Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2134(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0032/2019

Indgivne tekster :

A9-0032/2019

Forhandlinger :

PV 15/01/2020 - 20
CRE 15/01/2020 - 20

Afstemninger :

PV 16/01/2020 - 6.6

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0016

Vedtagne tekster
PDF 149kWORD 49k
Torsdag den 16. januar 2020 - Strasbourg
Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018
P9_TA(2020)0016A9-0032/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 16. januar 2020 om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed - årsberetning 2018 (2019/2134(INI))

Europa-Parlamentet

–  der henviser til Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2018,

–  der henviser til artikel 15, artikel 24, tredje afsnit, og artikel 228 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til artikel 11, 41, 42 og 43 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret),

–  der henviser til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (FN's handicapkonvention),

–  der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv(1),

–  der henviser til den europæiske kodeks for god forvaltningsskik som vedtaget af Europa-Parlamentet den 6. september 2001,

–  der henviser til rammeaftalen om samarbejde, som blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Den Europæiske Ombudsmand den 15. marts 2006 og trådte i kraft den 1. april 2006,

–  der henviser til sin beslutning af 17. januar 2019 om Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017 af gennemsigtigheden af de lovgivningsmæssige drøftelser i de forberedende organer til Rådet for Den Europæiske Union(2),

–  der henviser til sin beslutning af 13. februar 2019 om resultatet af arbejdet i Udvalget for Andragender i året 2018(3),

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Den Europæiske Ombudsmands virksomhed,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54 og artikel 232, stk. 1,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget for Andragender (A9-0032/2019),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands årsberetning for 2018 formelt blev fremsendt til Europa-Parlamentets formand den 2. oktober 2019, og at Ombudsmanden, Emily O'Reilly, forelagde den for Udvalget for Andragender i Bruxelles den 4. september 2019;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmand i henhold til artikel 24 og artikel 228 i TEUF er beføjet til at modtage klager over tilfælde af fejl eller forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens domstolsfunktioner;

C.  der henviser til, at artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union fastsætter, at "enhver borger har ret til at deltage i Unionens demokratiske liv", og at "beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt";

D.  der henviser til, at artikel 15 i TEUF fastsætter, at "for at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt", samt at "alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer";

E.  der henviser til, at det i artikel 41, stk. 1, i chartret fastslås, at "enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer";

F.  der henviser til, at det i artikel 43 i chartret lyder, at "enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har ret til at klage til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens domstolsfunktioner";

G.  der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 indledte 490 undersøgelser, heraf 482 på grundlag af klager og 8 på eget initiativ, samtidig med at 545 undersøgelser (534 på grundlag af klager og 11 på eget initiativ) blev afsluttet; der henviser til, at størstedelen af de pågældende undersøgelser vedrørte Kommissionen (285 undersøgelser eller 58,2 %), det næststørste antal berørte EU-agenturer (43 undersøgelser eller 8,8 %), og resten fordelte sig som følger: Parlamentet (30 undersøgelser eller 6,1 %), Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) (23 undersøgelser eller 4,7 %), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) (23 undersøgelser eller 4,7 %), Den Europæiske Investeringsbank (16 undersøgelser eller 3,3 %), Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (14 undersøgelser eller 2,8 %) og øvrige institutioner (56 undersøgelser eller 11,4 %);

H.  der henviser til, at de tre vigtigste temaer i de undersøgelser, der blev afsluttet af Ombudsmanden i 2018, var gennemsigtighed, ansvarlighed og offentlig adgang til oplysninger og dokumenter (24,6 %), servicekultur (19,8 %) og overholdelse af proceduremæssige rettigheder (16,1 %); der henviser til, at andre temaer, som blev berørt, var overholdelse af proceduremæssige rettigheder så som retten til at blive hørt, overholdelse af grundlæggende rettigheder, rekruttering, etiske spørgsmål, offentlighedens deltagelse i EU's beslutningstagning, herunder i forbindelse med traktatbrudsprocedurer, forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-udbud, -tilskud og -kontrakter, rekruttering samt god forvaltning af EU-personalespørgsmål;

