zijn, in het bijzonder sinds Nicolás Maduro na de betwiste verkiezingen van 2013 aan de macht is gekomen; overwegende dat de politieke, economische, institutionele, sociale en multidimensionale humanitaire crisis in het land aanzienlijk aan het verergeren is;

1.  erkent en steunt Juan Guaidó als de rechtmatige voorzitter van de Nationale Vergadering en als de rechtmatige interim-president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela overeenkomstig artikel 233 van de Venezolaanse grondwet, na een transparante en democratische stemming van de Nationale Vergadering;

2.  veroordeelt ten stelligste de poging tot parlementaire staatsgreep van het regime van Maduro en zijn medestanders, alsmede hun pogingen om de Nationale Vergadering – het enige rechtmatige democratische orgaan van Venezuela – te beletten het constitutionele mandaat dat haar door het Venezolaanse volk is verleend, naar behoren uit te oefenen;

3.  betreurt deze erge schendingen, die niet verenigbaar zijn met een legitiem verkiezingsproces voor de voorzitter van de Nationale Vergadering en een nieuwe stap zijn in de verslechterende crisis in Venezuela; verwerpt ten stelligste de inbreuk op het democratisch, constitutioneel en transparant functioneren van de Nationale Vergadering, alsmede de voortdurende intimidatie, chantage, afpersing, gewelddaden, foltering, gedwongen verdwijningen en willekeurige beslissingen waarvan haar leden het slachtoffer zijn;

4.  spreekt nogmaals zijn volledige steun uit voor de Nationale Vergadering, het enige rechtmatig gekozen democratische orgaan van Venezuela, waarvan de bevoegdheden moeten worden geëerbiedigd, waaronder de prerogatieven en de veiligheid van haar leden; onderstreept dat een vreedzame en politieke oplossing slechts kan worden gevonden wanneer de constitutionele prerogatieven van de Nationale Vergadering volledig worden geëerbiedigd;

5.  herinnert eraan dat de EU bereid is om steun te bieden voor een concreet proces dat leidt tot een vreedzame en democratische oplossing voor de crisis op basis van het stappenplan dat in de Nationale Vergadering van Venezuela is vastgesteld; benadrukt dat eerdere pogingen om de crisis middels een proces van onderhandelingen en dialoog op te lossen geen tastbare resultaten hebben opgeleverd; verzoekt de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) om zich via initiatieven als de Internationale Contactgroep te blijven inspannen;

6.  wijst andermaal op het feit dat de eerbiediging van de democratische instellingen en beginselen, en de handhaving van de rechtsstaat de essentiële voorwaarden vormen voor het vinden van een vreedzame en duurzame oplossing voor de crisis in Venezuela ten behoeve van ’s lands bevolking;

7.  dringt er bij de VV/HV op aan de inspanningen van de EU om de democratie in Venezuela te herstellen op te voeren, onder andere door de gerichte sancties tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen en onderdrukking, te verlengen en deze sancties uit te breiden naar hun familieleden; ondersteunt de verklaring van de EU in dit verband;

8.  doet een beroep op de lidstaten die dit nog niet hebben gedaan, om het rechtmatige mandaat van president Guaidó te erkennen, en juicht toe dat de hoge vertegenwoordiger heeft verklaard dat hij de enige door de EU erkende democratische autoriteit is; vraagt daarom dat de door Juan Guaidó aangewezen politieke vertegenwoordigers worden erkend;

9.  vraagt om een onderzoeksmissie naar het land te sturen om de situatie te beoordelen;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de rechtmatige interim-president van de Republiek en voorzitter van de Nationale Vergadering van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, de regeringen en parlementen van de landen van de Groep van Lima, de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering, en de secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten.

(1) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0061.
(2) PB L 291 van 12.11.2019, blz. 42.

Laatst bijgewerkt op: 24 april 2020Juridische mededeling - Privacybeleid