I.  der henviser til, at Kommissionens grad af efterlevelse af Ombudsmandens anbefalinger om god forvaltningsskik, der i 2018 var på 76 %, er stadigt faldende fra henholdsvis 82 % i 2016 og 77 % i 2017;

J.  der henviser til, at 17 996 borgere rettede henvendelse til Ombudsmanden om hjælp i 2018; 14 596 fik rådgivning via den interaktive vejledning på Ombudsmandens hjemmeside, 1 220 henvendelser blev videresendt til andre med anmodning om oplysninger, og Ombudsmanden traf foranstaltninger i forbindelse med 2 180 modtagne klager;

K.  der henviser til, at Ombudsmanden i sit strategiske arbejde i 2018 indledte fem nye strategiske undersøgelser, henholdsvis om behandling af personer med handicap under den fælles sygeforsikringsordning, om adgang til Kommissionens websteder for personer med handicap, om Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA's) aktiviteter forud for indsendelse af en ansøgning, om Kommissionens håndtering af "svingdørs"-situationer med relation til EU's personale og om ansvarligheden i Rådets lovgivningsarbejde; der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 indledte 10 strategiske initiativer vedrørende emner som anvendelsen af sprog i EU-administrationen, politikker til bekæmpelse af chikane i EU-administrationen og beskyttelse af migrantbørn;

L.  der henviser til, at Ombudsmanden spiller en afgørende rolle med hensyn til at gøre EU's lovgivningsproces mere åben og ansvarlig over for borgerne og således give dem mulighed for at udøve deres ret til at deltage i Unionens demokratiske liv og dermed øge borgernes engagement og tillid;

M.  der henviser til, at Ombudsmanden har en afgørende rolle at spille med hensyn til at sikre ansvarlighed i EU-institutionerne og størst mulig gennemsigtighed og upartiskhed i EU's forvaltnings- og beslutningsprocesser med henblik på at beskytte borgernes rettigheder og dermed øge deres tillid, engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv;

N.  der henviser til, at Den Europæiske Ombudsmands hovedprioritet er at sikre, at borgernes rettigheder respekteres fuldt ud;

O.  der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 lancerede et nyt websted, der omfatter en revideret og brugervenlig grænseflade for potentielle klagere; der henviser til, at Ombudsmandens procedure for hurtig behandling af klager over aktindsigt afspejler Ombudsmandens engagement i at yde bistand og træffe afgørelser inden for 40 dage til dem, der søger bistand, på alle EU's 24 officielle sprog; der henviser til, at dette nye initiativ indgår i en strategi, der har til formål at gøre hendes kontor mere effektivt;

P.  der henviser til, at det i Ombudsmandens strategiske undersøgelse OI/2/2017/TE blev konkluderet, at Rådet mangler gennemsigtighed med hensyn til aktindsigt i dets lovgivningsmæssige dokumenter og dets nuværende praksis i beslutningsprocessen – og mere specifikt under den forberedende fase i De Faste Repræsentanters Komité (Coreper) og på arbejdsgruppeniveau; der henviser til, at Ombudsmanden efter Rådets modvilje mod at gennemføre hendes henstillinger den 16. maj 2018 fremlagde sin særberetning nr. OI/2/2017/TE om gennemsigtighed i Rådets lovgivningsproces for Parlamentet; der henviser til, at Parlamentet den 17. januar 2019 vedtog sin betænkning om Ombudsmandens strategiske undersøgelse, der fuldt ud støtter Ombudsmandens henstillinger; der henviser til, at det finske formandskab har givet udtryk for sin vilje til at styrke åbenheden og den lovgivningsmæssige gennemsigtighed i Rådet;

Q.  der henviser til, at Parlamentet den 12. februar 2019 vedtog et udkast til Europa-Parlamentets forordning om statut og almindelige betingelser for udøvelsen af Ombudsmandens hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom(4), som Parlamentet har det primære lovgivningsmæssige ansvar for; der henviser til, at Rådet endnu ikke har godkendt denne nye forordning;

R.  der henviser til, at mere åbenhed og gennemsigtighed om, hvilke holdninger medlemsstaternes regeringer indtager i Rådet, vil øge tilliden til EU og mindske omfanget af euroskepsis og populisme;

S.  der henviser til, at større gennemsigtighed i beslutningsprocessen under triloger vil øge borgernes tillid til EU-institutionerne;

T.  der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 iværksatte et strategisk initiativ for bekæmpelse af chikane, der kontrollerer de politikker til bekæmpelse af chikane, som EU-administrationen har indført; der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 besluttede at skrive til 26 EU-institutioner og -agenturer for at få nærmere oplysninger om politikkerne og deres gennemførelse;

U.  der henviser til, at Ombudsmanden i 2018 indledte en undersøgelse om bekymringer vedrørende kønsdiskrimination og lige muligheder i Den Europæiske Investeringsbank (EIB); der henviser til, at EIB fulgte Ombudsmandens henstillinger og forslag vedrørende lige muligheder og ligestilling mellem kønnene;

V.  der henviser til, at Ombudsmanden er en del af EU-rammen under FN's handicapkonvention, hvis opgave er at beskytte, fremme og overvåge gennemførelsen af konventionen på EU-institutionsniveau;

W.  der henviser til, at der i marts 2018 blev afholdt en konference, der samlede det europæiske netværk af ombudsmænd og Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender, og at et af hovedpunkterne i drøftelserne var, hvordan ombudsmænd kan styrke deres samarbejde;

1.  glæder sig over årsberetningen for 2018, som Den Europæiske Ombudsmand har fremlagt;

2.  lykønsker Emily O'Reilly med hendes fremragende arbejde og konstruktive bestræbelser på at forbedre kvaliteten af EU's forvaltning samt tilgængeligheden og kvaliteten af de tjenester, den yder borgerne;

3.  understreger vigtigheden af gennemsigtighed og adgang for offentligheden til de dokumenter, som Rådet er i besiddelse af; understreger, at en høj grad af gennemsigtighed i lovgivningsprocessen er af afgørende betydning for at sætte borgere, medier og berørte parter i stand til at drage deres folkevalgte tjenestemænd og regeringer til ansvar; anerkender den værdifulde rolle, som Ombudsmanden udfylder i form af kontakt og mægling mellem EU-institutionerne og borgerne; mener, at Rådet er nødt til at revidere sin fortrolighedspolitik; fremhæver Ombudsmandens arbejde med at gøre EU's lovgivningsproces mere ansvarlig over for offentligheden;

4.  understreger behovet for mere aktiv inddragelse af borgerne i beslutningstagningen og betydningen af dette i tilgift til behovet for større gennemsigtighed i den måde, hvorpå forvaltningen fungerer, som foranstaltninger til at styrke EU-institutionernes demokratiske legitimitet, der har til formål at genoprette tilliden;

5.  opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at sikre større gennemsigtighed i beslutningsprocessen under triloger;

6.  understreger, at genoprettelse af borgernes tillid til EU-institutionerne er et primært anliggende for Europa-Parlamentet og er af stor samfundspolitisk og etisk betydning;

7.  understreger, at der er behov for at forbedre og styrke den sociale dialog samt dialogen mellem Unionens organer, institutioner og borgere;

8.  tilslutter sig fuldt ud Den Europæiske Ombudsmands henstillinger til Rådet og opfordrer indtrængende Rådet til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til hurtigst muligt at gennemføre disse henstillinger;

9.  opfordrer Ombudsmanden til at tilbyde EU-institutionerne yderligere vejledning i, hvordan man bedre kan kommunikere med borgerne på alle EU's officielle sprog; opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at give vejledning til institutionerne i, hvordan de kan udvikle deres sprogpolitik på en sådan måde, at det kan muliggøre udarbejdelsen af relevant indhold og relevante oplysninger på flest mulige sprog;

10.  glæder sig over Ombudsmandens strategi, der har til formål at øge virkningen og synligheden af hendes mandat blandt EU's borgere;

11.  glæder sig over den nye udformning af Den Europæiske Ombudsmands hjemmeside, som gør den til et mere funktionelt og tilgængeligt instrument for borgerne;

12.  anmoder Rådet om, som den ene af EU's to lovgivere, at bringe sine arbejdsmetoder i tråd med standarderne for et parlamentarisk demokrati som foreskrevet i traktaterne i stedet for at agere som et diplomatisk forum, hvilket ikke er dets tiltænkte funktion; minder om, at Ombudsmanden efter sin strategiske undersøgelse OI/2/2017/TE konkluderede, at Rådets praksis med hensyn til gennemsigtighed udgør fejl og forsømmelser; opfordrer indtrængende Rådet til straks at gennemføre Ombudsmandens henstillinger fra hendes strategiske undersøgelse, herunder anbefalingerne fra Parlamentet i dets egen betænkning om særberetningen; opfordrer Ombudsmanden til fortsat at følge op på, hvilke fremskridt, der gøres i forhold til hendes strategiske undersøgelse;

13.  gentager sin opfordring til en ajourføring af EU's lovgivning om aktindsigt og anmoder om, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(5) revideres med henblik på at lette Ombudsmandens arbejde i forbindelse med kontrol af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens procedurer for at få tilladelse til aktindsigt i dokumenter; anser det for beklageligt, at Rådet har blokeret for revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001, og opfordrer indtrængende Rådet til at genoptage sine drøftelser på grundlag af den udtalelse, som Europa-Parlamentet vedtog i forbindelse med andenbehandlingen, jf. beslutning af 12. juni 2013 om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001(6);

14.  gentager sin opfordring til en revision af forordning (EF) nr. 1049/2001, da den er alvorligt forældet og ikke længere afspejler den aktuelle retlige situation og institutionelle praksis, der er gennemført af EU's institutioner, kontorer, organer og agenturer;

15.  glæder sig over den formelle lancering af den hurtige procedure for undersøgelser om aktindsigt og anerkender de positive resultater, den har for klagerne;

16.  understreger kraftigt, at det er vigtigt, at Ombudsmanden fortsætter med nøje overvågning og strategiske undersøgelser af Kommissionens gennemsigtighed; er klar over, at fænomenet med svingdøre stadig eksisterer, navnlig blandt de højest placerede tjenestemænd i institutionerne; opfordrer indtrængende Ombudsmanden til fortsat at overvåge gennemførelsen af Kommissionens reviderede regler for svingdørs-problematikken, der blev indført i september 2018 som følge af hendes undersøgelse på eget initiativ;

17.  understreger, at spørgsmålet om interessekonflikter er bredere end svingdørssager, og insisterer på, at der skal udvikles yderligere regler og strengere kriterier for klart at sikre, at beslutninger og lovgivning træffes med tanke på borgernes interesser;

18.  minder om, at principperne om offentlig tilgængelighed, åbenhed og gennemsigtighed er en fast bestanddel af EU's lovgivningsproces, der skal give borgerne mulighed for at få kendskab til de overvejelser, der ligger til grund for lovgivningsmæssige tiltag, og derved sikre en effektiv udøvelse af deres demokratiske rettigheder(7); anerkender behovet for gennemsigtighed i EU's beslutningsproces; støtter udviklingen i samarbejdet mellem tjenestegrenene i de tre institutioner i forbindelse med etableringen af den fælles lovgivningsmæssige portal, der har til formål at tilvejebringe en brugervenlig kanal, der gør det muligt for ikke-specialister at få adgang til oplysninger om igangværende lovgivningsprocedurer;

19.  støtter offentliggørelsen af vigtige trilogdokumenter; understreger, at det i Domstolens afgørelse i De Capitani-sagen (T-540/15) i marts 2018 fastslås, at institutionernes synspunkter, der var afspejlet i dokumenterne med fire spalter, ikke var omfattet af en generel formodning om afslag på aktindsigt; bemærker, at den følsomme karakter af indholdet i trilogdokumenterne ikke i sig selv ansås for tilstrækkeligt grundlag til at nægte offentligheden adgang; mener, at alle tre institutioner bør bidrage med henblik på at opnå gennemsigtighed i trilogerne; anerkender, at offentlighedens ret til aktindsigt i EU-institutionernes dokumenter er enhver EU-borgers beskyttede og umistelige ret, som direkte udspringer af det demokratiske princip og den grundlæggende ret til ytringsfrihed, således at der må etableres en tilsvarende forpligtelse for Unionen for så vidt angår overholdelse og ansvarlighed; understreger, at der er behov for yderligere at fremme de relevante gennemsigtighedsinstitutioner, såsom ombudsmandsinstitutionen, således at Unionen opfylder sin forpligtelse som omhandlet ovenfor;

20.  gentager, at det er nødvendigt at sikre Den Europæiske Centralbanks (ECB's) integritet og dens uafhængighed af private finansielle interesser; understreger, at medlemmerne af direktionen skal afholde sig fra samtidig at være medlemmer af fora eller andre organisationer, som omfatter ledende medarbejdere i banker, som ECB fører tilsyn med, og at de ikke må deltage i fora, der ikke er åbne for offentligheden; glæder sig over Ombudsmandens udtalelse af 5. juli 2018;

21.  beklager, at ECB endnu ikke har foretaget den anbefalede vedtagelse og anvendelse af minimumsregler for ansvarlighed; mener, at manglende gennemsigtighed i ECB's aktiviteter kan føre til, at der sættes spørgsmålstegn ved dens uafhængighed af private finansielle interesser;

22.  støtter Ombudsmandens henstillinger af 15. januar 2018 om inddragelse af formanden for Den Europæiske Centralbank og medlemmer af dens beslutningstagende organer i G30 og opfordrer indtrængende ECB til at ændre de relevante regler med henblik på at sikre, at de højeste standarder for etik og ansvarlighed gennemføres i praksis;

23.  opfordrer Kommissionen til under den uformelle dialog mellem den selv og medlemsstaterne at sikre en høj grad af gennemsigtighed og adgang til dokumenter og oplysninger i forbindelse med EU Pilot-procedurerne og traktatbrudsprocedurerne, navnlig dem, der vedrører modtagne andragender, og fuld adgang på hensigtsmæssig vis til allerede afsluttede EU Pilot- og traktatbrudsprocedurer; opfordrer Kommissionen til at anvende en anden tilgang med hensyn til undersøgelser af overtrædelser af EU-retten og til at iværksætte overtrædelsesprocedurer, der ikke forlader sig udelukkende på EU Pilot-mekanismen;

24.  understreger betydningen af de foranstaltninger, der træffes for at øge gennemsigtigheden af de afgørelser, der træffes i traktatbrudssager; minder om, at Kommissionen i 2014 oprettede en centraliseret platform med omfattende oplysninger om overtrædelser på Europa-webstedet; fremhæver, at Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og offentligheden oplysninger om EU Pilot- og traktatbrudssager i sine årsberetninger om kontrol med gennemførelsen af EU-retten;

25.  støtter fuldt ud Ombudsmandens bestræbelser på at forbedre gennemsigtigheden for så vidt angår lobbyvirksomhed over for EU-institutionerne; bakker op om Kommissionens tilsagn om at gennemføre de reviderede horisontale regler for ekspertgrupper, herunder dem, der vedrører gennemsigtighed og interessekonflikter; understreger det vigtige i at registrere enkeltpersoner og organisationer, der repræsenterer private interesser i åbenhedsregistret, således at udnævnelser kan ske i overensstemmelse med de horisontale regler;

26.  fremhæver, at der er behov for en trepartsaftalen mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som ville udgøre et skridt i retning af at styrke de eksisterende regler om lobbyarbejde og lukke smuthuller; mener imidlertid, at institutionerne ikke bør stoppe der, men bør fortsætte med at indføre bindende lovgivningsmæssige foranstaltninger for alle EU's institutioner og agenturer;

27.  understreger, at det er vigtigt at stille alle oplysninger om lobbyisters indflydelse gratis til rådighed i en form, der gør dem fuldt forståelige og lettilgængelige for offentligheden, og således forbedre nøjagtigheden af dataene i EU's åbenhedsregister; understreger, at der skal sikres fuld gennemsigtighed i finansieringen af alle interesserepræsentanter, og opfordrer til, at enhver organisation, der bryder reglerne om svingdøre, suspenderes;

28.  understreger, at der er behov for at vedtage en retsakt med henblik på at gøre åbenhedsregistret fuldt ud obligatorisk og retligt bindende for alle EU-institutioner og -agenturer og tredjeparter og derved sikre fuld gennemsigtighed i lobbyvirksomheden; opfordrer EU-institutionerne til at overveje, hvilke praktiske ordninger der kan føre til en hurtig og effektiv aftale;

29.  beklager, at forskelsbehandling på grund af køn samt kønsfordeling fortsat er et problem i EU-institutionerne; noterer sig med bekymring konklusionerne i sag 366/2017/AMF og opfordrer indtrængende Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til fuldt ud at efterleve Ombudsmandens henstillinger om at opnå en afbalanceret repræsentation af alle køn i ledende stillinger;

30.  glæder sig over Ombudsmandens undersøgelse i 2018 af proceduren for udnævnelse af Kommissionens tidligere generalsekretær og anerkender de fire tilfælde af fejl og forsømmelser, som hun har konstateret; udtrykker sin beklagelse over, at den tidligere Kommission på trods af Parlamentets støtte til Ombudsmandens henstillinger ikke har gennemført dem; noterer sig med særlig bekymring, at den ikke har indført en specifik udnævnelsesprocedure, og anmoder den nye Kommission om at vedtage en procedure og dermed sikre de højeste standarder for så vidt angår gennemsigtighed, etik og retsstatsprincippet;

31.  bemærker med bekymring Kommissionens faldende grad af efterlevelse af de henstillinger, forslag og løsninger, som Ombudsmanden fremsætter; opfordrer Kommissionen til at vise større engagement for så vidt angår at finde en løsning på alle de fejl og forsømmelser, som Ombudsmanden har konstateret i dens aktiviteter;

32.  opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at overvåge gennemførelsen af Parlamentets nye bestemmelser for høringer af de indstillede kommissionsmedlemmer, navnlig dem, der er fastsat i artikel 2 i bilag VII, vedrørende undersøgelsen af økonomiske interesser, i lyset af gennemsigtighed og objektivitet;

33.  anerkender Kommissionens forslag af 31. januar 2018 om en ny adfærdskodeks for medlemmerne af Europa-Kommissionen; mener, at der skal ske en yderligere styrkelse af bestemmelserne i kodeksen;

34.  gentager, og er af den faste overbevisning, at det er nødvendigt at anvende strenge etiske regler og standarder overalt i EU's institutioner med henblik på at sikre overholdelse af pligten til integritet;

35.  er stærkt overbevist om, at gennemsigtighed er et væsentligt element i retsstatsprincippet, og at det skal respekteres gennem hele lovgivningsprocessen, da det har indflydelse på den faktiske realisering af retten til at stemme og stille op ved valg i tilgift til andre rettigheder (nemlig ytringsfriheden, talefriheden og friheden til at modtage oplysninger); mener, at skabelsen af et aktivt unionsborgerskab vil kræve offentlig kontrol, revision og evaluering af processen, og at der skal være mulighed for at resultatet kan anfægtes; understreger, at dette ville bidrage til, at borgerne ville blive mere og mere bekendt med lovgivningsprocessens basisbegreber og fremme deltagelsen i Unionens demokratiske liv;

36.  glæder sig over Ombudsmandens fortsatte bestræbelser på at medvirke til forandringer i EU-institutionerne ved at deltage i offentlige høringer, der vedrører hendes arbejdsområder; glæder sig over hendes forslag om at forbedre gennemsigtigheden af EU's risikovurderingsmodel i fødevarekæden, som omfatter forslag om, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet skal offentliggøre dagsordener og mødereferater vedrørende risikovurdering;

37.  opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte sin undersøgelse på eget initiativ af gennemsigtigheden af EMA's og lægemiddelvirksomhedernes forhåndsansøgninger om markedsgodkendelser og den offentlige høring, der fandt sted indtil januar 2019;

38.  glæder sig over hendes undersøgelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagenturs (EASA's) sikkerhedsrapporter, som har resulteret i, at agenturet har ændret sin praksis, således at de, der gør opmærksom på sikkerhedsmæssige problemer, modtager feedback;

39.  opfordrer indtrængende Ombudsmanden til at fortsætte med at føre tilsyn med, at den fælles sygeforsikringsordning (JSIS) overholder FN's handicapkonvention; opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre teksten til de almindelige gennemførelsesbestemmelser for den fælles sygeforsikringsordning for så vidt angår udgifter til lægebehandling og udgifter i forbindelse med tilpasninger i rimeligt omfang på arbejdspladsen for personer med handicap eller alvorlig sygdom; opfordrer Ombudsmanden til at sikre, at hele EU-administrationen implementerer FN's handicapkonvention fuldt ud;

40.  glæder sig over Ombudsmandens praktiske anbefalinger med hensyn til adgangen til udvælgelsesprocedurer for Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) for synshæmmede kandidater; opfordrer Ombudsmanden til at overvåge EPSO's fulde overholdelse af tilgængelighedskravene til udvælgelsesprocedurerne online; opfordrer Ombudsmanden til at følge op på sine forslag til hjælpeteknologier i forbindelse med de computerbaserede test, der finder sted i hele verden;

41.  støtter Ombudsmanden i at skabe opmærksomhed i EU-institutionerne om indførelsen af en stærkere politik til bekæmpelse af chikane;

42.  støtter Ombudsmandens initiativ til opfølgning af #MeToo-bevægelsen og opfordrer til en yderligere overvågning af, hvilke politikker til bekæmpelse af chikane EU's forvaltning har indført;

43.  støtter Ombudsmandens bestræbelser på at lette borgernes deltagelse i udformningen af EU's politikker; anmoder Ombudsmanden om fortsat at følge anvendelsen af redskabet det europæiske borgerinitiativ (ECI), herunder at overvåge gennemførelsen af den reviderede forordning om borgerinitiativer;

44.  påpeger, at Den Europæiske Ombudsmands rolle har udviklet sig med tiden siden dens oprettelse, fra at forebygge fejl og forsømmelser til at fremme god forvaltning; mener, at den logiske udvikling af denne tendens er at fortsætte indsatsen for aktivt og rettidigt at fremme en bedre forvaltning og bedste administrative praksis;

45.  glæder sig over Ombudsmandens initiativ til en pris for god forvaltning, som anerkender EU's tjenestegrenes bestræbelser på at finde innovative metoder til gennemførelse af borgervenlige politikker;

46.  gentager sin mangeårige opfordring til at opgradere den nuværende kodeks for god forvaltningsskik til en ægte bindende forordning for alle EU-institutioner og -agenturer;

47.  minder om Ombudsmandens engagement i en meget høj grad af gennemsigtighed fra EU's side under forhandlingerne om aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union;

48.  opfordrer Ombudsmanden til at fortsætte med at samarbejde med de nationale ombudsmænd gennem det europæiske netværk af ombudsmænd; understreger behovet for yderligere at udvikle sådanne eksempler på samarbejde mellem de forskellige nationale ombudsmænd;

49.  minder om, at det nye udkast til Ombudsmandens statut, som for nylig blev vedtaget af Parlamentet, indeholder en karensperiode på 3 år, inden et medlem af Europa-Parlamentet er berettiget til at udøve hvervet som Ombudsmand;

50.  gentager, at det er af afgørende betydning at bevare Ombudsmandens uafhængighed og integritet og sikre, at hvervet indehaves af personer, der er fri for indlysende partipolitiske tilhørsforhold og interessekonflikter, og som har en stærk etiske sans;

51.  udtrykker sin påskønnelse af det fremragende og frugtbare samarbejde, Ombudsmanden og hendes team har haft med Udvalget for Andragender;

52.  anerkender det fremragende samarbejde, som Ombudsmanden har haft i løbet af sit mandat og opfordrer den kommende Ombudsmand til at fortsætte dette samarbejde og denne strukturelle dialog med Udvalget for Andragender med henblik på yderligere at forbedre EU-forvaltningens kvalitet og tilgængeligheden og kvaliteten af de tjenester, som EU tilbyder vores borgere;

53.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget for Andragender til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Ombudsmand, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til ombudsmændene eller tilsvarende myndigheder i medlemsstaterne.

(1) EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0045.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0114.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0080.
(5) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
(6) Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0271.
(7) Forenede sager C-39/05 og C-52/05 P, Kongeriget Sverige og Maurizio Turco mod Rådet for Den Europæiske Union, Samling af afgørelser 2008 I-04723.

Seneste opdatering: 24. april 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik